Plan for diakoni. DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømme. Har du tips som bør med, send de til:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for diakoni. DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømme. Har du tips som bør med, send de til: tunsberg.bdr@kirken.no"

Transkript

1 Plan for diakoni TIPS og inspirasjon til lokalt arbeid (Heftet oppdateres underveis etter innsendte innspill og bidrag.) Har du tips som bør med, send de til: DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømme 1

2 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. 2

3 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet INNHOLD Innledning... s.5 Historikk /Staus... s Nestekjærlighet... s.8 Diakonenens gode erfaringer... s.8 Aktuelt materiell... s.14 KURS... s.16 Aktuelle organisasjoner... s.20 Aktuell litteratur... s INkluderende fellesskap... s 21 Diakonenens gode erfaringer... s.21 Aktuelt materiell... s.25 KURS... s.28 Aktuelle organisasjoner... s.29 Aktuell litteratur... s Vern om skaperverket... s.30 Aktuelt materiell... s.31 KURS... s.34 Aktuelle organisasjoner... s.35 Aktuell litteratur... s Kamp for rettferdighet... s.36 Aktuelt materiell... s.37 KURS... s.44 Aktuelle organisasjoner... s.45 Aktuell litteratur... s.45 ORGANISASJONER... s.46 3

4 Våg å være sårbar ingen er av stein. Våg å vise hvor du står, stå på egne bein. Sterk er den som ser seg om og velger veien selv. Kanskje de som gjør deg vondt er svakest likevel? Fra diktet våg å være ærlig av Hans Olav Mørk 4

5 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Nestekjærlighet kan læres! Mange i menighetene våre har allerede et diakonalt blikk og en diakonal livsstil som skaper gode møtepunkt med mennesker som trenger omsorg. Samtidig finnes det ubrukte ressurser hos mennesker som gjerne vil bidra, men føler seg utrygge på hvordan. Ved å utfordre menigheten til å reflektere rundt egenskaper og erfaringer, vil flere finne ut hvordan de kan bidra i menighetens omsorgsarbeid. Nestekjærlighet kan læres, står det i den nye diakoniplanen. Det er sant! Ved å forkynne og undervise om det å være et medmenneske som ser, hører og handler kan vi forløse mye omsorg i menigheten og lokalmiljøet. I Plan for diakoni er det valgt ut fire arbeidsområder: Nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Målet med heftet du nå leser er å gi konkret hjelp til hvordan dere lokalt kan fokusere på disse temaene ovenfor ulike aldersgrupper. Det utføres allerede mye flott arbeid lokalt. Flere av diakonene deler i dette heftet erfaringene sine som gode tips til andre. I ulike organisasjoner er det utarbeidet mye flott materiell som kan benyttes. Vi har samlet informasjon om noe av dette for å gi dere konkret drahjelp. Kirkerådet har gjort et viktig arbeid med Plan for diakoni, men det er krevende å omgjøre visjoner og kloke ord til handling. Vi håper at heftet kan inspirere når dere lokalt skal ta valg om satsningsområder for å nå frem til fellesskapene og inn til enkeltpersoner. Vårt inderlige ønske er at Plan for diakoni kan utløse et engasjement lokalt i din menighet. Vi håper at vi har hjulpet dere et stykke på vei! Lykke til med å gjøre diakoni til en livsstil for flere av oss! Fagrådet i diakoni Tunsberg bispedømme Kort om bruken: Dette heftet er ingen fullstendig oversikt over alle organisasjoner og alt materiell som finnes, men gir verdifulle tips. I tillegg er det viktig å understreke at dette heftet er et supplement til Plan for diakoni hvor dere finner viktige innspill til målsetting og arbeidet med lokale planer. Vi har utfordret en rekke organisasjoner til å oversende tips om materiell og allerede eksisterende opplegg. Ikke alle organisasjonene har prioritert å svare. Alle diakonene i Tunsberg bispedømme har også blitt ufordret til å bidra med tips. Hefet Plan for diakoni finner du på: velg Menighetsliv og deretter Diakoni. Har du aktuell informasjon? Ønsker du å bidra med tips om materiell, litteratur eller har erfaringer du vil dele, send dette skriftlig til diakonirådgiveren i Tunsberg bispedømme, E-post: 5

6 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet 6 Da jeg ble vigslet til diakon i 1996 av biskop Sigurd Osberg, talte han om at kirkens oppgave er å være Guds ansikt i verden. Han hadde hentet inspirasjon fra filmen Dead man walking der søster Helen vil være Guds kjærlighets ansikt for en dødsdømt fange - det siste han ser før alt blir borte. Siden har jeg oppdaget ordet i 1. Mos For da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt; så vennlig var du mot meg. Dette er min inspirasjonskilde i utøvelsen av diakontjenesten. Diakon Per Magnus Kristiansen, Hønefoss Historikk/status I 2004 ble de laget en rapport med tittel: Diakoni og frivillig engasjement i menighetene (Tunsberg bispedømme). Rapporten ble laget av avdeling for Forskning og Utvikling Diakonhjemmet Høgskole. Hele rapporten ligger på: Her noen tall og fakta fra rapporten. En del av dette er allerede fulgt opp. NOEN TALL: Lykkes med: Alle menighetene (61 svar) opplevde at de fikk til en del av det diakonale arbeidet. Aktiviteter som skilte seg ut var: Eldretreff (27 menigheter), sorggrupper (10) og besøkstjeneste (10). Andre tall var: Barnearbeid (8), turer for eldre (7), småbarnstreff/saml. foreldre og barn (5), arbeid med psykisk utviklingshemmede (3), familiearbeid (3), blomsterhilsen åremål og jul (3), kirkeskyss (2). Lykkes ikke med: 38 av 61 menighetene svarte at de opplevde det var noe de ikke fikk til. Flest nevnte besøkstjeneste (11), ungdomsarbeid/ungdomsdiakoni (9) og arbeid blant flyktninger og asylsøkere (6). UTFORDRINGER: Arbeid i forhold til innvandrere og asylsøkere: Menighetene som ikke syntes de lykkes med arbeidet, begrunnet dette med fordommer, menneskefrykt, få frivillige og manglende eierforhold til arbeidet. Eldre vinner, unge taper: Tendensen er at eldrearbeid er noe mange får til, mens ungdomsarbeid er noe man sliter med. Begrunnelsen er ofte at man savner en diakon som liker og egner seg til å jobbe med unge. Besøkstjeneste: Dette er en aktivitet mange menigheter har et ønske om å få til, både de som lykkes og de som mener de ikke lykkes. De som ikke fikk til besøkstjeneste, mente årsaken var at de manglet diakon eller en annen pådriver, samt god kontakt med hjemmesykepleien som glemte kirken som en samarbeidspartner. En annen tendens var at mindre menigheter følte de lyktes bedre enn større menigheter, og at menigheter med diakon/diakoniarbeider lyktes best. Arbeid menighetene ønsker å starte: 59 av 61 menigheter opplyste at det er virksomheter de ønsker å sette i gang med, som de ikke får satt i gang. Virksomhetene som gikk igjen hos flest var: Ungdomsdiakoni (klubb/kafe) (19), Besøkstjeneste (13), Barnearbeid (8), Eldrearbeid (6), Sorggrupper (6), Arbeid med flyktninger og asylsøkere (5). Grunnlaget for at ting ikke har blitt satt i gang, ble i de fleste tilfeller knyttet til mangel på ressurser.

7 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Historikk/status fortsetter... Menighetene ønsker kurs og konsulenthjelp: 30 av 61 menigheter sier de ønsker hjelp fra bispedømmekontoret og andre instanser. 31 svarte utfyllende: 8 av svarene var knyttet til økonomi. Ellers ønsket menighetene hjelp til å arrangere kurs/inspirasjonssamlinger og rådgivning/konsulentvirksomhet. Menighetene ønsker idèbank: Mange ba bispedømmet utvikle en idèbank for diakonale aktiviteter, gjerne som en internett-tjeneste. Knytte nettverk mellom menighetene: En menighet ønsket hjelp fra diakonikonsulent eller andre til å bygge nettverk mellom menighetene på prostiplan for bedre å utnytte hverandres ressurser. Ressursmangel: Ikke uventet var dette forklaringen på hvorfor menighetene ikke lykkes slik de ønsket. Svarene var fordelt slik: Personal/stillinger (45), Frivillige (46), Penger (22) og Annet (8). KONKLUSJON NOE Å JOBBE VIDERE MED: Bevisstheten og interessen for diakoni er til stede. Mange menigheter nevner at det er en positiv utvikling i omfanget av diakonalt arbeid. Viktig å jobbe grundig med i hvilken grad menighetene er bevisst sin diakonale profil og prioriteringer. Viktig å avklare hvem som er premissleverandører for det diakonale arbeidet i menigheten. Omsorg for skaperverket og internasjonal diakoni skårer lavt i forhold til hva menighetene opplever er viktige diakonale virksomheter. Fagrådet bør som en konsekvens av rapporten arbeide videre med å få flere diakonstillinger i bispedømmet. Ikke alle diakonale oppgaver krever like mye ressurser. Mye er mulig også der det ikke er diakon. Folk stiller ikke trofast opp i det frivillige arbeidet slik de gjorde før. 7

8 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet 4.1 Nestekjærlighet Mennesker er gjensidig avhengige av hverandre. Gjennom hele livsløpet trenger vi å bli møtt med nestekjærlighet og barmhjertighet. Nestekjærlighet i praksis handler både om små, enkle handlinger og om store, krevende tiltak. Alle mennesker trenger å bli møtt med nestekjærlighet både i glede og sorg. I krisesituasjoner og vanskelige perioder er behovet for nestekjærlighet og barmhjertighet ekstra stort. Her har vi et ansvar både som enkeltmennesker og som menighetsfellesskap. Det er ikke alltid mulig å endre vanskelige livssituasjoner. Av og til er diakoniens oppgave å være til stede, hjelpe et menneske til å leve med sin smerte, selv tåle den andres lidelse og gå et stykke vei sammen med den andre. Selv om vi er skapt til nestekjærlighet, lever vi det ikke alltid ut. Vi må læres opp til det, trene på det og inspireres til det. Det diakonale blikk som ser en situasjon og gjør noe i forhold til den, må oppmuntres og fremelskes. Ved å sette navn på det som hindrer oss i å gjøre praktisk nestekjærlighet (for eksempel usikkerhet, frykt, egoisme, likegyldighet, forakt), kan vi lettere gjøre noe med det. Diakonenes Gode erfaringer: BARN OG UNGE Sorggrupper for barn og unge: Beskrivelse: En gang i året starter vi opp sorggrupper for barn og unge. Vi starter opp i januar og møtes hver 14. dag over 8 ganger. Målgruppen er barn fra 1.klasse og ut videregående. Vi har da hatt 3 grupper gående parallelt, fordelt på ulike aldersgrupper. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kirken og helsestasjonene. Som gruppeledere er det med prester, diakoner, helsesøstre og frivillige. Oppgave: Målet er å gi støtte til barn og unge som har mistet noen som har stått de nær, slik at de bedre kan mestre sin situasjon. Dette gjør vi ved å legge til rette for at de får treffe andre i samme situasjon, får fortelle om sin sorg og gjennom å møte andre barns/unges tanker og følelser får en opplevelse av å være normale. Min motivasjon: Det er et privilegium å få være sammen med barn og unge som så åpent deler sine tanker og sin sorg. Det er stort å erfare hva det gjør med enhver som får dele sin historie og som opplever seg sett og hørt. Vil du vite mer? Kontakt diakon i Tønsberg Domkirke, Bente Pladsen. Tlf: Mob: E-post: (utdrag fra Plan for diakoni ) Barnegospel - mer enn korøvelse Beskrivelse: Vi har barnegospel hvor barna etter øvelsen har grupper med ulike aktiviteter. Det kan være dansegruppe, agentgruppe, aktivitetsgruppe. Til slutt samles alle til felles kveldsmat. Motivasjon: Veldig diakonalt og fellesskapsbyggende! Vil du vite mer? Kontakt diakon i Modum, Eli Landro Tlf: E-post: eller Leder for barnegospel er Nina Brokhaug Røvang Tlf: Mob:

9 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Lunsjservering for konfirmanter: Beskrivelse: De fleste konfirmantene våre har undervisning etter skoletid på onsdager. Da er de sultne og slitne, og dermed ukonsentrert. Diakonatet stiller med frivillige (2 og 2) som handler inn og lager i stand enkel lunsj med brød og pålegg og oppskåren frukt som konfirmantene får servert i forkant av undervisningen. Oppgave: Servere lunsj til konfirmantene og gi dem et positivt møte med voksne i menigheten. Motivasjon: Vår motivasjon for tiltaket, er både å gi konfirmantene en god opplevelse i møte med Kongsberg menighet, og å bidra til at de får nye krefter slik at de greier å følge med i undervisningen. Vil du vite mer? Kontakt diakonen i Kongsberg, Anne Stige Beck Tlf: Mob: E-post: Leksehjelp for barn: Beskrivelse: Hver mandag fra samles barn til leksehjelp og varm, enkel middag. 10 hjelpere er delt i to team med ansvar annenhver uke. Arbeidet er en døråpner for kirken inn i kommune, skole, næringsliv og familier. Oppgave: Leksehjelp avlaster hjemmene og gir tilbud til barn som ikke har foreldre hjemme på dagtid. Tilbudet gir barn trygghet, følelse av mestring og positiv voksenkontakt. Leksehjelp er med på å integrere barn med innvandrerbakgrunn. Min motivasjon: Ordet mestring har fått en ny betydning for meg. Min viktigste motivasjon er å oppleve at positiv respons fra en voksen er med på å gi barna opplevelse av mestring. Vil du vite mer? Kontakt soknediakon på Tjøme, Rune Lian. Tlf: Mob: E-post: SKATTEKISTA Beskrivelse: Et etterskoletilbud for barn fra 6-9 år i arbeidskirken fra kl , som også kalles en romslig søndagsskole til hverdags. Våren 2008 valgte vi å dele opp tilbudet fordi barnegruppen på barn ble for stor og uover-siktlig. Tilbudet organiseres nå slik at 1. og 2.klasse kommer en uke, og 3. og 4. klasse uken etter. Oppgave: På Skattekista skal det være gøy å være, barna skal bli sett, og lære sentrale bibelhistorier i en morsom ramme. Det er leking/aktiviteter, samlingsstund og brødmåltid / i to aldersdelte grupper, og de får vafler. I arbeidskirken som er en sjømannskjerke også for små landkrabber Vi samarbeider med SFO om tilbudet. Kontakt: Diakon i Berg menighet Astri Olga Tretterud Mob: E-post: SUPERONSDAG Beskrivelse: Et etterskoletilbud i arbeidskirken for barn fra år fra kl I snitt er det alt fra barn som kommer hver onsdag, og vi har fire arbeidslag med 5 frivillige som stiller opp 1 gang i mnd. Forts neste side... 9

10 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Aktiviteter: aktiviteter som biljard, bordtennis, play-station, tegnebord, innebandy, bingo, brettspill. leksehjelp aldersdelte gruppesamlinger med trosformidling måltid: brødmåltid/middag 1 gang i mnd er det vafler diakonikrok (mulighet til å få en prat i ro og fred, trøst og slappe av...) Oppgave: Å tilby aktiviteter i arbeidskirken rett etter skoletid er et genuint tidspunkt som passer for mange barn, og som de har behov for frem til foreldre kommer hjem fra arbeidet. Mange barn drar også videre på andre fritidsaktiviteter etter Superonsdag. Utfordringen vår er å være mange nok voksne i en aktiv kirke på ettermiddagstid hvor mange fortsatt er på jobb. Vi har faste medarbeidersamlinger for alle frivillige to ganger i semesteret. Kontakt: Diakon i Berg menighet Astri Olga Tretterud Mob: E-post: 10 Babysang: Beskrivelse: Annenhver torsdag fra kl samles mødre og babyer til sangstund. Denne varer i ca minutter, hvor vi synger kjente og ukjente barnesanger, rim, regler og vuggesanger. Bruk av sjal i alle regnbuens farger, enkle rytmeinstrumenter og bevegelse er noen av effektene som brukes. Etter sangstunden serveres det rundstykker og pålegg. Oppgave: Legge til rette for samspill mellom mor og barn gjennom sang, bevegelse og kommunikasjon. På babysang kan mødre i samme livssituasjon bli kjent med hverandre, og meningen er at de skal kunne danne et nettverk også utenom babysang-samlingene. Min motivasjon: Jeg ser at både mor og baby trives og koser seg, og det er en utrolig bonus å høre at mødrene på gruppa også treffes utenom babysangen. Vil du vite mer? Kontakt diakon Anne-Linda Bratsberg Thorsen. Tlf: E-post: Småbarnstreff: Beskrivelse: Vi lærer og synger kjente rim, regler og sanger der samspillet mellom barnet og den voksne er i fokus. Opplegget er beregnet på barn 0-3 år sammen med mor, far, besteforeldre eller dagmamma. Samlingen starter med uformelt samvær med mulighet for å kjøpe en enkel lunsj for kr. 40. Deretter er det sangstund. Annenhver onsdag i Åmot kirke Vil du vite mer? Kontakt diakon i Modum, Eli Landro Tlf: E-post:

11 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet VOKSNE Sorgen det ikke sendes blomster til samtalegruppe for skilte Beskrivelse: Hver mandag samles 8 personer som har opplevd samlivsbrudd til samtale og kaffe/te/kjeks i kirkens grupperom. 2 frivillige gruppeledere som selv har erfaring fra samlivsbrudd, leder samtalen. Gruppen starter i oktober og avsluttes i mai. Midt i perioden har de en tid hvor de møtes privat hos hverandre, for så å samles igjen i kirkens lokaler mot slutten. Oppgave: Gi hjelp til selvhjelp. Gruppen kan bidra til at de ser sin egen situasjon i nytt lys ved innspill fra de andre, til å se lys i tunnelen og gi mulighet til et nytt nettverk. Få stille spørsmål til advokat og samlivsterapeut som inviteres til enkelte kvelder. Motivasjon: Være kirkens utstrakte arm til mennesker i en vanskelig periode. Tenne håp og livslyst i en fastlåst situasjon. Oppgave: Gi mulighet til å dele sorghistorien, opplevelser og erfaringer. Vil du vite mer? Kontakt Frivillighetssentralens leder, Tanja Tyberg Grøtterud Tlf: eller diakon i Modum, Eli Landro Tlf: E-post: Web-side: Vil du vite mer? Kontakt diakoniarbeider i Nøtterøy, Aud Evensen. Tlf: Mob: E-post: Delegrupper sorggrupper: Beskrivelse: Et tilbud for etterlatte og for mennesker med spesielle utfordringer som livet byr på. Gruppene er et samarbeid mellom frivillighetssentralen og menigheten. Gruppene lager egne avtaler om hvor ofte de møtes og hvor lenge de holder på. Vi tilbyr også individuelle samtaler for de som heller ønsker det. Vi har tilbud til følgende grupper: å miste ektefelle / samboer samlivsbrudd ( Sorgen det ikke sendes blomster til ) å miste foreldre (gruppe for voksne) å miste barn å være incest-utsatt å være pårørende til demente 11

12 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet 12 Forestillinger som synliggjøring av tabubelagte tema: Bakgrunn: I mitt arbeid som diakon bruker jeg mye tid og ressurser på å sette diakonale og samfunnsaktuelle utfordringer på dagsorden ved hjelp av ulike kunstneriske uttrykk. Beskrivelse: 30. november 2007 satte jeg opp forestillingen DOMSAVSIGELSE i Bragernes kirke. Forestillingen handlet om det faktum at noen blir utsatt for vold og seksuelle overgrep, også i kirken. Tidligere har jeg satt opp forestillingen ANSIKT TIL ANSIKT i 2006, som tematiserte de homofiles livsvilkår i kirken. Diakoniens mål er å avdekke nød og urettferdighet i samfunnet. Forskjellige kunstneriske uttrykk kan gi oss hjelp til å innta et perspektiv på tilværelsen som gjør oss oppmerksomme på den urett mange rammes av. Kunsten skal på den måten bevisstgjøre og mobilisere til diakonal innsats. Når vi i møte med et kunstnerisk uttrykk rystes ut av vår selvtilfredshet, provoseres og berøres emosjonelt, vil dette være et uttrykk for kunst som diakoni. Motivasjon: Som diakon erfarer jeg at synliggjøring av tabubelagte temaer gjennom forestillinger eller andre kunstneriske uttrykk har en effekt. Vil du vite mer? Kontakt soknediakon Bragernes kirke, Cato Thunes Tlf: E-post: NB: Thunes har skrevet et lengre dokument som bakgrunn for arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk og diakoni. Dette sender han gjerne til interesserte. Samlivskurs (PREP): Beskrivelse: To til tre ganger i året arrangeres samlivskurs, torsdager fra og lørdager fra PREP kurset er et samarbeid mellom soknediakonen i Mjøndalen menighet, Familiens hus i Øvre Eiker kommune og Familiesenteret i Nedre Eiker kommune. Temaer: Det undervises i temaer som: Forelskelse og kjærlighet, risikofaktorer og faresignaler, kommunikasjon og samtaleteknikk, problemløsningsmodell, forpliktelse - hengivenhet og tilgivelse, nærhet intimitet og seksualitet, vennskap glede og humor. Opplegget: Det veksles mellom innledning, summing blant parene, aktivt arbeid blant parene med veiledning fra kursholdere til samtaler i plenum. Tilbakemelding: De aller fleste som deltar på kursene gir tilbakemelding om at kommunikasjon og kommunikasjonsverktøyet som ligger i PREP-opplegget og problemløsningsmodellen er det de har mest nytte av fra kurset. Min motivasjon: Det at par setter av tid til å ha samlivet på service gir meg motivasjon til å holde på med et viktig forebyggende arbeid. Samlivssenteret Modum Bad er en viktig samarbeidspartner i tillegg til fire sertifiserte kursholdere ansatt i henholdsvis Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune. Vil du vite mer? Kontakt soknediakonen i Mjøndalen menighet, Knut Johan Finquist.Tlf: eller E-post: NB Se egen oversikt over ulike kursarrangører for samlivskurs under headingen kurs under tema NESTEKJÆRLIGHET.

13 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet ELDRE Formiddagstreff: Beskrivelse: I Modum er det 5 treffsteder på formiddagstid, og et par steder samarbeider vi med henholdsvis Normisjon og Pinsemenigheten. Vil du vite mer? Kontakt diakon i Modum, Eli Landro Tlf: E-post: Web-side: Erindringsgruppe for eldre: Beskrivelse: Samler jevnlig eldre og snakker om tema som får dem til å mimre tilbake. Noen ganger tar vi utgangspunkt i konkrete gamle ting jeg har med, og de eldre forteller hva de husker fra de var barn. Hvis tema er juleforberedelser, kan gammel juletrepynt brukes. Hvis tema er skolen i gamle dager, kan en gammel lesebok og pennal starte samtalen. Noen av de eldre tar med bilder fra de var små. Er det eldre som liker å lese opp, er det også fint. På et møte var tema: Radio og annen underholdning i gamle dager. Da kom en dame med to gamle ukeblad, og det satte minnene i sving hos flere. Oppgave: Forsøke å få de eldre til å fortelle og ta med ting. Så minnes vi ved å synge sanger fra gamle dager. Min motivasjon: Gjennom samtalene rekonstrueres gamle minner. Vi bidrar til aktiv erindring ved å finne frem nøkkelen til minnenes skattekiste og gir de eldre gode opplevelser. Vil du vite mer? Kontakt diakon i Gol, Ingrid Økesveen. Tlf: eller E-post: ALLE ALDRE Sjelesorg på internett: Beskrivelse: På web-siden vår informerer vi om at det er mulig å opprette kontakt med diakonen eller andre i Kirkestaben ved å sende en e-post. Avsenderen kan være anonym hvis det er ønskelig. Oppgave: Gjøre terkskelen noe lavere for å dele tanker og problemer de sliter med. Vil du vite mer? Kontakt diakon i Modum, Eli Landro Tlf: E-post: Web-side: ÅPEN SØNDAGSCAFE: Beskrivelse: Cafeen skal være et møtested på noen søndag ettermiddager i Berg arbeidskirke for barn, ungdom, voksne og eldre fra kl Småbarnssang for foreldre med små barn fra kl Salg av vafler, kake, kaffe/te/kakao/brus. Aviskrok på kirketorget. Leking for små og store barn. Sangstund for voksne - med deling av en kveldstanke i kirkerommet fra kl Oppgave: Vi håper dette skal være et sted det er lett å stikke innom, ta seg en kaffekopp og en go`prat og at dette kan være et sted det er naturlig å invitere med seg naboen! Kontakt: Diakon i Berg menighet Astri Olga Tretterud Mob: E-post: NB: Et godt hjelpemiddel er: Huskehåndboka Utgitt av Nasjonalforeningen for folkehelsen. ( ISBN) Når det gjeller sangens betydning for eldre, anbefales boka: Vi er de tusener Norske musikkhistorier, av Jon-Roger Bjørkvold. 13

14 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet 14 Aktuelt materiell BARN Målgruppe: Barn Sprell levende Søndagsskolen har ikke noe eget ressursmateriell som spesifikt tar opp tema nestekjærlighet. I tilknytning til aktuelle bibeltekster er likevel tema innbakt i det nye undervisningsopplegg SPRELL LEVENDE som er et abonnementsopplegg. Lokale søndagsskoler/ barnegrupper betaler 5000 kroner i året for å bruke opplegget. Tekstveiledninger og annet ressursmateriell til SPRELL LEV- ENDE er til nedlastning på vår nettside, men dette er kun tilgjengelig for de som er abonnenter. Tlf: E-post: Web-side: Målgruppe: 7-8 år Besøke institusjon Kort beskrivelse av materiell: Opplegg som kort beskriver det å få besøk av eller gå på besøk til noen som jobber med syke mennesker. Gå inn på følgende web-adresse og skriv ut oppsett for aktivitet. Kontaktperson: Gaute Brækken E-post: Målgruppe: 7-8 år Besøke institusjon Kort beskrivelse av materiell: Gå på besøk til noen som bor på en institusjon. Gå inn på følgende web-adresse og skriv ut oppsett for aktivitet. Kontaktperson: Gaute Brækken E-post: UNGDOM Kirkerådet utarbeider egne tips om materiell og litteratur knyttet til Plan for diakoni Følg med på Målgruppe: Konfirmanter, men kan også brukes på ungdom Laget av: Norges KFUK-KFUM Kort beskrivelse av materiell: Et enkeltopplegg i konfirmantopplegget Konfirmanter for en rettferdig verden (ferdig høsten 2008) som fokuserer på miljø, forbruk og rettferd. Vi setter fokus på hvordan vi forstår nestekjærlighet og setter det inn i en lokal og en global kontekst. Hvem er min neste? Går det noen grense for hvem som er min neste? Har for eksempel etisk forbruk noe med nestekjærlighet å gjøre? Bestilles via: Norges KFUK-KFUM, Tlf: Kontaktperson: Stine Kiil Saga Mob: E-post: Målgruppe: Konfirmanter og ungdom Sex og kjærester og Tilgivelse to undervisnings/gruppeopplegg Konfirmant Online er et trosopplæringsprosjekt utviklet av Damaris Norge og Oddernes menighet. Undervisningskonseptet kobler Bibelen til dagens aktuelle populærkultur, og sentrale tema i konfirmantundervisningen relateres til ungdommenes livsverden. Konfirmant Online er en undervisningsressurs preget av kreativitet, interaktivitet og en klar evangelisk profil. På www. konfirmantonline.no finner du manus til konfirmanttimer, samt bibelgruppeopplegg, bakgrunnsartikler og ekstra ressurser som filmklipp og aktiviteter til bruk i andakter. Noe er gratis for utprøving, resten er tilgjengelig gjennom en abonnementsordning. To aktuelle opplegg: 1. Bibelgruppeopplegget fokuserer på at deltakeren skal få belyst kjærlighetsbegrepet ut fra Bibelen, og konfirmanten får hjelp til å reflektere over hvordan Bibelen gir gode råd om hvordan vi kan Fortsetter neste side...

15 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet behandle andre med kjærlighet og respekt også når en flørter og er forelsket. Bibelgruppeopplegget er tilgjengelig gjennom abonnementsordningen til under temaet Sex og kjærester. 2. Temaet Tilgivelse vil bli publisert i løpet av høsten Tilgivelse er en viktig del av det å være et medmenneske. For å komme videre må man både kunne tilgi og bli tilgitt. Tilgivelsen er rotfestet i Gud som, ved Jesus, tilgir oss alt og lar oss starte på nytt. Opplegget vil bli gjort tilgjengelig gjennom abonnementsordningen til Konfirmant Online. Kontaktperson: Karen Kilane Tlf: E-post: Målgruppe: år Besøkstjeneste rettet mot ulike grupper Kort beskrivelse av materiell: Besøke et flyktningmottak. Gi vafler og kaffe til rusmisbrukere eller uteliggere. Delta i besøkstjenesten i menigheten eller i Røde Kors. Besøke noen i fengsel (visitor-tjeneste). Lage en leirbålskveld i fengselet sammen med fengselspresten. Delta jevnlig på aktiviteter sammen med noen med funksjonshemninger. Kontaktperson: Gaute Brækken E-post: 15

16 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet VOKSNE Målgruppe: Unge voksne og voksne Diakoni - et motivasjonskurs Laget av: Biblia Fjernundervisning. Et hefte om diakoni laget med tanke på forsamlinger og små grupper, og inneholder stoff til tre samlinger. Innholdet i heftet legger opp til en grundig gjennomtenkning av grunnlag og visjon for diakonalt arbeid, og via konkrete situasjonsbilder utfordres deltagerne til å ta konkret stilling til hvordan man tenker og handler som medmennesker. Bestilles via: NLM Tlf: E-post: no Gud står ikke bak, men han står ved vår side gjennom smerten Rune Stray Målgruppe: Unge voksne og voksne Kontakt med rusmisbrukere Hva gjøres lokalt for at rusmisbrukere skal føle seg velkommen og hjemme i våre menigheter? Kan det skapes aktiviteter og tilbud hvor de møtes og inkluderes? Et av målene kan være at slike tilbud er med på å gjøre terskelen til andre arrangement lavere. Det finnes mange gode ressurspersoner som kan holde foredrag eller være innledere på tema-kvelder. Kontakt Blå Kors sin diakonikonsulent for ditt område (oversikt på nettsidene) eller markedssjef Vidar Solsvik. Ved Bragernes Behandlingssenter kan direktør Magnus Angeltveit være en ressurs. Kontakt Blå Kors: Tlf: E-post: Web.side: Andre ressurspersoner på tema: Borgestadklinikken i Skien Tlf: E-post: Bragernes Behandlingssenter Tlf: E-post: 16

17 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Kurs Hvordan møte familier med funksjonshemmede barn På hvilken måte kan en menighet bidra med støtte til familier med funksjonshemmede barn? Utgjør det en forskjell å tilhøre en menighet? Kursbeskrivelse: Temakveld med innledning og personlige tanker og erfaringer. Refleksjons-spørsmål i grupper og oppsummering i plenum. Kursholder: Astri Olga Tretterud er utdannet sykepleier, diakon og helsesøster. Hun har arbeidet 12 år som sykepleier på sykehus, 7 år som helsesøster i Larvik kommune og er nå prosjektleder/diakon i Berg arbeidskirke, Brunlanes i Larvik. Astri Olga er mamma til en gutt på 12 år med cerebral parese og vannhode. Kontaktperson: Astri Olga Tretterud Tlf Mob: E-post: Hvordan starte og lede jentegrupper? Diakon Bente Pladsen i Tønsberg Domkirke har en sterk motivasjon for å ta unge jenters utfordringer på alvor. Mange unge jenter lengter etter noen de kan snakke med, som kan lytte og veilede de og som bryr seg. I disse gruppene er ønsket å skape noen rom hvor jenter kan få stå sammen med andre jenter og få støtte og veiledning av yngre og eldre kvinner. (se presentasjon under Inkluderende fellesskap ) På nyåret planlegges 2-dagers kurs i Tønsberg med mulighet for å lære hvordan du kan starte opp og drive jentegruppe-arbeid. Når dato, tid og sted er klar, settes dette inn på denne siden. Kursholder: Bente Pladsen har jobbet som diakon i Tønsberg Domkirke i 4 år og har erfaring med jentegrupper på videregående og på ungdomsskole-trinnet. Hun er utdannet sykepleier /diakon og driver en ungdomskafè ved Tønsberg Domkirke. Ellers er hun involvert i Sorggrupper for barn og unge og Internasjonal kvinnegruppe i Tønsberg. Kontaktperson: Diakon i Tønsberg Domkirke, Bente Pladsen Tlf: Mob: E-post: Har du informasjon om flere kurs som kan være aktuelle for andre å melde se på, send informasjon til E-post: Sorgen er veien videre Ranveig Rønningen Saaghus mistet sønnen Thomas (2) brått for noen år siden. Ved å dele sin personlige refleksjon rundt egen sorgprosess, gir hun innblikk i hverdagen for de som mister barn gjennom å beskrive sjokket, sorgen og savnet. Hun kommer også inn på hva det gjorde med kristentroen hennes. Å møte mennesker i livskrise gjør oss lett utrygge og usikre. Saaghus gir også konkrete tips om hvordan det var kan være godt å bli møtt av menigheten og omgivelsene. Kursholder: Ranveig Rønningen Saaghus er med i Fagrådet for diakoni i Tunsberg bispedømme. Lokalt leder hun diakoniutvalget og sorggrupper i menighetene i Holmestrand på frivillig basis. I jobblivet er hun journalist og jobbrådgiver. Kontaktperson: Ranveig Rønningen Saaghus Tlf: Mob: E-post: 17

18 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Kurs Medmenneske og medvandrer Kurs for hele menigheten som utfordrer til å være medmenneske og medvandrer. Inspirerende og konkret innledning via foredrag. Hovedfokus: Alle som ønsker kan bidra, og mulighetene og oppgavene er flere enn mange tror. Kurset gir tid til individuell refleksjon med verktøy som gir hjelp til å analysere egne egenskaper og erfaringer. Kurset legger til rette slik at hver enkelt kan tenke igjennom og muligens oppdage eller få bekreftet sitt diakonale bidrag i lokalmiljø og menighet. Noen får økt bevissthet på hvordan de møter medmennesker, mens andre inspireres til å gå inn i en tjeneste. Varighet: 3-4 timer. Kursholder: Ranveig Rønningen Saaghus. Om kursholder: Ranveig R. Saaghus er med i Fagrådet for diakoni i Tunsberg Bispedømme. Lokalt leder hun diakoniutvalget og sorggrupper i menighetene i Holmestrand på frivillig basis. I jobblivet er hun journalist og jobbrådgiver. Kontaktperson: Ranveig Rønningen Saaghus Tlf: Mob: E-post: Enhver kan mestre sorgen, unntatt han som har den William Shakespeare 18

19 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet Kurs Samlivskurs - ulike arrangører: Navigatørene Arrangerer kurs om samliv og familierelasjoner, som regel med Ole-Magnus Olafsrud som kursansvarlig. Her brukes bøkene Sammen i kjærlighet ( eks) og Her er vi (8.000 eks). På kursene behandles temaer som angår voksenrelasjonen gjennom undervisning og ved at de to samtaler om det de har hørt. Navigatørene har også kurs som omhandler barns utvikling og samspillet mellom foreldre og barn i ulike aldere. PREP PREP-kurs arrangert av Modum Bads Samlivssenter. PREP kan hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt og gir par et verktøy til å forbedre kommunikasjonen. PREP setter søkelyset på det som kan styrke forholdet. PREP er voksenopplæring - ikke terapi. PREP er et konsept som tilbyr kunnskap og metoder som er ment å styrke kommunikasjonsferdigheter, evnen til gjensidig forståelse og opplevelsen av samhørighet i parforhold. PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program og er opprinnelig utviklet i USA på bakgrunn av forskning. Programmet ble oversatt og bearbeidet for norske forhold av Modum Bad - Samlivssenteret i På nettsiden finnes også oversikt over kurs over hele landet, og linker til aktuelt materiell og kurs for de som ønsker å bli ledere. E-post: Ekteskapsdialog Ekteskapsdialog arbeider for å styrke ektepars forhold til hverandre. Det arrangeres weekend-samlinger for ektepar, og det tilbys gruppearbeid til ektepar som har vært på weekend. Arbeidet drives av tidligere weekend-deltakere. Alt arbeid gjøres uten vederlag. Ekteskapsdialog arbeider i mange land under navnet Marriage Encounter. E-post: Aarholt-tunet Gjestegård Siden mars 2001 har 750 par gått på PREP samlivskurs på Aarholt-tunet Gjestegård i Vestfold Foredragsholderne er ekteparet Ingfrid Weydahl og Svein Aarholt, gift i 1985, opplært av Samlivssenteret, Modum Bad. I følge nettsiden har de to holdt til sammen over 45 kurs. De betegner PREP samlivskurs som et kommunikasjonskurs for par i alle aldere som har det greit i samlivet og som ønsker å få det enda bedre. E-post: Dialogpartner Dialogpartner as. er en av de første som startet opp med PREPkurs etter modell fra Samlivssenteret på Modum Bad. Ekteparet som er kursholderne har bl.a. erfaring som familieterapeut, konfliktrådsmegler og har tidligere holdt samlivskurs blant annet for Nasjonalforeningen for Folkehelsa. Til daglig jobber de som henholdsvis (Tove) HR direktør i Opera Software (jurist) og (Pål) ledelsesrådgiver i DNV Consulting (coach, sosionom og markedsøkonom). E-post: Ektparet Torvik Judith og Ingvar Torvik var ledere for familiearbeidet i Ungdom I Oppdrag i 8 år frem til Siden 1990 har de brukt det meste av sin fritid til å reise rundt i Norge og undervist i de fleste kristne sammenhenger om Kunsten å leve sammen (se omtale under anbefalt litteratur) og har utarbeidet et seminarhefte med samme tittel. Judith og Ingvar har vært gift i snart 50år, og har lang erfaring i rådgivning av mennesker i konflikter og kriser. E-post: Tips oss gjerne om andre kurs og kursholdere du vil anbefale! 19

20 Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet 20 Aktuelle organisasjoner: Diakonhjemmet Modum Kirkerådet Navigatørene Kirkens Bymisjon Kirkens SOS Blå Kors Way Back Aktuell litteratur: Langs samme vei Tonje Haugeto Stang, Tor Martin Synnes og Ole-Magnus Olafsrud En bok som inspirerer og utruster medvandrere til å se, oppmuntre, og utvikle mennesker langs deres livsvei. Enkeltmenneskets betydning, disippelliv og byggende samtaler på tomannshånd har alltid vært hjertesaker i Navigatørene som utgir boken. Boka inneholder virkelige hverdagshistorier, Stoff fra Bibel, pedagogikk og erfaring og arbeidsoppgaver til personlig ettertanke og til samtale i grupper. Bestilles på: Eller via E-post: Kunsten å leve sammen Judith og Ingvar Torvik Når vi kjøper et produkt får vi alltid en bruksanvisning som forteller hvordan det virker. Dette er en bruksanvisning på hvordan leve sammen som ektepar og familie. Hvordan være det lys i en kald verden som Gud har kalt oss til, en oase som gir liv til andre. Forfatterne er kjent over hele landet for sin undervisning og har hjulpet mange familier til nytt liv. Et utmerket hefte å gi til brudepar og nygifte. Bestilles på: E-post: Hva kan kirken gjøre? Nye perspektiver på overgrepsproblematikken. Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 2007 Bestilles via: Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Tlf: Fax: E-post: Hva kan vi gjøre for barna? I forbindelse med Kirkens Ressurssenters trosopplæringsprosjekt er det laget et hefte om barnearbeid og overgrepsproblematikk. Heftet gir bakgrunnskunnskap og har en praktisk tilnærming. Noen av problemstillingene som tas opp er: Det alminnelige og lykkelige barnets sårbarhet Praktisk-teologiske innsteg i møte med redde, skamfulle, sårbare og brysomme barn Seksuelle overgrep mot gutter Refleksjoner rundt egne erfaringer, av Kristin, som selv har vært utsatt for overgrep Foreldre og familiemetaforer i trosopplæringen Hvordan velmenende trosformidlere kan skape vanskelige gudsbilder Heftet kan kjøpes for kr 50 per stk, og hvert femte hefte er gratis. Bestillinger sendes til: Veiledningshefte for kirkelige arbeidsgivere ved mistanke om eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep Det kongelige kultur- og kirkedepartement 2007 Bestilles via: Kultur- og kirkedepartementet Tlf: eller Kan lastes ned på nettet på følgende adresse: Smak og se stillhetsarbeid i menigheten Ressursperm med konkrete opplegg og praktiske tips. Selges via Diakonisenteret Lovisenberg. Bestilles via: Diakonisenteret Lovisenberg Tlf: / E-post:

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

Sårbarhetsanalyse. En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet. Sårbarhet og Plan for trosopplæring

Sårbarhetsanalyse. En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet. Sårbarhet og Plan for trosopplæring Sårbarhetsanalyse En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet Gaute Brækken og Elisabeth Torp Sårbarhet og Plan for trosopplæring Tematikken i boken ses i denne artikkelen i sammenheng

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Lisbeth Reed Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Ei håndbok til deg som jobber med barn og unge match 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet match VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE INNHOLD Innledning... 3 Tverrkulturell

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

FASCINERT AV MARITA-NETTVERKET

FASCINERT AV MARITA-NETTVERKET N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 2 2 0 1 2 2 0. å r g a n g SIDE 12 SIDE 6 SIDE 10 Jelena drømmer OM Å BLI HELT FRI Tommy Hansen FANT SEG SELV I KUNSTEN Advokat Vidar

Detaljer