Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling"

Transkript

1 Ny start. Nye muligheter Metadon en substitusjonsbehandling

2 Et viktig steg 2 Heroinavhengighet er en alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle. Konsekvensene av et misbruk er en destruktiv livsstil, som fører til følgetilstander eller i verste fall døden. Substitusjonsbehandling er en hjelp til pasienten for å kunne bryte den onde sirkelen. I følge den velrennomerte Cochrane databasen er metadon en effektiv vedlikeholdsterapi i behandlingen av heroinavhengighet 1. Behandling av opioidavhengighet skal kombinere behandling med substitusjonslegemiddel med psykososiale tiltak 2.

3 Kosthold Mange rusmisbrukere har over tid levd på næringsfattig kost med høyt innhold av karbohydrater. Dette kan gi både fysiske og psykiske plager. Kostholdsanamnese med veiledning bør derfor være en naturlig del av tverrfaglig behandling av denne pasientgruppen. Inntak av raffinert sukker eller kunstig søtstoff kan gi søtsug, hungerfølelse og uønsket vektøkning. Juice eller brus bør unngås som tørstedrikk. Økt inntak av frukt, grønnsaker og bær kan dempe plager og forebygge en rekke sykdommer. Fiber fra grove kornsorter, nøtter og frø gir stabilt blodsukker og sunn tarmflora. Pasientene bør oppmuntres til å lage noen retter fra bunnen av, og gjennom små praktiske trinn, skape en endring som vil føre til bedre livskvalitet og lavere helserisiko. For praktiske tips om ren, naturlig mat og effekt på helse se: Dårlig tannhelse Det er mange årsaker til at narkomane har dårlig tannhelse. Som nevnt har de fleste et ensidig kosthold med inntak av mye sukker, og tannhygienen er heller ikke den beste. Som en konsekvens av det ensidige kostholdet, har mange også mangel på vitamin D. D-vitamin fremmer opptaket av kalsium og fosfat fra tarmen, og en mangel på dette kan blant annet føre til dårlige tenner. I tillegg kan bruk av opioider gi munntørrhet som over tid øker risikoen for karies. Tips for å oppnå et balansert kosthold: Vann som tørstedrikk Regelmessige måltider Langsomme karbohydrater bør foretrekkes Mye frukt og grønnsaker Tilskudd av marint omega-3-fett Mettet fett fra rene råvarer Umettet fett fra planter og sjødyr Ta vitamintilskudd en periode om det påvises vitaminmangel Fylkestannlegen skal gi pasienter i LAR vederlagsfri tannbehandling, noe pasienten bør informeres om. Samtidig bør pasienten få veiledning vedrørende tannhelse generelt. 3

4 Smertebehandling av LAR-pasienter 3 Å behandle smerte hos denne pasientgruppen er utfordrende. Fordi det kan gi rusfølelse, bør man unngå å bruke morfinlignende stoffer med hurtig og kortvarig effekt. Samtidig er det viktig at man gir effektiv smertelindring slik at de ikke utsettes for fristelsen til å kjøpe kraftige smertestillende legemidler illegalt fra rusmiljøet. 4 Man bør starte med maksimal dose betennelsesdempende legemiddel som ibuprofen eller lignende, i kombinasjon med maksimal dose paracetamol *. Legemidlene som foreskrives hyppigst til LAR-pasienter er kombinasjonspreparater med paracetamol-kodein. Ulempen med disse preparatene er at de er for svake til å gi effektiv smertelindring hos pasientgruppen, samtidig som de kan misbrukes. * Paracetamol er kontraindisert ved nedsatt leverfunksjon

5 Metadon effektiv og sikker behandling Metadon er ett av medikamentene som benyttes i substitusjonsbehandlingen i Norge. Medikamentet har blitt brukt ved opiatavhengighet siden 1960-tallet og er den mest dokumenterte behandlingsformen ved opiatmisbruk 4,5. God effekt oppnås for både behandlingsretensjon, redusert misbruk og forbedret sosial funksjon 5. Slik virker metadon Metadon transporteres via blodet til hjernen, der den binder seg til opioidreseptorer i nervesystemet og gir effekt. Metadonets jevne effekt gjør at pasienten blir kvitt eller får redusert heroinsuget, og er dermed mer mottagelig for annen type medisinsk og psykologisk behandling og sosial rehabilitering. Ved gjentatte doser metadon, som er tilfellet for de som er i substitusjonsbehandling, kan halveringstiden variere fra timer. Dette er viktig å ta hensyn til ved dosejusteringer, interaksjoner, overdose etc. 5

6 6

7 Riktig dose metadon Riktig dose er den som må til for at pasienten ikke lenger skal ha sug etter heroin, men heller ikke være ruspåvirket. Denne dosen varierer fra person til person, men ligger ofte mellom 60 og 120 mg metadon pr døgn. Riktig dose er også viktig for å minimere bivirkninger. Påfallende tretthet er som regel tegn på for høy dose. Anbefalt serumnivå ved steady state er nmol/liter. Ved mistanke om misbruk, og i noen tilfeller ved doseendring, kan serummåling være på sin plass. Normalt inntas metadonet en gang pr dag, og det skal alltid drikkes. Etter noen dager med samme dose oppnår kroppen en likevektstilstand av metadon, som er viktig for at pasienten skal ha et bra resultat av behandlingen. Dersom dosen er på 110 mg eller mer, skal det tas EKG årlig 2. Som en konsekvens av uteblitte doser, kan man oppleve redusert stabiliseringseffekt. Utlevering De nasjonale retningslinjene for LAR har anbefalinger for utlevering av substitusjonslegemidlene, bl.a. anbefales 2 : daglig utlevering de første 3 månedene legemidlene bør maksimalt kunne tas med hjem for 1 uke av gangen den første dosen bør tas under oppsyn ved henting av flere dagers forbruk 7

8 Bivirkninger På samme måte som alle andre legemidler, kan også metadon forårsake bivirkninger. De kommer som regel i begynnelsen av behandlingen, og avtar etter hvert. 8 Bivirkningene av metadonbehandling er hovedsaklig de samme som når en behandles med andre opioider. Det kan i noen tilfeller være vanskelig skille hva som er bivirkninger av legemiddelet og hva som er et resultat av livsstil før stabilisering i LAR-behandling. De vanligste bivirkningene av metadon er kvalme og oppkast. Andre bivirkninger er blant annet vektøkning, forstoppelse, svette, munntørrhet og nedsatt libido.

9 Tips til håndtering av de uønskede effektene av metadon Kvalme og oppkast oppstår oftest i begynnelsen av behandlingen. Pasienten bør spise lite og ofte og holde seg til enkel mat. Mange har nytte av kvalmestillende medikamenter som f.eks metoclopramid 10mg inntil x3. Vektøkning man bør gi pasientene individuelle råd om kosthold (se eget avsnitt) og fysisk aktivitet. Årsaken til vektøkningen bør kartlegges. Dersom den skyldes ødemer, bør muligheten for å behandle dette med diuretika utredes. Skulle vektøkningen bli uhåndterlig, bør det vurderes å skifte preparat. Munntørrhet bruk av opioider kan gi munntørrhet, som over tid øker risikoen for hull i tennene, se avsnitt om dårlig tannhelse. Redusert seksuell lyst Seksualfunksjonen kan svekkes av all opioidbruk. Heroinavhengige rusmiddelmisbrukere har derfor oftest lite seksualliv. Når pasienten har vært i legemiddelassistert rehabilitering en tid vil som oftest seksuallysten komme tilbake. Mange vil trenge hjelp til å bearbeide tidligere uheldige seksuelle erfaringer og til å finne ut av et samliv i edru tilstand. 9 Forstoppelse Generelle råd om kosthold, væskeinntak og fysisk aktivitet er viktig også her. Mye fiber, 6-8 glass vann pr. dag og mosjon. Apoteket kan gi god veiledning om osmotisk virkende midler (for eksempel laktulose) og andre laksantia. Svette kan ofte vedvare og for enkelte oppleves denne bivirkningen som svært sjenerende. Anticholinerge medikamenter, som for eksempel hyoscyamin.sulf., kan være nyttig for å redusere plagene, men man må være oppmerksom på at bruk av slike medikamenter kan gi mer munntørrhet.

10 Forlenget QT-tid 2 10 En sjelden, men alvorlig, bivirkning ved metadonbehandling (særlig ved høye doser) er forlenget QT-tid, som igjen kan føre til hjerterytmeforstyrrelser. Spesielt utsatt er de som allerede har en kjent QT-forlengelse, ved for eksempel en medfødt hjertelidelse. Det er anbefalt at QT-tiden bør registreres og følges opp ved metadonbehandling. En rekke legemidler kan påvirke QT-tiden. Dersom det er indikasjon for å bruke disse, skal man være ekstra varsom når pasienten bruker metadon. Følgende legemidler ansees som de viktigste: antibiotika: ciprofloxacin, erytromycin, klaritromycin trisykliske antidepressiva første generasjons antipsykotika, særlig tioridazin amisulprid ziprasidon antiarytmika: dispyramid, flekainid, amiodaron, ibutilid, sotalol (ikke andre betablokkere) Påvirkning av QT-tiden er doseavhengig. Små doser av f eks trimipramin (25-50mg) til LAR-pasienter erfares som trygt.

11 Annen samtidig medisinsk behandling 6 Noen kjente hemmere av CYP3A4 Øker kons. av metadon indikasjon/gruppe Flukonazol sopp Itrakonazol sopp Posakonazol sopp Vorikonazol sopp Ketokonazol sopp Ciprofloksacin antibiotikum Erytromycin antibiotikum Klaritromycin antibiotikum Fluvoksamin antidepressivum Paroksetin antidepressivum Venlafaksin antidepressivum Verapamil Hypertensjon, Angina Diltiazem Hypertensjon, Angina Cannabinoider rusmiddel Grapefruktjuice Noen kjente indusere av CYP3A4 Minsker kons. av metadon indikasjon/gruppe Karbamazepin epilepsi Efavirenz HIV Fenytoin epilepsi Johannesurt Naturlegemiddel Nevirapin HIV Barbituater epilepsi Rifampicin antibiotikum Listen er ikke komplett, men inneholder de viktigste legemidlene som er aktuelle for LAR-pasienter. Metadon metaboliseres i hovedsak av CYP3A4 i leveren, litt i tynntarmen. CYP2D6/CYP1A2 er noe involvert. Metadon kan interagere med andre legemidler, med gatedop, alkohol og til og med enkelte reseptfrie produkt og urtemedisiner. Slike interaksjoner er sjelden livstruende, men kan resultere i at den dosen pasienten står på blir for høy eller for lav og pasienten får dermed ubehag i form av døsighet og kløe (overdosering) eller smerter i kroppen, kvalme eller craving (opioid fjerning). CYP3A4-hemmere opptrer med en gang, mens effekten av induserne kan opptre så sent som etter 1 til 2 uker. Nyttig nettside: (DRUID) 11

12 12 Graviditet Graviditeter hos kvinner i LAR 9. Norske undersøkelser viser at de fleste graviditetene hos kvinner i LAR ikke er planlagte. Det anbefales at kvinnen/paret informeres om at det er økt sjanse for å bli gravid etter oppstart i LAR, og familieplanlegging bør diskuteres. Kvinnen/ paret bør informeres om prevensjonsalternativer og kvinnen bør tilbys gratis prevensjon. Hormonspiral bør være det anbefalte middelet. Hvis kvinnen allerede er gravid, anbefales det at metadon opprettholdes under graviditeten (punkt i retningslinjene). Metadon kan trappes noe, eventuelt helt, ned under graviditet forutsatt at nedtrappingen skjer under betryggende forhold (punkt 6.5.3). Kombinasjon med benzodiazepiner 2 I substitusjonsbehandling vil rusvirkningen av benzodiazepinene svekke den stabiliserende virkningen av metadon, og avhengighetsreaksjoner vil gjøre det vanskelig å oppnå stabilisering og ønsket utvikling. Samtidig bruk av benzodiazepiner forverrer også pasientens kognitive funksjon. Dessuten øker bruk av disse medikamentene (også oxazepam) risikoen for overdosedødsfall ved samtidig bruk av opioider. Det advares derfor mot bruk av benzodiazepiner hos pasienter i LAR. Kombinasjon med alkohol 7 Alkohol kan forsterke den dempende effekten av substitusjonslegemidler og bidra til økt overdosedødelighet. Mange som er i slik behandling har i tillegg svekket leverfunksjon, bl.a. på grunn av kronisk hepatitt c. Kombinasjon med alkohol frarådes.

13 Toksisk dose 8 Det er individuelle variasjoner og toleranseutvikling. Doser på over 30 mg peroralt til voksne uten tilvenning gir alltid sedasjon. Dødelig dose for voksne ikke tilvente personer er fra ca 50 mg peroralt. 5 mg peroralt har gitt apné og koma hos barn. 10 mg peroralt har gitt dødsfall hos barn. Avvenning/nedtrapping Avslutning av substitusjonsbehandling er en kritisk situasjon med stor fare for tilbakefall, overdose og død. Det er nødvendig at brukeren er sterkt motivert og man må bruke lang tid på nedtrappingen. Tett oppfølging under og etter nedtrappingen er viktig 2,. Abstinens Abstinenssymptomer kan blant annet oppstå når metadondosen reduseres brått, og på grunn av den lange virketiden til metadon vil abstinensen vare lenger enn etter bruk av for eksempel morfin og heroin. Suget etter opioider vil komme raskt tilbake og være sterkt 7. Viktig å huske på Medisinen må oppbevares på et sikkert sted Legesjekk bør foretas en gang pr år Følge opp pasientens infeksjonsstatus Hvis medisinen ikke blir hentet 2 dager på rad, anbefales det at dosen blir redusert LAR-medisinen må ikke deles med andre Regelmessig bruk av cannabis kan gjøre rehabiliteringen betydelig vanskeligere Førerkort - Bruk av motorisert kjøretøy er ikke tillatt de første 6 månedene etter stabilisering på substitusjonslegemiddel. Når pasienten er stabilisert og kan dokumentere god rusmestring, kan det søkes om dispensasjon fra helsekravene i førerkortforskriften

14 Metadon DnE Vi i DnE jobber kontinuerlig for å videreutvikle vår metadon til beste for pasientene. Med produksjons- og utviklingsavdeling i Norge har vi en unik mulighet til å tilpasse oss markedets behov. 14

15 A Metadon DnE Substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet. ATC-nr.: N07B C02 MIKSTUR, oppløsning 1 mg/ml og 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Metadonhydroklorid 1 mg, resp. 5 mg, metylparahydroksybenzoat, etanol (2,3%), natriumsitrat, vannfri sitronsyre, sakkarinnatrium, smaksstoffer og renset vann. Solbær-/eplesmak. Indikasjoner: Substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling. Dosering: Doseres individuelt og tilpasses den enkelte pasient. Vanlig innledende dose er mg. Ved høy opioidtoleranse er innledende dose mg. Økes i trinn på 10 mg av gangen over 3 uker, vanligvis til 70 eller 80 mg. Etter en stabiliseringsperiode på 4 uker justeres dosen til pasienten ikke har rustrang og er uten kliniske tegn på effekter på psykomotorisk funksjon eller abstinenssymptomer. Vanlig dose er mg metadon/døgn, men enkelte kan trenge høyere doser. Dosen bestemmes etter klinisk vurdering, understøttet av overvåking av serumnivå. Anbefalt serumnivå ved steady state er nmol/liter ( ng/ml). Administreres vanligvis 1 gang daglig. Ved hyppigere administrering er det risiko for akkumulering og overdose. Høyeste anbefalte dose, som sjelden skal brukes, er 150 mg/dag. Ved høyere doser sees økt frekvens av QT-forlengelse, «torsades de pointes» og tilfeller av hjertestans. Høye doser kan også føre til en lav grad av uønsket eufori i et par timer etter den daglige dosen. Pasienten skal observeres etter inntaket i begynnelsen av opptrappingen, slik at uhensiktsmessige reaksjoner kan oppdages. Pasienten har stigende serumnivå i inntil 2 timer, og det er viktig at reaksjoner på overdosering eller andre farlige/besværlige reaksjoner kan fanges opp. En del pasienter utvikler autoinduksjon, slik at nedbrytning i kroppen øker. I slike tilfeller vil man måtte justere dosen opp én eller flere ganger for å beholde optimal effekt. Dersom en pasient tidligere har fått kombinasjonsbehandling med agonist/antagonist (f.eks. buprenorfin), bør dosen reduseres gradvis mens metadon introduseres. Doseintervallet bør forlenges til minst 32 timer hvis GFR er ml/minutt, og til minst 36 timer hvis GFR er <10 ml/minutt. Når behandlingen avsluttes, bør dette skje ved gradvis dosereduksjon. Dosen kan reduseres relativt raskt i begynnelsen, men dosereduksjonen må være langsom i sluttfasen (fra 20 mg daglig og nedover). Administrering: Kun til oral administrering, skal ikke injiseres. Skal brukes ufortynnet. Kontraindikasjoner: Respirasjonsdepresjon. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Akutt obstruktiv luftveissykdom. Gitt samtidig med MAO-hemmere eller gitt innen 2 uker etter avsluttet behandling med MAO-hemmere. Barn. Forsiktighetsregler: Forsiktighetsregler som for opioider generelt. Bør gis med forsiktighet ved risiko for forlenget QT-intervall, f.eks. ved kjent QT-forlengelse i anamnesen, fremskreden hjertesykdom, samtidig behandling med legemidler som har potensiale for QT-forlengelse, samtidig behandling med CYP 3A4-hemmere og elektrolyttanomalier (hypokalemi, hypomagnesemi). EKG-overvåking bør vurderes ved risikofaktorer for QT-forlengelse, spesielt hos kvinner. Barn er mer sensitive enn voksne og forgiftning kan derfor oppstå ved svært lave doser. Akutt astmatisk anfall, kronisk obstruktiv lungesykdom eller cor pulmonale, nedsatt respirasjonsreserve, hypoksi eller hyperkapni er relative kontraindikasjoner. Samtidig administrering av andre opiater, alkohol, barbiturater, benzodiazepiner og andre sterke, sedative og psykoaktive legemidler kan forsterke effektene og bivirkningene av metadon, og bør unngås. Samtidig behandling med opioidantagonister eller med kombinert agonist/antagonist bør unngås (med unntak av behandling av overdose), da det kan føre til abstinenssymptomer hos fysisk avhengige pasienter. Metadon må brukes med forsiktighet ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Metabolismen kan reduseres ved nedsatt leverfunksjon, og dosejustering kan være nødvendig. Lavere innledende dose må gis ved hypotyreoidisme, myksødem (økt risiko for respirasjonsdepresjon og langvarig CNS-depresjon), nedsatt nyre- (økt risiko for konvulsjoner) og leverfunksjon (levermetabolisme), astma eller redusert lungevolum (redusert respirasjonsfrekvens og økt luftveismotstand), uretrastriktur eller prostatahypertrofi (urinretensjon). Stor forsiktighet må utvises ved mulige hodeskader eller tilstander som omfatter økt intrakranielt trykk. Metadon bør ikke brukes ved intestinal pseudoobstruksjon, akutt magesykdom og inflammatorisk tarmsykdom. Ved nyresten og gallesten kan det være nødvendig med profylaktisk administrering av atropin eller andre spasmolytika. Eldre og pasienter med kardiovaskulær sykdom har økt risiko for hypotensjon og synkope. Innholdet av etanol er generelt for lite til å gi disulfiram-alkoholreaksjon. Noen personer er ekstremt sensitive og vil kunne utvikle disulfiram-alkoholreaksjon selv fra ørsmå mengder alkohol. Metylparahydroksybenzoat kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens forsinket). Interaksjoner: P-gp-hemmere (f.eks. kinidin, verapamil, ciklosporin) kan øke serumkonsentrasjonen av metadon. Metadons farmakodynamiske effekt kan også økes pga. økt passasje over blod-hjernebarrieren. CYP 3A4-indusere (barbiturater, karbamazepin, fenytoin, nevirapin, rifampicin, efavirenz, amprenavir, spironolakton, deksametason, Hypericum perforatum) kan fremme levermetabolismen av metadon og doseøkning kan være nødvendig. CYP 3A4-hemmere (f.eks. kannabinoider, klaritromycin, delavirdin, erytromycin, flukonazol, grapefruktjuice, itrakonazol, ketokonazol, fluoksetin, fluvoksamin, nefazodon og telitromycin) kan føre til økte plasmakonsentrasjoner av metadon. Urinsurgjørende stoffer (som ammoniumklorid og askorbinsyre) kan øke renal metadonclearance. Visse proteasehemmere (amprenavir, nelfinavir, lopinavir/ritonavir og ritonavir/sakinavir) kan redusere serumnivået av metadon. For ritonavir gitt alene er det vist en dobling av AUC for metadon. Plasmanivåene av zidovudin øker ved metadonbruk etter både oral og i.v. administrering av zidovudin og det kan være nødvendig å redusere zidovudindosen. Pga. gjensidig interaksjon mellom zidovudin og metadon kan typiske opioidabstinenssymptomer utvikles under samtidig bruk (hodepine, myalgi, tretthet (fatigue) og irritabilitet). Metadon forsinker absorpsjonen og øker first pass-metabolismen av stavudin og didanosin, noe som fører til redusert biotilgjengelighet av stavudin og didanosin. Metadon kan fordoble serumnivåene av desipramin. Nalokson og naltrekson motvirker effektene av metadon og gir abstinens. Legemidler med depressiv effekt på sentralnervesystemet kan føre til økt respirasjonsdepresjon, hypotensjon, sterk sedasjon eller koma, og det kan derfor være nødvendig å redusere dosen av det ene eller begge legemidlene. Samtidig bruk av metadon og peristaltikkhemmende legemidler (loperamid og difenoksylat) eller antikolinergika, kan føre til kraftig forstoppelse og økt CNS-hemmende effekt. Metadon bør ikke kombineres med legemidler som gir QT-forlengelse slik som antiarytmika (sotalol, amiodaron, flekainid), antipsykotika (tioridazin, haloperidol, sertindol, fentiaziner), antidepressiver (paroksetin, sertralin) eller antibiotika (erytromycin, klaritromycin). Sam-

16 tidig administrering av MAO-hemmere kan føre til kraftigere CNS-hemming, alvorlig hypotoni og/eller apné. Metadon skal ikke kombineres med MAO-hemmere eller brukes innen 2 uker etter slik behandling. Opioidanalgetika forsinker gastrisk tømming og gjør derfor prøveresultater invalide. Tilførsel av teknetium Tc 99m-disofenin til tynntarmen kan hindres, og plasma-amylase- og plasmalipaseaktiviteten kan økes fordi opioidanalgetika kan gi sphincter oddi-konstriksjon, og dermed økt trykk på galleveiene. Dette fører til forsinket visualisering og ligner derfor obstruksjon av gallegangen. Diagnostisk bestemmelse av disse enzymene kan derfor være usikker i opptil 24 timer etter at legemidlet er gitt. Trykket i cerebrospinalvæsken kan økes. Effekten er sekundær til respirasjonsdepresjonsindusert karbondioksidretensjon. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Begrensede data viser ingen forhøyet risiko for medfødte misdannelser. Seponeringssymptomer og respiratorisk depresjon kan forekomme hos nyfødte. QT-forlengende effekt etter påvirkning av metadon i svangerskapet kan ikke utelukkes og et 12-avlednings-EKG bør tas dersom den nyfødte har bradykardi, takykardi eller uregelmessig hjerterytme. Data fra dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Detoksifisering anbefales generelt ikke, spesielt ikke etter 20. svangerskapsuke. Hvis mulig bør dosen reduseres like før og under fødselen pga. risiko for neonatal respiratorisk depresjon. Overgang i morsmelk: Utskilles i små mengder i morsmelk, og gjennomsnittlig melk/plasmaforhold er 0,8. Barn kan ammes ved doser inntil 20 mg pr. dag. Ved høyere doser må fordelen ved amming nøye vurderes opp mot de mulige, negative effekter for spedbarnet. Bivirkninger: Vanligst er kvalme og oppkast (ca. 20%). Alvorligst er respirasjonsdepresjon, som kan opptre i løpet av stabiliseringsfasen. Respirasjonsstopp, sjokk og hjertestopp har forekommet. Svært vanlige ( 1/10): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Vanlige ( 1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse. Hud: Forbigående utslett, svette. Nevrologiske: Sedasjon. Psykiske: Eufori, hallusinasjoner. Stoffskifte/ernæring: Væskeretensjon. Undersøkelser: Vektøkning. Øre: Vertigo. Øye: Uklart syn, miose. Øvrige: Tretthet. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Xerostomi, glossitt. Hjerte/kar: Ansiktsrødme, hypotensjon. Hud: Pruritus, urticaria, annet utslett og, i svært sjeldne tilfeller blødende urticaria. Kjønnsorganer/bryst: Redusert potens og amenoré. Lever/galle: Dyskinesi i gallegangene. Luftveier: Lungeødem, respirasjonsdepresjon. Nevrologiske: Hodepine, synkope. Nyre/urinveier: Urinretensjon og antidiuretisk effekt. Psykiske: Dysfori, agitasjon, søvnløshet, desorientering, redusert libido. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øvrige: Ødem i underekstremitetene, asteni, ødem. Sjeldne ( 1/ til <1/1000): Hjerte/kar: Bradykardi, palpitasjoner, tilfeller av QT-forlengelse og «torsades de pointes», særlig ved høye doser. Ukjent: Blod/lymfe: Reversibel trombocytopeni hos pasienter med kronisk hepatitt. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, hypomagnesemi. Ved langvarig bruk er det et gradvis, progressivt bortfall av bivirkninger over en periode på flere uker. Forstoppelse og svetting vedvarer imidlertid ofte. Ved langvarig bruk oppstår avhengighet av morfintypen. Abstinenssymptomene er lignende de en ser for morfin eller heroin, men mindre intense og mer langvarige. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Respirasjonssvikt, ekstrem søvnighet progredierende til stupor eller koma, maks. konstriksjon av pupiller, slapp muskulatur, kald og klam hud og enkelte ganger bradykardi og hypotensjon. I alvorlige tilfeller, særlig ved i.v. administrering, kan apné, kardiovaskulær svikt, hjertestans og død forekomme. Behandling: Åpne luftveier med assistert eller kontrollert ventilasjon må være sikret. Opioidantagonister kan være nødvendig, men da metadon har lang virketid (36-48 timer), og den mest brukte antagonisten nalokson bare 1-3 timer, bør behandlingen med korttidsvirkende antagonist om nødvendig gjentas. Meget lite metadon fjernes ved peritoneal dialyse eller hemodialyse. Se Giftinformasjonens anbefalinger N07B C02. Egenskaper: Klassifisering: Narkotisk analgetikum. Virkningsmekanisme: Syntetisk potent kompetitiv opioidagonist som i likhet med morfin og heroin virker primært på µ-reseptorene, som er antatt å være spesielt viktige for analgesi, eufori, respirasjonsdepresjon, toleranse og avhengighet. Andre virkningsmekanismer involverer autonome funksjoner som tarmbevegelse, hostereflekser, svetting og tonus i glatt muskulatur. Metadon er en kompetetiv agonist med sterk affinitet til μ-reseptorene, og reduserer effekten av andre opioider som heroin. I terapeutiske, orale doser gis ikke subjektiv eufori eller kliniske atferdsforandringer. Absorpsjon: Hurtig. Biotilgjengeligheten er >80%. Steady state-konsentrasjonen oppnås innen 5-7 dager. Kan måles i plasma 30 minutter etter oralt inntak, og når maks. konsentrasjon etter ca. 4 timer. Proteinbinding: Ca. 90%, men store individuelle forskjeller. Hovedsakelig til alfal-glykoproteinsyre, men også til albumin og andre plasma- og vevsproteiner. Plasma:fullblodsforholdet er rundt 1:3. Fordeling: Vidt distribuert i vev, distribusjonsvolum 5 liter/kg, krysser placenta og utskilles i brystmelk. Distribueres til vevet med høyere konsentrasjon i lever, lungene og nyrene enn i blodet. Halveringstid: Enkeltdose: timer. Gjentatte doser: timer. Plasmaclearance er ca. 2 ml/minutt/kg. Metabolisme: Betydelig first pass-metabolisme. Katalyseres hovedsakelig av CYP 3A4, men CYP 2D6 og CYP 2B6 er også involvert, men i mindre omfang. Utskillelse: Ca % av dosen elimineres i urin i løpet av 96 timer (ca. 33% i uendret form).utskillelse av uendret metadon i urinen er ph-avhengig og øker med økende surhetsgrad i urinen. Ca. 30% av dosen elimineres i feces, men prosentandelen vil vanligvis reduseres ved høyere doser. Pakninger og priser (pr. juni 2011) : 1 mg/ml: 15 ml kr 82, ml kr 82, ml kr 82, ml kr 82, ml kr 82, ml kr 82, ml kr 82, ml kr 82, ml kr 86,10. 5 mg/ml: 14 ml kr 86, ml kr 361, ml kr 86, ml kr 361, ml kr 86, ml kr 361, ml kr 86, ml kr 361, ml kr 93, ml kr 414, ml kr 93, ml kr 414, ml kr 93, ml kr 414, ml kr 93, ml kr 414, ml kr 93, ml kr 414, ml kr 100, ml kr 461, ml kr 100, ml kr 100, ml kr 100, ml kr 100, ml kr 106, ml kr 106, ml kr 106, ml kr 106, ml kr 106,20. Refusjon: Gjelder 5 mg/ml 50 ml. Refusjonsberettiget bruk: Palliativ behandling i livets sluttfase. Refusjonskode ICPC og ICD Vilkår nr -90 Palliativ behandling i livets sluttfase 118, Behandling med legemidler uten markedsføringstillatelse skal være instituert i sykehus. Markedsførte alternativer skal ha værtforsøkt, men kan ikke benyttes. Det er ikke nødvendig å prøve andre markedsførte alternativer dersom legen finner at det er åpenbart at slike legemidler ikke dekker pasientens behov. 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. Sist endret:

17 Metadon DnE har markedets bredeste sortiment 11. Vi kan tilby løsninger som passer de fleste pasienter, selv med store endringer i behandlingen. Metadon er et livsfarlig legemiddel for en ikke-tilvendt person. Metadon DnE leveres derfor i endoseflasker, som inneholder eksakt den mengden pasienten skal drikke hver dag. Statens legemiddelverk slår fast at så sant det finnes godkjente produkter på markedet, skal disse foretrekkes fremfor apotekfremstilte preparater. Barnesikker plombert og uknuselig flaske. Erfaring viser at ikke mange er flinke til å låse inn medisinen sin, derfor er det svært viktig at pakningene er barnesikre 12. Metadon DnE inneholder ikke sukker eller fargetilsetting fordi det er skadelig for tennene, og det kan friste barn til å drikke. Metadon DnE fås også i 7-pakninger. Ved å benytte disse, kan man spare opptil NOK pr. pasient pr. år. 17 Pakningsvedlegget følger flasken. Det gjør at viktig informasjon alltid er tilgjengelig.

18 DnE august 2011 A/S Den norske Eterfabrikk Eterveien 12 Postboks 10 Bøler 0620 Oslo Telefon: E-post: Referanser: 1. Mattick RP, Breen C, Kimber J, Davoli M. Methadone maintenance therapy versus no opioid replacement therapy for opioid dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub legemiddelassistert_rehabilitering_ved_opioidavhengighet_ (utgitt 2010)- 3. Fredheim O, Borchgrevink PC, Nordstrand B, Clausen T, Skurtveit S Prescription of analgesics to patients in opioid maintenance therapy a pharmacoepidemiological study, Drug Alcohol Depend Jul 1;116(1-3): Epub 2011 Jan Mattic RP, Breen C, Kimber J, Davoli M. Methadone maintenance therapy versus no opiod replacement therapy for opioid dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD DOI: / CD (Publiseringsår 2004) 6. E. Bakke, L.Bachs: Interaksjoner med metadon og buprenorfin, Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: &MainLeft_5799=5544:52508::1:5800:13:::0:0 (Publisert ) 8. forgiftning cms (Utarbeidet 2009) 9. _for_gravide_i_legemiddelassistert_rehabilitering_lar_og_oppf_lging_av_familiene_frem_til_barnet_n_r_ skolealder_ (Publisert 2011) 10. (Revidert 2010) Binchy JM, Molyneux EM, Manning J. Accidental ingestion of methadone by children in Merseyside. BMJ May 21;308(6940):

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er.

Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er. 3 2012 1. mars 2012 100. årgang Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er. 82 2000 for en helg? 14 Tema: Psykisk helse 24 Ti minutter er nok 34 Dø når

Detaljer

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum.

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum. 1. LEGEMIDLETS NAVN Haldol 5 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Haloperidol 5 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin.

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte:

Detaljer

Indremedisineren. Dengueinfeksjon s. 8. Myalgisk encefalopati (ME) s. 10. Teknisk prosedyre eller klinisk vurdering? s. 36

Indremedisineren. Dengueinfeksjon s. 8. Myalgisk encefalopati (ME) s. 10. Teknisk prosedyre eller klinisk vurdering? s. 36 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2012 r å 0 0 1 d n a Haukel r! e r e l u t a r g Vi Dengueinfeksjon s. 8 Myalgisk encefalopati (ME) s. 10 Teknisk prosedyre eller klinisk

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Klonazepam 0,5 mg og 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer

13 8. november 2012 100. årgang. Kan vi. oss til bedre helse?

13 8. november 2012 100. årgang. Kan vi. oss til bedre helse? 13 2012 8. november 2012 100. årgang Kan vi oss til bedre helse? Norskkurs med lønn 34 Stigmatiserer mødre med hiv 54 Kampen mot sprøyteskrekk 58 1 Månedlig prevensjon, ingen piller å huske Lavere østrogendose

Detaljer

Indremedisineren. Husk Høstmøtet! s. 22. Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8. Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12

Indremedisineren. Husk Høstmøtet! s. 22. Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8. Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2011 Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8 Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12 Husk Høstmøtet! s. 22 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 4 2012 22. mars 2012 100. årgang Oversett Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 Turnusklemma 40 Eks`en på dødsleiet 88 Tett på Liv Signe Navarsete 100 NYHET Nyhet: ZOELY P-pillen med

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett

1. LEGEMIDLETS NAVN. Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett Side 1 av 11 1. LEGEMIDLETS NAVN Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder

Detaljer

I ti Døgn kjempet trond Jakobsen for livet på

I ti Døgn kjempet trond Jakobsen for livet på Italias eldre trenger hjelp Side 46 Respirator-avvenning Kortest mulig respiratorbehandling gir færrest komplikasjoner. Side 52 Beate Gangås er like blid Side 74 nsf POLItIKK: NSF forventer kraftig opprustning

Detaljer

Hva gjør psykisk syke i fengsel?

Hva gjør psykisk syke i fengsel? Glad for rødgrønn resept Side 72 Lærer evidensbasert Tett samarbeid mellom utdanning og praksis gir økt fag- og kunnskapsutvikling. Side 48 Alltid en ledig seng Side 42 NSF POLITKK: Oppvarmingen til vårens

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Sertindol bør ikke brukes i situasjoner hvor hurtig lindring av symptomer hos akutt forstyrrede pasienter er nødvendig.

PREPARATOMTALE. Sertindol bør ikke brukes i situasjoner hvor hurtig lindring av symptomer hos akutt forstyrrede pasienter er nødvendig. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Serdolect 4 mg filmdrasjerte tabletter Serdolect 12 mg filmdrasjerte tabletter Serdolect 16 mg filmdrasjerte tabletter Serdolect 20 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV

Detaljer

Kjemper for de minste Anne Waagan advarer mot at nyfødte på intensiv ikke får bra nok faglig oppfølging. 84

Kjemper for de minste Anne Waagan advarer mot at nyfødte på intensiv ikke får bra nok faglig oppfølging. 84 14 2013 5. desember 2013 101. årgang 59 år og for gammel? 20 Stille rapport best 22 Barn som sliter 26 Kjemper for de minste Anne Waagan advarer mot at nyfødte på intensiv ikke får bra nok faglig oppfølging.

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus. Nyhetsbulletin nr. 1/ 2013 årgang 18 Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Leder Denne utgaven av Nyhetsbulletinen omhandler

Detaljer

Indremedisineren. Reisebrev fra American College of Physicians, San Diego s. 32. Lyme borreliose s. 12. Verdens største Addisonregister s.

Indremedisineren. Reisebrev fra American College of Physicians, San Diego s. 32. Lyme borreliose s. 12. Verdens største Addisonregister s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 2 2011 Lyme borreliose s. 12 Verdens største Addisonregister s. 20 Reisebrev fra American College of Physicians, San Diego s. 32 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

Farlig praksis. Tittel Tittel Tittel. Risikabelt, viser forskning. Men sykepleiere knuser videre. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx

Farlig praksis. Tittel Tittel Tittel. Risikabelt, viser forskning. Men sykepleiere knuser videre. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Villa Livsglede Lone Gamst mener å ha funnet en ny nisje. Side 46 Kvikksølvforgiftet Side 10 Borzoo på barsel Oddas mannlige jordmor er en god muslim. Side 76 LISBETH NORMANN: Et Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx politisk

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

vold mot barn Melder ikke Sykepleiere lar taushetsplikten gå foran. Studenter føler seg lurt fusjonen i Oslo blir suksess

vold mot barn Melder ikke Sykepleiere lar taushetsplikten gå foran. Studenter føler seg lurt fusjonen i Oslo blir suksess Studenter føler seg lurt Blir på sykehuset Utskrivningsklare pasienter som venter på sykehjemsplass, blir liggende på sykehus. Siri Hatlen tror fusjonen i Oslo blir suksess LISBETH NORMANN: Hva skal kommunene

Detaljer

11 26. september 2013 101. årgang

11 26. september 2013 101. årgang 11 2013 26. september 2013 101. årgang 100 000 til hver kommune 10 Bedre sykepleie med fiksjon 18 Vet lite om turnus og helse 54 Side 78 Klar for en ny dag? Circadin er ikke vanedannende, og påvirker ikke

Detaljer

Triumeq «ViiV Healthcare»

Triumeq «ViiV Healthcare» C Triumeq «ViiV Healthcare» Antiviralt middel. ATC-nr.: J05A R13 TABLETTER, filmdrasjerte 50/600/300 mg: Hver tablett inneh.: Dolutegravir 50 mg, abakavirsulfat tilsv. abakavir 600 mg, lamivudin 300 mg,

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Simbrinza 10 mg/ml + 2 mg/ml øyedråper, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidintartrat

Detaljer

KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET

KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET - En intervjuundersøkelse blant 142 barselkvinner ved Haukeland Universitetssjukehus av Kristine Heitmann Masteroppgave i farmasi Senter

Detaljer