Bergen kommunes Offisielle søknad til norges fotballforbund om å bli vertsby for uefa euro 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen kommunes Offisielle søknad til norges fotballforbund om å bli vertsby for uefa euro 2016"

Transkript

1 Bergen kommunes Offisielle søknad til norges fotballforbund om å bli vertsby for uefa euro

2 J A, JA er begeistringens og entusiasmens korte og fyndige bekreftelse på viljen og evnen til å bevege hjertene til folk. Ja, dette ønsker vi velkommen! Ja, dette gleder vi oss til! Ja, dette skal bli uforglemmelig! Denne offisielle søknaden bekrefter hvordan Bergen vil innfri kravene Norges Fotballforbund stiller på vegne av UEFA EURO

3 NFF og bakgrunn for søknaden Norges Fotballforbund (NFF) og Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har besluttet at de sammen skal søke om å arrangere Europeisk Mesterskap i fotball 2016 (EURO 2016) og har sendt interessemelding til UEFA om dette. NFF inviterer i brev av 30. mars aktuelle byer i Norge til samarbeid om utarbeidelse av NFF s søknad til Euro Disse er Oslo, Lillestrøm, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Det legges opp til en konkurranse mellom de aktuelle byene som basis for valg av de endelige 4 norske vertsbyer til et eventuelt EM i fotball Potensielle vertsbyer vil bli vurdert i forhold til: 1. Planer for arenaløsning 2. Planer for overnattingskonsept 3. Planer for konsept for transport og infrastrukturløsninger 4. Planer for lokalt arrangementskonsept 5. Lokalt engasjement I tillegg vil valg av vertsby basere seg på et helhetlig bilde på tvers av landene, for å gi en best mulig samlet søknad til UEFA. I samme brev opplyste NFF om tidsplanen for søknadsarbeidet. Søknadsfrist for de aktuelle byene var satt til 20.juni, men med en egen frist for forslag til arenaløsning som dermed ikke inkluderes i denne søknaden. 5 ulike arbeidsgrupper Lokal EM-komite hadde sitt første møte 21. april og nedsatte der 5 arbeidsgrupper hvor lederne av gruppene inngår i Komiteen; Arbeidsgruppe for arenaløsning: Leder Terje Reistad Arbeidsgruppe for transport og infrastruktur: Leder Marit Warncke Arbeidsgruppe for overnatting: Leder Ole Warberg Arbeidsgruppe for lokalt arrangementskonsept: Leder Kees Ekeli Arbeidsgruppe for profilering : Leder Trude Drevland Lokal EM-komite og arbeidsgruppene har vært bredt sammensatt og involverer viktige samarbeidspartnere i Bergen og Hordaland. Ann Margret Hauknes har vært engasjert som prosjektleder og har koordinert de ulike komiteenes arbeid og prosessen frem mot innlevering av søknaden 20. juni. Det har slik vært en prosess på to måneder fra lokal organisasjon ble opprettet til søknaden leveres. De ulike arbeidsgruppene har leid inn ulike konsulenter og/eller satt ut delansvaret for å utrede mulige løsninger som presenteres i søknadens delkapitler. Den lokale EM-komiteen, arbeidsgruppene og prosjektleder har derfor samarbeidet med følgende firma; Organisering av arbeidet i Bergen kommune Kommunenes frist for opprettelse av lokal EM-komite var satt til 17.april, Bergen kommune har i henhold til dette behandlet saken i Byrådet 15.april og nedsatt en lokal EM-komite. Den lokale EM-komiteen for Bergen har bestått av; Byrådsleder Bergen kommune, Monica Mæland (leder) Fylkesordfører, Torill Selsvold Nyborg Ordfører Bergen kommune, Gunnar Bakke Varaordfører Bergen kommune, Trude Drevland Byråd for kultur, næring og idrett Bergen kommune, Henning Warloe Kommunalråd, Terje Ohnstad Daglig leder for Brann stadion, Terje Reistad Reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag, Ole Warberg Direktør for Akvariet i Bergen, Kees Ekeli Administrerende direktør Bergen Næringsråd, Marit Warncke Kommunaldirektør for kultur, næring og idrett Bergen kommune, Bjørn F. Holmvik Idrettsdirektør Bergen kommune, Rune Titlestad Søknaden Fan Zones: UNISON AS Overnattingskonsept: Bergen Reiselivslag Transportkonsept: Sivilingeniør Helge Hopen AS Som samarbeidspartnere på profilering har Bergen kommune knyttet til seg følgende firma: Profileringsmateriell: Konvoi AS Film: Reksten film Søknaden består av 4 ulike deler; n Arenaløsning n Fan Zones n Overnattingskonsept n Transportkonsept 4 5

4 Arenaløsning Arenaløsning for Bergen er utredet i en egen rapport og inngår som sådan ikke som del av denne søknaden. Allikevel er litt informasjon om dette tatt med innledningsvis da det danner utgangspunkt for noe av arbeidet gjort på de andre områdene. Byen har nok av storstuer for de store anledninger Fan Zones Overnatting Transport Kapitlene om Fan Zones, Overnatting og Transport tar utgangspunkt i maler utarbeidet av NFF hvor ulike spørsmål bes besvart. Disse kapitlene er arbeidsgruppenes svar på NFFs spørsmål. Hvert kapittel har sin egen innholdsfortegnelse som gjør det enkelt å finne frem for leseren. UEFA s krav til overnatting og transportløsninger avhenger av hvilken stadion-kategori de ulike kommune vil ha under EM. Bergen har gjort sine utredninger i forhold til kategori 2, stadionkapasitet for tilskuere. Oppsummert kan det konkluderes med at Bergen og Hordaland kan håndtere et arrangement i den størrelsesorden som et Fotball EM representerer i forhold til overnatting og transportløsninger. Dette er utredet i de to siste kapitlene i søknaden. Utredningene for Bergen har tatt utgangspunkt i de to delrapportene for overnatting og transport som NFF selv har utarbeidet i mobiliseringsfasen. Transportkapitlet er det mest omfattende da gode transportløsninger er helt avgjørende for å kunne gjennomføre et vellykket arrangement. Kapitlet om Fan Zones har tatt utgangspunkt i å utrede de erfaringer Bergen har med store arrangement og folkefester og dessuten knytte dette til bruk av byrom. I tillegg har det vært et poeng å identifisere aktuelle lokasjoner samt dokumentere størrelse og publikumskapasitet på mulige Fan Zones. Videre skissere forslag til profil på de ulike Fan Zones. Igjen konkluderer Bergen med at det er flere egnede arealer for Fan Zones i sentrum av byen. Byrom med stor kapasitet, allerede utprøvde konsepter og tilhørende logistikk. Total kapasitet er beregnet til tilskuere fordelt på ulike Fan Zones. Det unike med konseptet er at alle områdene er lokalisert i sentrum og vil ligge i gangavstand fra arena og alle transportknutepunkt. Publikum vil kunne oppleve at hele sentrum er en eneste stor Fan Zone, mens inndeling i ulike soner gir rom for ulike temaer som kan gi inspirasjon til innholdet når det gjelder kultur og aktiviteter. Siden det er vanskelig i tekst å vise hva Bergen er i stand til å bidra med til en folkefest som EURO 2016 må bli, med unik entusiasme, stemning, fotballglede og begeistring illustreres dette på ulike andre måter. Ved hjelp av bilder, animasjoner og ikke minst en film presenteres byens unike kvaliteter og hva slags muligheter som ligger i å velge Bergen som en av vertsbyene for EURO Velkommen til Bergen! 6 7

5 Bergen kan lage et kompakt arrangement midt i hjer tet av byen! 8 9

6 Arenaløsning Arbeidsgruppe for arenaløsning Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe for arenaløsning som en av undergruppene for lokal EM-komite. Gruppen har i sitt arbeid også knyttet til seg konsulenter fra; n Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS n Smidt & Ingebrigtsen AS - rådgivende ingeniører i bygge og anleggsteknikk n Sivilingeniør Helge Hopen AS - transportutredninger Arenaløsning Prosess i samarbeid med NFF Arbeidsgruppen for arenaløsning har arbeidet ut fra noen forutsetninger gitt fra NFF. Disse forutsetningene har blant annet tatt utgangspunkt i at det fra NFF sin side har vært vurdert at nåværende Brann Stadion ikke kan bygges ut. Videre har NFF ønsket at man utredet en stadion med en størrelse på tilskuere mens det senere i prosessen vil avklares hvorvidt en mindre stadion kan være en mulighet. Allikevel har dette gitt noen forutsetninger som har vært retningsgivende også for utredningene i forhold til lokalt arrangementskonsept, overnattingskonsept og transportkonsept hvor man som et utgangspunkt har tatt høyde for en eventuell arena med kapasitet på tilskuere med dertil hørende publikumstilstrømning. Utredning om arenaløsning, kostnadsberegning og spesifisering av infrastruktur og annet er gjort i nært samarbeid med NFF og egne rapporter utarbeidet. Detaljer rundt alle forhold i forbindelse med arenaløsning for Bergen er derfor ikke inkludert i denne offisielle søknaden for Bergen kommune. Noen elementer fra en mulighetsstudie for arenaløsning er allikevel inkludert innledningsvis, siden dette også danner noe av grunnlaget for de etterfølgende kapitler

7 Situasjonsplan - arealbehovsanalyse for UEFAs krav til ytre sikkerhetssone og plassering av funksjoner. Volumstudie av Stadion. Arenaløsning I:\09047\Dak\terrengmodell.rvt Som del av dette dokumentet presenteres en volumstudie der et stadion med tilnærmet riktige dimensjoner er plassert på Dokken. Det presiseres at det ikke er gjort noen form for arkitektarbeid i denne sammenheng. I tillegg presenteres en situasjonsplan - arealbehovsanalyse for å vise UEFAs krav til ytre sikkerhets-sone EM "Jektevikutstikkeren" - Bergen og plassering av funksjoner innenfor denne i forhold til eksisterende kravspesifikasjon. Arenaløsning for Bergen - en mulighetsstudie Bergen har i utgangspunktet ingen ubrukte arealer ferdig regulert for dette formålet. En rekke områder i og rundt Bergen ble vurdert uavhengig av dette. Med utgangspunkt i UEFAs krav til arena, plassering og omliggende infrastruktur som vi ikke kommer nærmere inn på her har arbeidsgruppen til slutt konsentrert seg om å finne et sentrumsalternativ. Stadionanlegget er som et forslag plassert sentralt i Bergen på Jekteviksutstikkeren på Dokken som i dag benyttes som havneområde. Dokken-alternativet representerer en mulig løsning for et stadion for tilskuere der UEFA s krav kan møtes. Det presiseres at gruppen kun har foretatt en mulighetsanalyse ut i fra UEFAs kriterier og har således ikke fortatt en vurdering av konsekvensene ved å flytte den aktivitet som i dag befinner seg på Dokken. KONSEPTSTUDIE SETT FRA NORDVEST Gruppen ser de utfordringer, muligheter og begrensninger en slik lokalisering innebærer og disse er presisert i egen rapport, annen korrespondanse og i møter med NFF. Volumstudiet og situasjonsplanen er utarbeidet av våre tilknyttede konsulenter og detaljer rundt dette er også inkludert i rapportene

8 Koengen er stedet for de store begivenheter, og rommer mennesker. Fan Zones fan zones Oppsummering Fan Zones i hjertet av byen Allerede når du lander på Flesland eller kommer med tog til Bergen kan du bli møtt av Flyverkeri, smektende tango, morsomme styltefigurer og andre kulturelle overraskelser. Festspillenes utendørsprogram OiOi-festivalen, Kulturnatten, Hansadager, Hundreårsmarkeringen, Tall Ships Races, 17. maifeiringer med stortstilte prosesjoner, Bergen Spillfestival, Kulturbyåret, Dukkevognløp, Bergen Bislett Games, Hattens dag, skihopp i Johanneskirkebakken, the Rolling Stones på Koengen, Sissel Kyrkjebø og Bryn Terfel i Nygårdsparken, tre gullfester på Festplassen: Bergen har tradisjon for kreativ og spenstig bruk av sine byrom, og bergensere vet å sette pris på folkefester og store arrangement. I Bergen vil publikum komme tett på kampene, byen og de gode opplevelsene med Fan Zones som ligger midt i Bergen sentrum. Byens storstue Festplassen utgjør kjernen og Musikkpaviljongen, Lille Lungegårdsvann og Ole Bullsplass skaper myldreareal opp mot Torgallmenningen. Ved behov utvides aksen av Fan Zones med egnede områder i begge retninger: Bryggen og Koengen mot nord og Nygårdsparken mot sør

9 Fan Zones fan zones 1 Innledning Målsetning for Fan Zones Oppsummerte offisielle krav 18 2 Dokumentasjon av Fan Zones i henhold til UEFAs krav Erfaringer som vertsby Fan Zones Identifisering av aktuelle lokasjoner Analyse av foreslåtte lokasjoner 29 3 Beskrivelse av Fan Zone-konseptet 30 Bergensere kan dette med folkefester! 16 17

10 1.1 Målsetning for Fan Zones 1. Innledning til kapitlet om Fan Zones Kapitlet om Fan Zones vil vise eksempler på tidligere arrangement i Bergen og presentere planer og idéer for Fan Zones i Bergen. Målsettinger for Fan Zones i Bergen er formulert slik: 1. Skape en uforglemmelig og trygg folkefest som sikrer optimale forhold for publikum og utøvere. 2. Være en arena for gjensidig utveksling av kultur, kunnskap og idrettsglede. Åpningen av Kulturbyåret 2000, fant sted på Torgallmenningen, 17. februar 2000 fan zones 1.2 Oppsummerte offisielle krav Alle Fan Zones i Bergen skal etterstrebe å være grønne arrangementer, med fokus på arbeidsmiljø, innkjøp- og materialbruk, avfall, transport, utslipp og estetikk. UEFA har ansvar for følgende; n To storskjermer til hver offisielle Fan Zone i vertsbyene n Teknisk støtte n All profilering og utsmykning n Benytter sine samarbeidspartnere dersom mulig n Det avsettes et gitt pengebeløp til hver Fan Zone n UEFA gir alle salgsrettigheter og salgsinntekter (mat og drikke) til vertsbyene n Det tillates 2+2 lokale salgspartnere (som ikke er i konkurranse), hvorav to skal være mediepartnere (radio og skriftlig media) n Tett samarbeid med vertsbyene Vertsbyene har ansvar for følgende; n n n n n Sikkerhet, renhold, generell tilstand og montering av profilmateriale Unngå annen reklame i Fan Zones eller andre typer konkurrerende aktivitet Markedsføre Fan Zones og trykke programmer med innholdet En folketom Fan Zone gir motsatt effekt av hva som er ønskelig Vertsbyen står i stor grad for programmet og innholdet selv, da de kjenner sin by best Ved bruk av flere storskjermer bør følgende tas til hensyn: n Minimumsoppløsning på 720x405 (horisontalt x vertikalt) n Uavbrutt strømtilførsel (pluss back-up) n Kravene i tabellen i UEFAs Tournament Requirements, Sector 14: Fan Zones, side

11 2.1 Erfaringer som vertsby 2. Dokumentasjon av Fan Zone i henhold til UEFAs krav Her dokumenteres Bergens konseptløsning i henhold til spørsmålene i UEFAs Bid Dossier Template 14-1 til Bergen har bred erfaring med store arrangement og folkefester. Tabellen under viser eksempler og omfang. Arena størrelse Publikumskapasitet tidligere arrangement Fan Zone Koengen fan zones Bergenhus Festning/Koengen m The Rolling Stones, Eric Clapton Bruce Springsteen, David Bowie, Foo Fighters, Metallica, Kiss Fan Zone Bryggen Bryggen m Cutty Sark Tall Ship s Races Internasjonale Hansadager Nordsteam Fan Zone Fisketorget/Blomstertorget Fisketorget/Blomstertorget m Matfestivaler, Torgdager Brosteinsball A-HA konsert Vågsallmenningen m Bondens Marked Matfestivaler, Torgdager Brosteinsball Tårnplass m Internasjonale Hansadager Påskebyfestival Arena Fan Zone Vågsallmenningen Fan Zone Tårnplass Fan Zone Torgallmenningen Fan Zone Ole Bulls Plass Fan Zone Byparken Fan Zone Festplassen Om størrelse og publikumskapasitet Mål og antall som er oppgitt her er utarbeidet av Skansen Consult basert på kartmateriale og maksimums publikumsantall stipulert ut fra modeller og erfaringstall fra tidligere arrangementer. Endelige sikkerhetsanalyser for den enkelte arena kan først foreligge når tegninger med scener, høyttalertårn, storskjermer, telt og annen infrastruktur er tegnet inn. Torgallmenningen m Europeisk Kulturby 2000 Bergen Filharmoniske Orkester sommerkonsert Festspillene i Bergen, OiOi-festivalen Bergen Bislett Games Ole Bullsplass m Idrettsaktiviteter Danseoppvisninger Musikkpaviljongen og Byparken m Kulturnatt, OiOi-festivalen Festplassen og Lille Lungegårdsvann m Bergens Tidendes Lysfest Feiring av Branns seriegull x 3 Feiring av bergensere Hydros 100-års jubileum Nygårdsparken m SisselKyrkjebø og Bryn Terfl Bob Dylan, Leonard Cohen, Folkefester Arena Fan Zone Nygårdsparken 20 21

12 2.2 Fan Zones Identifisering av aktuelle lokasjoner Svar på spørsmål 14.2 I UEFAs Bid Dossier Template. Fan Zone Torgallmenningen Torgallmenningen strekker seg fra Torget i øst til Olav Vs plass i vest. Fra Strandgaten og vestover er den stengt for biltrafikk, og er en av byens viktigste møteplasser. Scene plasseres ofte med ryggen mot Sjøfartsmonumentet eller midt på plassen. Festkonsert med Bergen Filharmoniske Orkester på Torgallmenningen er en stor opplevelse for hele familien. Plassen kan og brukes til mindre idrettskonkurranser for barn, gjerne inkludert Ole Bulls Plass og området rundt Den blå stenen. Sonen kan også forlenges slik at den inkluderer Tårnplass. Tårnplass ligger foran Tinghuset i Bergen og har bl.a. tilkomst fra Torgallmenningen. Det er en skjermet plass som egner seg for barne- og familieaktiviteter og storskjermplassering. Ole Bulls Plass ligger i forlengelsen av Torgallmenningen med skulpturen Den blå stenen sentralt plassert. Plassen egner seg for plassering av storskjerm, og scene kan eksempelvis bygges rundt Den blå stenen. Fan Zone Festplassen Festplassen er en del av Byparken og ligger ved Lille Lungegårdsvann og er avgrenset av Christies gate, Kaigaten, Rasmus Meyers allé og Strømgaten. Kafé Michelsen ligger på selve plassen. Bergen Kunstmuseum og Bergen Kunsthall inkludert serveringssteder ligger i Rasmus Meyers Allé. Det er kort avstand til Grieghallen. Bybanen i Bergen starter fra Byparken og plassen er bilfri. Det er mange muligheter når det gjelder plassering av scene og storskjermer. Ofte står scenen nær Lille Lungegårdsvann, da plassering mot Christies gate kan være problematisk mht trafikkstøy. Midt mellom Ole Bulls Plass og Festplassen ligger Musikkpaviljongen, omkranset av grøntareal. Paviljongen inngår i Byparken og brukes til konserter, dans og performance. Rundt Lille Lungeårdsvann plasseres telt/boder. Ved Olav Kyrremonumentet eller på selve Festplassen står en scene for kulturelle smakebiter fra gjestende lags nasjoner. Noen av bodene kan tilby smaksprøver og delikatesser fra verts- og besøkende land. Vis à vis Fisketorget ligger Vågsallmenningen. På plassen like ved Holbergstatuen ligger det en skrå sten som fungerer som enkel scene eller samlingsplass. Plassen har flere serveringssteder og Turistinformasjonen i Frescohallen ligger her. Scene har vært plassert med ryggen mot Turistinformasjonen eller ved Gamle Norges Bank. Ved større arrangement har man og benyttet øvre del av Vågsallmenningen (ved Husfliden). Fan Zone Koengen Koengen er Bergens største rockearena og en del av Bergenhus Festning, et av våre nasjonale festningsverk. Festningsverket er nærmeste nabo til Bryggen i Bergen, godt synlig fra innseilingen til Vågen. Arenaen er en helårs kulturpark med et utvidet grøntanlegg og en lyssatt sykkelsti, nye og større innganger mot sentrum og Sandviken, et historisk opplevelsessenter, serveringssted, og en mindre utendørs konsertscene er under planlegging. Koengen har etablert seg som en arena av internasjonalt format. Topp konserter i kombinasjon med topp fotball skulle sikre stemningen her. Fan Zone Nygårdparken Nygårdsparken er den største parken i Bergen som ligger på sør og vestsiden av Nygårdshøyden. Sør for parken ligger Møhlenpris og Strømmen. Oppe på selve høyden grenser parken til Universitet i Bergen. Parken ble anlagt 1885 i engelsk stil. Parken har vært brukt til rekreasjon og kulturformål siden åpningen. Scenen i forbindelse med konserten med Sissel Kyrkjebø og Bryn Terfel i regi av Festspillene i Bergen var plassert på plassen med fontenen. De grønne lungene i parken er perfekt for en piknik. Her kan gjerne mindre, men flere skjermer tas i bruk for å utnytte parken maksimalt. fan zones Fan Zone Bryggen Nærheten til sjøen og Bryggens stolte historie kan antyde noe om stemning og matopplevelser i dette området. Vestlandets internasjonale posisjon innen marin sektor kan gjerne vises ved utendørsutstillinger her. Området her kan også inkludere Fisketorget og Vågsallmenningen. Bryggen som kulturarena kan deles i to: kaisiden mot Vågen og selve Bryggesiden. Hovedområdet strekker seg fra Radisson SAS Royal Hotel Bryggen til Fisketorget. Ved store arrangement stenges Bryggen av for trafikk, slik at man får et stort publikumsareal. Scene har vært plassert på kaisiden i nærheten av Skur 8 og Skur 11. Fisketorget i Bergen ligger mellom Bryggen og Torgallmenningen. På dagtid er det aktiv handel av fisk, frukt og grønt, blomster og suvenirer. Blomstertorget ligger i retning Torgallmenningen og Strandkaien. Scene og storskjermer har vært plassert på lekter på vannet eller på selve torget

13 Fra en av Bergen Filharmoniske Orkeseters sommerkonserter på Torgallmenningen. Branns serieinnspurt 2007, ble vist på storskjerm på Festplassen

14 Bergen har vært vertsby for Tall Ships Race, ved flere anledninger, her fra Bryggen i The Rolling Stones besøkte Bergen og Koengen, 1. september

15 Sissel Kyrkjebø og Bryn Terfel holdt varme i publikum under konserten i Nygårdsparken 2. juni Fan Zones Analyse av foreslåtte lokasjoner Svar på spørsmål 14.3 i UEFAs Bid Dossier Template. Det unike med Bergens Fan Zone-konsept er at alle områdene er lokalisert i sentrum og vil ligge i gangavstand fra arenaen. Soner markert på kart på side 21 vil kunne oppleves av publikum som en stor Fan Zone, men vil ikke kunne ha sammenhengende inngjerding. fan zones Fan Zone Kapasitet Bykjernen Mulig å inngjerde strøm tilgjenglig annet Festplassen Ja Ja Ja Sonen inkluderer Lille Lungegårdsvann Torgallmenningen Ja Ja Ja Sonen kan knyttes opp mot Ole Bulls Plass, Den Blå Stenen og Tårnplass Bryggen Ja Ja Ja Sonen kan knyttes opp mot Fisketorget og Vågsallmenningen Koengen Ja Ja Ja Velegnet til store konserter Nygårdsparken Ja Ja Ja Velegnet til konserter, rekreasjon og familiearrangement 28 29

16 3. Beskrivelse av Fan Zones konseptet Fan Zones i hjertet av byen Siden avstandene er så korte vil publikum kunne oppleve at hele sentrum er en enste stor Fan Zone. Beliggenhet og ulike krav til infrastruktur som f.eks. inngjerding, gjør at de enkelte områdene deles opp. Denne inndelingen gir og rom for ulike temaer som kan gi inspirasjon til innholdet når det gjelder kultur og aktiviteter. På denne måten sikres det at fans i alle aldre vil finne seg til rette. Felles for alle sonene er at de vil ha tilstrekkelig antall skjermer slik at sikten blir optimal. Total kapasitet i Bergen under kamper som f.eks. semifinale mellom England og Nederland vil da kunne være ca tilskuere fordelt på Fan Zones. fan zones Fan Zone Festplassen Torgallmenningen Bryggen Koengen Nygårdsparken forslag til arbeidstema for idéer og innhold Internasjonale smakebiter Rundt Lille Lungeårdsvann plasseres telt/boder. Ved Olav Kyrremonumentet eller på selve Festplassen står en scene for kulturelle smakebiter fra gjestende lags nasjoner. Noen av bodene kan tilby smaksprøver og delikatesser fra verts- og besøkende land. Samspill med og uten ball Festkonsert med Bergen Filharmoniske Orkester på Torgallmenningen er en stor opplevelse for hele familien. Plassen kan og brukes til mindre idrettskonkurranser for barn, gjerne inkludert Ole Bulls Plass og området rundt Den blå stenen. Sonen kan også forlenges slik at den inkluderer Tårnplass. Hav og tradisjon Nærheten til sjøen og Bryggens stolte historie kan antyde noe om stemning og matopplevelser i dette området. Vestlandets internasjonale posisjon innen marin sektor kan gjerne vises ved utendørsutstillinger her. Området her kan også inkludere Fisketorget og Vågsallmenningen. Superstars Koengen har etablert seg som en arena av internasjonalt format. Topp konserter i kombinasjon med topp fotball skulle sikre stemningen her. Piknik i parken De grønne lungene i parken er perfekt for en piknik. Her er gjerne mindre, men flere skjermer tas i bruk for å utnytte parken maksimalt. Alle Fan Zones vil tilfredsstille UEFAs offisielle krav. Illustrasjonen på side 31 viser eksempel på plassering av storskjermer på Festplassen, og forslag til løsning på salgsboder i området rundt plassen

17 LYDyngel på jernbanen i Kulturbyåret 2000 Overnatting Oppsummering Rapport for overnattingskonsept søker å gi svar på de muligheter Bergen og Bergensregionen kan tilfredsstille i forhold til de behov for overnatting tilreisende aktører og supportere vil ha i forbindelse med et eventuelt EM i fotball i Målsetninger for overnattingskonseptet for Bergen er at man skal kunne tilby nok kapasitet i henhold til de krav som UEFA stiller i forhold til kvalitet på overnattingsstandard, ulike overnattingskonsepter, ulike tilreisende og avstand fra kamparena. overnattingskonseptet Det er naturlig at det vil opprettes en booking pool som ivaretar forhandlinger og fordeling og er et bindeledd mellom kunde, arrangør og tilbyder. Våre tall og kommentarer er relatert til kravspesifikasjoner basert på Rapport Delprosjekt Overnatting fra Norges Fotballforbund per 19 desember 2008, samt senere oppdateringer og mottatte skjema for utfylling. Likeså krav spesifisert i dokumentet Tournament requirements Sector 11: Accommodation and Training Centres. Ved å benytte eksisterende kommersielle senger i en radius på 100 km fra kamparena samt å benytte potensiell kapasitet etter gitte formler fra NFF på annen innkvartering, vil Bergen kunne tilby senger i I tillegg har man en reserve i bruk av idrettshaller, tilrettelegging for camping på militært område samt bruk av barnehager som til sammen kan skape et stort antall overnattingsplasser dersom behov. Også i forhold til estimerte behov for UEFA akkrediterte oppfyller Bergen kravene

18 Lysfesten lørdag før første søndag i advent, samler nærmere mennnesker på Festplassen og i området rundt Lille Lungegårdsvann. Beskr ivelse av overnattings konsept 1 Innledning Målsetting for overnattingskonseptet Oppsummerte offisielle krav 30 2 Dokumentasjon av overnattingskonsept i henhold til UEFAs krav ,4- og 5-stjernes hoteller Andre overnattingsmuligheter Samtidige events 44 overnattingskonseptet 3 Erfaringer fra sammenlignbare arrangementer Kommentarer til behovsbeskrivelse i transportrapport 44 4 Beskrivelse av transportkonsepter Innledning Overnattingskonsept for UEFAs Key Target Groups Kort om UEFAs krav Plan for å oppfylle kravet Konkrete løsninger for de ulike akkrediterte Overnattingskonsept for supportere Strategi for gjennomføring av tiltak Overnatting for forflytningshemmede

19 1.1 Målsetting for overnattingskonseptet 1. Innledning Rapport for overnattingskonsept søker å gi svar på de muligheter Bergen og Bergensregionen kan tilfredsstille i forhold til de behov for overnatting tilreisende aktører og supportere vil ha i forbindelse med et eventuelt EM i fotball i Våre tall og kommentarer er relatert til kravspesifikasjoner basert på Rapport Delprosjekt Overnatting fra Norges Fotballforbund per 19 desember 2008 samt senere oppdateringer og mottatte skjema som skal fylles ut. Likeså dokumentet Sector 11: Accommodation and Training Centres. Målsetninger for overnattingskonseptet for Bergen er at man skal kunne tilby nok kapasitet i henhold til de krav som UEFA stiller i forhold til kvalitet på overnattingsstandard, ulike overnattingskonsept, ulike tilreisende og avstand fra kamparena. 2. Dokumentasjon av overnattingskonsept i henhold til UEFAs krav Overnattingsstedene som er nevnt i denne oversikt er i 100 km maksimal avstand fra kamparena. For Bergen inkluderer dette regioner som Bergen, Bergens nærmeste 13 kommuner, Voss, deler av Hardanger og Haugesund. Haugesund har i dag en avstand på mer enn 100 km fra Bergen, men vil ved ny veiutløsning ligge innenfor kravet om 100 km. Samtlige av regionene utenfor Bergen har en god infrastruktur i forhold til veier, ekspressbusser, jernbane, båt og tog. Ved behov for ekstra kapasitet vil det være naturlig å inkludere deler av Sogn & Fjordane og Geilo. Sistnevnte er 3,5 time unna Bergen med tog og har stor overnattingskapasitet. Overnattingsstedene er orientert om prosessen med søknaden og at de vil bli forelagt de krav som UEFA stiller. Kartlegging av overnattingsmuligheter viser at kravene fra UEFA vil bli imøtegått. Prisene som forventes fra UEFA er også innen de priser som overnattingsstedene i dag har. Da 80% av hotellkapasiteten i byene er drevet av 5 hotellkjeder, antas det at betingelser som vil forelegges og avtaler som skal gjøres i utgangspunktet blir relativt homogene for alle byene. overnattingskonseptet 1.2 Oppsummering av offisielle krav NFFs oppsummering av UEFAs krav til overnatting med vertsbyens kommentar. De offisielle kravene i forbindelse med overnatting kan oppsummeres som følger; n Overnattingsstedene skal være i en maksimal avstand på 100 km fra kamparena. Fra Bergen sin side inkluderer dette regioner som Bergen, Bergens nærmeste 13 kommuner, Voss, deler av Hardanger og Haugesund. Haugesund har i dag en avstand på mer enn 100 km fra Bergen, men vil ved ny veiutløsning ligge innenfor kravet om 100 km n Hotellene skal ha både 3,4 og 5 stjerners kvalitet. Det er fra NFF sin side utsatt kravet om å definere hotellene i Bergen etter stjernesystemet til NHO Reiseliv sitt system er fastsatt n Dersom Bergen skal være vertskap for en deltakernasjon, skal det ikke være mer enn 20 minutters kjøring fra hotell til treningsbane. Et slikt hotell skal også ha en høy standard samt at sikkerhet og velferd skal ivaretas på en god måte n Dersom Bergen vil kunne tilby en stadion med kapasitet tilskuere (scenario 1), vil kravet til hotellrom til UEFA være på rom. Ved scenario 2 vil kravet være rom n Det maksimale antall besøkende til Bergen ved en kampdag er ved scenario 1 beregnet til Ved scenario 2 beregnes besøkende. Antall overnattinger er vanskelig å beregne eksakt fordi man per i dag ikke vet kampoppsettet og fordi man delvis også ønsker å transportere tilskuere inn og ut av kampbyen samme døgn n 100% av hotellkapasiteten skal avsettes til Euro 2016 n Dersom det er behov for overnatting til politi og frivillige utover det som regionen selv kan dekke, kan eventuelle militære forlegninger være et alternativ En oversikt over hotellene klassifisert følger på neste side

20 2.1 3-, 4- og 5-stjernes hoteller 5-stjernes hoteller Generell informasjon eksisterende hotell Planlagte hoteller Hotell navn adressee* nettside avstand til antall antall Current Pris i nok antall rom Byggestart Åpningstidspunkt stadion rom senger rack rate Clarion Hotel Havnekontoret Slottsgaten 1, 5003 Bergen 5,0 km ,33 kr 1 695,00 Clarion Hotel Admiral C. Sundtsgate 9, 5004 Bergen 5,0 km ,67 kr 1 095,00 Clarion Hotel Bergen Airport Flyplassveien 555, 5869 Bergen 15,0 km ,89 kr 2 195, TBC TBC Det Hanseatiske Hotel Finnegårdsgaten 2A, 5003 Bergen 5,0 km ,11 kr 1 495,00 First Hotel Marin Rosenkrantzgt. 8, 5003 Bergen 5,0 km ,67 kr 1 095,00 Grand Terminus Zander Kaaesgt. 6, 5809 Bergen 5,0 km ,33 kr 1 650,00 Quality Hotel Edvard Grieg Sandsliåsen 50, 5254 Sandsli 10,0 km ,56 kr 995,00 Radisson Blu Hotel Norge Ole Bullsplass 3, 5012 Bergen 5,0 km ,22 kr 1 595,00 Radisson Blu Royal HotelBryggen, 5835 Bergen 5,0 km ,22 kr 1 595,00 Scandic Bergen Airport Kokstadflaten 2, 5257 Kokstad 13,0 km ,22 kr 1 190,00 Scandic Bergen City Håkonsgaten 2-7,, 5000 Bergen 5,0 km ,44 kr 1 390, TBC TBC Solstrand Hotel & Bad 5200 Os 30,0 km ,78 kr 1 690,00 Thon Hotel Bergen Airport Kokstadveien 3, 5257 Kokstad 13,0 km ,44 kr 1 795,00 Fleischers Hotel 5700 Voss 102,0 km ,00 kr 930,00 Park Hotel Vossevangen 5700 Voss 102,0 km ,00 kr 875,00 Hardangerfjord Hotel 5610 Øystese 83,0 km ,56 kr 950,00 Radisson Blu Hotel Haugesund 5538 Haugesund 122,0 km ,33 kr 1 245,00 Clarion Collection Hotel Amanda 5525 Haugesund 122,0 km ,44 kr 1 750,00 Rica Maritim Hotel 5528 Haugesund 122,0 km ,33 kr 1 650,00 Hotell Arenum 5,0 km 250 TBC TBC Totalt antall 5-stjerners rom totalt antall planlagte stjerners rom overnattingskonseptet 4-stjernes hoteller Alver hotel 5911 Alversund 35,0 km ,78 kr 1 375,00 Augustin Hotel C. Sundtsgate 22, 5004 Bergen 5,0 km ,33 kr 1 650,00 Bergen Travel Hotel Vestre Torggate 20A, 5015 Bergen 5,0 km ,89 kr 980,00 Best Western Hotel Hordaheimen C. Sundtsgate 18, 5004 Bergen 5,0 km ,11 kr 1 360,00 Bjørnefjorden Gjestetun Hatvikveien 25, 5200 Os 25,0 km ,78 kr 1 150,00 Comfort Hotel Holberg Strandgaten 190, 5004 Bergen 5,0 km ,44 kr 895,00 Rica Hotel Bergen Christiesgate 5-7, 5015 Bergen 5,0 km ,89 kr 1 295,00 Neptun Hotel Rica Partner Valkendorfsgaten 8, 5012 Bergen 5,0 km ,00 kr 1 395,00 Strand Hotel Rica Partner Strandkaien 2-4, 5013 Bergen 5,0 km ,33 kr 1 290,00 Thon Hotel Bergen Brygge Bradbenken 3, 5003 Bergen 5,0km ,00 kr 810,00 Thon Hotel Bristol Torgalmenningen 11, 5014 Bergen 5,0 km ,89 kr 1 475,00 Thon Hotel Rosenkrantz Rosenkrantzgaten 7, 5003 Bergen 5,0 km ,33 kr 1 695,00 Thon Hotel Sandviken Brygge Sandviksveien 94, 5035 Bergen 5,0 km ,11 kr 1 225,00 Westland Hotell 5955 Lindås 55,0 km ,00 kr 1 350,00 Best Western Kinsarvik Fjordhotell Kinsarvik, 5782 Hardanger 115,0 km ,11 kr 1 045,00 Grand Hotel Osen 5, 5405 Stord 60,0 km ,44 kr 1 345,00 Stord Hotel Leirvik, 5405 Stord 60,0 km ,22 kr 1 595,

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning Sweden-Norway 2016 Innhold 1 SAMLET VURDERING AV VERTSBYENE... 1 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Rapport Delprosjekt Overnatting

Rapport Delprosjekt Overnatting Rapport Delprosjekt Overnatting Norges Fotballforbunds søknad om EM2016 19.12.2008 Innhold 1 Oppsummering...4 1.1 Overnattingsbehovet er stort...4 1.1.1 Overnattingsbehov...4 1.1.2 Overnattingskapasitet...6

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

World Heritage City BERGEN. Inngangen til Fjordriket

World Heritage City BERGEN. Inngangen til Fjordriket World Heritage City BERGEN Inngangen til Fjordriket BERGEN WORLD HERITAGE CITY Håkon s Hall and Rosenkrantz Tower, Bergen Castle (Bergenhus) Bergen har ønsket mennesker velkommen i mer enn 900 år Fra kong

Detaljer

Byrådssak 121/13. Sykkel-VM 2017 ESARK-0182-201110183-57

Byrådssak 121/13. Sykkel-VM 2017 ESARK-0182-201110183-57 Byrådssak 121/13 Sykkel-VM 2017 EKHA ESARK-0182-201110183-57 Hva saken gjelder: Dette er en oppfølging av sak 54-12 «Søknad om Sykkel-VM 2016», og her fremlegges muligheter, konsekvenser og forutsetninger

Detaljer

TROMSØ 2014 ROMSA 2014. vinterlekene til vinterbyen

TROMSØ 2014 ROMSA 2014. vinterlekene til vinterbyen TROMSØ 2014 ROMSA 2014 vinterlekene til vinterbyen UTARBEIDELSE AV SØKNAD Anne-Cathrine Arnesen Eskild Freibu Nils I. Hætta Svein Gunnar Karlstrøm Rune Larsen Nagina Malla Jørn Roar Moe Kim Kr. Nordli

Detaljer

SENTRUMSPLANEN 2014 INSPIRASJONSPLAN FOR BERGEN SENTRUM

SENTRUMSPLANEN 2014 INSPIRASJONSPLAN FOR BERGEN SENTRUM SENTRUMSPLANEN 2014 INSPIRASJONSPLAN FOR BERGEN SENTRUM 1 1. INNLEDNING 4 2. HVA VIL VI MED BERGEN SENTRUM? 6 INNHOLD: 3. NI SENTRUMSOMRÅDER, SÆRPREG OG TILTAK 8 3.1 SKOLTEGRUNNSKAIEN/BERGENHUS FESTNING/KOENGEN

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL. Horwath Consulting

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL. Horwath Consulting DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL Horwath Consulting Enkel etableringsundersøkelse (utkast) Nytt hotell i Porsgrunn August 2008 Foreløpig utkast Hotellprosjekt Porsgrunn

Detaljer

FELT S OG KBA1. Side 1 av

FELT S OG KBA1. Side 1 av Hotellanalyse Forslag til reguleringsplan for Lura Bydelssenter, Felt S ogg KBA1 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LURA BYDELSSENTER, FELT S OG KBA1 HOTELLANALYSE LURA BYDELSSENTER Oppdragsgiver: Lura Utvikling

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Rosenkilden. Mer enn en drøm! . Side 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13. .Side 22 og 23. .Side 18, 19 og 20

Rosenkilden. Mer enn en drøm! . Side 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13. .Side 22 og 23. .Side 18, 19 og 20 Mer enn en drøm! Stavanger er med i kappløpet om å bli vertsby under fotball-em i 2016. Mulighetene er enorme.. Side 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 5-2009 ÅRGANG 16

Detaljer

Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø

Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø TØI rapport 946/2008 Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø Arvid Strand Petter Næss ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-0859-0 Elektronisk versjon Oslo, desember 2007/januar 2008 Tittel:

Detaljer

3.1 FAKTA OM BYBÅNDET... 15 3.2 BESKRIVELSE AV DE ENKELTE BYDELER I BYBÅNDET... 19

3.1 FAKTA OM BYBÅNDET... 15 3.2 BESKRIVELSE AV DE ENKELTE BYDELER I BYBÅNDET... 19 BYBÅNDSANALYSEN 1 2 BYBÅNDSANALYSEN 3 4 INNHOLD 1 INNLEDNING... 7 1.1 HENSIKTEN MED DENNE ANALYSEN... 7 1.2 HVILKEN BYVEKST FORVENTER VI FREMOVER?... 7 1.3 HVA ER KAPASITETEN FOR VIDERE VEKST I STAVANGER

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Kartlegging av Tromsø sentrum

Kartlegging av Tromsø sentrum Kartlegging av Tromsø sentrum Sentrumsløftet, mars 2011 Kart over Tromsø sentrum fra Hansjordnesbukta til Hålogaland Teater Prosjektet tar utgangspunkt i samme arealmessige avgrensning som kommunedelplanen

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Godkjent av kommunestyret 13. mars 2014 FORORD Stavanger lufthavn Sola (SVG), Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S Evalueringsrapport utarbeidet for Næringsseksjonen i Fredrikstad kommune Av Knut Aarvak Stiftelsen Østfoldforskning September 2001 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.40.01

Detaljer

Transportanalyse for Bergensområdet

Transportanalyse for Bergensområdet Transportanalyse for Bergensområdet januar 2007 ISBN 978-82-7827-000-4 1 2 Forord Bergensområdet står foran store transportpolitiske utfordringer i å kunne handtere kommende trafikkvekst med et effektivt

Detaljer