Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe"

Transkript

1 Kommunikasjonsstrategi for Firesafe utarbeidet i samarbeid med Fete typer, mars 2012

2 Innledning En kommunikasjonsstrategi kan gjøres mer eller mindre omfattende avhengig av behov, tidsbruk og tilgjengelige ressurser. I mange tilfeller er en enkel strategi å foretrekke. Den inneholder færre elementer, er lettere å komme i gang med og er mer gjennomførbar. Etter avtale med Firesafe har vi valgt å gjennomføre en enkel prosess, der bakgrunnsmaterialet er en kortversjon av Firesafes strategiske plan, en intern workshop og en mindre kundeundersøkelse. Vi mener dette materialet er tilstrekkelig for å kunne besvare tre viktige spørsmål: * Hvor står Firesafe i dag? * Hvor ønsker Firesafe å være? * Hva må Firesafe gjøre for å komme dit de ønsker?

3 1. Hvor står Firesafe i dag? 1.1 Om Firesafe Firesafe er et ledende selskap innen brannsikring av nybygg og eksisterende bygg i Norge. Selskapet omtaler seg selv som en totalleverandør med et bredt tjenestespekter, fra brannteknisk rådgivning og tegnetjenester, brannseksjonering og brannbeskyttelse av bæresystemer, til kontroll, ettersyn og vedlikeholdsavtaler. Firesafe ble etablert i 1981, og har hovedkontor i Oslo. Selskapet har 350 ansatte, og 14 avdelinger i Norge, Sverige og Danmark. Omsetning i 2011 var på 290 millioner kroner. Selskapets forretningsområder er entreprenørvirksomhet, brannteknisk rådgivning, kontroll og service av manuelt slokkeutstyr, samt salg og produksjon av brannsikringsprodukter. Firesafe Consulting, som driver brannteknisk rådgivning, har kontorer i Oslo og Trondheim. Firesafes serviceavdeling KEV (kontroll, ettersyn og vedlikehold) tilbyr bl.a. gjennomgang av dokumentasjon, kontroll av vegger, dekker og dører med brannkrav, rømningsveier, branntekniske installasjoner og råd om hvordan brannfarlige varer oppbevares. 1.2 Firesafes relasjoner Firesafe har relasjoner til mange personer, organisasjoner og myndigheter. Oversikten her er basert på en intern rangering av hvor nære/viktige relasjonene er for Firesafe. Vi har ikke i denne sammenheng kartlagt kvaliteten på alle relasjoner, men det er gjennomført en enkel kundeundersøkelse. Hovedinntrykket er at Firesafe har et lite konfliktfylt og ganske godt forhold til sine omgivelser, men at det kanskje ikke er like høy bevissthet i organisasjonen om hvilke relasjoner som er de viktigste. Faren her er at en da bruker for mye tid på perifere relasjoner og for lite på de aller viktigste. Mange relasjoner er også naturlig nok personavhengige. Dette siste kan oppleves positivt for kunder og kontakter Firesafe har, men det gjør også organisasjonen mer sårbar. Det er derfor viktig at virksomheten har mer enn én kontaktflate mot de viktigste relasjonene. 1. Primære Kunder, egne ansatte, innkjøpere, entreprenører, håndverkere, byggeiere, eiendomsforvaltere, vaktmestere, forhandlere 2. Sekundære Samarbeidspartnere (rådgivende konsulenter, arkitekter, vvs- marked, elektromarked), byggenæringen, myndigheter, brannvesen, forskningsmiljøer, Sintef/NBI, jobbsøkere (studenter, studiesteder), underleverandører, andre avdelinger internt arter Entreprenøravdelingene (lokalavdelingene) 3. Tertiære Konkurrenter, leverandører, datterselskaper, organisasjoner (Nelfo etc), edia/ presse/ lokalpresse Tidligere ansatte 1.3 Hvordan kundene oppfatter Firesafe Firesafe har trofaste kunder som bruker dem jevnlig over mange år. Enkelte kunder har brukt Firesafe i 20 år eller mer. Relasjonen er ofte personlig, slik at kontaktpersoner som skifter jobb tar med seg kundeforholdet videre.

4 Kundene har generelt et svært godt inntrykk av Firesafe. Selskapets ansatte framstår som dyktige og pålitelige, de gjør en bra jobb og har god kommunikasjon med kundene. De alle flest vil anbefale andre å bruke Firesafe, eller har allerede gjort det. Mange av kundene benytter kun deler av Firesafens tjenestetilbud, og bruker ander selskaper på områder som også Firesafe tilbyr. Mange vurderer også Firesafe først og fremst ut fra én type tjeneste som de benytter seg av, og betrakter dem ikke som en totalleverandør. De fleste bruker Firesafes konsulenttjenester, eller tjenester knyttet til branntetting. Få bruker Firesafe til begge typer tjenester. Kundenes kjennskap til Firesafe Consulting er dårlig, spesielt gjelder dette de som ikke har benyttet seg av selskapets rådgivningstjenester. Enkelte forstår heller ikke hva slags tjenester det er snakk om, og hvorfor de skal benytte seg av det. 1.4 Hvordan Firesafe oppfatter seg selv Firesafe oppfatter seg selv som serviceinnstilt, som en trygg og langsiktig leverandør, praktisk, løsningsorientert og fleksibel. De ansatte er engasjerte, kompetente og kunnskapsrike, ansvarlige og med en klar stå- på- vilje. Firesafe vil gjerne framstå som en profesjonell totalleverandør. På den litt mer negative siden oppfatter selskapet seg også som litt traust og gammelmodig. Litt satt og gubbete. De kan framstå som litt rotete og uoversiktlige, noen ganger litt vanskelige å forstå. Service til kundene kan variere fra avdeling til avdeling, og mellom personer. Oppfølgingen av kundene er ikke alltid som den burde være, og mersalg til eksisterende kunder er ikke godt nok. En følelse av å være stresset eller på etterskudd forekommer også. Firesafe er store i Norge, men mange ansatte og lang erfaring på sitt fagområde, men ingen posisjon er trygg for all framtid. Deler av de tjenester Firesafe leverer kan lett gjøres av andre. Det er derfor viktig for selskapet å hele tiden kommunisere til kundene både sin lange erfaring og sin posisjon som totalleverandør. Firesafe Consulting står for en relativt liten andel av omsetningen foreløpig, men det er ønskelig å utvide denne delen av virksomheten. 1.5 Utfordringer Til tross for at Firesafe har mange kunder som har vært lojale i mange år, oppfatter de ikke hele bredden av tjenester Firesafe leverer. Også internt er det manglende forståelse av at Firesafe er totalleverandør, og hva dette i så fall betyr. Det er viktig at alle ansatte i virksomheten som har kundekontakt har en god nok forståelse av helheten i selskapets tjenester og leveranser. Firesafe er hovedsakelig kjent som en leverandør av tjenester knyttet til branntetting og brannsikring, i mindre grad som rådgivere innenfor prosjektering og brannvernledelse. Det er en intern oppfatning at dette gjør det vanskelig å rekruttere folk, og at det er vanskelig å få innpass hos kundene som en seriøs, uavhengig rådgiver. På nettsidene står Firesafe Consulting som et eget menyvalg (ikke veldig synlig), de har sin egen logo og en nedlastbar brosjyre i et formspråk som avviker sterkt fra resten av Firesafes kommunikasjon. Dette bidrar verken til en veldig tydelige profilering av Firesafe Consulting eller Firesafe som totalleverandør. Kommunikasjonen blir sprikende og identiteten tvetydig.

5 2. Hvor ønsker Firesafe å være 2.1 Forretningsmål Firesafe har som mål å øke omsetningen til 350 millioner i 2013, og styrke sin posisjon som Nordens ledende firma innen brannsikring. Selskapet mener en bedring i markedet etter Finanskrisen, en styrket markedsposisjon og et bredere tjenestespekter gjør målene realistisk. 2.2 Visjon og verdier Firesafes visjon er at selskapet skal bidra til et tryggere og mer brannsikkert samfunn Firesafe skal være en totalleverandør innen brannsikring Firesafe skal være løsningsorienterte og fokusere på kundens behov Firesafe skal oppnå lønnsom vekst over tid Firesafe skal ha god soliditet og handlefrihet Firesafe har følgende verdier for sin virksomhet Profesjonalitet Pålitelighet Faglig kompetanse Ansvar og engasjement Seriøsitet og trygghet Langsiktighet Firesafe skal frem mot 2013 styrke sin posisjon som Nordens ledende firma innen brannsikring. 2.3 Kommunikasjonsmål God kommunikasjon er et av flere virkemidler for å realisere overordnede forretningsmål. God kommunikasjon formidler til kundene hva selskapet levere av tjenester og produkter og bidrar til økt salg. God kommunikasjon formidler seriøsitet og engasjement og bidrar til å bygge et godt omdømme. God kommunikasjon er også nødvendig for å få fram hvordan selskapet etterlever sine verdier og jobber for å nå sin visjon. Posisjon Firesafe skal være Norge og Nordens ledende totalleverandør innen brannsikring. Etterlatt inntrykk Firesafe skal oppfattes som * oppdaterte og faglig best * en attraktiv arbeidsgiver * moderne og framtidsrettede * engasjerte og handlingsorienterte Kjennskap Alle relevante målgrupper skal kjenne til Firesafe og selskapets tjenesteområder. Det er spesielt viktig at egne ansatte kjenner tilstrekkelig godt til selskapets tjenester og evner å fortelle om dem. Kunnskap Primære målgrupper skal ha god kunnskap om hele bredden av Firesafes produkter og tjenester, og oppfatte selskapet som totalleverandør av branntekniske tjenester.

6 Holdning Firesafe skal være foretrukken leverandør av branntekniske tjenester og rådgivning. Kunder og andre viktige målgrupper skal ha en positiv oppfatning av Firesafe og selskapets ansatte. 2.4 Visuelt og verbalt uttrykk Visuelle og verbale virkemidler må brukes sammen for å formidle de riktige budskap. Firesafe skal framstå som seriøs, profesjonell og kompetent som en moderne og framtidsrettet organisasjon. Dette må gjenspeiles både i bruk av bilder, farger, fonter og andre visuelle uttrykk, og i måten bedriften snakker med sine kunder og kontakter på. Visuell kommunikasjon Firesafes ønsker å være og framstå som en totalleverandør. Dette må gjenspeiles i den visuelle kommunikasjonen. Selskapet skal framstå som ett, ikke med ulike profiler og visuelle uttrykk. Verbal kommunikasjon Firesafe skal være tydelige i kommunikasjonen. Hvilke tjenester og produkter selskapet tilbyr skal komme godt fram på nettsider og brosjyremateriell i et språk som er forståelig. Digital kommunikasjon I dag er smarttelefoner og nettbrett i økende grad plattform for bruk av internett. Firesafe skal bruke alle disse plattformer for å gjøre seg tilgjengelig, informere og kommunisere med sine målgrupper. 2.5 Rekruttering Firesafe skal være en attraktiv arbeidsgiver for de beste i bransjen. De beste vil jobbe i det beste selskapet. Kommunikasjon både eksternt og internt må derfor underbygge Firesafe som en moderne, attraktiv og framtidsrettet arbeidsplass. Selskapet kan godt være størst og best, men dette må underbygges på en troverdig måte.

7 3. Hva må Firesafe gjøre? Firesafes utfordringer med å bygge bro over eksisterende og ønsket posisjon kan neppe løses med ekstern kommunikasjon alene. Noen av utfordringene handler om interne holdninger til hva Firesafe er og hva de skal jobbe med. Her må det jobbes internt med å skape en felles forståelse av virksomheten og veien videre. Posisjon Firesafe har gode forutsetninger for å ta og beholde posisjonen ledende totalleverandør innen brannsikring. Selskapet har konkurrenter på ulike tjenesteområder, men ingen som konkurrerer over hele spekteret av tjenester og produkter. Tydelig budskap Grunnlaget for posisjonen som totalleverandør er imidlertid ikke godt nok kommunisert. Både egne ansatte, kunder og potensielle arbeidssøkere må få vite hva det innebærer at Firesafe er totalleverandør, og hvilke fordeler dette har for kunden. Dette bør være hovedbudskapet i all kommunikasjon. Prioriterte målgrupper Firesafe har relasjoner til mange, men kunder, egne ansatte og potensielle arbeidsøker bør prioriteres i kommunikasjonen. Kunder, fordi muligheten til mersalg øker når de blir kjent med hele tjenestespekteret. Egne ansatte, fordi posisjonens troverdighet er avhengig av at de ansatte opplever og omtaler Firesafe som totalleverandør. Potensielle arbeidssøkere fordi de er avgjørende for Firesafes framtid. Ta vare på omdømmet Firesafe har gjennomgående et godt omdømme, men det finnes forbedringspotensial blant annet på service og kundeoppfølging i prosjekter. Selskapets verdier gir tydelige løfter til kundene. Det er viktig for et fortsatt godt omdømme at verdiene blir operasjonalisert og at egne ansatte lever opp til dem. Firesafe bør foreta en kritisk gjennomgang av verdiordene, forsøke å redusere antallet (f.eks til tre) og gjennomføre en prosess for å forankre dem internt. Mer moderne visuell profil Den visuelle profilen må bygge opp under selskapets verdier og felles identitet. Profilen vil omfatte en ny logo, fonter, en fargepalett og andre visuelle virkemidler. Foto kan være et kraftfullt virkemiddel både for å skape identitet og nærhet, og for å gi et unikt uttrykk til nettsider, brosjyrer, magasiner og annet. Ny profil bør helst implementeres på alle flater samtidig, og det bør knyttes markeds- og pr- tiltak til lansering. Lansering bør skje først når alt innhold på nettsted er på plass. Synliggjøre tjenester og produkter Kundeundersøkelsen viser at kunnskapene om Firesafes tjenestetilbud er varierende. Mange kunder kommer inn én dør, dvs kjøper én type tjenester eller produkter, og blir ikke kjent med andre tjenester Firesafe tilbyr. På sine nettsider og i annet materiell bør Firesafe kommunisere tydeligere hvilke tjenester og produkter selskapet tilbyr (rådgivning, produkter, tjenester og service), og tone ned informasjon om selskapets interne organisering. Bli en mer attraktiv arbeidsgiver Firesafe har utfordringer knyttet til rekruttering av kvalifiserte personer (ingeniører) til selskapets rådgivningsavdeling (Firesafe Consulting). Dette kan delvis ha sammenheng med hvordan selskapet har profilert seg eksternt, spesielt på nett. Nettstedet er selskapets ansikt utad, spesielt for potensielle kandidater, og da er det viktig at Firesafe framstår på en moderne og profesjonell måte.

8 Bruk av sosiale medier Sosiale medier kan være aktuelle i forbindelse med rekruttering og kundeservice, men suksess i sosiale medier forutsetter tilstrekkelige ressurser til oppdatering av profiler og dialog med brukere. Dersom selskapet ikke er villig til å sette av de nødvendige ressurser nå, er det bedre å vente med å ta disse kanalene i bruk. I mellomtiden er det likevel en god idé å følge med på kva konkurrerende eller komplementære virksomheter gjør på sosiale medier, og eventuelt også overvåke for mulig negativ omtale av selskapet i sosiale medier. Tydelig språk God kommunikasjon er avhengig av godt språk. Det er alltid viktig å tilpasse språk og innhold til målgruppene og deres kunnskapsnivå. De viktigste målgruppene for nettsidene vil være eksisterende og potensielle kunder, og arbeidssøkere. Del kunnskap Kunnskap er en viktig del av de produkter og tjenester Firesafe selger. Nettopp det at Firesafe er en kunnskapsleverandør med både lang erfaring og betydelig kompetanse kan formidles i enda større grad ved å dele mer kunnskap på nett. Det kan gjøres i form å tips og råd, eller eventuelt også som nedlastbare faktaark. Deling av kunnskap vil øke selskapets troverdighet og omdømme.

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging...

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging... Profil og omdømme Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Introduksjon... 3 Strategi for godt omdømme...3 Forstå samspillet rundt din forening...4 Eksempel på et scenario:...5 Profilbygging... 6

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

- Bennett Reklamebyrå AS -

- Bennett Reklamebyrå AS - Adrian Alexander Habberstad Holdbakk Ørjan Åsmul Harald Brustad Greiff Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Bennett Reklamebyrå AS - Eksamenskode og navn: BTH 3203 Salgsledelse & Personlig Salg Innleveringsdato:

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 Vedtatt av styringsgruppa 3.september 2013 Innhold 1. Bakgrunn 2. Nå-situasjon 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikasjonsprinsipper 6. Strategiske valg 7.

Detaljer