Strategi for kvalitet! Styret si rolle Odd Søreide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for kvalitet! Styret si rolle Odd Søreide"

Transkript

1 Strategi for kvalitet! Styret si rolle Odd Søreide Styreseminar Helse Nord RHF 20. okt. 2010

2 Konklusjon STYRET BØR HA (HAR) ANSVAR FOR Tydeleggjere at kvalitet i tenesta vert prioritert gje omgrepet kvalitet eit meiningsinnhald gje retningsgjevande føringar for arbeidet Oppmerksomheit etterspørre og bruke tid ikkje salderingspost langsiktigheit og konsistens ikkje ad hoc stunt el å hive seg på populære bølgjer

3 Kvalitet alle snakkar om det, men få veit kva det er...

4 Kvalitet alle snakkar om det Kvalitetsomgrepet kven eig det? Tilsynet internkontroll / systemrevisjon Sertifisering / Akkreditering (ISO-standardar o.l.) Konsulentbransjen spesifikke teknikkar el instrument (TQM / Total kvalitetsleiing) Politikk (rangering av sykehus; league tables/star rating, indikatorarbeid for styring og kontroll) Internasjonalt store omstillingsutfordringar mindre ressursar, men auka fokus på kvalitet Kronargument. For og mot omstilling samtidig! Fritt fram for alle lite kunnskapsbasert arbeid

5 Definisjon kvalitet Visjon Kvalitet omhandlar i kva grad det som skjer av aktivitet og tiltak i helsetenesta aukar sannsynlegheita for ein ønskt helsegevinst for individet og for grupper av individ, gitt dagens kunnskap Institute of Medicine 1990 VISJON Knytt til føremålet for tenesta

6 Kvalitetskonseptet aggregate of properties and characteristics of a service or a product The Norwegian Medical Association's Quality Assurance Committee. A guide to the preparation of handbooks for quality assurance in medical activities. Guideline. Oslo: The Norwegian Medical Association; 1992 August 18th the degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements and it's going to get better! National strategy for Quality Improvement in health and Social Services ( ). Oslo: National Directorate for Health and Social Affairs, Norway; /2005.

7 data/assets/ pdf_file/0007/98233/e91397.pdf WHO 2008 (ISBN )

8 WHO 2008 (ISBN ) data/assets/pdf_file/0007/98233/e91397.pdf

9 Kva er helsegevinst? Forbli frisk Bli frisk (dersom ein vert sjuk) Meistre livet med sjukdom (dersom ein ikkje kan bli frisk) Meistre slutten av livet

10 ... og bedre skal det bli! Tjenestene er virkningsfulle er trygge involverer brukerne og gir dem innflytelse er samordna og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelige og rettferdig fordelt En nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (SHDir 2005)

11 Mål Visjon er virkningsfulle er trygge involverer brukerne og gir dem innflytelse er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelige og rettferdig fordelt

12 Kvalitetsarbeid Helse Vest spissing Kunnskap - grunnlag for fagleg verksemd Pasientfokus - møte pasientane og pasientane sine behov på ein god måte Pasienttryggleik redusere risiko for utilsikta hendingar Måling av resultat - grunnlag for forbetring og for å vise fram at spesialisthelsetenesta leverer det samfunnet ønskjer

13 Spissing av arbeidet (2009)

14 Internkontroll / risikostyring - avklaring ift kvalitet Oppdragsgiver Internkontrollen - rammer rundt arbeidet i helsetjenesten, ofte normgivende for virksomheten Internkontrollen går ikke inn i kvaliteten i kjernevirksomheten, men fokuserer på rammen og hvordan kjernevirksomheten forholder seg til styring, risiko og kontroll. Internkontroll Kvalitet Bruker Internkontroll

15 Kvalitetssatsinga Helse Vest RHF Avklaring iht internkontroll Visjon Mål Arbeidsområder Virkemiddel Internasjonal og nasjonal semje Helse Vest konkretisering

16 Helse Vest - Kvalitet Internkontroll Monitorere res. Pasienttrygghet Brukerfokus Kunnskap Styresak 117/05 Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest.

17 Kva vil ein med kvalitetsarbeid? Styring og kontroll indikator-diskusjonane vs Forbetring og kulturbygging

18 Korleis får vi dette til? (i) Styrevedtak des 2005 visjon, mål, spissing Etablering av RHF nettverksgruppe, fagdirektørmøte styringsgruppe brukarutval, KTV, dei private ideelle sjukehusa, rusinstitusjonane Forprosjekt prinsipp forankring på leiarnivå integrert i verksemda på lik linje med annan aktivitet kunnskapsbasert, dele kunnskap/erfaringar arbeid med kvalitetet ikkje avhengig av nye ressursar

19 Korleis får vi dette til? (ii) Forankring Leiarmøte HV, Fagdirektørmøte, AD-møte Regionalt brukarutval Regionale tillitsvalgte Helse 2020 Såkornmidlar 5 mill initialt etter søknad Startkonferansar, kvalitetsdagar, kvalitetspris, felles IKT-løysingar, nettsider Strategiske satsingar RHF-initierte (10 mill)

20 Realisering - grunnprinsipp Lokal forankring sentral koordinering RHFet - retningsgjevande initiativ og felles arbeid Bruke verkemedel og metodar som har vist seg å virke hos andre (kunnskap) prototypar stele rått Midlar ansvar lagt til avdeling/seksjon, forplikatande leveransar, SAMARBEID mellom HFa Krav i oppdragsdokument (eigarstyring)

21 Føresetnader for å lukkast Ledelse STRATEGISK TAKTISK OPERATIVT Oppmerksomhet Krav om endringer Forslag til løsninger Medvirkning Langsiktigheit stø kurs halde fast Og her er du! Medarbeidere

22 Føretaksreforma

23 Status nasjonalt HELSEDIREKTORATET Nasjonal kvalitetsstrategi 2005 Nasjonal helseplan RHFa Sør-Øst : Program for utvikling og omstilling (068/2007) Nasjonal kvalitetsstrategi kunnskapshandtering/beste praksis Orden i eige hus sertifisering (min refleksjon) Vest : Strategi for kvalitet 2005 og 2008

24 Status nasjonalt Midt: Strategi 2020 Kvalitet en av 3 overordnede verdier Strategisk mål: kunnskapsbasert pasientbehandling Høye mål for behandlingskvalitet og pasienttilfretshet høye mål som måles med nasjonale kvalitetsindikatorer Egen styresak hvordan kvalitetsmål skal nås

25 Kvalitetssystem ALERIS ISO-sertifisert kvalitets- og ledelsessystem Alle våre virksomheter er ISO-sertifisert etter kvalitetssstandarden Dette er en internasjonal standard som stiller krav til et organisert kvalitets- og ledelses system, og innebærer at vi: tydelig beskriver våre arbeidsmetoder og rutiner oppdaterer og holder vårt kvalitetssystem levende gjennomfører kundeundersøkelser til pasienter/beboere og oppdragsgivere rapporterer oppståtte avvik og iverksetter tiltak gjennomfører regelmessige interne revisjoner regelmessig avstemmer vår virksomhet med oppdragsgiveren har regelmessige eksterne revisjoner av våre virksomheter opplærings- og utviklingsprogram for våre medarbeidere

26 Status internasjonalt - hovudtrekk Stor kunnskapsbase ikkje utnytta Store variasjon (land, nasjonalt vs lokalt nivå) Kvalitet som varemerke ( snakke seg til ) og som symbolverdi (symbolpolitikk) Tunge på ideologi >>> verkemedel/forankring I tenesta (top-down)

27 Hospital performance

28

29 Institute of Medicine (USA) Chasm: gap, sprekk, kløft

30 data/assets/ pdf_file/0007/98233/e91397.pdf WHO 2008 (ISBN )

31 Lord Darzi s report documents/digitalasset/dh_ pdf

32

33 3. Improving healthcare outcomes 3.1 The primary purpose of the NHS is to improve the outcomes of healthcare for all: to deliver care that is safer, more effective, and that provides a better experience for patients. Building on Lord Darzi s work, the Government will now establish improvement in quality and healthcare outcomes as the primary purpose of all NHS-funded care. This primary purpose will be enshrined in statute, the NHS Constitution,. documents/digitalasset/dh_ pdf

34 Paul D. Bartels, Medical Director, The ESQH-Office for Quality Indicators

35 Konklusjon STYRET BØR HA (HAR) ANSVAR FOR Tydeleggjere at kvalitet i tenesta vert prioritert gje omgrepet kvalitet eit meiningsinnhald gje retningsgjevande føringar for arbeidet Oppmerksomheit etterspørre og bruke tid ikkje salderingspost langsiktigheit og konsistens ikkje ad hoc stunt el å hive seg på populære bølgjer

36

37 Sertifisering Bedømming av ein organisasjon der det vert dokumentert at denne lever opp til eit spesifisert grunnlag for styring av kvalitet ISO certification measures hospital performance in terms of compliance with international standards for quality systems, rather than in terms of hospital functions and objectives. (WHO/HEN 2003) Administrative procedures >> hospital performance

38 Akkreditering Bedømming av ein dei samla prestasjonane vurdert av eksterne fagfolk etter eksternt fastsette standardar. Struktur- og prosesselement viktig Vektlegg kontinuerleg forbetring av prestasjonane og at dette vert dokumentert

39 Kunnskap Faglege retningslinjer krav om bruk ta i bruk (Helsebiblioteket; skal legge ut sine retningslinjer), andre helsefag enn medisin RHF-overgripande initiativ - retningslinjer for sjukepleiefaget (ikkje Acribe) Tidleg vurdering av ny diagnostikk og behandling Mednytt System for støtte av beslutningsprosessar ved innføring av nye metodar (Mini HTA) Klinisk fagrevisjon Medisinske kvalitetsregistre (utviding til regionale)

40

41 Medisinske metodar Ensuring timely access to the latest medical technologies requires strategies for coping with uncertainty OECD Health Project Towards high-performing health systems 2004

42 Pasientperspektivet Komme til (VL-håndtering, prioritering, organisering / logistikk, behandlingskjeder ) Til de rette folkene ( har greie på det ) Komme derfra Rolf Husebø, Brukerutvalget Helse Bergen

43 Pasientfokus Pasienterfaringar verktøy for måling utvikling av enkelt spørreverktøy (Kunnskapssenteret) utvikling av felles IKT-plattform Pasientforløp nettside og utviklingsarbeid Tilgjenge (access: tilgang til tenestene) ventelisteprosjekt og prioritering Risikofaktorar underernæring og alkohol

44 Pasienttryggleik Legemiddelhandtering (LOP-prosjekta) legemiddelskade er hyppig (polyfarmasi) langvarige utviklings- og investeringsprosjekt Tryggere kirurgi verner liv (Safe surgery -prototype) Komplikasjonsmøte teste ut system for årsaksanalyser Avviksrapportering (Synergi) utnytting av standardiserte rapportar

45 Bristol Inquiry A great many well intentioned people worked hard to do good but did dreadful harm Richard Smith Editorial, BMJ 2001;323:

46 Måling av resultat (monitorering) We can only be sure to improve what we can actually measure High Quality Care for All: NHS next stage review final report, June 2008

47 Monitorering (resultat) Kvalitetsmåling etablere system (datakjelder, samanstilling, standardrapportar) Arbeid med nasjonale og regionale kvalitetsregistre teknisk infrastruktur (IKT-løysingar) nasjonal satsing (32 mill fom 2009) regional infrastruktur lett å opprette, billig å drifte

48 Overordnet beslutningsnivå Ytelse Performance Kva er oppnådd Accountability (legitimering) Kunnskap Kvalitet Indikatorer Praksisnært kvalitetsarbeid (CQI) Kvalitetsregistre Kontinuerlig kvalitets forbedring Praksisnivå Forbedre tjenestene

49

50 Kvalitet og forbedring Ressursoverforbruk skal unngås God praksis Forbedringsarbeid Endring = forbedring Forsvarlig Uforsvarlig Endring, men ikke forbedring Kilde: SHDir / Helsetilsynet

51 Kvalitet og forbetring God praksis Endring = forbedring Forsvarlig Uforsvarlig Kilde: SHdir / Helsetilsynet

52

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 06.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 PRINSIPPSKISSE

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Mandat Vedtatt av styringsgruppa 27. august 2014 Side 1 av 32 Innhold 1 Programinformasjon... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Innledning... 5 4 Strategiske føringer...

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Prosjektleder: Randi Kasin, allmennpraktiker, medlem av KUP Veileder: Signe Flottorp, allmennpraktiker, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus

Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret nr 30 2009 Systematisk kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Det er fremmet forslag om at norske helseinstitusjoner må sertifiseres.

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Kunnskapssenteret. Modell for kvalitetsforbedring

Kunnskapssenteret. Modell for kvalitetsforbedring Kunnskapssenteret Modell for kvalitetsforbedring Systematisk forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess som kan illustreres i form av en sirkel, slik vi har valgt å gjøre med modell for kvalitetsforbedring.

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Anne Grimstvedt Kvalvik, Seniorrådgiver, dr.med., Fagavd., Helse Vest RHF. Lovverk Teknologiske

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING Ida Mykkeltveit Master i kunnskapsbasert praksis Senter for kunnskpapsbasert praksis Avdeling for helse og sosisalfag

Detaljer