Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Lokale ressurser lokal trygghet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Lokale ressurser lokal trygghet"

Transkript

1 Brief til IKAR ettermøte Presentasjon av retningslinjen - Bruk og erfaringsinnhenting - Videre arbeid

2 Mandat Overordnet mål - En felles og enkel organisering av søksaksjoner i Norge som gir mer effektiv innsats. Formål: - Å avklare hvilken kompetanse som bør være forventet hos personell som skal ivareta rollen som fagleder søk/søksleder. - Etablere et felles konsept som heter fagleder søk - Utarbeide en standard som kan gjelde for søk etter savnet person som tar for seg taktisk vurdering, kompetanse og organisering. - Tilrettelegge for det første kurset/fagsamling for fagleder søk i regi av Nasjonalt Redningsfaglig Råd

3 Mandat Nytte: 1. Øke overlevelse for personer som er savnet gjennom bedre søkstaktiske vurderinger og disponering av ettersøkningsressurser 2. Gjøre frivillige til en mer gripbar ressurs for politi og redningstjenesten gjennom gjenkjennbar lederrolle med avklart mandat 3. Sikre bedre samhandling gjennom større grad av felles beste praksis og avtalt spill mellom aktørene 4. Samle fagmiljøer slik at man utnytter felles kompetanse 5. Sikre erfaringslæring gjennom en slik utdanning noe som fører til kontinuerlig forbedring av den operative gjennomføringen av redningsaksjoner

4 Stor lokal variasjon Hyppige feil med fatale konsekvenser for savnede Repeterer de samme feilene Ingen felles metode Ikke omforente begreper Ad hoc organisering og ledelse

5 Samhandling mellom ressursene Samhandling mellom nivåene

6

7 Arbeidsgruppen Eric Willassen, redningsleder Hovedredningssentralen Bjørn Bottolfs, fartøysjef/flyver 330 Skvadronen Kenneth Guldbrandsøy, leder ressursgruppe ettersøkning Røde Kors Tor Øyvind Bertheussen, Norske Redningshunder Anders Sten Nessem, beredskapsleder Norske Redningshunder Erlend Aarsæther, fagutvikler redningstjeneste Norsk Folkehjelp Vegard Standal Olsen, prosjektleder skredredning Norsk Folkehjelp Hilde Brandshaug; FORF/sekretariat for arbeidsgruppen Jon Halvorsen, FORF/leder av arbeidsgruppen

8 Tas nå i bruk av redningstjenesten i Norge. Dere er de første som får den i hånden. Stor lansering under FORF seminaret i helgen. Er sendt ut til frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner, hovedredningssentralen og 330 skvadronen. Krever gjennomgang av egne rutiner og opplæringssystemer.

9

10 Informasjon Er viktig informasjon som vi ønsker å framheve i teksten. Advarsel Er momenter vi ønsker å framheve fordi det ofte gjøres feil, eller feil kan få store følger. Fare Kritisk viktig informasjon for å unngå potensiell livsfare. Viktig å bryte opp dokumentet For å få fram vesentlige poenger Tanken er fra de som er vant til å jobbe med sjekklister og prosedyrer

11 Utvalgte nøkkelbegreper er definert Avgrenset til begreper som er unike for søk etter savnet person. Rydder opp i en jungel av mer og mindre hjemmelagde begreper Gjør det mulig å samhandle, f.eks. i kart med mindre mulighet for misforståelse Tilpasset bruk og utveksling av data Vær lojale mot begrepskatalogen, er det noe som mangler eller er feil så meld fra!

12 Risikovurdering og sikkerhet Fra melding om savnet person og under hele aksjonen skal man aktivt lete etter forhold som kan true sikkerheten til mannskaper under innsats. Slike forhold kan være: Krevende værforhold Mørke/redusert sikt Langvarig/tung aksjon, lite søvn og varierende med mat og hvile Usikker is/farlig lende Farlig terreng (bratt, glatt, sjø, elv) Skredfare Trafikkfare Ustabil person Ukjent/unormal situasjon oppdrag som skiller seg vesentlig fra normalen Utrente/uegnede søksressurser i området/innsats Hvordan opprettholde trusselvurdering gjennom hele aksjonen, sikkerhetsutrustning etc.

13 Rett posisjonsformat Fare Rett posisjonsformat for alle redningsaksjoner på land er alltid UTM koordinater i kartdatumet WGS 84 oppgitt med sonebelte og fjorten siffer. Eksempel 14 siffer i kartreferansen: 32V Er det tvil om posisjonsformat kan HRS konsulteres.

14 Etterretningsinformasjon Avgjørende viktig for en vellykket aksjon. Dette er ett av de områdene som det er identifisert stort rom for forbedring. Politiets ansvar og oppgave primært. Beskriver noen mulige tiltak. Tar inn noen helsefaglige vurderinger: Vurdering av selvmordsrisiko Vurdering av demenssykdom Vurdering av overlevelsestid Behov for helseressurser i frammøte Fare for nedkjøling Beskriver håndtering av observasjoner i ulike kategorier. Sikker ----omprioriter Sannsynlig ----verifiser og omprioriter eller jobb med to utgangspunkt Mulig ----avklar og velg sannsynlig eller usikker Usikker ----ikke omprioriter før ledige ressurser, jobb for avklaring

15 Faser i en søksaksjon Stadium 1 første melding (awaresness stage) Stadium 2 første tiltak (inital action) Usikkerhet Beredskap Nød Stadium 3 planlegging (planning) Stadium 4 operasjon (operations) Førsteinnsats Full-skala innsats Kvalitetssikring Redningsfase Avventende fase Stadium 5 avslutning (mission conclusion)

16 Pasientens tid! Advarsel Det er alltid fare for nedkjøling for en pasient som er savnet i terrenget. Faren øker dersom vi har grunn til å tror at personen kan være skadet eller har begrenset evne til å ta vare på seg selv (dement, barn ) eller er dårlig utrustet. Det er feil å tenke at nedkjøling er et vinterfenomen. Vær spesielt oppmerksom på fuktig vær og vind, dette er forhold som det er vanskelig å beskytte seg mot om man ikke har rett utrustning.

17 Søkstaktikk For første gang settes det opp en modell for den første fasen i en søksaksjon i Norge Bygger på anerkjent metodikk, solid erfaring og utprøving. Enkelt og gjennomførbart. Sykkelhjulmodellen

18 75% IPP Initial Planning point Utgangspunkt for søk/siste kjente posisjon Felgen Ytre begrensning (her brukt 75 % avstand) Navet Nærområdet. 25 % sonen, her 300 meter radius 50% 25% Eiker (ledelinjer) Stier, veier, bekker, grøfter, etc Reflekser Punkter av spesielle interesse Områdebegrensning Sperrepost - unngå at søksområdet vokser Søkstiltak førsteinnsats Søk umiddelbart nærområde/ipp Forsøk sporutgang fra IPP Tidlig områdebegrensning hvis mulig Søk 25 % sonen/navet med høy POD/nøyaktighet Hurtig søk langs ledelinjer/eiker Søk alle reflekser Søk ledelinjer med flanke ut til 75 % sonen Mer detaljert søk ut til 50 % sone Søk relevante ledelinjer ut til 95 % sone

19 Organisering på stedet/il-ko Advarsel KO bør ikke utgjøres av mer enn maksimalt 3-5 personer. Større grupper gir risiko for feil beslutning på grunn av ansvarspulverisering og dårlig arbeidsprosess. Eventuelle støttefunksjoner legges på utsiden av KO. Her har vi tenkt mest på hva som fremmer god ledelse/oppgaveløsning enn hvem som har «rett til» å være tilstede.

20 NB Z-aksen mangler: «Lederstil/evne» Har en felles mal for organisering og innsats. Kompetanse hos frivillige Mer effektiv oppgaveløsning fordi alle har et kjent samhandlingsmønster Får til en del riktige grep og andre kan bidra LRS/HRS til å monitorer aksjonen. Kompetanse hos innsatsleder Innsatsleder kan kompensere noe gjennom å ha en enkelt metode i startfasen

21

22 Arbeidsprosess Oppgaveliste for den enkelte funksjon og litt tips til innsatsleder for å få til godt samspill Generell del som beskriver forutsetninger for god felles oppgaveløsning Statusmøter her har vi gode erfaringer, bidrar til felles fokus. Overlapp/rullering som er en identifisert sårbarhet. Dokumentasjon Rapport

23 Plankart Arbeidsverktøy Raster 1 etterretning (IPP, POI, LKP, vaner, sporfunn, observasjoner, mobilsporing) Raster 2 statistikk (sykkelhjulmodellen for kategorien) Raster 3 taktiske valg (søksplan i grove trekk, områder som utelates) Raster 4 ressursdisponering (teiger eller regioner så teiger) Resultatkart Raster 1 spor og funn Raster 2 oversikt over teiger med POD og beskrivelse av søksressurs Raster 3 faktisk bevegelse f.eks. vist som sporlogg fra GPS Aksjonslogg

24 Metode-delen Søk med helikopter Søk med mannskaper Søk med hund Søk med småfly Andre søksformer Kanskje noe av det aller viktigste med retningslinjen. Beskriver de mest bruke metodene slik at ulike organisasjoner kan samhandle.

25 Beskrivelsen Begrepet Gjennomføring POD/kvalitet Anbefalt bruk Eksempel Eksempel vist i kart

26 Litt minefeltpreget Alle «overvurderer» egen ressurs For lite fokus på samhandlingen Lite åpen refleksjon rundt begrensninger Mangler sikker kunnskap eller metode som kan angi POD (sannsynlig deteksjonsgrad) med en tallverdi Dette er en farlig situasjon som fører til mange feilvurderinger hvert år.

27 Advarsel Et område som er søkt med helikopter er normalt å anse som grovsøkt. Området er ikke avsøkt før det er søkt minst en gang til med mannskapsressurser. Som hovedregel øker POD dersom man gjentar søk om område med ulike ressurser. Advarsel Et område som er søkt med mannskaper i første fase av en aksjon er alltid kun grovsøkt, søket bør kombineres med bruk av hund/helikopter og gjentas med mannskaper om man skal klassifisere området som avsøkt. Generelt gir gjentatte søk og søk med ulike ressurser økt POD. Eneste unntak fra denne regelen er finsøk med mannskap i søkelinje. Dette er normalt aldri et førstevalg i livreddende fase da metoden er svært ressurs- /tidkrevende

28 Måloppnåelse Vi har et faglig solid produkt Retningslinjen er godt mottatt av alle aktører Representerer en enorm kvalitetsheving av norsk landredningsinnsats Er et fellesprodukt, skapt av engasjerte fagfolk. Er kunnskapsbasert ut fra den beste kunnskapen vi har tilgjengelig i dag

29 Mangler Samhandling i nødnett men her må det et utviklingsarbeid til. Digitale fellesverktøy her er det mange prosesser som pågår, beskrivelsen vi har er teknologiuavhengig. Omforent felles metodikk til bruk i KO for planlegging og dokumentasjon av innsatsen i kart og logg. Etiske sider som bør belyses

30 Savnet fra sykehjem en sommerdag. Funnet etter to døgn 287 meter fra sykehjemmet. Sterkt forkommet. Området skulle vært avsøkt både med hunder og mannskaper og om mulig helikopter innen 3 timer. Søk i området skulle vært gjentatt med svært høy POD.

31 Revisjon Dette blir ikke bedre før det er tatt i bruk og foredlet gjennom operasjoner, øvelser og kurs. Lagt opp skjema for tilbakemelding JBD vil bidra med nytt opptrykk da som en «Nasjonal veileder» Tiltakskort og oppstart kursplan for «fagleder søk» jan/feb

32 Effekt Flere blir funnet raskere. Det betyr at noen blir reddet i morgen som ikke ble det i går. Et felles begrepsapparat og rammeverk til å utvikle fagfeltet å gå fra misnøye til endring og kanskje til utvikling. Vi ser allerede en oppblomstring av norsk faglitteratur på området redningstjeneste og vi opplever økt forskning spesielt rundt samvirke. Viktig å ha et produkt som kan danne utgangpunkt for å se konkret samvirke på et taktisk nivå i redningstjenesten.

33 Spørsmål/kommentarer:

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REDNINGSTJENESTEN SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND VERSJON TIL BRUK I FELT. 1994. Forord Du holder nå i hånden et prøvetrykk av «Retningslinjer for søk etter savnet person på

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) v2.2-18.03.2013 Regionale helseforetak, helseforetak og kommuner Deres ref.: Vår ref.: 14/6284-24 Saksbehandler: Bjørn Jamtli Dato: 13.03.2015 Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer