VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess"

Transkript

1 VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1

2 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen. Gjennom langsiktig planlegging, gode møter, respekt for andre og nysgjerrighet skaper vi åpne grundige prosesser der alle føler seg velkomne og der vi sammen kan finne de gode politiske løsningene. Det er i lokalsamfunnet folk lever livene sine. De politiske løsningene vi velger i dag legger grunnlaget for hvordan samfunnet vårt ser ut neste år, om fire år og om femti år. Derfor er det viktig at Arbeiderpartiet står i spissen lokalt når politikk for dagens og morgendagens utfordringer skal utformes. Den lokalpolitiske plattformen vedtas i landsstyret 23. og 24. september. Innspillfristen til denne er 20. august, og adressen for innspill er Kommune- og fylkestingsvalgprogrammene skal være ferdige i oktober/november, og i god tid før nominasjonsfristen går ut 1. desember. Som sagt finner dere ulike tips og triks til gode programprosesser i denne veilederen. Dere må selv vurdere hva som passer hos dere, og eventuelt gjøre lokale tilpasninger. Likevel forventes det at man i prosessen lytter til alle som har noe på hjertet, at man inviterer til samråd og at man er rause og åpne når man diskuterer og konkluderer. Slik engasjerer vi flere og drar nytte av hverandres kunnskap. Lykke til med gode lokale programprosesser! 2

3 Planlegging P= ½ J. Planlegging er halve jobben. Det å skrive valgprogram er en lang prosess med flere stopp underveis, og når programmet er ferdig går man inn i en ny fase der flere viktige begivenheter står for tur. For at arbeidet skal bli best mulig og for at folk skal oppleve at de er med på noe meningsfylt, er det viktig at man planlegger godt på forhånd. Dersom dere ikke har gjort det enda, sett ned en programkomité. Ha gjerne med noen fra AUF og noen fra fagbevegelsen. Lag en møteplan/kalender: Hvor ofte bør komiteen møtes, hvor mange møter trengs og hvilke temaer er det viktig å få godt belyst? Hvor mange samråd bør vi ha, og med hvem? Er det bedrifter eller foreninger dere bør dra ut og besøke? Planlegg husbesøk, og ta i bruk kampanjen «Hva er viktig for deg?». Dette er en enkel og effektiv måte å få folk i tale på Arbeiderpartiet skal lytte til innbyggerne og ta innspill på alvor. Sett datoer og sørg for god og tidlig informasjon til medlemmene, slik at flest mulig blir med. Ha en klar ansvarsfordeling. Hvem har ansvaret for hvilke møter og aktiviteter? Er det hensiktsmessig å lage arbeidsgrupper når det gjelder større arrangementer? Hvem inviterer til samråd? Hvem oppdaterer partiets profiler i sosiale medier? Tenk gjennom hvordan dere kan vise lokalsamfunnet at dere er åpne for innspill. Dere kan lage sak på hjemmesiden, ha en epostadresse der folk kan sende inn forslag, gå på husbesøk med «Hva er viktig for deg?»-løpeseddelen og få et oppslag i lokalavisen i samme slengen. Programarbeidet er en kjempemulighet til å profilere seg i media. Man kan invitere journalister med når man går på husbesøk, man kan ha utspill med samarbeidspartnere når man blir enige om forslag eller man kan ha rullerende ansvar for å skrive leserinnlegg om de store debattene i programkomiteen. Lag en utspillsplan, og sett et mål for antall oppslag og leserinnlegg. Husk til slutt: Vær ambisiøse, men realistiske. Det er bedre å gjennomføre noen få gode aktiviteter enn å planlegge mange som det aldri blir noe av. Et godt møte Vi trenger gode fora der det tenkes, debatteres og handles, og der det skapes aktivitet som synliggjør partiet. En forutsetning for å få til gode møter, er at de er godt planlagt og godt ledet. I et politisk parti er den politiske debatten selve nerven. Da må vi lage møtene slik at folk synes det er verdt å bruke tid der. Lag en vennlig atmosfære. Dersom det er et stort lokale, er det viktig å få det til å virke mindre ved å sette deltakerne nærmere hverandre. Sørg for øyekontakt. Snakk uformelt, og vær vennlig. Skap en atmosfære av tillit. Ha øyekontakt, oppmuntre med et lite nikk og et smil dersom du ser at en person samler seg til å si noe. Prøv å begrense taletiden til de som alltid snakker. Ringrevene, dersom dere har noen, må ikke få all tid. Demokrati forutsetter likeverd og lik fordeling av tid. 3

4 La alle oppleve at de er like mye verd, og at vi trenger alles tanker. Sett en starttid og en sluttid for møtet, og overhold disse tidene. For å få hverdagen til å gå opp er mange avhengige av å vite når de er hjemme igjen. Går møtene langt over tiden, risikerer man at mange ikke tar sjansen på å komme neste gang. Da har man gått glipp av verdifulle innspill. Et godt samråd Samråd er et konkret tiltak for å etablere lytteposter i samfunnet hvor vi hører på innbyggernes behov fremfor å fortelle dem hva vi mener. Vi vil ha samråd fordi: Ingen er alene om å forvalte sannheten. Vi vil finne løsninger sammen med alle som kan bidra konstruktivt. Vi bør bli enda bedre til å lære å lytte til andre mennesker vi skal være åpne og nysgjerrige. Alle er tjent med samråd og samarbeid i fellesskap. Vi ønsker åpne debatter, også med de som har innvendinger eller andre argumenter. Vi vil fatte vedtak sammen med folk, ikke over hodet på dem. Vi er avhengige av at flere deltar i demokratiet, men de må få delta på måter som oppleves verdifulle. Samråd kan være en slik måte. Interessante grupper å invitere kan være: Idrettsorganisasjoner, velforeninger, foreldreutvalg og grupper, pensjonistforeninger, fagforeninger, interesseorganisasjoner, tros- og livssynssamfunn, forskningsinstitusjoner og enkeltpersoner. Flere forslag finner du på siste side. Tenk gjennom: Hva har vi behov for å lære mer om? Hvem kan vi lære det av? Hvor mange er det lurt å invitere av gangen? Det er lettere med dialog hvis det ikke er for mange deltakere. Hvilke ressurspersoner i partiet vet noe om dette temaet? Hvilke politikere bør være med på dette møtet? Hvordan holde møtet: Når invitasjonene sendes, gjør det klart hva som er tema for samrådet. La en møteleder legge til rette for at alle deltakerne slipper til. Lengden på møtet bør ses i forhold til antall mennesker som er invitert og antall saker som det er planlagt å snakke om. Det kan være nyttig å ha en åpen sekvens i møtet slik at deltakerne kan komme med innspill på saker de er opptatte av. Bevertning i en eller annen form er med på å gi samrådet en løs og hyggelig stemning. Etter møtet: Ta vare på innspillene. Samle gjerne epostadresser og kontaktmuligheter slik at deltakerne kan kontaktes når dere lager ny politikk basert på innspillene. Samrådsdeltakerne kan være interessante å huske i andre sammenhenger også. 4

5 Ti tips for gode arrangement 1. Tenk på hva som er hovedmålet med arrangementet. Hva ønsker vi å oppnå, og hva skal være inntrykket etter endt arrangement? 2. Er det et spesielt budskap som skal presenteres, bør man velge et sted for arrangementet som passer til budskapet. 3. Tenk gjennom hvilket materiell som kan være aktuelt for arrangementet dette gjelder spesielt i forbindelse med velgermøter. 4. Husk på annonsering av arrangementet, gjerne gjennom både lokale medier og sosiale medier. 5. Dårlig lyd kan ødelegge et ellers godt arrangement. Pass på at lydanlegg med god kvalitet er på plass om det er nødvendig. 6. På alle arrangement skal muligheten for verving være sentralt. Verveblokker skal være til stede! 7. Kulturinnslag setter en spiss på arrangementer vurder om det er aktuelt. 8. Brukes det talerstol, er det viktig at talerstolen profilerer Arbeiderpartiet. 9. Vi ønsker alltid god medieomtale fra arrangementene. Et lite bidrag til dette, er å sørge for at journalistene har gode arbeidsforhold under arrangementet. Sørg for nok strømuttak på de rette stedene og stoler og bord. 10. Husk å rydde området i etterkant. Det er ikke med henslengt materiell Arbeiderpartiet skal sette spor etter seg. Konkrete eksempler på hvordan det kan gjøres: 1. Strategi og planlegging I Nord-Fron Ap satte de først ned en arbeidsgruppe som skulle jobbe med den helhetlige strategien frem mot Gruppen la høsten 2013 frem en rapport som skulle presentere mål og tiltak for å vinne valget i Kommunestyret fungerte som styringsgruppe underveis, og medlemsmøtene ble brukt aktivt for å få innspill og forankre arbeidet. I rapporten laget de først en analyse av den politiske nåsituasjonen, samt en SWOT-analyse som kartla styrker, svakheter, muligheter og trusler. De utarbeidet deretter en oversikt over hvilke institusjoner, organisasjoner, foreninger og potensielle alliansepartnere som fantes i deres politiske omverden, og laget egne strategier for å nå hver og en av disse. Videre definerte de fem hovedområder som kommunepartiet skulle prioritere frem mot valget. Disse områdene var de politiske sakene, medlemspleie/verving, fagligpolitisk samarbeid, relasjonsbygging og organisasjon. I tillegg definerte de synlighet 5

6 som et overordnet tema som måtte være til stede i arbeidet med alle disse fem hovedområdene. Innenfor hver sak valgte de seg et mål, og presenterte tiltak for å nå målet. De bestemte seg blant annet for å være tidlig ute med å finne listetopper og -kandidater, for å kunne profilere disse over tid. Til slutt laget de en egen strategi for programarbeidet. Her er et utdrag fra den: Forslag til føringer: Hele partiet må involveres Legge til rette for at flest mulig får mulighet til å komme med innspill Styret må komme med føringer for politiske fokusområder Involvere listekandidater fortløpende Involvere fagbevegelse og andre alliansepartnere Programarbeidet må være ryddig og godt planlagt Lage et enkelt og tydelig program som trykkes opp og distribueres til alle husstander Noen eksempler på tiltak i programarbeidet: Invitere «Ap-sympatisører» med i programarbeid, «NFAP-ambassadørene» Fokusgruppe med engasjerte personer i næringslivet hva kan vi som parti gjøre for å legge bedre til rette for næringslivet? Komme i dialog med ungdommen engasjere AUF til å foreslå tiltak Analysere valgstatistikk i vurdering av tiltak Presentere enkeltsaker underveis i perioden - før hele programmet er ferdig 2. Fremdriftsplan og mål I Trondheim Ap har de laget denne fremdriftsplanen for programarbeidet: Styret i kommunepartiet definerer programmets ulike tema, og velger ansvarlige for de enkelte temaområder Det utarbeides et debattnotat Debattnotatet sendes lokallagene med frist for innspill Samråd avholdes med lokale lag/organisasjoner for innspill Førsteutkastet av programmet ferdigstilles Førsteutkastet sendes ut til lokallagene med frist for innspill Endelig forslag til program utarbeides og sendes lokallagene Eget representantskapsmøte avholdes for å vedta programmet Holmestrand Ap har laget seg følgende mål for programprosessen: Alle som bor i kommunen skal kunne kjenne seg igjen i partiprogrammet! 6

7 3. Nye medlemmer I Holmestrand Ap kontakter lederen i partiet alle nye medlemmer så fort de er registrerte. De inviteres på neste medlemsmøte, og orienteres om åpne møter som bystyremøter, gruppemøter osv. I tillegg har ververe et spesielt ansvar for «sine» vervinger, og til å invitere dem med på møter. I medlemsmøtene settes det av litt tid til presentasjon av nye medlemmer, og man har en «åpen post» der man kan snakke fritt om saker som opptar en. Steinkjer Ap oppfordrer nye og eksisterende medlemmer til å svare på tre konkrete spørsmål: Kompetanse hva kan du? Utfordrer medlemmene til å se i b «godmappen» si Kvalitet hvor godt kan du det? Kapasitet hvor mye kan du? Vise tillit, gi ros, jobbe som et team. team 4. Alternative møteformer Fordi Rollag og Veggli Ap er et mindre lokallag der det kan være utfordrende å ha nok ressurser til å arrangere mange og store møter, har de åpnet for at ikke alle samrådene trenger å være fysiske møter, men at innspill også kan komme via epost, som skriftlige innspill eller i telefonmøter. Holmestrand Ap har et viktig innspill: Der barna er, er også ofte de voksne. Møt opp på treninger og samlinger her kan man både diskutere politikk og speide etter politiske talenter. På offentlige samlingssteder, som for eksempel biblioteket, kan man arrangere samråd og «Ordførerens time». 5. Kampanjeaktiviteter Bergen Ap avholder et informasjonsmøte/kurs i forkant av husbesøksrundene der de presenterer løpeseddelen og kampanjen «Hva er viktig for deg?». I tillegg forteller de om hvordan man går frem når man er på husbesøk alt fra åpningsreplikker til hva man gjør når noen ikke er hjemme, kan være nyttig å vite for dem som ikke har vært med på dette før. Husk god kommunikasjon informer om tidsendringer, oppmøtested o.l. slik at alle er orienterte. 6. Media Vest-Agder Ap har laget en overordnet plan for mediearbeidet i tilknytning til hele programprosessen, og i tillegg mindre medieplaner knyttet til hvert enkelt samråd og aktivitet. Slik kan man differensiere mellom store og mindre arrangementer, og bruke ulike typer medier avhengig av type aktivitet. De har laget en oversikt over alle medier i regionen, små og store; avis, nett og radio. Det bør være et mål å få oppslag i alle tilgjengelige medier på ulike tidspunkter. 7

8 Flere kommunepartier har egne ansvarlige for oppdatering av sosiale medier, og lokallagets leder er ofte den som har ansvar for å fronte partiet i media. Husk at saken dere vil få på trykk ofte får mer oppmerksomhet og oppleves mer relevant om det står flere bak den få med samarbeidspartnere på medieoppslag og avisinnlegg der det er naturlig. 7. Bedriftsbesøk Flere, blant annet Bodø Ap, går på bedriftsbesøk allerede denne våren, sammen med fagbevegelsen. En tidlig start gir oss mulighet til å bli bedre kjent med lokale aktive i fagbevegelsen, og ved å besøke bedrifter allerede nå kan vi engasjere oss i saker de er opptatte av, og gjerne finne løsninger sammen i løpet av tiden frem mot valget. 8. Lokaler Sande Ap i Møre og Romsdal er så heldige at de kan bruke frivillighetssentralen i sentrum til møter og samråd. Der kan man lage enkel mat og oppnå en hyggelig atmosfære. Det er et godt tips å finne lokaler som er tilgjengelige og inviterende, gjerne et sted der man kan spise og/eller lage litt mat. Vest-Agder Ap foreslår den lokale kaféen, puben, idrettshallen, kulturhuset, bygdehuset og andre flerbrukshus som steder der man kan arrangere møter. 8

9 9. Samråd Stavanger Ap har laget en grundig oversikt over samråd og møter de skal gjennomføre i forbindelse med programprosessen. De har planlagt tre større møter: Om arbeidsliv i samarbeid med LO: - Fremtidens utfordringer for fremtidens Stavanger. Lokal profilert næringslivsleder med i debatten. Hvor utsatt er vi for endringer i oljeindustrien? Avholder også mindre møter med spissede temaer. Om heldagsskole: - Fra barnehagen til heldagsskolen: kunnskap for hele mennesket. - Innleder: Trond Giske/utdanningsfraksjonen på Stortinget. - Sted: En nyere barnehage eller skole. - Andre innledere: Skoleforskere med tilhold i området, rektorer, lærere, barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, fagforeninger, helsesøstre, BUPP etc. Om klima og miljø: - Maratonuke: Flere møter om klima og miljø i løpet av en uke. - Utfordre lokale avisredaktører til å bruke buss en hel måned for å danne seg et inntrykk av hvordan tilbudet fungerer. - Hvordan gjør du din bydel til en grønn bydel? - Besteforeldre mot olje. - Sykkelsatsing i sentrum, etter modell fra København. Invitere dem som jobber med dette i København. - Kollektivtransport i sentrum: Hvilke endringer må til for å skape effektiv «hub» for kollektivtrafikken? I tillegg har de planlagt flere mindre møter: - Ungdom og psykisk helse i regi av AUF. - Innovativ helseteknologi i lunsjdiskusjon med lokalt næringsliv, sykehuset og noen fra helsefraksjonen på Stortinget. - Boligpolitikk i vekstområder. - Historielaget og boligpolitikk. - Er tiden over for sosial boligpolitikk? - Åpent møte om narkotikapolitikk fungerer dagens politikk? Med politi, helsetjeneste, gatemagasin-selgere, advokater, forskere, interesseorganisasjoner etc. Steinkjer Ap har planlagt å be dem som inviteres til samråd om å svare på noen spørsmål presentert på forhånd gjennom telefon eller epost. Spørsmålene kan være åpne hva er viktig for dere?, eller spesifiserte f.eks. fra debattheftet som ligger på mittap.no. Slik kan de inviterte forberede seg godt, og temaet for møtet tydeliggjøres. De er også opptatte av hvordan kommunepartiet følger opp de som har deltatt på samråd i etterkant av programarbeidet. Dette er viktig å tenke gjennom: Sender man et takkebrev med de 9

10 konkrete forslagene som kom ut av samrådet; etablerer man faste møtekanaler; inviterer man til felles utspill? Bodø Ap har laget arbeidsgrupper i et prosjekt kalt «Glad i Bodø», som skal gi innspill til partiprogrammet. Gruppene er delt inn etter tema, og jobber både i fellesskap og hver for seg. Det er fokus på at disse møtene skal være kreative idédugnader, og at man bør tørre å utfordre hverandre hvilken gruppe blir den første til å skrive et leserinnlegg? I mange kommunepartier har de definert grupper det er aktuelt å arrangere samråd med. For noen er dette et fremmed konsept, for andre er det en måte å komme i kontakt med samarbeidspartnere på som har vist seg å være svært nyttig. Slike grupper kan være: Fagforeninger FAU «Venneforeninger» til sykehjem Helse- og sosialpolitiske foreninger Byplanleggere Næringslivet/handelsstanden Lærlingbedrifter og opptakskontorer Aktivitetssentre og seniorgrupper Pårørende på sykehjem Aktive eldre f.eks. på treningssenter med seniortilbud Idretten Kultursjefen Eldreråd og innvandrerråd Trygg Trafikk Frivillighetssentraler Ungdomsråd/elevråd Elev- og lærlingombud Fritids-/ungdomsklubber Elever på yrkesfaglige retninger Religiøse miljøer/human-etisk Forbund Miljøbevegelsen Båtforeninger Landbruket Råd for funksjonshemmede Folkehelsekoordinator i kommunen Representanter fra barnehagene NAV Andre bruker- og interesseorganisasjoner 10

Tipshefte for lokalt programarbeid

Tipshefte for lokalt programarbeid Tipshefte for lokalt programarbeid Kjære par)medlem, Arbeiderpar)et tar ansvar for landet, uanse4 om vi si4er i opposisjon eller i posisjon. Fra nå av, og e4 år fremover, skal Arbeiderpar)et u

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014 Frem en sak! Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014 Opplegget er laget spesielt for skoler, men kan godt brukes av ungdomsråd, organisasjoner og klubbstyrer for å finne gode saker fra ditt lokalsamfunn.

Detaljer

Men passer jeg inn i SV da? Må man ikke være vegetarianer, sitere Karl Marx og kunne alle verdens arbeidersanger utenat for å være med der?

Men passer jeg inn i SV da? Må man ikke være vegetarianer, sitere Karl Marx og kunne alle verdens arbeidersanger utenat for å være med der? Møtemanual Råd og tips når du skal arrangere et møte. Innledning I SV arrangerer vi mange ulike typer møter og arrangementer, alt fra helt små, lukkede møter i forberedende utvalg eller lokallag, til store,

Detaljer

Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune

Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune Fagseminar, NKF 13. og 14. november 2006 Inger Kronen Tveranger Virksomhetsleder Plan og regulering Sørum kommune Sørum kommune Kommune på Nedre Romerike

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2013

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2013 Frem en sak! Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2013 Opplegget er laget spesielt for skoler, men kan godt brukes av ungdomsråd, organisasjoner og klubbstyrer for å finne gode saker fra ditt lokalsamfunn.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Invitasjon til felles fylkessamling om eventuell sammenslutning av Agderfylkene

Invitasjon til felles fylkessamling om eventuell sammenslutning av Agderfylkene Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Se vedlagte liste over adressater Saksbehandler: Arild Eielsen Telefon (direkte): 37017319 Deres ref.: Vår ref.: 2009/7528-52 Vår dato: 28.01.2010 Løpenr.:

Detaljer

Naturvernforbundets egenevaluering av Naturlig onsdag forbildeprosjektet 2013

Naturvernforbundets egenevaluering av Naturlig onsdag forbildeprosjektet 2013 Naturvernforbundets egenevaluering av Naturlig onsdag forbildeprosjektet 2013 Naturvernforbundet Hordaland ble i 2013 tildelt midler til forbildeprosjekt. Vi har foretatt en kort egenevaluering, skrevet

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

SMÅBEDRIFTER KOMMUNEVALG 07 ET STUDIEOPPLEGG TRINN 1 HEFTE 3 FOR UTARBEIDELSE AV KOMMUNEVALGSPROGRAM FRA VENSTRES OPPLYSNINGSFORBUND TORE NILSEN

SMÅBEDRIFTER KOMMUNEVALG 07 ET STUDIEOPPLEGG TRINN 1 HEFTE 3 FOR UTARBEIDELSE AV KOMMUNEVALGSPROGRAM FRA VENSTRES OPPLYSNINGSFORBUND TORE NILSEN KOMMUNEVALG 07 SMÅBEDRIFTER ET STUDIEOPPLEGG FOR UTARBEIDELSE AV KOMMUNEVALGSPROGRAM FRA VENSTRES OPPLYSNINGSFORBUND TRINN 1 HEFTE 3 1 LAGET AV TORE NILSEN Et studieopplegg KOMMUNEVALG Dette studieopplegget

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte Frem en sak! Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte Opplegget er laget spesielt for skoler, men kan godt brukes av ungdomsråd, organisasjoner og klubbstyrer for å finne gode saker til Ungdommens Bystyremøte.

Detaljer

Tverlandet skole. Foreldremøter et samarbeid mellom skolen og foreldrekontakten

Tverlandet skole. Foreldremøter et samarbeid mellom skolen og foreldrekontakten Tverlandet skole Foreldremøter et samarbeid mellom skolen og foreldrekontakten Føringer og ideer utarbeidet av FAU og administrasjon Skolens skal i samarbeid med foreldrekontaktene arrangere to foreldremøter

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen Delplan for medvirkning og informasjon. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den

Planprogram for kommuneplanen Delplan for medvirkning og informasjon. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den Planprogram for kommuneplanen 2015-2027 Delplan for medvirkning og informasjon Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 1 INNHOLD 1. Hvorfor medvirkning fra innbyggere?... 3 2. Hva er

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 9. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentlig- og privat sektor; Hva betyr begrepene? Lokale arbeidsplasser Hvorfor trenger lokalsamfunnet et variert arbeids-

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet

Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet Hovedformålet med dette kapitlet er å gi elevene et grunnlag for å utvikle «evne til demokratisk deltakelse», som er et av punktene i læringsplakaten.

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Prosessledelse av ungdomsrådet

Prosessledelse av ungdomsrådet Prosessledelse av ungdomsrådet "Vil du være så snill å si meg hvilken vei jeg burde gå for å komme bort herfra?» spurte Alice. "Det avhenger i høy grad av hvor du ønsker å komme hen," sa katten. Alice

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 08.09.2015 INNHOLD Innledning... 2 Grunnverdier... 2 Fokus i prosessen... 2 Kommunikasjon og involvering... 3 Organisering... 3 Fremdrift... 4 Parallelle prosesser...

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Barnehage og hverdagslykke. Werner Fredriksen, seniorrådgiver 2. november 2015

Barnehage og hverdagslykke. Werner Fredriksen, seniorrådgiver 2. november 2015 Barnehage og hverdagslykke Werner Fredriksen, seniorrådgiver 2. november 2015 Rådet for psykisk helse Et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle Vi er en frittstående paraplyorganisasjon 29 medlemsorganisasjoner

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Bente Kristine Lorentzen (styreleder), Daniel

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM 1 TRYGGHET OG VERDIGHET MED TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND HANDLINGSPROGRAM 2017-2019 1. Målsettingen med handlingsprogrammet Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig

Detaljer

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn PLANER OG MALER HAR VÆRT PRØVET UT I PROSJEKTET GLIS (Glimrende Læringsutbytte I Skolen ) 2007-2011 FJELL OG FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELL

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Søknadsguide ExtraExpress Hva er en god søknad? fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet

Søknadsguide ExtraExpress Hva er en god søknad? fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet Søknadsguide ExtraExpress Dette dokumentet er ment for å gi gode tips og råd til hvordan du får din prosjektidé ned på papiret og inn i det formatet som Extrastiftelsen ønsker i sin søknad. Uansett om

Detaljer

Hva vi har lyktes med/fått til!

Hva vi har lyktes med/fått til! Hva vi har lyktes med/fått til! -Startet hverdagsrehabilitering, 8 brukere er gjennomført, god måloppnåelse -Ros i avisa, og ellers fornøyde brukere og pårørende. God omdømmebygging - Unngått sykehjemsplasser,

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

PLAN FOR MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PLAN FOR MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 PLAN FOR MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyret 28/9-05 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVORFOR MEDVIRKNING FRA INNBYGGERNE?...

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Digitale medier på 1-2-3. Arbeiderpartiet 2011. Arbeiderpartiet.no

Digitale medier på 1-2-3. Arbeiderpartiet 2011. Arbeiderpartiet.no Digitale medier på 1-2-3 Arbeiderpartiet 2011 Arbeiderpartiet.no 1. Råd for bruk av sosiale medier Arbeiderpartiet har lang tradisjon med å være til stede der folk er. Nå er hele Norge på internett, og

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer