Gjennomføring av våreksamen elevar og privatistar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføring av våreksamen 2014 - elevar og privatistar"

Transkript

1 rundskriv nr. 1/14 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: /2014/ - Gjennomføring av våreksamen elevar og privatistar 1. Informasjon frå Utdanningsdirektoratet Fylkesutdanningssjefen viser til m.a. desse artiklane, brev, rundskriv og nettstad frå Utdanningsdirektoratet, samt Opplæringslova med forskrift og læreplanar Udir.no Eksamen vidaregåande sentralgitt eksamen hausten 2013 og våren 2014 med tilhøyrande eksamensplaner. Artikkel datert Råd til skolar om sikker gjennomføring av eksamen Artikkel datert om påmelding til eksamen, sist endra Rundskriv datert om trekkordning i Kunnskapsløftet, sist endra Artikkel datert om IKT-basert eksamen, sist endra Artikkel datert om hjelpemiddel i Kunnskapsløftet, sist endra Brev av og artikkel datert om forlenging av overgangsordning for norsk som andrespråk for elevar og privatistar med kort butid i Norge, sist endra Artikkel datert framandspråk for privatistar. Udir.no endringar og overgangsordningar Opplæringslova 3-4 Forskrift til Opplæringslova kap. 3 og 4 Læreplan i det einskilde faget NB! Skolane må sjølve halde seg oppdaterte på Informasjonen fins under vurdering/eksamen vidaregåande opplæring, om brev og andre meldingar som vert lagt ut om eksamen og ein må følgje med på viktige meldingar. Fylkesutdanningssjefen viser til annonser i regionsavisene om våreksamen 2014 for privatistar, og Rettleiande eksamensplan for elevar for våren 2014 ligg ved dette rundskrivet. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon: Telefaks: e-post:

2 2. Organisering og gjennomføring av eksamen Fylkesutdanningssjefen v/rådgivarar for eksamen har det overordna ansvaret for koordinering, gjennomføring og kvalitetssikring av eksamen. Skolane er ansvarlege for koordinering, gjennomføring og kvalitetssikring av eksamen på eigen skole. Rådgivarar for eksamen har ansvar for å: 1. Peike ut sensorar til lokalgitt eksamen og sentralgitt eksamen med lokal sensur. For praktisk eksamen er dette delegert til skolane. 2. Trekkje ut parti i trekkfag etter framlegg frå skolen og oppnemne sensorar til desse. 3. Samordne utarbeiding av eksamensoppgåver til lokalgitt eksamen så langt det er mogleg. Rektor har ansvar for: 1. At alle i skolen som er involvert i eksamensarbeidet og avvikling kommuniserer fortløpande. 2. Melde inn til Utdanningsdirektoratet i PAS trekket for sentralgitt eksamen for både elevar og privatistar innan fristen 01. mars. 3. Melde inn til rådgivarar for eksamen elevar og fag som skal/kan prøvast. Frist for innmelding av trekk er sett til fredag 14. februar Skolane registrerar oppmeldingsframlegg etter trekkreglane (Udir Trekkordning for eksamen i kunnskapsløftet) for alle typar eleveksamenar, også munnlege, i eksamensmodulen i Extens innan denne fristen. Oppdatering av sensorregisteret til lokalt gitt eksamen har frist 1. februar At det vert utarbeidd eksamensoppgåver og å kvalitetssikre desse i faga til lokalgitte prøver, skriftlege, munnlege, munnleg og praktisk, og at desse vert levert rektor innan ein fastsett dato (t. d. 1. mai). 5. Gode rutinar for gjennomføring av praktisk eksamen, munnleg og munnleg/praktisk eksamen. 6. At det vert avtalt dato for felles sensurering og at resultatet for fellessensuren vert overlevert skolen innan 19. juni Eksamensoppgåver og anna informasjon vedrørande ekamen skal sendast frå skolen slik at sensor har dette i hende seinast 10 dagar før eksamen. 8. Reglement og rettleiing for eksaminandar og klagefristar, skolane gir informasjon til elevane. 9. Sørgjer for at IT-avd. skole testar ut trådlaust nettverk, lokalt nettverk og liknande Avvik løysast lokalt, eller meldast til IT-support. 10. For eleveksamen innan fag som finns berre på ein skole, finn skolen sjølv ekstern sensor. Sjå 3-30, 6. ledd i forskrift til opplæringslova. For lokalt gitt eksamen og sentralgitt eksamen med lokal sensur (bortsett frå ORN og landssamarbeidet som har eigne rutinar) sendast svara samstundes til intern og ekstern sensor omgåande etter eksamen. Sending av nødvendig informasjon om eksamen, eksamensoppgåver, eksamenssvar og karakterlister kan skje både per e-post og per post. For sentralgitt eksamen med sentral sensur gjeld eigne rutinar.

3 Fylkesutdanningssjefen vil understreke at det er rektor sitt ansvar at svara vert sendt til sensor omgåande etter eksamen og at alle eksamensoppgåver vert utarbeidd i samsvar med forskrift og læreplan. Det er viktig at skolane legg arbeid i å lage gode og relevante oppgåver slik at det ikkje oppstår kvalitative skilnader mellom skolane innanfor dei einskilde faga. Arbeidet i fagnettverka er viktig for å kvalitetssikre eksamensoppgåvene. 3. Eksamen for elevar 1. Sentralt gitte eksamenar Vi syner til skriva det er vist til i punkt 1 og 2 om sentralt gitt eksamen. Fylket vil tilrå at også lokalt gitt skriftlege eksamenar for elevar skal følgje same modell som dei sentralt gitte eksamenar. 2. Lokalt gitte eksamenar Teknisk fagskole Som eit generelt prinsipp skal eksamen leggjast så nært opp til skoleslutt som mogleg. Dette gjeld både munnleg og skriftleg eksamen. I desse programområda skal eksamen gjennomførast som tidlegare. Rektor ved den einskilde skole har ansvar for: 1. Å trekkje ut elevar 2. Å sjå til at det blir laga eksamensoppgåver og kvalitetssikre desse 3. At eksamen blir gjennomført på rett måte Vg1, Vg2 og Vg3 i Kunnskapsløftet Rettleiande plan for eleveksamen er lagt ved. Denne eksamensplana er ei rammeplan og må sjåast i samanheng med plan for sentralt gitte eksamenar. Endringar av datoar grunna spesielle tilhøve ved skolen, bruk av sensorar og liknande må avtalast med rådgivarar for eksamen. Oppsett over samarbeidande skolar for praktisk eksamen Vg2 og Vg3 yrkesfag vert utarbeid i samarbeid med fagnettverka og skolane i februar Det vert lagt til rette for samarbeidsmøter for dei 6 store faga på Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram. Sensorar. Prøvesvara skal vurderast av to sensorar. Den eine av sensorane skal være ekstern. I yrkesfaglege utdanningsprogram kan sensor vere ein fagarbeidar med praksis frå arbeidslivet. Den andre sensoren kan være faglæraren til eleven, faglærar har plikt men inga rett til å være sensor. Dersom det er usemje om kva eleven skal prøvast i eller om karakteren, er det den eksterne sensoren som avgjer.

4 Ny ordning gjeld frå våren 2014 Varsling om munnleg eksamen skal skje 48 timar før sjølve eksamen. Munnleg eksamen for elevar skal gjennomførast med førebuingsdel. Privatistar skal ikkje ha førebuingsdel. Når førebuingsdelen tek til, 24 timar før sjølve eksamen, skal kandidaten få oppgitt eit tema eller liknande, men ikkje eksamensoppgåva. Varsling til eksamen onsdag 11. juni skal skje fredag 06. juni kl og kl Varsling til eksamen tysdag 17. juni skjer fredag 13. juni kl og eventuelt kl dersom ein skal ha ettermiddagsparti. I følgje forskrift til opplæringslova 3-30 er laurdag fridag på same måte som søndag og andre heilagdagar med omsyn til eksamen. Eksamen skal ikkje gjennomførast på måndagar og dagen etter høgtidsdagar og heilagdagar. Varslingsdato for trekkfaga ved sentralt gitt eksamen og lokalt gitt, skriftleg eksamen er torsdag 15. mai kl Vi ventar på revidert utgåve av rundskriv Udir for å kunne sjå kva som er nødvendig av lokale retningslinjer. Det er ønskeleg at skolane og fagnettverka deltar i prosessen med utarbeiding av eventuelle nye retningsliner i samband med ny ordning for munnleg eksamen. Nye retningsliner vil kome som eit tillegg til dette rundskrivet. Gjeld frå våren 2014 for lokalt gitt munnleg eksamen (sjå udir.no under Vurdering/Eksamen/Muntlig-eksamen): Eksamen etter dei nye reglane skal gjennomførast for fyrste gong våren 2014, jf. forskrift til opplæringslova 3-30, 3-31, 4-23 og forskrift til privatskolelova 3-28 og Endringar i regelverket Kunnskapsdepartementet fastsatte endringar i regelverket for munnleg eksamen 27. september Oppsummerte hovedpunkt i endringane: Elevane skal gjennomføre munnleg eksamen med ein obligatorisk førebuingsdel, der elevane får oppgitt tema og skal førebu ein presentasjon. Eleven får vite kva for fag han eller ho er kome opp i 48 timar før eksamen og tema for eksamen 24 timar før eksamen. Under eksamen skal eleven presentere temaet som han/ho har førebudd i førebuingsdelen. Under eksamen kan eleven også prøvast i fleire og relevante delar av læreplana enn kva som kan lesast rett ut av temaet. Det einaste hjelpemidlet eleven kan bruke er sine eigne notat frå førebuingsdelen. Det inkluderer relevante hjelpemidlar for å halde ein presentasjon, som for eksempel PowerPoint. Det kan ikkje gjennomførast eksamen på måndagar og fyrste dag etter heilagdag/høgtidsdag. Ansvaret for eksamen I vidaregåande opplæring har fylkeskommunen ansvaret for gjennomføringa av munnleg eksamen. Fylkeskommunen kan delegera gjennomføringa til skoleleiarar. Gjennomføringa omfattar trekking av fag og elevar, å skaffe sensorar og å utarbeide eksamensoppgåver. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver.

5 Kunngjøring om eksamen Eleven skal få vite kva for fag han eller ho skal opp i 48 timer før eksamen. Helgedagar og heilagdagar skal ikkje teljast med. Eksamen kan ikkje gjennomførast på måndager eller dagen etter heilagdagar. Skolane må gi melding til elevene så nær 48 timer før eksamenen startar som mogleg, men ikkje mindre enn 48 timer før første eleven skal prøvast. Ramma for munnleg eksamen er inntil 30 minutt. Førebuingsdel og gjennomføring I vidaregåande opplæring skal det gjennomførast munnleg eksamen med førebuingsdel. Førebuingsdelen skal gjennomførast som ein obligatorisk skoledag dagen før eksamen, der ein kan nytte alle hjelpemiddel. Når førebuingsdelen startar, 24 timar før sjølve eksamen, skal eleven få oppgitt eit tema eller liknande, men ikkje sjølve eksamensoppgåva. Førebuingsdelen skal ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. Det er den kompetansen eleven viser under sjølve eksamenen som sensorane skal vurdere. Under eksamen skal eleven presentere temaet som er førebudd i førebuingsdelen. Under eksamen kan eleven også prøvast i fleire delar av læreplana enn det som kan lesast direkte ut av temaet. Eksamen skal organisere slik at eleven får vist kompetansen sin i faget. Dette har blant anna konsekvens for formuleringa av eksamensoppgåvene. Det må sikrast at eksamensoppgåvene og eksamineringa gir eleven høve til å vise kompetanse i ein så stor del av faget som mogleg. Det einaste hjelpemidlet eleven kan bruke er eigne notatar frå førebuingsdelen. Det inkluderer relevante hjelpemiddel for å halde ein presentasjon, som for eksempel PowerPoint. Retningsliner for munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune Retningslinene gjeld frå og med eksamen våren 2010 og er i samsvar med Opplæringslova m/forskrift Administrative retningsliner Fylket sitt eksamenskontor vil så langt det er mogleg informere eksterne sensorar om oppdrag ca 4-5 veker før eksamen. Det vert opplyst om fag, dato, klokkeslett og eksamensskole. Faglærar har plikt til å utarbeide framlegg til eksamensoppgåver. Kvar skole bestemmer sjølv organiseringa av oppgåvelaginga. Rektor er ansvarleg for at oppgåvene er i samsvar med læreplaner og andre skriv. Faglærar får beskjed frå rektor om trekk av fag 2 veker før eksamen, og seinast 10 dagar (kalenderdagar) før eksamen skal ekstern sensor ha motteke opplysningar frå eksamensskolen med eksamensopplegg, oppgåver og vurderingskriterier. Tida fram til eksamen må brukast til samarbeid mellom faglærer og sensor slik at eventuell usemje er avklara i god tid for eksamen. Tidsrammer for eksamen, forskrift til Opplæringslova 3-30: - munnleg eksamen inntil 30 minutt - munnleg-praktisk eksamen inntil 45 minutt (med ekspr. innslag) Fylket har to modellar for munnleg/munnleg-praktisk eksamen og dei er valfrie og likeverdige.

6 Modell 1: Elevane får melding om eksamensfag 48 timar før eksamen. Skolen legg til rette for at elevane kan få inntil 2 timar ( til saman for heile gruppa) rettleiing med lærar etter at eksamen er kunngjort. I denne rettleiinga bør det klargjerast kva vurderingar som blir lagt til grunn ved fastsetting av karakteren ved eksamen. Alle hjelpemidlar er tillatne i førebuingstida. 30 minutt før eksamen får kandidaten oppgåva og har 30 minutt førebuing åleine. Desse 30 minutta er som hovudregel utan hjelpemiddel. Hjelpemiddel til eksamen er eitt stempla notatark frå den 30 minutt lange førebuingsdelen. Under eksamen er det eksaminator som leier utspørjinga/samtalen, sensor kan vere deltakar. Det er viktig at eksamen vert organisert slik at kandidaten kan få vist kompetansen sin i faget (forskrift til opplæringslova 3-25), og at det er det som kjem fram på eksamen som vert vurdert. Førebuingsdelen skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget (forskrift til opplæringslova 3-30). Eksamineringa skal gi kandidatane høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg (forskrift til opplæringslova 3-30). Modell 2: Trekk av tema 48 timar før eksamen. Eleven får opplysning om tema, problemstilling og kva kompetansemål som vert prøvd. Elevane kan velje mellom ei ferdig utforma problemstilling eller formulere problemstillinga sjølve. Skolen legg til rette for at elevane kan få inntil 2 timar (til saman for heile gruppa) rettleiing med lærar etter at eksamen er kunngjort. I denne rettleiinga bør det klargjerast kva vurderingar som vert lagt til grunn ved fastsetting av karakteren ved eksamen. Alle hjelpemidlar er tillatt i førebuingstida. Kandidaten leverer kjeldeliste til faglærar/sensor. Under eksamen held kandidaten eit foredrag/presentasjon på inntil 10 minutt som svar på problemstillinga til valt tema. Kandidaten kan bruke momentliste og/eller nytte presentasjonsverkty. Slike verkty skal vere avtala med faglærar og sensor på førehand. Under eksamen er det eksaminator som leier samtalen/utspørjinga, men sensor kan vere deltakar. Samtalen etter foredraget/presentasjonen skal gi kandidaten høve til å utdjupe valt tema og skal i tillegg gi kandidaten høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg. (forskrift til opplæringslova 3-30). Førebuingsdelen skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. Vurdering Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til kandidaten slik den kjem fram på eksamen (forskrift til opplæringslova 3-25). Kandidatane skal på førehand vere informert om karakterane vert kunngjort etter at kvar kandidat er ferdig, eller etter at heile gruppa er ferdig. for privatistar Modell 1 nyttast for privatistar. Sidan privatistar ikkje har faglærar, fell rettleiinga frå faglærar bort. Lokalt gitt eksamen - sensorar til munnlege (M/MP) parti I forskrift til Opplæringslova 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring vert det presisert at fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringa av lokalt gitt eksamen for elevar. Forskrift til privatskolelova 3-28; Vertsfylket har ansvaret for gjennomføringa av alle lokalt gitte eksamenar. Fylkeskommunen må og sørgje for kontroll av trekk, jf. Rundskriv Udir : Kommunen/fylkeskommunen må sørge for at trekket fordeler seg jamnt på fag og skolar over tid. Fylkesmannen skal følge opp regionalt arbeid med det nasjonale

7 kvalitetsvurderingssystemet, her under eksamen, jf. fullmaktsbrev til fylkesmennene. Fylkesmannen har eit overordna ansvar for at fordelingen på fag er rimelig. Vi vil difor presisere at fylkeskommunen sin kontroll av trekk vert gjort både for offentlege og private vidaregåande skolar. Vi ønskjer at så vel private vidaregåande skolar (med statstilskot) og offentlege vidaregåande skolar er i same sensorordning med omsyn til lokalgitt eksamen. Dette betyr at dei private vidaregåande skolane må følgje fylket sin plan for eksamen gitt i rundskriv om gjennomføring av våreksamen Ansvarlege for eksamen ved Utdanningsavdelinga kvalitetssikrar framlegg til eksamenstrekk og legg sensorar på dei munnlege og munnleg-praktiske eksamenspartia til både dei offentlege og dei private vidaregåande skolane. Praktisk eksamen Vg2 yrkesfag Tidsramme for eksamen: Tverrfagleg praktisk eksamen skal avviklast i vekene 22, 23 og 24. Munnleg trekk-eksamen for Vg2 yrkesfag vert avvikla i veke 24, uke 25 kan og nyttast. Skolane må sjå tverrfagleg praktisk eksamen og munnleg eksamen for Vg2 elevar i samanheng ved planlegging av eksamen. Organisering av eksamen: Med utgangspunkt i oppsettet frå eksamen våren 2013, vil rådgivar for eksamen, sende ut framlegg til oppsett i løpet av mars månad. Dette gjeld oppsettet over kva for skolar som er sensor for kvarandre. Evaluering: Praktisk eksamen i Vg2 yrkesfag (inntil 5 timar) er ein god eksamensmodell for elevane. Vi har hatt svært få klager på gjennomføringa, og det syner at skolane gjer eit godt arbeid. Det har vore ei utfordring å få sensorkabalen til å gå opp, men med stor innsats frå faglærarar har alle elevane fått avleggje sin eksamen. Vi har hatt kontakt med alle fylka i Opplæringsregion Nord om bruk av førebuingsdel som del av vurderingsgrunnlaget, og svara frå alle er at dei ikkje har eksamenar der førebuingsdelen er ein del av vurderingsgrunnlaget. Når ein no ser at andre fylker greier å gjennomføre eksamenar utan teljande førebuing, med alt det medfører, må det også kunne gjennomførast i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er frå våren 2011 ikkje høve til å bruke førebuingsdelen som del av vurderingsgrunnlaget ved praktisk eksamen Vg2 yrkesfag i Møre og Romsdal. Skolen (rektor) har ansvar for kvaliteten på lokale eksamensoppgåver. Retningsliner for tverrfagleg praktisk eksamen: Inntil ein dag førebuing Ein tverrfaglig praktisk eksamen, der dei felles programfaga inngår.

8 Eksamen vert utarbeidd og sensurert lokalt. Faglærar har plikt til å utarbeide framlegg til eksamensoppgåver Skoleleiinga må sikre at skolen har gode rutinar for kvalitetssikring av oppgåvene. Alle eksamensoppgåver som vert nytta, skal være godkjende av rektor eller den som er bemyndiga av rektor. Hjelpemiddel til sentralt gitt og lokalt gitt skriftleg eksamen 3-31 i Forskrift til opplæringslova seier korleis eksamen i Kunnskapsløftet skal organiserast i høve til bruk av hjelpemiddel Hjelpemiddel til eksamen Eksamenen kan organiserast med eller utan hjelpemiddel. Utdanningsdirektoratet fastset kva for hjelpemiddel som er tillatne i kvart fag ved sentralt gitt eksamen. Ved lokalt gitt eksamen etter 3-30 femte ledd bokstav a, c og d fastset skoleeigaren kva for hjelpemiddel som skal tillatast. Dei tillatne hjelpemidla må ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere kompetansen til eleven eller privatisten. Ved lokalt gitt munnleg eksamen er notata til eleven eller privatisten frå førebuingsdelen einaste tillatne hjelpemiddel. Møre og Romsdal fylke har som skoleeigar høve til å bestemme kva hjelpemiddel som skal nyttast ved lokalt gitt eksamen. Under finn du artikkel med informasjon om bruk av hjelpemidlar til sentralt gitt skriftlig eksamen i Kunnskapsløftet (frå Udir sine heimesider): ( Publisert på Udir: , Sist endra: ) Modell 1 Eksamen Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Modell 2 Todelt eksamen Del 1 Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsesdel: matematikk i grunnskolen, matematikk i grunnskoleopplæringen for voksne, matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2 i videregående opplæring. (Sjå artikkel publisert: , sist endra: på udir.no/vurdering/eksamen/hjelpemidler-til-eksamen). Det er klargjort i kva fag dei ulike modellane er tenkt brukt. Modell 2 er tenkt brukt til matematikk og andre realfag, medan Modell 1 er normalmodell for typiske skrivefag som t.d. språkfag. Vi ser at bruk av alle hjelpemiddel vil utfordre dei som lagar oppgåver i større grad enn før. Kandidatane skal få vist individuell fagkompetanse på alle taksonomiske nivå. Oppgåvene må difor vere såpass opne og generelle at dette er mogleg. Oppgåver av

9 ein type som berre etterspør reprodusert faktakunnskap vil ikkje stette krava til eksamen i Kunnskapsløftet. Lenkje: MAT1001 Matematikk 1 PY yrkesfag Denne oppgåva er 2-delt og skal ikkje ha hjelpemidlar i del 1 (1,5 timar), del 2 har alle hjelpemidlar med unntak av kommunikasjon. Eksamenstid er 4 timar Etter råd frå fagnettverket i 2012 vil vi leggje opp til at 2-3 av oppgåvene i del 2 vil vere yrkesretta og skal lagast ved den einskilde skole som har trekk i faget. Dette skuldast at yrkesrettinga og bruk av IKT vert gjort på ulike måtar ved skolane. Oppgåva skal sjølvsagt lagast i tråd med læreplana for faget. Utarbeiding av fellesoppgåve Dei siste åra har det vore laga felles eksamensoppgåver i fleire fag i fylket. Oppgåvelaginga har gått på omgang mellom skolane i fylket og 2 skolar blir bedne om å lage oppgåve med vurderingskriterier saman kvart år. Faga er: MAT1001 Matematikk 1 PY yrkesfag NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag IDR2011 Treningslære 1 idrettsfag Når det gjeld hjelpemidlar til eksamen i faga over held vi oss, som tidlegare, til same ordning som ved sentralt gitt eksamen så langt som råd er (sjå om hjelpemidlar over): Oppgåvelaging til eigne elevar er ein del av lærarens si arbeidsplikt, og det vert difor ikkje gitt ekstra godgjering for dette arbeidet. Arbeidet går på omgang mellom skolane, og arbeidet vert slik fordelt over fleire år. Bruk av datamaskin til eksamen i Kunnskapsløftet Når departement og fylket no har satsa tungt på å spreie og utvikle digital kompetanse med eigen datamaskin til kvar elev, ville det vere svært ulogisk at kandidatane ikkje skal kunne bruke sin eigen datamaskin til eksamen. Det vil ikkje vere naudsynt å tøme datamaskina for fagstoff sidan alle hjelpemiddel kan nyttast med unntak av modell 2, del 1 der datamaskin ikkje kan nyttast. Skolen må sikre at kandidatar ikkje har omsetjingsprogram på maskina si i samband med eksamen i norsk og framandspråk. I tillegg må skolane anten sikre at kandidatane ikkje kan få tilgang til Internett, eller så må dei leggje til rette for å kunne kontrollere om kandidatar ulovleg koplar seg til nettet i eksamenstida. Dette kan løysast på ymse vis. Som vedlegg til dette rundskrivet (Vedlegg 3) ligg eit skjema skolane kan nytte for å dokumentere at kandidatane er kjent med følgjene av å bryte reglane som gjeld for datamaskinbruk til eksamen.

10 PGS-Feide Møre og Romsdal fylkeskommune har pålogging via FEIDE ved PGS- eksamen. Dagspassordet: Når de vel å bruke FEIDE, minner vi om kor viktig det er med tanke på juks å ha gode rutinar på korleis dagspassordet blir formidla ut til elevane på eksamensdagen. Dagspassordet skal ikkje vere kjent for kandidatane og aldri vere synleg i lokalet. Det er viktig at de testar ut at FEIDE-pålogging fungerar slik det skal før det blir teke i bruk på eksamensdagen. For at Feide-pålogging skal fungere, må korrekt fødselsnummer vere registret både i PAS og i FEIDE. Sjå meir informasjon i brukarrettleiingane frå Udir (vedlagt). NB! Husk at vi framleis må trykke på knappen Generer (brukerid og passord) i PAS for at elevane skal få tilgang via FEIDE. NetCtrl Til dei skolane som tar i bruk verktøyet NetCtrl for stenging av nett, er det laga ein stengeregel som heiter Steng alt. Regelen stenger alt unntatt PGS. Her finn de meir informasjon om bruk av NetCtrl: 4. Tiltak i samband med eksamensgjennomføring og IT-system: Skolar: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune har primært ansvar for å teste ut naudsynte IT-tenester og melde frå om avvik til rett kontaktpunkt i Utdanningsavdelinga og IT-seksjonen. IT-avd. skole: Testar ut trådlaust nettverk, lokalt nettverk, aksess til tenester i datasenteret, Fylkeshuset, aksess til internett og eksternt hostede IT-tenester. Avvik løysast lokalt, eller meldast til IT-support. Skoleleiing: Testar ut PGS/PAS, FEIDE og Tilgangskontroll Internett. Avvik meldast Utdanningsavdelinga, med unntak av den siste, hvor IT-seksjonen er kontaktpunkt. Utdanningsavdelinga: Er ansvarleg for eksamensavviklinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, og er skolane sitt kontaktpunkt for Utdanningsdirektoratets eksamensportal og Skoleadministrasjon ovanfor skolane. Fylkesmannen er utdanningsavdelinga sitt kontaktpunkt om problemstillingar med PAS/PGS. IT-seksjonen: Har det tekniske driftsansvaret for alle IT-tenester, og som eit ledd i denne testrutina så stiller IT-seksjonen med rett kompetanse tilgjengelig kvar eksamensdag kl , og skal vere tilgjengeleg på telefon kva angår

11 løysningsekspertise, for å kunne raskast mogleg få normal drift om nokon IT-tenester fell heilt eller delvis ut. Sekundært bidra til at evt. naudløysingar vert sett i drift. Kritiske periodar i samband med våreksamen er frå ca 2. mai for privatist-skolar og ca 15 mai for alle skolar. Eksamensperioden tek normalt slutt ca 19. juni.for hausteksamen er perioden ca 18. november til og med ca 7. desember (NB! Skilnad på privatistskolar og andre skolar). Det er i eksamensperiodar viktig å teste relevante system og det må være hurtig kommunikasjon mellom eksamensleiar rektor IT skole - eksamensrådgivarar IT seksjon. 5. Eksamenssamarbeidet i opplæringsregion Nord (ORN) Regionen har ikkje nokon formell rolle med samordning av lokale skriftlege eleveksamenar, berre privatisteksamen. Arbeidet vidare i dette eksamenssamarbeidet vil vere opplæring/støtte i oppgåvelaging innan utvalde utdanningsprogram, arbeid med vurdering, samarbeid om sensur for teoriprøva for praksiskandidatar/lærlingar og felles oppgåver og sensur for skriftleg, lokalgitt eksamen for privatistar. ORN- oppgåver, ikkje sensorar, kan etter førespurnad frå skolane brukast til elevar som skal ha ny/utsett/særskilt eksamen. Oppmelding av privatistar på privatistweb All oppmelding til privatisteksamen er web-basert. Prøveavgifta for 2014 er kr 403,- for førstegongsprøve og kr 826,- for forbetringsprøve. Informasjon om oppmelding ligg på nettet under og Her ligg også informasjon om kven som skal betale prøveavgifta og kven som ikkje skal betale. Privatistweb er open 1. januar til og med 01. februar. Fristen for oppmelding til våreksamen er 01.februar Elev/lærling som ikkje nyttar retten sin til å avleggje ny, utsett eller særskilt prøve ved første fastsette tidspunkt for slik prøve, må gå opp som privatist. Praksiskandidatar/lærlingar og teorieksamen Eksamen er sentralgitt med lokal sensur. Eksamensdato er 28. mai for Vg3/avviksfag og 5. og 6. juni for Vg2-nivå og praksiskandidatar etter Kunnskapsløftet. Før ein kan melde seg opp til den praktiske delen av fagprøva, må den tverrfaglege teorieksamenen vere greidd. Informasjon om eksamen blir gitt ved oppmeldinga på web og ved den skolen kandidaten melder seg til. Det blir gitt eitt kompetansebevis for den teoretiske delen av fagprøva. Kompetansebeviset skal leggjast ved oppmeldinga til den praktiske prøva. Oppmelding til den praktiske prøva skal som tidlegare sendast til utdanningsavdelinga.

12 Økonomi Rekningane frå sensorar/eksaminatorar/oppgåvelagarar for privatisteksamen (inkl. praksiskandidatar) der fylket har tinga dette arbeidet, skal sendast til utdanningsavdelinga for utbetaling. Alle utgifter for eleveksamen skal belastast den einskilde skolen. Med helsing Sverre Hollen fylkesutdanningssjef Helene Loe Arntsen seksjonsleiar Gjenpart: Gjenpart: Fylkesrådmannen Fylkesordføraren Lærarorganisasjonane Elevorganisasjonane Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda Fagskolen i Ålesund Opplæringskontor og ringar Ressurssentra i fylket Vedlegg: Vedlegg 1: Rettleiande eksamensplan våren 2014 Vedlegg 2: Annonsetekst for privatisteksamen våren 2014 Vedlegg 3: Skjema til bruk ved PC-basert eksamen Vedlegg 4: Risikovurdering eksamensavvikling

13 Vedlegg 1 (sjå start-slutt dato for praktisk tverrfag). Rettleiande eksamensplan våren 2014 Sentralgitte eksamenar i plana er merka med *. Sentral eksamensplan, sjå plan frå Utdanningsdirektoratet: Eventuelle førebuingsdagar-/dag er ikkje teken med i denne plana. NB! Varsling av trekkfag, munnleg og munnleg/praktisk skal etter forskrift til opplæringslova 3-30 skje 48 timar før eksamen. Kunngjering av skriftleg trekkfag er torsdag 15. mai kl Uke Dato Vg1 Vg2 Vg3 20 Torsdag 15. mai Melding om skriftleg trekk, sentralt og lokaltgitt kl Fredag 16. mai Melding om skriftleg trekk, sentralt og lokaltgitt kl Melding om skriftleg trekk, sentralt og lokaltgitt kl Måndag 19. mai REAxxxx* REAxxxx* Tysdag 20. mai Skr lokale trekkfag Onsdag 21. mai ENG1002 (st)* ENG1003 (yf)* NOR1206 (yf) SAMxxxx* REAxxxx* Torsdag 22. mai REA3005* Fredag 23. mai MAT1011/1013* REA3012* SAMxxxx* 22 Måndag 26. mai Start periode for praktisk tverrfagleg eksamen MATxxxx* REA3002* SAM3026* REA3002* Tysdag 27. mai NOR1212/NOR1232* Onsdag 28. mai MAT1001/MAT1006 (yf) IDR2011 NOR1211/NOR1231* treningslære1/andre lokalt gitt skr trekkfag Teorieksamen før fagprøve* Torsdag 29. mai Elevfri Fredag 30. mai REA3022/REA3026*? dag 23 Måndag 2. juni SPRxxxx*/SAMxxxx* Tysdag 3. juni Onsdag 4. juni Torsdag 5. juni Fredag 6. juni 24 Måndag 9. juni Tysdag 10. juni Onsdag 11. juni Torsdag 12. juni Fredag 13. juni Melding munnlegpraktiske trekk Munnleg-praktisk eksamen Munnleg-praktisk eksamen Teorieksamen praksiskandidatarlærlingar SPRxxx* Teorieksamen praksiskandidatarlærlingar Melding munnlegpraktiske trekk Munnleg-praktisk eksamen Munnleg-praktisk eksamen SPRxxxx* IDR2005* SPRxxxx* Melding munnlegpraktiske trekk Munnleg-praktisk eksamen Munnleg-praktisk eksamen 25 Måndag 16.juni Tysdag 17. juni Slutt periode tverrfaglig eksamen 0 Onsdag 18. juni

14 Siste dag Torsdag 19. juni Fredag 20 juni Fellessensur Fellessensur Fellessensur Fellessensur Fellessensur Fellessensur NB! Grunna samordning i utarbeiding av eksamensoppgåver og sensurering er det viktig at skolane følgjer den oppsatte plana ved dei skriftlege eksamenane. kan avvikast frå plana dersom det vert avtala med rådgivar for eksamen.

15 VEDLEGG 2 LOGO MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGA VÅREKSAMEN 2014 i den vidaregåande skolen Privatistar, lærlingar. Teoriprøva for praksiskandidatar og avviksfag Vg3. Oppmelding til privatisteksamen i Møre og Romsdal er no berre nettbasert (web). Det er totalt 9 vidaregåande skolar i fylket som gjennomfører eksamen for privatistar. Fristen for oppmelding til eksamen ved dei vidaregåande skolane våren 2014 er: Privatistweb er open for oppmelding i perioden 01. januar 01. februar For informasjon og oppmelding, sjå og Det er viktig at du les informasjonen på privatistweb før du melder deg opp. Skolane vil hjelpe deg med informasjon ut over det du finn på privatistweb. Vi gjer merksam på at eksamen kan bli avvikla ved ein anna skole enn den du set opp som ditt ønske. Oppmeldingsfrist: 01. februar NB! Det er ikkje høve til å melde seg til privatisteksamen etter denne fristen. Innrykk: Romsdals Budstikke, Tidens Krav, Sunnmørsposten: 4. januar 2014 og 18. januar 2014.

16 VEDLEGG 3 Bruk av PC til skriftleg eksamen i Kunnskapsløftet ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 1. Elevar kan bruke privat PC til skriftlege sentralgitte eller lokalgitte eksamenar dersom ikkje noko anna er avtala. Unntak er også sjølvsagt alltid del 1 i todelt eksamen etter modell 2 der berre svært avgrensa hjelpemiddel er tillate. 2. Det er ikkje naudsynt å slette noko fagstoff på maskina sidan alle hjelpemiddel unnateke Internett/kommunikasjon er tillate. Eg er kjent med at eg ikkje har lov til å kople meg til Internett eller nytte annan form for kommunikasjon til medelevar eller andre via mobiltelefon, bluetoothsamband eller liknande i eksamenstida. Eg kjenner og til at eg ikkje kan ha installert omsettingsprogram på datamaskina når det er eksamen i norsk eller framandspråk. Eg kjenner til at skolen kan nytte eiga programvare for å kontrollere om deler av besvarelsen kan vere henta frå kjelder på Internet og at eg difor alltid må oppgi kjelde når eg nyttar stoff skrive av andre. Brot på nokon av desse reglane vil det kunne bli rekna som fusk, og det blir handsama etter 3-37 i Forskrift til opplæringslova. Konsekvens kan bli annullering av eksamen og sperrefrist på 1 år før du på nytt kan gå opp til eksamen i faget. Det kan også bli konsekvens i form av nedsett åtferdskarakter. Eg har lese og forstått reglane for PC-bruk til eksamen her... Stad og dato Elevens underskrift

17 Sannsynlighet Risikovurdering MRFK Eksamensavvikling VGS Risikoelementer m/tiltaksliste Brudd-koder: K = Konfidensialitet I = Integritet T = Tilgjengelighet Rødt skal det gjennomføres tiltak for Gult skal det vurderes om det skal gjennomføres tiltak for Grønt er ikke nødvendig å gjennomføre tiltak for Vurderingsskala individuell for hver sak: Sannsynlighet (angitt som antall pr. år) 1 Usannsynlig (en gang hvert 5 år eller sjeldnere) 2. Mindre sannsynlig (en gang hvert år) 3. Mulig (en gang hver måned) 4. Sannsynlig (daglig eller oftere) Konsekvens 1. Ubetydelig * Stans i system under 1 time * Ingen uautorisert innsyn i personopplysninger 2. Moderat * stans i system under 30 min * uautorisert innsyn i enkelte personopplysninger * Gjenopprettelig økonomisk tap * Moderat tap av renommé eller rykte ovenfor virksomhetens omgivelser 3. Alvorlig * Stans i system i 4 timer * uautorisert innsyn i enkelte personopplysninger, mulighet for endring og brudd på lov * Brudd på personvernet for et stort antall ansatte eller elever. * Alvorlig økonomisk tap * Alvorlig tap av renommé eller rykte 4. Kritisk * stans i system i 8 timer eller mer * fullt uautorisert innsyn eller mulighet for endring i alle pers. oppl. og brudd på lov. * Kritisk informasjon mangler * Uopprettelig økonomisk tap Konsekvens

18 Nr Brudd på Uønsket hendelse Årsak/Trussel Sansynlighet Konsekvens R (S*K) Mulige konsekvenser Eksisterende tiltak/ forslag til nye tiltak Ansvarlig tidsfrist For all risiko som er høyere enn nivå for akseptabel risiko skal det iverksettes tiltak for å bringe sikkerheten innenfor et akseptabelt nivå Ved risiko > 6 MÅ det iverksettes tiltak, men tiltak kan alikevel iverksettes ved lavere risiko. Det vi ser ut i fra kalkulert/estimert risiko er at pkt 1 er vurdert som IT tjeneste som har høyest risiko for uønsket hendelse og med relativt høy konsekvens. Punkt 2 5 har lav sansynlighet, men relativt høy konsekvens hvis unønskede hendelser skulle inntreffe. Punkt 6 har lav konsekvens og relativt lav sansynlighet. Generelt om tjenesten som vurderes: I denne riskikovurderingen er det flere IT-tjenester som vurderes, med fokus på eksamensavvikling i de videregående skolene i Møre og Romsdal fylkeskommune: Nr: Tjenestenavn: Kommentar 015 Skoleadministrasjon (Extens) 029 Identitetsforvaltning (IDM) 048 Brannmur 049 Nettverk Kilde: IT-tjenestekatalog i MRFK: 1 T Skoler er uten nettverksforbindelse til datasenter i Molde/internett (Gjelder tjeneste nr. 048 og 049 i IT tjenestekatalogen). 2 T Hostede tjenester (PGS/PAS, FEIDE) er utilgjengelig 3 T IT-personell med riktig kompetanse blir indisponible - skoler Gravd over kabel, feil i konfigurasjon. Brannmurer/hoveds witch er nede. (Lav sansynlighet for dette, pga redundans i komponenter) Nedetid hos ekstern leverandør, og evt. brudd i samband som gjør at man ikke når de hostede tjenestene. Skole har ingen lokale ressurser til å håndtere feilsituasjoner Elev får ikke levert eksamen elektronisk Elever får ikke gjennomført eksamen under internettbaser eksamen Eleven får ikke levert eksamen elektronisk Eleven får ikke levert eksamen elektronisk. Internettbasereksamen må avlyses og utsettes. Implementere testrutine. Etablere ICE samband for redundans. Eksamensansvarlig skole laster opp besvarelser elektronisk. Være tydelig mot UDIR om krav til opptid. Utover dette er dette ett element utenfor MRFK sin kontroll. Videreutvikler breddekompetanse, og sikre at to eller flere har nødvendig kompetanse til å håndtere nødvendig IT-tjenester.

19 5 T Identitetsforvaltning (IDM) er nede. 6 T NetCTRL er nede eller har alvorlig feilsituasjon IT-seksjonen har ingen lokale ressurser til å håndtere feilsituasjoner. Vil ikke fungerer om nettverk til datasenter er nede, og henger sterkt sammen med nr. 1, i tillegg til at det er risiko for at løsningen i seg selv kan NetCTRL kan bli utilgjengeliggjort ved at mrfylke.no, Skolepost, Brannmurer er nede. Lite sansynlig at det kan skje basert på redundans i brannmur, men WEB tjeneste som hoster netctrl.mrfylke.no kan oppleve tekniske problemer Eleven får ikke levert eksamen elektronisk. 4 T IT-personell med riktig kompetanse blir indisponible ITseksjonen. Internettbasereksamen må avlyses og utsettes Eleven får ikke levert eksamen elektronisk. Internettbasereksamen må avlyses og utsettes Får ikke stengt av/regulert internett aksess ihht til eksamensreglement. I sin ytterste konsekvens lede til at eksamen må avlyses og utsettes. Videreutvikler breddekompetanse, og sikre at to eller flere har nødvendig kompetanse til å håndtere nødvendige IT-tjenester. Implementere testrutine. Sikre at IT-personell med riktig kompetanse er tilstede. Videreutvikle kompetanse hos sluttbrukere av NetCTRL Spesifikasjon av sansynlighetsvurdering: Pkt 1: Vi vurderer sansynligheten som lav, men tilstede da det fra tid til annen forekommer utilsiktede endringer, og naturskade orienterte hendelser som påvirker tjenesten. Pkt 2: Vi vurderer sansynligheten som lav, men tilstede. Dette er det lite vi kan gjøre for å påvirke noe med både av forebyggende tiltak og ved en evt. uønsket hendelse. Ptk 3: Sansynligheten for at IT-personell med riktig kompetanse ikke er tilstede ved skole på eksamensdager vurderes som lav. Pkt 4: Sansynligheten for at IT-personell med riktig kompetanse i IT-seksjonen på eksamensdager vurderes som lav. Pkt 5: Sansynligheten for at IDM er nede vurderes som lav. Pkt 6: Sansynligheten for at NetCTRL er nede er tilstede og vurderes til 2. Tiltaksliste: Etablere redundans i nettverkstjenester via ICE, som gir minimum nettverkkapasitet til å få avviklet eksamen. Utvikle testprosedyre som utføres tidlig om morgenen hver eksamensdag pr. skole. Utvikle og videreutvikle breddekompetanse, for å redusere risiko for at man står i en situasjon

Gjennomføring av våreksamen 2013- elevar og privatistar

Gjennomføring av våreksamen 2013- elevar og privatistar rundskriv nr. 13/2012 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 18.12.2012 76969/2012/062 - Gjennomføring av

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Gjennomføring av våreksamen 2012 elevar og privatistar

Gjennomføring av våreksamen 2012 elevar og privatistar rundskriv nr 18/2011 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 19.12.2011 67400/2011/040 - Gjennomføring av

Detaljer

Gjennomføring av våreksamen elevar og privatistar

Gjennomføring av våreksamen elevar og privatistar rundskriv nr. 22/10 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 15.12.2010 62683/2010/040 - Gjennomføring av våreksamen

Detaljer

- Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

- Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 18/16 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.11.2016 116213/2016/062 - Retningslinjer for

Detaljer

Gjennomføring av eksamen våren elevar og privatistar

Gjennomføring av eksamen våren elevar og privatistar rundskriv nr. 25/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 16.12.2008 MR 38006/2008/062 Ref: Gjennomføring av

Detaljer

Gjennomføring av eksamen våren elevar og privatistar

Gjennomføring av eksamen våren elevar og privatistar rundskriv nr. 19/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 21.12.2009 MR 47504/2009/040 Ref: Gjennomføring av

Detaljer

Vedlegg 1 Eksamensplan våren 2016 Møre og Romsdal fylkeskommune

Vedlegg 1 Eksamensplan våren 2016 Møre og Romsdal fylkeskommune Vedlegg 1 Eksamensplan våren 2016 Møre og Romsdal fylkeskommune Uke Dato Vg1 Vg2 Vg3 19 fredag 13. mai Melding om skriftleg trekk, sentralt og lokalt gitt kl 09:00 Melding om skriftleg trekk, sentralt

Detaljer

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar rundskriv nr 4/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 09012015 1360/2015/ - Organisering og gjennomføring

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring V. Eksamen 3-25.Generelle føresegner Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. Læreplanen

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 10.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4975 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014 Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Endret 20. mars 2014 Vi har presisert

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Forord: Vadsø, 12. februar 2014 Dette heftet skal gi rammer og være til støtte for alle som er involvert i arbeidet med muntlig og muntlig-praktisk eksamen. De videregående

Detaljer

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 FJELL ASKØY SUND ØYGARDEN INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 YTRE MIDTHORDLAND BAKGRUNN OG RAMMER...2 FASAR I EKSAMENSAVVIKLINGA...3 1. Førebuing og oppmelding til lokal gitt eksamen...3 2. Førebuing

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Utgangspunktet for forskriftsendringen om muntlig eksamen Medieoppslag forsommeren 2012 om store ulikheter ved gjennomføringen av muntlig eksamen i grunnskolen.

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Forord: Vadsø, 09. mai 2014 Dette heftet skal gi rammer og være til støtte for alle som er involvert i arbeidet med muntlig og muntlig-praktisk eksamen. De videregående

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN Gjeldende fra 10. februar 2014 1. MÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Målet med lokalt gitt muntlig eksamen er at elevene skal få vise

Detaljer

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Rundskriv LS-66-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Eksamen 2017 - kursrekke 1. samling mandag 24. oktober 08.30 11.30 Generelt om eksamen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Grunnskolen i Aust-Agder Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2019 Revidert desember 2018

Grunnskolen i Aust-Agder Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2019 Revidert desember 2018 Grunnskolen i Aust-Agder Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2019 Revidert desember 2018 Bokmål Forskrift til opplæringslova 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Kommunen har ansvaret for gjennomføringa

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 For elevar, lærlingar, praksiskandidatar og sensorar Nynorsk Sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 1 2015 Om rettleiinga Denne rettleiinga

Detaljer

Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018

Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018 Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018 Revidert desember 2017 Bokmål Side 1 av 6 Forskrift til opplæringslova 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Kommunen har ansvaret

Detaljer

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Lovgrunnlaget Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Paragraf 3-29 første ledd pålegger

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen Eksamen PAS PGS 2014 Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen 1 Nytt: Vaksne som skal ta grunnskuleeksamen har felles førebuing, felles eksamen og felles sensur som i grunnskulen.

Detaljer

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen EKSAMENSINFO Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen s. 2 - Oppmelding til ny eksamen s. 3 - Særskilt eksamen s. 3 Ny eksamen s. 3 Utsatt eksamen s. 3 Viktig om privatisteksamen

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Eksamen Informasjon gitt til elever på 10. trinn tirsdag 8. mai

Eksamen Informasjon gitt til elever på 10. trinn tirsdag 8. mai Eksamen 2018 Informasjon gitt til elever på 10. trinn tirsdag 8. mai Eksamensdatoer Matematikk: eksamen onsdag 16. mai temadag mandag 14. og forberedelse tirsdag 15. mai Engelsk: eksamen fredag 25. mai

Detaljer

Oppfølging av tilsynet frå fylkesmannen

Oppfølging av tilsynet frå fylkesmannen rundskriv nr. 26/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Til rektorar ved alle vidaregåande skoler og ressurssentra i Møre og Romsdal Dato: 05.12.2007 MR 25012/2007/062 Ref: Fordeling av vaksenopplæringsmidlar

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

EKSAMEN OG VURDERING 2018 KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2017/2018

EKSAMEN OG VURDERING 2018 KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2017/2018 EKSAMEN OG VURDERING 2018 KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2017/2018 07.12.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Eksamen 2018 - kursrekke 1. samling tirsdag 31. oktober 08.30 11.30

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rammeverk for lokalt gitt skriftleg eksamen

Rammeverk for lokalt gitt skriftleg eksamen Fylkeskommunane sitt landssamarbeid Rammeverk for lokalt gitt skriftleg eksamen Revidert: 13.11.2018 Nynorsk Innhaldsliste Rammeverk for lokalt gitt skriftleg eksamen... 3 Oppgåvenemnder... 3 Kvalitetssikrar,

Detaljer

EKSAMEN VÅREN 2003 I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE. 1. Endringar i eksamensplanen, vedlegg til rundskriv LS-43-2002

EKSAMEN VÅREN 2003 I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE. 1. Endringar i eksamensplanen, vedlegg til rundskriv LS-43-2002 Rundskriv LS-64-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane Saksbehandlar: Åshild Herredsvela EKSAMEN VÅREN 2003 I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Læringssenteret

Detaljer

Informasjon og retningslinjer eksamen, vår 2018

Informasjon og retningslinjer eksamen, vår 2018 Informasjon og retningslinjer eksamen, vår 2018 Innhold Melding om eksamen... 2 Datoer... 2 Eksamensplan skriftlig vår 2018... 3 Tilrettelegging av eksamen... 4 Syk til eksamen... 4 Skriftlig eksamen...

Detaljer

RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten

RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Instruks for munnleg eksamen for lærar Frå forskrift til opplæringslova 3-18. Lokalt gitt eksamen Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar.

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2016

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2016 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2016 Aukra Eide Fræna Gjemnes Midsund Molde Retningslinjer for lokal gitt eksamen side 1 av 12 Innhold Retningslinjer for lokalt gitt eksamen. s. 1 Kommunar Eksamendatoar

Detaljer

Denne rettleiinga gir informasjon til elevar, lærlingar, praksiskandidatar (heretter kalla kandidatar) og sensorar.

Denne rettleiinga gir informasjon til elevar, lærlingar, praksiskandidatar (heretter kalla kandidatar) og sensorar. Yrkesfag - rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen Denne rettleiinga gir informasjon til elevar, lærlingar, praksiskandidatar (heretter kalla kandidatar) og sensorar. ARTIKKEL SIST ENDRET: 24.01.2017

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene på Sør-Helgeland

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene på Sør-Helgeland Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene på Sør-Helgeland Vedtatt av regionalt rektornettverk 04.12.09 Gjeldende fra og med våren 2010 (sist revidert av Fagutvalget 19.01.16) Retningslinjer

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar

Detaljer

Skriftlig eksamenstrekk annonsering 15/5 kl 09:00. Skriftlig i perioden 22/5 5/6

Skriftlig eksamenstrekk annonsering 15/5 kl 09:00. Skriftlig i perioden 22/5 5/6 Eksamen våren 2018 Datoer Skriftlig eksamenstrekk annonsering 15/5 kl 09:00. Skriftlig i perioden 22/5 5/6 Vårens muntlig eksamensdatoer i vårt fylke: Tirsdag 5/6 Fredag 8/6 Tirsdag 12/6 Fredag 15/6 Muntlig

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Sist oppdatert mars 2017 Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret

Detaljer

Uttale - Høyring forslag til endring i organisering av skuleåret i vidaregåande opplæring

Uttale - Høyring forslag til endring i organisering av skuleåret i vidaregåande opplæring OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2019/2185-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 12.03.2019 Uttale - Høyring forslag til endring i

Detaljer

Muntlig eksamen for elever

Muntlig eksamen for elever KMA 192014 Vedlegg Dette rundskrivet erstatter rundskriv KMA 5-2014 330 i Forskrift til opplæringslova gir en del felles nasjonale retningslinjer for muntlig eleveksamen. Rundskriv Udir022014 utdyper og

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2016/2017 Eksamen 2017 Eksamen 2017 - kursrekke 1. samling mandag 24. oktober 08.30 11.30

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Eksamen Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2013/2014. Fagavdeling for barnehage og skole

Eksamen Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2013/2014. Fagavdeling for barnehage og skole Eksamen 2014 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2013/2014 Eksamen 2014 - kursrekke 1. samling tirsdag 22. oktober 08.30-11.30 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling onsdag 30. oktober 08.30

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 rundskriv nr. 02/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 07.01.2013 1353/2013/ - Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 Det er no

Detaljer

EKSAMEN OG VURDERING 2019 KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2018/2019

EKSAMEN OG VURDERING 2019 KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2018/2019 EKSAMEN OG VURDERING 2019 KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2018/2019 12.11.2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Eksamen 2018 - kursrekke 1. samling torsdag 25. oktober 08.30 11.30

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2019

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2019 Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2019 For elevar, lærlingar, praksiskandidatar og sensorar Nynorsk Sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 1 2019 Om rettleiinga Denne rettleiinga

Detaljer

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER 2016 Om eksamen og søknad til vgs HVA KOMMER VI INN PÅ Eksamensperioder og avslutning med Vitnemålsutdeling Om vurdering: Underveisvurdering og sluttvurdering Regler

Detaljer

Eksamen muntlig Informasjon gitt til elever på 10. trinn tirsdag 8. mai juni

Eksamen muntlig Informasjon gitt til elever på 10. trinn tirsdag 8. mai juni Eksamen muntlig 2018 Informasjon gitt til elever på 10. trinn tirsdag 8. mai + 12. juni Eksamensdatoer Mandag 11. juni: opplysning om trekkfag klokka 09.00 Tirsdag 12. juni: obligatorisk forberedelsesdag

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukarrettleiing for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESARAR VED EKSAMEN OG PRØVAR...

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

VELKOMMEN! Muntlig eksamen 2011

VELKOMMEN! Muntlig eksamen 2011 VELKOMMEN! Muntlig eksamen 2011 Program Forskrift og instruks v/per Erik Eksamensoppgave v/tonje og Petter Grupperefleksjon Kultur for deling v/petter Forskrift til opplæringsloven 3-3. Grunnlaget for

Detaljer

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar,

Detaljer

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen juli 2016 Innholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. ORGANISERING AV EKSAMEN... 4 2.1 Rammer for eksamen...

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Trekking, påmelding og gjennomføring av sentralt gitt skriftleg eksamen for grunnskolen våren 2011

Trekking, påmelding og gjennomføring av sentralt gitt skriftleg eksamen for grunnskolen våren 2011 Sakshandsamar: Astrid Eggum Innvalstelefon: E-post: astrid.eggum@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Dykkar dato: Vår referanse: 2011/35 Dykkar referanse: Fylkesmennene Sametinget Kommunane

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen Versjon for eksamen 2015 justert januar/februar 2014 med endringer av 27.9.2013, presiseringer fra Utdanningsdirektoratet av 15.10.2013

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer