Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn."

Transkript

1 Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn Riska Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Barn og unge i Riska skal få lære mer om den troen de er døpt til. De skal, i en livslang prosess, stadig få mer kjennskap,kunnskap og erfaring i hva det vil si å være Guds barn. De skal få oppleve at de er elsket av Gud, og at denne kjærligheten og tilhørigheten kan gi dem en trygghet i møtet med livets mange utfordringer. Barn og unge i Riska skal få vokse i tro gjennom undervisning, aktiv deltakelse og undring over troen på den treenige Gud. Grunnlag og særpreg Riska er en bydel i Sandnes kommune med ca innbyggere. Selv om bygda har en ung befolkning, er tettstedet også preget av den gamle bygdekulturen. Riska har en god tradisjon med frivillig barne- og ungdomsarbeid i kristen regi. Kirka har et godt samarbeid med skoler og barnehager og vi har mye "goodwill" i lokalsamfunnet. I 1999 stod en ny arbeidskirke ferdig, og dette gjør at vi har gode lokaliteter til å drive med trosopplæringsarbeid. Samtidig har vi den gamle trekirka fra 1877 som vi også kan bruke til å formidle kirkens tro og tradisjoner. Årlig døpes mellom 80 og 90 barn i Riska og vi har ca. 70 konfirmanter, dette utgjør ca. 85% i hvert årskull. Det er et relativt oversiktlig barne- og ungdomsmiljø i Riska, og mange kjenner hverandre. Spesielt når det skjer kriser i bygda merkes samholdet godt. Folk stiller opp for hverandre og en ser at det er mange sterke nettverksbånd. Det har vært flere dødsfall blant yngre mennesker, ved ulykker og brå død, noe som igjen fører til at mange barn og unge er berørt som pårørende. Det tverrfaglige samarbeidet står sterkt mellom helsetjenesten, skoler, barnehager og kirka. Det er et sterkt engasjement for barn og unge fra ulike hold, og mange er opptatt av at Riska skal være et godt sted å vokse opp. Det er et stort idrettsmiljø i bygda, og musikkorpset og Speideren har også flere tilbud. Det er mange kristne forsamlinger som tilbyr aktiviteter for barn og unge, men vi ser nok likevel at tilbudene er flest for barn. Riska ligger litt utenfor byen og har mer prisgunstige boliger. Dette kan være en av flere grunner til stor utbredelse av sosiale utfordringer. Det er også mange utfordringer i forhold til ungdom og rus, noe som både skole, politi og barnevern jobber aktivt i forhold til. Kirka har en sentral rolle i bygda, den er et møtested for mange. Hjelpegruppa (bygdas kriseteam) har sin faste møteplass her, og den blir ofte brukt av skoler og andre ved større arrangementer. Kirka blir ofte regnet som en naturlig samarbeidspartner. Riska menighets særpreg er at vi har et rikt og variert gudstjenestetilbud. Visjonen vår er: "Vinne for Jesus, vokse i tro!" Menigheten består av alle aldersgrupper, og i de senere år har mange småbarnsfamilier blitt aktive i fellesskapet.menigheten har i flere år arbeidet aktivt med breddetilbud til utvalgte målgrupper, og erfaringen vi har gjort oss er at disse blir veldig godt tatt imot. Vi har derfor et godt utgangspunkt for å tilby trosopplæring til bredden i folkekirka på Riska. Hvordan vil dere organisere dere for en fornyet trosopplæring? Menighetsrådet i Riska har ansvar for trosopplæringsarbeidet i menigheten. Sammen med ansatte og frivillige har de ansvar for at trosopplæringsplanen blir satt ut i livet. Riska har en god tradisjon med frivillig kristent barn-/ungdomsarbeid og de organisasjonene som allerede driver denne typen arbeid i bygda vil vi gjerne samarbeide med. Fellesarrangement sammen med de andre kristne i bygda vil vi arbeide aktivt for, f.eks. Hallovenn, felles søndagsskoletur og Sprell Levende familiegudstjeneste under Riskadagene. Med nokså store barnekull vil vi noen ganger måtte dele opp arrangementene våre i vår og høst. Dette fordi det er begrenset hvor mange barn det er mulig å ha på ett arrangement. Både lokalitetene og frvillige medarbeidere setter grenser for hvor store arrangement vi kan ha. Vi ønsker på sikt at flest mulig av de ansatte skal ha ansvar for ulike arrangement, og vi har også ønske om å arbeide i team/tverrfaglig ved noen anledninger. Barnepresten i menigheten har et særlig adminstrativt ansvar for den fornyede trosopplæringen. Sentrale dimensjoner i en systematisk trosopplæring Barn og unges medvirkning I trosopplæringsarbeidet vårt er det viktig at barn og unge får bidra med de evner og anlegg som de har. De skal gjennom undring, refleksjon og deltakelse bli tatt på alvor som likeverdige trosutøvere som de voksne. De skal oppmuntres til å uttrykke sin tro, være med som ledere og forbilder for andre, og håpet er at de får et eierforhold både til troen og kirka. Mange av tiltakene blir avsluttet med en gudstjeneste, denne planlegges og gjennomføres sammen med barna. et er at alle skal ha oppgaver i gudstjenesten. Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

2 Hjemmet/familien Gudstjeneste Oppfølging av frivillige medarbeidere Tverrfaglig samarbeid Samarbeid med b/u org Kommunikasjonsarbeid Foreldre og faddere er viktige resurser i trosopplæringsarbeidet. Gjennom dåpens forpliktelse har de tatt på seg ansvaret å lære de døpte opp i den kristne tro. Dette vil menigheten støtte dem aktivt i. Derfor vil vi i noen av fasene, særlig 0-5 års fasen, legge ekstra tilrette for deltakelse for disse. Menigheten ønsker å invitere familie/fadderne til samlinger, gi dem mulighet til å være med som ledere/praktiske hjelpere under arrangment, gi dem opplæringsredskaper som for eksempel barnebibel og CD, og støtte og inspirere foreldre til tro på hjemmebane. Mange av tiltakene vil bli avsluttet med en gudstjeneste eller en gudstjeneste-lignende samling/familiesamling. Når tiltaket avsluttes med en gudstjeneste, skal barn og unge være aktivt med i gudstjenesten. Det skal være en gudstjeneste av og med, og for dem og deres familier. For at barn og unge skal bli kjent med gudstjenesteleddene ønsker vi at noen av tiltakene skal ha fokus på å undervise om disse, for eksempel Kyrie, Gloria, nattverden, dåpen, bønn og lignende. Velsignelsen vil på en spesiell måte være med i alle tiltakene våre. For gudstjenestene våre gjelder det at alle generasjoner kan få være aktive deltakere. Det er menigheten sin gudstjeneste, og involvering gir eierskap og tilhørighet til det fellesskapets som en er en del av. Dette er vi allerede gode på, men vi kan bli enda bedre til å la barn og unge være synlige i gudstjenestefelleskapet vårt. Vi har i menigheten mange frivillige i alle aldersgrupper, fra barnelederne på søndagsskolen til de som er med og lager middag på pensjonisttreffet. Vi har jobbet godt med dette i mange år og har nå en frivillig i menigheten som arbeider med å koordinere de frivillige i barnearbeidet. Vi vil arbeide for å systematisere og organisere den frivillige virksomheten slik at det er enkelt å spørre om hjelp, og enkelt og overkommelig for de frivillige å svare på forespørsler. Vi vet at vi ikke kommer lenger i trosopplæringsarbeidet enn det vi har frivillige til. Vi ønsker å gjøre behov synlige og konkrete, og avgrense dem slik at mange kan ha en oppgave i menigheten. Vår drøm er at alle i menigheten skal ha en frivillig oppgave hver. For å ta vare på våre frivillige må vi være gode til å ta vare på dem og vi må arbeide med ledertrening. Medarbeiderfest og inspirasjonssamlinger er viktige for å ta vare på de frivillige. Alle ansatte vil i større eller mindre grad være knyttet opp til trosopplæringsarbeidet. Ved noen tiltak ønsker vi å arbeide tverrfaglig som stab for eksempel i konfirmantarbeidet, Betweens tilbudet til 12-åringene, og særlig under KirkeCamp for 8-9-åringene. I tillegg vil de frivillige medarbeidernes kompetanse være viktig i det tverrfaglige samarbeidet. Gudstjenestene som avslutter noen av tiltakene vil også være en arena for tverrfaglig samarbeid. I det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet i menigheten har vi et nært samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner som Acta barn og unge i Normisjon, NMS-U (Det norske Misjonsselskap), KRIK og Norges søndagsskoleforbund. Vi har hatt lederkurs og inspirasjonssamlinger i samarbeid med Acta og søndagsskolen, og talerbesøk på basarer og ungdomsklubben Samuel. Lokalt samarbeider ungdommene med pinsemenigheten Betel og Bedehuset (Indremisjonsforbundet), og i søndagsskolearbeidet har vi felles søndagsskoletur med Bedehuset, Frikirka og Misjonshuset (Misjonssambandet). Det drives mye godt kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid på alle disse husene og dette er et godt supplement til de breddetilbudene som vi nå kan tilby. Når den lokale trosopplæringsplanen for Riska er godkjent, vil vi lage en brosjyre slik at de døpte og deres familier skal vite hvilke tilbud som de kan forvente å få fra menigheten i årene som kommer. Denne brosjyren vil vi sende til alle husstandene og gi ut ved dåpssamtalene. I forkant av tiltakene vil vi sende ut invitasjoner i brev og ved noen av tiltakene vil vi også gå hjem til de døpte for å gi mer informasjon om tiltaket. Dette vil særlig gjelde tilbudet til 4-åringene. For å komme ut med informasjon til de som ikke er i våre medlemslister, vil vi ha faste sider i menighetsbladet vårt, Kontakt, med annonser i forkant av arrangement. Bilder og reportasjer fra arrangement i menighetsbladet er også viktig for at bygdefolket skal vite om hvilke tilbud vi har, men vel så viktig er et godt rykte på bygda om at det vi har er bra. Omtale og reportasjer i Riskaposten er også noe vi vil prøve å få til. Vi arbeider med ny hjemmeside på internett og ønsker å kunne bruke denne for å fortelle om trosopplæringsarbeidet vårt. Ellers er menigheten synlig på stands på det lokale kjøpesenteret i adventstiden og under Riskadagene om sommeren. Side 2 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

3 Inkludering og tilrettelegging Diakoni Musikk og kultur Misjon I trosopplæringsarbeidet er det viktig å legge til rette for barn og unge med alle funksjonsnivå. I invitasjonen må det informeres om dette, men like viktig er det å være i kontakt med familiene i forkant av tilbudene for å fange opp hvilke behov som er tilstede. Ved å ha personlig kontakt med alle familier i forkant av blant annet 4-års tilbud, vil vi etter hvert ha en god oversikt over hvilke familier som har spesielle behov. For noen alderstrinn, for eksempel konfirmasjonsalderen og for de eldste barna, arbeides det i prostiet med tilrettelegging for de med uttalte fysiske- og psykiske funksjonshemninger. I vår tid er det viktig å være obs på barn og unge med ulike diagnoser. Det er viktig å innhente informasjon om dette for å lage gode og tilpassede opplegg for disse. Selv om invitasjonene i trosopplæringsarbeidet bare kan stiles til de vi har i våre medlemslister, er det viktig å invitere og informere åpent om alle arrangementene våre. Alle er velkomne, selv om de ikke er døpt. Diakoni handler om kristen tro i praksis. Det å vise omsorg og kjærlighet overfor hverandre, bygge gode og inkluderende fellesskap, ta vare på naturen og alt det skapte, og kjempe for en mer rettferdig verden. Dette ønsker vi skal gjennomsyre menighetens arbeid og vil også være en viktig dimensjon i trosopplæringsarbeidet. Det er viktig at barn og unge blir sett og ivaretatt som hele mennesker, også med det som eventuelt er vanskelig i livene deres. Kirka er god på det med samtale og medvandring. I tiltakene våre ønsker vi å gjøre barn og unge trygge på at det er mulig å samtale med oss hvis livet er vanskelig, i rammen av at vi vil dem det beste, kan gi voksent nærvær, og har taushetsplikt. Vi ønsker også at de skal bevisstgjøres på sin egen betydning overfor andre barn og unge, og hva de kan gi av tid, omsorg, hjelp og ressurser. Barn og unge er viktige diakoner i sin hverdag. De kan vise omsorg og hjelpe andre, være inkluderende, ta vare på skaperverket og være med å arbeide for rettferdighet. Gjennom bibeltekster, temaer og praktiske oppgaver vil barn og unge møte diakonien i ulike tiltak. Knøttene åpne barnehage er med og støtter et diakonalt arbeid i Thailand, ungdomsklubben Samuel støtter et prosjekt i Romania, og konfirmantene er aktive i fasteaksjonen. I menigheten er det et godt utbygd apparat knyttet opp mot sorggrupper for barn og unge, og samtalegrupper for barn med skilte foreldre. Diakonen vår er knyttet opp til hjelpegruppa i bygda. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom skolene, barnehagene, legesenteret, skolehelsetjenesten og menigheten. Hjelpegruppa er bygdas kriseteam. Sang og musikk gjennomsyrer alt arbeidet i menigheten vår, det vil det også gjøre i trosopplæringsarbeidet. Noen kjernesanger vil vi presentere for de ulike alderstrinnene og vi arbeider også med et felles sangrepertoar for de ulike alderstrinnene. Disse sangene vil de møte igjen i det kontinuerlige arbeidet, på tiltakene, i barnehagen og på gudstjenestene. Vi har en bevisst tanke om sangtekster og ønsker å møte barn og unge der de er i livet med sin livserfaring. I menigheten har vi i dag et familiekor og vi har en bevisst tanke om å knytte dette kontinuerlige tilbudet opp mot tiltak for noen av aldersgruppene. I tillegg har vi ungdomskoret Kraftfór og lydgruppa Kraftlyd som konfirmantarbeidet er knyttet opp imot. Vi ønsker å bruke dans, drama og billedkunst i trosopplæringsarbeidet. Dette for at barn og unge kan ta i bruk flere av sine intelligenser i opplæringssituasjonen. Vi har også et ønske om å dra inn sang og musikk fra misjonslandene. Riska gamle kirke er kulturkirken vår og vi vil bruke den aktivt i noen av tiltakene. Riska menighet har i flere år støttet misjonærer utsendt fra Riska og har hatt samarbeidsavtaler med misjonsland. Pr. i dag har vi et misjonsprosjekt i Mali og vi har et medansvar for en misjonærfamilie i Romania. Misjon handler mye om å se, gi, få og be. Se at det er behov for givertjeneste og innsats, få inspirasjon og nye impulser fra misjonslandene, og bønn for den verdensvide kirken som vi står sammen med som søsken. Barn og unge er medarbeidere i misjonsarbeidet her og nå, på lik linje med de voksne. Dette vil de bli utfordret på i trosopplæringsarbeidet, i noen tiltak mer enn andre. Vi vil i arbeidet hente inspirasjon gjennom sang og musikk hentet fra misjonslandene for på den måten å vise at vi ikke bare gir til de som trenger det, men at vi også får noe igjen. Alder Navn på tiltak Omfang i samvær Omfang i timer Side 3 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

4 0-0 Velkommen til dåp! Babysang Samlivskveld Tro på hjemmebane «Tro på familien og tro i familien» Juletrefest års fest Bli med og syng og lek! Ettermiddagsamling med familiekoret års klubb Påskevandring Bo-hjemme-leir Tårnagenthelg Kirkecamp På sporet LysVåken Between Ville vesten Lark In Konfirmanter XL-konfirmanter Beachparty Black and white party Natturnering Barnefest 1 4 Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn Alder Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn Planlagt: Totalt antall tiltak: 23 Totalt antall timer: 284 Gjennomført: Totalt antall tiltak: 9 Totalt antall timer: 158 Tiltak i en systematisk og sammenhengede trosopplæring for alderen 0-18 år Velkommen til dåp! Alder: 0-0 (2 Samvær, tilsammen 4 timer) - Lage et godt førstemøte med familiene. - Gi informasjon om menighetens trosopplæring. - Få en god samtale om dåp, dåpsopplæring og dåpsløftet. - Gi informasjon som gir trygghet i forhold til dåps-gudstjenesten. La de bli kjent med kirkerommet og liturgien. - Møte foreldrene og la dem fortelle om barnet og sin tilknytning til kirken og troen. -Få en god samtale om hvorfor de ønsker å døpe barnet. Side 4 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

5 - Dåpsbefalingen (Matt ) - Dåpsliturgien - Jesus og barna (Mark ) - Trosbekjennelsen - Fadervår - Be fadervår - Delta i liturgien og sangen - Delta i dåpshandlingen - Bønn for barnet Kommentar: * Brosjyre som inviterer til dåp. * Dåpssamtalen med et og et par i kirka. Om dåpens forpliktelse og info om dåpsopplæringstilbudet i menigheten. * Dåpssamling felles, en gjennomgang av dåpsliturgien/ dåpsgudstjenesten. *Dåpsgudstjeneste *Dåpslys *Dåpsserviett med barnets navn *Fadderhilsen *Utdeling av babysang CD *Brosjyre om Knøttene åpne barnehage og om babysang blir delt ut på dåpssamtalen. *Info folder om menighetens trosopplæring deles ut på dåpssamtalen. Sokneprest Inneholder: Dåpssamtale, dåpssamling og dåpsgudstjeneste. Babysang Alder: 0-1 (20 Samvær, tilsammen 20 timer) Lære barna å bli glad i sang og musikk. Gi barn og foreldre en god opplevelse sammen. -Bygge fellesskap. -Ønske folk velkommen til Knøttene og til menigheten. -Motivere til å bruke kristne sanger hjemme. -Få en god start på trosopplæringen både i kirken og i hjemmet. -Gi foreldre selvtillit på at de kan praktisere tro hjemme. -Gi ord og trygghet til å praktisere tro hjemme. -Legge til rette for godt samspill mellom barn og foreldre. - Velsignelsen - Bønnesanger - Menneskeverd/skapt i Guds bilde - Bruke sanger fra babysang CD en som de fikk på dåpssamtalen. - Bønn - Synge sammen - Dele gleder og utfordringer - Fellesskap - Leke sammen Kommentar: Babysang er det gjennom hele skoleåret i regi av Knøttene åpne barnehage. Vi inviterer alle som har fått barn spesielt til dette. Invitasjonen gis på dåpssamtalen både muntlig og skriftlig, og plakat om dette henger på helsestasjonen og i kirka. Når de kommer til babysang har vi sangstund, måltidsfellesskap og sosialt fellesskap. Vi ønsker å dele ut gavekort på f.eks. 3 ganger på babysang til alle døpte. Menigheten betaler da for de klippene som blir brukt til knøttene åpne barnehage. Ansatte i Knøttene åpne barnehagen Dette er et innarbeidet tilbud som vi har hatt i menigheten i noen år. Side 5 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

6 Samlivskveld Alder: 1-1 (1 Samvær, tilsammen timer) -Sette fokus på parforholdet i en ny livssituasjon. -Gjøre en innsats for at de døpte sine foreldre holder sammen, og har det bra sammen. -Støtte dem i foreldrerollen, gi dem trygghet og veiledning. -Skape kontakt med foreldre/foresatte. -Gi gode tips til å takle en ny hverdag. -Gi gode vekstvilkår. -Hjelpe dem i foreldrerollen. - Ekteskapsliturgien - Velsignelsen - Skapelsen (1.Mos.1.27ff) - Maria og Josef (Matt.1.18ff) - Foreldrerollen og oppdragelse (2.Mos 13.8f., 5.Mos 8.5f., Ord 1.8., 2.1ff., 3.1ff.) - Hva kjærlighet er (1.Kor 13., 1.Joh 4.7ff.) - Den gylne regel (Matt 7.12) - Lystenning; tenne lys for forholdet og familien - Bønn - Fellesskap Kommentar: Vedlegg 1: Invitere bredt, men foreldrene til barn født året før inviteres spesielt. -Foredrag om parforholdet i en ny situasjon og om foreldrerollen. -Enkel bevertning. -Enkel avslutning i kirkerommet. Soknepresten Felles invitasjon for denne kvelden og Tro på hjemmebanedagen. Detaljert program i invitasjonen, for å ufarliggjøre samlingen. Oppstart: Våren års fasen, samlivskveld.doc Tro på hjemmebane «Tro på familien og tro i familien» Alder: 1-1 (1 Samvær, tilsammen 5 timer) *Bevisstgjøre foreldre på deres betydning for barnets trosutvikling. *Gi praktiske tips til å praktisere troen hjemme. *Gi ord og trygghet til å praktisere tro hjemme. *Å snakke sammen om tro. *Møte foreldrene og formidle at vi ønsker å spille på lag med dem når det gjelder opplæring i kristen tro, jfr. dåpens forpliktelser. *Hjemmet ditt er en kirke! *Opplæring (5.Mos ,Ord.22.6) *Dåpsbefalingen (Matt ) * Far sønn, fortelle videre/ oppdragelse (2.Mos 13.8f.,5.Mos 8.5f.,Ord 1.8.,2.1ff.,3.1ff.) *Jesus og barna (Mark ) *Jesus som 12-åring i tempelet (Luk ) *Samuel i tempelet (1.Sam 3.1ff) *Velsignelsen *Kveldsbønn *Bordbønn Side 6 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

7 *Bønn for mennesker rundt familien *Tenne lys for barna og familien i lysgloben. *Be velsignelsen sammen. *Tenne dåpslys. *Diakoni utfordre familiene til å ha et fadderbarn. Invitere hele familien og faddere til en søndag i kirken: -Gudstjeneste -Middag for alle -Lek og aktiviteter for barna -Foredrag for foreldre og faddere om tro på hjemmebane. -Felles avslutning med barna Stand fra Bok og Media/Søndagsskoleforbundet og IKO med gode tips på andaktsbøker, Tripp Trapp, CD/DVD og lignende. Info om Knøttene åpne barnehage og familiekoret. Kommentar: Vedlegg 1: Soknepresten Tro på hjemmebane og samlivskveld i samme invitasjon, gjerne med 1-2 uker mellom samlingene. Samlivskvelden bør komme først. Oppstart: Våren års fasen, tro på hjemmebane dag.doc Juletrefest Alder: 2-3 (1 Samvær, tilsammen 4 timer) -Lavterskeltilbud, som en god inngang til menigheten. -Bli kjent med kirken som et sted for lek og læring, fellesskap, glede og trygghet. -Formidle sentrale tanker og verdier knyttet til julehøytiden. - Bli kjent med kristne juletradisjoner. -Bygge nettverk. -Skape tilhørighet til kirken/menigheten. -Juleevangeliet(Luk 2.1ff.) -De tre vise menn, om å dele med hverandre (Matt ) -Kristne juletradisjoner -Fellesskap -Synge sammen -Be sammen -Leke sammen -Velsignelsen Inviterer bredt, men 2 og 3-åringene spesielt. En ettermiddag, fra :00: -samling i kirkerommet med andakt, sang og bønn -småkaker og kaffe/saft -gang rundt juletreet -avslutte med velsignelsen Kontaktperson i Unge voksne nettverket Kommentar: Oppstart: Januar 2012 Vedlegg 1: 2-3 års fasen,juletrefest.doc Side 7 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

8 3-års fest Alder: 3-3 (1 Samvær, tilsammen 2 timer) -Gi 3-åringene og familiene/fadderne en festopplevelse i kirka. -Skape miljø og bygge nettverk med andre småbarnsfamilier. -La barna bli kjent med kristne sanger som de kan bruke hjemme. -Gi familiene og fadrene redskaper for å praktisere tro hjemme/sammen - (DVD i gave fra menigheten). -Lære sanger som fomidler Guds kjærlighet, godhet og omsorg. -Gi barna og familiene et godt møte med kirka der gleden står i fokus. -Velsignelsen -Bordbønn -Sølvmynten som ble funnet igjen (Luk ) -Jesus og barna (Mark ) -Sauen som ble funnet (Luk ) -Synge nye sanger sammen fra DVD'en som de får -Glede seg sammen -Bønn (velsignelsen) -Fellesskap og sosialt samvær med alle i 3-åringene sine familier. Kommentar: Alle 3-åringen blir invitert med familier og faddere. En lørdag om høsten. Felles samlingstund med bibelfortelling og mye sang fra DVD'en som de vil få i gave denne dagen. Utdeling av DVD. "Festmat" for barn. Aktivitetsøkt med leker og laging. Familiekoret blir med og synger. Barneprest og familiekoret Påmelding via mail eller sms for å vite hvor mange som kommer. Medlemmer i familiekoret har blant annet i oppgave å være sosiale sammen med familiene til 3-åringene. Oppstart høsten 2012 Bli med og syng og lek! Ettermiddagsamling med familiekoret Alder: 3-3 (4 Samvær, tilsammen 6 timer) -Gi gode trosopplevelser. -Bli kjent med menighetens arbeid for barn og familier. -Skape miljø og bygge nettverk med andre småbarnsfamilier. -La barna bli kjent med kristne sanger, som de også kan bruke hjemme. -Gi barna og familiene deres lyst til å bli med i familiekoret, et kontinuerlig arbeid i menigheten. -Gi familiene redskaper for å praktisere tro hjemme. -Nettverksbygging. -Gi barna og familien en tilhørighet til menigheten. -Lære sanger som formidler Guds kjærlighet og godhet. -Velsignelsen -Bordbønn -Lystenning -Tema i sangene: Guds kjærlighet, takk til Gud, vennskap og skaperverket/guds storhet Side 8 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

9 -Synge -Be -Velsignelsen -Be kveldsbønn -Leke sammen -Fellesskap og sosialt samvær -Lystenning Vi inviterer alle 3 åringene med familier til en gang på familiekoret som er spesielt tilrettelagt denne gangen. En mandag fra Middag -Sangstund -Lek -Avslutning med velsignelsen og lystenning. Pga. middag er det viktig med påmelding. Kommentar: Vedlegg 1: Familiekoret og barneprest Vi ønske å dra flest mulig inn i det kontinuerlige arbeidet. Vi sender ut gavekort til alle 3-åringene m/familie, 3 ganger gratis på familiekoret, inkl. middag. Enkel påmeldingen 2-3 års fasen,forslag til ettermiddagssamling.doc 4-års klubb Alder: 4-4 (6 Samvær, tilsammen 12 timer) -La barna bli kjent med sentrale Jesus-fortellinger og lære noen kjernebarnesanger/-aftenbønn. -La barna få oppleve at det er deres kirke, at de hører til der og har noe å bidra med. Livstolkning og livsmestring -La barna få oppleve at de er viktige for Gud. -De er skapt i hans bilde, har en egenverdi og skal tas på alvor. -De har noe å bidra med i fellesskapet. -Engelen kommer til Maria og Josef (Luk ,Matt ), -Jesu fødsel (Luk , Matt ), -Jesu møte med enkeltmennesker/underfortelling, -Bartimeus (Mark ), -Nestekjærlighet, -Den barmhjertige samaritan (Luk , -Jesus er kongen min/guds barn og kongsbarn, -Påskefortellingen (Matt ) -Sang og musikk -Bønn/aftenbønn/bordbønn -Lystenning -Gudstjenestedeltakelse -Etikk -Medarbeiderskap Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: 4-klubbsamlinger med samlingstund m/ bibelfortelling, sanger og bønn. Satt i en sosial ramme med et måltid mat og leker/aktiviteter. Et verksted (påske-/adventsverksted) med forberedelse til gudstjenesten dagen etter. Deltakelse i gudstjeneste med utdeling av barnebibel. Barneprest Invitasjon våren doc På døra info v2012.doc SANGER PÅ 4.doc 4 års klubb.doc 4-års klubb jpg Påskevandring Alder: 5-5 (1 Samvær, tilsammen 1 timer) Side 9 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

10 -La barna bli kjent med påskens budskap på en konkret, praktisk og visuell måte. -Bli kjent med noen påskesanger for barn. -Gi 5-åringene en stemningsfull opplevelse i kirka. -Bli kjent og oppleve kirkerommet og kirkekunsten. -Få kunnskap om påskens innhold. -Oppleve påskedramaet med alle sanser. -Påskefortellingen (Matt ) -Kirkekunst (Påskehage og reliefer) -Nattverden -Synge -Lære bibelfortelling -Velsignelsen som avslutning -Nattverden 5-åringene inviteres sammen med foreldre og faddere til en samling i kirkerommet. Alle får roller i fortellingen. En praktisk og fysisk vandring der barna får oppleve og erfare påskens fortelling med alle sanser. Spørsmål og undring ved den tomme graven. Etter vandringen blir det påskeverksted og et måltid mat som avslutning på samlingen. Sogneprest, barneprest og diakon Kommentar: Oppstart 2014 Bo-hjemme-leir Alder: 6-6 (3 Samvær, tilsammen 12 timer) -Gi barna en tilhørighet til kirken. -La dem få oppdage og oppleve en identitet som Guds barn. -Gi dem en grunnleggende kjennskap til dåpen. -Skape identitet som Guds barn. -Fellesskap med andre. -Undring over troens mysterium. -Den hellige dåpen -Den hellige nattverden -Takknemlighet/Skapelsen (1 Mos ) -Bønn/Bartimeus (Mark ) -Den gode hyrde (Luk ) -En far som venter (Luk ) -Påskefortellingen (Matt ) -Gudstjeneste -Velsignelsen -Fader vår -Bønn -Sang og musikk -Velsignelsen -Påskevandring -Bibellesing -Lystenning -Liturgi -Deltakelse i gudstjeneste -Medarbeiderskap -Etikk Tema: Som barn i Guds hus. Barna har fullt leirprogram med samlingstund, måltider, aktiviteter, bønnevandring, sporlek osv. i kirka på dagtid, men de blir hentet om kvelden slik at de sover hjemme. Ungdommer/konfirmanter er med som ledere. Deltakelse i gudstjenesten søndag der de får utdelt 6-års boka "Tre i et tre". Barneprest Kommentar: Har vært et tilbud siden våren 2008 Vedlegg 2: Program og arbeidsfordeling.doc Tårnagenthelg Alder: 7-7 (2 Samvær, tilsammen 9 timer) -Å samle alle 7-åringene i kirka. La barna utforske kirken, klokketårnet og Bibelen. -La barna utfordre seg selv, menigheten og nærmiljøet med oppdrag som starter i Bibels fortellinger. Side 10 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

11 -Fellesskap og samarbeid med andre. -Se bibelfortellinger i sammenheng med eget liv. -Refleksjon og undring over kristne symboler. -Let, så skal dere finne (Matt 7.7) Kristne symboler og kirkens kunst Flukten til Egypt (Matt ) Jesu oppstandelse (Luk ) Den hellige Ånd/Pinse (Apg 2) Be/velsignelsen -Bibellesing Synge Liturgi og symbolikk Delta i gudstjenesten -Medarbeiderskap - Tilgivelse -Misjon -Følger programpakke fra NSSF sin Tårnagenthelg. En agentsamling lørdag ettermiddag/kveld og forberedelse og gudstjeneste søndag. Et samarbeid med lederne i søndagsskolearbeidet. Barneprest + lederne i søndagsskolen Kommentar: Oppstart januar 2012 Kirkecamp Alder: 8-9 (8 Samvær, tilsammen 40 timer) -Tverrfaglig samarbeid i staben. -Møtepunk med alle de som arbeider i kirka. -Et meningsfullt SFO-tilbud i sommerferien for 8 og 9-åringene. -Få positive og gode opplevelser i kirka. -Bli kjent med kristen tro og tradisjon. -Bli kjent med kirkens symboler. -Vennskap og fellesskap. -Samarbeid og ansvar. -Identitet, bli sett og verdsatt. -Bønn -Velsignelsen -Fader Vår -Bibelfortellinger -Skapt i Guds bilde (1.Mos 1-2., Salm 8.og 139) -Vennskap/den gylne regel (Matt 7.12.,Luk ,Mark ) -Bergprekenen (Luk Det dobbelte kjærlighetbud (Matt )-Misjon(Agp ) -Kulturformidling -Sang og musikk -Diakoni/rettferdighet -Sang og musikk -Bønn -Bordbønn -Høre, oppleve og lære bibelfortellinger -Fellsskap -Diakoni/forsakelse og faste -Misjon og økumenikk -Medarbeiderskap -Tilgivelse -SFO tilbud for 8 og 9-åringer første uka i sommerferien (tirs-tors). Hele dager sammen, med måltider, undervisning, opplevelser, aktiviteter osv. Avsluttes med en enkel middag og familiesamling. Alle ansatte Side 11 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

12 Kommentar: Oppstart sommeren 2013 På sporet Alder: (10 Samvær, tilsammen 20 timer) -Lære 10-åringene Bibelens store fortelling. -Lære å bruke Bibelen. -Bli kjent med GT og NT. -Gå på skattejakt i Bibelens mange fortellinger. -Lese en av bøkene i Bibelen i sin sammenheng. -Undring over Bibelens innhold -Mestre å slå opp i Bibelen og få et eierforhold til den. -Skape interesse for å lese mer i Bibelen. -Bibelen som bok, GT og NT -Den store fortellingen -Utferden fra Egypt -Ruts bok -Den lille Bibel (Joh 3.16) -Jul (Luk ) -Påske (Matt ) -Himmelfart (Agp ) -Pinse (Apg ) -Fader Vår (Matt ) -Bergprekenen (Luk ) -Herren er vår Gud (5 Mos 6.4-9) -De 10 bud (2 Mos 19.20, ) -Bibellesing -Bønn -Velsignelsen -Liturgi -Lystenning -Drama -Samtale -Sang og musikk -Etikk -Tilgivelse -Faste og forsakelse -Misjon og økumenikk -Medarbeiderskap En form for minikonfirmanter. Fokus på å arbeide med Bibelen som bok. Bruke alle inteligenser, gruppearbeid, drama, høytlesing, lek, sang og musikk osv. Rett etter skoltid. Et måltid mat i starten, felles undervisning og gruppearbeid. Barneprest Kommentar: Oppstart våren 2013 LysVåken Alder: (1 Samvær, tilsammen 14 timer) -La 11-åringene få en uforglemmelig opplevelse i kirka. -La dem få oppleve at de hører til i Guds hus og at de er verdifulle og har noe å bidra med. -La dem få inspirasjon til å være LysVåken overfor seg selv, hverandre og Gud. -Lære og reflektere over Jesusfortellingen. -Oppleve fellesskapet med andre og den verdien de har som enkeltmennesker. -Jesusfortellingen, med utgangspunkt i animasjonsfilmen over Jesu liv: I miraklenes tid. Filmen presenterer Jesus gjennom øynene på Tamar, Jairus sin datter. -Jesus i tempelet (Luk ) Hanna og Samuel i tempelet (1 Sam 1.,3.) Den lamme mannen (Mark ) Kvinnen som ble tilgitt (Luk ) Jarius datter og kvinnen som rørte ved Jesu kappe (Luk ) Lasarus står opp (Joh ) Jesu disipler (Luk , , Matt ) Den 2.trosartikkel Gudstjenesten Nattverden -Symboler og kirkerommet Side 12 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

13 Bønnevandring Dramatisering av bibeltekster -Lære om symbolene i kirka -Kirkekunst Lage gudstjeneste sammen Aftenbønn Velsignelsen Lystenning Deltakelse i gudstjeneste Bibellesning Lese forbønn Sang og musikk Være forsangere -Medarbeiderskap Kommentar: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: -Program lørdag ettermiddag og kveld med overnatting i kirken. -Forberedelse og deltakelse i gudstjenesten på søndagen. -Utdeling av Godt nytt som en gave fra menigheten. Program se vedlegg. Barneprest, organist + frivillige Ble gjennomført i 2008 for 10-åringene. En knallkommentar derfra er: "Dette kommer jeg til å huske hele livet!" I 2011 lar vi 11 og 12-åringe få tilbudet (vi har ikke klart å tilby det til disse i de to siste årene pga sykdom i staben), da er vi i rute til 11-åringene i 2012:-) Invitasjon til LysVåken1.doc Program LysVåken8.doc DSC_0768 Riska 8.JPG DSC_0752 Riska 4.JPG DSC_0679 Riska 5.JPG Between Alder: (7 Samvær, tilsammen 14 timer) -Gi rom for å snakke om tro og liv. -Gi dem voksenkontakt og tilhørighet til menigheten. -Ta vare på dem i overgangen mellom barn og tenåring. -Hvem er jeg? -De store spørsmålene i livet. -Identitet, fellesskap og vennskap. -Refleksjon over tro og liv. -Tro og liv -Gudsbilde (Luk ,1 Joh ) -De store spørsmål -Egne valg -Skapt i Guds bilde (1.Mos 1-2., Salm 8.og 139,) -Tilgivelse(Salm 51) -Vennskap/den gylne regel (Matt 7.12.,Luk ,Mark ) -Bergprekenen (Luk ).Det dobbelte kjærlighetbud (Matt ) -Tvil/Jesus og Tomas(Joh ) -Kjærlighet og seksualitet(1 Kor 13,1 Joh ) -Samtale -Bønn -Lystenning -Sang og musikk -Velsignelsen -Tilgivelse -Faste og forsakelse -Misjon og økumenikk -Medarbeiderskap -Rett etter skoletid ( ). Felles start for alle med et måltid mat. -Gutte- og jentegrupper med 6-8 stk i hver gruppe. -Samtale ut fra Between-kortene om livet og troen. Fast avslutning med musikk/sang, lystenning, bønnelapper, bønn og velsignelsen. Siste samlingen blir Ville Vesten og introduksjon til ungdsomsklubben Samuel. Diakon, menighetspedagog,sokneprest og barneprest Kommentar: Oppstart våren 2013 Ville vesten Alder: (1 Samvær, tilsammen 4 timer) Side 13 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

14 -Bli kjent med ungdomsklubben Samuel og de ungdommene som går der, for å få lyst til selv å begynne på Samuel. -Få oppleve at troen har betydning for livet. -Få se, gjennom utkledning, andakt og aktiviteter, at den kristne troen er full av liv og glede. -Skape relasjoner til eldre ungdommer i kirken ved å skape tilhørighet til Samuel. -Få se at troen har betydning for den enkeltes liv. -Rettferdighet (Rom 5: 1-11) -Nåde (Gal ) -Det onde mot det gode -Gled dere (Fil 4.4-8) -Den gamle og den nye pakt -Sauen som ble funnet (Luk ) -Den gylne regel (Matt7.12) -Lovsang og tilbedelse -Bønnevandring -Lystenning -Forbønn -Oppleve ungdomsmøtet som et godt fellesskap og et godt sted å være. -Lære mer om hva det vil si å elske sin neste som seg selv gjennom rollespill som cowboyer og indianere. -Andakt -Bønn -Sang og musikk -Lovsang -Dans/drama -Etikk -Tilgivelse -Personlig invitasjon på barneskolene til alle 7.klassingene. -Ungdomsmøte med andakt, dans/ drama, lovsang osv. -Ville Vesten-relaterte aktiviteter, som f.eks bueskyting, kumelking, gullgraving, linedansing, forskjellige spill osv. -Kafè, med vesternmat. -Arrangeres av Samuelstyret sammen med menighetspedagog. Menighetspedagog + samuelstyret Lark In Alder: (1 Samvær, tilsammen 12 timer) -Oppleve at kirken er et godt sted å være. -Lære mer om aktuelle kristne temaer. -Skape kontakt og styrke relasjonene mellom yngre og eldre ungdom, samt skape tilhørighet og bli kjent med ungdomsklubben Samuel. -Anerkjenne og bevisstgjøre eldre ungdommer som forbilder og ledere. -Plass for alle/fellesskap. -Seminarer som tar opp ulike temaer som handler om det å være ung i dag (sex, selvbilde, alkohol, vennskap, familie osv). -Herren er min hyrde (Salme 23) -Bønn klage, tillit (Salme 71) -Hva er da et menneske (Salme 8) -Samuel i templet (1. Sam 3ff) -Guds kjærlighet (1 Joh4.7-11)-Åndens frukt (Gal ) -Møte med Den hellige (Jes 6.1-8) -Legge til rette for ulike måter å be, f.eks ved korssamling, forbønn og bønnevandring. -Møte med andakt, bønn og lovsang -Forbønn -Korssamling med lystenning, bønn og samtale på natten -Bønnevandring -Seminarer -Medarbeiderskap -Tilgivelse -Døgning i kirka fra 2000 til Personlig invitasjon i alle klassene ved ungdomsskolen, samt plakatoppslag, internett og sosiale medier. -Samuelstyret arrangerer, i samarbeid med frivillige voksne. -Møte med andakt, drama/ dans, lovsang, konkurranser, forbønn osv -Aktiviteter i løpet av natten, fra møteslutt (ca 2300) til morgen (ca 0800), som seminarer, bønnevandring, kinosal, nattmat, paintball, sumobryting, innebandy, kafè og kiosk osv. Side 14 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

15 Kommentar: Menighetspedagog + styret i Samuel Har vært et tilbud i flere år Konfirmanter Alder: (20 Samvær, tilsammen 60 timer) -Vekke og styrke konfirmantens trosliv slik at de kan bli glad i Jesus og finne sin plass i menighetens fellesskap. -Gi konfirmantene noen gode opplevelser i kirka/gjennom konfirmantåret. -La konfirmantene bli sett og verdsatt for den de er. -Gjennom refleksjon, kunnskap og erfaringer skal konfirmantene se sitt liv i lys av troen. -Fellesskap med andre konfirmanter og menigheten.-identitestbygging og egenverdi. -Refleksjon og undring over livets store spørsmål. -Hjelp til livsmestring når livet blir vanskelig. -Den treenige Gud/trosbekjennelsen -Bønn/Fader Vår (Matt ) -Skapt av Gud/syndefallet (1 Mos 1-3,Salme 8) -Dåp (Matt ) -Nattverd (Luk ) -Jesusfortellingen -Jesu død og oppstandelse (Matt ) -Den hellige Ånd (Joh , ,Apg ) -De 10 bud (2 Mos 19.20, ) -Diakoni -Menneskeverd -Det dobbelte kjærlighetsbud (Matt ) -Den gylne regel (Matt 7.12) -Sorg, død og håp (Åp 1.1f.,21.1-5) -Gudstjenesten -Ansvar for skaperverket -Etikk -Kjærlighet (1 Kor 13) -Bibelen/Guds ord (Joh 1.,3.16.,14.6.,20.30f)) -Drama -Bønn -Lystenning -Forbønn -Nattverd -Liturgi -Deltakelse i/lage gudstjeneste -Diakoni -Fasteaksjon/faste og forsakelse -Misjon og økumenikk -Bibellesing -Samtale -Tilgivelse -Medarbeiderskap -Etikk Vedlegg 1: -Undervisning/storsamlinger -Stasjonsundervisning/grupper -Hjemmegrupper -Roadservice -Gudstjenester -Filmer -Ungdomskor -Lydgruppe -Konfirmantweekend -Fasteaksjonen -Aktivitespoeng knyttet opp til menighetens arbeid Diakon, barneprest, menighetspedagog, sokneprest, organist + frivillige Konfirmantinfo høsten2011.pub XL-konfirmanter Alder: (10 Samvær, tilsammen 20 timer) -Ledertrening og disippelgjøring av fjorårets konfirmanter. -Utruste og dyktiggjøre unge ledere. -Se dem med den egenverdien de har. -La dem få bruke sine evner og anlegg i Guds rikes tjeneste. -Mestring -Samarbeid og teamarbeid. -Kreativ utfoldelse. -Det kristne livet(rom 12) -Nådegaver(1.Kor 12) -Åndens frukt (Gal ) -Guds fulle rustning (Ef ) -Sang og musikk -Undervisning -Bønn -Velsignelsen -Medvandring og opplæring -Veiledning -Deltakelse i gudstjeneste -Synge -Be -Lystenning -Drama Side 15 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

16 -Undervisning, samtale og planlegging av konf.samlinger. -Teori og praksis hånd i hånd. -Oppgaver og veiledning. Menighetspedagog Beachparty Alder: (1 Samvær, tilsammen 5 timer) -Treffe igjen klassekamerater fra ungdomsskolen, og snakke om forventninger i forhold til videregående. -Styrke selvbildet og styrke bevisstheten om at de er verdifulle for Gud, uansett alder og hvordan skolehverdagen blir. -Få se seg selv som elsket av Gud og holdt oppe av hans kjærlighet, i med- og motgang. -Se sammenhengen mellom Guds kjærlighet og nattverdens gave. -Nattverden (Luk ,Matt ) -Guds kjærlighet (1 Joh ,Joh 3.16) -Av nåde er dere frelst (Ef ) -Hva er da et menneske? (Salme 8) -Skapt på skremmende, underfullt vis (Salme 139) -Såret for våre overtredelser (Jes 52-53) -Forenklet gudstjeneste med nattverdfeiring -Nattverdfeiring -Gudstjenestedeltakelse -Sang og musikk -Bønn/forbønn -Velsignelsen -Lystenning -Inviterer via sms og sosiale medier. -Lager en egen komitè med ungdommer fra det gjeldende kullet. -Tur i august, mellom ungdomsskole og videregående skole, f. eks til Sjølvik -Beachparty med grilling og volleyball -Nattverd ute i Guds frie natur Menighetspedagog, sokneprest Kommentar: Oppstart august 2013 Black and white party Alder: (1 Samvær, tilsammen 4 timer) -Ved fest og høytidelighet få en erfaring av å være utvalgt, inkludert og sett. -Få se seg selv som bærer av tro og redskap for Den hellige ånden. -Bekrefte hver enkelt som elsket og tilhørende, både i kirken og menigheten. -Gi hver enkelt innbydelse til å møte den Hellige. -Sennepsfrøet ( Mark 4:30-34) -Åndens frukt (Gal 5:16-26) -Talsmannen ( Joh 14:16-18) -Møte med den Hellige (Jes 6: 1-8) -Bønn -Sang og musikk -Kristent fellesskap -Lære å vise nestekjærlighet i praksis. -Uttrykke sin glede og takknemlighet gjennom sang og musikk. -Undervisning/ andakt -Bønn -Lovprisning -Velsignelsen -Lystenning -Forbønn -Invitere ved sms og sosiale medier. -Nedsette komitè som arbeider med festen av ungdommer, frivillige og ansatte. -Høytidelig fest der antrekk, dekor osv er i svart og hvit. -Åpen scene der de som vil kan få framføre musikk/ drama/dans etc. Side 16 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

17 Menighetspedagog Kommentar: Oppstart 2013 Natturnering Alder: (1 Samvær, tilsammen 12 timer) -Gi ungdommene en god opplevelse. -La dem få oppleve å bli tatt på alvor som hele mennesker, både fysisk og åndelig. -Gi dem et annerledes møtepunkt med kirka og menigheten. -Mestring, samarbeid og lagspill. -Identitet og trygghet. -Glede og fellesskap. -Skapt i Guds bilde/identitet som Guds barn(1 Mos 1-2, Salme 8 og 139) -Frihet og fast ståsted/de 10 bud(2 Mos ) -Gratis/av nåde(ef ) -Nestekjærlighet(Luk ) -Den gylne regel(matt 7.12) -Det dobbelte kjærlighetsbud/vennskap(matt ) -Kjærlighet og seksualitet(1.kor 13.,Høy 8.5-7) -Bønn -Sang og musikk -Velsignelsen -Bønnevandring -Bønn/velsignelsen -Lystenning -Andakt -Synge -Musikk Samarbeid med andre menigheter i Sandnes Menighetspedagog + frivillige Kommentar: Høsten 2012 Barnefest Alder: (1 Samvær, tilsammen 4 timer) -Ved lek og moro få lov til å være litt barn igjen, før steget ut i voksenverdenen tas for fullt. -Få en opplevelse av at en virkelig er Guds barn, hele livet, uansett alder. -Få en opplevelse av at Guds løfter holder, inn i voksenverdenen. -Sette livet, og trosopplæringen, i en sammenheng; se hvordan livet har utviklet seg og troen har modnet. -Jesus tar imot barna (Mark 10:13-16) -Guds barn (Joh 1:9-12) -En far som ventet (Luk 15:11-32) -Guds løfte (2 Sam 7:1-17) -Andakt -Sang og musikk -Drama -Bønn/velsignelsen -Fader Vår Menighetspedagog Andre tilbud til barn og ungdom i regi av menigheten og/eller barne- og ungdomsorganisasjoner Knøttene åpne barnehage Alder: 0-5 Et lavterskeltilbud til foreldre som er hjemme med små barn. (mandag til torsdag) Styrer i barnehagen Side 17 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

18 Familiekor Alder: 1-10 Kor med felles middag, sanger, leker og sosialt fellessskap Organist Søndagsskole Alder: 3-12 Barnas opplegg under gudstjenesten, fordelt på 3 grupper. De to yngste gruppene bruker Sprell Levende Frivillige og barneprest Barneklubben Stjernen Alder: 4-8 Barneklubb med andakt, sang, bønn, aktiviteter og mat Barneprest og frivillige Korvetten Alder: 4-12 Barneklubb på Maudland skole med andakt, sang, bønn, aktiviteter, leker og mat. Frivillige (tilknyttet Normisjon) Barnegospel Alder: 5-12 Barnekor på bedehuset Frivillige MiniKRIK Alder: 6-9 KRIK tilbud for klasse med leker/aktiviteter og andakt. Frivillige K-klubben Alder: 9-12 Barneklubb med andakt, sang, bønn, aktiviteter og mat. Barneprest og frivillige Side 18 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

19 Stikkontakt Alder: Barneklubb som drives av ungdommer i menigheten med fokus på ledertrenging, andakt, leker og aktiviteter. Ungdommer i menigheten Yngres Alder: Barneklubb på bedhuset med andakt, sang, aktivitete og leker. Frivillige Samuel Alder: Ungdomssklubb hver fredag kveld med andakt, lovsang, bønn/forbønn, samtale, sosialt fellesskap og kiosksalg. Samuelstyret og menighetspedagog Kraftfor Alder: Ungdomskor med fokus på sangglede, andakt, opptredender, sosiale samlinger og turer. Organist Pit Stop Alder: Bibelundervisning og ledertrening for ungdom i regi av bedehuset Frivillige Kraftlyd Alder: En lydgruppe knyttet opp mot konfirmantarbeidet. Frivillig og organsit Utskriftsvennlig versjon (pdf) Side 19 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes

Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes for kirkene i Valle, og Spangereid Mål: Gi alle døpte barn og unge - tilhørighet til tro og menighet, - kjennskap til den treenige Gud deltakelse og engasjement som

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Til grunn for all trosopplæring som gjøres i Den norske kirke ligger misjonsbefalingen, slik vi finner den i

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21 Informasjon om trosopplæringen i enheten Trosopplæringens hjemmeside http://www.imarka.no Oppstartsår 2011 Fase enheten befinner seg i Gjennomføringsfasen (fra: 2011) Hovedmål for trosopplæringen I Madlamark

Detaljer

Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at barn og ungdom

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet.

TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet. TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet. ALDER NAVN PÅ TILTAK MÅL FOR TILTAKET Livstolkning og livsmestring TEMA/

Detaljer

Side 1 av 16 - Plan for trosopplæring i Tveit menighet - Trosopplæring i Tveit menighet

Side 1 av 16 - Plan for trosopplæring i Tveit menighet - Trosopplæring i Tveit menighet Lokal plan: Trosopplæring i Tveit menighet Sokn Tveit Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Menighetens hovedmål for trosopplæringen er å vekke og styrke kristen tro blant barn og unge i Tveit

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Foto: T. Nordvik. Ten Sing konfirmant

Foto: T. Nordvik. Ten Sing konfirmant Foto: T. Nordvik Ten Sing konfirmant Hvordan lykkes med Ten Sing som del av konfirmantopplegget i menigheten? Dette heftet forteller om ni suksessfaktorer for Ten Singkonfirmantarbeid, utarbeidet med bakgrunn

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet.

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet. Hovedfokus Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Antall timer pr : 3 time Lærere: Heidi M. Bråthen Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Side 1 av 12 - Plan for trosopplæring i Gjerpen - Borgestad enhet - Gjerpen menighet

Side 1 av 12 - Plan for trosopplæring i Gjerpen - Borgestad enhet - Gjerpen menighet Skisse til lokal plan: Gjerpen menighet Sokn Gjerpen sokn Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? I Gjerpen menighet skal barn og unge møte et godt miljø hvor de trives og kan vokse i troen på Jesus

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016

TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016 TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016 Om festivalen 24 Hours er et festivalkonsept som arrangeres av Skjærgårdsgospel i samarbeid med lokale menigheter. Festivalen varer i 24 timer, holder til i

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2014-2015

TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2014-2015 TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2014-2015 Om festivalen 24 Hours er et festivalkonsept som arrangeres av Skjærgårdsgospel i samarbeid med lokale menigheter. Festivalen varer i 24 timer, holder til i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016

TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016 TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016 Om festivalen 24 Hours er et festivalkonsept som arrangeres av Skjærgårdsgospel i samarbeid med lokale menigheter. Festivalen varer i 24 timer, holder til i

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i Hafrsfjord menighet - Bevare deres hjerter og tanker i Jesus

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i Hafrsfjord menighet - Bevare deres hjerter og tanker i Jesus Lokal plan: Bevare deres hjerter og tanker i Jesus Sokn Hafrsfjord Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? "At Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i TONSEN MENIGHET - Trosopplæringsplan Tonsen

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i TONSEN MENIGHET - Trosopplæringsplan Tonsen Skisse til lokal plan: Trosopplæringsplan Tonsen Sokn Tonsen Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Vi skal utvikle en systematisk og sammenhengende trosopplæring i Tonsen menighet som fremmer

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Gruppemøter. 1. kveldsmøte Å bli kjent. Fadervår. Mål: Bli kjent! Skrive dagbok

Gruppemøter. 1. kveldsmøte Å bli kjent. Fadervår. Mål: Bli kjent! Skrive dagbok Gruppemøter Velkommen til samlinger! I løpet av denne uken skal dere samles hver morgen og kveld i gruppa for å bli bedre kjent med hverandre, Gud og med det å være kristen. Her har du mulighet til å spørre

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Gruppemøter. 1. kveldsmøte Å bli kjent. Fadervår. Mål: Bli kjent! Skrive dagbok

Gruppemøter. 1. kveldsmøte Å bli kjent. Fadervår. Mål: Bli kjent! Skrive dagbok Gruppemøter Velkommen til samlinger! I løpet av denne uken skal dere samles hver morgen og kveld i gruppa for å bli bedre kjent med hverandre, Gud og med det å være kristen. Her har du mulighet til å spørre

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker)

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) 1 Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Borge menighetsråd 6.juni 2012 A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ÅRSRAPPORT - MADLAMARK MENIGHET (2015)

ÅRSRAPPORT - MADLAMARK MENIGHET (2015) ÅRSRAPPORT - MADLAMARK MENIGHET (2015) 1. Enhetsinformasjon Enhetens navn MADLAMARK MENIGHET Sokn i enheten menighet Fellesråd Bispedømme Ingen satt Stavanger bispedømme Antall medlemmer og tilhørende

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Fortid, nåtid og evighet 84. Hovedtekst: Matt 3,11-12. GT tekst: 2 Mos 14,15-22. Epistel tekst: Tit 3,4-7. Barnas tekst: Apg 9,1-19

Fortid, nåtid og evighet 84. Hovedtekst: Matt 3,11-12. GT tekst: 2 Mos 14,15-22. Epistel tekst: Tit 3,4-7. Barnas tekst: Apg 9,1-19 2. søndag i treenighetstiden (22. juni) Hovedtekst: Matt 3,11-12 GT tekst: 2 Mos 14,15-22 Epistel tekst: Tit 3,4-7 Barnas tekst: Apg 9,1-19 Fortid, nåtid og evighet 84 S ø n d a g e n s t e k s t F OR

Detaljer

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015

Informasjonshefte for Trondenes-konfirmanter 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 TRONDENES- KONFIRMANT 2014/2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER I TRONDENES SKOLEÅRET 2014/2015 Velkommen til konfirmasjonstida i Trondenes menighet år 2014/2015 Hjertelig velkommen som

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer