Bergen kommunes Offisielle søknad til norges fotballforbund om å bli vertsby for uefa euro 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen kommunes Offisielle søknad til norges fotballforbund om å bli vertsby for uefa euro 2016"

Transkript

1 Bergen kommunes Offisielle søknad til norges fotballforbund om å bli vertsby for uefa euro

2 J A, JA er begeistringens og entusiasmens korte og fyndige bekreftelse på viljen og evnen til å bevege hjertene til folk. Ja, dette ønsker vi velkommen! Ja, dette gleder vi oss til! Ja, dette skal bli uforglemmelig! Denne offisielle søknaden bekrefter hvordan Bergen vil innfri kravene Norges Fotballforbund stiller på vegne av UEFA EURO

3 NFF og bakgrunn for søknaden Norges Fotballforbund (NFF) og Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har besluttet at de sammen skal søke om å arrangere Europeisk Mesterskap i fotball 2016 (EURO 2016) og har sendt interessemelding til UEFA om dette. NFF inviterer i brev av 30. mars aktuelle byer i Norge til samarbeid om utarbeidelse av NFF s søknad til Euro Disse er Oslo, Lillestrøm, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Det legges opp til en konkurranse mellom de aktuelle byene som basis for valg av de endelige 4 norske vertsbyer til et eventuelt EM i fotball Potensielle vertsbyer vil bli vurdert i forhold til: 1. Planer for arenaløsning 2. Planer for overnattingskonsept 3. Planer for konsept for transport og infrastrukturløsninger 4. Planer for lokalt arrangementskonsept 5. Lokalt engasjement I tillegg vil valg av vertsby basere seg på et helhetlig bilde på tvers av landene, for å gi en best mulig samlet søknad til UEFA. I samme brev opplyste NFF om tidsplanen for søknadsarbeidet. Søknadsfrist for de aktuelle byene var satt til 20.juni, men med en egen frist for forslag til arenaløsning som dermed ikke inkluderes i denne søknaden. 5 ulike arbeidsgrupper Lokal EM-komite hadde sitt første møte 21. april og nedsatte der 5 arbeidsgrupper hvor lederne av gruppene inngår i Komiteen; Arbeidsgruppe for arenaløsning: Leder Terje Reistad Arbeidsgruppe for transport og infrastruktur: Leder Marit Warncke Arbeidsgruppe for overnatting: Leder Ole Warberg Arbeidsgruppe for lokalt arrangementskonsept: Leder Kees Ekeli Arbeidsgruppe for profilering : Leder Trude Drevland Lokal EM-komite og arbeidsgruppene har vært bredt sammensatt og involverer viktige samarbeidspartnere i Bergen og Hordaland. Ann Margret Hauknes har vært engasjert som prosjektleder og har koordinert de ulike komiteenes arbeid og prosessen frem mot innlevering av søknaden 20. juni. Det har slik vært en prosess på to måneder fra lokal organisasjon ble opprettet til søknaden leveres. De ulike arbeidsgruppene har leid inn ulike konsulenter og/eller satt ut delansvaret for å utrede mulige løsninger som presenteres i søknadens delkapitler. Den lokale EM-komiteen, arbeidsgruppene og prosjektleder har derfor samarbeidet med følgende firma; Organisering av arbeidet i Bergen kommune Kommunenes frist for opprettelse av lokal EM-komite var satt til 17.april, Bergen kommune har i henhold til dette behandlet saken i Byrådet 15.april og nedsatt en lokal EM-komite. Den lokale EM-komiteen for Bergen har bestått av; Byrådsleder Bergen kommune, Monica Mæland (leder) Fylkesordfører, Torill Selsvold Nyborg Ordfører Bergen kommune, Gunnar Bakke Varaordfører Bergen kommune, Trude Drevland Byråd for kultur, næring og idrett Bergen kommune, Henning Warloe Kommunalråd, Terje Ohnstad Daglig leder for Brann stadion, Terje Reistad Reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag, Ole Warberg Direktør for Akvariet i Bergen, Kees Ekeli Administrerende direktør Bergen Næringsråd, Marit Warncke Kommunaldirektør for kultur, næring og idrett Bergen kommune, Bjørn F. Holmvik Idrettsdirektør Bergen kommune, Rune Titlestad Søknaden Fan Zones: UNISON AS Overnattingskonsept: Bergen Reiselivslag Transportkonsept: Sivilingeniør Helge Hopen AS Som samarbeidspartnere på profilering har Bergen kommune knyttet til seg følgende firma: Profileringsmateriell: Konvoi AS Film: Reksten film Søknaden består av 4 ulike deler; n Arenaløsning n Fan Zones n Overnattingskonsept n Transportkonsept 4 5

4 Arenaløsning Arenaløsning for Bergen er utredet i en egen rapport og inngår som sådan ikke som del av denne søknaden. Allikevel er litt informasjon om dette tatt med innledningsvis da det danner utgangspunkt for noe av arbeidet gjort på de andre områdene. Byen har nok av storstuer for de store anledninger Fan Zones Overnatting Transport Kapitlene om Fan Zones, Overnatting og Transport tar utgangspunkt i maler utarbeidet av NFF hvor ulike spørsmål bes besvart. Disse kapitlene er arbeidsgruppenes svar på NFFs spørsmål. Hvert kapittel har sin egen innholdsfortegnelse som gjør det enkelt å finne frem for leseren. UEFA s krav til overnatting og transportløsninger avhenger av hvilken stadion-kategori de ulike kommune vil ha under EM. Bergen har gjort sine utredninger i forhold til kategori 2, stadionkapasitet for tilskuere. Oppsummert kan det konkluderes med at Bergen og Hordaland kan håndtere et arrangement i den størrelsesorden som et Fotball EM representerer i forhold til overnatting og transportløsninger. Dette er utredet i de to siste kapitlene i søknaden. Utredningene for Bergen har tatt utgangspunkt i de to delrapportene for overnatting og transport som NFF selv har utarbeidet i mobiliseringsfasen. Transportkapitlet er det mest omfattende da gode transportløsninger er helt avgjørende for å kunne gjennomføre et vellykket arrangement. Kapitlet om Fan Zones har tatt utgangspunkt i å utrede de erfaringer Bergen har med store arrangement og folkefester og dessuten knytte dette til bruk av byrom. I tillegg har det vært et poeng å identifisere aktuelle lokasjoner samt dokumentere størrelse og publikumskapasitet på mulige Fan Zones. Videre skissere forslag til profil på de ulike Fan Zones. Igjen konkluderer Bergen med at det er flere egnede arealer for Fan Zones i sentrum av byen. Byrom med stor kapasitet, allerede utprøvde konsepter og tilhørende logistikk. Total kapasitet er beregnet til tilskuere fordelt på ulike Fan Zones. Det unike med konseptet er at alle områdene er lokalisert i sentrum og vil ligge i gangavstand fra arena og alle transportknutepunkt. Publikum vil kunne oppleve at hele sentrum er en eneste stor Fan Zone, mens inndeling i ulike soner gir rom for ulike temaer som kan gi inspirasjon til innholdet når det gjelder kultur og aktiviteter. Siden det er vanskelig i tekst å vise hva Bergen er i stand til å bidra med til en folkefest som EURO 2016 må bli, med unik entusiasme, stemning, fotballglede og begeistring illustreres dette på ulike andre måter. Ved hjelp av bilder, animasjoner og ikke minst en film presenteres byens unike kvaliteter og hva slags muligheter som ligger i å velge Bergen som en av vertsbyene for EURO Velkommen til Bergen! 6 7

5 Bergen kan lage et kompakt arrangement midt i hjer tet av byen! 8 9

6 Arenaløsning Arbeidsgruppe for arenaløsning Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe for arenaløsning som en av undergruppene for lokal EM-komite. Gruppen har i sitt arbeid også knyttet til seg konsulenter fra; n Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS n Smidt & Ingebrigtsen AS - rådgivende ingeniører i bygge og anleggsteknikk n Sivilingeniør Helge Hopen AS - transportutredninger Arenaløsning Prosess i samarbeid med NFF Arbeidsgruppen for arenaløsning har arbeidet ut fra noen forutsetninger gitt fra NFF. Disse forutsetningene har blant annet tatt utgangspunkt i at det fra NFF sin side har vært vurdert at nåværende Brann Stadion ikke kan bygges ut. Videre har NFF ønsket at man utredet en stadion med en størrelse på tilskuere mens det senere i prosessen vil avklares hvorvidt en mindre stadion kan være en mulighet. Allikevel har dette gitt noen forutsetninger som har vært retningsgivende også for utredningene i forhold til lokalt arrangementskonsept, overnattingskonsept og transportkonsept hvor man som et utgangspunkt har tatt høyde for en eventuell arena med kapasitet på tilskuere med dertil hørende publikumstilstrømning. Utredning om arenaløsning, kostnadsberegning og spesifisering av infrastruktur og annet er gjort i nært samarbeid med NFF og egne rapporter utarbeidet. Detaljer rundt alle forhold i forbindelse med arenaløsning for Bergen er derfor ikke inkludert i denne offisielle søknaden for Bergen kommune. Noen elementer fra en mulighetsstudie for arenaløsning er allikevel inkludert innledningsvis, siden dette også danner noe av grunnlaget for de etterfølgende kapitler

7 Situasjonsplan - arealbehovsanalyse for UEFAs krav til ytre sikkerhetssone og plassering av funksjoner. Volumstudie av Stadion. Arenaløsning I:\09047\Dak\terrengmodell.rvt Som del av dette dokumentet presenteres en volumstudie der et stadion med tilnærmet riktige dimensjoner er plassert på Dokken. Det presiseres at det ikke er gjort noen form for arkitektarbeid i denne sammenheng. I tillegg presenteres en situasjonsplan - arealbehovsanalyse for å vise UEFAs krav til ytre sikkerhets-sone EM "Jektevikutstikkeren" - Bergen og plassering av funksjoner innenfor denne i forhold til eksisterende kravspesifikasjon. Arenaløsning for Bergen - en mulighetsstudie Bergen har i utgangspunktet ingen ubrukte arealer ferdig regulert for dette formålet. En rekke områder i og rundt Bergen ble vurdert uavhengig av dette. Med utgangspunkt i UEFAs krav til arena, plassering og omliggende infrastruktur som vi ikke kommer nærmere inn på her har arbeidsgruppen til slutt konsentrert seg om å finne et sentrumsalternativ. Stadionanlegget er som et forslag plassert sentralt i Bergen på Jekteviksutstikkeren på Dokken som i dag benyttes som havneområde. Dokken-alternativet representerer en mulig løsning for et stadion for tilskuere der UEFA s krav kan møtes. Det presiseres at gruppen kun har foretatt en mulighetsanalyse ut i fra UEFAs kriterier og har således ikke fortatt en vurdering av konsekvensene ved å flytte den aktivitet som i dag befinner seg på Dokken. KONSEPTSTUDIE SETT FRA NORDVEST Gruppen ser de utfordringer, muligheter og begrensninger en slik lokalisering innebærer og disse er presisert i egen rapport, annen korrespondanse og i møter med NFF. Volumstudiet og situasjonsplanen er utarbeidet av våre tilknyttede konsulenter og detaljer rundt dette er også inkludert i rapportene

8 Koengen er stedet for de store begivenheter, og rommer mennesker. Fan Zones fan zones Oppsummering Fan Zones i hjertet av byen Allerede når du lander på Flesland eller kommer med tog til Bergen kan du bli møtt av Flyverkeri, smektende tango, morsomme styltefigurer og andre kulturelle overraskelser. Festspillenes utendørsprogram OiOi-festivalen, Kulturnatten, Hansadager, Hundreårsmarkeringen, Tall Ships Races, 17. maifeiringer med stortstilte prosesjoner, Bergen Spillfestival, Kulturbyåret, Dukkevognløp, Bergen Bislett Games, Hattens dag, skihopp i Johanneskirkebakken, the Rolling Stones på Koengen, Sissel Kyrkjebø og Bryn Terfel i Nygårdsparken, tre gullfester på Festplassen: Bergen har tradisjon for kreativ og spenstig bruk av sine byrom, og bergensere vet å sette pris på folkefester og store arrangement. I Bergen vil publikum komme tett på kampene, byen og de gode opplevelsene med Fan Zones som ligger midt i Bergen sentrum. Byens storstue Festplassen utgjør kjernen og Musikkpaviljongen, Lille Lungegårdsvann og Ole Bullsplass skaper myldreareal opp mot Torgallmenningen. Ved behov utvides aksen av Fan Zones med egnede områder i begge retninger: Bryggen og Koengen mot nord og Nygårdsparken mot sør

9 Fan Zones fan zones 1 Innledning Målsetning for Fan Zones Oppsummerte offisielle krav 18 2 Dokumentasjon av Fan Zones i henhold til UEFAs krav Erfaringer som vertsby Fan Zones Identifisering av aktuelle lokasjoner Analyse av foreslåtte lokasjoner 29 3 Beskrivelse av Fan Zone-konseptet 30 Bergensere kan dette med folkefester! 16 17

10 1.1 Målsetning for Fan Zones 1. Innledning til kapitlet om Fan Zones Kapitlet om Fan Zones vil vise eksempler på tidligere arrangement i Bergen og presentere planer og idéer for Fan Zones i Bergen. Målsettinger for Fan Zones i Bergen er formulert slik: 1. Skape en uforglemmelig og trygg folkefest som sikrer optimale forhold for publikum og utøvere. 2. Være en arena for gjensidig utveksling av kultur, kunnskap og idrettsglede. Åpningen av Kulturbyåret 2000, fant sted på Torgallmenningen, 17. februar 2000 fan zones 1.2 Oppsummerte offisielle krav Alle Fan Zones i Bergen skal etterstrebe å være grønne arrangementer, med fokus på arbeidsmiljø, innkjøp- og materialbruk, avfall, transport, utslipp og estetikk. UEFA har ansvar for følgende; n To storskjermer til hver offisielle Fan Zone i vertsbyene n Teknisk støtte n All profilering og utsmykning n Benytter sine samarbeidspartnere dersom mulig n Det avsettes et gitt pengebeløp til hver Fan Zone n UEFA gir alle salgsrettigheter og salgsinntekter (mat og drikke) til vertsbyene n Det tillates 2+2 lokale salgspartnere (som ikke er i konkurranse), hvorav to skal være mediepartnere (radio og skriftlig media) n Tett samarbeid med vertsbyene Vertsbyene har ansvar for følgende; n n n n n Sikkerhet, renhold, generell tilstand og montering av profilmateriale Unngå annen reklame i Fan Zones eller andre typer konkurrerende aktivitet Markedsføre Fan Zones og trykke programmer med innholdet En folketom Fan Zone gir motsatt effekt av hva som er ønskelig Vertsbyen står i stor grad for programmet og innholdet selv, da de kjenner sin by best Ved bruk av flere storskjermer bør følgende tas til hensyn: n Minimumsoppløsning på 720x405 (horisontalt x vertikalt) n Uavbrutt strømtilførsel (pluss back-up) n Kravene i tabellen i UEFAs Tournament Requirements, Sector 14: Fan Zones, side

11 2.1 Erfaringer som vertsby 2. Dokumentasjon av Fan Zone i henhold til UEFAs krav Her dokumenteres Bergens konseptløsning i henhold til spørsmålene i UEFAs Bid Dossier Template 14-1 til Bergen har bred erfaring med store arrangement og folkefester. Tabellen under viser eksempler og omfang. Arena størrelse Publikumskapasitet tidligere arrangement Fan Zone Koengen fan zones Bergenhus Festning/Koengen m The Rolling Stones, Eric Clapton Bruce Springsteen, David Bowie, Foo Fighters, Metallica, Kiss Fan Zone Bryggen Bryggen m Cutty Sark Tall Ship s Races Internasjonale Hansadager Nordsteam Fan Zone Fisketorget/Blomstertorget Fisketorget/Blomstertorget m Matfestivaler, Torgdager Brosteinsball A-HA konsert Vågsallmenningen m Bondens Marked Matfestivaler, Torgdager Brosteinsball Tårnplass m Internasjonale Hansadager Påskebyfestival Arena Fan Zone Vågsallmenningen Fan Zone Tårnplass Fan Zone Torgallmenningen Fan Zone Ole Bulls Plass Fan Zone Byparken Fan Zone Festplassen Om størrelse og publikumskapasitet Mål og antall som er oppgitt her er utarbeidet av Skansen Consult basert på kartmateriale og maksimums publikumsantall stipulert ut fra modeller og erfaringstall fra tidligere arrangementer. Endelige sikkerhetsanalyser for den enkelte arena kan først foreligge når tegninger med scener, høyttalertårn, storskjermer, telt og annen infrastruktur er tegnet inn. Torgallmenningen m Europeisk Kulturby 2000 Bergen Filharmoniske Orkester sommerkonsert Festspillene i Bergen, OiOi-festivalen Bergen Bislett Games Ole Bullsplass m Idrettsaktiviteter Danseoppvisninger Musikkpaviljongen og Byparken m Kulturnatt, OiOi-festivalen Festplassen og Lille Lungegårdsvann m Bergens Tidendes Lysfest Feiring av Branns seriegull x 3 Feiring av bergensere Hydros 100-års jubileum Nygårdsparken m SisselKyrkjebø og Bryn Terfl Bob Dylan, Leonard Cohen, Folkefester Arena Fan Zone Nygårdsparken 20 21

12 2.2 Fan Zones Identifisering av aktuelle lokasjoner Svar på spørsmål 14.2 I UEFAs Bid Dossier Template. Fan Zone Torgallmenningen Torgallmenningen strekker seg fra Torget i øst til Olav Vs plass i vest. Fra Strandgaten og vestover er den stengt for biltrafikk, og er en av byens viktigste møteplasser. Scene plasseres ofte med ryggen mot Sjøfartsmonumentet eller midt på plassen. Festkonsert med Bergen Filharmoniske Orkester på Torgallmenningen er en stor opplevelse for hele familien. Plassen kan og brukes til mindre idrettskonkurranser for barn, gjerne inkludert Ole Bulls Plass og området rundt Den blå stenen. Sonen kan også forlenges slik at den inkluderer Tårnplass. Tårnplass ligger foran Tinghuset i Bergen og har bl.a. tilkomst fra Torgallmenningen. Det er en skjermet plass som egner seg for barne- og familieaktiviteter og storskjermplassering. Ole Bulls Plass ligger i forlengelsen av Torgallmenningen med skulpturen Den blå stenen sentralt plassert. Plassen egner seg for plassering av storskjerm, og scene kan eksempelvis bygges rundt Den blå stenen. Fan Zone Festplassen Festplassen er en del av Byparken og ligger ved Lille Lungegårdsvann og er avgrenset av Christies gate, Kaigaten, Rasmus Meyers allé og Strømgaten. Kafé Michelsen ligger på selve plassen. Bergen Kunstmuseum og Bergen Kunsthall inkludert serveringssteder ligger i Rasmus Meyers Allé. Det er kort avstand til Grieghallen. Bybanen i Bergen starter fra Byparken og plassen er bilfri. Det er mange muligheter når det gjelder plassering av scene og storskjermer. Ofte står scenen nær Lille Lungegårdsvann, da plassering mot Christies gate kan være problematisk mht trafikkstøy. Midt mellom Ole Bulls Plass og Festplassen ligger Musikkpaviljongen, omkranset av grøntareal. Paviljongen inngår i Byparken og brukes til konserter, dans og performance. Rundt Lille Lungeårdsvann plasseres telt/boder. Ved Olav Kyrremonumentet eller på selve Festplassen står en scene for kulturelle smakebiter fra gjestende lags nasjoner. Noen av bodene kan tilby smaksprøver og delikatesser fra verts- og besøkende land. Vis à vis Fisketorget ligger Vågsallmenningen. På plassen like ved Holbergstatuen ligger det en skrå sten som fungerer som enkel scene eller samlingsplass. Plassen har flere serveringssteder og Turistinformasjonen i Frescohallen ligger her. Scene har vært plassert med ryggen mot Turistinformasjonen eller ved Gamle Norges Bank. Ved større arrangement har man og benyttet øvre del av Vågsallmenningen (ved Husfliden). Fan Zone Koengen Koengen er Bergens største rockearena og en del av Bergenhus Festning, et av våre nasjonale festningsverk. Festningsverket er nærmeste nabo til Bryggen i Bergen, godt synlig fra innseilingen til Vågen. Arenaen er en helårs kulturpark med et utvidet grøntanlegg og en lyssatt sykkelsti, nye og større innganger mot sentrum og Sandviken, et historisk opplevelsessenter, serveringssted, og en mindre utendørs konsertscene er under planlegging. Koengen har etablert seg som en arena av internasjonalt format. Topp konserter i kombinasjon med topp fotball skulle sikre stemningen her. Fan Zone Nygårdparken Nygårdsparken er den største parken i Bergen som ligger på sør og vestsiden av Nygårdshøyden. Sør for parken ligger Møhlenpris og Strømmen. Oppe på selve høyden grenser parken til Universitet i Bergen. Parken ble anlagt 1885 i engelsk stil. Parken har vært brukt til rekreasjon og kulturformål siden åpningen. Scenen i forbindelse med konserten med Sissel Kyrkjebø og Bryn Terfel i regi av Festspillene i Bergen var plassert på plassen med fontenen. De grønne lungene i parken er perfekt for en piknik. Her kan gjerne mindre, men flere skjermer tas i bruk for å utnytte parken maksimalt. fan zones Fan Zone Bryggen Nærheten til sjøen og Bryggens stolte historie kan antyde noe om stemning og matopplevelser i dette området. Vestlandets internasjonale posisjon innen marin sektor kan gjerne vises ved utendørsutstillinger her. Området her kan også inkludere Fisketorget og Vågsallmenningen. Bryggen som kulturarena kan deles i to: kaisiden mot Vågen og selve Bryggesiden. Hovedområdet strekker seg fra Radisson SAS Royal Hotel Bryggen til Fisketorget. Ved store arrangement stenges Bryggen av for trafikk, slik at man får et stort publikumsareal. Scene har vært plassert på kaisiden i nærheten av Skur 8 og Skur 11. Fisketorget i Bergen ligger mellom Bryggen og Torgallmenningen. På dagtid er det aktiv handel av fisk, frukt og grønt, blomster og suvenirer. Blomstertorget ligger i retning Torgallmenningen og Strandkaien. Scene og storskjermer har vært plassert på lekter på vannet eller på selve torget

13 Fra en av Bergen Filharmoniske Orkeseters sommerkonserter på Torgallmenningen. Branns serieinnspurt 2007, ble vist på storskjerm på Festplassen

14 Bergen har vært vertsby for Tall Ships Race, ved flere anledninger, her fra Bryggen i The Rolling Stones besøkte Bergen og Koengen, 1. september

15 Sissel Kyrkjebø og Bryn Terfel holdt varme i publikum under konserten i Nygårdsparken 2. juni Fan Zones Analyse av foreslåtte lokasjoner Svar på spørsmål 14.3 i UEFAs Bid Dossier Template. Det unike med Bergens Fan Zone-konsept er at alle områdene er lokalisert i sentrum og vil ligge i gangavstand fra arenaen. Soner markert på kart på side 21 vil kunne oppleves av publikum som en stor Fan Zone, men vil ikke kunne ha sammenhengende inngjerding. fan zones Fan Zone Kapasitet Bykjernen Mulig å inngjerde strøm tilgjenglig annet Festplassen Ja Ja Ja Sonen inkluderer Lille Lungegårdsvann Torgallmenningen Ja Ja Ja Sonen kan knyttes opp mot Ole Bulls Plass, Den Blå Stenen og Tårnplass Bryggen Ja Ja Ja Sonen kan knyttes opp mot Fisketorget og Vågsallmenningen Koengen Ja Ja Ja Velegnet til store konserter Nygårdsparken Ja Ja Ja Velegnet til konserter, rekreasjon og familiearrangement 28 29

16 3. Beskrivelse av Fan Zones konseptet Fan Zones i hjertet av byen Siden avstandene er så korte vil publikum kunne oppleve at hele sentrum er en enste stor Fan Zone. Beliggenhet og ulike krav til infrastruktur som f.eks. inngjerding, gjør at de enkelte områdene deles opp. Denne inndelingen gir og rom for ulike temaer som kan gi inspirasjon til innholdet når det gjelder kultur og aktiviteter. På denne måten sikres det at fans i alle aldre vil finne seg til rette. Felles for alle sonene er at de vil ha tilstrekkelig antall skjermer slik at sikten blir optimal. Total kapasitet i Bergen under kamper som f.eks. semifinale mellom England og Nederland vil da kunne være ca tilskuere fordelt på Fan Zones. fan zones Fan Zone Festplassen Torgallmenningen Bryggen Koengen Nygårdsparken forslag til arbeidstema for idéer og innhold Internasjonale smakebiter Rundt Lille Lungeårdsvann plasseres telt/boder. Ved Olav Kyrremonumentet eller på selve Festplassen står en scene for kulturelle smakebiter fra gjestende lags nasjoner. Noen av bodene kan tilby smaksprøver og delikatesser fra verts- og besøkende land. Samspill med og uten ball Festkonsert med Bergen Filharmoniske Orkester på Torgallmenningen er en stor opplevelse for hele familien. Plassen kan og brukes til mindre idrettskonkurranser for barn, gjerne inkludert Ole Bulls Plass og området rundt Den blå stenen. Sonen kan også forlenges slik at den inkluderer Tårnplass. Hav og tradisjon Nærheten til sjøen og Bryggens stolte historie kan antyde noe om stemning og matopplevelser i dette området. Vestlandets internasjonale posisjon innen marin sektor kan gjerne vises ved utendørsutstillinger her. Området her kan også inkludere Fisketorget og Vågsallmenningen. Superstars Koengen har etablert seg som en arena av internasjonalt format. Topp konserter i kombinasjon med topp fotball skulle sikre stemningen her. Piknik i parken De grønne lungene i parken er perfekt for en piknik. Her er gjerne mindre, men flere skjermer tas i bruk for å utnytte parken maksimalt. Alle Fan Zones vil tilfredsstille UEFAs offisielle krav. Illustrasjonen på side 31 viser eksempel på plassering av storskjermer på Festplassen, og forslag til løsning på salgsboder i området rundt plassen

17 LYDyngel på jernbanen i Kulturbyåret 2000 Overnatting Oppsummering Rapport for overnattingskonsept søker å gi svar på de muligheter Bergen og Bergensregionen kan tilfredsstille i forhold til de behov for overnatting tilreisende aktører og supportere vil ha i forbindelse med et eventuelt EM i fotball i Målsetninger for overnattingskonseptet for Bergen er at man skal kunne tilby nok kapasitet i henhold til de krav som UEFA stiller i forhold til kvalitet på overnattingsstandard, ulike overnattingskonsepter, ulike tilreisende og avstand fra kamparena. overnattingskonseptet Det er naturlig at det vil opprettes en booking pool som ivaretar forhandlinger og fordeling og er et bindeledd mellom kunde, arrangør og tilbyder. Våre tall og kommentarer er relatert til kravspesifikasjoner basert på Rapport Delprosjekt Overnatting fra Norges Fotballforbund per 19 desember 2008, samt senere oppdateringer og mottatte skjema for utfylling. Likeså krav spesifisert i dokumentet Tournament requirements Sector 11: Accommodation and Training Centres. Ved å benytte eksisterende kommersielle senger i en radius på 100 km fra kamparena samt å benytte potensiell kapasitet etter gitte formler fra NFF på annen innkvartering, vil Bergen kunne tilby senger i I tillegg har man en reserve i bruk av idrettshaller, tilrettelegging for camping på militært område samt bruk av barnehager som til sammen kan skape et stort antall overnattingsplasser dersom behov. Også i forhold til estimerte behov for UEFA akkrediterte oppfyller Bergen kravene

18 Lysfesten lørdag før første søndag i advent, samler nærmere mennnesker på Festplassen og i området rundt Lille Lungegårdsvann. Beskr ivelse av overnattings konsept 1 Innledning Målsetting for overnattingskonseptet Oppsummerte offisielle krav 30 2 Dokumentasjon av overnattingskonsept i henhold til UEFAs krav ,4- og 5-stjernes hoteller Andre overnattingsmuligheter Samtidige events 44 overnattingskonseptet 3 Erfaringer fra sammenlignbare arrangementer Kommentarer til behovsbeskrivelse i transportrapport 44 4 Beskrivelse av transportkonsepter Innledning Overnattingskonsept for UEFAs Key Target Groups Kort om UEFAs krav Plan for å oppfylle kravet Konkrete løsninger for de ulike akkrediterte Overnattingskonsept for supportere Strategi for gjennomføring av tiltak Overnatting for forflytningshemmede

19 1.1 Målsetting for overnattingskonseptet 1. Innledning Rapport for overnattingskonsept søker å gi svar på de muligheter Bergen og Bergensregionen kan tilfredsstille i forhold til de behov for overnatting tilreisende aktører og supportere vil ha i forbindelse med et eventuelt EM i fotball i Våre tall og kommentarer er relatert til kravspesifikasjoner basert på Rapport Delprosjekt Overnatting fra Norges Fotballforbund per 19 desember 2008 samt senere oppdateringer og mottatte skjema som skal fylles ut. Likeså dokumentet Sector 11: Accommodation and Training Centres. Målsetninger for overnattingskonseptet for Bergen er at man skal kunne tilby nok kapasitet i henhold til de krav som UEFA stiller i forhold til kvalitet på overnattingsstandard, ulike overnattingskonsept, ulike tilreisende og avstand fra kamparena. 2. Dokumentasjon av overnattingskonsept i henhold til UEFAs krav Overnattingsstedene som er nevnt i denne oversikt er i 100 km maksimal avstand fra kamparena. For Bergen inkluderer dette regioner som Bergen, Bergens nærmeste 13 kommuner, Voss, deler av Hardanger og Haugesund. Haugesund har i dag en avstand på mer enn 100 km fra Bergen, men vil ved ny veiutløsning ligge innenfor kravet om 100 km. Samtlige av regionene utenfor Bergen har en god infrastruktur i forhold til veier, ekspressbusser, jernbane, båt og tog. Ved behov for ekstra kapasitet vil det være naturlig å inkludere deler av Sogn & Fjordane og Geilo. Sistnevnte er 3,5 time unna Bergen med tog og har stor overnattingskapasitet. Overnattingsstedene er orientert om prosessen med søknaden og at de vil bli forelagt de krav som UEFA stiller. Kartlegging av overnattingsmuligheter viser at kravene fra UEFA vil bli imøtegått. Prisene som forventes fra UEFA er også innen de priser som overnattingsstedene i dag har. Da 80% av hotellkapasiteten i byene er drevet av 5 hotellkjeder, antas det at betingelser som vil forelegges og avtaler som skal gjøres i utgangspunktet blir relativt homogene for alle byene. overnattingskonseptet 1.2 Oppsummering av offisielle krav NFFs oppsummering av UEFAs krav til overnatting med vertsbyens kommentar. De offisielle kravene i forbindelse med overnatting kan oppsummeres som følger; n Overnattingsstedene skal være i en maksimal avstand på 100 km fra kamparena. Fra Bergen sin side inkluderer dette regioner som Bergen, Bergens nærmeste 13 kommuner, Voss, deler av Hardanger og Haugesund. Haugesund har i dag en avstand på mer enn 100 km fra Bergen, men vil ved ny veiutløsning ligge innenfor kravet om 100 km n Hotellene skal ha både 3,4 og 5 stjerners kvalitet. Det er fra NFF sin side utsatt kravet om å definere hotellene i Bergen etter stjernesystemet til NHO Reiseliv sitt system er fastsatt n Dersom Bergen skal være vertskap for en deltakernasjon, skal det ikke være mer enn 20 minutters kjøring fra hotell til treningsbane. Et slikt hotell skal også ha en høy standard samt at sikkerhet og velferd skal ivaretas på en god måte n Dersom Bergen vil kunne tilby en stadion med kapasitet tilskuere (scenario 1), vil kravet til hotellrom til UEFA være på rom. Ved scenario 2 vil kravet være rom n Det maksimale antall besøkende til Bergen ved en kampdag er ved scenario 1 beregnet til Ved scenario 2 beregnes besøkende. Antall overnattinger er vanskelig å beregne eksakt fordi man per i dag ikke vet kampoppsettet og fordi man delvis også ønsker å transportere tilskuere inn og ut av kampbyen samme døgn n 100% av hotellkapasiteten skal avsettes til Euro 2016 n Dersom det er behov for overnatting til politi og frivillige utover det som regionen selv kan dekke, kan eventuelle militære forlegninger være et alternativ En oversikt over hotellene klassifisert følger på neste side

20 2.1 3-, 4- og 5-stjernes hoteller 5-stjernes hoteller Generell informasjon eksisterende hotell Planlagte hoteller Hotell navn adressee* nettside avstand til antall antall Current Pris i nok antall rom Byggestart Åpningstidspunkt stadion rom senger rack rate Clarion Hotel Havnekontoret Slottsgaten 1, 5003 Bergen 5,0 km ,33 kr 1 695,00 Clarion Hotel Admiral C. Sundtsgate 9, 5004 Bergen 5,0 km ,67 kr 1 095,00 Clarion Hotel Bergen Airport Flyplassveien 555, 5869 Bergen 15,0 km ,89 kr 2 195, TBC TBC Det Hanseatiske Hotel Finnegårdsgaten 2A, 5003 Bergen 5,0 km ,11 kr 1 495,00 First Hotel Marin Rosenkrantzgt. 8, 5003 Bergen 5,0 km ,67 kr 1 095,00 Grand Terminus Zander Kaaesgt. 6, 5809 Bergen 5,0 km ,33 kr 1 650,00 Quality Hotel Edvard Grieg Sandsliåsen 50, 5254 Sandsli 10,0 km ,56 kr 995,00 Radisson Blu Hotel Norge Ole Bullsplass 3, 5012 Bergen 5,0 km ,22 kr 1 595,00 Radisson Blu Royal HotelBryggen, 5835 Bergen 5,0 km ,22 kr 1 595,00 Scandic Bergen Airport Kokstadflaten 2, 5257 Kokstad 13,0 km ,22 kr 1 190,00 Scandic Bergen City Håkonsgaten 2-7,, 5000 Bergen 5,0 km ,44 kr 1 390, TBC TBC Solstrand Hotel & Bad 5200 Os 30,0 km ,78 kr 1 690,00 Thon Hotel Bergen Airport Kokstadveien 3, 5257 Kokstad 13,0 km ,44 kr 1 795,00 Fleischers Hotel 5700 Voss 102,0 km ,00 kr 930,00 Park Hotel Vossevangen 5700 Voss 102,0 km ,00 kr 875,00 Hardangerfjord Hotel 5610 Øystese 83,0 km ,56 kr 950,00 Radisson Blu Hotel Haugesund 5538 Haugesund 122,0 km ,33 kr 1 245,00 Clarion Collection Hotel Amanda 5525 Haugesund 122,0 km ,44 kr 1 750,00 Rica Maritim Hotel 5528 Haugesund 122,0 km ,33 kr 1 650,00 Hotell Arenum 5,0 km 250 TBC TBC Totalt antall 5-stjerners rom totalt antall planlagte stjerners rom overnattingskonseptet 4-stjernes hoteller Alver hotel 5911 Alversund 35,0 km ,78 kr 1 375,00 Augustin Hotel C. Sundtsgate 22, 5004 Bergen 5,0 km ,33 kr 1 650,00 Bergen Travel Hotel Vestre Torggate 20A, 5015 Bergen 5,0 km ,89 kr 980,00 Best Western Hotel Hordaheimen C. Sundtsgate 18, 5004 Bergen 5,0 km ,11 kr 1 360,00 Bjørnefjorden Gjestetun Hatvikveien 25, 5200 Os 25,0 km ,78 kr 1 150,00 Comfort Hotel Holberg Strandgaten 190, 5004 Bergen 5,0 km ,44 kr 895,00 Rica Hotel Bergen Christiesgate 5-7, 5015 Bergen 5,0 km ,89 kr 1 295,00 Neptun Hotel Rica Partner Valkendorfsgaten 8, 5012 Bergen 5,0 km ,00 kr 1 395,00 Strand Hotel Rica Partner Strandkaien 2-4, 5013 Bergen 5,0 km ,33 kr 1 290,00 Thon Hotel Bergen Brygge Bradbenken 3, 5003 Bergen 5,0km ,00 kr 810,00 Thon Hotel Bristol Torgalmenningen 11, 5014 Bergen 5,0 km ,89 kr 1 475,00 Thon Hotel Rosenkrantz Rosenkrantzgaten 7, 5003 Bergen 5,0 km ,33 kr 1 695,00 Thon Hotel Sandviken Brygge Sandviksveien 94, 5035 Bergen 5,0 km ,11 kr 1 225,00 Westland Hotell 5955 Lindås 55,0 km ,00 kr 1 350,00 Best Western Kinsarvik Fjordhotell Kinsarvik, 5782 Hardanger 115,0 km ,11 kr 1 045,00 Grand Hotel Osen 5, 5405 Stord 60,0 km ,44 kr 1 345,00 Stord Hotel Leirvik, 5405 Stord 60,0 km ,22 kr 1 595,

Norske vertsbyer Fotball-EM 2016. Ullevaal stadion 9. juli 2009

Norske vertsbyer Fotball-EM 2016. Ullevaal stadion 9. juli 2009 Norske vertsbyer Fotball-EM 2016 Ullevaal stadion 9. juli 2009 Norge og Sverige ønsker å søke EM 2016 De fire byene er Stavanger Trondheim Lillestrøm Oslo Slik begynte det Disse konkurrerer vi mot Frankrike

Detaljer

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning Sweden-Norway 2016 Innhold 1 SAMLET VURDERING AV VERTSBYENE... 1 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Saksframlegg Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar at Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag fotballkrets og Rosenborg

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Tidspunkt: Rådhuset, Nygaardsgt.16, møterom formannskapssalen (ekstramøte) 12.11.2009 kl. 08:00 (mrk.tiden) Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907800 : E: C21 &80 : Ane Eikehaugen/ Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 FORESPØRSEL

Detaljer

NFFs kommentarer til konsulentrapport fra Econ & Holte

NFFs kommentarer til konsulentrapport fra Econ & Holte NFFs kommentarer til konsulentrapport fra Econ & Holte Ullevaal Stadion 8. desember 2009 Defensiv og lite fremtidsrettet rapport Glad for at denne rapporten er kun en av flere innspill som regjeringen

Detaljer

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

NFFs kommentarer til konsulentrapport fra Econ & Holte

NFFs kommentarer til konsulentrapport fra Econ & Holte NFFs kommentarer til konsulentrapport fra Econ & Holte Ullevaal Stadion 8. desember 2009 Defensiv og lite fremtidsrettet rapport Glad for at denne rapporten er kun en av flere innspill som regjeringen

Detaljer

Riksavtalen - NHO bedrifter

Riksavtalen - NHO bedrifter Fylke Arbeidsgiver Navn Medlemmer Østfold City Hotel Fredrikstad AS - Rica City Hotel 3 Oslo/Akershus 4Service AS Avd Oksenøyveien 1 Oslo/Akershus Anker Studentboliger 1 Oslo/Akershus Bristol Hotel AS

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16 GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE Den attraktive byen full av livskraft og opplevelse Privat næringsorganisasjon 3000 medlemmer med 125.000 arbeidstakere Nettverksarena med 155 årlige møter og konferanser Pådriver

Detaljer

Derfor søker vi fotball-em 2016

Derfor søker vi fotball-em 2016 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut

Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut Et møte med havet Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut Norges vestkyst er kontrastenes rike Disse kontrastene har vi fanget og gjenspeilet

Detaljer

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET, I HJERTET AV TROMSØ MANGE TILREISENDES FØRSTE MØTE MED BYEN Prostneset har vært et sentralt handels- og næringsområde i flere hundre

Detaljer

Byrådssak /09. Dato: 7. april 2009. Byrådet. EM i fotball 2016 - Søkerprosess for aktuelle søkerbyer SARK-0182-200817799-8

Byrådssak /09. Dato: 7. april 2009. Byrådet. EM i fotball 2016 - Søkerprosess for aktuelle søkerbyer SARK-0182-200817799-8 Dato: 7. april 2009 Byrådssak /09 Byrådet EM i fotball 2016 - Søkerprosess for aktuelle søkerbyer RKTI SARK-0182-200817799-8 Hva saken gjelder: Norges Fotballforbund (NFF) har sammen med det svenske fotballforbundet,

Detaljer

Rapport Delprosjekt Overnatting

Rapport Delprosjekt Overnatting Rapport Delprosjekt Overnatting Norges Fotballforbunds søknad om EM2016 19.12.2008 Innhold 1 Oppsummering...4 1.1 Overnattingsbehovet er stort...4 1.1.1 Overnattingsbehov...4 1.1.2 Overnattingskapasitet...6

Detaljer

Bussruter VeteranNM 2011

Bussruter VeteranNM 2011 Veteran NM 2010 Trondheim 29.-31. oktober Bussruter VeteranNM 2011 Program NM Veteran i Bergen 28.-30. oktober 2011 handball.no Kjære håndballveteraner Velkommen til Bergen og velkommen til håndballfest.

Detaljer

Bystruktur på bergensk

Bystruktur på bergensk Bystruktur på bergensk Edel Eikeseth Kommunaldirektør Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø 26. november 2010 Bystruktur på bergensk Naturgitt: Fjellene, sjøen, vassdragene, fjord-fjell Klima: Mye

Detaljer

Møtereferat. Gjennomgang med Norges Fotballforbund. Reguleringsplan for Bryne stadion samt boligområde sør

Møtereferat. Gjennomgang med Norges Fotballforbund. Reguleringsplan for Bryne stadion samt boligområde sør Møtereferat Gjennomgang med Norges Fotballforbund Oppdragsgiver: Bryne FK Oppdrag: Reguleringsplan for Bryne stadion samt boligområde sør Oppdragsnr: 1932 Deltakere: Anita Helstrup Wibecke Natås Ole Myhrvold

Detaljer

INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN

INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN Fredag 9. mars 2012 - Søndag 11. mars 2012 Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig Nyheter: - Premasters: 20-24 år - Vi kårer

Detaljer

Fagnotat - Behandling av søknader om skjenkebevilling under Sykkel VM

Fagnotat - Behandling av søknader om skjenkebevilling under Sykkel VM BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201711050-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: TEGJ Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 18. juli 2017

Detaljer

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14 BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER Bergen Næringsråd Vi skal løfte og inspirere! 3000 medlemmer Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser Synliggjør næringsliv

Detaljer

Base Camp Aktiviteter

Base Camp Aktiviteter Formannskapet 08.12.09 sak 125/09 vedlegg 1 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland grunnleggende fordeler Alternativet med desidert størst intermodalitet Utmerkete

Detaljer

Fredag 5.Desember. Søndag 7.Desember. Lørdag 6.Desember. VIP telt Birkebeineren Skistadion åpnes. Sprint finaler langrenn damer / menn

Fredag 5.Desember. Søndag 7.Desember. Lørdag 6.Desember. VIP telt Birkebeineren Skistadion åpnes. Sprint finaler langrenn damer / menn Lillehammer Skifestival er arrangør av World Cup Nordiske Grener på Lillehammer fra 5.-7.Desember 2014. Lillehammer var arrangør for WC i 2013, og vil ha tilsvarende arrangement også de neste 2 årene,

Detaljer

Bergen inviterer til 20-års jubileum! Generalsponsor

Bergen inviterer til 20-års jubileum! Generalsponsor Landsturneringen i Bergen 3.-5.september 2010 Bergen inviterer til 20-års jubileum! Generalsponsor Velkommen til Bergen! Det er med stor glede vi inviterer til den 20. landsturneringen i håndball og fotball.

Detaljer

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Takk for deltagelse på hvert av folkemøtene 12.-, 13. og 14. april - det har vært en engasjert gjeng som har møtt opp! Det som har blitt diskutert er markedsføring

Detaljer

Det foreslås at Bergen bystyre stiller seg positiv til at byrådet jobber videre med NCF om å søke UCI om å arrangere Sykkel-VM i 2016.

Det foreslås at Bergen bystyre stiller seg positiv til at byrådet jobber videre med NCF om å søke UCI om å arrangere Sykkel-VM i 2016. Dato: 3. januar 2012 Byrådssak /12 Byrådet Søknad om Sykkel-VM 2016 EKHA SARK-0182-201110183-34 Hva saken gjelder: Norges Cykleforbund (NCF) ønsker å søke det internasjonale sykkelforbundet Union Cycliste

Detaljer

NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 17.-18. mars 2012

NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 17.-18. mars 2012 NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 17.-18. mars 2012 Arrangørar: FIL AKS-77 IL Fri Laksevåg T&IL Osterøy IL FIL AKS-77, IL Fri, Laksevåg T&IL og Osterøy IL inviterer med dette

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Strategisk næringsplan Bergensregionen Felles plan for Bergensregionen 20 kommuner og Hordaland

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Bybanen som byutvikler

Bybanen som byutvikler Bybanen som byutvikler Nordisk vegforum 01.nov. 2017 Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune Målsetting for Bybanen Bybanen skal styrke bymiljøet Bybanen skal gi

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider 24.01.2014 Etat for plan og geodata Innhold 1. Innledning... 3 Alternative traséer med holdeplasser... 4 Sentrum... 4 Sandviken... 4 Åsane...

Detaljer

april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24.

april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24. 29.-30. april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24. og 25. juni, Stevne #2 Sandefjord 1. divisjon 29. og 30.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

Hordaland fylkeskommune http://www.hordaland.no/ Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN

Hordaland fylkeskommune http://www.hordaland.no/ Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN 20 Sø 22.05.2016 Velkommen på turnè i Hordaland! Fly Oslo-Haugesund kl. 19:15 (REF: 2LT5DT), hente ut leiebil på Haugesund lufthavn (reservasjonsnummer: 3433-3912-NO-4). Overnatting på Scandic Maritim

Detaljer

Bankett. Bassenget. Lisens og klubbtilhørighet

Bankett. Bassenget. Lisens og klubbtilhørighet På vegne av Norges Svømmeforbund inviterer Stord Masters Svømmeklubb til Åpent Norsk Mesterskap i svømming for masters i Stord kulturhus 8. 10. mars 2013. Mesterskapet er åpent for registrerte masterssvømmere,

Detaljer

Ni unike steder venter på deg!

Ni unike steder venter på deg! Ni unike steder venter på deg! Én familie. Ni fristelser. Kronengruppen er en familie som består av ni unike hoteller og spisesteder på sørvestlandet. Gjennom lokalt særpreg formidler vi historie og sanselighet

Detaljer

VEDLEGG 6 løyper for rittene

VEDLEGG 6 løyper for rittene VEDLEGG 6 løyper for rittene Spektakulære løyper som gir en utfordring til deltakerne. Og fantastiske bilder til alle TV-seere. 54 55 Bergen kan presentere spektakulære løyper omgitt av fjord, fjell og

Detaljer

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement HVEM ER VI? Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR) v/ Odd Terje Døvik, styreleder Rambøll Kristiansand v/ Arild Richard Syvertsen,

Detaljer

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Mandal Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Av Patricia Hartmann September 2014 Mandal er en ferieby, en arkitektonisk attraksjon, et lokalt sentrum for handel og industri, en velstyrt

Detaljer

stadionopplysningsskjema sesongen 2011 Klubb: Norges FotballForbuNd VersjoN: mars 2008

stadionopplysningsskjema sesongen 2011 Klubb: Norges FotballForbuNd VersjoN: mars 2008 Klubb: Norges Fotballforbund Versjon: mars 2008 Generell informasjon For klubbene i følgende konkurransesystem: Tippeligaen, Adeccoligaen, Toppserien. NM sluttspillkamper (fra og med kvartfinaler) 1. divisjon

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Velkommen til Anker Hotel

Velkommen til Anker Hotel Anker Hotel Anker Hotel er et komfortabelt og prisgunstig hotell som ligger midt i Oslo. Det er gangavstand til Karl Johans gate, og her finner dere et mangfold av trendy kafeer, restauranter og utesteder.

Detaljer

Reiseinfo NM mangekamp Arna idrettspark Indre Arna Bergen mai 2017

Reiseinfo NM mangekamp Arna idrettspark Indre Arna Bergen mai 2017 Reiseinfo NM mangekamp Arna idrettspark Indre Arna Bergen 20-21. mai 2017 Foto: Snorre Bang Utaker Arrangør: IL Fri Oversiktskart Bergen Arna idrettspark har adresse Indre Arnavegen 189, Indre Arna. Side:

Detaljer

sesongen 2015 Klubbens Navn Klubb:

sesongen 2015 Klubbens Navn Klubb: sesongen 2015 Klubbens Navn Klubb: Norges Fotballforbund Versjon: mars 2008 Stadion Navn: Stadion Eier: Adresse: Gate/Vei Postboks By/Sted Kontaktpersoner: (Navn-telefon,e-post) Stadion Historie: Bygget

Detaljer

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 Samarbeidsprosjekt Trondheim & Drammen i Framtidens byer Sentrumsutvikling God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 La det ikke være noen tvil.. Regional

Detaljer

Bergen skal i tidsrommet juni 2016 være vertskap for Hansadagene.

Bergen skal i tidsrommet juni 2016 være vertskap for Hansadagene. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201600323-115 Emnekode: SFS-7516 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 12. mai

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

MOBILITET OG BEVEGELSE

MOBILITET OG BEVEGELSE MOBILITET OG BEVEGELSE DAGENS REGIONALE KOLLEKTIVtilbud Oslo 21 min Oslo S. Asker Aker Brygge 9 min 44 min 46 min 31 min 30 min Blakstad 36 min Heggedal stasjon 25 min 7 min Slemmestad 700 meter MORGENDAGENS

Detaljer

NORGE I JUNI / JULI 2010

NORGE I JUNI / JULI 2010 NORGE I JUNI / JULI 2010 Lørdag 19, juni var vi startklare for Vestlandstur. Første stopp var Gjøvik. Isak hadde bursdag så vi var innom ham med marsipankake og to flasker vin. Så gikk ferden videre mot

Detaljer

FOTBALL- ARRANGEMENT

FOTBALL- ARRANGEMENT FOTBALL- ARRANGEMENT OVERORDNET MYNDIGHET FIFA -SIKKERHETSBESTEMMELSER UEFA -SIKKERHETSBESTEMMELSER -KLUBBLISENSBESTEMMELSER NFFs ARRANGEMENTSKRAV NFFs LOV OG REGLEMENT TURNERINGSBESTEMMELSER SIKKERHETSBESTEMMELSER

Detaljer

Norges skjulte skatt Trondheimsregionen

Norges skjulte skatt Trondheimsregionen Norges skjulte skatt Trondheimsregionen I HJERTET AV NORGE HVORDAN KOMME TIL TRONDHEIM LUFTHAVN? Innenlands ruter: Bergen, Bodø, Brønnøysund, Harstad/Narvik, Kristiansund, Mo I Rana, Molde, Mosjøen, Oslo,

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

LS-sak 65/16 Valg av sted for landsmøtet i 2019

LS-sak 65/16 Valg av sted for landsmøtet i 2019 Arkivsak-dok. 15/00223-4 Saksbehandler Michael Hagring FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 18.10.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak 65/16

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Innledning WorldSkills Norway arrangerer hvert annet år Yrkes-NM et sted i Norge. Hensikten er å sette fokus på yrkesfagene og å skape en nasjonal møteplass for alle

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet.

Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet. Praktisk informasjon Hotell Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet. Oppgi kode: SPRINTNM ved bestilling avtalt NM pris som er 690, - (enkeltrom)

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON

PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON Skandinavisk Finale 29.-30. november 2013 Velkommen til Bodø! Bodø er administrasjonssenteret i Nordland, og har tett på 50,000 innbyggere. Bodø er en del av regionen Salten, som dekker

Detaljer

Høringsuttalelse Kommunedelplan Bergen indre havn, plannr. 18740000

Høringsuttalelse Kommunedelplan Bergen indre havn, plannr. 18740000 Museum Vest Noregs Fiskerimuseum Sandviksboder 23 5035 Bergen 5035 Bergen Bergen kommune Klima, miljø og byutvikling Etat for plan- og geodata Postboks 7700 5020 Bergen Bergen 31. mars 2009 Høringsuttalelse

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Mai 2010 Til deg som går med en arrangør i magen Ideen bak å lage en arrangementshåndbok

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 7.-8. mars 2015

NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 7.-8. mars 2015 NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 7.-8. mars 2015 Arrangørar: FIL AKS-77 IL Fri Osterøy IL FIL AKS-77, IL Fri og Osterøy IL inviterer med dette til NM veteran innadørs i Leikvang

Detaljer

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Invitasjon til dialog om statstilskudd Vedlegg 5: Oversikt over UEFAs krav

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Invitasjon til dialog om statstilskudd Vedlegg 5: Oversikt over UEFAs krav UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge Invitasjon til dialog om statstilskudd Vedlegg 5: Oversikt over UEFAs krav 1 Kravene fra UEFA er betydelig strengere enn ved tidligere søknadsprosesser, og vitner om at

Detaljer

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15 MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015 Vestlandsundersøkelse 2015 Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen i Stavangerregionen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE. Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner

PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE. Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner Mai 2017 VEDLEGG 1 EKSEMPLER FRA ANDRE KOMMUNER 1.1 Gjøvik kommune Kommuneplanens arealdel ble godkjent

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

Saksframlegg. 2) Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å formalisere samarbeidet med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Rosenborg Ballklubb.

Saksframlegg. 2) Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å formalisere samarbeidet med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Rosenborg Ballklubb. Saksframlegg EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/31083 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1) Formannskapet vedtar at EM-komiteen arbeider videre med Trondheims søknadsgrunnlag

Detaljer

FIS World Cup Drammen. 19. - 20. februar 2011

FIS World Cup Drammen. 19. - 20. februar 2011 FIS World Cup Drammen 19. - 20. februar 2011 Introduksjon Ved Per Øyvind Mørk, FIS World Cup Drammen FIS World Cup Langrenn Drammen Konnerud Idrettslag presenterer planer for FIS World Cup langrenn 19.

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen Innherred samkommune Levanger sentrum- E6 utenom byen 1 Levanger sentrum 2www.innherred-samkommune.no Hovedpunkt i foredraget: Bykjerne geografiske utfordringer Historisk utvikling Viktige utfordringer

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fortetting og alle gode formåls plass Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fakta 265 000 innbyggere 465,3 km2 575 innb./km2 1 1,5% vekst 2600 mm nedbør/år,

Detaljer

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Ansvar Lokaler Sikkerhet Matservering Alkoholservering Trafikkforhold Vakthold Renhold Generelt om tillatelser til offentlige arrangement

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell et skreddersydd alternativ Du skal føle deg umiddelbart velkommen når du kommer til Vinger Hotell. Vi ønsker at våre gjester skal få et

Detaljer

TILBUD HÅNDBALL-EM FOR KVINNER 2010 PÅ LILLEHAMMER

TILBUD HÅNDBALL-EM FOR KVINNER 2010 PÅ LILLEHAMMER TILBUD HÅNDBALL-EM FOR KVINNER 2010 PÅ LILLEHAMMER Kampprogram på Lillehammer Lillehammer, Haakons hall Innledende runde Lillehammer, Haakons hall Hovedrunde Gruppe 2 Dato Tid Lag Dato Tid Lag 7.12 18.15

Detaljer

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Innspill fra Ask Storvel i samarbeid med Gjerdrum Næringslivsforening Innhold Innledning... 3 Veier... 3 Vann og avløp... 4 Skole... 4 Næring... 4 Idrett... 4 Kulturhus, kurs-

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Marit Sørstrøm Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Marit Sørstrøm Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200205929-39 Emnekode: SARK-5161 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Marit Sørstrøm Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010

SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010 Dato: 17. november 2009 Byrådssak 448/09 Bergen bystyre SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010 FRKA SARK-3262-200802900-88 Hva saken gjelder: Norges Friidrettsforbund er,

Detaljer