PERSONALET I SPRINGKLEIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALET I SPRINGKLEIV"

Transkript

1

2 PERSONALET I SPRINGKLEIV Anna Lisa Stenhaug Styrer Marit Langemyr Ped. leder Bente Solheim Ped. leder Anita Vaagsnes Assistent Cecilie Sigbjørnsen Assistent Helene S. Fløistad Assistent Harpa R. Hardardottir Assistent/vikar Kontaktinformasjon: Tlf. Jungeldyra: Tlf. Småkryp: Bjørn-Ivar Sigbjørnsen Friluftsleder/Økonomi/Adm Grethe Sigbjørnsen Daglig leder Monica Solum Assistent/vikar Tlf. Grethe: E-post: Tlf. Bjørn-Ivar E-post: Pedagogisk leder Pedagogisk leder i barnehagen har ut i fra utdanning og kompetanse et særlig ansvar for å utvikle barnehagens virksomhet i overensstemmelse med mål og innhold slik de er gitt i rammeplanen. Den konkrete utformingen av arbeidet må gjøres i fellesskap med alle voksne i barnehagen. Pedagogisk leder i arbeidslaget vil i samarbeid med eier ha et særlig ansvar her. Ped.leder har veiledningsansvar for sine nærmeste medarbeidere. Gjennom sin utdannelse har ped.leder fått kompetanse til å møte, veilede og oppdra barn. Han/hun har også utviklet kompetanse i å samarbeide med voksne. Assistenten Assistenten er den andre store personalgruppen og en yrkesgruppe som vil ha varig plass i barnehagen. I samarbeid med, og under veiledning av førskolelærer og eier, har assistenten medansvar for omsorg og pedagogisk målrettet arbeid. Daglig leder Det overordnede ansvar for introduksjonsarbeidet i barnehagen ligger hos arbeidsgiver. Med dette menes tiltak for at ansatte hurtigst mulig skal få innføring i og tilpasse seg arbeidssituasjonen. Det er naturlig at arbeidsgiver står for opplæring av førskolelærer. Opplæring av de øvrige ansatte i barnehagen kan delegeres til førskolelærer. I slike tilfeller har arbeidsgiver et særskilt ansvar for å gi både opplæring og et verktøy slik at førskolelærer kan stå for dette. Eier har ansvar for økonomien i barnehagen. Store deler av kontorarbeidet er det eier som tar seg av.

3 Springkleiv barnehage skal være et trygt sted der barn og voksne sammen skaper åpenhet og trygghet Trygghet, latter og kjærlighet HVA ER EN ÅRSPLAN? Årsplanen for barnehagen vår, er en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom et barnehageår. Årsplanen er et verktøy for personalet- og en informasjon til foreldrene. I årsplanen finnes korttidsplaner og langtidsplaner. En årsplan har flere funksjoner. Bl.a. er den barnehagens arbeidsredskap som skal sikre at vi bevisst driver barnehagen i en bestemt retning. Den inneholder informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid, om hvordan vi ønsker å arbeide med lek, læring og omsorg. Gjennom en årsplan kan foreldre og barn være med på å bestemme barnehagens innhold, og gjennom en årsplan kan kommunen føre tilsyn med hver enkelt barnehage. Årsplanen blir lagt frem for foresatte på barnehagens første foreldremøte i august. Samarbeidsutvalget godkjenner årsplanen. Årsplanen blir delt ut til alle foreldre og er tilgjengelig på nettsiden vår. Denne gjelder for hele året, og det er viktig å passe godt på den, og følge den fra måned til måned. Underveis får dere lapper med informasjon om hva vi har gjort og eventuelt andre ting som kommer til å skje. Skulle det skje forandringer i årsplanen, vil dette komme fram på oppslagstavlen i gangen. Årsplanen er utarbeidet av assistenter, pedagogiske ledere, eiere og styrer. PSYKISK HELSE Psykisk helse angår oss alle, og en god psykisk helse er viktig for å ha det bra. Grunnlaget for den psykiske helsen blir lagt allerede fra første leveår, og barnehagen har fokus på et godt arbeid for psykisk helse. Det er viktig at alle barn får uttrykke sine følelser og at de blir sett og hørt. Den offisielle dagen for psykisk helse er 10. oktober og markeres på nærmeste hverdag. Barns uttrykk skal møtes med åpenhet, de skal bli hørt, sett og respektert

4 BARNEHAGENS MÅL Springkleiv barnehage skal skape trygghet og glede. Humor og latter er en viktig del av hverdagen vår. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, solidaritet, ærlighet og rettferdighet. Barnehagen skal også formidle sentrale kristne tradisjoner, slik de blant annet kommer til uttrykk ved de store kristne høytidene. VURDERING AV BARNEHAGENS ARBEID Både barn og voksne i barnehagen vil evaluere og reflektere over de aktivitetene vi har gjort. Dette gjøres underveis i barnehageåret. Vi vil sammen komme frem til om det er ting som ønskes å gjøres annerledes. Vi legger vekt på medvirkning og at barna har noe å si. LITT OM BARNEHAGEN VÅR Springkleiv barnehage er en privateid barnehage med 18 plasser for barn i alderen 3-6 år og 9 plasser for barn i alderen 0-3 år. Barnehagen har 2 avdelinger med til sammen 27 barn. Barnehagen ble godkjent sommeren Vi har et fint uteområde og mange muligheter til flotte turer i nærmiljøet. Barnehagen har egen minibuss og benytter denne ofte på tur. Fordeling av administrativt og økonomisk ansvar for driften er følgende: Styrer, pedagogisk ledere og eier planlegger det administrative. Hele personalet planlegger det pedagogiske opplegget i samarbeid med pedagogisk ledere, mens eier tar seg av økonomien. Som pedagogisk ansvarlig skal det være ansatt 1 førskolelærer i full stilling på 9 små barn og 1 førskolelærer på 18 store barn. Barnehagen skal ha styrer i 33 % stilling. Åpningstider: Mandag Fredag Barnehagen har sommerferie fra og med 8. juli til og med 7. august. Barnehagen har stengt i romjulen. F.o.m 23. des. til 2.januar Barnehagen er også stengt mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag. Da er det påskeferie. Hver vår vil vi i samarbeid med foresatte, vurdere barnehagens pedagogiske virksomhet. Dette gjøres på vårens foreldremøte. Vurderingsarbeidet vil legge grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. lærer presenterer et sammendrag over det vi har gjort dette barnehageåret. Vi reflekterer over prosjekter, temaer, turer og arbeid i forhold til rammeplanens fagområder. Videre i arbeidet vil foresatte få utdelt et skjema for medvirkning, der forslag og ideer til neste årsplan noteres. Dette er en fin mulighet for foresatte i barnehagen til medbestemmelse av barnehagens innhold.

5 LITT OM. PLANLEGGING OG DOKUMENTASJON Å ha klare mål for det vi gjør er viktig, og vi bruker derfor «didaktisk» planlegging og dokumentasjon på ulike aktiviteter. Vi skal reflektere over det vi gjør, og se muligheten for endringer. Årsplanen er personalets arbeidsredskap og hver uke blir planlagt i god tid på eget skjema. Skjemaet inneholder hva som skal gjøres, hvordan det gjøres og hvem som skal ha ansvar for de ulike aktivitetene. Barn ser verden med egne øyne og det er derfor viktig at barnehagen tar deres meninger og tanker inn i planleggingen. God dokumentasjon er viktig for at barnehagen skal kunne vise hva som blir gjort i forhold til årsplanen og rammeplanen. På ulike måter vil vi dele vårt innhold og arbeid med andre. Hver dag noteres «hva har vi gjort i dag», vi lager «plansjer» med ulike aktiviteter som henges på oppslagstavle i gangen, hver måned utdeles et «månedsbrev», førskolelærer skriver «månedsrapport» der aktiviteter ut fra fagområdene dokumenteres, ulike aktiviteter blir lagt ut på hjemmesiden vår og vi oppdaterer til stadighet vår Facebook side.. Det observeres og noteres om barnas utvikling. Det brukes en «pedagogisk rapport» som omhandler barnets språklige utvikling, motorisk og sansemessig fungering, barnets sosiale samspill og konsentrasjon. Samtaler med foresatte om enkeltbarn, gjennomføres to ganger i året. LEK Lekens betydning er for mange barn først og fremst glede. Gjennom lek kan barnet samtidig utforske miljøet rundt seg, og bearbeide det som er vanskelig i omgivelsene eller seg selv. Kjennetegnet på lek er at det er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Leken er på lissom - den ligger utenfor det vi kaller den virkelige verden. Leken er lystbetont for barnet og kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til voksen alder. For å kunne leke trenger barn godt og variert utstyr som verktøy for leken. Opplevelser, fortellinger og nye erfaringer som de voksne tar initiativ til og tilrettelegger for, gir nødvendig stoff til lekens videre utvikling. En må likevel ikke miste det vesentlige i leken: Å LEKE- er for barnet et mål i seg selv. GRUPPEDELING Enkelte ganger vil vi dele barna inn i aldersgrupper. Da vil vi ha aktiviteter som passer hver gruppes alder. Det vil også bli aktuelt med jente/gutte-grupper, samt å dele barnegruppen ved f.eks. tema-samling. SAMLINGSSTUNDEN Samlingsstunden er en viktig del av Springkleivs barnehagehverdag. Hver dag kl samles store og små. Vi synger, har rim og regler, forteller eventyr, dramatiserer og musiserer. Vi avslutter gjerne samlingen med dans eller sanglek. Vi fortsetter med å ha tegn til tale, og lærer enkle hverdagsord! BURSDAGSFEIRING Bursdagsfeiringer blir det gjerne mange av i løpet av barnehageåret. Bursdagsbarnet får en fin pyntet krone. Denne dagen er det bursdagsbarnet som er i sentrum og får bestemme eventyr og andre aktiviteter. Vi koser oss med noe ekstra godt til måltid 2. Hipp, hipp hurra!!

6 SPRINGKLEIV BARNEHAGE - INFORMASJON Formålet med barnehagedriften er å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Det er foreldrene som kjenner barna best, og det er de som har hovedansvaret for barnas omsorg og oppdragelse. Barnehagen skal være en forlengelse av barnas hjem. Begge parter sitter inne med kunnskap og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barnet. Gjensidig tillit og åpenhet er et viktig grunnlag for samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrene må ha trygghet i at de kan ta opp alt som opptar dem i forhold til barnet deres. Personalet har taushetsplikt. Det pedagogiske arbeidet vil så langt det lar seg gjøre, tilpasses foreldrenes forventninger som enkeltpersoner og som gruppe. Metoder for foreldresamarbeid: - Foreldresamtaler - Foreldremøter - Foreldre og personalet snakker sammen ved henting og bringing av barnet. - Fester Medvirkning fra foreldre: Medvirkning fra barnehagen: Informasjon om barnet Medansvarlig for samarbeid Deltagelse i samarbeidsformer Åpenhet for barnets skyld Diskresjon FORELDRESAMARBEID Informasjon om barnet i bhg Hovedansvar for samarbeidet Tilbud om samarbeidsformer Åpenhet for barnets skyld Taushetsplikt ØVINGSOPPLÆRING Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning. Barnehagens styrer og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik øvingsopplæring. (Barnehageloven 24) Barnas beste er alltid i sentrum. Springkleiv skal legge til rette for studenter som eventuelt ønsker opplæring i vår barnehage. Barnehagen tar også inn praksiskandidater til fagarbeider og utplasseringselever fra ungdomsskole eller videregående skole.

7 Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehager. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale en forpliktende ramme å arbeide etter når det gjelder planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Dette skjer i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Rammeplanen omtaler syv ulike fagområder som barnehagen skal arbeide med i forhold til barna i løpet av året. Disse fagområdene er: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Barnehagen er tverrfaglig og dere vil ikke finne fagene bare som separate enheter, men alle blir dekket gjennom temaarbeid og hverdagsaktiviteter. Rammeplanen sier at en barnehage skal gi barn gode muligheter for å utvikle en basiskompetanse gjennom lek og læring i sosialt samspill, og gjennom arbeidet med ulike fagområder. Barna skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger på sentrale fag- og livsområder. Videre sier rammeplanen at en god barnehage gir barna frihet, ved selv å kunne styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til alder og utvikling. Den gode barnehage er fleksibel i bruk av planer og åpner for gode opplevelser. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler basiskvalifikasjoner. Disse er: - Å kunne ta og opprettholde kontakt med andre - Utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne - Utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet. - Å kunne ta andres roller og se en sak fra flere sider - Å kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre - Å kunne lære seg selv å bidra til å utforme positiv holdninger for samhandling - Utvikle et godt muntlig språk BARNEHAGENS INNHOLD - Kunne kommunisere effektivt på flere plan PLANLEGGINGSDAGER Barnehagen har satt av 5 planleggingsdager i året. 2 av disse tas på dagtid (høst og vår) og 3 blir tatt på kveldstid. Barnehagen vil derfor være stengt lille Julaften og de 2,5 dagene før Skjærtorsdag, pga avspasering for personalet. Planleggingsdagene skal brukes til å forberede det pedagogiske innholdet i barnehagen vår.

8 HVORDAN VIL BARNEHAGEN JOBBE MED RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER? I Springkleiv barnehage er hverdagen preget av at vi jobber etter fagområdene. Fagområdene er et av barnehagens viktigste arbeidsredskap. ANTALL, ROM OG FORM I barnehagen leker vi oss med tall og matematiske begreper. Ofte er det en sammenheng mellom turer i nærmiljøet og fagområdet antall, rom og form. På byturer kan det være spennende for barna hvis de skal lete etter geometriske symboler på bygninger i sentrum, eller finne ut hvilket geometrisk symbol et vindu på et hus har. I snakkepakken er det mange fortellinger som omhandler læren av matematisk forståelse. Derfor bruker vi snakkepakken veldig ofte og minst to ganger i uken. Telling er noe som barna synes er gøy. Derfor teller vi antall barn i samlingsstund og vi teller før vi synger en sang. Mengde og volum er viktig for barnas romforståelse. Små barn foretrekker ofte små rom, og i den forbindelse kan mengde og volum øke denne forståelsen. Konstruksjonsleker som legoklosser bruker vi til å bygge hus og tårn. Klossene sorterer og kategoriserer vi etter farge og størrelse. I samlingsstund brukes Lego til å lage ulike arrangementer som sirkus med tribuner, eller esker med noe spennende oppi. Brettspill og puslespill er noe som er på bordet veldig ofte i barnehagen. Barna liker godt å roe ned tempoet med å sitte og pusle. Ved pusling kreves det konsentrasjon og fokusering, samt gjenkjenning av figurer. Annenhver mandag baker vi. Barna er deltagende i baking og på denne måten får de også et innblikk i volum og mengde. Baking gir jo også alltid et særdeles godt resultat som barna får kose seg med, og er derfor en svært populær aktivitet på begge avdelingene. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Springkleiv barnehage er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf og i den forbindelse blir det markert kristne tradisjoner og høytider. Barna blir kjent med kristne høytider og tradisjoner ved at det både jul og påske blir lagt vekt på det kristne budskapet. Samtidig med dette, er det fokus på mangfoldet i barnegruppen og i samfunnet utenfor. For barna sin del er det viktig at det henspeiler på samfunnet og at barna lærer seg toleranse og empati. I samlingsstunder har vi noen ganger temaer som skal lære barna om hvordan det er i andre land, gjerne fattige land. På denne måten får barna innsikt i andres levemåte og levestandard. Undring er en stor del av barnas hverdag. Ved matbordet, i lek og i samlingsstunder tar vi oss tid til å undre. Barna reflekterer mange ganger mer enn vi voksne tror, og da er det viktig å ta seg tid til dette. Undringen kan være hvorfor himmelen er blå, hvordan kan regnbuen bli så fargerik og noen ganger kan spørsmål som hvorfor snøen smelter, dukke opp. Barna har mange tanker i hodet sitt og trenger svar. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Springkleiv barnehage har mye fokus på bevegelse og sunt, variert kosthold. Hver fredag er det gymtime for hele barnehagen. Da er begge avdelingene samlet og vi har sangleker med bevegelse og noen ganger turner vi rundt på matter. Vi har mye sangleker både ute og inne. Det kan være sangleker med mye bevegelser og hopp og sprell. Barn har mye energi og det er voksnes ansvar å få kanalisert den energien riktig for barna. Hver tirsdag og torsdag er begge avdelingene på tur ut av barnehagen. Da går vi enten på skogtur eller på andre steder i nærmiljøet. På disse turene er bevegelse i hovedfokus. Barnehagen har som mål at barna skal være ute to ganger daglig, og så mye det lar seg gjøre. Været skal ikke være noe hindring for at barna skal få være ute. Utelek er veldig viktig med tanke på grovmotorisk utvikling. Det å kunne løpe ute og hoppe gir barna en følelse av frihet og kroppsbeherskelse. Maten som serveres skal være sunn og variert. Det serveres både fisk, grønnsaker og kjøttretter. På hver avdeling henger det ukemeny som viser foreldre hva vi spiser hver dag.

9 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET NÆRMILJØ OG SAMFUNN Springkleiv barnehage har stort fokus på kreativitet og kunst. Barn lærer gjennom å bearbeide tema på ulike måter. Det er voksnes ansvar å la barna finne sine kreative evner, og lære dem å utvikle disse. På avdelingen for de minste, er det ofte læring av ulike malingsteknikker som er aktuelt på høsten. Det er mye som skal læres, og maling og tegning må øves på. Etter jul er det gjerne videreføring, men likevel mye gjentakelse. På Jungeldyra kan disse ulike teknikkene benyttes til mer avanserte hobbyaktiviteter. På denne måten mener vi i Springkleiv barnehage at barna blir sikre på seg selv og sine kreative evner. Fargelære er også en stor del av hverdagen i barnehagen. Vi blander farger både når vi maler og underveis i samlingsstunder. Barns kreative evner utvikles gjennom at vi voksne pirrer deres nysgjerrighet og samtidig gir barna mestringsfølelse. Estetikk i hverdagen kan være viktig for både barns og voksnes sanselige opplevelse av verden rundt. Når barna har hobbyaktivitet minst en gang i uken, får de bli en del av kunsten, ikke bare observere.. Innenfor kunsten er det blant annet drama og musikk. Flere ganger har de voksne hatt skuespill foran barna, da gjerne utfra et kjent eventyr. Når det er kjente eventyr, kan barna kjenne seg igjen og de tar nesten del i fremførelsen.. Kunst og hobbyaktivitet er også en viktig del av den finmotoriske utviklingen. Så som perler og å lage figurer og deretter male eller pynte, er en fin måte å øve finmotorikken på. Mye av kunsten foregår ute på turdagene. Vi tar i bruk naturen og barna lager ofte små bilder av kvister, blader og steiner. Dette er kunst som forblir i naturen og ikke alltid tatt bilder av, men for barna er det en viktig del av utforskingen. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Springkleiv barnehage er en friluftsbarnehage, og er mye ute i naturen. dagene på tirsdager og torsdager er alltid nøye planlagt. Dette er dagene hvor vi gjør bruk av naturen til både matlaging, lek, hobbyaktiviteter og fysisk utfoldelse. Maten blir laget på bål eller annen varme, enten grilling av pølser eller gryteretter. Gjennom hele barnehageåret har barna fått se hvordan naturen har endret seg i takt med årstiden. På høsten ser vi bladene skifte farge og faller av. På vinteren har vi med oss akebrett og ski i skogen. Barnehagen har egen fuglekasse i nærområdet, og vi følger nøye med der om hvem som har bosatt seg i den. En uke settes av til miljøvern og da lærer vi litt ekstra om hvordan «ta best vare på naturen og dyrene rundt oss.». Barnehagen har egen kjøkkenhage der det dyrkes blant annet poteter og reddiker. Barna er selv med på å lage kjøkkenhagen, og vi sjekker flere ganger i uken hvordan det står til med jorden og vekstene. På denne måten blir barna kjent med hvordan noe mat blir til. Vi er så heldig at barnehagen ligger gunstig plassert i nærmiljøet. Vi er ute på turer i nærmiljøet på tirsdager og torsdager. Dette er dagene vi mater ender i Langsæ-parken, besøker fiskebrygga i sentrum og biblioteket eller går på trilleturer med de minste. Det er spennende å se hva vi har i nærmiljøet, og barna får kjennskap til ulike samfunnsinstitusjoner. Springkleiv barnehage har tradisjon med å feire nasjonaldagen, dagen før selve dagen. Da går vi i tog rundt i nærmiljøet, og etterpå er det lek og moro. Vi spiser god mat og koser oss masse.. Demokrati er et begrep som vi lærer om i barnehagen. Vi har hatt egen stemming og på den måten har barna fått kjennskap til hvordan et demokrati kan fungere i praksis. Den samiske nasjonaldagen blir markert med samisk mat og samiske aktiviteter. På denne måten får barna kunnskap om andre tradisjoner. Vi har tema/prosjekter som tar for seg SOS-barnebyer, markerer FN-dagen og egen uke med bruk av Papapya-fuglen. Disse prosjektene skal gi barna kunnskap om verden utenfor Norge og et innblikk i andre barns liv. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST En hverdag i Springkleiv barnehage preges av samtale og dialog mellom personalet og barna. Dialogen er viktig for både de minste barna på Småkryp og de større barna på Jungeldyra. Det er gjennom dialog, og da fokus på uttale og begrepsforståelse, at barna utvikler sin språkforståelse. I samlingsstunder fokuseres det på eventyr og fortellinger fra Snakkepakken. Dette er en del av begrepslæren og språkstimuleringen. Gjennom sanger, rim og regler får barna kjennskap til norsk språkkultur og norske tradisjoner.. Rollelek og konstruksjonslek er viktige bærebjelker innenfor språkutvikling. I rolleleken får barna selv mulighet for å trene på språket. De prater seg imellom, gjerne i kjøkkenlek eller lek med småbiler på gulvet. I konstruksjonslek, lego og duplo, kan barna diskutere både farger, størrelser og hvordan konstruksjonen skal bli seende ut.. Vi bruker også mye høytlesning. Ved høytlesning får en mulighet for innlevelse på egenhånd, og kan selv skape sin egen språklige verden. I Springkleiv barnehage har vi månedens bok. Denne boken danner et utgangspunkt for hva vi jobber med den måneden, og brukes gjerne i samlingsstunder, og tas med på turer ut av barnehagen.. Annenhver mandag er det barnehagekor. Dette er stort for barna og da synges det. Begge avdelingene møtes og koret ledes av en av personalet. Her læres både sangteknikk og ulike sanger. Koret er en stor del av barnas språkutvikling, hvor de lærer å kjenne og lytte på stemmen.

10 LITT OM AVDELINGENE I SPRINGKLEIV BARNEHAGE SMÅKRYP Småkryp har barn i alderen 0-3 år. Avdelingen har 9 barn, 2 assistenter og 1 pedagogisk leder. JUNGELDYRA Jungeldyra har barn i alderen 3-6 år. Avdelingen har 18 barn, 2-3 assistenter og 1 pedagogisk leder. Nye barn på avdelingen er ofte 10 måneder når de har sin første dag, så her legges dagene opp til masse stell og kos. Bøker, musikk og dans hører hverdagen til. Vi er mye ute i frisk luft. De fleste barna på avdelingen sover i løpet av dagen, og barnehagen har tvilling-triller som alle kan sove i ute. 2-ÅRS KLUBB PÅ SMÅKRYP 2-års klubben er den delen av barnegruppen som overføres til stor avdeling, Jungeldyra, ved neste barnehageår. Denne gruppen har en del andre behov for utfordringer enn de aller minste. Hvorfor 2-års klubb: De eldste i barnegruppen Småkryp er fra 2 år og oppover. De har utviklet mer språk og mer begreper enn de aller minste. For at språkutviklingen deres ikke skal stagnere, ser vi på det som viktig å følge disse barna opp med ekstra språktrening en gang i uka. Vi er glad i sang og musikk, så vi «rocker» ofte rundt på avdelingen. Jungeldyra har en scene som de kan fremføre både sang og drama på. Ofte har de voksne noe spennende her i samlingsstunden. Trylleshow, dukketeater eller dramatisering. Barna har tilgang til utkledningstøy, som er ganske så populært. Skapergleden er stor i denne alderen, så tegnesaker, plastelina og annet er lett tilgjengelig for barna. Sosial kompetanse har Springkleiv stor fokus på. Vi er gode venner, vi venter på tur, vi spør pent, alle lytter, alle blir sett og alle blir hørt. Lek og læring går side om side. I lek utvikler barna sitt språk og sine sosiale ferdigheter. Voksne tar del i leken på barnas premisser. Småkryp og Jungeldyra har flere felles aktiviteter og barna blir derfor godt kjent med hverandre. En 2-åring har også mer utviklet begrepsforståelse og de kan sette ord i riktig kontekst. På det mentale plan er de i en stadig utvikling. En 2-åring er mer bevisst på seg selv og sitt selvbilde. Det de ofte sliter mer med, er forståelsen av et fellesskap og de andre personene rundt dem. Dette er noe som blir jobbet med, og barna blir gjort seg bevisst på sin tilstedeværelse. Det blir mange fine dialoger og opplevelser i 2-års klubben. Hva gjør vi i 2-års klubben: Aktiviteter som maling med bruk av ulike malingsteknikker, hobbyaktiviteter, lærer rim/regler, synger, besøker biblioteket og andre turer i nærmiljøet. Hvem: Barna som er medlem i 2-års klubben er de som skal overføres til stor avdeling neste barnehageår. For disse barna blir denne klubben som en «førskolegruppe» og de forberedes til årene på stor avdeling.

11 FØRSKOLEGRUPPE FOR 5 ÅRINGER Hovedmålet med arbeidet i førskolegruppen er å forberede barna best mulig for overgang «barnehage skole». I barnehagen er vi svært opptatt av at hvert enkelt førskolebarn får et positivt inntrykk av skoletiden som venter dem. Vi vil jobbe med gleden ved å lære og oppmuntring til å lære. Det skal være trivsel i læringen og vi må sette fokus på å ikke «slite» barna ut med høye forventninger. Hva forventes egentlig av en 5 åring? Modenheten og interessen for skolerelaterte aktiviteter er svært forskjellig fra barn til barn. Det er derfor viktig at vi som barnehage tilpasser utfordringer i forhold til dette. Dette for at hvert enkelt barn skal starte sin skolegang med stor tro på seg selv. I forberedelsene må vi ikke glemme å ta vare på og verne om barnealderen. Lek er det beste utgangspunkt for læring! For at barnet skal ha gode forutsetninger for å få en fin skolestart, har vi satt opp noen punkter som vi mener er viktig at barnet kan: - Kle av og på seg selv - Ordne do-besøk på egenhånd - Sitte stille over en litt lengre periode - Vente på tur - Dele med seg - Konsentrere seg - Hinke, hoppe, kaste og motta ball - Holde blyanten riktig - Klippe - Vise empati - Spise selv - Vise forståelse for mengder, antall og tall - Bruke riktig navn på former og farger - Kjenne igjen bokstaver og kunne navn på noen av dem - Gjenfortelle en historie - Vise forskjell på sunn og usunn mat - Fungere og delta aktivt i en gruppe - Forstå og følge instrukser Disse punktene jobber vi aktivt med i barnehage-hverdagen, og gjennom førskolegruppe en gang i uken det siste barnehageåret før skolestart. AKTIVITETSHEFTER På høsten får førskolebarna utdelt 3 arbeidshefter som er spesiallaget for Snehvit og Springkleivs førskolebarn. I tillegg får de hvert sitt pennal som de skal bruke i gruppen. «Vi leker med tall», «Begrepstrening» og «Vi leker med bokstaver». Gjennom arbeid med disse heftene trener vi på barnets finmotoriske ferdigheter (skrive, tegne, klippe og lime), konsentrasjon, lytte, ta imot og forstå beskjeder, rim, begrepsforståelse, preposisjoner, likheter og ulikheter, tall og tallmengder, gjenkjenning av tall og bokstaver, former og farger, gjenfortelling og utholdenhet. Hver førskolegruppe varer i 45 min (som en skoletime). Det er utrolig gøy å se gleden og entusiasmen til barna ved mestring. TRAFIKKOPPLÆRING Når barna er ferdige med førskoleheftene går vi i gang med trafikkopplæring. Vi bruker «Tarkus» som er et trafikk pedagogisk opplegg for barnehager. Store deler av denne opplæringen vil være utendørs, med turer i nærmiljøet. MILJØ OG KILDESORTERING Vi ønsker å sette fokus på miljøet rundt oss og gjøre barna bevist på kildesortering og gjenvinning. Vi vil bruke LOOP Miljøskole hvor Albert Åberg er frontfiguren. Albert Åberg er et aktivitetshefte for barn fra 4-7 år. I heftet lærer Albert at man ikke kan trylle bort problemer, man må gjøre noe for å løse dem selv. Albert lærer barna om hvordan vi tar vare på miljøet når vi kildesorterer og gjenvinner. AVSLUTNING AV FØRSKOLEGRUPPE I juni avslutter vi førskolegruppen med overnattingstur i friluft. Vi pakker sekken, tar med kano og lavvo og reiser ut i skogen. Her blir det både skattejakt og natursti. SAMARBEID BARNEHAGE - SKOLE I forbindelse med overgang barnehage skole, har vi samarbeid med den skolen barnet skal gå på. Barnehagen deltar på overgangsmøte, der vi informerer om hvilke ferdigheter barna har. En ekstra besøksdag på skolen vil barnehagen prøve å få til.

12 «Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste, gi barna utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå. «UKEPLAN MANDAG - Baking/musikk og rytme/barnehagekor Annenhver mandag er det bakedag. Vi baker brød, rundstykker, boller og annet godt. Barnehagen har annenhver mandag barnehagekor med musikk og rytme. Da samles begge avdelinger og synger og spiller med Min Musikkbarnehage og Rytmehuset. TIRSDAG og TORSDAG - - og dag På tirsdager og torsdager har vi turdager, og det er viktig å levere barna til kl disse dagene. Vi er tilbake i barnehagen innen kl 15:00. Vi utforsker og undrer oss over alt det fine i naturen og lager og spiser maten ute. Gruppen deles i to annenhver tirsdag/torsdag, og da har vi temadag og går gjennom månedens tema. Vi tegner, klipper og limer og har forskjellige prosjekter. I samlingsstunden synger vi, leser og har gode samtaler omkring det aktuelle temaet. ONSDAG - Onsdag er det hobbydag i barnehagen. Da tegner og maler vi. Klipper og limer. Lager fine ting av keramikk, tre etc... Her bruker vi alle fantasien og kreativiteten. FREDAG - og kosedag Fredag har vi gymtime og utfører forskjellige fysiske aktiviteter. Resten av dagen er det kosedag, og vi tar dagen helt som den kommer. Lytte til lydbok, se på en film, synge og danse. Ønsker barna å gjøre litt hobby har de lov til det. Dette er dagen vi ikke har noe fast program, og tar ting på sparket. Barna er gode på å komme med innspill! Åpningstider og kjernetid Barnehagen holdes åpen 5 dager/uke i tidsrommet , med kjernetid mandag, onsdag og fredag mellom kl og 14.00, tirsdag og torsdag kl Kjernetiden er tidsrommet der brorparten av fellesaktivitetene blir gjennomført. Det er derfor viktig at alle barna er i barnehagen under kjernetiden. Rammeplanens fagområder blir godt ivaretatt i barnehagens aktiviteter!

13 Gøy i naturen med fokus på rammeplanens fagområder NATUROPPLEVELSER I BARNEHAGEN For barn i barnehagealder, er naturen der ute en spennende verden, og vi i Springkleiv Barnehage ønsker å legge forholdene til rette så et sunt grunnlag kan legges allerede i barnehagealder. Ved å tilrettelegge for en kombinasjon av opplevelser og undervisning, stimuleres barnets oppmerksomhet av egen nysgjerrighet, som fører til utfordringer der fokus på kreativitet faller naturlig. Friluftsaktivitetene er lagt opp rundt barnehagens rammeplan og fagområder, og gir en spennende og lærerik undervisning som barna vet å sette pris på. Friluft skaper godt humør og sunne holdninger Utdrag fra rammeplanens fagområde natur, miljø og teknikk Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.

14 Barnehagens satsningsområde : Friluftslivets år Målsetning for friluftslivets år Overordnet mål med året er å gi friluftslivet økt oppmerksomhet og at året skal gi varig resultater i form av økt deltakelse i friluftslivet i alle deler av befolkningen. Året skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. Året skal videre øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv. Hovedmålgrupper for året er barn, ungdom og barnefamilier. Hvorfor: En aktiv livsstil og økt bruk av friluftslivet gir ikke bare gode opplevelser, men også bedre helse, bedre humør og en mye rikere hverdag. Fagområder ut fra Rammeplan for barnehagen: I 2015/2016 kommer nærmiljø og samfunn til å være et viktig satsningsområde. I tillegg til natur, miljø og teknikk. SMÅKRYPFORSKERE Småkrypforskere Om våren blir vi «småkrypforskere». Da blir det løftet på steiner og blader. Hva spennende finner vi under der? Barnehagen har utarbeidet et eget lite hefte som barna får utdelt. Her krysser de av når de finner forskjellige innsekter. Barna bruker forstørrelsesglass, glass med forstørrelse i lokket og pinsett. Vi har også et terrarium som vi legger innsektene i.

15 TIDSMASKIN en reise tilbake i historien for å lære om våre forfedre TIDSMASKIN Vi lever i en tidsalder som i mange tilfeller er preget av enkle ferdigløsninger. I "gamle dager" var det mer primitive kår, og av den grunn måtte man også ty til enklere løsninger. Vi synes det er artig å holde litt liv i gamle tradisjoner, og vet at barna også elsker denne typen aktiviteter. Gjennom prosjektet TIDSMASKIN, ønsker vi å børste støv av gamle kunster, og la barna få et godt innblikk i hvordan verden har forandret seg. Vi vil ta for oss forskjellige temaer, så som hvordan bonden lagde smør av fløte, hvordan man benyttet kokegrop i mangel av stekeovn og hvordan man pisket krem uten tilgang på strøm. Dagens barn vet godt hvordan man benytter nettbrett, og kan enkelt lese tegneserier der. Men hvordan lagde de aviser og tegneserier før i tiden, eller hvordan så de første tegnefilmene ut før TV n og kino ble oppfunnet. De moderne fyrstikkene har eksistert i over 200 år, men hvordan tente man bål før det? I dag kjøper vi langrennsski i butikken, men hvordan lagde man det i gamle dager, og hvordan lagdes impregnering til skiene? Dette og andre spennende ting skal vi gjennom vårt prosjekt, TIDSMASKIN, la barna lære om, både i teori og i praksis. Vi tror dette kommer til å bli kjempespennende både for liten og stor. KREATIV LEK fra fantasi til lek «Au, au, jeg slo meg», leker hun. Øyeblikkelig kommer en av de andre barna løpende til for å hjelpe. Lekemedisinsakene hentes frem, og det blir møysommelig lagt bandasje rundt «såret». De andre barna får med seg opptrinnet, og plutselig er det kø på «sykehuset».. I Springkleiv barnehage er vi opptatt av å omforme barnas fantasi til kreativ lek. Voksenrollen dreier seg i hovedsak om å hjelpe i gang med leken, for siden å holde litt avstand og observere. Det gir barna muligheten til å utfolde fantasiene på sitt eget nivå, og omgjøre det til kreativ lek. Gjennom lek etablerer barna forståelse og vennskap på tvers av språk og kulturer. En perfekt arena for læring og sosial kompetanse, som stimulere både emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle barnets evne til å løse problemer, og gir kunnskap i praksis om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk. Når barnet slipper noe ned på bakken eller kaster noe, lærer det at noe kan gå i stykker, lager bråk, eller spretter. Når barnet leker med andre, lærer det at mennesker reagerer forskjellig på ulike ting som skjer i leken. De lærer å ta initiativet og utvikler den kreative siden av seg selv.

16 FARGELÆRE OG GEOMETRISKE SYMBOLER «Se min kjole, den er blå som havet. Alt hva jeg eier det er blått som den» Rød, gul og blå er våre primære farger. Hva blir fargen om vi blander rød og gul? Fargeblanding i vann er en av mange aktiviteter vi har i barnehagen. Når vi blander primærfarger, får vi sekundærfarger. Når vi blander sekundærfarger, får vi tertiærfarger. Vanskelige ord, men forståelsen blir lettere når vi gjør blandingen i praksis. - Primærfarger - Sekundærfarger - Tertiærfarger Vi bruker også ulike aktiviteter fra snakkepakka, som har tema farger! Fagområdet antall, rom og form byr på mye spennende og det høres kanskje rart ut at vi skal ha «matte» i barnehagen. Men matte gjør vi faktisk hele tiden i dagliglivet, uten at vi tenker over det. Vi teller, finner likheter og ulikheter, sorterer i farger, måler og veier osv. I geometri kan barna bruke fantasien sin. Vi finner ulike former og setter dem samme. Matematikk til skogs et vil vi også ta med oss ut i naturen. Da vil naturmaterialer være våre sentrale materialet. Her vil det bli kunst og annet i både tredimensjonale, todimensjonale og speilsymetriske kreasjoner.

17 VÆRE SAMMEN - LØVEBARNEHAGE SPRÅKGRUPPE Jeg skal være meg, men gi plass til andre, slik at de blir seg. Bry meg om en annen, hjelpe når jeg kan. Slik blir livet bedre for barn i alle land! Ser du en som plages? Det er ikke bra! Alle må stå sammen om å si i fra! Alle barn på jorden har den samme rett, til å være trygge og til å være sett. Løveloven Være Sammen implementerer den varme og grensesettende voksenstilen blant alle barnehagens ansatte. Være Sammen ser på barnehagen som en arena for barnets medvirkning og modning. Barna skal bli kjent med Regnbueløven som skal inspirere dem til å gjøre det som er riktig. Vi skal sammen forplikte oss til løveloven. Vi vil dette året bli kjent med «være sammen» prosjektet som også mange andre barnehager har gode erfaringer med. «Være sammen» vil være en del av språkgruppen dette barnehageåret. BARNS TRIVSEL VOKSNES ANSVAR Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen Barns trivsel voksnes ansvar er et inspirasjons hefte fra Utdanningsdirektoratet som barnehagen vil ta utgangspunkt i, ved arbeid mot mobbing i barnehagen. Barna skal sikres omsorg, trygghet, respekt og tilhørighet. De skal ha et trygt miljø og skal bli skånet for fysisk eller psykisk skade. Personalet skal bygge gode relasjoner til hvert enkelt barn. Vi skal ha et positivt fellesskap og ha respekt for hverandre. Barnehagen skal jobbe for et godt psykososialt miljø der all form for mobbing, diskriminering og utestenging har nulltoleranse. Hvordan vil vi bygge gode relasjoner til hvert barn? Hvordan imøtekomme barnas ønsker? Hva gjør vi for å støtte opp om barnas vennskap? Hva er forskjell mellom humor og ironi? Hva gjør vi om et barn gir uttrykk for at det mistrives? Personalet skal aktivt jobbe sammen om disse spørsmålene og komme frem til gode løsninger. Hver uke har vi språkgruppe for barn som har et ekstra behov for oppfølging. Ved å bruke «konkreter» stimulerer vi barns språk og begrepslæring. Barnehagen har fokus på et rikt og variert språkmiljø for å utvikle barns språklig kompetanse. Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn skal få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Noen barn har sen språkutvikling eller andre språkproblemer. De må få tidlig og god hjelp. KREATIVE MED DIGITALE VERKTØY Barns digitale verden startet tidlig. De fleste er kjent med både smarttelefonen og nettbrettet. I barnehagen vil vi legge til rette slik at alle barna får kjennskap til forskjellige digitale muligheter. Gjennom digitale verktøy vil barna i Springkleiv få kjennskap til kopiering, scanning, spill, fotografering, filming, og animasjon. IKT i barnehagen skal handle om digitale verktøy i kreativitet, lek og læring! I arbeid med digitale verktøy vil vi bruke boken «kreativ bruk av digitale verktøy» som arbeidsredskap.

18 PEDAGOGISKE VERKTØY I SPRINGKLEIV BARNEHAGE MIN EGEN MUSIKKBARNEHAGE Barnehagen ønsker å bruke ekstra mye tid på sang, kreativ dans, musikk og rytmikk. Det er noe som fenger både små og store, og som gir kroppslig mestrings-følelse. Min egen musikkbarnehage består av 3 bøker med cd. Bøkene er utarbeidet av en sangpedagog, og er rettet mot barn i alderen 6 mnd 7 år. I hver bok er det 30 sanger, rim, regler og aktiviteter, hvorav halvparten er kjente, kjære sanger og resten er nye. På hver side møter vi den musikalske musen Ludvik. Ekstra gøy blir det når man bruker "musestemme" når man leser det som Ludvik sier. Barna blir glade i Ludvik og gleder seg til å høre hva han sier på neste side! På den måten "drar" Ludvik barnet med seg inn i sangen og leken. Det å oppleve mestring er viktig for alle barn. Sangene, lekene og det Ludvik sier kan være med på å trene opp hukommelsen og andre ferdigheter ( grovog finmotoriske ferdigheter ) uten at barna oppfatter det som trening. Vi vil bruke mandagene spesielt til dette satsningsområdet. Det blir spennende å se hvilke sanger og sang-leker som blir barnas favoritter! RYTMEHUSET Rytmehuset er et inspirasjonshefte med bl.a lytte-aktiviteter, kreativ dans og rytmikk. Heftet er hovedsakelig rettet mot de eldste barna i barnehagen og skolealder, men vi tilpasser oppleggene slik at de vil passe for hele barnegruppen vår. Det følger med en egen cd med sanger som vi vil bruke sammen med instrumentene vi har her i barnehagen. SNAKKEPAKKEN Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell, som kan styrke barns språk og begrepslæring. Ved at barna får se, høre og være aktive med materiellet, vil de oppmuntres til å forstå og snakke norsk, enten de har norsk eller et annet språk som morsmål. Pakken ble anskaffet med tanke på å bruke som satsningsområde innenfor fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Pakken inneholder bl.a. et veiledningshefte hvor det gis konkrete ideer om hvordan alle barn kan inkluderes uansett morsmål, alder og bakgrunn. I snakkepakkens spennende verden, møter barna bl.a. kjente eventyr som Gullhår og de tre bjørnene, Rødhette og Ulven og Bukkene bruse. I tillegg er det jungeldyr, magneter, spill, dukkefamilier som appellerer til barna. Vi vil bruke snakkepakken først og fremst i samlingsstund, men også ta den frem ved andre passende anledninger. Hvorfor musikk? Glede, stimulans, trøst, gjenkjennelse, trygghet, fellesskap, nærhet, lek. Musikk er et fantastisk middel for å fremme barnets personlige utvikling. Personlig utvikling: - Motorisk utvikling - sanger/leker med bevegelser, bruk av musikkinstrumenter etc. - Kognitiv utvikling - evnen til konsentrasjon, oppmerksomhet, språk, begrepsforståelse etc. - Emosjonell utvikling - trygghet i gruppen, selvtillit (stå frem og gjøre noe), gi uttrykk for følelser, opplevelse og innlevelse i rytme, tekst, melodi, klang etc. - Sosial utvikling - toleranse, hensyn til andre, samarbeid etc.

19 PEDAGOGISKE VERKTØY I SPRINGKLEIV BARNEHAGE SOS BARNEBYER Vi har 2 fadderbarn i barnehagen, og ønsker derfor å lære mer om SOS barnebyer, samt bli kjent med vårt fadderbarn. Tor Åge Bringsværd og Anne G. Holt har laget en fortelling om Karsten og Petra for SOS-barnebyer. I materiellet følger det også med en lydbok om «Løveungen og Frøken Kanin på eventyr i Afrika». Målet er å skape engasjement for å øke kunnskapen om barns levesett i ulike deler av verden, i tråd med barnehagens rammeplan. Barn kan bruke sine evner der de er og hvor de bor til å hjelpe andre barn på denne jord. - Solsikkeloven - PAPAYA FUGLEN Papaya-fuglen er et inspirasjons- og undervisningsprosjekt utgitt av Strømmestiftelsen. Papayafuglen er en slags lykkefugl som vil at alle mennesker på jorda skal ha det godt. Det følger med en bok der vi møter to norske barn, og to barn fra Mali. I tillegg er det cd, opplegg for samlingsstund, plakater, papaya-fugl, bamse og papaya-frø. Målet er å vekke fantasi og empati hos barna, samt øke forståelsen for fattigdom. TARKUS Beltedyret Tarkus er barnas trafikkvenn, og lærer barna hvordan de skal oppføre seg i trafikken. Dette er et trafikk-pedagogisk opplegg for barnehager, utgitt av Trygg Trafikk, rettet mot barn fra 0-6 år. Opplegget består av bamsen Tarkus, fortellinger og samtaler, oppgaver, sanger og rollespill. Opplegget er utviklet i samarbeid med 25 barnehageansatte i 11 barnehager i Norge, og er blitt stor suksess blant barna! Målet er at barna skal bli sikre og ansvarsfulle trafikanter. ELDAR & VANJA Eldar & Vanja er et undervisningsprogram om brannvern, utgitt av norsk brannvernforening. Vi vil bruke en perm som inneholder temaer innenfor brannvern, plansjer, fortellinger, farge, klippe og lime oppgaver, leker og rollespill. Det følger med to hånd-dukker som vil være aktuelle å bruke når vi snakker om temaet. Hånd-dukkene er med på å forsterke læringen til barna. Målet er å sette et fokus på brannsikkerhet for å skape varige og gode holdninger til brannvern hos barna. PINNSVIN OG KANIN Venner er en serie med produkter som tar opp viktige problemstillinger innenfor sosial kompetanse. Serien tar utgangspunkt i kjente situasjoner som kan oppstå i barnehagen og hjemme, og gir barna enkle modeller for konfliktløsning. I læreverket er det 10 vennekort som tar opp temaer om «å samarbeide», «å vente på tur», «å dele», «å vise følelser», «å vise glede», «å roe seg ned», «å si stopp», «å si unnskyld», «å lytte og bli enige» og «å snakke om det».

20 HVA TRENGER BARNET DITT I BARNEHAGEN? Springkleiv Barnehage er mye ute på tur. Derfor er det viktig at barnet har nok skift og varme klær i barnehagen! Barnet trenger til enhver tid å ha følgende skift liggende: 2 sett undertøy, sokker, stillongs, bukse og genser. Høst og vinter er det fint med ett ekstra par ullsokker og votter! I tillegg trenger barnet: Vindtett jakke - En vindtett jakke er praktisk før det blir for kaldt Regntøy - Helst i myk gummi, ikke allværsjakke de tåler ikke like mye vann. Gjerne todelt, da buksene ofte brukes mer enn jakken Sydvest Eller en caps under hetta på regnjakka så barnet ser bedre Gummistøvler Utesko Innesko, tøfler eller crocs Bleier/smukk - dersom barnet bruker dette I tillegg for den kalde årstiden Lue/vinterlue - Bør være vind og vannavvisende, ha øreklaffer og feste under haka. Strikket lue er ikke anbefalt da snøen kladder seg Vintervotter - IKKE hansker - votter er varmere og lettere å få på seg Vanter - Smart å ha i tursekken til måltider o.l. Regnvotter med fôr Hals/buff - IKKE skjerf pga kvelningsfare Parkdress / Vinterdress Ull-undertøy eller superundertøy Mellomlag - tykkere ull eller fleece - 2 delt eller hel dress Ullsokker Cherox og vintersko - høyt skaft så vi får dressen godt ned over skoen Varme innesko/tøfler KOSTHOLD I BARNEHAGEN Springkleiv barnehage tilbyr full kost til alle brukere. Den kanskje viktigste grunnen til dette, er at vi ønsker full kontroll og oversikt over hvilke mattyper som finnes i barnehagen i forhold til allergier hos barna. Hygiene og holdbarhet er andre viktige årsaker, og vi har gode rutiner som sikrer at mat og drikke blir raskt plassert i skap og kjøleskap etter innkjøp. Vi tilbyr barna et variert kosthold og en innholdsrik meny basert på poteter og ris, grønnsaker, fisk, kjøtt, brødmat og frukt. Varmrettene tilberedes fra bunnen, og vi unngår i størst mulig grad «posemat». Personalet setter opp en ukemeny som henger tilgjengelig for foreldre på avdelingene. Denne menyen settes opp med tanke på sunn kost, og hva vi tidligere har erfart at de liker. For barna er det viktig at maten er energirik og med vitaminer og mineraler som gir dem langvarig energi utover dagen. Vi vil ha fokus på fisk, poteter og grønnsaker med høy verdi av viktige vitaminer for barna. Brødmåltidene i barnehagen er lik den du finner i et vanlig norsk hjem og med pålegg som barna liker. Leverpostei, makrell i tomat, tubeost, prim, brunost, gulost, servelat etc. Annenhver mandag har vi bakedag, og da baker vi gjerne brød eller rundstykker. På bakedagen er barn med og baker sammen med personalet. Dette gir både fellesskapsfølelse for barna, samt at de lærer litt om hva vi bruker når vi baker og hvordan vi baker. Dette synes barna er kjempegøy! Ernæring og sunt kosthold er også et viktig punkt i rammeplanen gitt av Utdanningsdirektoratet. Springkleiv barnehage føler at vi er gode på dette punktet, men vil hele tiden jobbe med å forbedre oss ytterligere, og tar gjerne i mot tips og råd fra dere foreldre. Fint om barnet har med egen drikkeflaske og tursekk for klær, samt sitteunderlag. Sjekk jevnlig at strikk under skoa er intakte på regnbukse og parkdress. Klær som tas med hjem for vask, må tilbake neste dag. Barnet vokser fort, så husk å følge med at sko og klær er passelig. Ellers er det bare å spør personalet om det er noe dere lurer på angående klær i barnehagen. «Det finnes ikke dårlig vær bare dårlige klær» Husk å merke sko, klær og utstyr med barnets navn.

21 SERVICEERKLÆRING SPRINGKLEIV BARNEHAGE Springkleiv barnehage AS: Vi er en offentlig godkjent barnehage som tilbyr et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 0-6 år. I samarbeid med pedagogiske ledere blir det utarbeidet en årsplan som viser hva vi skal jobbe med i løpet av barnehageåret. Vår adresse: Springklev 6, 4838 Arendal Tlf: Hva kan dere som brukere forvente av barnehagen: - At barna blir likeverdig behandlet. - At barna får omsorg og kjærlighet. - At barna blir sett og hørt når han/hun oppsøker voksenkontakt i vanskelige situasjoner. - Positive opplevelser som legger grunnlag for inspirasjon til lek og læring. - Tilrettelegging for det enkelte barn og oppfølging av utviklingen i barnehagen. - At alle ansatte overholder sin taushetsplikt. - At ingen barn blir holdt utenfor gruppa. - At vi som personal er aktive med i lek, og tilrettelegger for lek og læring. - At barnas beste alltid er i sentrum. - At personalet er kompetente og dyktige i arbeid med barn. - At personalet er blide og høflige mot dere og deres barn. Hva kan Springkleiv barnehage forvente av brukerne: - At all nødvendig informasjon om barnet, (Helseerklæring) blir levert senest første barnehagedag. - At kontraktens betalingsbetingelser blir overholdt. - At barna blir levert og hentet til oppsatte tider. - At all informasjon som blir levert ut, leses nøye. - At vi får beskjed dersom barnet er sykt eller skal ha fri. - At det alltid gis beskjed dersom andre skal hente barnet. (barnet blir ikke levert ut hvis vi ikke har fått beskjed). - At sykt barn alltid holdes hjemme og foresatte overholder de retningslinjer som er satt ved sykdom. - At barnets klær er navnemerket. - At barnet har med klær etter vær. - At barnet blir fulgt helt inn i barnehagen. Hva barnehagen kan tilby: -Hele plasser -Søskenmoderasjon -Inntektsgradering -2 måltider om dagen -Mange fine turer i nærmiljøet -Godt familiesamarbeid -arbeid -Faste og trygge rammer -gruppe for 5 åringer -Egen kjøkkenhage -Feiring av kristne høytider Hva kan du gjøre hvis du ikke er fornøyd med servicen vår: -Det er veldig viktig for barnehagen at du sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med, eller at du føler vi ikke holder det vi lover i serviceerklæringen vår. Vennligst gi oss da beskjed. -. -Vi vil alltid jobbe for kvaliteten i barnehagen.. Barnehagen jobber etter: - Lov om barnehager m/ forskrifter - Rammeplan for barnehager - Barnehagens vedtekter - Barnehagens årsplan

22 Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser til alle årstider og i all slags vær Sansning, opplevelser og undring

23 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGE ÅR! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 32 3 Sommerferie 4 Sommerferie 5 Sommerferie 6 Sommerferie Barnehagen åpner 10. august! Dariella 5 år Sommerferie AUGUST Barnehageoppstart Den første tiden i barnehagen er alltid like spennende for både barn og voksne. August måned er en tilvenningsmåned for eventuelle nye barn, men også de barna som har gått i barnehagen tidligere. Månedens tema: Vennskap/Pinnsvin og Kanin Månedens sang: Vennskapssang Månedens bok: Karsten og Petra er bestevenner Eventyr fra snakkepakka: Den lille skillpaddebabyen Musikk og rytme: Min musikkbarnehage VENNEVERS En sirkel er rund, ingen ser hvor den ender, like så lenge skal vi være venner. Ta nå min hånd og jeg tar din andre, sett dem i sammen; vi har hverandre! (Siri Randem) Foreldremøte kl Grille pølser i hagen I august får alle barna utdelt en perm som vi samler tegninger og annet materiale fra forskjellige temaer vi har gjennom året. Dette får dere utdelt 2 ganger i året. Ved julefesten og sommerfesten. Foreldremøte: 26. august kl 18: August kan være en solfylt og herlig måned. Vi tar dagene som de kommer og fastsetter ikke noe spesielt på de enkelte dagene. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter eller organisasjoner, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

24 Ta en potet! Ta gjerne fire, ta åtte, ta alle, men ta en potet! Stek dem og kok dem og spis gjerne skallet, men ta en potet! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Baking 14 Kor, musikk og rytme til Kolbjørnsvik kl Vi feirer Amanda 2 år Månedens tema: Innhøsting Månedens sang: Samme hva du heter, spiser du poteter Månedens bok: Inn et sted Ut et annet Eventyr fra snakkepakka: Rødhette Musikk og rytme: Rytmehuset Høste poteter: I uke 39 har vi potetuke og høster inn potetene vi satt i mai. Da lager vi mye god middagsmat! til Kolbjørnsvik tirsdag 15. september! Vi tar Kolbjørn frem og tilbake, og griller pølser på turen. Uke 40: Skolens høstferie! Vennligst gi beskjed hvis noen av barna skal ha fri Potetuke Baking Andreas 4 år Kor, M&R 29 30

25 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1 Solsikkeaksjon kl Kor, musikk og rytme 12 Baking 19 Kor, musikk og rytme 6 13 Annel Hugi 4 år Markere psykisk helsedag FN dagen Månedens tema: Årstiden høst Månedens sang: Fingrene våre /Høstsang Månedens bok: Kroppen (uke 41-42) Eventyr fra snakkepakka: Gullhår og de tre bjørnene Musikk og rytme: Min musikkbarnehage I uke 44 blir det foreldresamtaler! SOS-barnebyer i uke 40. Det blir «Solsikkeaksjon» torsdag 1.okotber. Det blir kunstutstilling der barna selger bildene sine. Inntektene går til SOS-barnebyer. VELKOMMEN ALLE SAMMEN! Uke Papayafuglen: Gjennom papayafuglen skal vi lære barna hvordan barn lever andre steder. Vi skal lære å ta vare på hverandre og bry oss om andre også dem som bor langt borte Baking 27 Foreldresamtaler Foreldresamtaler 30 Kajus 4 år Psykisk helse: Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske helsen blir lagt allerede fra første leveår. Som i fjor skal vi også i år jobbe med psykisk helse. Den offisielle dagen for psykisk helse er 10. oktober, og markeres nærmeste ukedag. Uke 40: Skolens høstferie! Vennligst gi beskjed hvis noen av barna skal ha fri.

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Halvårsplan for Ekorn

Halvårsplan for Ekorn Halvårsplan for Ekorn Ekorn er en avdeling for barn fra 1 til 3 år. Vi er 15 barn, 10 barn som er født i 2014 og 5 barn som er født i 2015. Vi voksne som jobber på Ekorn er: Sandra (80%), Ane Birte (60%),

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2012/2013 UTELIV MÅL: Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø Aktiv bruk av kroppen Stimulere eventyrlyst og vitebegjær

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Hva skjer på Borgen september-november 2015

Hva skjer på Borgen september-november 2015 Hva skjer på Borgen september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 Kanin og Pinnsvin!! Våre gode venner i barnehagen. Brukes mye til rollespill om vennskap og innkludering. VIS Larvik kommune gjør nå en storsatsing på noe som heter VIS = Vennskap,

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer