INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik"

Transkript

1 23. februar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen. Administrasjonssjefene i medlemskommunene. Referatsaker: Protokoll HS Om fengselskapasitet i midtre Hålogaland Protokoll 1. møte intensjonsutvalget kommunereformen Invitasjon til statssekretær Bjørn Hoksrud Fra Sør-Troms RR om fengselskapasitet Om splitting av Midtre Hålogaland politidistrikt Brev inn prosjekt Økt bruk av tre i Nordland Fra Vesterålen Regionråd om Ambulansetjenesten i Vesterålen Orienteringssaker: - UNN Vedrørende utredning av ambulanseberedskapen - v/ Jon Mathisen, Knut Bjørnar Mellem og Per Ø Sørgård Drøftingssaker: - AU 09/15 ByR prosjektet, Vekstkraft Ofoten, videre framdrift - AU 10/15 Møte med Kiruna 6. mars, og oppfølging vekstmulighet i Øst-Vest samarbeidet- hva og hvordan? - AU 11/15 Kommunereformen - AU 12/15 Vegstrekningen Ballangen-Narvik inn i KVU? - AU 13/15 Museum Nord, representasjon fra Regionrådet - AU 14/15 Lufthavnstruktur- invitasjon til møte 20. mars - AU 15/15 Forsvarspolitisk gruppe- finansiering - AU 16/15 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i Komrev Nord. Sak oversendt fra Narvik kommune. - Eventuelt Tore Nysæter Leder

2 Referat fra møte i hovedstyret i Ofoten regionråd Fredag 23. januar 2015 kl. 10:00 Bjerkvik Tekniske Verksted Møtt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen, Trond Millerjord, Guttorm Aasebøstøl, Svein Nilsen, Petter Paulsen, Rune Edvardsen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen Ellers til stede: Bjørn Alling, Steinar Sørensen, Wenche Folberg, Knut Einar Hanssen, Sigbjørn Astrup, Elisabeth Storjord Referatsaker Protokoll HS 12. desember Protokoll RU 9. januar Protokoll AU 16. januar Brev til UNN vedr PET-senter og akuttberedskap 2. januar Orienteringsaker: - Bjerkvik Tekniske Verksted orientering og ordskifte v/ prosjektleder Karl Erik Karlsen og verkstedsjef Kjell Arne Mikkelsen - Husbanken v/ Arvid Olsen og NFK v/ Ole Bernt Skarstein Gjennomgang av det boligpolitiske arbeidet - Betongrenovering v/ daglig leder Patrik Bones Olsen - Vekstmuligheter-øst/vest inkludert møte med Kiruna kommune og oppfølging av tollsaken. Saken følges opp ref sak AU 02/15. Saker til behandling: Sak HS 01/15 - Kommunereformen- videre prosess i Ofoten Enstemmig vedtak: «Hovedstyret i Ofoten regionråd utgjør en prosjektgruppe, et intensjonsutvalg, med mandat til å utarbeide og fremføre «Fakta- og intensjonsgrunnlaget for kommunealternativet Ofoten» før 1. april Rådmennene, sekretariatet i Ofoten regionråd og evt andre fagfolk deltar og legger til rette for dette arbeidet.» Sak HS 02/15 - Fengsel i Midtre Hålogaland Enstemmig vedtak: «Ofoten regionråd sender innspill til Stortingets Justiskomite hvor det jfr Kriminalomsorgsmeldingen kreves at det iverksettes utredning av fengsel i Midtre Hålogaland.» Ofoten regionråd,

3 Sak HS 03/15 Lærlingeklausuler Enstemmig vedtak: ««Ofoten regionråd sender innspill til Statens Vegvesen med oppfordring til å ta i bruk lærlingeklausuler i anbud som lyses ut i tida som kommer. Regionrådet anmoder også kommunene om å ta inn lærlingeklausuler i anbud som lyses ut» Sak HS 04/15 - Hålogaland friluftsråd- nye vedtekter og samarbeid med kommuner i Sør-Troms Enstemmig vedtak: "Ofoten regionråd anbefaler kommunene i Ofoten å godkjenne de vedlagte vedtektene for friluftsråd i Ofoten og Sør-Troms. Navnet på friluftsrådet bestemmes av styret når det er konstituert. Saksframlegg utarbeides og distribueres til hver kommune." Sak HS 05/15 Eventuelt a) Videre utvikling Norges Brannskole Det har kommet ulike signaler på hvordan utviklingen av Norges Brannskole og plassering av fagskolen planlegges i tiden som kommer. Ordfører i Tjeldsund følger opp dette og prøver å få møte med Statsministeren i sakens anledning. b) Videre satsing i forsvaret Arbeidsutvalget anbefalte i sak 03/15 den følgende: Saken følges opp i neste AU. Ofoten regionråd finner tre representanter fra Ofotkommunene med kompetanse i forsvar som kan utgjøre et utvalg som følger opp utviklingen i Forsvaret relatert til Ofotregionen. Forslag til navn ble framlagt og følges opp av sekretariatet. c) Dyrking av den blå åkeren Forslag om å arrangere workshop i samarbeid med Nordland fylkeskommune med tema Dyrking av den blå åkeren, og kartlegging av fjordene og tilstøtende områder i Ofoten. Sees i sammenheng med sak HS 34/14 Høringsinnspill «Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen» hvor følgende ble vedtatt: «Ofoten regionråd leverer høringsinnspill på «Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen» innen , hvor det understrekes at kartlegging av fjordene i Ofoten må skje etter modell fra Astafjordprosjektet. Narvik Elisabeth Storjord referent Ofoten regionråd, 2

4 Ofoten regionråd v/ Narvik kommune 8512 Narvik Saksbehandler: Elisabeth Storjord Narvik Stortingets justiskomité AD. FENGSELSKAPASITET I MIDTRE HÅLOGALAND Ofoten regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. En viser til Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen (Meld. St. 12 ( ), hvor det ikke foreligger noen planer om opprettelse av fengsel i vår region, og ber dermed om at det iverksettes en utredning av fengsel i Midtre Hålogaland med følgende begrunnelse. I meldingen heter det at eksisterende kapasitet skal utvides hvor dette er hensiktsmessig, og det presiseres at Østlandet, Agderfylkene og Vestlandet, og områdene rundt de største byene skal prioriteres. Mange enheter er små og framtidens fengselsstruktur må bestå av færre og større enheter, sammenlignet med dagens fengselsstruktur. Midtre Hålogaland er en voksende region med innbygger og dermed den tetteste befolkede regionen i Nord-Norge, og det er på det rene at en fortsatt står uten fengsel. Midtre Hålogaland politidistrikt er et aktivt politidistrikt med samme type kriminalitetsproblematikk -og omfang som landets øvrige politidistrikter, uten at en har tilgang til et fengsel for varetekt og straffegjennomføring. Skjerpet straffenivå medfører behov for økt antall fengselsplasser og i nord er det ikke bygd ut ny kapasitet de siste ti årene. Dette betyr lengre og mer kostbare fangetransporter, og politiet bruker mye tid og ressurser på fangetransporter. En eventuell fremtidig utbygging av fengsel i regionen bør planlegges med hensyn til lokalisering sett i forhold til andre politidistrikt og må naturligvis sees i sammenheng med den politireform som er nært forestående. Et moment i samme retning vil være viktigheten av en geografisk plassering i nærheten av politiets etterforskningsenheter i regionen, tilgang til rettslokaler og ikke minst tilgang til fremtidig rekrutteringsbase for fengselsfaglig kompetanse. Det er på det rene at ingen av disse forholdene er innfridd i dag.

5 Et fengsel i regionen vil bety mye for flere, ikke minst for de innsatte og deres pårørende, idet pårørende til innsatte som er underlagt Kriminalomsorgen blir påført ekstra utfordringer sett i forhold til tid og kostnader for besøk, både i sammenheng med varetektsopphold og ordinær straffegjennomføring. St. 12 ( ) omtaler nærhetsprinsippet som innebærer at varetekts innsatte og domfelte så langt det er mulig skal sitte i fengsel i nærheten av hjemstedet. Hensikten er å motvirke sosial isolasjon og legge til rette for kontakt med familie og nærmiljø under straffegjennomføring, idet er på det rene at god og stabil kontakt med ens nærmeste er en av flere suksessfaktorer for rehabilitering. En kan ikke se at dette blir ivaretatt i dagens situasjon, idet personer som er underlagt et varetekts eller straffegjennomføringsregime fra vår region i flere tilfeller, i praksis ikke blir gitt de samme mulighetene til kontakt med sine nærmeste, sett i forhold til personer fra andre deler av Nord-Norge eller landet for øvrig. Dette som en direkte konsekvens av at det er meget langt reisevei fra Midtre Hålogaland til nærmeste soningssted, som er Tromsø fengsel eller Bodø fengsel. Dette gir uheldige konsekvenser for pårørende og innsatte, sosialt, økonomisk og av hensyn til den enkeltes rehabilitering. På bakgrunn av dette krever Ofoten regionråd at det iverksettes utredning av fengsel i Midtre Hålogaland. Vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd

6 Ofoten regionråd v/ Narvik kommune 8512 Narvik Saksbehandler: Elisabeth Storjord Narvik Samferdselsdepartementet Invitasjon til statssekretær Bård Hoksrud Ofoten regionråd i samarbeid med Vegforum Nord viser til hyggelig kontakt med Samferdselsdepartementet og statssekretær Bård Hoksrud og vil her invitere statssekretæren til Tysfjord. Her ønsker vi å diskutere de utfordringer og muligheter som foreligger vedrørende kryssing av Tysfjord, både i kort og langt perspektiv. Vi ønsker oss fortrinnsvis et møte fra lunsj til lunsj og mulige perioder er i dagene 25. mars eller 8., 9., 10. april. Statssekretæren vil møte regionrådets leder og ordfører i Narvik, Tore Nysæter og nestleder Tor Asgeir Johansen, som er ordfører i Tysfjord, samt leder av Vegforum Nord, Stig Kjærvik. Vi vil gjerne ta med statssekretæren på en befaring i denne lange og dype fjorden. Tysfjord i Nordland er det siste stedet langs E6 gjennom Norge hvor det fremdeles er en fergestrekning. Dette erfarte både statssekretæren, samt politisk rådgiver og ikke minst statsråden i SD da de sist sommer kjørte langs hele E6. Det de ikke hadde anledning til på denne turen, var å ta en nærmere befaring på den alternative forbindelsen over Tysfjord, Rv. 827 og fergesambandet Drag Kjøpsvik. Noe statssekretæren også mente ville være meget nyttig å ta i nærmere øyesyn. Vi ser fram til å høre fra dere og ber om snarlig tilbakemelding på hvilke av de forslåtte dagene som kan passe! Vennlig hilsen Leder Ofoten regionråd

7 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: STURLA BANGSTAD Telefon: Vår dato: Vår ref. 2015/1250 / Stortingets justiskomité FENGSELSSITUASJONEN I MIDTRE-HÅLOGALAND Ref. Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen, Meld. St. 12 ( ). Sør-Troms regionråd viser i tillegg til brev fra Ofoten regionråd av 3. februar d.å., og gir vår fulle støtte til deres argumentasjon. På lik linje med Ofoten regionråd, finner Sør-Troms regionråd det lite tilfredsstillende at Midtre Hålogaland, som den tetteste befolkede regionen i Nord-Norge, ikke har eget fengsel. I følge ovennevnte referanse vil underdekningen på fengselsplasser i Nord-Norge være på ca. 150 plasser i 2030 og ca. 200 plasser i Dette burde etter vårt skjønn være et argument som er godt nok i seg selv for å etablere et fengsel i Midtre-Hålogaland. I tillegg til en ren kapasitetsvurdering, vil underdekningen også utfordre Justis- og beredskapsdepartementets verdivalg og prinsipper for dagens og morgendagens straffegjennomføring i forhold til både normalitets- og nærhetsprinsippet, ved at soning ikke skal være mer tyngende enn nødvendig og bør foregå nært både familie og nærmiljø. Justis- og beredskapsdepartementets verdivalg presiserer om nærhetsprinsippet: «Departementet legger til grunn at nærhetsprinsippet skal videreføres og vektlegges i særlig grad mot slutten av gjennomføring av lange fengselsdommer». I tillegg til ovennevnte vil også mangel på fengselskapasitet «stjele» politikapasitet ved lange og kostbare fangetransporter. Sør Troms regionråd støtter Ofoten regionråd i deres anbefaling om å utrede fengselssituasjonen i Midtre Hålogaland. Utredningen bør ses i lys av pågående politianalyse for å sikre riktig dimensjonering av politiressursene i vår region. Med hilsen Erling Bratsberg Leder Sturla Bangstad Daglig leder Besøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Harstad Postadresse: Postmottak 9479 Harstad Telefon: Mobil: E-post: Fax: Hjemmeside:

8 Ofoten regionråd v/ Narvik kommune 8512 Narvik Saksbehandler: Elisabeth Storjord Narvik Stortingets justiskomité Om splitting av Midtre Hålogaland politidistrikt Ofoten regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Vi viser til uttalelse fra Narvik kommune i denne saken, og støtter deres innspill. Midtre Hålogaland er landsdelens mest folkerike og tettest befolkede region, Fylkesgrensen er ikke en naturlig grense hverken for offentlig tjenesteyting eller for hvordan folk lever sitt hverdagsliv. Dette er erkjent innenfor andre samfunnsområder og av andre statlige virksomheter. Organiseringen innenfor Statens Vegvesen, Sivilforsvaret, Helse Nord/UNN og snart også høyere utdanning, er eksempler på at Midtre Hålogaland i stadig flere sammenhenger blir sett på som et område som naturlig hører sammen, også fra sittende regjering. Ofoten regionråd har derfor ingen forståelse for at dagens fylkesgrense skal være "premissleverandør" for fremtidig politidistrikt. Samtidig aksepterer vi at Lofoten og Vesterålen kan ha en annen oppfatning og ønsker å være en del av det nye Nordland politidistrikt. Derimot er det avgjørende viktig at et nærpoliti, som i all overskuelig fremtid skal bevege seg langs landeveien for å dekke store avstander, blir organisert etter der hvor infrastrukturen er best i vår region. Vi minner om at stat, næringsliv og innbyggere bidrar med mange milliarder i nye infrastrukturtiltak de nærmeste årene for å nettopp knytte Narvik- og Harstad-regionen nærmere. Det vil være merkelig at man ikke skal ta ut synergien også i politiet. Det er pågående prosesser både i Sør-Troms og Ofotregionen som vi antar vil tegne et nytt kommunekart i 2020.

9 Ofoten regionråd mener at Ofoten-, Sør-Troms og Indre Troms under alle omstendigheter må holdes samlet i samme politidistrikt for å få ett politi under samme kommandostruktur. Vi understreker at vi ikke på noen måte deltar i en bykamp mellom Bodø og Tromsø, men kun vil ha en fornuftig organisering av politiet, til beste for innbyggerne i våre regioner. Vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd

10 Hillestad, Stein-Petter til meg, David Hei til Ofoten Regionråd! Prosjektet «Økt bruk av tre i Nordland» ble startet Prosjektet er et spleiselag mellom Fylkesmannen i Nordland, Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune og har som hovedformål å øke bruken av tre i bygg og bidra til økt lokal verdiskaping innenfor treindustri i Nordland. Dette er også sammenfallende med regjeringens ønsker: «Regjeringen ønsker å legge til rette for økt bruk av tre i varige bygningskonstruksjoner. Landbruks- og matdepartementet har bedt Statsbygg om å utrede bruken av tre i offentlige bygg.» Å øke bruken av tre i bygg er et nasjonalt mål i norsk klimapolitikk. Anvendelse av tre som klimavennlig bygningsmateriale er et bidrag innenfor et bærekraftig byggeri både globalt sett og lokalt i nærmiljøet. Tre binder CO2 og er en fornybar og energiøkonomisk ressurs. Prosjektet innehar flere virkemidler, bl.a. å bidra til å generere utviklingsprosjekter som kan komme i posisjon for finansiering gjennom Innovasjon Norges støtteordning "Trebasert innovasjonsprogram". Fylkesmannens sider viser prosjektdeltakerne, med link til Prosjektbeskrivelsen: Jeg håper vi i løpet av prosjektperioden kan møtes, dere er en viktig del av vår målgruppe. Vennligst ta kontakt om dere har spørsmål. Ha en fin dag! Med hilsen Stein-Petter Hillestad prosjektleder landbruks- og reindriftsavdelinga Fylkesmannen i Nordland tlf:

11 VESTERÅLEN REGIONRÅD «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Saksbehandler: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sas_ArkivSakID» Dok nr: «Sdo_DokNr» Deres dato: «Sdo_SvarPaaDokDat o» Deres ref.: «Sdo_AMReferanse» Nordlandssykehuset HF Postboks BODØ UTTALELSE VEDR AMBULANSETJENESTEN I VESTERÅLEN Vesterålen regionråd vedtok i møte følgende uttalelse: Vesterålen Regionråd oppfatter ambulansetjenesten som en integrert del av det akuttmedisinske tilbud som skal gis til befolkningen i Vesterålen. Ambulanseberedskapen i Vesterålen er således en tjeneste som sikrer trygghet for liv og helse for befolkningen. En reduksjon, som følge av foretakets økonomiske utfordringer, som beskrevet kan derfor ikke aksepteres. Vesterålen Regionråd ber derfor om at foretaket ikke iverksetter reduksjoner som beskrevet. Med hilsen Silje Kristoffersen sekretariatsleder Kopi: Deltakerkommunene Lokalmedia Lofotrådet Ofotrådet Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: «Soa_Adr» «Soa_Tlf» «Soa_Fax» SORTLAND

12 SAK AU 09/15 Vekstkraft Ofoten- ByR I denne saken forbereder AU for hovedstyret følgende spørsmål: - Konklusjoner i samfunnsanalysen levert av Analyse & Strategi på oppdrag fra Futurum, Narvik kommune og Ofoten regionråd. - Skal det søkes på Fase 2? - Hvilke kommuner deltar? det må minst være to deltakerkommuner - Hvor skal evt prosjektledelse for fase 2 legges, Futurum eller Ofoten regionråd - Samarbeid med Sør-Troms, ref vedtak om Forsight. Konklusjoner i samfunnsanalysen levert av Analyse og Strategi I Hovedstyret den 6. mars vil Analyse og Strategi legge fram sin samfunnsanalyse for Byregionprogrammet, Vekstkraft Ofoten. Analysen er bestilt av styrimngsgruppen i prosjektet ved prosjektleder Kirstin Mobakken, Futurum. Analysen er vedlagt. Den gir kort oppsummert følgende anbefalinger for fase to av Byregionprogrammet: - Styrking av regionsamarbeidet - Revidering av strategisk næringsplan som også inneholder: - oversikt over tilgjengelige næringsområder - samlet regional vurdering og avklaring ift marine næringer Skal det søkes på Fase 2? Formålet med fase 2 er at byregionene utarbeider konkrete strategier og gjennomfører tiltak innenfor tema/samfunnsområder som regionen selv prioriter og med utgangspunkt i helhetlige samfunnsanalyser. Det er til sammen satt av 91,5 mill som fordeles over tre år i fase to. Les hele utlysningen her: https://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kmd-tilskudd/byregioner/utviklingsprogrammet-forbyregioner/id746068/ Hvis ja: Hva skal søknaden vektlegge? Anbefalingene fra Analyse & Strategi? Skal det også sees på samhandling med Sør-Troms? Hvilke kommuner deltar? det må minst være to deltakerkommuner Søknaden må være forankret gjennom vedtak i kommunestyre/bystyre eller formannskap/byråd i samtlige kommuner som deltar i byregionsamarbeidet. Søknadsfrist er 1. mai. - Hvor skal evt prosjektledelse for fase 2 legges, Futurum eller Ofoten regionråd? I samfunnsanalysen punkt sies det at Ofoten regionråd er «en god arena som bør videreutvikles». Dette vil ikke være til hinder for å kjøpe tjenester fra Futurum inn i prosjektet.

13 SAK AU 10/15 Forberedelse av møte med Kiruna kommune 6. mars I møtet med Kiruna kommune 28. oktober ble vi enige om følgende: Enighet om å se nærmere på samarbeidet om følgende områder: Brann og redningstjenesten: Arbeide for et tettere samarbeid om fjellredningen i vårt felles grenseområde. Sekretariatet i Ofoten regionråd kontakter Røde Kors i Norge for å ta rede på hvilket samarbeid de har med den svenske «Alpinagruppen» om felles øvelser. Ole Petter Fjellstad sjekker ut aktuelle tilskudd i «Tilskuddsportalen». Mulighet å ta med Thomas Winberg i redningstjenesten i Kiruna med på neste møte. Besøksnæring: Utvikle et nærmere samarbeid mellom «Kiruna i Lappland» og «Visit Narvik» Forslag om møte mellom de to destinasjonsselskapene i forkant av «East-West Arena». Ofoten regionråd kontakter Visit Narvik for å drøfte et evt EU-prosjekt som omhandler besøksnæring og sikkerhet. NB: Lise Hansen fra Visit Narvik kan komme i møtet 6. mars og presentere samarbeidet med Kiruna Lappland! Kultur: Følge opp idrettssamarbeid, bl a forbudet fra Norges Idrettsforbund mot at barn under 12 år ikke har lov til å konkurrere i utlandet. Se på muligheter for annet kultursamarbeid, og muligens ta med kulturaktører på neste møte. Kommunikasjon: Dette er et område vi ønsker å sette spesielt trykk på. Persontransport med tog. Følge opp når dette skal på anbud i 2018, tenke friluftsliv og utstyr inn i anbudskravet. Være proaktiv og evt ha felles møte med ansvarlige myndigheter, samt følge opp de som produserer anbudspapirene. Kiruna kommune følger opp saken. Neste møte: Åpning av Vinterfestuka i Narvik 6. mars 2015 Fram til da ønsker vi å jobbe mot en intensjonsavtale om samarbeid mellom Kiruna og Ofoten. Deretter ha et møte i halvåret. Her er innspill fra Kiruna ved Ann-Christin Samuelsson: «Vi har som förslag att vi tar upp vad som hänt med våra skrivelser, vi har fått svar och funderar hur vi går vidare. Vi sa vid förra mötet också att vi skulle lyfta kulturfrågor och vi har bjudit med vår kultur sekreterarelennart Lanto. Jag funderar också om det kan vara av ett gemensamt intresse att ta upp planerna som Kiruna Cargo och Narvikshamn har på bl.a en containerhamn i Narvik?»

14 Sak AU 11/15 Kommunestruktur i Ofoten møte i intensjonsutvalget Arbeidsutvalget må gå gjennom Kap 12, 13 og 14 slik som det foreligger etter arbeidsmøte 10. februar Intensjonsgrunnlaget skal være det dokument som blir vedtatt av kommunestyrene i Ofoten alternativet. I kapitlene 12, 13 og 14 vi de politiske intensjonene for ny kommune beskrives, samt beskrive hvordan en overgangsordning settes opp så vel administrativt som politisk. De formuleringer som ligger i Intensjonsgrunnlaget må være omforent da det skal vedtas i flere kommunestyrer. Intensjonsgrunnlaget blir en felles politisk plattform for ny kommune Hva kan være kontroversielt i fremlagte dokument? Hva skal diskuteres på førstkommende mandag? Hva er viktig for den enkelte kommune å få avklart? Hvordan kan en ny regionkommune løse fremtidige problemer? Hva ligger i «servicekontor» ha en felles begrepsforståelse. Hvilke spesialtilbud finnes i dag i kommunene? Ny kommune kan øke bredden og kvaliteten på disse. Si noe om en felles planstrategi for ny kommune?

15 Vedlegg: Intensjon for ny kommune kap 12, 13 og 14

16 Visjon 2020 Intensjonsgrunnlaget for ny kommune. Grunnlaget for kapittel 12, 13og 14 ble lagt i møte på Narvikhytta den 10. feb Det vil bli jobbet mer med enkeltdeler i møte 2 mars. Det er fylt ut noe fra Utredning av kommunestruktur i Ofoten og hentet inspirasjon fra lignede prosesser i andre kommuner. Kap 13 Politisk organisering 13.1 Målsetninger Enighet om at man skal videreføre formannskapsmodellen i ny kommune, da den nye kommunen blir for liten for en parlamentarisk modell. Størrelsen på kommunestyret bør være relativt stort til å begynne med. Det vil bli like stort som dagens kommunestyre i Narvik. Det er ikke ønske om å utvide antall medlemmer utover dagens 41 medlemmer. Det fremkommer ønske om tre komiteer i tillegg til formannskap og kontrollutvalg. Disse er Oppvekst og kulturutvalg, Helse og omsorgs utvalg, Plan og drifts utvalg (av teknisk art). Det er ønskelig at hvert utvalg ledes av en frikjøpt politiker. Utvalgene går ut fra kommunestyret, ved gjennomgående representasjon. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å ha et fjerde utvalg med ansvar for næringsutvikling og eiendom.

17 Kommunestyre (i overkant av 40 medlemmer) Kontrollutvalg (5-7 medlemmer) Formannskap (9-11 medlemmer) Oppvekst- og kulturutvalg (9-11 medlemmer) Helse og omsorgsutvalg (9-11 medlemmer) Plan, Drift og Utvikling(9-11 medlemmer) Levende lokalsamfunn utvikles av innbyggerne, det vil kommunen legge til rette for. Det vil gjøres noen grep for å bedre innbyggerdialogen. For å ivareta lokaldemokratiet skal det opprettes Utviklingslag som både er høringsinstans i saker og som har forslagsrett for kommunestyret. Utviklingslagene kan også disponere egne midler for lokal utvikling og tildeles således noe beslutningsmakt. Utviklingslagene vil drive med kulturell, sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnene. Innenfor et utviklingslag har alle over 16 stemmerett etter bostedsadresse. Det kan også dras med aktører inn i utviklingslag som ikke tilhører lokalsamfunnet ved interesse, når disse kan bidra til lokalsamfunnet. En del av reformmidlene vil brukes til å få utviklingslagene til å fungere med egne nettsider og i forhold til resten av kommunen og befolkningen. Utviklingslagene skal ha månedlige møter med frikjøpte politikere. Utviklingslagene bør ikke være for mange, heller ikke følge ene og alene gamle kommunegrenser. For mange lag vil gjøre det vanskelig og administrere ordningen. Større lag vil kunne representere større deler av kommunen og få bedre gjennomslagskraft og økonomi, samt interesse fra innbyggerne. Forslag til utviklingslag i Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes og Tjeldsund. Kjøpsvik, Drag, Storjord, Musken, Ballangen, Kjeldebotn, Skjomen, Beisfjord, Bjerkvik, Bogen, Liland og Tårstad, Myklebostad, Ramsund, Fjelldal og Hol.

18 Digitalisering. I ny kommune vil det satses på å sette fart på digitalisering. Dette for å forenkle administreringen av tjenestetilbud og forenkle kommunal saksbehandling. Den enkelte innbygger vil også kunne kommunisere med kommunen digitalt gjennom egen digital bruker. Kontaktflaten vil kunne brukes til søknader og forbedre innbyggerkontakten. 12 Tjenestetilbud 12.1 Målsetninger Ny kommune vil kombinere det den enkelte kommune er flink på, slik at man får frem det beste i de 5 kommunale organisasjonene for å kunne produsere bedre tjenester for innbyggerne. Man kan eksempelvis forbedre tilbudet til demente og psykiatri gjennom bedre og mer robuste løsninger. Det legges opp til at ny kommune etablerer et stabilt og vedvarende tjenestetilbud, slik at det ikke blir brukt ressurser på midlertidige tiltak. Et rasjonelt og effektivt tjenestetilbud skal opprettholdes lokalt. Gevinstene av reduserte administrasjonskostnader tas ut i form av bedre tjenester til innbyggerne. Det legges vekt på at innbyggerne skal få dekket de kommunale grunntjenestene der de bor. Det er ønskelig at det opprettholdes arbeidsplasser i de tidligere rådhus/kommunehus i Kjøpsvik, Hol, Ballangen og Bogen. Barnehager Den nye kommunen skal ha full barnehagedekning, familiene skal i utgangspunktet få tilbud om barnehageplass der de bor. Nye barnehageplasser skal tilpasser endringer i demografien slik at nærhet til tjenester opprettholdes. Helse og omsorg Hele omsorgstilbudet i ny kommune skal ivaretas i nærhet til brukerne. Det skal tilbys sykehjemsplasser, omsorgsboliger og bo- og servicesenter nærmest mulig folk der folk bor, for å sikre tjenestene lokal identitet. Spesialistfunksjoner skal samlokaliseres for å sikre sterke fagmiljøer med relevant kompetanse. Det kan være demente eller psykiatri. Hjemmehjelp vil bli tilbudt med naturlig geografisk utgangspunkt for å sikre best mulig hjemmehjelpstjeneste.

19 Frivillige lag og foreninger Frivillige lag og foreninger er en av grunnpilarene i lokalsamfunnene, sammen med ressurspersoner skal de stimuleres til frivillighet. Den nye kommunens lag og foreninger sikres støtte slik at lokal aktivitet forsterkes eller opprettholdes. Biblioteker Bibliotekstrukturen opprettholdes som i dag. NAV kontorer Eksisterer allerede NAV kontorer under felles paraply i kommunene. Klima og miljø Ny kommune skal tilby kvalitativt gode og effektive VAR løsninger med sikker og trygg vannforsyning til alle som er tilknyttet kommunale vannverk. Det skal utarbeides en ny strategi med hensikt å få kommunen klimanøytral innen Skolestruktur Alle av dagens skoler skal opprettholdes, med mindre det ikke er gjort spesifikke vedtak angående elevtall. Tabelloversikt av tjenestetilbud i Ofoten alternativet TILBUD NARVIK BALLANGEN TYSFJORD EVENES TJELDSUND SKOLER Elevtall? SYKEHJEM/OMSORGS INSTITUSJONER LEGEVAKT samarbeid samarbeid BARNEHAGER VAR JA Samarbeid Samarbeid FEIER BARNEVERN HAVNEFORVALTNING JA FAMILIEVERNKONTOR FLYKTNINGEKONTOR AREALPLANLEGGING JA LANDBRUKSKONTOR NEI JA NEI JA PPT BRANNVERN IKS IKS IKS Samarbeid Samarbeid GJELDSRÅDGIVNING samarbeid samarbeid samarbeid samarbeid samarbeid OPPMÅLING OG BYGGESAKSBEHANDLING

20 KULTURSKOLE PSYKISK HELSE FRITIDSKLUBB UNGDOM NAV KONTOR JA JA JORDMORTJENSTE VETRINÆR JA Sammen med Narvik FYSIOTERAPI KOMMUNEOVERLEGE FRILUFTSRÅD KRISESENTER RUSBEHANDLING GEODATA 14. Administrativ organisering 14.1 Målsetninger Hovedmålet for administrativ organisering er at den skal være effektiv og kostnadsbesparende. Den administrative omorganiseringen skal gjennomføres ved en god prosess i nært samarbeid med tillitsvalgte og medarbeiderne. Det er målsetning at en ny kommune innebærer en gradvis tilpasning. Bortfall av arbeidsplasser impliserer at overflødige ansatte vil få andre tilbud i organisasjonen. Ny kommune beholder de gamle planverk til nytt planverk kan erstattes. Det er ønskelig at man legger opp til en stedsnær administrasjon i en overgangsfase, det må imidlertid ikke gå for mye ut over effektiviseringen. Ved større fagmiljøer vil det bli tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og innbygger, og derved unngå spørsmål om habilitet. Ny kommune vil få en flat organisatorisk struktur med to nivå. Enhetslederne rapporterer til Rådmannsteamet. Det er delegert relativt sett mye myndighet til administrasjonen. Fellesnemd Ved søknad om kommunesammenslåing vil det settes ned en Fellesnemd etter inndelingsloven 26.

21 En Fellesnemd skal forberede og samordne sammenslåing av kommuner. Hver kommune skal minimum ha tre medlemmer, men bør avspeile befolkningstallet i kommunen. Den enkelte kommune velger sine medlemmer fra sitt kommunestyre. Fellesnemda skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal Fellesnemda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er konstituert. Fellesnemda består således av 14 medlemmer, Narvik 7, Evenes 3, Ballangen 3, Tysfjord 3, evt 16 med Tjeldsund 3. Fellesnemda skal ansette prosjektleder for sammenslåingen, prosjektleder ansettes som rådmann i den nye kommunen straks kommunestyret er konstituert. Ny kommune betyr at administrasjonen må omorganiseres. Omorganiseringen vil ledes av rådmann i ny kommune som også blir ansvarlig for å gjennomføre omorganiseringen av administrasjonen. Fellesnemda skal behandle prosjektleders innstilling til organisering av og ansettelser til den øverste administrative ledelse. Partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen skal fra arbeidsgiversiden bestå av fellesnemdas medlemmer. Fra arbeidstakersiden oppnevner de ansatte 6 medlemmer hvorav minst en fra hver kommune. Prosessen for ansettelse av prosjektleder/ny rådmann og øverste administrative ledelse, herunder hvordan tillitsvalgte skal inkluderes på en god måte, skal behandles av partssammensatt utvalg. Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom ny kommune som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal gi uttalelser i saker som vedrører overordnete personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med kommunesammenslåingen.

22 SAK AU 12/15 Vegstrekningen Ballangen-Narvik inn i KVU: I transportpolitiske planer er nå de fleste veistrekninger i Ofoten ivaretatt med planer for utbedringer. Unntatt dette er E6 fra Ballangen til Narvik, med særlig vekt på E6 som må legges utenom Ballangen sentrum og bytunnel i Narvik. I denne saken drøftes det å sette i gang et arbeid for å få inn denne strekningen i neste KVU. Her er opplysninger fra Nordland fylkeskommune, Tone Øverli, da OR henvendte seg med tilsvarende spørsmål om strekningen Øyjord-Bjerkvik: Når det gjelder saksgangen hos Statens vegvesen (SVV) angående prosjektering av ny trase for strekningen, bør en kontakte SVV for nærmere informasjon, bl.a. om tidsplan for forskjellige faser av planlegging/prosjektering. Det er Stortinget som vedtar prioriteringer på Europaveger og andre riksveger. Fylkestinget spiller inn sine forslag til prioriteringer i Nordland ved å avgi høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) ( ). Denne høringen forventes å foregå våren Fylkesrådet vil som forberedelse til fylkestingssaken be om innspill fra regionrådene når transportetatenes forslag foreligger. Før den tid kan fylkeskommunen søke å påvirke hva transportetatene skriver i sitt forslag til NTP. Transportplan Nordland med sine handlingsprogrammer er et planverk for den transport og transportinfrastruktur som er fylkeskommunalt ansvar, men skal også fungere som et innspill til transportetatene og Samferdselsdepartementet om hvordan også statlig transport og transportinfrastruktur bør være/forbedres for å øke oppnåelsen av fylkesplanens overordnede mål.

23 SAK AU 13/15 Representant i styret i Museum Nord - Tor Asgeir Johansen er i dag representant i styret for Ofoten Museum. Han har bedt om å bli løst fra dette vervet og det foreslås her at Anne-Rite Nicklasson erstatter Tor Asgeir Johansen som representant i styret for Museum Nord. - - Styret Museum Nords øverste organ er styret som består av 9 personer som representerer de 3 ulike regionene, og temamuseene, akademiske miljø, de ansatte og Nordland fylkeskommune. - - Se oversikt over styret her. - Museum Nord Styret / Board of Directors 2014/15 - Museum Nords styre består av 9 medlemmer med varamedlemmer: - Styreleder: Randi Melgaard, Narvik Varamedlem: Oddny T. Olsen, Vestvågøy - Nestleder: Søren Fredrik Voie, Vestvågøy Varamedlem: Øystein Normann, Harstad - Styremedlem: Tor Asgeir Johansen, Tysfjord Varamedlem: Gunn Allis Grønnli, Ballangen - Styremedlem: Grete Ellingsen, Sortland Varamedlem: Svein Roar Jacobsen, Sortland - Styremedlem: Hugo Bjørnstad, Vågan Varamedlem: Aino Ellingsen, Vågan - Styremedlem: Stephen Wickler, Tromsø Varamedlem: Keth Lind, Tromsø - Styremedlem: Svein Spjelkavik, Andøy (repr. Nordland fylkeskommune) Varamedlem: Jørun Drevland, Sortland - Styremedlem: Kristine Moltu (repr. de ansatte) Varamedlem: Morten Halvorsen - Styremedlem: Terje Bøe (repr. de ansatte) Varamedlem: Vegard Kaasen Engen

24 SAK AU 14/15 Lufthavnstruktur Fra: Geir Steinar Hanssen Sendt: 16. februar :39 Til: e.no; ommune.no; o; Hild-Marit Olsen Kopi: Steinar Sæterdal Emne: Invitasjon til møte. Lufthavnstrukturen i Nordland I pågående arbeid med Nasjonal transportplan har Avinor fått i oppdrag å utrede dagens lufthavnstruktur. I den forbindelse inviterer Avinor til informasjonsmøte i Bodø 20.mars Møtet blir på Scandic Havet hotell og starter kl Dette er et viktig tema hvor det er helt avgjørende at man har en flyplass-struktur i Nordland, ja hele Nord- Norge, som gir mulighet for verdiskapning og konkurranseevne for næringslivet. Våre BAS-regioner i Nordland er helt avhengige av et godt flyrutetilbud både for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling. Vi håper derfor at alle berørte kommuner kan delta på møtet. Vedlagt følger invitasjonen fra Avinor samt mandatet. Vi serverer en enkel lunsj under møtet og trenger deres påmelding innen 2.mars 2015 til

25

26

27

28

29 SAK AU 15/15 Forsvarspolitisk utvalg, finansiering - Det vises til sak AU 03/15 Videre satsing i forsvaret Enstemmig anbefaling: «Saken følges opp i neste AU. Ofoten regionråd finner tre representanter fra Ofotkommunene med kompetanse i forsvar som kan utgjøre et utvalg som følger opp utviklingen i Forsvaret relatert til Ofotregionen.» I saken ble det ikke drøftet hvordan et slikt utvalg skal finansieres. Utgifter som kan påfalle er møtehonorarer og reise samt oppholdsutgifter. Dette er midler Ofoten regionråd ikke har budsjettert med. Sekretariatet ber i denne saken om innspill ift finansiering av et slikt utvalg.

Orienteringssaker: Kl. 10:00 - Nye Narvik Sykehus- v/ Marit Einerjord og Viggo Søderblom

Orienteringssaker: Kl. 10:00 - Nye Narvik Sykehus- v/ Marit Einerjord og Viggo Søderblom 3. mars 15 INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 6. mars 2015 kl 10:00-14:00 Sjømannskirka i Narvik Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014 Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 21. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 25.januar 2013, kl. 10:00-14:00 Bjerkvik hotell Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 11.05.12, kl. 10-12 Salongen, Narvik kulturhus Til: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD 13. september 17 INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD Tid: Fredag 22. september kl 10:00-14:00 Sted: Ballangen rådhus Til: Leder Tor Asgeir Johansen, nestleder Rune Edvardsen, Geir-Ketil

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Informasjon v/forhandlingsutvalget Ordfører Johnny Greibesland Varaordfører Jan Erik Tønnesland Kommunestyrerepresentant Ida Grødum. Stortingsvedtak

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Onsdag 2. desember 2015 kl. 18:00 20:20 Torsdag 3. desember 2015 kl. 09:00 12:00 Sted: Tilstede: Marmelkroken, Bø i Andøy Randi Melgaard Søren Fr.

Detaljer

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning Kort om bakgrunn for dokumentet, utarbeidet utredning og forhandlinger,

Detaljer

NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN

NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN Intensjonsavtale utkast 3 / 11.06.15 Kommunereformen Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Mandag 7. mars 2016 kl. 14:00 17:00 Tirsdag 8. mars 2016 kl. 09:00 12:00 Sted: Tilstede: Quality Hotel Grand Royal, Narvik Randi Melgaard Søren Fr.

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Tirsdag 29.11.16 kl. 16:00 18:30 Onsdag 30.11.16 kl. 09:00 11:45 Sted: Tilstede: Lofotr Vikingmuseum, Vestvågøy Styreleder Randi Melgaard Nestleder

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 30.08.13, kl. 09:00-12:00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Orientering om prosessen Nye Narvik Havn, Rune Arnøy Referatsaker

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Sted: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Dato: 25. september 2015 Tid: 09:00 15:00 Tilstede: Randi Melgaard Øystein Normann for Søren Fredrik Voie Anne Rita Nicklasson

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Onsdag 18. mai 2016 kl. 16:00 19:35 Torsdag 19. mai 2016 kl. 08:30 11:00 Sted: Tilstede: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Styreleder Randi Melgaard Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.02.2014 Tid: 09:30 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Utkast intensjonsavtale

Utkast intensjonsavtale Kommunereformprosjektet «Audnedal og Hægebostad» Utkast intensjonsavtale Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Hægebostad kommuner Innledning Kommunene Audnedal og Hægebostad danner én kommune

Detaljer

ordfører Thorvald Hillestad (Sp), varaordfører Frode Hestnes (Frp), opposisjonsleder Trude Viola Antonsen (Ap), rådmann Trond Wifstad

ordfører Thorvald Hillestad (Sp), varaordfører Frode Hestnes (Frp), opposisjonsleder Trude Viola Antonsen (Ap), rådmann Trond Wifstad Arbeid med politisk plattform referat fra møte for arbeidsutvalgene 23.11.16. Sted: Rådhuset i Tønsberg Til stede: Fra Re: ordfører Thorvald Hillestad (Sp), varaordfører Frode Hestnes (Frp), opposisjonsleder

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Tirsdag 21. mars, kl. 13:00 18:00 Onsdag 22. mars, kl. 09:00 12:00 Sted: Tilstede: Narvik. Fra styret: Styreleder Randi Melgaard Nestleder Søren F.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. mars 2015 kl 11:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. mars 2015 kl 11:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik post@ofotraadet.no 26. mars 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. mars 2015 kl 11:0014:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda Skånland kommune MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Kommunehuset på, møterom 101 Møtedato: 09.08.2017 Tid: 09:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Skånland: Helene Berg Nilsen Odd Are Hansen Stein

Detaljer

Referat fra felles møte om intensjonsplan

Referat fra felles møte om intensjonsplan Til medlemmene i felles arbeidsgruppe fra Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner Referat fra felles møte om intensjonsplan tirsdag 29.03.16 kl 12.00 17.00 i Ringerike rådhus. Til stede: Hole: Per Berger,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Drag Samfunnshus Møtedato: 19.12.2016 Tid: 09:00-17:45 Til stede på møtet Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Sortland rådhus Dato: 30.01.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saker til behandling:

Detaljer

Fellesnemda reglement og delegeringer

Fellesnemda reglement og delegeringer Fellesnemda reglement og delegeringer Reglement 1. Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelse til en ny kommune, jfr. Inndelingslova 26. Fellesnemnda blir valgt av og blant

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/556 KOMMUNEREFORMEN - INTERIMSNEMND Ordførers innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett

Detaljer

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland»

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Stein-Petter Hillestad Prosjektleder Seminar Bærekraft i skog og bygg Mosjøen 20.10.2015 Agenda Prosjektet Virkemidler Forankringer Eksempler Sikkerhet: Verdens (foreløpig)

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

Intensjonsavtale Sist revidert

Intensjonsavtale Sist revidert Kommunereformprosjektet «Lyngdal 3» Intensjonsavtale Sist revidert 7.9-15 Kommunesammenslåing av Audnedal, Lyngdal og Hægebostad kommune Innledning Lyngdal kommune er en sammenslåing av de tre kommunene

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Onsdag 2. desember 2015 kl. 18:00 20:00 Torsdag 3. desember 2015 kl. 09:00 12:00 Sted: Innkalt: Marmelkroken, Bø i Andøy (Oppmøte på

Detaljer

Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes

Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl 1030 1600 den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes Tilstede: Ordførere Kommune Deltakelse: Hans Fredrik Sørdal (leder) Flakstad Møtt

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato: Mandag 19. oktober 2015 Tid: Kl. 12:00 16:00 PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Sted: Tilstede: Nyvågar, Kabelvåg Randi Melgaard Søren Fr. Voie Stephen Wickler Jørun Drevland Grete Ellingsen

Detaljer

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Styremedlemmer mfl i Østre Agder Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 15.september 2017 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 22.september 2017 i Tvedestrand kommunehus Styremøtet fredag 22.september 2017 kl.09.00-13.00

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:30 Saker til behandling: 011/15-024/15

Detaljer

Styringsgruppe kommunereformen

Styringsgruppe kommunereformen Styringsgruppe kommunereformen Referat fra møte nr. 2: Styringsgruppe kommunereformen Møte gjennomført 9.12.2014 kl. 14:00 16:00 i formannskapssalen, rådhuset. Til stede var: Svein Erik Kristiansen Arne

Detaljer

Styringsgruppe kommunereformen

Styringsgruppe kommunereformen Styringsgruppe kommunereformen Referat fra møte nr. 3: Styringsgruppe kommunereformen Møte gjennomført 21.1.2015 kl. 14:00 16:30 i formannskapssalen, rådhuset. Til stede var: Svein Erik Kristiansen Arne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Ulvsvåg Grendahus, Hamarøy Møtedato: 17.08.2017 Tid: 10:00-15:30 Til stede på møtet Arbeiderpartiet Medlemmer: Forfall: Uavhengige Medlemmer: Uavhengige Forfall: Tor

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE Innledning Evenes, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland, Tjeldsund og Harstad kommuner tar sikte på å slå seg sammen senest 01.01. 2020. Det er kommunestyrene i de respektive

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Saknr. 17/6276-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Innstilling til vedtak: Det opprettes et forhandlingsutvalg med

Detaljer

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten Fra: Melhus kommune Sendt: 2. februar 2016 15:28 Til: Postmottak STFK Emne: Melding om politisk vedtak - Høring - Trøndelagsutredningen Vedlegg: 160000005035.PDF; 160000005029.PDF;

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Roan kommune v/ordfører Eian Deres ref. Vår ref. Dato 34421/2016/026/8SBA 27.09.2016 Intensjonsavtale vedrørende mulig sammenslåing av Bjugn, Åfjord og Roan kommuner Saksprotokoll

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 24.05.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Fremforhandlet av folkevalgte forhandlingsdelegasjoner fra Lardal og

FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Fremforhandlet av folkevalgte forhandlingsdelegasjoner fra Lardal og FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Fremforhandlet av folkevalgte forhandlingsdelegasjoner fra Lardal og Larvik kommuner 2.6.2015 1. Innledning 28. august 2014

Detaljer

Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling

Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling 11.05.2016 Marit Moe, daglig leder KS Nord-Trøndelag marit.moe@ks.no 95 22 24 25 Disposisjon KS kurs

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Andebu herredshus, kommunestyresalen Tid: 19. desember 2014 kl 08.30 12.00 Møteleder: Bjarne Sommerstad Til stede fra Stokke kommune: Erlend

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Onsdag 28. september 2016 kl. 10:40 17:00 Sted: Tilstede: Fru Haugans Hotell, Mosjøen Styreleder Randi Melgaard Nestleder Søren Fr. Voie Styremedlem

Detaljer

Møtereferat 4 / Interimsnemnd

Møtereferat 4 / Interimsnemnd Møtereferat 4 / Interimsnemnd Arbeidsområde/prosjekt : Kommunereform Møtedato/tid : Onsdag 26.4.17, kl. 13.30-16.00 Møtested/lokale Nemnd - deltagere Sekretariat Forfall : Kommunestyresalen, Hammerfest

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Stokke rådhus, kommunestyresalen Tid: 4. desember 2014 kl 12.00 16.00 Møteleder: Erlend Larsen Til stede fra Stokke kommune: Erlend Larsen,

Detaljer

Protokoll Lofotrådsmøte 02/17

Protokoll Lofotrådsmøte 02/17 Protokoll Lofotrådsmøte 02/17 Dato: 11. mai 2017 Tid: kl 1000 ca kl 1530 Sted: Lofotprodukters møtelokaler (2. etasje), Storeidøya industriområde, Vestvågøy Tilstede: Ordførere Kommune Deltakelse: Hans

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kjell Reidar Lutnæs Medlem Åse Myrbråten Randi Sætre Medlem A Magni Blikstad Varamedlem Berit Lillejordet

MØTEPROTOKOLL. Kjell Reidar Lutnæs Medlem Åse Myrbråten Randi Sætre Medlem A Magni Blikstad Varamedlem Berit Lillejordet TRYSIL KOMMUNE Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hagen, Sønsthagen Dato: 28.04.2016 Tidspunkt: 13:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara for Jan Kveen Leder Svein Andersen

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Politisk plattform for ny kommune Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Del A - Kommunereformen Del B - Politisk plattform for en ny kommune 1 Visjon for ny kommune 2 Sterkere lokaldemokrati 3

Detaljer

Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner

Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner Kommunereformprosjektet «Lyngdal 2» Intensjonsavtale Bygging av ny kommune bestående av Audnedal og Lyngdal kommuner Innledning Kommunene Audnedal og Lyngdal danner én kommune fra 1.1.2020. Den nye kommunens

Detaljer

Attraktiv hovedstad i Nord

Attraktiv hovedstad i Nord Attraktiv hovedstad i Nord 50.200 innbyggere 3.800 ansatte Havørn på jakt Foto: Audun Rikardsen Politisk styring Bodø kommune 25 skoler 20 kommunale barnehager + 40 private 7 sykehjem/institusjoner 6

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV LARVIK KOMMUNE OG LARDAL KOMMUNE

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV LARVIK KOMMUNE OG LARDAL KOMMUNE ArkivsakID.: 14/5654 Arkivkode: FE-024, FE-002 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 085/15 Formannskapet 10.06.2015 083/15 Kommunestyret 17.06.2015 158/15 Kommunestyret 19.11.2015 SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument

Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument UTKAST TIL INTENSJONSAVTALE RØYRVIK/LIERNE RÅDMENNENES ARBEIDSDOKUMENT 17.09.15 OLA PEDER TYLDUN KARL AUDUN FAGERLI PATRIK LUNDGREN RÅDMANN RØYRVIK

Detaljer

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

Høringsuttalelse Regionreform Agder - Lyngdal kommunestyre

Høringsuttalelse Regionreform Agder - Lyngdal kommunestyre Fellestjenesten Aust-Agder Fylkeskommune postmottak@austagderfk.no MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1832-0 Berit K. Bogaard 15.11.2016 Høringsuttalelse

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Protokoll Lofotrådsmøte 01/15

Protokoll Lofotrådsmøte 01/15 Protokoll Lofotrådsmøte 01/15 Dato: 11.-12. mai 2015 Sted: Statles Rorbuanlegg, Mortsund i Vestvågøy Tilstede: Ordførere Kommune Deltakelse: Stein Iversen Flakstad Møtt Lillian Rasmussen Moskenes Møtt

Detaljer

Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-102/012 Bodø,

Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-102/012 Bodø, Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-102/012 Bodø, 10.11.2017 Styresak 133-2017/1 Brev fra Øresvik Lokalutvalg av 15. oktober 2017 ad. Ny Opplysning som vedrører Rødøy kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Ber om snarlig tilbakemelding og senest mandag morgen kl 08:00. Saksnummer Innhold Side

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 13:00 16:00

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 13:00 16:00 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 13:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin

Detaljer

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 12. november 2014 kl. 08:30-15:00 Tysfjord Turistsenter, Storjord Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 01, Sortland hotell, Sortland Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 13:30 Saker til behandling: 060/16 073/16

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PROTOKOLL FRA STYREMØTE STIFTELSEN MUSEUM NORD Tid: Tirsdag 19. mai 2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Tilstede: Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg Styreleder Randi Melgaard Nestleder Søren F. Voie Styremedlem Stephen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Landbrukskontoret, Drag Møtedato: 31.01.2008 Tid: 11.00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Inge Olsen, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen,

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2012 Tid: 08.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Ellen Verdier Pedersen, Filip Mikkelsen, Pernille

Detaljer

Intensjonsavtale for Rjukan kommune

Intensjonsavtale for Rjukan kommune Intensjonsavtale for Rjukan kommune Foto: Trond Stegarud Innledning Hjartdal og Tinn kommuner har som ledd i kommunereformen som Stortinget har vedtatt, gjennomført en naboprat og forhandlinger om denne

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll Offentlig. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 09:15 12:40

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll Offentlig. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 09:15 12:40 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Offentlig Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: 06.07.2017 Tid: 09:15 12:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.09.2016 2014/2345-32955/2016 / 020 Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, nærings- 18.10.2016 og helsekomité Fylkestinget 25.10.2016

Detaljer

Intensjonsavtale Sist revidert 17.9-15

Intensjonsavtale Sist revidert 17.9-15 Kommunereformprosjektet «Lyngdal 3» Intensjonsavtale Sist revidert 17.9-15 Bygging av ny kommune bestående av Audnedal, Hægebostad og Lyngdal kommuner Innledning Kommunene Audnedal, Hægebostad og Lyngdal

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: 17/16 Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd BAKGRUNNSMATERIALE: I utarbeidelsen

Detaljer

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen»

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Trondheim, 09. mai 2016 Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1.

Detaljer