Mandat: Mandatet for gruppen har vært å utarbeide en kvalitetshåndbok som definerer kvalitetskrav til kollektivtransporten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandat: Mandatet for gruppen har vært å utarbeide en kvalitetshåndbok som definerer kvalitetskrav til kollektivtransporten."

Transkript

1

2 Forord: Bakgrunn: Det første kvalitetshåndboka for kollektivtransporten i Vest-Agder, ble vedtatt av fylkestinget i Siden den tid har det skjedd en rekke endringer. I forbindelse med oppstart av revisjon av håndboka tok Vest-Agder fylkeskommune initiativ til et samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune som også hadde planer om å utarbeide kvalitetshåndbok for kollektivtransporten. Det ble avholdt et felles oppstartmøte med fylkeskommunene, aktuelle rutebilselskaper og Vest-Agder Kollektivtrafikk hvor man avklarte videre samarbeid og opplegg for arbeidet. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe med følgende sammensetning: Arbeidsgruppens medlemmer: Kenneth Risan, Nettbuss Sør AS Harald Vålandsmyr, Bussen Trafikkselskap AS Roy Arild Egeland, Agder Transportarbeiderforening Ånund Vestøl, Yrkestrafikkforbundet Alf Inge Helle, Statens vegvesen, region Sør Kjell Vinknes, Vest-Agder Kollektivtrafikk Hanne Juul, Aust-Agder fylkeskommune Mette Kirkhus Johansen, Vest-Agder fylkeskommune Sistnevnte har ledet arbeidet med håndboken og vært sekretær. Mandat: Mandatet for gruppen har vært å utarbeide en kvalitetshåndbok som definerer kvalitetskrav til kollektivtransporten. Arbeidsgruppens arbeid: Arbeidsgruppen har avholdt 6 møter. Som utgangspunkt for arbeidet med håndboken har man hatt tidligere og nyere undersøkelser om kundepreferanser samt trafikantundersøkelser gjort i Vest-Agder. I tillegg er det avholdt eget brukermøte med representanter for eldre og funksjonshemmede. I Vest-Agder er det avholdt eget temamøte med vegholderne for kommuner hvor det er særlig behov for tettere samarbeid. Agderfylkene har helt ulike måter å organisere arbeidet med kollektivtransporten og det er også ulikheter i vedtatte mål og strategier på enkelte tema. Resultatet har derfor blitt to håndbøker, men med et felles grunnlag for selve utformingen av kvalitetskravene. Kvalitetshåndbok for kollektivtransporten i Vest-Agder: Håndboken beskriver et kvalitetsnivå og en standard på kollektivtransporten i Vest-Agder som fylkeskommunen vil arbeide målrettet for å oppnå samt hvem som har ansvar på ulike områder. Kvalitetshåndboken forsøker også å tydeliggjøre hva kundene skal kunne forvente. Kvalitetshåndboken vil bli gjort gjeldene som krav overfor rutebilselskapene ved kjøp av transport og vil innarbeides i eksisterende og kommende avtaler. Man vil også legge opp til et tettere samarbeid med andre aktører og økt fokus på kvalitetssikring av alle bidrag til kundens opplevelse av hele kollektivreisen. Kvalitetsmålene nås ikke ved utarbeidelsen av håndboka, men i oppfølgingen hos den enkelte bidragsyter. Politisk behandling: Kvalitetshåndboka ble vedtatt av hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø, samt i fylkestinget våren Det er lagt opp til at mindre oppdateringer skjer fortløpende fremover. Vi takker alle som har bidratt ved utarbeidelsen av håndboka! Kristiansand, mai 2005 Leif Storsve Samferdselssjef Mette Kirkhus Johansen Prosjektleder

3 Innholdsfortegnelse: 1. Kvalitetshåndbokas avgrensing, rolle og funksjon s 1 2: Kort om kvalitetsbegrepet, kvalitetsfaktorer og om oppbyggingen av håndboka s Kvalitetsbegrepet s Om kvalitetsfaktorer og oppbygging av håndboka s 2 3: Kvalitetsmål - strategi s 3 4. Felles ansvar for kundens opplevelse av tilbudet, - samarbeid mellom ulike aktører s 3 5. Hva er viktigst for kundene s 4 6. Kvalitetskrav s Miljø s Sikkerhet s Punktlighet s Service og kundekontakt s Informasjon og markedsføring s Komfort og trivsel s Kapasitet og sitteplass s Standard på materiell, teknisk utstyr og innemiljø s Adkomst og holdeplassmiljø s 15 Vedlegg Vedlegg 1: Mål / standardkrav til knutepunkt og holdeplasser for kollektivtransporten Vedlegg 2: Sjekkliste for tilgjengelighet på holdeplasser Vedlegg 3: Nærmere om vegholders driftsansvar Vedlegg 4: Reglement for skyss til videregående skoler i Vest-Agder Vedlegg 5: Reglement for transport av elever til grunnskolen Vedlegg 6: Ansvarsguide

4 1 1. Kvalitetshåndbokas avgrensning, rolle og funksjon Det er Fylkesdelplanen for samferdsel og transport som legger de overordnede rammene for samferdselssystemet i Vest-Agder. Kollektivtransportplanen med handlingsprogram for Vest- Agder definerer mål, strategier og prioriteringer for utvikling av selve kollektivtilbudet. Kvalitetshåndboka vil ikke gjengi fra, men bygge på vedtatte planer. Tilbudets omfang, frekvens, takst osv. bestemmes ut fra rammer gitt i økonomiplaner, budsjetter og gjennom forhandlinger og avtaler med rutebilselskapene. Kvalitetshåndboka omhandler derfor ikke faktorer knyttet til selve tilbudet. Hvert år kjøper det offentlige kollektivtransport for betydelige beløp på vegne av kundene. Det offentlige har derfor et ansvar for å stille krav på vegne av kundene. I arbeidet med utforming av håndboka legges det til grunn en rekke undersøkelser om kundepreferanser jfr kap 5. Det er i tillegg gjennomført eget møte med brukerrepresentasjon når det gjelder temaet tilgjengelighet. Kvalitetshåndbok for kollektivtransporten skal være et styringsverktøy og definere de kvalitetskrav til kollektivtransporten som arbeidet skal styres etter. Man har forsøkt å ta utgangspunkt i alle faktorer av betydning for kundens opplevelse av kvaliteten på transporten. Det betyr at man også har tatt med faktorer hvor vegholderne har et ansvar. Kvalitetshåndboka skal ut fra dette: Være et styringsredskap for fylkeskommunens arbeid med kollektivtransporten Tydeliggjøre hva kunden kan forvente seg av kvalitet på tilbudet Beskrive et kvalitetsnivå og en standard som aktørene forventes å arbeide målrettet for å oppnå knyttet til utførelse av rutetilbudet. Definere krav som gjelder for fylkeskommunens kjøp av transportoppdrag Klargjøre ansvarsforhold og forventninger til ulike aktører som bidrar til den totale kvaliteten på kollektivtilbudet. Være egnet i bruk til kvalitetsoppfølging internt hos den enkelte aktør, blant annet til sjåføropplæring. Dette betyr at håndboka vil ha en rekke anvendelsesområder og lesere, deriblant politikere på regionalt og eventuelt lokalt nivå, men fremfor alt alle med driftsansvar av betydning for kollektivtilbudet i fylket: Vest-Agder Kollektivtrafikk, rutebilselskaper, Statens vegvesen samt i kommunene. Kvalitetshåndboka er ikke først og fremst skrevet for kunden, men for alle aktører som har ansvar for at kunden får en god transport. Håndboka kan også være utgangspunkt for samordning av kommunikasjon og markedsføring overfor kundene. Håndboka vil gjøres gjeldene ved kjøp av transport og innarbeides i eksisterende og kommende avtaler med rutebilselskapene. Håndboka skal gi handlingsrom for rutebilselskapene til å arbeide kreativt med kvalitetsoppfølging og forbedring av tilbudet i ulike områder.

5 2 2. Kort om kvalitetsbegrepet, kvalitetsfaktorer og om oppbyggingen av håndboka Kvalitetsbegrepet I forbindelse med kvalitetssikring av kollektivtransporten legges det til grunn følgende definisjon av kvalitet: Kvalitet er fylkeskommunenes, rutebilselskapenes og vegholdernes evne til å tilfredsstille kundens forventninger, behov og krav til kollektivtransporten i Vest-Agder. Kundens opplevelse er knyttet til alle sider ved tilbudet fra adkomst, holdeplass, informasjon, kjøretøyets standard, sjåførens opptreden osv. det vil si den totale kvaliteten: Kvalitetssikring går ut på å sikre at kvaliteten følger fastlagte krav, standarder og mål Om kvalitetsfaktorer og oppbygging av håndboka Nedenfor gis en grov oversikt over de kvalitetsfaktorer som hører med i sluttproduktet. For kundene starter reisen fra hjemmet og varer helt frem til de ankommer bestemmelsesstedet. Som nevnt vil kvalitetshåndboka avgrenses til å stille krav til selve utførelsen og de forhold som påvirker kundenes opplevelse av selve reisen. ADKOMST Sikkerhet Egnethet Tilgjengelighet Kvalitet MILJØKRAV Utslipp Støy Tomgang Rengjøring TILBUDET Total reisetid Egnethet Pris SAMARBEID Mellom alle aktører REISEN Sikkerhet Punktlighet Service og kundekontakt Informasjon/markedsføring Komfort / trivsel SLUTTPRODUKT

6 3 En rekke aktører har ansvar og virkemidler av betydning for om kollektivtransporten oppleves som god av kundene. Fylkeskommunen står i et kontraktsforhold og kan stille krav overfor rutebilselskapene. Fra andre bidragsytere forventes det også en forståelse for og oppfølging av den enkeltes ansvarsområde samt et gjensidig godt samarbeid slik at kunden skal få en best mulig tjeneste. Håndboka beskriver derfor hva fylkeskommunen og selskapene ut fra sine virkemidler og rammer kan garantere overfor kundene og hvilken standard man ønsker å jobbe systematisk for å oppnå. Dessuten beskriver håndboka hva de ulike aktører har ansvar for, og hvordan den enkelte aktør forventes å arbeide systematisk for å oppnå ønsket kvalitetsnivå på kollektivtransporten. Aktørene er i denne sammenheng henholdsvis rutebilselskapene, fylkeskommunen, Statens vegvesen og kommunene. 3. Kvalitetsmål - strategi Formålet med kvalitetsarbeidet skal være å sørge for at kunden får det produktet de har betalt for og gjennom kvalitetssikring i alle ledd ha som overordnet mål: Fornøyde kunder - flere kollektivreisende Arbeidet med kvalitetssikring skal bidra til å frembringe den riktige kvaliteten på kollektivtransporten, det vil si et kvalitetsnivå som verken er høyere eller lavere enn det som etterspørres av kunden. Kvalitetsstyring skal først og fremst bygge på kundens oppfatning av kvaliteten, supplert med registrering av de faktiske forhold. 4. Felles ansvar for kundens opplevelse av tilbudet, - samarbeid mellom ulike aktører. Kunden er ikke opptatt av hvem som har ansvar, men om transporten er tilfredsstillende. I en situasjon med økt vekst i privatbilruken er det en stor utfordring å øke antall kollektivreisende. Det er derfor viktig at alle aktører ser sitt ansvar, aktivt samarbeider om å gi et best mulig tilbud til kundene og sørger for kvalitetssikring i alle ledd av virksomheten. Målet er at alle aktører jobber ut fra samme mål og strategi for kvalitetsarbeidet. Kunden skal være i sentrum! Dersom målet om fornøyde passasjerer og flere kollektivreisende skal nås må aktørene være kundeorientert det vil si å være opptatt av kundenes ønsker og behov gjennom å: bedre tilpasse infrastruktur, materiell, annet utstyr samt transporttilbud til kundenes behov (produktutvikling)

7 4 legge til rette for kollektivtrafikken for å bidra til sikkerhet, fremkommelighet og forutsigbarhet gjøre tilbudet attraktivt gjennom å høyne kvaliteten og få folk til å trives med å ta bussen selge ideen med kollektivtransporten i miljømessig sammenheng og ellers som et bra og tjenlig transporttilbud selge produktet via informasjon, reklame, design osv. legge til rette for og følge opp kundehenvendelser 5. Hva er viktigst for kundene Når det gjelder kvalitet og standard på tilbudet er det gjort en rekke undersøkelser (Det vises i denne forbindelse til TØI -rapportene 166/1993, 167/1993, 512/2001, 633/2003, 698/2004, 705/2004, TØI særtrykk Renolen/Kjørstad 1997, samt særtrykk 266/ 2003 Ruud. Det er ingen tvil om at det er forbedringer i kollektivtilbudet som er av størst betydning for kundene dvs. at det finnes et transporttilbud til reisemålet innen akseptabel gangavstand, på aktuelt tidspunkt og med akseptabel reisetid og pris. For nærmere beskrivelse og prioriteringer vedrørende utforming av kollektivtilbudet vises til vedtatt kollektivtransportplan. Det er blant annet gjennomført analyser for å forsøke å måle kundenes preferanser og betalingsvillighet for endringer i ulike standardfaktorer. For de faktorene som går på kvalitetsfaktorer knyttet til selve opplevelsen av reisen, ble sitteplass gitt høyeste prioritet foran reduserte forsinkelser og tilbud om leskur. Også de nyeste undersøkelsene viser at trafikantene ser på forsinkelser som en stor ulempe og verdsetter forbedringer høyt. Informasjon er viktig for å dempe frustrasjon ved forsinkelser og gi anledning til å utnytte ventetiden. Verdsetting av redusert reisetid er dobbel så stor ved ståplass som ved sitteplass. Eldre verdsetter sitteplass og redusert forsinkelse høyere enn andre. Betalingsvillighet for leskur er isolert sett så høy at det ut fra kostnads/nytteanalyse vil lønne seg å sette opp leskur på de aller fleste holdeplasser i byområder. I analysene var det først og fremst tatt inn konkrete og lett målbare standardforbedringer. Service generelt inngår ikke i analysene. Det samme gjelder en rekke andre faktorer som kundene forventer ligger inne i prisen som for eksempel komfort, renhold, sikkerhet og vedlikehold. Slike faktorer har likevel betydning for hvordan kundene reagerer på tilbudet og kvaliteten påvirker holdningene til kollektivtransporten. Foruten reisetidsfaktoren er komfort viktige faktorer for bilbrukere. Verdsetting av reisetid har også vist seg å være avhengig av komforten på transportmiddelet. Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt følgende visjon: Planlegging og utforming av utearealer, terminaler og transporttilbud skal skje ut fra omtanke for alle brukergrupper for å sikre tilgjengelighet for alle. Økt fokus på tilgjengelighet innebærer et skjerpet kvalitetsmål for kollektivtransporten Tilrettelegging vil i de fleste tilfeller oppleves som en kvalitetsheving på tilbudet, ikke bare for funksjonshemmede og folk med nedsatt førlighet, men for de fleste reisende. Noen

8 5 avveininger mellom ulike hensyn er likevel gjort og kravene i kvalitetshåndboka baserer seg på prioriteringer gitt i kollektivtransportplanen. Det er viktig å understreke at kollektivtransporten skal forholde seg til ulike brukergrupper med ulike preferanser. Markedskunnskap vil være viktig for å utvikle målrettede tilbud til ulike brukergrupper. Undersøkelser viser også at ulike brukergrupper har ulike forventninger og krav til tilbudet. Det er en særlig utfordring at ungdom stiller høyere krav til kollektivtilbudet enn andre. Utfordringene i kvalitetsarbeidet kan variere i ulike trafikkområder blant annet ut fra tilbudets art. Fra fylkeskommunens side vil det gjennomføres kvalitetsundersøkelser hvor kundens tilfredshet med tilbudet vil være et sentralt grunnlag for videre kvalitetsoppfølging. I tidligere undersøkelser anbefales det i første rekke å gjøre noe med de faktorene hvor man scorer lavest og især hos kunder som ofte benytter seg av tilbudene. En bør også se på forbedringspotensialet og hvor stor forventet effekt forbedringene vil ha på kundetilfredsheten. Et samarbeid mellom alle bidragsytere er viktig også i oppfølging av slike kvalitetsundersøkelser. Undersøkelser viser at det er lettere å miste passasjerer enn å få nye. Dette understreker at: Kundene må tas på alvor 6. Kvalitetskrav I det etterfølgende stilles det kvalitetskrav til følgende faktorer: 6.1. Miljø 6.2. Sikkerhet 6.3. Punktlighet 6.4. Service og kundekontakt 6.5. Informasjon og markedsføring 6.6. Komfort og trivsel, - herunder 1. Kapasitet / sitteplass 2. Standard på materiell, teknisk utstyr og innemiljø 3. Adkomst og holdeplassmiljø I kapitlene er det beskrevet mål, hva kundene skal kunne forvente, krav til transportutøvere samt ansvarsforhold og hvilke bidrag som er nødvendig fra ulike parter for å kunne gi kundene den ønskede standarden på reisen.

9 6.1 MILJØ: Kollektivtransport skal bidra til å forbedre miljøet, - særlig i byene. Mål: Transportmidlene skal oppfylle gjeldende krav og driften legges opp slik at man bidrar til å redusere totalutslipp av gass og støy Gjeldende krav til utslipp og støy følges. Rutebilselskapene: - Gjeldende lover og forskrifter for utslipp og støy skal følges til enhver tid. Busser i bruk skal Ingen unødig tomgang ved terminal / holdeplass. overholde krav i produksjonsåret. Det skal etableres og følges opp rutiner for vedlikehold og årlige kontroller for å overholde gjeldende utslipp-/og støykrav. - Planlegge et mest mulig rasjonelt og miljøvennlig rutetilbud i samarbeid med VAK. Miljøvennlig kjørestil. - Forurensende/ helseskadelige rengjøringsmidler skal ikke benyttes dersom det finnes alternativer som gir tilfredsstillende effekt. Forskrifter om internkontroll skal overholdes. - System for sjåføropplæring og kvalitetsoppfølging skal kunne dokumenteres overfor oppdragsgiver. Sjåførene: - Motoren skal slås av ved ankomst endeholdeplass/terminal dersom det er mer enn 2 minutter til neste avgang og tomgang forøvrig reduseres til et minimum. - Miljøvennlig kjørestil. Vest-Agder Kollektivtrafikk (VAK): - Planlegge et mest mulig rasjonelt og miljøvennlig rutetilbud i samarbeid med selskapene. 6

10 6.2 SIKKERHET: Sikkerhet /trygghet har høyeste prioritet og overstyrer eventuelle konflikter med andre kvalitetskrav. Mål: Trafikantenes sikkerhet skal ivaretas. Bussens tekniske standard skal tilfredsstille gjeldende krav til enhver tid. Gjeldende bestemmelser for antall passasjerer og sikring skal følges for den enkelte busstype. Passasjerene har også selv et ansvar for å benytte sikkerhetsbelte der dette finnes. Sjåføren følger vegtrafikklovens bestemmelser, er aktsom og utfører ingen handlinger som setter trafikantenes sikkerhet i fare. Sjåføren håndterer gods på forsvarlig måte og i samsvar med regelverk. Sjåføren har kompetanse og følger fastsatte rutiner ved uhell /ulykker. Sjåføren kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for øvrig reisende. Personer som opptrer usømmelig eller på annen måte sjenerer øvrige passasjerer kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra sjåføren. (jfr. gjeldende befordringsvedtekter) Ved akutte situasjoner varsles politiet i samsvar med fastsatte rutiner. Rutebilselskapene: - Gjeldende kontrollrutiner av materiell følges. Årlig kontroll skal utføres av offentlig godkjent kontrollinstans. Materiell tas ut av drift der teknisk utstyr ikke fungerer i h.h.t. vegtrafikklovens bestemmelser. - Vedlikehold av bussparken gjennomføres i samsvar med vognleverandørens sjekkliste for service og vedlikehold. - Det skal foreligge dokumentasjon over vedlikeholdsrutiner og rutiner for opptreden og varsling ved uhell / ulykker i selskapet. Forskrifter om internkontroll skal følges. System for sjåføropplæring og kvalitetsoppfølging skal kunne dokumenteres overfor oppdragsgiver. - Alle busser skal ha nødvendig godkjent kommunikasjonsutstyr. Sjåførene - Særlig aktsomhet ved av- og påstigning. - Sikre oversikten i og utenfor bussen og vente med å kjøre til passasjeren er kommet seg ut og i tilstrekkelig avstand fra bussen. - Være spesielt oppmerksom og gi passasjerene anledning til å sette seg før utkjøring fra holdeplass. - Under kjøring skal kun selskapets kommunikasjonsutstyr benyttes. Bruk av mobiltelefon er forbudt. - Være kjent med og følge fastsatte varslingsrutiner samt beredskapstiltak ved ulykker og brann. - Kunne elementær førstehjelp og brannvern og utføre dette i situasjoner der det er nødvendig. Vest - Agder Kollektivtrafikk: - At folk ikke bruker større terminaler som oppholdsrom, eller er til sjenanse for ventende passasjerer. Ved behov etableres kontroll- og evt. vaktordninger ved større terminaler i Vest-Agder. Vegholderne: (jfr. vedlegg 3 vedr. vegholders driftsansvar) - Plikt til å holde veger forsvarlig ryddet for snø og strødd. Dersom vær - og føreforhold gjør kjøring uforsvarlig av sikkerhetsmessige grunner, kan rutebilselskapet nekte å kjøre rutene inntil dette er utbedret. I slike tilfeller skal dette avklares og egne varslingsrutiner mellom selskapet, VAK og vegholder følges. - Sikre trygg, farbar adkomst til holdeplass og leskur. Leskur skal ikke ha skade til fare for brukerne. Sikre god plassering av holdeplasser i forhold til sikt- og kryssingsforhold. - At det generelt sikres trygge snuplasser for bussene, - med særlig fokus på skolebussene. 7

11 6.3 PUNKTLIGHET Ruteplanen er å betrakte som en kontrakt som beskriver den tjenesten selskapet selger til kundene. Mål: Ruteplanen skal overholdes. Kollektivtrafikken skal sikres stabil, forutsigbar og god fremkommelighet på hele bussnettet. Rutebilselskapene: Enhver avgang i ruteplanen skal kjøres med mindre annet er kunngjort. - Det skal dokumenteres rutiner for rapportering, registrering, analysering samt oppfølging av hyppige og lange forsinkelser (>10 minutter). Alle driftsavvik innenfor selskapets kontroll skal utbedres. - Forskrift om internkontroll må følges. System for sjåføropplæring og kvalitetsoppfølging skal kunne Rutetidene skal holdes med mindre forhold utenfor rutebilselskapets kontroll gjør dette umulig. - dokumenteres overfor oppdragsgiver. Avtalte informasjonsrutiner mellom busser, trafikkontor, informasjonskontor/ terminaler, og VAK vedr. forsinkelser skal overholdes. - Samarbeid med andre selskap for å sikre korrespondanser og informere i forhold til vesentlige Fremkommelighetsproblemer for bussene forsinkelser av betydning for korrespondanser. rapporteres videre til ansvarlig vegholder. Sjåførene: - Sjåførene må møte tidsnok til å gjøre alle nødvendige forberedelser slik at bussen kan kjøre fra Ingen busser skal kjøre fra terminal / endeholdeplass til rett tid. Det må beregnes noe tid til billettering før avgang. holdeplass før ruteplanens tidsangivelse. - Sjåførene skal for øvrig gjøre sitt ytterste for å holde rutetidene. - Sjåførene skal overholde fastsatte rapporteringsrutiner for driftsforstyrrelser og forsinkelser. - Passasjerene skal gis informasjon om forsinkelser og følger for videre korrespondanse. Ved forsinkelser av betydning for videre korrespondanse skal konsekvenser avklares og informasjon gis til trafikantene. Ved kunngjorte korrespondanser, skal det ved forsinkelser som hovedregel kunne ventes inntil 5 minutter. I særlige tilfeller kan dette utvides. Vest - Agder Kollektivtrafikk: - At rapportering om årsaker til driftsforstyrrelser og forsinkelser som ligger utenfor selskapenes kontroll når fram til kontaktperson hos vegholder. - Gjennom rapporteringen overvåke fremkommeligheten og øve påtrykk for å få forholdene rettet. - At varsler om fysiske tiltak i og langs busstraseene fra vegholdere og andre tiltakshavere videreformidles rutebilselskapene umiddelbart. VAK og vegholder drøfter nødvendige tiltak for å sikre fremkommelighet og informasjonstiltak overfor passasjerene ved særlig omfattende forhold. Informasjon gis til passasjerene på bussen ved forsinkelser utover 10 minutter. Vegholderne: (jfr. vedlegg 3 vedr. vegholders driftsansvar) - At bussen gis god fremkommelighet, om nødvendig gjennom bussprioritering og andre tiltak. - At rask snørydding og strøing prioriteres i busstraseene. - At vegholderne, spesielt i byområdene, tar ansvar for å overvåke, planlegge tiltak og utbedre forhold av betydning for fremkommeligheten for bussene. - At alle fysiske tiltak i /langs busstraseene som får betydning for fremkommelighet og driftsforhold for kollektivtransporten varsles i god tid til VAK samt ta ansvar for avbøtende tiltak. 8

12 6.4 SERVICE OG KUNDEKONTAKT: Sannhetens øyeblikk oppstår i møtet mellom kundene og sjåføren og annet kundepersonale. Mål: Kundene skal være sikret god service, både under reisen, og i all øvrig kontakt. Kundenes synspunkter tas på alvor og følges opp. At sjåføren og, kundepersonalet på 177 og rutebilstasjonene har høy kompetanse og gir god informasjon om rutetilbud, korrespondansemuligheter og takster. At sjåføren og kundepersonalet på 177 og rutebilstasjonene opptrer profesjonelt, og med god kundeopptreden og serviceinnstilling. At sjåførene yter ekstra service ved på- og avstigning og billettering til kunder med behov for assistanse, særlig funksjonshemmede og passasjerer med barnevogn. Knelesystem på bussene skal brukes systematisk. Rampe legges ut ved behov der slike finnes. Ved behov gis funksjonshemmede hjelp med henvisning til reserverte seter for funksjonshemmede. At sjåførene kjører helt inntil holdeplass og stopper med fordøren ved ledemarkering. I all kundekontakt med samtlige bidragsytere skal kundene være sikret god service. Det etableres en kontaktadresse for spørsmål og synspunkter på kollektivtrafikken. Synspunkter og tilbakemeldinger fra kundene blir registrert og brukes i kvalitetsoppfølging og vurdering av tilbudsendringer. Rutebilselskapene: - Det skal dokumenteres et system for registrering og håndtering av kundehenvendelser samt hittegodshåndtering. System for sjåføropplæring og kvalitetsoppfølging skal kunne dokumenteres overfor oppdragsgiver. - God service ved kundehenvendelser. Skriftlige henvendelser besvares senest innen 2 uker. - Klare ansvarsforhold, god service og godt samarbeid internt og eksternt. Sjåførenes kompetanse: - Sjåførene skal ha god basiskunnskap også ut over egen rutekjøring, gi god informasjon om rutetilbud, korrespondanser og takster, samt betjene teknisk utstyr og billetteringsutstyr korrekt. - Sjåførene må kunne beherske norsk. - Sjåføren må kjenne til egne og andres ansvarsforhold og fullmakter innen selskapet, være kjent med alle informasjons- og rapporteringsrutiner samt kjenne til hvor tilleggsopplysninger kan innhentes. - Tilbakemeldinger fra kundene på kollektivtilbudet skal gis videre til ansvarlig i selskapet. Sjåførenes profesjonalitet og serviceinnstilling - Være opptatt av kundetilfredshet, gi hjelp ved behov og gjøre sitt for at kundene blir fornøyd - Opptre høflig og vennlig og gi passasjerene positiv oppmerksomhet. - Sjåførene skal være velstelte og stille i ren uniform. - Kunne gi ekstra service (avhengig av rutetype) for å kalle opp å sikre korrespondanse samt bestille tilbringertjenester for kunden ved behov. All generell informasjon gis over høyttaler i bussen. - Hittegods leveres snarest mulig til fastsatt sted. Vest - Agder Kollektivtrafikk: - At kundepersonalet har nødvendig kompetanse samt gir god informasjon om takster og rutetider i hele Agder. Det etableres en kontaktadresse og et system for håndtering av kundehenvendelser. Skriftlige henvendelser besvares senest innen 2 uker. - At kundepersonalet er velstelte, opptrer høflig og vennlig samt yter god service. - Klare ansvarsforhold, god service og godt samarbeid internt og eksternt. Vegholderne: - Klare ansvarsforhold, èn kontaktperson, god service og godt samarbeid internt og eksternt. - Rask avklaring på konkrete spørsmål. Skriftlige henvendelser besvares senest innen 3 uker. - Godt vegvedlikehold og utforming av holdeplasser som gjør det mulig å komme inntil holdeplass. 9

13 6.5 INFORMASJON OG MARKEDSFØRING: Befolkningen skal gjøres godt kjent med kollektivtilbudet. Tilbudet skal markedsføres aktivt Mål: Informasjon om kollektivtilbudet skal være lett tilgjengelig for alle brukergrupper både før, under og etter reisen. Informasjonen skal være enkel, oversiktlig og med en kvalitativ god utforming. Kollektivtilbudet skal markedsføres gjennom høy kvalitet på tilbudet, målrettede markedsføringstiltak i forhold til ulike brukergrupper og med vekt på utvikling av kundelojalitet. Generelt: Kundene skal ha mulighet til enkelt å skaffe seg korrekt informasjon om rutetider, korrespondanser, takster, transport- og billettbestilling både før, under, og etter reisen. Informasjon skal være tilgjengelig i ulike kanaler. Informasjon skal utformes med tanke på tilgjengelighet for alle brukergrupper. Tilrettelagte informasjons- og rutetilbud gjøres kjent for aktuelle brukergrupper. Kollektivtransporten skal markedsføres gjennom generell høy kvalitet på tjenestene, ved bruk av design og gjennom målrettede markedsføringstiltak. Terminaler / holdeplasser: Det skal være lett å orientere seg på terminaler/ rutebilstasjoner om tid og sted for bussenes avgang og ankomst. Metro- holdeplasser langs felleslinjen i Kristiansand skal vise sanntidsinformasjon for metro- rutene. Rutebilselskapene: - Det skal være en ansvarlig kontaktperson i selskapet for informasjon, markedsføring og kundehenvendelser. - Ruteplaner og annen informasjon skal utarbeides og utplasseres etter avtale. - Det skal finnes mulighet for informasjonsoppslag i bussene. - Produsere, sette opp og vedlikeholde informasjon på holdeplasser langs rutetrase etter avtale. - Det skal foreligge plan og rutiner for ajourhold av informasjonsmateriell. - Interne varslingsrutiner og om mulig gi informasjon til trafikantene om forsinkelser >10min. - Alle endringer i tilbudet og større driftsforstyrrelser skal kunngjøres særskilt. - Sikre godt kjennskap til markedet og gjennomføre kundeundersøkelser i samarbeid med VAK. - Følge opp kundehenvendelser på en slik måte at de kan bidra til kvalitetsheving og videreutvikling av tilbudet (jfr. service). - Strategi og tiltak for markedsføring og informasjon av eget rutetilbud, takster og evt. garantier, - eventuelt i samarbeid med VAK. - Ruteselskapene plikter løpende å levere oppdatert informasjon/data til felles informasjonssystemer. (177 og sanntidssystem og rutebilstasjoner) i h.h.t. nærmere avtale. - Rutebilselskapet plikter å levere statistikk og rapporteringer til VAK etter nærmere avtale. - Det skal sørges for gode interne informasjonsrutiner som gjør de ansatte i stand til å yte en god jobb. System for sjåføropplæring og kvalitetsoppfølging skal dokumenteres overfor oppdragsgiver. Sjåførene: - Audiovisuelle hjelpemidler i bussene skal være i bruk. - Bussen skal være riktig skiltet. - Sjåførene skal kunne gi svar på spørsmål fra trafikantene, evt. skaffe tilgjengelig informasjon og tilleggsopplysninger fra egen driftssentral. - Informasjon om forsinkelser, korrespondanser og annen felles informasjon til passasjerene gis over høyttaler (jfr. service). - Kontrollere at ruteplaner for aktuelle ruter er à jour og finnes i bussen og påse at klistremerke for ledsagerbevisordningen er plassert i tilknytning til billetteringsutstyr. - Sjåførene skal være kjent med og overholde alle relevante informasjons- og rapporteringsrutiner i selskapet. Tilbakemelding fra kundene formidles videre til ansvarlig i selskapet. 10

14 INFORMASJON forts... Terminaler / holdeplasser forts... Alle påstigningsholdeplasser i Kristiansand, knutepunkt og øvrige angitte holdeplasser skal være utstyrt med rutetider for aktuelle ruter. Alle leskur merkes med rutenavn. Større knutepunkt / sentrumsholdeplasser skal i tillegg være utstyrt med trase- kart og rutenummer. I bussen: I bussene skal det i eget stativ minimum utplasseres ruteplaner for det området bussen betjener. Bussene skal være riktig skiltet med tydelig rutenummer og destinasjon på utvendig display. I alle busser som er utstyrt for dette skal holdeplassene annonseres på display og over høyttaler. På regionale ruter skal det gis annonsering av ankomst til knutepunkt/ terminaler og aktuelle korrespondansemuligheter. Sjåførene skal kunne gi god informasjon om rutetider, korrespondansemuligheter og takster for aktuelt ruteområde. Informasjon om større forsinkelser og annen felles informasjon til trafikantene gis over høyttaler i bussen. Sjåførene forts.. - Sjåføren skal være kjent med egne og andres ansvarsområder og kjenne til hvilke fullmakter den enkelte har i ulike situasjoner. Vest-Agder Kollektivtrafikk: - Drift og løpende oppdatering av aktuell informasjon på Ruteopplysning 177 og - Innarbeide 177 på telefon og internett som den viktigste kanalen for informasjon til og tilbakemeldinger fra publikum. VAKs eget krav er responstid på 15 sekunder og svarprosent på 90%. - Overordnet ansvar for sanntidssystemet i Kristiansand og driftsavtaler i den forbindelse. - Så langt som mulig sikre kunnskap om korrespondanser og forsinkelsesinformasjon mellom ruteselskap og informasjonstjeneste. - Gi god informasjon om rutetilbud, takster og korrespondansemuligheter gjennom rutebilstasjonene - Sørge for gode interne informasjonsrutiner som gjør de ansatte i stand til å yte en god jobb. System for opplæring og kvalitetsoppfølging av informasjonsmedarbeidere. - Holdeplasser utstyres med nødvendige tavler for informasjon. - Ruteoppslag, oversiktskart og skilting av perronger, samt vedlikehold og oppdatering av informasjonsmateriell på sentrumsterminal Kristiansand, definerte knutepunkt og på rutebilstasjonene. - Ansvar for avtaler med andre transportører om bruk av rutebilstasjonene og krav til informasjonsmateriell og informasjonsrutiner i den forbindelse. - Generelt overordnet og koordinerende ansvar for informasjon og markedsføring på tvers av tilbud / selskapsområder. Ansvar for utarbeiding av design og avtaler med NSB og rutebilselskapene i den forbindelse. - Sikre godt kjennskap til markedet og gjennomføre kundeundersøkelser i samarbeid med selskapene. - Følge opp kundehenvendelser på en slik måte at de kan bidra til kvalitetsheving og videreutvikling av tilbudet (jfr. service). - Samarbeid med Kristiansand kommune om mer samordnet informasjon og markedsføring av miljøvennlige transportformer (gange/ sykkel og kollektivtransport) som utfyllende transportformer. - God kontakt og informasjon med kommuner, skoler og i forhold til elever vedr. skoleskyss. - I samarbeid med samferdselsseksjonen informere politisk system om relevante forskningsresultater, kundeundersøkelser og utviklingstrekk for kollektivtransporten. 11

15 INFORMASJON forts... Vegholder: - Busstoppskilt og venteskur skal plasseres riktig i h.h.t. tilgjengelighetsmal (jfr. vedlegg 2). - Ved nyanlegg og utbedring av påstigningsholdeplasser skal disse utstyres med ledemarkering for svaksynte i h.h.t. tilgjengelighetsmal (jfr. vedlegg 2). - Leskur merkes med navn. Det legges til rette for merking av rutenummer på holdeplassene. - Skilting av tilbud om park-and-ride og bike-and-ride. - Gi informasjon om framkommelighetsproblemer og vegarbeider i tilknytning til busstraseene så raskt som mulig til aktuelle rutebilselskap og VAK og evt. sørge for nødvendige informasjonstiltak i den forbindelse (jfr. punktlighet). - Det skal være en ansvarlig kontaktperson samt god intern og ekstern informasjon vedr. håndtering av spørsmål av betydning for kollektivtransporten. (jfr. service) Kommunene: - Det skal være en kontaktperson i kommunen for bestilling og informasjonsutveksling vedr. skoleskyss. Kommunene har informasjonsansvar overfor den enkelte elev i grunnskolen. - Kommunene bestiller grunnskoleskyssen av VAK og betaler for denne i h.h.t. fastsatte regler og rutiner - Kommunene forholder seg til felles fastsatt skolerute for ferie - og planleggingsdager. - Kommunene drøfter planer om endringer i skolestruktur og justering i tilbud og tider som kan ha konsekvenser for skoleskyss og ordinære ruter med VAK på et tidligst mulig tidspunkt. - Samarbeid med VAK om en mest mulig effektiv skoleskyss, herunder rimelige hensyn i arealplanlegging, skolestruktur, møtetider og annen tilrettelegging. Videregående skoler: - Det skal være en kontaktperson ved skolen for bestilling / informasjonsutveksling vedr. skoleskyss - Skolene videreformidler aktuell informasjon til elever og bestiller spesialskyss i h.h.t. fastsatte regler og rutiner. - Videregående skoler forholder seg til felles fastsatt skolerute for ferie - og planleggingsdager. - De videregående skolene drøfter planer om endringer i tilbud og tider som kan ha konsekvenser for skoleskyss og ordinære ruter med VAK på et tidligst mulig tidspunkt. - Samarbeid med VAK om en mest mulig effektiv skoleskyss, - herunder rimelige hensyn i møtetider og annen tilrettelegging. - Det skal være en kontaktperson ved utdanningsavdelingen for høring/ utveksling av informasjon av betydning for dimensjonering av rutetilbud / skoleskyss til videregående skole. 12

16 6.6 KOMFORT OG TRIVSEL: Kollektivtilbudet skal framstå med en standard og komfort som gjør tilbudet attraktivt KAPASITET / SITTEPLASS Mål: Alle kunder skal være sikret plass på bussen og som hovedregel tilbys sitteplass. Kundene tilbys som hovedregel sitteplass. Ståplasser må aksepteres i rushtrafikken Nye bybusser i Kristiansand dimensjoneres for en rullestolplass eller 2 barnevogner. Barnevogner og sykler tas med i den grad det er kapasitet til dette. For skoleruter vises til servicekriterier i reglement for h.h.v. skyss til grunnskole og videregående skole. Rutebilselskapene: - Melde fra til VAK ved gjentatte kapasitetsproblemer spesielt på lengre strekninger og strekninger med høye hastigheter. - Følge opp forbikjøringssituasjoner og sette opp dubleringsbusser etter avtale. - Fortsatt behov for dublering vurderes løpende. - Søke alternative løsninger ved evt. omdisponeringer - Foreslå endringer i rutetilbudet ved endring i reisemønster Sjåførene: - Varsle egen driftssentral ved kapasitetsproblemer / endring i dubleringsbehov - Ta med passasjerer inntil angitt begrensning for kjøretøyet Vest- Agder Kollektivtrafikk - VAK og fylkeskommunen skal i samarbeid med skolene, skoleadministrasjonen i kommunen og fylkeskommunen avklare forhold av betydning for samlet trafikkavvikling snarest mulig og samarbeide om en mest mulig effektiv skoleskyss (jfr. informasjon) - Planlegge skoleskyss, evt. videreformidle informasjon snarest mulig til selskapene for videre ruteplanlegging / beregning av kapasitetsbehov - Utarbeide avtaler med selskapene som sikrer nødvendig fleksibilitet ved kapasitetsproblemer - I samarbeid med selskapene vurdere forslag til tilpasninger i rutetilbudet. 13

17 6.6 KOMFORT OG TRIVSEL: Kollektivtilbudet skal framstå med en standard og komfort som gjør tilbudet attraktivt STANDARD PÅ MATERIELL, TEKNISK UTSTYR OG INNEMILJØ Mål: Vognmateriell, teknisk utstyr og innemiljøet skal bidra til en behagelig reise ved god tilgjengelighet, standard og komfort. Det skal være enkelt å komme på / av bussen. Bussene skal ha god sittekomfort. Kundene skal være sikret mulighet til å få med seg bagasje. Bybusser skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. Billettutstyr og annet teknisk utstyr skal fungere og benyttes korrekt av sjåførene. Bussene skal fremstå som rene og velholdte både innvendig og utvendig. Bussene skal generelt ha et godt innemiljø, være røykfrie, med behagelig temperatur og belysning. Bussene kjøres med en behagelig kjørestil. Reisende plikter å ta hensyn til andre, (jfr. sikkerhet). Røyking og bruk av rusmidler på bussen er forbudt. Påført skade / tilgrising under transport refunderes av selskapene etter nærmere regler. Rutebilselskapene: - For bytrafikk anskaffes laventrè /lavgulvsbuss med manuell rampe ved midtdør og ekstra bred fordør. Øvrig materiell følger angitte krav til type ruter etter nærmere avtale. - Utstyr og standard skal minimum følge de krav som gjelder bussklasse for bussene med evt. tillegg i nærmere avtale. - Det skal ikke være sjenerende lukt, unormale rystelser eller høyt støynivå i bussene. - I kuldeperioder skal bussene være oppvarmet før første ruteavgang. - Vedlikeholdsrutiner og rutiner for rapportering av feil og mangler på materiell og utstyr skal følges og rutiner dokumenteres. Service på billetteringsutstyr skal utføres i h.h.t. spesifikasjon fra leverandør. Utbedringer skal skje snarest mulig og innen nærmere angitte frister. Forskrifter om internkontroll skal følges. - Faste rutiner for renhold skal følges og kunne dokumenteres. - System for sjåføropplæring generelt inkludert billettering og bruk av tekniske innretninger i bussen. - Kvalitetsoppfølging skal kunne dokumenteres overfor oppdragsgiver. Sjåførene: - Behagelig kjørestil med avpasset fart, uten kraftige rykk og oppbremsinger. - Sjåførene skal kunne bruke billetteringsutstyr og annet teknisk utstyr på en korrekt måte. - Bussene ryddes for søppel på endeholdeplass når tiden tillater det. - Sjåførene har ansvar for å regulere varmen og sørge for nødvendig utlufting. - Røyking er ikke tillatt i bussen. - Midtgangen skal holdes fri for bagasje. - Være observante, bidra til at kundene får en trygg og behagelig reise, herunder håndheve evt. bortvising av passasjerer (jfr. sikkerhet). - Rapportere feil og mangler på materiell og teknisk utstyr. - Vest- Agder Kollektivtrafikk - Innarbeide krav til materiell i avtalene med rutebilselskapene, basert på gjeldende krav til materiell i h.h.t forskrifter etc samt krav til frister for utbedring av mangler og skader på materiell og utstyr. Sørge for at nye busser i Kristiansand utstyres med audiovisuelt utstyr for annonsering av holdeplass. 14

18 6.6 KOMFORT OG TRIVSEL: Kollektivtilbudet skal framstå med en standard og komfort som gjør tilbudet attraktivt ADKOMST OG HOLDEPLASSMILJØ: Standard på adkomst og holdeplasser er av betydning for opplevelsen av den totale reisen. Mål: Adkomsten til holdeplassene skal være trygg, og godt tilgjengelig. Holdeplassene skal være plassert, utstyrt og vedlikeholdt slik at de er tilgjengelige, fremstår som trygge og egnet til å gi kundene gode venteforhold. Adkomst: Kundene skal være sikret en forsvarlig adkomst til holdeplassene. Standard og utstyr på holdeplass: Ved nyanlegg og større utbedringer av rutebilstasjoner, knutepunkt og holdeplasser skal krav til tilgjengelighet ivaretas. På rutebilstasjoner, sentrumsterminaler og knutepunkt skal det finnes venterom og/ eller opplyst leskur samt sykkelstativ. Sykkelstativ bør ha værbeskyttelse. I byområder og langs definerte hovedtraséer skal alle holdeplasser med påstigende passasjerer være utstyrt med leskur. Vegholder setter opp leskur utover dette etter vurdering av behov. Leskur og holdeplasser skal være fremkommelige for kundene og holdes i stand. Rutebilselskapene: - Rapportere feil og mangler i samsvar med fastlagte rutiner. Sjåførene: - Rapportere feil og mangler i samsvar med fastlagte rutiner. Vest- Agder Kollektivtrafikk - Ansvar for tilfredsstillende standard og vedlikehold på rutebilstasjonene. - Samarbeid med vegholdere om rekkefølge for systematisk opprusting av infrastruktur rute for rute. - Samarbeid med vegholdere om prioriteringsrekkefølge for utplassering av nye leskur. - Forsøke å etablere kvalitetsavtaler med vegholdere vedr. standard, vedlikehold samt tilby rapporteringsrutiner for å sikre ønsket kvalitet på adkomst og holdeplasser. Vegholderne (jfr. vedlegg 3 vedr. vegholders driftsansvar) Ansvar for tilfredsstillende standard på adkomst, holdeplasser og leskur, herunder: - Belysning på større holdeplasser. - Oppsetting av leskur, samt vedlikehold ved hærverk og skader slik at kvaliteten opprettholdes. - Ved nyanlegg og utbedring utformes holdeplasser i samsvar med utarbeidet sjekkliste og mal jfr. vedlegg. Systematisk utbedring i Kristiansand skjer i h.h.t. avtalt prioriteringsrekkefølge. - Sikre opprettholdelse av tilgjengelighet, nødvendig vannavrenning og øvrig standard over tid gjennom tilstrekkelig vedlikehold og utbedring etter slitasje og reasfaltering. - Tilstrekkelig rydding, strøing og feiing av gang/sykkelvei, annen adkomst, holdeplasser og leskur slik at de fremstår trygge og godt tilgjengelige for kundene. - Generelt ansvar for at vegstandard bidrar til å gi kundene en trygg og behagelig reise. 15

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Innhold 1. PLANLEGGING

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Notat. Informasjon og markedsføring. Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? 17 / 2009. Alberte Ruud

Notat. Informasjon og markedsføring. Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? 17 / 2009. Alberte Ruud Notat Alberte Ruud 17 / 2009 Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? Informasjon og markedsføring Forord Dette notatet er en del av prosjektet Hvordan får man bilister til at bruge kollektiv

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 2.0 07.02.2012 INNHOLD 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Stoppestedsstrategi. Ruterrapport 2010:17. Kvalitetsnivå og ansvar for lehus, annet utstyr og trafikantinformasjon på stasjoner og stoppesteder

Stoppestedsstrategi. Ruterrapport 2010:17. Kvalitetsnivå og ansvar for lehus, annet utstyr og trafikantinformasjon på stasjoner og stoppesteder Ruterrapport 2010:17 Versjon 2.0 14.4.2011 Stoppestedsstrategi Kvalitetsnivå og ansvar for lehus, annet utstyr og trafikantinformasjon på stasjoner og stoppesteder Ruterrapport 2010:16. Stoppestedsstrategi

Detaljer

Vi tar dæ me fra A te B

Vi tar dæ me fra A te B 1 Årsrapport Vi tar dæ me fra A te B 2 Innledning / s. 4 AtB AS / s. 6 Trafikk og markedsutvikling / s. 8 Rutetilbudet, kontrakter og anbud / s. 10 Trafikk og markedsutvikling / s. 12 Markedsføring og

Detaljer

Vern av kollektivtransportens ansatte mot vold, trusler og ran. Forord

Vern av kollektivtransportens ansatte mot vold, trusler og ran. Forord Forord Høsten 2000 opprettet Samferdselsministeren en arbeidsgruppe som skulle vurdere tiltak i kollektivtransporten. Initiativet til opprettelsen kom fra LO, fellesaksjonen Sambuss (Norsk Jernbaneforbund,

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD KAP. 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av kommunale veier Forvaltningsrevisjon 26.04.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Generelt om vei og trafikk i Bærum kommune... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Revisjonens forståelse av bestillingen

Detaljer

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør Årsrapport 2012 FORORD Det tar tid å bygge et konkurransedyktig kollektivtilbud. Hvis vi skal lykkes med å få flere til å velge bussen fremfor bilen krever dette langsiktig arbeid og forutsigbar finansiering.

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter

Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter Innhold Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Aktuelle lover og forskrifter 3 Utdrag fra Eierskapsmelding for Hedmark Fylkeskommune 2011, vedtatt oktober 2011 - Del

Detaljer

Forord. Lillehammer 10. februar 2012. Oppland fylkeskommune

Forord. Lillehammer 10. februar 2012. Oppland fylkeskommune Forord Kollektivtransport i distriktene (KID) er et av tiltakene staten satser på for å utvikle et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene. Tilskuddsordningen ble opprettet høsten

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer