PERSONALET I SPRINGKLEIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALET I SPRINGKLEIV"

Transkript

1

2 PERSONALET I SPRINGKLEIV Anna Lisa Stenhaug Styrer Marit Langemyr Ped. leder Bente Solheim Ped. leder Anita Vaagsnes Assistent Cecilie Sigbjørnsen Assistent Helene S. Fløistad Assistent Harpa R. Hardardottir Assistent/vikar Kontaktinformasjon: Tlf. Jungeldyra: Tlf. Småkryp: Bjørn-Ivar Sigbjørnsen Friluftsleder/Økonomi/Adm Grethe Sigbjørnsen Daglig leder Monica Solum Assistent/vikar Tlf. Grethe: E-post: Tlf. Bjørn-Ivar E-post: Pedagogisk leder Pedagogisk leder i barnehagen har ut i fra utdanning og kompetanse et særlig ansvar for å utvikle barnehagens virksomhet i overensstemmelse med mål og innhold slik de er gitt i rammeplanen. Den konkrete utformingen av arbeidet må gjøres i fellesskap med alle voksne i barnehagen. Pedagogisk leder i arbeidslaget vil i samarbeid med eier ha et særlig ansvar her. Ped.leder har veiledningsansvar for sine nærmeste medarbeidere. Gjennom sin utdannelse har ped.leder fått kompetanse til å møte, veilede og oppdra barn. Han/hun har også utviklet kompetanse i å samarbeide med voksne. Assistenten Assistenten er den andre store personalgruppen og en yrkesgruppe som vil ha varig plass i barnehagen. I samarbeid med, og under veiledning av førskolelærer og eier, har assistenten medansvar for omsorg og pedagogisk målrettet arbeid. Daglig leder Det overordnede ansvar for introduksjonsarbeidet i barnehagen ligger hos arbeidsgiver. Med dette menes tiltak for at ansatte hurtigst mulig skal få innføring i og tilpasse seg arbeidssituasjonen. Det er naturlig at arbeidsgiver står for opplæring av førskolelærer. Opplæring av de øvrige ansatte i barnehagen kan delegeres til førskolelærer. I slike tilfeller har arbeidsgiver et særskilt ansvar for å gi både opplæring og et verktøy slik at førskolelærer kan stå for dette. Eier har ansvar for økonomien i barnehagen. Store deler av kontorarbeidet er det eier som tar seg av.

3 Springkleiv barnehage skal være et trygt sted der barn og voksne sammen skaper åpenhet og trygghet Trygghet, latter og kjærlighet HVA ER EN ÅRSPLAN? Årsplanen for barnehagen vår, er en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom et barnehageår. Årsplanen er et verktøy for personalet- og en informasjon til foreldrene. I årsplanen finnes korttidsplaner og langtidsplaner. En årsplan har flere funksjoner. Bl.a. er den barnehagens arbeidsredskap som skal sikre at vi bevisst driver barnehagen i en bestemt retning. Den inneholder informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid, om hvordan vi ønsker å arbeide med lek, læring og omsorg. Gjennom en årsplan kan foreldre og barn være med på å bestemme barnehagens innhold, og gjennom en årsplan kan kommunen føre tilsyn med hver enkelt barnehage. Årsplanen blir lagt frem for foresatte på barnehagens første foreldremøte i august. Samarbeidsutvalget godkjenner årsplanen. Årsplanen blir delt ut til alle foreldre og er tilgjengelig på nettsiden vår. Denne gjelder for hele året, og det er viktig å passe godt på den, og følge den fra måned til måned. Underveis får dere lapper med informasjon om hva vi har gjort og eventuelt andre ting som kommer til å skje. Skulle det skje forandringer i årsplanen, vil dette komme fram på oppslagstavlen i gangen. Årsplanen er utarbeidet av assistenter, pedagogiske ledere, eiere og styrer. PSYKISK HELSE Psykisk helse angår oss alle, og en god psykisk helse er viktig for å ha det bra. Grunnlaget for den psykiske helsen blir lagt allerede fra første leveår, og barnehagen har fokus på et godt arbeid for psykisk helse. Det er viktig at alle barn får uttrykke sine følelser og at de blir sett og hørt. Den offisielle dagen for psykisk helse er 10. oktober og markeres på nærmeste hverdag. Barns uttrykk skal møtes med åpenhet, de skal bli hørt, sett og respektert

4 BARNEHAGENS MÅL Springkleiv barnehage skal skape trygghet og glede. Humor og latter er en viktig del av hverdagen vår. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, solidaritet, ærlighet og rettferdighet. Barnehagen skal også formidle sentrale kristne tradisjoner, slik de blant annet kommer til uttrykk ved de store kristne høytidene. VURDERING AV BARNEHAGENS ARBEID Både barn og voksne i barnehagen vil evaluere og reflektere over de aktivitetene vi har gjort. Dette gjøres underveis i barnehageåret. Vi vil sammen komme frem til om det er ting som ønskes å gjøres annerledes. Vi legger vekt på medvirkning og at barna har noe å si. LITT OM BARNEHAGEN VÅR Springkleiv barnehage er en privateid barnehage med 18 plasser for barn i alderen 3-6 år og 9 plasser for barn i alderen 0-3 år. Barnehagen har 2 avdelinger med til sammen 27 barn. Barnehagen ble godkjent sommeren Vi har et fint uteområde og mange muligheter til flotte turer i nærmiljøet. Barnehagen har egen minibuss og benytter denne ofte på tur. Fordeling av administrativt og økonomisk ansvar for driften er følgende: Styrer, pedagogisk ledere og eier planlegger det administrative. Hele personalet planlegger det pedagogiske opplegget i samarbeid med pedagogisk ledere, mens eier tar seg av økonomien. Som pedagogisk ansvarlig skal det være ansatt 1 førskolelærer i full stilling på 9 små barn og 1 førskolelærer på 18 store barn. Barnehagen skal ha styrer i 33 % stilling. Åpningstider: Mandag Fredag Barnehagen har sommerferie fra og med 8. juli til og med 7. august. Barnehagen har stengt i romjulen. F.o.m 23. des. til 2.januar Barnehagen er også stengt mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag. Da er det påskeferie. Hver vår vil vi i samarbeid med foresatte, vurdere barnehagens pedagogiske virksomhet. Dette gjøres på vårens foreldremøte. Vurderingsarbeidet vil legge grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. lærer presenterer et sammendrag over det vi har gjort dette barnehageåret. Vi reflekterer over prosjekter, temaer, turer og arbeid i forhold til rammeplanens fagområder. Videre i arbeidet vil foresatte få utdelt et skjema for medvirkning, der forslag og ideer til neste årsplan noteres. Dette er en fin mulighet for foresatte i barnehagen til medbestemmelse av barnehagens innhold.

5 LITT OM. PLANLEGGING OG DOKUMENTASJON Å ha klare mål for det vi gjør er viktig, og vi bruker derfor «didaktisk» planlegging og dokumentasjon på ulike aktiviteter. Vi skal reflektere over det vi gjør, og se muligheten for endringer. Årsplanen er personalets arbeidsredskap og hver uke blir planlagt i god tid på eget skjema. Skjemaet inneholder hva som skal gjøres, hvordan det gjøres og hvem som skal ha ansvar for de ulike aktivitetene. Barn ser verden med egne øyne og det er derfor viktig at barnehagen tar deres meninger og tanker inn i planleggingen. God dokumentasjon er viktig for at barnehagen skal kunne vise hva som blir gjort i forhold til årsplanen og rammeplanen. På ulike måter vil vi dele vårt innhold og arbeid med andre. Hver dag noteres «hva har vi gjort i dag», vi lager «plansjer» med ulike aktiviteter som henges på oppslagstavle i gangen, hver måned utdeles et «månedsbrev», førskolelærer skriver «månedsrapport» der aktiviteter ut fra fagområdene dokumenteres, ulike aktiviteter blir lagt ut på hjemmesiden vår og vi oppdaterer til stadighet vår Facebook side.. Det observeres og noteres om barnas utvikling. Det brukes en «pedagogisk rapport» som omhandler barnets språklige utvikling, motorisk og sansemessig fungering, barnets sosiale samspill og konsentrasjon. Samtaler med foresatte om enkeltbarn, gjennomføres to ganger i året. LEK Lekens betydning er for mange barn først og fremst glede. Gjennom lek kan barnet samtidig utforske miljøet rundt seg, og bearbeide det som er vanskelig i omgivelsene eller seg selv. Kjennetegnet på lek er at det er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Leken er på lissom - den ligger utenfor det vi kaller den virkelige verden. Leken er lystbetont for barnet og kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til voksen alder. For å kunne leke trenger barn godt og variert utstyr som verktøy for leken. Opplevelser, fortellinger og nye erfaringer som de voksne tar initiativ til og tilrettelegger for, gir nødvendig stoff til lekens videre utvikling. En må likevel ikke miste det vesentlige i leken: Å LEKE- er for barnet et mål i seg selv. GRUPPEDELING Enkelte ganger vil vi dele barna inn i aldersgrupper. Da vil vi ha aktiviteter som passer hver gruppes alder. Det vil også bli aktuelt med jente/gutte-grupper, samt å dele barnegruppen ved f.eks. tema-samling. SAMLINGSSTUNDEN Samlingsstunden er en viktig del av Springkleivs barnehagehverdag. Hver dag kl samles store og små. Vi synger, har rim og regler, forteller eventyr, dramatiserer og musiserer. Vi avslutter gjerne samlingen med dans eller sanglek. Vi fortsetter med å ha tegn til tale, og lærer enkle hverdagsord! BURSDAGSFEIRING Bursdagsfeiringer blir det gjerne mange av i løpet av barnehageåret. Bursdagsbarnet får en fin pyntet krone. Denne dagen er det bursdagsbarnet som er i sentrum og får bestemme eventyr og andre aktiviteter. Vi koser oss med noe ekstra godt til måltid 2. Hipp, hipp hurra!!

6 SPRINGKLEIV BARNEHAGE - INFORMASJON Formålet med barnehagedriften er å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Det er foreldrene som kjenner barna best, og det er de som har hovedansvaret for barnas omsorg og oppdragelse. Barnehagen skal være en forlengelse av barnas hjem. Begge parter sitter inne med kunnskap og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barnet. Gjensidig tillit og åpenhet er et viktig grunnlag for samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrene må ha trygghet i at de kan ta opp alt som opptar dem i forhold til barnet deres. Personalet har taushetsplikt. Det pedagogiske arbeidet vil så langt det lar seg gjøre, tilpasses foreldrenes forventninger som enkeltpersoner og som gruppe. Metoder for foreldresamarbeid: - Foreldresamtaler - Foreldremøter - Foreldre og personalet snakker sammen ved henting og bringing av barnet. - Fester Medvirkning fra foreldre: Medvirkning fra barnehagen: Informasjon om barnet Medansvarlig for samarbeid Deltagelse i samarbeidsformer Åpenhet for barnets skyld Diskresjon FORELDRESAMARBEID Informasjon om barnet i bhg Hovedansvar for samarbeidet Tilbud om samarbeidsformer Åpenhet for barnets skyld Taushetsplikt ØVINGSOPPLÆRING Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning. Barnehagens styrer og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik øvingsopplæring. (Barnehageloven 24) Barnas beste er alltid i sentrum. Springkleiv skal legge til rette for studenter som eventuelt ønsker opplæring i vår barnehage. Barnehagen tar også inn praksiskandidater til fagarbeider og utplasseringselever fra ungdomsskole eller videregående skole.

7 Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehager. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale en forpliktende ramme å arbeide etter når det gjelder planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Dette skjer i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Rammeplanen omtaler syv ulike fagområder som barnehagen skal arbeide med i forhold til barna i løpet av året. Disse fagområdene er: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Barnehagen er tverrfaglig og dere vil ikke finne fagene bare som separate enheter, men alle blir dekket gjennom temaarbeid og hverdagsaktiviteter. Rammeplanen sier at en barnehage skal gi barn gode muligheter for å utvikle en basiskompetanse gjennom lek og læring i sosialt samspill, og gjennom arbeidet med ulike fagområder. Barna skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger på sentrale fag- og livsområder. Videre sier rammeplanen at en god barnehage gir barna frihet, ved selv å kunne styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til alder og utvikling. Den gode barnehage er fleksibel i bruk av planer og åpner for gode opplevelser. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler basiskvalifikasjoner. Disse er: - Å kunne ta og opprettholde kontakt med andre - Utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne - Utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet. - Å kunne ta andres roller og se en sak fra flere sider - Å kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre - Å kunne lære seg selv å bidra til å utforme positiv holdninger for samhandling - Utvikle et godt muntlig språk BARNEHAGENS INNHOLD - Kunne kommunisere effektivt på flere plan PLANLEGGINGSDAGER Barnehagen har satt av 5 planleggingsdager i året. 2 av disse tas på dagtid (høst og vår) og 3 blir tatt på kveldstid. Barnehagen vil derfor være stengt lille Julaften og de 2,5 dagene før Skjærtorsdag, pga avspasering for personalet. Planleggingsdagene skal brukes til å forberede det pedagogiske innholdet i barnehagen vår.

8 HVORDAN VIL BARNEHAGEN JOBBE MED RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER? I Springkleiv barnehage er hverdagen preget av at vi jobber etter fagområdene. Fagområdene er et av barnehagens viktigste arbeidsredskap. ANTALL, ROM OG FORM I barnehagen leker vi oss med tall og matematiske begreper. Ofte er det en sammenheng mellom turer i nærmiljøet og fagområdet antall, rom og form. På byturer kan det være spennende for barna hvis de skal lete etter geometriske symboler på bygninger i sentrum, eller finne ut hvilket geometrisk symbol et vindu på et hus har. I snakkepakken er det mange fortellinger som omhandler læren av matematisk forståelse. Derfor bruker vi snakkepakken veldig ofte og minst to ganger i uken. Telling er noe som barna synes er gøy. Derfor teller vi antall barn i samlingsstund og vi teller før vi synger en sang. Mengde og volum er viktig for barnas romforståelse. Små barn foretrekker ofte små rom, og i den forbindelse kan mengde og volum øke denne forståelsen. Konstruksjonsleker som legoklosser bruker vi til å bygge hus og tårn. Klossene sorterer og kategoriserer vi etter farge og størrelse. I samlingsstund brukes Lego til å lage ulike arrangementer som sirkus med tribuner, eller esker med noe spennende oppi. Brettspill og puslespill er noe som er på bordet veldig ofte i barnehagen. Barna liker godt å roe ned tempoet med å sitte og pusle. Ved pusling kreves det konsentrasjon og fokusering, samt gjenkjenning av figurer. Annenhver mandag baker vi. Barna er deltagende i baking og på denne måten får de også et innblikk i volum og mengde. Baking gir jo også alltid et særdeles godt resultat som barna får kose seg med, og er derfor en svært populær aktivitet på begge avdelingene. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Springkleiv barnehage er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf og i den forbindelse blir det markert kristne tradisjoner og høytider. Barna blir kjent med kristne høytider og tradisjoner ved at det både jul og påske blir lagt vekt på det kristne budskapet. Samtidig med dette, er det fokus på mangfoldet i barnegruppen og i samfunnet utenfor. For barna sin del er det viktig at det henspeiler på samfunnet og at barna lærer seg toleranse og empati. I samlingsstunder har vi noen ganger temaer som skal lære barna om hvordan det er i andre land, gjerne fattige land. På denne måten får barna innsikt i andres levemåte og levestandard. Undring er en stor del av barnas hverdag. Ved matbordet, i lek og i samlingsstunder tar vi oss tid til å undre. Barna reflekterer mange ganger mer enn vi voksne tror, og da er det viktig å ta seg tid til dette. Undringen kan være hvorfor himmelen er blå, hvordan kan regnbuen bli så fargerik og noen ganger kan spørsmål som hvorfor snøen smelter, dukke opp. Barna har mange tanker i hodet sitt og trenger svar. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Springkleiv barnehage har mye fokus på bevegelse og sunt, variert kosthold. Hver fredag er det gymtime for hele barnehagen. Da er begge avdelingene samlet og vi har sangleker med bevegelse og noen ganger turner vi rundt på matter. Vi har mye sangleker både ute og inne. Det kan være sangleker med mye bevegelser og hopp og sprell. Barn har mye energi og det er voksnes ansvar å få kanalisert den energien riktig for barna. Hver tirsdag og torsdag er begge avdelingene på tur ut av barnehagen. Da går vi enten på skogtur eller på andre steder i nærmiljøet. På disse turene er bevegelse i hovedfokus. Barnehagen har som mål at barna skal være ute to ganger daglig, og så mye det lar seg gjøre. Været skal ikke være noe hindring for at barna skal få være ute. Utelek er veldig viktig med tanke på grovmotorisk utvikling. Det å kunne løpe ute og hoppe gir barna en følelse av frihet og kroppsbeherskelse. Maten som serveres skal være sunn og variert. Det serveres både fisk, grønnsaker og kjøttretter. På hver avdeling henger det ukemeny som viser foreldre hva vi spiser hver dag.

9 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET NÆRMILJØ OG SAMFUNN Springkleiv barnehage har stort fokus på kreativitet og kunst. Barn lærer gjennom å bearbeide tema på ulike måter. Det er voksnes ansvar å la barna finne sine kreative evner, og lære dem å utvikle disse. På avdelingen for de minste, er det ofte læring av ulike malingsteknikker som er aktuelt på høsten. Det er mye som skal læres, og maling og tegning må øves på. Etter jul er det gjerne videreføring, men likevel mye gjentakelse. På Jungeldyra kan disse ulike teknikkene benyttes til mer avanserte hobbyaktiviteter. På denne måten mener vi i Springkleiv barnehage at barna blir sikre på seg selv og sine kreative evner. Fargelære er også en stor del av hverdagen i barnehagen. Vi blander farger både når vi maler og underveis i samlingsstunder. Barns kreative evner utvikles gjennom at vi voksne pirrer deres nysgjerrighet og samtidig gir barna mestringsfølelse. Estetikk i hverdagen kan være viktig for både barns og voksnes sanselige opplevelse av verden rundt. Når barna har hobbyaktivitet minst en gang i uken, får de bli en del av kunsten, ikke bare observere.. Innenfor kunsten er det blant annet drama og musikk. Flere ganger har de voksne hatt skuespill foran barna, da gjerne utfra et kjent eventyr. Når det er kjente eventyr, kan barna kjenne seg igjen og de tar nesten del i fremførelsen.. Kunst og hobbyaktivitet er også en viktig del av den finmotoriske utviklingen. Så som perler og å lage figurer og deretter male eller pynte, er en fin måte å øve finmotorikken på. Mye av kunsten foregår ute på turdagene. Vi tar i bruk naturen og barna lager ofte små bilder av kvister, blader og steiner. Dette er kunst som forblir i naturen og ikke alltid tatt bilder av, men for barna er det en viktig del av utforskingen. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Springkleiv barnehage er en friluftsbarnehage, og er mye ute i naturen. dagene på tirsdager og torsdager er alltid nøye planlagt. Dette er dagene hvor vi gjør bruk av naturen til både matlaging, lek, hobbyaktiviteter og fysisk utfoldelse. Maten blir laget på bål eller annen varme, enten grilling av pølser eller gryteretter. Gjennom hele barnehageåret har barna fått se hvordan naturen har endret seg i takt med årstiden. På høsten ser vi bladene skifte farge og faller av. På vinteren har vi med oss akebrett og ski i skogen. Barnehagen har egen fuglekasse i nærområdet, og vi følger nøye med der om hvem som har bosatt seg i den. En uke settes av til miljøvern og da lærer vi litt ekstra om hvordan «ta best vare på naturen og dyrene rundt oss.». Barnehagen har egen kjøkkenhage der det dyrkes blant annet poteter og reddiker. Barna er selv med på å lage kjøkkenhagen, og vi sjekker flere ganger i uken hvordan det står til med jorden og vekstene. På denne måten blir barna kjent med hvordan noe mat blir til. Vi er så heldig at barnehagen ligger gunstig plassert i nærmiljøet. Vi er ute på turer i nærmiljøet på tirsdager og torsdager. Dette er dagene vi mater ender i Langsæ-parken, besøker fiskebrygga i sentrum og biblioteket eller går på trilleturer med de minste. Det er spennende å se hva vi har i nærmiljøet, og barna får kjennskap til ulike samfunnsinstitusjoner. Springkleiv barnehage har tradisjon med å feire nasjonaldagen, dagen før selve dagen. Da går vi i tog rundt i nærmiljøet, og etterpå er det lek og moro. Vi spiser god mat og koser oss masse.. Demokrati er et begrep som vi lærer om i barnehagen. Vi har hatt egen stemming og på den måten har barna fått kjennskap til hvordan et demokrati kan fungere i praksis. Den samiske nasjonaldagen blir markert med samisk mat og samiske aktiviteter. På denne måten får barna kunnskap om andre tradisjoner. Vi har tema/prosjekter som tar for seg SOS-barnebyer, markerer FN-dagen og egen uke med bruk av Papapya-fuglen. Disse prosjektene skal gi barna kunnskap om verden utenfor Norge og et innblikk i andre barns liv. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST En hverdag i Springkleiv barnehage preges av samtale og dialog mellom personalet og barna. Dialogen er viktig for både de minste barna på Småkryp og de større barna på Jungeldyra. Det er gjennom dialog, og da fokus på uttale og begrepsforståelse, at barna utvikler sin språkforståelse. I samlingsstunder fokuseres det på eventyr og fortellinger fra Snakkepakken. Dette er en del av begrepslæren og språkstimuleringen. Gjennom sanger, rim og regler får barna kjennskap til norsk språkkultur og norske tradisjoner.. Rollelek og konstruksjonslek er viktige bærebjelker innenfor språkutvikling. I rolleleken får barna selv mulighet for å trene på språket. De prater seg imellom, gjerne i kjøkkenlek eller lek med småbiler på gulvet. I konstruksjonslek, lego og duplo, kan barna diskutere både farger, størrelser og hvordan konstruksjonen skal bli seende ut.. Vi bruker også mye høytlesning. Ved høytlesning får en mulighet for innlevelse på egenhånd, og kan selv skape sin egen språklige verden. I Springkleiv barnehage har vi månedens bok. Denne boken danner et utgangspunkt for hva vi jobber med den måneden, og brukes gjerne i samlingsstunder, og tas med på turer ut av barnehagen.. Annenhver mandag er det barnehagekor. Dette er stort for barna og da synges det. Begge avdelingene møtes og koret ledes av en av personalet. Her læres både sangteknikk og ulike sanger. Koret er en stor del av barnas språkutvikling, hvor de lærer å kjenne og lytte på stemmen.

10 LITT OM AVDELINGENE I SPRINGKLEIV BARNEHAGE SMÅKRYP Småkryp har barn i alderen 0-3 år. Avdelingen har 9 barn, 2 assistenter og 1 pedagogisk leder. JUNGELDYRA Jungeldyra har barn i alderen 3-6 år. Avdelingen har 18 barn, 2-3 assistenter og 1 pedagogisk leder. Nye barn på avdelingen er ofte 10 måneder når de har sin første dag, så her legges dagene opp til masse stell og kos. Bøker, musikk og dans hører hverdagen til. Vi er mye ute i frisk luft. De fleste barna på avdelingen sover i løpet av dagen, og barnehagen har tvilling-triller som alle kan sove i ute. 2-ÅRS KLUBB PÅ SMÅKRYP 2-års klubben er den delen av barnegruppen som overføres til stor avdeling, Jungeldyra, ved neste barnehageår. Denne gruppen har en del andre behov for utfordringer enn de aller minste. Hvorfor 2-års klubb: De eldste i barnegruppen Småkryp er fra 2 år og oppover. De har utviklet mer språk og mer begreper enn de aller minste. For at språkutviklingen deres ikke skal stagnere, ser vi på det som viktig å følge disse barna opp med ekstra språktrening en gang i uka. Vi er glad i sang og musikk, så vi «rocker» ofte rundt på avdelingen. Jungeldyra har en scene som de kan fremføre både sang og drama på. Ofte har de voksne noe spennende her i samlingsstunden. Trylleshow, dukketeater eller dramatisering. Barna har tilgang til utkledningstøy, som er ganske så populært. Skapergleden er stor i denne alderen, så tegnesaker, plastelina og annet er lett tilgjengelig for barna. Sosial kompetanse har Springkleiv stor fokus på. Vi er gode venner, vi venter på tur, vi spør pent, alle lytter, alle blir sett og alle blir hørt. Lek og læring går side om side. I lek utvikler barna sitt språk og sine sosiale ferdigheter. Voksne tar del i leken på barnas premisser. Småkryp og Jungeldyra har flere felles aktiviteter og barna blir derfor godt kjent med hverandre. En 2-åring har også mer utviklet begrepsforståelse og de kan sette ord i riktig kontekst. På det mentale plan er de i en stadig utvikling. En 2-åring er mer bevisst på seg selv og sitt selvbilde. Det de ofte sliter mer med, er forståelsen av et fellesskap og de andre personene rundt dem. Dette er noe som blir jobbet med, og barna blir gjort seg bevisst på sin tilstedeværelse. Det blir mange fine dialoger og opplevelser i 2-års klubben. Hva gjør vi i 2-års klubben: Aktiviteter som maling med bruk av ulike malingsteknikker, hobbyaktiviteter, lærer rim/regler, synger, besøker biblioteket og andre turer i nærmiljøet. Hvem: Barna som er medlem i 2-års klubben er de som skal overføres til stor avdeling neste barnehageår. For disse barna blir denne klubben som en «førskolegruppe» og de forberedes til årene på stor avdeling.

11 FØRSKOLEGRUPPE FOR 5 ÅRINGER Hovedmålet med arbeidet i førskolegruppen er å forberede barna best mulig for overgang «barnehage skole». I barnehagen er vi svært opptatt av at hvert enkelt førskolebarn får et positivt inntrykk av skoletiden som venter dem. Vi vil jobbe med gleden ved å lære og oppmuntring til å lære. Det skal være trivsel i læringen og vi må sette fokus på å ikke «slite» barna ut med høye forventninger. Hva forventes egentlig av en 5 åring? Modenheten og interessen for skolerelaterte aktiviteter er svært forskjellig fra barn til barn. Det er derfor viktig at vi som barnehage tilpasser utfordringer i forhold til dette. Dette for at hvert enkelt barn skal starte sin skolegang med stor tro på seg selv. I forberedelsene må vi ikke glemme å ta vare på og verne om barnealderen. Lek er det beste utgangspunkt for læring! For at barnet skal ha gode forutsetninger for å få en fin skolestart, har vi satt opp noen punkter som vi mener er viktig at barnet kan: - Kle av og på seg selv - Ordne do-besøk på egenhånd - Sitte stille over en litt lengre periode - Vente på tur - Dele med seg - Konsentrere seg - Hinke, hoppe, kaste og motta ball - Holde blyanten riktig - Klippe - Vise empati - Spise selv - Vise forståelse for mengder, antall og tall - Bruke riktig navn på former og farger - Kjenne igjen bokstaver og kunne navn på noen av dem - Gjenfortelle en historie - Vise forskjell på sunn og usunn mat - Fungere og delta aktivt i en gruppe - Forstå og følge instrukser Disse punktene jobber vi aktivt med i barnehage-hverdagen, og gjennom førskolegruppe en gang i uken det siste barnehageåret før skolestart. AKTIVITETSHEFTER På høsten får førskolebarna utdelt 3 arbeidshefter som er spesiallaget for Snehvit og Springkleivs førskolebarn. I tillegg får de hvert sitt pennal som de skal bruke i gruppen. «Vi leker med tall», «Begrepstrening» og «Vi leker med bokstaver». Gjennom arbeid med disse heftene trener vi på barnets finmotoriske ferdigheter (skrive, tegne, klippe og lime), konsentrasjon, lytte, ta imot og forstå beskjeder, rim, begrepsforståelse, preposisjoner, likheter og ulikheter, tall og tallmengder, gjenkjenning av tall og bokstaver, former og farger, gjenfortelling og utholdenhet. Hver førskolegruppe varer i 45 min (som en skoletime). Det er utrolig gøy å se gleden og entusiasmen til barna ved mestring. TRAFIKKOPPLÆRING Når barna er ferdige med førskoleheftene går vi i gang med trafikkopplæring. Vi bruker «Tarkus» som er et trafikk pedagogisk opplegg for barnehager. Store deler av denne opplæringen vil være utendørs, med turer i nærmiljøet. MILJØ OG KILDESORTERING Vi ønsker å sette fokus på miljøet rundt oss og gjøre barna bevist på kildesortering og gjenvinning. Vi vil bruke LOOP Miljøskole hvor Albert Åberg er frontfiguren. Albert Åberg er et aktivitetshefte for barn fra 4-7 år. I heftet lærer Albert at man ikke kan trylle bort problemer, man må gjøre noe for å løse dem selv. Albert lærer barna om hvordan vi tar vare på miljøet når vi kildesorterer og gjenvinner. AVSLUTNING AV FØRSKOLEGRUPPE I juni avslutter vi førskolegruppen med overnattingstur i friluft. Vi pakker sekken, tar med kano og lavvo og reiser ut i skogen. Her blir det både skattejakt og natursti. SAMARBEID BARNEHAGE - SKOLE I forbindelse med overgang barnehage skole, har vi samarbeid med den skolen barnet skal gå på. Barnehagen deltar på overgangsmøte, der vi informerer om hvilke ferdigheter barna har. En ekstra besøksdag på skolen vil barnehagen prøve å få til.

12 «Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste, gi barna utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå. «UKEPLAN MANDAG - Baking/musikk og rytme/barnehagekor Annenhver mandag er det bakedag. Vi baker brød, rundstykker, boller og annet godt. Barnehagen har annenhver mandag barnehagekor med musikk og rytme. Da samles begge avdelinger og synger og spiller med Min Musikkbarnehage og Rytmehuset. TIRSDAG og TORSDAG - - og dag På tirsdager og torsdager har vi turdager, og det er viktig å levere barna til kl disse dagene. Vi er tilbake i barnehagen innen kl 15:00. Vi utforsker og undrer oss over alt det fine i naturen og lager og spiser maten ute. Gruppen deles i to annenhver tirsdag/torsdag, og da har vi temadag og går gjennom månedens tema. Vi tegner, klipper og limer og har forskjellige prosjekter. I samlingsstunden synger vi, leser og har gode samtaler omkring det aktuelle temaet. ONSDAG - Onsdag er det hobbydag i barnehagen. Da tegner og maler vi. Klipper og limer. Lager fine ting av keramikk, tre etc... Her bruker vi alle fantasien og kreativiteten. FREDAG - og kosedag Fredag har vi gymtime og utfører forskjellige fysiske aktiviteter. Resten av dagen er det kosedag, og vi tar dagen helt som den kommer. Lytte til lydbok, se på en film, synge og danse. Ønsker barna å gjøre litt hobby har de lov til det. Dette er dagen vi ikke har noe fast program, og tar ting på sparket. Barna er gode på å komme med innspill! Åpningstider og kjernetid Barnehagen holdes åpen 5 dager/uke i tidsrommet , med kjernetid mandag, onsdag og fredag mellom kl og 14.00, tirsdag og torsdag kl Kjernetiden er tidsrommet der brorparten av fellesaktivitetene blir gjennomført. Det er derfor viktig at alle barna er i barnehagen under kjernetiden. Rammeplanens fagområder blir godt ivaretatt i barnehagens aktiviteter!

13 Gøy i naturen med fokus på rammeplanens fagområder NATUROPPLEVELSER I BARNEHAGEN For barn i barnehagealder, er naturen der ute en spennende verden, og vi i Springkleiv Barnehage ønsker å legge forholdene til rette så et sunt grunnlag kan legges allerede i barnehagealder. Ved å tilrettelegge for en kombinasjon av opplevelser og undervisning, stimuleres barnets oppmerksomhet av egen nysgjerrighet, som fører til utfordringer der fokus på kreativitet faller naturlig. Friluftsaktivitetene er lagt opp rundt barnehagens rammeplan og fagområder, og gir en spennende og lærerik undervisning som barna vet å sette pris på. Friluft skaper godt humør og sunne holdninger Utdrag fra rammeplanens fagområde natur, miljø og teknikk Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.

14 Barnehagens satsningsområde : Friluftslivets år Målsetning for friluftslivets år Overordnet mål med året er å gi friluftslivet økt oppmerksomhet og at året skal gi varig resultater i form av økt deltakelse i friluftslivet i alle deler av befolkningen. Året skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. Året skal videre øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv. Hovedmålgrupper for året er barn, ungdom og barnefamilier. Hvorfor: En aktiv livsstil og økt bruk av friluftslivet gir ikke bare gode opplevelser, men også bedre helse, bedre humør og en mye rikere hverdag. Fagområder ut fra Rammeplan for barnehagen: I 2015/2016 kommer nærmiljø og samfunn til å være et viktig satsningsområde. I tillegg til natur, miljø og teknikk. SMÅKRYPFORSKERE Småkrypforskere Om våren blir vi «småkrypforskere». Da blir det løftet på steiner og blader. Hva spennende finner vi under der? Barnehagen har utarbeidet et eget lite hefte som barna får utdelt. Her krysser de av når de finner forskjellige innsekter. Barna bruker forstørrelsesglass, glass med forstørrelse i lokket og pinsett. Vi har også et terrarium som vi legger innsektene i.

15 TIDSMASKIN en reise tilbake i historien for å lære om våre forfedre TIDSMASKIN Vi lever i en tidsalder som i mange tilfeller er preget av enkle ferdigløsninger. I "gamle dager" var det mer primitive kår, og av den grunn måtte man også ty til enklere løsninger. Vi synes det er artig å holde litt liv i gamle tradisjoner, og vet at barna også elsker denne typen aktiviteter. Gjennom prosjektet TIDSMASKIN, ønsker vi å børste støv av gamle kunster, og la barna få et godt innblikk i hvordan verden har forandret seg. Vi vil ta for oss forskjellige temaer, så som hvordan bonden lagde smør av fløte, hvordan man benyttet kokegrop i mangel av stekeovn og hvordan man pisket krem uten tilgang på strøm. Dagens barn vet godt hvordan man benytter nettbrett, og kan enkelt lese tegneserier der. Men hvordan lagde de aviser og tegneserier før i tiden, eller hvordan så de første tegnefilmene ut før TV n og kino ble oppfunnet. De moderne fyrstikkene har eksistert i over 200 år, men hvordan tente man bål før det? I dag kjøper vi langrennsski i butikken, men hvordan lagde man det i gamle dager, og hvordan lagdes impregnering til skiene? Dette og andre spennende ting skal vi gjennom vårt prosjekt, TIDSMASKIN, la barna lære om, både i teori og i praksis. Vi tror dette kommer til å bli kjempespennende både for liten og stor. KREATIV LEK fra fantasi til lek «Au, au, jeg slo meg», leker hun. Øyeblikkelig kommer en av de andre barna løpende til for å hjelpe. Lekemedisinsakene hentes frem, og det blir møysommelig lagt bandasje rundt «såret». De andre barna får med seg opptrinnet, og plutselig er det kø på «sykehuset».. I Springkleiv barnehage er vi opptatt av å omforme barnas fantasi til kreativ lek. Voksenrollen dreier seg i hovedsak om å hjelpe i gang med leken, for siden å holde litt avstand og observere. Det gir barna muligheten til å utfolde fantasiene på sitt eget nivå, og omgjøre det til kreativ lek. Gjennom lek etablerer barna forståelse og vennskap på tvers av språk og kulturer. En perfekt arena for læring og sosial kompetanse, som stimulere både emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle barnets evne til å løse problemer, og gir kunnskap i praksis om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk. Når barnet slipper noe ned på bakken eller kaster noe, lærer det at noe kan gå i stykker, lager bråk, eller spretter. Når barnet leker med andre, lærer det at mennesker reagerer forskjellig på ulike ting som skjer i leken. De lærer å ta initiativet og utvikler den kreative siden av seg selv.

16 FARGELÆRE OG GEOMETRISKE SYMBOLER «Se min kjole, den er blå som havet. Alt hva jeg eier det er blått som den» Rød, gul og blå er våre primære farger. Hva blir fargen om vi blander rød og gul? Fargeblanding i vann er en av mange aktiviteter vi har i barnehagen. Når vi blander primærfarger, får vi sekundærfarger. Når vi blander sekundærfarger, får vi tertiærfarger. Vanskelige ord, men forståelsen blir lettere når vi gjør blandingen i praksis. - Primærfarger - Sekundærfarger - Tertiærfarger Vi bruker også ulike aktiviteter fra snakkepakka, som har tema farger! Fagområdet antall, rom og form byr på mye spennende og det høres kanskje rart ut at vi skal ha «matte» i barnehagen. Men matte gjør vi faktisk hele tiden i dagliglivet, uten at vi tenker over det. Vi teller, finner likheter og ulikheter, sorterer i farger, måler og veier osv. I geometri kan barna bruke fantasien sin. Vi finner ulike former og setter dem samme. Matematikk til skogs et vil vi også ta med oss ut i naturen. Da vil naturmaterialer være våre sentrale materialet. Her vil det bli kunst og annet i både tredimensjonale, todimensjonale og speilsymetriske kreasjoner.

17 VÆRE SAMMEN - LØVEBARNEHAGE SPRÅKGRUPPE Jeg skal være meg, men gi plass til andre, slik at de blir seg. Bry meg om en annen, hjelpe når jeg kan. Slik blir livet bedre for barn i alle land! Ser du en som plages? Det er ikke bra! Alle må stå sammen om å si i fra! Alle barn på jorden har den samme rett, til å være trygge og til å være sett. Løveloven Være Sammen implementerer den varme og grensesettende voksenstilen blant alle barnehagens ansatte. Være Sammen ser på barnehagen som en arena for barnets medvirkning og modning. Barna skal bli kjent med Regnbueløven som skal inspirere dem til å gjøre det som er riktig. Vi skal sammen forplikte oss til løveloven. Vi vil dette året bli kjent med «være sammen» prosjektet som også mange andre barnehager har gode erfaringer med. «Være sammen» vil være en del av språkgruppen dette barnehageåret. BARNS TRIVSEL VOKSNES ANSVAR Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen Barns trivsel voksnes ansvar er et inspirasjons hefte fra Utdanningsdirektoratet som barnehagen vil ta utgangspunkt i, ved arbeid mot mobbing i barnehagen. Barna skal sikres omsorg, trygghet, respekt og tilhørighet. De skal ha et trygt miljø og skal bli skånet for fysisk eller psykisk skade. Personalet skal bygge gode relasjoner til hvert enkelt barn. Vi skal ha et positivt fellesskap og ha respekt for hverandre. Barnehagen skal jobbe for et godt psykososialt miljø der all form for mobbing, diskriminering og utestenging har nulltoleranse. Hvordan vil vi bygge gode relasjoner til hvert barn? Hvordan imøtekomme barnas ønsker? Hva gjør vi for å støtte opp om barnas vennskap? Hva er forskjell mellom humor og ironi? Hva gjør vi om et barn gir uttrykk for at det mistrives? Personalet skal aktivt jobbe sammen om disse spørsmålene og komme frem til gode løsninger. Hver uke har vi språkgruppe for barn som har et ekstra behov for oppfølging. Ved å bruke «konkreter» stimulerer vi barns språk og begrepslæring. Barnehagen har fokus på et rikt og variert språkmiljø for å utvikle barns språklig kompetanse. Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn skal få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Noen barn har sen språkutvikling eller andre språkproblemer. De må få tidlig og god hjelp. KREATIVE MED DIGITALE VERKTØY Barns digitale verden startet tidlig. De fleste er kjent med både smarttelefonen og nettbrettet. I barnehagen vil vi legge til rette slik at alle barna får kjennskap til forskjellige digitale muligheter. Gjennom digitale verktøy vil barna i Springkleiv få kjennskap til kopiering, scanning, spill, fotografering, filming, og animasjon. IKT i barnehagen skal handle om digitale verktøy i kreativitet, lek og læring! I arbeid med digitale verktøy vil vi bruke boken «kreativ bruk av digitale verktøy» som arbeidsredskap.

18 PEDAGOGISKE VERKTØY I SPRINGKLEIV BARNEHAGE MIN EGEN MUSIKKBARNEHAGE Barnehagen ønsker å bruke ekstra mye tid på sang, kreativ dans, musikk og rytmikk. Det er noe som fenger både små og store, og som gir kroppslig mestrings-følelse. Min egen musikkbarnehage består av 3 bøker med cd. Bøkene er utarbeidet av en sangpedagog, og er rettet mot barn i alderen 6 mnd 7 år. I hver bok er det 30 sanger, rim, regler og aktiviteter, hvorav halvparten er kjente, kjære sanger og resten er nye. På hver side møter vi den musikalske musen Ludvik. Ekstra gøy blir det når man bruker "musestemme" når man leser det som Ludvik sier. Barna blir glade i Ludvik og gleder seg til å høre hva han sier på neste side! På den måten "drar" Ludvik barnet med seg inn i sangen og leken. Det å oppleve mestring er viktig for alle barn. Sangene, lekene og det Ludvik sier kan være med på å trene opp hukommelsen og andre ferdigheter ( grovog finmotoriske ferdigheter ) uten at barna oppfatter det som trening. Vi vil bruke mandagene spesielt til dette satsningsområdet. Det blir spennende å se hvilke sanger og sang-leker som blir barnas favoritter! RYTMEHUSET Rytmehuset er et inspirasjonshefte med bl.a lytte-aktiviteter, kreativ dans og rytmikk. Heftet er hovedsakelig rettet mot de eldste barna i barnehagen og skolealder, men vi tilpasser oppleggene slik at de vil passe for hele barnegruppen vår. Det følger med en egen cd med sanger som vi vil bruke sammen med instrumentene vi har her i barnehagen. SNAKKEPAKKEN Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell, som kan styrke barns språk og begrepslæring. Ved at barna får se, høre og være aktive med materiellet, vil de oppmuntres til å forstå og snakke norsk, enten de har norsk eller et annet språk som morsmål. Pakken ble anskaffet med tanke på å bruke som satsningsområde innenfor fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Pakken inneholder bl.a. et veiledningshefte hvor det gis konkrete ideer om hvordan alle barn kan inkluderes uansett morsmål, alder og bakgrunn. I snakkepakkens spennende verden, møter barna bl.a. kjente eventyr som Gullhår og de tre bjørnene, Rødhette og Ulven og Bukkene bruse. I tillegg er det jungeldyr, magneter, spill, dukkefamilier som appellerer til barna. Vi vil bruke snakkepakken først og fremst i samlingsstund, men også ta den frem ved andre passende anledninger. Hvorfor musikk? Glede, stimulans, trøst, gjenkjennelse, trygghet, fellesskap, nærhet, lek. Musikk er et fantastisk middel for å fremme barnets personlige utvikling. Personlig utvikling: - Motorisk utvikling - sanger/leker med bevegelser, bruk av musikkinstrumenter etc. - Kognitiv utvikling - evnen til konsentrasjon, oppmerksomhet, språk, begrepsforståelse etc. - Emosjonell utvikling - trygghet i gruppen, selvtillit (stå frem og gjøre noe), gi uttrykk for følelser, opplevelse og innlevelse i rytme, tekst, melodi, klang etc. - Sosial utvikling - toleranse, hensyn til andre, samarbeid etc.

19 PEDAGOGISKE VERKTØY I SPRINGKLEIV BARNEHAGE SOS BARNEBYER Vi har 2 fadderbarn i barnehagen, og ønsker derfor å lære mer om SOS barnebyer, samt bli kjent med vårt fadderbarn. Tor Åge Bringsværd og Anne G. Holt har laget en fortelling om Karsten og Petra for SOS-barnebyer. I materiellet følger det også med en lydbok om «Løveungen og Frøken Kanin på eventyr i Afrika». Målet er å skape engasjement for å øke kunnskapen om barns levesett i ulike deler av verden, i tråd med barnehagens rammeplan. Barn kan bruke sine evner der de er og hvor de bor til å hjelpe andre barn på denne jord. - Solsikkeloven - PAPAYA FUGLEN Papaya-fuglen er et inspirasjons- og undervisningsprosjekt utgitt av Strømmestiftelsen. Papayafuglen er en slags lykkefugl som vil at alle mennesker på jorda skal ha det godt. Det følger med en bok der vi møter to norske barn, og to barn fra Mali. I tillegg er det cd, opplegg for samlingsstund, plakater, papaya-fugl, bamse og papaya-frø. Målet er å vekke fantasi og empati hos barna, samt øke forståelsen for fattigdom. TARKUS Beltedyret Tarkus er barnas trafikkvenn, og lærer barna hvordan de skal oppføre seg i trafikken. Dette er et trafikk-pedagogisk opplegg for barnehager, utgitt av Trygg Trafikk, rettet mot barn fra 0-6 år. Opplegget består av bamsen Tarkus, fortellinger og samtaler, oppgaver, sanger og rollespill. Opplegget er utviklet i samarbeid med 25 barnehageansatte i 11 barnehager i Norge, og er blitt stor suksess blant barna! Målet er at barna skal bli sikre og ansvarsfulle trafikanter. ELDAR & VANJA Eldar & Vanja er et undervisningsprogram om brannvern, utgitt av norsk brannvernforening. Vi vil bruke en perm som inneholder temaer innenfor brannvern, plansjer, fortellinger, farge, klippe og lime oppgaver, leker og rollespill. Det følger med to hånd-dukker som vil være aktuelle å bruke når vi snakker om temaet. Hånd-dukkene er med på å forsterke læringen til barna. Målet er å sette et fokus på brannsikkerhet for å skape varige og gode holdninger til brannvern hos barna. PINNSVIN OG KANIN Venner er en serie med produkter som tar opp viktige problemstillinger innenfor sosial kompetanse. Serien tar utgangspunkt i kjente situasjoner som kan oppstå i barnehagen og hjemme, og gir barna enkle modeller for konfliktløsning. I læreverket er det 10 vennekort som tar opp temaer om «å samarbeide», «å vente på tur», «å dele», «å vise følelser», «å vise glede», «å roe seg ned», «å si stopp», «å si unnskyld», «å lytte og bli enige» og «å snakke om det».

20 HVA TRENGER BARNET DITT I BARNEHAGEN? Springkleiv Barnehage er mye ute på tur. Derfor er det viktig at barnet har nok skift og varme klær i barnehagen! Barnet trenger til enhver tid å ha følgende skift liggende: 2 sett undertøy, sokker, stillongs, bukse og genser. Høst og vinter er det fint med ett ekstra par ullsokker og votter! I tillegg trenger barnet: Vindtett jakke - En vindtett jakke er praktisk før det blir for kaldt Regntøy - Helst i myk gummi, ikke allværsjakke de tåler ikke like mye vann. Gjerne todelt, da buksene ofte brukes mer enn jakken Sydvest Eller en caps under hetta på regnjakka så barnet ser bedre Gummistøvler Utesko Innesko, tøfler eller crocs Bleier/smukk - dersom barnet bruker dette I tillegg for den kalde årstiden Lue/vinterlue - Bør være vind og vannavvisende, ha øreklaffer og feste under haka. Strikket lue er ikke anbefalt da snøen kladder seg Vintervotter - IKKE hansker - votter er varmere og lettere å få på seg Vanter - Smart å ha i tursekken til måltider o.l. Regnvotter med fôr Hals/buff - IKKE skjerf pga kvelningsfare Parkdress / Vinterdress Ull-undertøy eller superundertøy Mellomlag - tykkere ull eller fleece - 2 delt eller hel dress Ullsokker Cherox og vintersko - høyt skaft så vi får dressen godt ned over skoen Varme innesko/tøfler KOSTHOLD I BARNEHAGEN Springkleiv barnehage tilbyr full kost til alle brukere. Den kanskje viktigste grunnen til dette, er at vi ønsker full kontroll og oversikt over hvilke mattyper som finnes i barnehagen i forhold til allergier hos barna. Hygiene og holdbarhet er andre viktige årsaker, og vi har gode rutiner som sikrer at mat og drikke blir raskt plassert i skap og kjøleskap etter innkjøp. Vi tilbyr barna et variert kosthold og en innholdsrik meny basert på poteter og ris, grønnsaker, fisk, kjøtt, brødmat og frukt. Varmrettene tilberedes fra bunnen, og vi unngår i størst mulig grad «posemat». Personalet setter opp en ukemeny som henger tilgjengelig for foreldre på avdelingene. Denne menyen settes opp med tanke på sunn kost, og hva vi tidligere har erfart at de liker. For barna er det viktig at maten er energirik og med vitaminer og mineraler som gir dem langvarig energi utover dagen. Vi vil ha fokus på fisk, poteter og grønnsaker med høy verdi av viktige vitaminer for barna. Brødmåltidene i barnehagen er lik den du finner i et vanlig norsk hjem og med pålegg som barna liker. Leverpostei, makrell i tomat, tubeost, prim, brunost, gulost, servelat etc. Annenhver mandag har vi bakedag, og da baker vi gjerne brød eller rundstykker. På bakedagen er barn med og baker sammen med personalet. Dette gir både fellesskapsfølelse for barna, samt at de lærer litt om hva vi bruker når vi baker og hvordan vi baker. Dette synes barna er kjempegøy! Ernæring og sunt kosthold er også et viktig punkt i rammeplanen gitt av Utdanningsdirektoratet. Springkleiv barnehage føler at vi er gode på dette punktet, men vil hele tiden jobbe med å forbedre oss ytterligere, og tar gjerne i mot tips og råd fra dere foreldre. Fint om barnet har med egen drikkeflaske og tursekk for klær, samt sitteunderlag. Sjekk jevnlig at strikk under skoa er intakte på regnbukse og parkdress. Klær som tas med hjem for vask, må tilbake neste dag. Barnet vokser fort, så husk å følge med at sko og klær er passelig. Ellers er det bare å spør personalet om det er noe dere lurer på angående klær i barnehagen. «Det finnes ikke dårlig vær bare dårlige klær» Husk å merke sko, klær og utstyr med barnets navn.

21 SERVICEERKLÆRING SPRINGKLEIV BARNEHAGE Springkleiv barnehage AS: Vi er en offentlig godkjent barnehage som tilbyr et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 0-6 år. I samarbeid med pedagogiske ledere blir det utarbeidet en årsplan som viser hva vi skal jobbe med i løpet av barnehageåret. Vår adresse: Springklev 6, 4838 Arendal Tlf: Hva kan dere som brukere forvente av barnehagen: - At barna blir likeverdig behandlet. - At barna får omsorg og kjærlighet. - At barna blir sett og hørt når han/hun oppsøker voksenkontakt i vanskelige situasjoner. - Positive opplevelser som legger grunnlag for inspirasjon til lek og læring. - Tilrettelegging for det enkelte barn og oppfølging av utviklingen i barnehagen. - At alle ansatte overholder sin taushetsplikt. - At ingen barn blir holdt utenfor gruppa. - At vi som personal er aktive med i lek, og tilrettelegger for lek og læring. - At barnas beste alltid er i sentrum. - At personalet er kompetente og dyktige i arbeid med barn. - At personalet er blide og høflige mot dere og deres barn. Hva kan Springkleiv barnehage forvente av brukerne: - At all nødvendig informasjon om barnet, (Helseerklæring) blir levert senest første barnehagedag. - At kontraktens betalingsbetingelser blir overholdt. - At barna blir levert og hentet til oppsatte tider. - At all informasjon som blir levert ut, leses nøye. - At vi får beskjed dersom barnet er sykt eller skal ha fri. - At det alltid gis beskjed dersom andre skal hente barnet. (barnet blir ikke levert ut hvis vi ikke har fått beskjed). - At sykt barn alltid holdes hjemme og foresatte overholder de retningslinjer som er satt ved sykdom. - At barnets klær er navnemerket. - At barnet har med klær etter vær. - At barnet blir fulgt helt inn i barnehagen. Hva barnehagen kan tilby: -Hele plasser -Søskenmoderasjon -Inntektsgradering -2 måltider om dagen -Mange fine turer i nærmiljøet -Godt familiesamarbeid -arbeid -Faste og trygge rammer -gruppe for 5 åringer -Egen kjøkkenhage -Feiring av kristne høytider Hva kan du gjøre hvis du ikke er fornøyd med servicen vår: -Det er veldig viktig for barnehagen at du sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med, eller at du føler vi ikke holder det vi lover i serviceerklæringen vår. Vennligst gi oss da beskjed. -. -Vi vil alltid jobbe for kvaliteten i barnehagen.. Barnehagen jobber etter: - Lov om barnehager m/ forskrifter - Rammeplan for barnehager - Barnehagens vedtekter - Barnehagens årsplan

22 Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser til alle årstider og i all slags vær Sansning, opplevelser og undring

23 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGE ÅR! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 32 3 Sommerferie 4 Sommerferie 5 Sommerferie 6 Sommerferie Barnehagen åpner 10. august! Dariella 5 år Sommerferie AUGUST Barnehageoppstart Den første tiden i barnehagen er alltid like spennende for både barn og voksne. August måned er en tilvenningsmåned for eventuelle nye barn, men også de barna som har gått i barnehagen tidligere. Månedens tema: Vennskap/Pinnsvin og Kanin Månedens sang: Vennskapssang Månedens bok: Karsten og Petra er bestevenner Eventyr fra snakkepakka: Den lille skillpaddebabyen Musikk og rytme: Min musikkbarnehage VENNEVERS En sirkel er rund, ingen ser hvor den ender, like så lenge skal vi være venner. Ta nå min hånd og jeg tar din andre, sett dem i sammen; vi har hverandre! (Siri Randem) Foreldremøte kl Grille pølser i hagen I august får alle barna utdelt en perm som vi samler tegninger og annet materiale fra forskjellige temaer vi har gjennom året. Dette får dere utdelt 2 ganger i året. Ved julefesten og sommerfesten. Foreldremøte: 26. august kl 18: August kan være en solfylt og herlig måned. Vi tar dagene som de kommer og fastsetter ikke noe spesielt på de enkelte dagene. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter eller organisasjoner, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

24 Ta en potet! Ta gjerne fire, ta åtte, ta alle, men ta en potet! Stek dem og kok dem og spis gjerne skallet, men ta en potet! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Baking 14 Kor, musikk og rytme til Kolbjørnsvik kl Vi feirer Amanda 2 år Månedens tema: Innhøsting Månedens sang: Samme hva du heter, spiser du poteter Månedens bok: Inn et sted Ut et annet Eventyr fra snakkepakka: Rødhette Musikk og rytme: Rytmehuset Høste poteter: I uke 39 har vi potetuke og høster inn potetene vi satt i mai. Da lager vi mye god middagsmat! til Kolbjørnsvik tirsdag 15. september! Vi tar Kolbjørn frem og tilbake, og griller pølser på turen. Uke 40: Skolens høstferie! Vennligst gi beskjed hvis noen av barna skal ha fri Potetuke Baking Andreas 4 år Kor, M&R 29 30

25 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1 Solsikkeaksjon kl Kor, musikk og rytme 12 Baking 19 Kor, musikk og rytme 6 13 Annel Hugi 4 år Markere psykisk helsedag FN dagen Månedens tema: Årstiden høst Månedens sang: Fingrene våre /Høstsang Månedens bok: Kroppen (uke 41-42) Eventyr fra snakkepakka: Gullhår og de tre bjørnene Musikk og rytme: Min musikkbarnehage I uke 44 blir det foreldresamtaler! SOS-barnebyer i uke 40. Det blir «Solsikkeaksjon» torsdag 1.okotber. Det blir kunstutstilling der barna selger bildene sine. Inntektene går til SOS-barnebyer. VELKOMMEN ALLE SAMMEN! Uke Papayafuglen: Gjennom papayafuglen skal vi lære barna hvordan barn lever andre steder. Vi skal lære å ta vare på hverandre og bry oss om andre også dem som bor langt borte Baking 27 Foreldresamtaler Foreldresamtaler 30 Kajus 4 år Psykisk helse: Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske helsen blir lagt allerede fra første leveår. Som i fjor skal vi også i år jobbe med psykisk helse. Den offisielle dagen for psykisk helse er 10. oktober, og markeres nærmeste ukedag. Uke 40: Skolens høstferie! Vennligst gi beskjed hvis noen av barna skal ha fri.

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN. Slingrebekken barnehage

VIRKSOMHETSPLAN. Slingrebekken barnehage j VIRKSOMHETSPLAN Slingrebekken barnehage Stampeleina 2, 3475 SÆTRE 2015-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Presentasjon av barnehagen s. 3 2. Driften s. 3 2.1 Lov om barnehager 2.2 Rammeplanen 2.3 Vedtekter

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Haslum idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer