VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess"

Transkript

1 VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1

2 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen. Gjennom langsiktig planlegging, gode møter, respekt for andre og nysgjerrighet skaper vi åpne grundige prosesser der alle føler seg velkomne og der vi sammen kan finne de gode politiske løsningene. Det er i lokalsamfunnet folk lever livene sine. De politiske løsningene vi velger i dag legger grunnlaget for hvordan samfunnet vårt ser ut neste år, om fire år og om femti år. Derfor er det viktig at Arbeiderpartiet står i spissen lokalt når politikk for dagens og morgendagens utfordringer skal utformes. Den lokalpolitiske plattformen vedtas i landsstyret 23. og 24. september. Innspillfristen til denne er 20. august, og adressen for innspill er Kommune- og fylkestingsvalgprogrammene skal være ferdige i oktober/november, og i god tid før nominasjonsfristen går ut 1. desember. Som sagt finner dere ulike tips og triks til gode programprosesser i denne veilederen. Dere må selv vurdere hva som passer hos dere, og eventuelt gjøre lokale tilpasninger. Likevel forventes det at man i prosessen lytter til alle som har noe på hjertet, at man inviterer til samråd og at man er rause og åpne når man diskuterer og konkluderer. Slik engasjerer vi flere og drar nytte av hverandres kunnskap. Lykke til med gode lokale programprosesser! 2

3 Planlegging P= ½ J. Planlegging er halve jobben. Det å skrive valgprogram er en lang prosess med flere stopp underveis, og når programmet er ferdig går man inn i en ny fase der flere viktige begivenheter står for tur. For at arbeidet skal bli best mulig og for at folk skal oppleve at de er med på noe meningsfylt, er det viktig at man planlegger godt på forhånd. Dersom dere ikke har gjort det enda, sett ned en programkomité. Ha gjerne med noen fra AUF og noen fra fagbevegelsen. Lag en møteplan/kalender: Hvor ofte bør komiteen møtes, hvor mange møter trengs og hvilke temaer er det viktig å få godt belyst? Hvor mange samråd bør vi ha, og med hvem? Er det bedrifter eller foreninger dere bør dra ut og besøke? Planlegg husbesøk, og ta i bruk kampanjen «Hva er viktig for deg?». Dette er en enkel og effektiv måte å få folk i tale på Arbeiderpartiet skal lytte til innbyggerne og ta innspill på alvor. Sett datoer og sørg for god og tidlig informasjon til medlemmene, slik at flest mulig blir med. Ha en klar ansvarsfordeling. Hvem har ansvaret for hvilke møter og aktiviteter? Er det hensiktsmessig å lage arbeidsgrupper når det gjelder større arrangementer? Hvem inviterer til samråd? Hvem oppdaterer partiets profiler i sosiale medier? Tenk gjennom hvordan dere kan vise lokalsamfunnet at dere er åpne for innspill. Dere kan lage sak på hjemmesiden, ha en epostadresse der folk kan sende inn forslag, gå på husbesøk med «Hva er viktig for deg?»-løpeseddelen og få et oppslag i lokalavisen i samme slengen. Programarbeidet er en kjempemulighet til å profilere seg i media. Man kan invitere journalister med når man går på husbesøk, man kan ha utspill med samarbeidspartnere når man blir enige om forslag eller man kan ha rullerende ansvar for å skrive leserinnlegg om de store debattene i programkomiteen. Lag en utspillsplan, og sett et mål for antall oppslag og leserinnlegg. Husk til slutt: Vær ambisiøse, men realistiske. Det er bedre å gjennomføre noen få gode aktiviteter enn å planlegge mange som det aldri blir noe av. Et godt møte Vi trenger gode fora der det tenkes, debatteres og handles, og der det skapes aktivitet som synliggjør partiet. En forutsetning for å få til gode møter, er at de er godt planlagt og godt ledet. I et politisk parti er den politiske debatten selve nerven. Da må vi lage møtene slik at folk synes det er verdt å bruke tid der. Lag en vennlig atmosfære. Dersom det er et stort lokale, er det viktig å få det til å virke mindre ved å sette deltakerne nærmere hverandre. Sørg for øyekontakt. Snakk uformelt, og vær vennlig. Skap en atmosfære av tillit. Ha øyekontakt, oppmuntre med et lite nikk og et smil dersom du ser at en person samler seg til å si noe. Prøv å begrense taletiden til de som alltid snakker. Ringrevene, dersom dere har noen, må ikke få all tid. Demokrati forutsetter likeverd og lik fordeling av tid. 3

4 La alle oppleve at de er like mye verd, og at vi trenger alles tanker. Sett en starttid og en sluttid for møtet, og overhold disse tidene. For å få hverdagen til å gå opp er mange avhengige av å vite når de er hjemme igjen. Går møtene langt over tiden, risikerer man at mange ikke tar sjansen på å komme neste gang. Da har man gått glipp av verdifulle innspill. Et godt samråd Samråd er et konkret tiltak for å etablere lytteposter i samfunnet hvor vi hører på innbyggernes behov fremfor å fortelle dem hva vi mener. Vi vil ha samråd fordi: Ingen er alene om å forvalte sannheten. Vi vil finne løsninger sammen med alle som kan bidra konstruktivt. Vi bør bli enda bedre til å lære å lytte til andre mennesker vi skal være åpne og nysgjerrige. Alle er tjent med samråd og samarbeid i fellesskap. Vi ønsker åpne debatter, også med de som har innvendinger eller andre argumenter. Vi vil fatte vedtak sammen med folk, ikke over hodet på dem. Vi er avhengige av at flere deltar i demokratiet, men de må få delta på måter som oppleves verdifulle. Samråd kan være en slik måte. Interessante grupper å invitere kan være: Idrettsorganisasjoner, velforeninger, foreldreutvalg og grupper, pensjonistforeninger, fagforeninger, interesseorganisasjoner, tros- og livssynssamfunn, forskningsinstitusjoner og enkeltpersoner. Flere forslag finner du på siste side. Tenk gjennom: Hva har vi behov for å lære mer om? Hvem kan vi lære det av? Hvor mange er det lurt å invitere av gangen? Det er lettere med dialog hvis det ikke er for mange deltakere. Hvilke ressurspersoner i partiet vet noe om dette temaet? Hvilke politikere bør være med på dette møtet? Hvordan holde møtet: Når invitasjonene sendes, gjør det klart hva som er tema for samrådet. La en møteleder legge til rette for at alle deltakerne slipper til. Lengden på møtet bør ses i forhold til antall mennesker som er invitert og antall saker som det er planlagt å snakke om. Det kan være nyttig å ha en åpen sekvens i møtet slik at deltakerne kan komme med innspill på saker de er opptatte av. Bevertning i en eller annen form er med på å gi samrådet en løs og hyggelig stemning. Etter møtet: Ta vare på innspillene. Samle gjerne epostadresser og kontaktmuligheter slik at deltakerne kan kontaktes når dere lager ny politikk basert på innspillene. Samrådsdeltakerne kan være interessante å huske i andre sammenhenger også. 4

5 Ti tips for gode arrangement 1. Tenk på hva som er hovedmålet med arrangementet. Hva ønsker vi å oppnå, og hva skal være inntrykket etter endt arrangement? 2. Er det et spesielt budskap som skal presenteres, bør man velge et sted for arrangementet som passer til budskapet. 3. Tenk gjennom hvilket materiell som kan være aktuelt for arrangementet dette gjelder spesielt i forbindelse med velgermøter. 4. Husk på annonsering av arrangementet, gjerne gjennom både lokale medier og sosiale medier. 5. Dårlig lyd kan ødelegge et ellers godt arrangement. Pass på at lydanlegg med god kvalitet er på plass om det er nødvendig. 6. På alle arrangement skal muligheten for verving være sentralt. Verveblokker skal være til stede! 7. Kulturinnslag setter en spiss på arrangementer vurder om det er aktuelt. 8. Brukes det talerstol, er det viktig at talerstolen profilerer Arbeiderpartiet. 9. Vi ønsker alltid god medieomtale fra arrangementene. Et lite bidrag til dette, er å sørge for at journalistene har gode arbeidsforhold under arrangementet. Sørg for nok strømuttak på de rette stedene og stoler og bord. 10. Husk å rydde området i etterkant. Det er ikke med henslengt materiell Arbeiderpartiet skal sette spor etter seg. Konkrete eksempler på hvordan det kan gjøres: 1. Strategi og planlegging I Nord-Fron Ap satte de først ned en arbeidsgruppe som skulle jobbe med den helhetlige strategien frem mot Gruppen la høsten 2013 frem en rapport som skulle presentere mål og tiltak for å vinne valget i Kommunestyret fungerte som styringsgruppe underveis, og medlemsmøtene ble brukt aktivt for å få innspill og forankre arbeidet. I rapporten laget de først en analyse av den politiske nåsituasjonen, samt en SWOT-analyse som kartla styrker, svakheter, muligheter og trusler. De utarbeidet deretter en oversikt over hvilke institusjoner, organisasjoner, foreninger og potensielle alliansepartnere som fantes i deres politiske omverden, og laget egne strategier for å nå hver og en av disse. Videre definerte de fem hovedområder som kommunepartiet skulle prioritere frem mot valget. Disse områdene var de politiske sakene, medlemspleie/verving, fagligpolitisk samarbeid, relasjonsbygging og organisasjon. I tillegg definerte de synlighet 5

6 som et overordnet tema som måtte være til stede i arbeidet med alle disse fem hovedområdene. Innenfor hver sak valgte de seg et mål, og presenterte tiltak for å nå målet. De bestemte seg blant annet for å være tidlig ute med å finne listetopper og -kandidater, for å kunne profilere disse over tid. Til slutt laget de en egen strategi for programarbeidet. Her er et utdrag fra den: Forslag til føringer: Hele partiet må involveres Legge til rette for at flest mulig får mulighet til å komme med innspill Styret må komme med føringer for politiske fokusområder Involvere listekandidater fortløpende Involvere fagbevegelse og andre alliansepartnere Programarbeidet må være ryddig og godt planlagt Lage et enkelt og tydelig program som trykkes opp og distribueres til alle husstander Noen eksempler på tiltak i programarbeidet: Invitere «Ap-sympatisører» med i programarbeid, «NFAP-ambassadørene» Fokusgruppe med engasjerte personer i næringslivet hva kan vi som parti gjøre for å legge bedre til rette for næringslivet? Komme i dialog med ungdommen engasjere AUF til å foreslå tiltak Analysere valgstatistikk i vurdering av tiltak Presentere enkeltsaker underveis i perioden - før hele programmet er ferdig 2. Fremdriftsplan og mål I Trondheim Ap har de laget denne fremdriftsplanen for programarbeidet: Styret i kommunepartiet definerer programmets ulike tema, og velger ansvarlige for de enkelte temaområder Det utarbeides et debattnotat Debattnotatet sendes lokallagene med frist for innspill Samråd avholdes med lokale lag/organisasjoner for innspill Førsteutkastet av programmet ferdigstilles Førsteutkastet sendes ut til lokallagene med frist for innspill Endelig forslag til program utarbeides og sendes lokallagene Eget representantskapsmøte avholdes for å vedta programmet Holmestrand Ap har laget seg følgende mål for programprosessen: Alle som bor i kommunen skal kunne kjenne seg igjen i partiprogrammet! 6

7 3. Nye medlemmer I Holmestrand Ap kontakter lederen i partiet alle nye medlemmer så fort de er registrerte. De inviteres på neste medlemsmøte, og orienteres om åpne møter som bystyremøter, gruppemøter osv. I tillegg har ververe et spesielt ansvar for «sine» vervinger, og til å invitere dem med på møter. I medlemsmøtene settes det av litt tid til presentasjon av nye medlemmer, og man har en «åpen post» der man kan snakke fritt om saker som opptar en. Steinkjer Ap oppfordrer nye og eksisterende medlemmer til å svare på tre konkrete spørsmål: Kompetanse hva kan du? Utfordrer medlemmene til å se i b «godmappen» si Kvalitet hvor godt kan du det? Kapasitet hvor mye kan du? Vise tillit, gi ros, jobbe som et team. team 4. Alternative møteformer Fordi Rollag og Veggli Ap er et mindre lokallag der det kan være utfordrende å ha nok ressurser til å arrangere mange og store møter, har de åpnet for at ikke alle samrådene trenger å være fysiske møter, men at innspill også kan komme via epost, som skriftlige innspill eller i telefonmøter. Holmestrand Ap har et viktig innspill: Der barna er, er også ofte de voksne. Møt opp på treninger og samlinger her kan man både diskutere politikk og speide etter politiske talenter. På offentlige samlingssteder, som for eksempel biblioteket, kan man arrangere samråd og «Ordførerens time». 5. Kampanjeaktiviteter Bergen Ap avholder et informasjonsmøte/kurs i forkant av husbesøksrundene der de presenterer løpeseddelen og kampanjen «Hva er viktig for deg?». I tillegg forteller de om hvordan man går frem når man er på husbesøk alt fra åpningsreplikker til hva man gjør når noen ikke er hjemme, kan være nyttig å vite for dem som ikke har vært med på dette før. Husk god kommunikasjon informer om tidsendringer, oppmøtested o.l. slik at alle er orienterte. 6. Media Vest-Agder Ap har laget en overordnet plan for mediearbeidet i tilknytning til hele programprosessen, og i tillegg mindre medieplaner knyttet til hvert enkelt samråd og aktivitet. Slik kan man differensiere mellom store og mindre arrangementer, og bruke ulike typer medier avhengig av type aktivitet. De har laget en oversikt over alle medier i regionen, små og store; avis, nett og radio. Det bør være et mål å få oppslag i alle tilgjengelige medier på ulike tidspunkter. 7

8 Flere kommunepartier har egne ansvarlige for oppdatering av sosiale medier, og lokallagets leder er ofte den som har ansvar for å fronte partiet i media. Husk at saken dere vil få på trykk ofte får mer oppmerksomhet og oppleves mer relevant om det står flere bak den få med samarbeidspartnere på medieoppslag og avisinnlegg der det er naturlig. 7. Bedriftsbesøk Flere, blant annet Bodø Ap, går på bedriftsbesøk allerede denne våren, sammen med fagbevegelsen. En tidlig start gir oss mulighet til å bli bedre kjent med lokale aktive i fagbevegelsen, og ved å besøke bedrifter allerede nå kan vi engasjere oss i saker de er opptatte av, og gjerne finne løsninger sammen i løpet av tiden frem mot valget. 8. Lokaler Sande Ap i Møre og Romsdal er så heldige at de kan bruke frivillighetssentralen i sentrum til møter og samråd. Der kan man lage enkel mat og oppnå en hyggelig atmosfære. Det er et godt tips å finne lokaler som er tilgjengelige og inviterende, gjerne et sted der man kan spise og/eller lage litt mat. Vest-Agder Ap foreslår den lokale kaféen, puben, idrettshallen, kulturhuset, bygdehuset og andre flerbrukshus som steder der man kan arrangere møter. 8

9 9. Samråd Stavanger Ap har laget en grundig oversikt over samråd og møter de skal gjennomføre i forbindelse med programprosessen. De har planlagt tre større møter: Om arbeidsliv i samarbeid med LO: - Fremtidens utfordringer for fremtidens Stavanger. Lokal profilert næringslivsleder med i debatten. Hvor utsatt er vi for endringer i oljeindustrien? Avholder også mindre møter med spissede temaer. Om heldagsskole: - Fra barnehagen til heldagsskolen: kunnskap for hele mennesket. - Innleder: Trond Giske/utdanningsfraksjonen på Stortinget. - Sted: En nyere barnehage eller skole. - Andre innledere: Skoleforskere med tilhold i området, rektorer, lærere, barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, fagforeninger, helsesøstre, BUPP etc. Om klima og miljø: - Maratonuke: Flere møter om klima og miljø i løpet av en uke. - Utfordre lokale avisredaktører til å bruke buss en hel måned for å danne seg et inntrykk av hvordan tilbudet fungerer. - Hvordan gjør du din bydel til en grønn bydel? - Besteforeldre mot olje. - Sykkelsatsing i sentrum, etter modell fra København. Invitere dem som jobber med dette i København. - Kollektivtransport i sentrum: Hvilke endringer må til for å skape effektiv «hub» for kollektivtrafikken? I tillegg har de planlagt flere mindre møter: - Ungdom og psykisk helse i regi av AUF. - Innovativ helseteknologi i lunsjdiskusjon med lokalt næringsliv, sykehuset og noen fra helsefraksjonen på Stortinget. - Boligpolitikk i vekstområder. - Historielaget og boligpolitikk. - Er tiden over for sosial boligpolitikk? - Åpent møte om narkotikapolitikk fungerer dagens politikk? Med politi, helsetjeneste, gatemagasin-selgere, advokater, forskere, interesseorganisasjoner etc. Steinkjer Ap har planlagt å be dem som inviteres til samråd om å svare på noen spørsmål presentert på forhånd gjennom telefon eller epost. Spørsmålene kan være åpne hva er viktig for dere?, eller spesifiserte f.eks. fra debattheftet som ligger på mittap.no. Slik kan de inviterte forberede seg godt, og temaet for møtet tydeliggjøres. De er også opptatte av hvordan kommunepartiet følger opp de som har deltatt på samråd i etterkant av programarbeidet. Dette er viktig å tenke gjennom: Sender man et takkebrev med de 9

10 konkrete forslagene som kom ut av samrådet; etablerer man faste møtekanaler; inviterer man til felles utspill? Bodø Ap har laget arbeidsgrupper i et prosjekt kalt «Glad i Bodø», som skal gi innspill til partiprogrammet. Gruppene er delt inn etter tema, og jobber både i fellesskap og hver for seg. Det er fokus på at disse møtene skal være kreative idédugnader, og at man bør tørre å utfordre hverandre hvilken gruppe blir den første til å skrive et leserinnlegg? I mange kommunepartier har de definert grupper det er aktuelt å arrangere samråd med. For noen er dette et fremmed konsept, for andre er det en måte å komme i kontakt med samarbeidspartnere på som har vist seg å være svært nyttig. Slike grupper kan være: Fagforeninger FAU «Venneforeninger» til sykehjem Helse- og sosialpolitiske foreninger Byplanleggere Næringslivet/handelsstanden Lærlingbedrifter og opptakskontorer Aktivitetssentre og seniorgrupper Pårørende på sykehjem Aktive eldre f.eks. på treningssenter med seniortilbud Idretten Kultursjefen Eldreråd og innvandrerråd Trygg Trafikk Frivillighetssentraler Ungdomsråd/elevråd Elev- og lærlingombud Fritids-/ungdomsklubber Elever på yrkesfaglige retninger Religiøse miljøer/human-etisk Forbund Miljøbevegelsen Båtforeninger Landbruket Råd for funksjonshemmede Folkehelsekoordinator i kommunen Representanter fra barnehagene NAV Andre bruker- og interesseorganisasjoner 10

Tipshefte for lokalt programarbeid

Tipshefte for lokalt programarbeid Tipshefte for lokalt programarbeid Kjære par)medlem, Arbeiderpar)et tar ansvar for landet, uanse4 om vi si4er i opposisjon eller i posisjon. Fra nå av, og e4 år fremover, skal Arbeiderpar)et u

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune

Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune Fagseminar, NKF 13. og 14. november 2006 Inger Kronen Tveranger Virksomhetsleder Plan og regulering Sørum kommune Sørum kommune Kommune på Nedre Romerike

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

SMÅBEDRIFTER KOMMUNEVALG 07 ET STUDIEOPPLEGG TRINN 1 HEFTE 3 FOR UTARBEIDELSE AV KOMMUNEVALGSPROGRAM FRA VENSTRES OPPLYSNINGSFORBUND TORE NILSEN

SMÅBEDRIFTER KOMMUNEVALG 07 ET STUDIEOPPLEGG TRINN 1 HEFTE 3 FOR UTARBEIDELSE AV KOMMUNEVALGSPROGRAM FRA VENSTRES OPPLYSNINGSFORBUND TORE NILSEN KOMMUNEVALG 07 SMÅBEDRIFTER ET STUDIEOPPLEGG FOR UTARBEIDELSE AV KOMMUNEVALGSPROGRAM FRA VENSTRES OPPLYSNINGSFORBUND TRINN 1 HEFTE 3 1 LAGET AV TORE NILSEN Et studieopplegg KOMMUNEVALG Dette studieopplegget

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Invitasjon til felles fylkessamling om eventuell sammenslutning av Agderfylkene

Invitasjon til felles fylkessamling om eventuell sammenslutning av Agderfylkene Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Se vedlagte liste over adressater Saksbehandler: Arild Eielsen Telefon (direkte): 37017319 Deres ref.: Vår ref.: 2009/7528-52 Vår dato: 28.01.2010 Løpenr.:

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Prosessledelse av ungdomsrådet

Prosessledelse av ungdomsrådet Prosessledelse av ungdomsrådet "Vil du være så snill å si meg hvilken vei jeg burde gå for å komme bort herfra?» spurte Alice. "Det avhenger i høy grad av hvor du ønsker å komme hen," sa katten. Alice

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Naturvernforbundets egenevaluering av Naturlig onsdag forbildeprosjektet 2013

Naturvernforbundets egenevaluering av Naturlig onsdag forbildeprosjektet 2013 Naturvernforbundets egenevaluering av Naturlig onsdag forbildeprosjektet 2013 Naturvernforbundet Hordaland ble i 2013 tildelt midler til forbildeprosjekt. Vi har foretatt en kort egenevaluering, skrevet

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

Tverlandet skole. Foreldremøter et samarbeid mellom skolen og foreldrekontakten

Tverlandet skole. Foreldremøter et samarbeid mellom skolen og foreldrekontakten Tverlandet skole Foreldremøter et samarbeid mellom skolen og foreldrekontakten Føringer og ideer utarbeidet av FAU og administrasjon Skolens skal i samarbeid med foreldrekontaktene arrangere to foreldremøter

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Digitale medier på 1-2-3. Arbeiderpartiet 2011. Arbeiderpartiet.no

Digitale medier på 1-2-3. Arbeiderpartiet 2011. Arbeiderpartiet.no Digitale medier på 1-2-3 Arbeiderpartiet 2011 Arbeiderpartiet.no 1. Råd for bruk av sosiale medier Arbeiderpartiet har lang tradisjon med å være til stede der folk er. Nå er hele Norge på internett, og

Detaljer

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem:

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem: Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Orientering om svart økonomi Narvik, 07. april 2014 Fylkesordfører, fylkesting! I dag skal jeg snakke om et tema hele fylkestinget, samtlige partier og representanter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Arbeidsmiljø og omdømme i Rissa kommune?

Arbeidsmiljø og omdømme i Rissa kommune? Arbeidsmiljø og omdømme i Rissa kommune? Samling for nytt kommunestyre Råkvåg, 1. oktober 2015 Kine Kimo Larsen, kultursjef Ola Andreas Stavne, personalsjef Hva er arbeidsmiljø? Fysisk og psykisk Trivsel

Detaljer

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill.

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill. Nummer 1: 04.05.2010 Kjære alle SV lokallag Vi er nå godt i gang med gjennomføringen av den arbeids- og organisasjonsplanen landsstyret vedtok for perioden fram mot valget i 2011. Om vi lykkes er helt

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene FOLKEAKSJONEN SKAL: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag mellom lokallagene - Lage skolerings-/debattopplegg for lokallagene - Sende oppdatert informasjon og argumentasjon

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 2. januar 140 medlemmer. Styret har bestått av:

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 2. januar 140 medlemmer. Styret har bestått av: ÅRSMELDING FOR 2009 Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 2. januar 140 medlemmer. Styret har bestått av: Leder: Styremedl. Vara: Sigrid Dahl Åsne Dahl Haugsevje Christine Hvitsand Frøydis Haukeland

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Planprosesser smarte grep og lure triks

Planprosesser smarte grep og lure triks Planprosesser smarte grep og lure triks Tove Hellem, erfaring med overordnet planlegging (KPA, KDP, Planstrategi, div.temaplaner), ulike forvaltningsnivå. Trondheim kommune fra 1. juni med Planstrategi

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Hva er status? Lite dialog Mange bruker samme

Detaljer

Veien til innflytelse 25. september 2015

Veien til innflytelse 25. september 2015 Veien til innflytelse 25. september 2015 Mange veier til innflytelse Avhenger av: Når? Hvem? Budskap flere eller spisse? Mantra God organisering + God sak = innflytelse To eksempler: Interesseorganisasjon

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet

Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet Hovedformålet med dette kapitlet er å gi elevene et grunnlag for å utvikle «evne til demokratisk deltakelse», som er et av punktene i læringsplakaten.

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Kommunikasjon og lokalt folkehelsearbeid

Kommunikasjon og lokalt folkehelsearbeid Kommunikasjon og lokalt folkehelsearbeid Kjernen (helse i alt) Folkehelse er sektorovergripende og helt avhengig av samarbeid på tvers: Horisontalt på tvers av kommunens sektorer, og mellom kommunen og

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud»

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud» Kravspesifikasjon 1 10Bakgrunn Områdeløft Ammerud er en del av Groruddalssatsingen i Bydel Grorud og arbeider for å gjøre Ammerud kjent som et lokalsamfunn hvor det er godt å bo og være for alle, med en

Detaljer

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011.

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011. Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011. Det politiske arbeidet skal bygge på visjonen Sørum den gode kommunen Sørum dialog Politisk plattform

Detaljer

SAMSPILL I MEDLEMSDEMOKRATIET

SAMSPILL I MEDLEMSDEMOKRATIET SAMSPILL I MEDLEMSDEMOKRATIET DISPOSISJON: STYRETS SAMSPILL MED MEDLEMSDEMOKRATIET Organisasjonshierarkiet og jussen Organisasjonskulturen Foreningsretten er ulovfestet Aksjeloven gjelder analogisk for

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSGRUPPER FAU :

HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSGRUPPER FAU : HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSGRUPPER FAU : Arbeids/prosjekt plan for gruppe: FAU INFO - FAU ved Harestad skole 2009-2010.. MERK: Gruppeleder eller delegert medlem i gruppen er ansvarlig for å holde denne plan

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

PLAN FOR MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PLAN FOR MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 PLAN FOR MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyret 28/9-05 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVORFOR MEDVIRKNING FRA INNBYGGERNE?...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Mars 2013

Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Mars 2013 Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Mars 2013 Om studien Studien har sett på hvordan kommuner trekker innbyggere med i politiske beslutningsprosesser mellom

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Møtereferat: FAU-møte, 2. juni 2015 Postadr.: Sandeidgt.25, 4012 Stavanger Besøksadr.: Sandeidgt.25 Telefon: 51841350.

Møtereferat: FAU-møte, 2. juni 2015 Postadr.: Sandeidgt.25, 4012 Stavanger Besøksadr.: Sandeidgt.25 Telefon: 51841350. Møtereferat: FAU-møte, 2. juni 2015 Postadr.: Sandeidgt.25, 4012 Stavanger Besøksadr.: Sandeidgt.25 Telefon: 51841350. Faks: 51841341 Tilstede: Inger Lie- rektor, Mari Helgeland (FAU-leder) -SFO, Alf K

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer