Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn."

Transkript

1 Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn Riska Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Barn og unge i Riska skal få lære mer om den troen de er døpt til. De skal, i en livslang prosess, stadig få mer kjennskap,kunnskap og erfaring i hva det vil si å være Guds barn. De skal få oppleve at de er elsket av Gud, og at denne kjærligheten og tilhørigheten kan gi dem en trygghet i møtet med livets mange utfordringer. Barn og unge i Riska skal få vokse i tro gjennom undervisning, aktiv deltakelse og undring over troen på den treenige Gud. Grunnlag og særpreg Riska er en bydel i Sandnes kommune med ca innbyggere. Selv om bygda har en ung befolkning, er tettstedet også preget av den gamle bygdekulturen. Riska har en god tradisjon med frivillig barne- og ungdomsarbeid i kristen regi. Kirka har et godt samarbeid med skoler og barnehager og vi har mye "goodwill" i lokalsamfunnet. I 1999 stod en ny arbeidskirke ferdig, og dette gjør at vi har gode lokaliteter til å drive med trosopplæringsarbeid. Samtidig har vi den gamle trekirka fra 1877 som vi også kan bruke til å formidle kirkens tro og tradisjoner. Årlig døpes mellom 80 og 90 barn i Riska og vi har ca. 70 konfirmanter, dette utgjør ca. 85% i hvert årskull. Det er et relativt oversiktlig barne- og ungdomsmiljø i Riska, og mange kjenner hverandre. Spesielt når det skjer kriser i bygda merkes samholdet godt. Folk stiller opp for hverandre og en ser at det er mange sterke nettverksbånd. Det har vært flere dødsfall blant yngre mennesker, ved ulykker og brå død, noe som igjen fører til at mange barn og unge er berørt som pårørende. Det tverrfaglige samarbeidet står sterkt mellom helsetjenesten, skoler, barnehager og kirka. Det er et sterkt engasjement for barn og unge fra ulike hold, og mange er opptatt av at Riska skal være et godt sted å vokse opp. Det er et stort idrettsmiljø i bygda, og musikkorpset og Speideren har også flere tilbud. Det er mange kristne forsamlinger som tilbyr aktiviteter for barn og unge, men vi ser nok likevel at tilbudene er flest for barn. Riska ligger litt utenfor byen og har mer prisgunstige boliger. Dette kan være en av flere grunner til stor utbredelse av sosiale utfordringer. Det er også mange utfordringer i forhold til ungdom og rus, noe som både skole, politi og barnevern jobber aktivt i forhold til. Kirka har en sentral rolle i bygda, den er et møtested for mange. Hjelpegruppa (bygdas kriseteam) har sin faste møteplass her, og den blir ofte brukt av skoler og andre ved større arrangementer. Kirka blir ofte regnet som en naturlig samarbeidspartner. Riska menighets særpreg er at vi har et rikt og variert gudstjenestetilbud. Visjonen vår er: "Vinne for Jesus, vokse i tro!" Menigheten består av alle aldersgrupper, og i de senere år har mange småbarnsfamilier blitt aktive i fellesskapet.menigheten har i flere år arbeidet aktivt med breddetilbud til utvalgte målgrupper, og erfaringen vi har gjort oss er at disse blir veldig godt tatt imot. Vi har derfor et godt utgangspunkt for å tilby trosopplæring til bredden i folkekirka på Riska. Hvordan vil dere organisere dere for en fornyet trosopplæring? Menighetsrådet i Riska har ansvar for trosopplæringsarbeidet i menigheten. Sammen med ansatte og frivillige har de ansvar for at trosopplæringsplanen blir satt ut i livet. Riska har en god tradisjon med frivillig kristent barn-/ungdomsarbeid og de organisasjonene som allerede driver denne typen arbeid i bygda vil vi gjerne samarbeide med. Fellesarrangement sammen med de andre kristne i bygda vil vi arbeide aktivt for, f.eks. Hallovenn, felles søndagsskoletur og Sprell Levende familiegudstjeneste under Riskadagene. Med nokså store barnekull vil vi noen ganger måtte dele opp arrangementene våre i vår og høst. Dette fordi det er begrenset hvor mange barn det er mulig å ha på ett arrangement. Både lokalitetene og frvillige medarbeidere setter grenser for hvor store arrangement vi kan ha. Vi ønsker på sikt at flest mulig av de ansatte skal ha ansvar for ulike arrangement, og vi har også ønske om å arbeide i team/tverrfaglig ved noen anledninger. Barnepresten i menigheten har et særlig adminstrativt ansvar for den fornyede trosopplæringen. Sentrale dimensjoner i en systematisk trosopplæring Barn og unges medvirkning I trosopplæringsarbeidet vårt er det viktig at barn og unge får bidra med de evner og anlegg som de har. De skal gjennom undring, refleksjon og deltakelse bli tatt på alvor som likeverdige trosutøvere som de voksne. De skal oppmuntres til å uttrykke sin tro, være med som ledere og forbilder for andre, og håpet er at de får et eierforhold både til troen og kirka. Mange av tiltakene blir avsluttet med en gudstjeneste, denne planlegges og gjennomføres sammen med barna. et er at alle skal ha oppgaver i gudstjenesten. Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

2 Hjemmet/familien Gudstjeneste Oppfølging av frivillige medarbeidere Tverrfaglig samarbeid Samarbeid med b/u org Kommunikasjonsarbeid Foreldre og faddere er viktige resurser i trosopplæringsarbeidet. Gjennom dåpens forpliktelse har de tatt på seg ansvaret å lære de døpte opp i den kristne tro. Dette vil menigheten støtte dem aktivt i. Derfor vil vi i noen av fasene, særlig 0-5 års fasen, legge ekstra tilrette for deltakelse for disse. Menigheten ønsker å invitere familie/fadderne til samlinger, gi dem mulighet til å være med som ledere/praktiske hjelpere under arrangment, gi dem opplæringsredskaper som for eksempel barnebibel og CD, og støtte og inspirere foreldre til tro på hjemmebane. Mange av tiltakene vil bli avsluttet med en gudstjeneste eller en gudstjeneste-lignende samling/familiesamling. Når tiltaket avsluttes med en gudstjeneste, skal barn og unge være aktivt med i gudstjenesten. Det skal være en gudstjeneste av og med, og for dem og deres familier. For at barn og unge skal bli kjent med gudstjenesteleddene ønsker vi at noen av tiltakene skal ha fokus på å undervise om disse, for eksempel Kyrie, Gloria, nattverden, dåpen, bønn og lignende. Velsignelsen vil på en spesiell måte være med i alle tiltakene våre. For gudstjenestene våre gjelder det at alle generasjoner kan få være aktive deltakere. Det er menigheten sin gudstjeneste, og involvering gir eierskap og tilhørighet til det fellesskapets som en er en del av. Dette er vi allerede gode på, men vi kan bli enda bedre til å la barn og unge være synlige i gudstjenestefelleskapet vårt. Vi har i menigheten mange frivillige i alle aldersgrupper, fra barnelederne på søndagsskolen til de som er med og lager middag på pensjonisttreffet. Vi har jobbet godt med dette i mange år og har nå en frivillig i menigheten som arbeider med å koordinere de frivillige i barnearbeidet. Vi vil arbeide for å systematisere og organisere den frivillige virksomheten slik at det er enkelt å spørre om hjelp, og enkelt og overkommelig for de frivillige å svare på forespørsler. Vi vet at vi ikke kommer lenger i trosopplæringsarbeidet enn det vi har frivillige til. Vi ønsker å gjøre behov synlige og konkrete, og avgrense dem slik at mange kan ha en oppgave i menigheten. Vår drøm er at alle i menigheten skal ha en frivillig oppgave hver. For å ta vare på våre frivillige må vi være gode til å ta vare på dem og vi må arbeide med ledertrening. Medarbeiderfest og inspirasjonssamlinger er viktige for å ta vare på de frivillige. Alle ansatte vil i større eller mindre grad være knyttet opp til trosopplæringsarbeidet. Ved noen tiltak ønsker vi å arbeide tverrfaglig som stab for eksempel i konfirmantarbeidet, Betweens tilbudet til 12-åringene, og særlig under KirkeCamp for 8-9-åringene. I tillegg vil de frivillige medarbeidernes kompetanse være viktig i det tverrfaglige samarbeidet. Gudstjenestene som avslutter noen av tiltakene vil også være en arena for tverrfaglig samarbeid. I det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet i menigheten har vi et nært samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner som Acta barn og unge i Normisjon, NMS-U (Det norske Misjonsselskap), KRIK og Norges søndagsskoleforbund. Vi har hatt lederkurs og inspirasjonssamlinger i samarbeid med Acta og søndagsskolen, og talerbesøk på basarer og ungdomsklubben Samuel. Lokalt samarbeider ungdommene med pinsemenigheten Betel og Bedehuset (Indremisjonsforbundet), og i søndagsskolearbeidet har vi felles søndagsskoletur med Bedehuset, Frikirka og Misjonshuset (Misjonssambandet). Det drives mye godt kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid på alle disse husene og dette er et godt supplement til de breddetilbudene som vi nå kan tilby. Når den lokale trosopplæringsplanen for Riska er godkjent, vil vi lage en brosjyre slik at de døpte og deres familier skal vite hvilke tilbud som de kan forvente å få fra menigheten i årene som kommer. Denne brosjyren vil vi sende til alle husstandene og gi ut ved dåpssamtalene. I forkant av tiltakene vil vi sende ut invitasjoner i brev og ved noen av tiltakene vil vi også gå hjem til de døpte for å gi mer informasjon om tiltaket. Dette vil særlig gjelde tilbudet til 4-åringene. For å komme ut med informasjon til de som ikke er i våre medlemslister, vil vi ha faste sider i menighetsbladet vårt, Kontakt, med annonser i forkant av arrangement. Bilder og reportasjer fra arrangement i menighetsbladet er også viktig for at bygdefolket skal vite om hvilke tilbud vi har, men vel så viktig er et godt rykte på bygda om at det vi har er bra. Omtale og reportasjer i Riskaposten er også noe vi vil prøve å få til. Vi arbeider med ny hjemmeside på internett og ønsker å kunne bruke denne for å fortelle om trosopplæringsarbeidet vårt. Ellers er menigheten synlig på stands på det lokale kjøpesenteret i adventstiden og under Riskadagene om sommeren. Side 2 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

3 Inkludering og tilrettelegging Diakoni Musikk og kultur Misjon I trosopplæringsarbeidet er det viktig å legge til rette for barn og unge med alle funksjonsnivå. I invitasjonen må det informeres om dette, men like viktig er det å være i kontakt med familiene i forkant av tilbudene for å fange opp hvilke behov som er tilstede. Ved å ha personlig kontakt med alle familier i forkant av blant annet 4-års tilbud, vil vi etter hvert ha en god oversikt over hvilke familier som har spesielle behov. For noen alderstrinn, for eksempel konfirmasjonsalderen og for de eldste barna, arbeides det i prostiet med tilrettelegging for de med uttalte fysiske- og psykiske funksjonshemninger. I vår tid er det viktig å være obs på barn og unge med ulike diagnoser. Det er viktig å innhente informasjon om dette for å lage gode og tilpassede opplegg for disse. Selv om invitasjonene i trosopplæringsarbeidet bare kan stiles til de vi har i våre medlemslister, er det viktig å invitere og informere åpent om alle arrangementene våre. Alle er velkomne, selv om de ikke er døpt. Diakoni handler om kristen tro i praksis. Det å vise omsorg og kjærlighet overfor hverandre, bygge gode og inkluderende fellesskap, ta vare på naturen og alt det skapte, og kjempe for en mer rettferdig verden. Dette ønsker vi skal gjennomsyre menighetens arbeid og vil også være en viktig dimensjon i trosopplæringsarbeidet. Det er viktig at barn og unge blir sett og ivaretatt som hele mennesker, også med det som eventuelt er vanskelig i livene deres. Kirka er god på det med samtale og medvandring. I tiltakene våre ønsker vi å gjøre barn og unge trygge på at det er mulig å samtale med oss hvis livet er vanskelig, i rammen av at vi vil dem det beste, kan gi voksent nærvær, og har taushetsplikt. Vi ønsker også at de skal bevisstgjøres på sin egen betydning overfor andre barn og unge, og hva de kan gi av tid, omsorg, hjelp og ressurser. Barn og unge er viktige diakoner i sin hverdag. De kan vise omsorg og hjelpe andre, være inkluderende, ta vare på skaperverket og være med å arbeide for rettferdighet. Gjennom bibeltekster, temaer og praktiske oppgaver vil barn og unge møte diakonien i ulike tiltak. Knøttene åpne barnehage er med og støtter et diakonalt arbeid i Thailand, ungdomsklubben Samuel støtter et prosjekt i Romania, og konfirmantene er aktive i fasteaksjonen. I menigheten er det et godt utbygd apparat knyttet opp mot sorggrupper for barn og unge, og samtalegrupper for barn med skilte foreldre. Diakonen vår er knyttet opp til hjelpegruppa i bygda. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom skolene, barnehagene, legesenteret, skolehelsetjenesten og menigheten. Hjelpegruppa er bygdas kriseteam. Sang og musikk gjennomsyrer alt arbeidet i menigheten vår, det vil det også gjøre i trosopplæringsarbeidet. Noen kjernesanger vil vi presentere for de ulike alderstrinnene og vi arbeider også med et felles sangrepertoar for de ulike alderstrinnene. Disse sangene vil de møte igjen i det kontinuerlige arbeidet, på tiltakene, i barnehagen og på gudstjenestene. Vi har en bevisst tanke om sangtekster og ønsker å møte barn og unge der de er i livet med sin livserfaring. I menigheten har vi i dag et familiekor og vi har en bevisst tanke om å knytte dette kontinuerlige tilbudet opp mot tiltak for noen av aldersgruppene. I tillegg har vi ungdomskoret Kraftfór og lydgruppa Kraftlyd som konfirmantarbeidet er knyttet opp imot. Vi ønsker å bruke dans, drama og billedkunst i trosopplæringsarbeidet. Dette for at barn og unge kan ta i bruk flere av sine intelligenser i opplæringssituasjonen. Vi har også et ønske om å dra inn sang og musikk fra misjonslandene. Riska gamle kirke er kulturkirken vår og vi vil bruke den aktivt i noen av tiltakene. Riska menighet har i flere år støttet misjonærer utsendt fra Riska og har hatt samarbeidsavtaler med misjonsland. Pr. i dag har vi et misjonsprosjekt i Mali og vi har et medansvar for en misjonærfamilie i Romania. Misjon handler mye om å se, gi, få og be. Se at det er behov for givertjeneste og innsats, få inspirasjon og nye impulser fra misjonslandene, og bønn for den verdensvide kirken som vi står sammen med som søsken. Barn og unge er medarbeidere i misjonsarbeidet her og nå, på lik linje med de voksne. Dette vil de bli utfordret på i trosopplæringsarbeidet, i noen tiltak mer enn andre. Vi vil i arbeidet hente inspirasjon gjennom sang og musikk hentet fra misjonslandene for på den måten å vise at vi ikke bare gir til de som trenger det, men at vi også får noe igjen. Alder Navn på tiltak Omfang i samvær Omfang i timer Side 3 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

4 0-0 Velkommen til dåp! Babysang Samlivskveld Tro på hjemmebane «Tro på familien og tro i familien» Juletrefest års fest Bli med og syng og lek! Ettermiddagsamling med familiekoret års klubb Påskevandring Bo-hjemme-leir Tårnagenthelg Kirkecamp På sporet LysVåken Between Ville vesten Lark In Konfirmanter XL-konfirmanter Beachparty Black and white party Natturnering Barnefest 1 4 Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn Alder Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn Planlagt: Totalt antall tiltak: 23 Totalt antall timer: 284 Gjennomført: Totalt antall tiltak: 9 Totalt antall timer: 158 Tiltak i en systematisk og sammenhengede trosopplæring for alderen 0-18 år Velkommen til dåp! Alder: 0-0 (2 Samvær, tilsammen 4 timer) - Lage et godt førstemøte med familiene. - Gi informasjon om menighetens trosopplæring. - Få en god samtale om dåp, dåpsopplæring og dåpsløftet. - Gi informasjon som gir trygghet i forhold til dåps-gudstjenesten. La de bli kjent med kirkerommet og liturgien. - Møte foreldrene og la dem fortelle om barnet og sin tilknytning til kirken og troen. -Få en god samtale om hvorfor de ønsker å døpe barnet. Side 4 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

5 - Dåpsbefalingen (Matt ) - Dåpsliturgien - Jesus og barna (Mark ) - Trosbekjennelsen - Fadervår - Be fadervår - Delta i liturgien og sangen - Delta i dåpshandlingen - Bønn for barnet Kommentar: * Brosjyre som inviterer til dåp. * Dåpssamtalen med et og et par i kirka. Om dåpens forpliktelse og info om dåpsopplæringstilbudet i menigheten. * Dåpssamling felles, en gjennomgang av dåpsliturgien/ dåpsgudstjenesten. *Dåpsgudstjeneste *Dåpslys *Dåpsserviett med barnets navn *Fadderhilsen *Utdeling av babysang CD *Brosjyre om Knøttene åpne barnehage og om babysang blir delt ut på dåpssamtalen. *Info folder om menighetens trosopplæring deles ut på dåpssamtalen. Sokneprest Inneholder: Dåpssamtale, dåpssamling og dåpsgudstjeneste. Babysang Alder: 0-1 (20 Samvær, tilsammen 20 timer) Lære barna å bli glad i sang og musikk. Gi barn og foreldre en god opplevelse sammen. -Bygge fellesskap. -Ønske folk velkommen til Knøttene og til menigheten. -Motivere til å bruke kristne sanger hjemme. -Få en god start på trosopplæringen både i kirken og i hjemmet. -Gi foreldre selvtillit på at de kan praktisere tro hjemme. -Gi ord og trygghet til å praktisere tro hjemme. -Legge til rette for godt samspill mellom barn og foreldre. - Velsignelsen - Bønnesanger - Menneskeverd/skapt i Guds bilde - Bruke sanger fra babysang CD en som de fikk på dåpssamtalen. - Bønn - Synge sammen - Dele gleder og utfordringer - Fellesskap - Leke sammen Kommentar: Babysang er det gjennom hele skoleåret i regi av Knøttene åpne barnehage. Vi inviterer alle som har fått barn spesielt til dette. Invitasjonen gis på dåpssamtalen både muntlig og skriftlig, og plakat om dette henger på helsestasjonen og i kirka. Når de kommer til babysang har vi sangstund, måltidsfellesskap og sosialt fellesskap. Vi ønsker å dele ut gavekort på f.eks. 3 ganger på babysang til alle døpte. Menigheten betaler da for de klippene som blir brukt til knøttene åpne barnehage. Ansatte i Knøttene åpne barnehagen Dette er et innarbeidet tilbud som vi har hatt i menigheten i noen år. Side 5 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

6 Samlivskveld Alder: 1-1 (1 Samvær, tilsammen timer) -Sette fokus på parforholdet i en ny livssituasjon. -Gjøre en innsats for at de døpte sine foreldre holder sammen, og har det bra sammen. -Støtte dem i foreldrerollen, gi dem trygghet og veiledning. -Skape kontakt med foreldre/foresatte. -Gi gode tips til å takle en ny hverdag. -Gi gode vekstvilkår. -Hjelpe dem i foreldrerollen. - Ekteskapsliturgien - Velsignelsen - Skapelsen (1.Mos.1.27ff) - Maria og Josef (Matt.1.18ff) - Foreldrerollen og oppdragelse (2.Mos 13.8f., 5.Mos 8.5f., Ord 1.8., 2.1ff., 3.1ff.) - Hva kjærlighet er (1.Kor 13., 1.Joh 4.7ff.) - Den gylne regel (Matt 7.12) - Lystenning; tenne lys for forholdet og familien - Bønn - Fellesskap Kommentar: Vedlegg 1: Invitere bredt, men foreldrene til barn født året før inviteres spesielt. -Foredrag om parforholdet i en ny situasjon og om foreldrerollen. -Enkel bevertning. -Enkel avslutning i kirkerommet. Soknepresten Felles invitasjon for denne kvelden og Tro på hjemmebanedagen. Detaljert program i invitasjonen, for å ufarliggjøre samlingen. Oppstart: Våren års fasen, samlivskveld.doc Tro på hjemmebane «Tro på familien og tro i familien» Alder: 1-1 (1 Samvær, tilsammen 5 timer) *Bevisstgjøre foreldre på deres betydning for barnets trosutvikling. *Gi praktiske tips til å praktisere troen hjemme. *Gi ord og trygghet til å praktisere tro hjemme. *Å snakke sammen om tro. *Møte foreldrene og formidle at vi ønsker å spille på lag med dem når det gjelder opplæring i kristen tro, jfr. dåpens forpliktelser. *Hjemmet ditt er en kirke! *Opplæring (5.Mos ,Ord.22.6) *Dåpsbefalingen (Matt ) * Far sønn, fortelle videre/ oppdragelse (2.Mos 13.8f.,5.Mos 8.5f.,Ord 1.8.,2.1ff.,3.1ff.) *Jesus og barna (Mark ) *Jesus som 12-åring i tempelet (Luk ) *Samuel i tempelet (1.Sam 3.1ff) *Velsignelsen *Kveldsbønn *Bordbønn Side 6 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

7 *Bønn for mennesker rundt familien *Tenne lys for barna og familien i lysgloben. *Be velsignelsen sammen. *Tenne dåpslys. *Diakoni utfordre familiene til å ha et fadderbarn. Invitere hele familien og faddere til en søndag i kirken: -Gudstjeneste -Middag for alle -Lek og aktiviteter for barna -Foredrag for foreldre og faddere om tro på hjemmebane. -Felles avslutning med barna Stand fra Bok og Media/Søndagsskoleforbundet og IKO med gode tips på andaktsbøker, Tripp Trapp, CD/DVD og lignende. Info om Knøttene åpne barnehage og familiekoret. Kommentar: Vedlegg 1: Soknepresten Tro på hjemmebane og samlivskveld i samme invitasjon, gjerne med 1-2 uker mellom samlingene. Samlivskvelden bør komme først. Oppstart: Våren års fasen, tro på hjemmebane dag.doc Juletrefest Alder: 2-3 (1 Samvær, tilsammen 4 timer) -Lavterskeltilbud, som en god inngang til menigheten. -Bli kjent med kirken som et sted for lek og læring, fellesskap, glede og trygghet. -Formidle sentrale tanker og verdier knyttet til julehøytiden. - Bli kjent med kristne juletradisjoner. -Bygge nettverk. -Skape tilhørighet til kirken/menigheten. -Juleevangeliet(Luk 2.1ff.) -De tre vise menn, om å dele med hverandre (Matt ) -Kristne juletradisjoner -Fellesskap -Synge sammen -Be sammen -Leke sammen -Velsignelsen Inviterer bredt, men 2 og 3-åringene spesielt. En ettermiddag, fra :00: -samling i kirkerommet med andakt, sang og bønn -småkaker og kaffe/saft -gang rundt juletreet -avslutte med velsignelsen Kontaktperson i Unge voksne nettverket Kommentar: Oppstart: Januar 2012 Vedlegg 1: 2-3 års fasen,juletrefest.doc Side 7 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

8 3-års fest Alder: 3-3 (1 Samvær, tilsammen 2 timer) -Gi 3-åringene og familiene/fadderne en festopplevelse i kirka. -Skape miljø og bygge nettverk med andre småbarnsfamilier. -La barna bli kjent med kristne sanger som de kan bruke hjemme. -Gi familiene og fadrene redskaper for å praktisere tro hjemme/sammen - (DVD i gave fra menigheten). -Lære sanger som fomidler Guds kjærlighet, godhet og omsorg. -Gi barna og familiene et godt møte med kirka der gleden står i fokus. -Velsignelsen -Bordbønn -Sølvmynten som ble funnet igjen (Luk ) -Jesus og barna (Mark ) -Sauen som ble funnet (Luk ) -Synge nye sanger sammen fra DVD'en som de får -Glede seg sammen -Bønn (velsignelsen) -Fellesskap og sosialt samvær med alle i 3-åringene sine familier. Kommentar: Alle 3-åringen blir invitert med familier og faddere. En lørdag om høsten. Felles samlingstund med bibelfortelling og mye sang fra DVD'en som de vil få i gave denne dagen. Utdeling av DVD. "Festmat" for barn. Aktivitetsøkt med leker og laging. Familiekoret blir med og synger. Barneprest og familiekoret Påmelding via mail eller sms for å vite hvor mange som kommer. Medlemmer i familiekoret har blant annet i oppgave å være sosiale sammen med familiene til 3-åringene. Oppstart høsten 2012 Bli med og syng og lek! Ettermiddagsamling med familiekoret Alder: 3-3 (4 Samvær, tilsammen 6 timer) -Gi gode trosopplevelser. -Bli kjent med menighetens arbeid for barn og familier. -Skape miljø og bygge nettverk med andre småbarnsfamilier. -La barna bli kjent med kristne sanger, som de også kan bruke hjemme. -Gi barna og familiene deres lyst til å bli med i familiekoret, et kontinuerlig arbeid i menigheten. -Gi familiene redskaper for å praktisere tro hjemme. -Nettverksbygging. -Gi barna og familien en tilhørighet til menigheten. -Lære sanger som formidler Guds kjærlighet og godhet. -Velsignelsen -Bordbønn -Lystenning -Tema i sangene: Guds kjærlighet, takk til Gud, vennskap og skaperverket/guds storhet Side 8 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

9 -Synge -Be -Velsignelsen -Be kveldsbønn -Leke sammen -Fellesskap og sosialt samvær -Lystenning Vi inviterer alle 3 åringene med familier til en gang på familiekoret som er spesielt tilrettelagt denne gangen. En mandag fra Middag -Sangstund -Lek -Avslutning med velsignelsen og lystenning. Pga. middag er det viktig med påmelding. Kommentar: Vedlegg 1: Familiekoret og barneprest Vi ønske å dra flest mulig inn i det kontinuerlige arbeidet. Vi sender ut gavekort til alle 3-åringene m/familie, 3 ganger gratis på familiekoret, inkl. middag. Enkel påmeldingen 2-3 års fasen,forslag til ettermiddagssamling.doc 4-års klubb Alder: 4-4 (6 Samvær, tilsammen 12 timer) -La barna bli kjent med sentrale Jesus-fortellinger og lære noen kjernebarnesanger/-aftenbønn. -La barna få oppleve at det er deres kirke, at de hører til der og har noe å bidra med. Livstolkning og livsmestring -La barna få oppleve at de er viktige for Gud. -De er skapt i hans bilde, har en egenverdi og skal tas på alvor. -De har noe å bidra med i fellesskapet. -Engelen kommer til Maria og Josef (Luk ,Matt ), -Jesu fødsel (Luk , Matt ), -Jesu møte med enkeltmennesker/underfortelling, -Bartimeus (Mark ), -Nestekjærlighet, -Den barmhjertige samaritan (Luk , -Jesus er kongen min/guds barn og kongsbarn, -Påskefortellingen (Matt ) -Sang og musikk -Bønn/aftenbønn/bordbønn -Lystenning -Gudstjenestedeltakelse -Etikk -Medarbeiderskap Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: 4-klubbsamlinger med samlingstund m/ bibelfortelling, sanger og bønn. Satt i en sosial ramme med et måltid mat og leker/aktiviteter. Et verksted (påske-/adventsverksted) med forberedelse til gudstjenesten dagen etter. Deltakelse i gudstjeneste med utdeling av barnebibel. Barneprest Invitasjon våren doc På døra info v2012.doc SANGER PÅ 4.doc 4 års klubb.doc 4-års klubb jpg Påskevandring Alder: 5-5 (1 Samvær, tilsammen 1 timer) Side 9 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

10 -La barna bli kjent med påskens budskap på en konkret, praktisk og visuell måte. -Bli kjent med noen påskesanger for barn. -Gi 5-åringene en stemningsfull opplevelse i kirka. -Bli kjent og oppleve kirkerommet og kirkekunsten. -Få kunnskap om påskens innhold. -Oppleve påskedramaet med alle sanser. -Påskefortellingen (Matt ) -Kirkekunst (Påskehage og reliefer) -Nattverden -Synge -Lære bibelfortelling -Velsignelsen som avslutning -Nattverden 5-åringene inviteres sammen med foreldre og faddere til en samling i kirkerommet. Alle får roller i fortellingen. En praktisk og fysisk vandring der barna får oppleve og erfare påskens fortelling med alle sanser. Spørsmål og undring ved den tomme graven. Etter vandringen blir det påskeverksted og et måltid mat som avslutning på samlingen. Sogneprest, barneprest og diakon Kommentar: Oppstart 2014 Bo-hjemme-leir Alder: 6-6 (3 Samvær, tilsammen 12 timer) -Gi barna en tilhørighet til kirken. -La dem få oppdage og oppleve en identitet som Guds barn. -Gi dem en grunnleggende kjennskap til dåpen. -Skape identitet som Guds barn. -Fellesskap med andre. -Undring over troens mysterium. -Den hellige dåpen -Den hellige nattverden -Takknemlighet/Skapelsen (1 Mos ) -Bønn/Bartimeus (Mark ) -Den gode hyrde (Luk ) -En far som venter (Luk ) -Påskefortellingen (Matt ) -Gudstjeneste -Velsignelsen -Fader vår -Bønn -Sang og musikk -Velsignelsen -Påskevandring -Bibellesing -Lystenning -Liturgi -Deltakelse i gudstjeneste -Medarbeiderskap -Etikk Tema: Som barn i Guds hus. Barna har fullt leirprogram med samlingstund, måltider, aktiviteter, bønnevandring, sporlek osv. i kirka på dagtid, men de blir hentet om kvelden slik at de sover hjemme. Ungdommer/konfirmanter er med som ledere. Deltakelse i gudstjenesten søndag der de får utdelt 6-års boka "Tre i et tre". Barneprest Kommentar: Har vært et tilbud siden våren 2008 Vedlegg 2: Program og arbeidsfordeling.doc Tårnagenthelg Alder: 7-7 (2 Samvær, tilsammen 9 timer) -Å samle alle 7-åringene i kirka. La barna utforske kirken, klokketårnet og Bibelen. -La barna utfordre seg selv, menigheten og nærmiljøet med oppdrag som starter i Bibels fortellinger. Side 10 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

11 -Fellesskap og samarbeid med andre. -Se bibelfortellinger i sammenheng med eget liv. -Refleksjon og undring over kristne symboler. -Let, så skal dere finne (Matt 7.7) Kristne symboler og kirkens kunst Flukten til Egypt (Matt ) Jesu oppstandelse (Luk ) Den hellige Ånd/Pinse (Apg 2) Be/velsignelsen -Bibellesing Synge Liturgi og symbolikk Delta i gudstjenesten -Medarbeiderskap - Tilgivelse -Misjon -Følger programpakke fra NSSF sin Tårnagenthelg. En agentsamling lørdag ettermiddag/kveld og forberedelse og gudstjeneste søndag. Et samarbeid med lederne i søndagsskolearbeidet. Barneprest + lederne i søndagsskolen Kommentar: Oppstart januar 2012 Kirkecamp Alder: 8-9 (8 Samvær, tilsammen 40 timer) -Tverrfaglig samarbeid i staben. -Møtepunk med alle de som arbeider i kirka. -Et meningsfullt SFO-tilbud i sommerferien for 8 og 9-åringene. -Få positive og gode opplevelser i kirka. -Bli kjent med kristen tro og tradisjon. -Bli kjent med kirkens symboler. -Vennskap og fellesskap. -Samarbeid og ansvar. -Identitet, bli sett og verdsatt. -Bønn -Velsignelsen -Fader Vår -Bibelfortellinger -Skapt i Guds bilde (1.Mos 1-2., Salm 8.og 139) -Vennskap/den gylne regel (Matt 7.12.,Luk ,Mark ) -Bergprekenen (Luk Det dobbelte kjærlighetbud (Matt )-Misjon(Agp ) -Kulturformidling -Sang og musikk -Diakoni/rettferdighet -Sang og musikk -Bønn -Bordbønn -Høre, oppleve og lære bibelfortellinger -Fellsskap -Diakoni/forsakelse og faste -Misjon og økumenikk -Medarbeiderskap -Tilgivelse -SFO tilbud for 8 og 9-åringer første uka i sommerferien (tirs-tors). Hele dager sammen, med måltider, undervisning, opplevelser, aktiviteter osv. Avsluttes med en enkel middag og familiesamling. Alle ansatte Side 11 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

12 Kommentar: Oppstart sommeren 2013 På sporet Alder: (10 Samvær, tilsammen 20 timer) -Lære 10-åringene Bibelens store fortelling. -Lære å bruke Bibelen. -Bli kjent med GT og NT. -Gå på skattejakt i Bibelens mange fortellinger. -Lese en av bøkene i Bibelen i sin sammenheng. -Undring over Bibelens innhold -Mestre å slå opp i Bibelen og få et eierforhold til den. -Skape interesse for å lese mer i Bibelen. -Bibelen som bok, GT og NT -Den store fortellingen -Utferden fra Egypt -Ruts bok -Den lille Bibel (Joh 3.16) -Jul (Luk ) -Påske (Matt ) -Himmelfart (Agp ) -Pinse (Apg ) -Fader Vår (Matt ) -Bergprekenen (Luk ) -Herren er vår Gud (5 Mos 6.4-9) -De 10 bud (2 Mos 19.20, ) -Bibellesing -Bønn -Velsignelsen -Liturgi -Lystenning -Drama -Samtale -Sang og musikk -Etikk -Tilgivelse -Faste og forsakelse -Misjon og økumenikk -Medarbeiderskap En form for minikonfirmanter. Fokus på å arbeide med Bibelen som bok. Bruke alle inteligenser, gruppearbeid, drama, høytlesing, lek, sang og musikk osv. Rett etter skoltid. Et måltid mat i starten, felles undervisning og gruppearbeid. Barneprest Kommentar: Oppstart våren 2013 LysVåken Alder: (1 Samvær, tilsammen 14 timer) -La 11-åringene få en uforglemmelig opplevelse i kirka. -La dem få oppleve at de hører til i Guds hus og at de er verdifulle og har noe å bidra med. -La dem få inspirasjon til å være LysVåken overfor seg selv, hverandre og Gud. -Lære og reflektere over Jesusfortellingen. -Oppleve fellesskapet med andre og den verdien de har som enkeltmennesker. -Jesusfortellingen, med utgangspunkt i animasjonsfilmen over Jesu liv: I miraklenes tid. Filmen presenterer Jesus gjennom øynene på Tamar, Jairus sin datter. -Jesus i tempelet (Luk ) Hanna og Samuel i tempelet (1 Sam 1.,3.) Den lamme mannen (Mark ) Kvinnen som ble tilgitt (Luk ) Jarius datter og kvinnen som rørte ved Jesu kappe (Luk ) Lasarus står opp (Joh ) Jesu disipler (Luk , , Matt ) Den 2.trosartikkel Gudstjenesten Nattverden -Symboler og kirkerommet Side 12 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

13 Bønnevandring Dramatisering av bibeltekster -Lære om symbolene i kirka -Kirkekunst Lage gudstjeneste sammen Aftenbønn Velsignelsen Lystenning Deltakelse i gudstjeneste Bibellesning Lese forbønn Sang og musikk Være forsangere -Medarbeiderskap Kommentar: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: -Program lørdag ettermiddag og kveld med overnatting i kirken. -Forberedelse og deltakelse i gudstjenesten på søndagen. -Utdeling av Godt nytt som en gave fra menigheten. Program se vedlegg. Barneprest, organist + frivillige Ble gjennomført i 2008 for 10-åringene. En knallkommentar derfra er: "Dette kommer jeg til å huske hele livet!" I 2011 lar vi 11 og 12-åringe få tilbudet (vi har ikke klart å tilby det til disse i de to siste årene pga sykdom i staben), da er vi i rute til 11-åringene i 2012:-) Invitasjon til LysVåken1.doc Program LysVåken8.doc DSC_0768 Riska 8.JPG DSC_0752 Riska 4.JPG DSC_0679 Riska 5.JPG Between Alder: (7 Samvær, tilsammen 14 timer) -Gi rom for å snakke om tro og liv. -Gi dem voksenkontakt og tilhørighet til menigheten. -Ta vare på dem i overgangen mellom barn og tenåring. -Hvem er jeg? -De store spørsmålene i livet. -Identitet, fellesskap og vennskap. -Refleksjon over tro og liv. -Tro og liv -Gudsbilde (Luk ,1 Joh ) -De store spørsmål -Egne valg -Skapt i Guds bilde (1.Mos 1-2., Salm 8.og 139,) -Tilgivelse(Salm 51) -Vennskap/den gylne regel (Matt 7.12.,Luk ,Mark ) -Bergprekenen (Luk ).Det dobbelte kjærlighetbud (Matt ) -Tvil/Jesus og Tomas(Joh ) -Kjærlighet og seksualitet(1 Kor 13,1 Joh ) -Samtale -Bønn -Lystenning -Sang og musikk -Velsignelsen -Tilgivelse -Faste og forsakelse -Misjon og økumenikk -Medarbeiderskap -Rett etter skoletid ( ). Felles start for alle med et måltid mat. -Gutte- og jentegrupper med 6-8 stk i hver gruppe. -Samtale ut fra Between-kortene om livet og troen. Fast avslutning med musikk/sang, lystenning, bønnelapper, bønn og velsignelsen. Siste samlingen blir Ville Vesten og introduksjon til ungdsomsklubben Samuel. Diakon, menighetspedagog,sokneprest og barneprest Kommentar: Oppstart våren 2013 Ville vesten Alder: (1 Samvær, tilsammen 4 timer) Side 13 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

14 -Bli kjent med ungdomsklubben Samuel og de ungdommene som går der, for å få lyst til selv å begynne på Samuel. -Få oppleve at troen har betydning for livet. -Få se, gjennom utkledning, andakt og aktiviteter, at den kristne troen er full av liv og glede. -Skape relasjoner til eldre ungdommer i kirken ved å skape tilhørighet til Samuel. -Få se at troen har betydning for den enkeltes liv. -Rettferdighet (Rom 5: 1-11) -Nåde (Gal ) -Det onde mot det gode -Gled dere (Fil 4.4-8) -Den gamle og den nye pakt -Sauen som ble funnet (Luk ) -Den gylne regel (Matt7.12) -Lovsang og tilbedelse -Bønnevandring -Lystenning -Forbønn -Oppleve ungdomsmøtet som et godt fellesskap og et godt sted å være. -Lære mer om hva det vil si å elske sin neste som seg selv gjennom rollespill som cowboyer og indianere. -Andakt -Bønn -Sang og musikk -Lovsang -Dans/drama -Etikk -Tilgivelse -Personlig invitasjon på barneskolene til alle 7.klassingene. -Ungdomsmøte med andakt, dans/ drama, lovsang osv. -Ville Vesten-relaterte aktiviteter, som f.eks bueskyting, kumelking, gullgraving, linedansing, forskjellige spill osv. -Kafè, med vesternmat. -Arrangeres av Samuelstyret sammen med menighetspedagog. Menighetspedagog + samuelstyret Lark In Alder: (1 Samvær, tilsammen 12 timer) -Oppleve at kirken er et godt sted å være. -Lære mer om aktuelle kristne temaer. -Skape kontakt og styrke relasjonene mellom yngre og eldre ungdom, samt skape tilhørighet og bli kjent med ungdomsklubben Samuel. -Anerkjenne og bevisstgjøre eldre ungdommer som forbilder og ledere. -Plass for alle/fellesskap. -Seminarer som tar opp ulike temaer som handler om det å være ung i dag (sex, selvbilde, alkohol, vennskap, familie osv). -Herren er min hyrde (Salme 23) -Bønn klage, tillit (Salme 71) -Hva er da et menneske (Salme 8) -Samuel i templet (1. Sam 3ff) -Guds kjærlighet (1 Joh4.7-11)-Åndens frukt (Gal ) -Møte med Den hellige (Jes 6.1-8) -Legge til rette for ulike måter å be, f.eks ved korssamling, forbønn og bønnevandring. -Møte med andakt, bønn og lovsang -Forbønn -Korssamling med lystenning, bønn og samtale på natten -Bønnevandring -Seminarer -Medarbeiderskap -Tilgivelse -Døgning i kirka fra 2000 til Personlig invitasjon i alle klassene ved ungdomsskolen, samt plakatoppslag, internett og sosiale medier. -Samuelstyret arrangerer, i samarbeid med frivillige voksne. -Møte med andakt, drama/ dans, lovsang, konkurranser, forbønn osv -Aktiviteter i løpet av natten, fra møteslutt (ca 2300) til morgen (ca 0800), som seminarer, bønnevandring, kinosal, nattmat, paintball, sumobryting, innebandy, kafè og kiosk osv. Side 14 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

15 Kommentar: Menighetspedagog + styret i Samuel Har vært et tilbud i flere år Konfirmanter Alder: (20 Samvær, tilsammen 60 timer) -Vekke og styrke konfirmantens trosliv slik at de kan bli glad i Jesus og finne sin plass i menighetens fellesskap. -Gi konfirmantene noen gode opplevelser i kirka/gjennom konfirmantåret. -La konfirmantene bli sett og verdsatt for den de er. -Gjennom refleksjon, kunnskap og erfaringer skal konfirmantene se sitt liv i lys av troen. -Fellesskap med andre konfirmanter og menigheten.-identitestbygging og egenverdi. -Refleksjon og undring over livets store spørsmål. -Hjelp til livsmestring når livet blir vanskelig. -Den treenige Gud/trosbekjennelsen -Bønn/Fader Vår (Matt ) -Skapt av Gud/syndefallet (1 Mos 1-3,Salme 8) -Dåp (Matt ) -Nattverd (Luk ) -Jesusfortellingen -Jesu død og oppstandelse (Matt ) -Den hellige Ånd (Joh , ,Apg ) -De 10 bud (2 Mos 19.20, ) -Diakoni -Menneskeverd -Det dobbelte kjærlighetsbud (Matt ) -Den gylne regel (Matt 7.12) -Sorg, død og håp (Åp 1.1f.,21.1-5) -Gudstjenesten -Ansvar for skaperverket -Etikk -Kjærlighet (1 Kor 13) -Bibelen/Guds ord (Joh 1.,3.16.,14.6.,20.30f)) -Drama -Bønn -Lystenning -Forbønn -Nattverd -Liturgi -Deltakelse i/lage gudstjeneste -Diakoni -Fasteaksjon/faste og forsakelse -Misjon og økumenikk -Bibellesing -Samtale -Tilgivelse -Medarbeiderskap -Etikk Vedlegg 1: -Undervisning/storsamlinger -Stasjonsundervisning/grupper -Hjemmegrupper -Roadservice -Gudstjenester -Filmer -Ungdomskor -Lydgruppe -Konfirmantweekend -Fasteaksjonen -Aktivitespoeng knyttet opp til menighetens arbeid Diakon, barneprest, menighetspedagog, sokneprest, organist + frivillige Konfirmantinfo høsten2011.pub XL-konfirmanter Alder: (10 Samvær, tilsammen 20 timer) -Ledertrening og disippelgjøring av fjorårets konfirmanter. -Utruste og dyktiggjøre unge ledere. -Se dem med den egenverdien de har. -La dem få bruke sine evner og anlegg i Guds rikes tjeneste. -Mestring -Samarbeid og teamarbeid. -Kreativ utfoldelse. -Det kristne livet(rom 12) -Nådegaver(1.Kor 12) -Åndens frukt (Gal ) -Guds fulle rustning (Ef ) -Sang og musikk -Undervisning -Bønn -Velsignelsen -Medvandring og opplæring -Veiledning -Deltakelse i gudstjeneste -Synge -Be -Lystenning -Drama Side 15 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

16 -Undervisning, samtale og planlegging av konf.samlinger. -Teori og praksis hånd i hånd. -Oppgaver og veiledning. Menighetspedagog Beachparty Alder: (1 Samvær, tilsammen 5 timer) -Treffe igjen klassekamerater fra ungdomsskolen, og snakke om forventninger i forhold til videregående. -Styrke selvbildet og styrke bevisstheten om at de er verdifulle for Gud, uansett alder og hvordan skolehverdagen blir. -Få se seg selv som elsket av Gud og holdt oppe av hans kjærlighet, i med- og motgang. -Se sammenhengen mellom Guds kjærlighet og nattverdens gave. -Nattverden (Luk ,Matt ) -Guds kjærlighet (1 Joh ,Joh 3.16) -Av nåde er dere frelst (Ef ) -Hva er da et menneske? (Salme 8) -Skapt på skremmende, underfullt vis (Salme 139) -Såret for våre overtredelser (Jes 52-53) -Forenklet gudstjeneste med nattverdfeiring -Nattverdfeiring -Gudstjenestedeltakelse -Sang og musikk -Bønn/forbønn -Velsignelsen -Lystenning -Inviterer via sms og sosiale medier. -Lager en egen komitè med ungdommer fra det gjeldende kullet. -Tur i august, mellom ungdomsskole og videregående skole, f. eks til Sjølvik -Beachparty med grilling og volleyball -Nattverd ute i Guds frie natur Menighetspedagog, sokneprest Kommentar: Oppstart august 2013 Black and white party Alder: (1 Samvær, tilsammen 4 timer) -Ved fest og høytidelighet få en erfaring av å være utvalgt, inkludert og sett. -Få se seg selv som bærer av tro og redskap for Den hellige ånden. -Bekrefte hver enkelt som elsket og tilhørende, både i kirken og menigheten. -Gi hver enkelt innbydelse til å møte den Hellige. -Sennepsfrøet ( Mark 4:30-34) -Åndens frukt (Gal 5:16-26) -Talsmannen ( Joh 14:16-18) -Møte med den Hellige (Jes 6: 1-8) -Bønn -Sang og musikk -Kristent fellesskap -Lære å vise nestekjærlighet i praksis. -Uttrykke sin glede og takknemlighet gjennom sang og musikk. -Undervisning/ andakt -Bønn -Lovprisning -Velsignelsen -Lystenning -Forbønn -Invitere ved sms og sosiale medier. -Nedsette komitè som arbeider med festen av ungdommer, frivillige og ansatte. -Høytidelig fest der antrekk, dekor osv er i svart og hvit. -Åpen scene der de som vil kan få framføre musikk/ drama/dans etc. Side 16 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

17 Menighetspedagog Kommentar: Oppstart 2013 Natturnering Alder: (1 Samvær, tilsammen 12 timer) -Gi ungdommene en god opplevelse. -La dem få oppleve å bli tatt på alvor som hele mennesker, både fysisk og åndelig. -Gi dem et annerledes møtepunkt med kirka og menigheten. -Mestring, samarbeid og lagspill. -Identitet og trygghet. -Glede og fellesskap. -Skapt i Guds bilde/identitet som Guds barn(1 Mos 1-2, Salme 8 og 139) -Frihet og fast ståsted/de 10 bud(2 Mos ) -Gratis/av nåde(ef ) -Nestekjærlighet(Luk ) -Den gylne regel(matt 7.12) -Det dobbelte kjærlighetsbud/vennskap(matt ) -Kjærlighet og seksualitet(1.kor 13.,Høy 8.5-7) -Bønn -Sang og musikk -Velsignelsen -Bønnevandring -Bønn/velsignelsen -Lystenning -Andakt -Synge -Musikk Samarbeid med andre menigheter i Sandnes Menighetspedagog + frivillige Kommentar: Høsten 2012 Barnefest Alder: (1 Samvær, tilsammen 4 timer) -Ved lek og moro få lov til å være litt barn igjen, før steget ut i voksenverdenen tas for fullt. -Få en opplevelse av at en virkelig er Guds barn, hele livet, uansett alder. -Få en opplevelse av at Guds løfter holder, inn i voksenverdenen. -Sette livet, og trosopplæringen, i en sammenheng; se hvordan livet har utviklet seg og troen har modnet. -Jesus tar imot barna (Mark 10:13-16) -Guds barn (Joh 1:9-12) -En far som ventet (Luk 15:11-32) -Guds løfte (2 Sam 7:1-17) -Andakt -Sang og musikk -Drama -Bønn/velsignelsen -Fader Vår Menighetspedagog Andre tilbud til barn og ungdom i regi av menigheten og/eller barne- og ungdomsorganisasjoner Knøttene åpne barnehage Alder: 0-5 Et lavterskeltilbud til foreldre som er hjemme med små barn. (mandag til torsdag) Styrer i barnehagen Side 17 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

18 Familiekor Alder: 1-10 Kor med felles middag, sanger, leker og sosialt fellessskap Organist Søndagsskole Alder: 3-12 Barnas opplegg under gudstjenesten, fordelt på 3 grupper. De to yngste gruppene bruker Sprell Levende Frivillige og barneprest Barneklubben Stjernen Alder: 4-8 Barneklubb med andakt, sang, bønn, aktiviteter og mat Barneprest og frivillige Korvetten Alder: 4-12 Barneklubb på Maudland skole med andakt, sang, bønn, aktiviteter, leker og mat. Frivillige (tilknyttet Normisjon) Barnegospel Alder: 5-12 Barnekor på bedehuset Frivillige MiniKRIK Alder: 6-9 KRIK tilbud for klasse med leker/aktiviteter og andakt. Frivillige K-klubben Alder: 9-12 Barneklubb med andakt, sang, bønn, aktiviteter og mat. Barneprest og frivillige Side 18 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

19 Stikkontakt Alder: Barneklubb som drives av ungdommer i menigheten med fokus på ledertrenging, andakt, leker og aktiviteter. Ungdommer i menigheten Yngres Alder: Barneklubb på bedhuset med andakt, sang, aktivitete og leker. Frivillige Samuel Alder: Ungdomssklubb hver fredag kveld med andakt, lovsang, bønn/forbønn, samtale, sosialt fellesskap og kiosksalg. Samuelstyret og menighetspedagog Kraftfor Alder: Ungdomskor med fokus på sangglede, andakt, opptredender, sosiale samlinger og turer. Organist Pit Stop Alder: Bibelundervisning og ledertrening for ungdom i regi av bedehuset Frivillige Kraftlyd Alder: En lydgruppe knyttet opp mot konfirmantarbeidet. Frivillig og organsit Utskriftsvennlig versjon (pdf) Side 19 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002

BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002 BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002 Redigert av Anne Aicher, 2011 INNHOLD Innledning 1. Barnehagen i dagens samfunn 2. Kirken og barnehagen i historisk lys 3. Offentlig

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE 1 KONFIRMANTSPEIDING Veiledningshefte INNHOLD Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kmspeider.no

Detaljer

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Innledning Erfaringer fra første produksjon: Sommeren 2009 var den første produksjonen til Familieverkstedet ferdigstilt Trond Cruz og åndens frukter. Denne bestod av 6 familiesamlinger med tilhørende

Detaljer

oslo soul children guide

oslo soul children guide oslo soul children guide Innhold Introduksjon... 3 Historie... 4 Soul Children-bevegelsen... 4 Visjon og verdier... 5 Soul Childrens tre søyler... 5 Identitet og tilhørighet... 6 Ansatte... 6 Soul Children...

Detaljer

Sårbarhetsanalyse. En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet. Sårbarhet og Plan for trosopplæring

Sårbarhetsanalyse. En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet. Sårbarhet og Plan for trosopplæring Sårbarhetsanalyse En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet Gaute Brækken og Elisabeth Torp Sårbarhet og Plan for trosopplæring Tematikken i boken ses i denne artikkelen i sammenheng

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen.

En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen. SAMARBEIDSRÅD MENIGHET OG MISJON Hva kan vi hjelpe dere med? En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen. Sammen for barn og unge i trosopplæringen Ein

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer