Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 22/14 PS 23/14 PS 24/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. PS 25/14 Søknad om deling/feste av eiendommen gnr 17 bnr 20 - Søker: Nord Transport AS PS 26/14 Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven - Tilleggsareal til boligtomt gnr 18 bnr 55. PS 27/14 PS 28/14 PS 29/14 PS 30/14 PS 31/14 PS 32/14 Gnr 9 bnr 1: Søknad om tomt for skileikeanlegg/akebakke og utvidelse av skistadion i Igeldas Søknad om hyttetomt ved Lakselva - Ny behandling Søknad om disposisjon av Brennelvneset i Søker: Finnmark Festivalarrangør AS. Søknad om dispensasjon fra avstandbestemmelsene til nabogrense, jf. pbl 29-4, til oppføring av garasje på GBnr 16/77 - Hans A. Opstadsvei i Lakselv. Søknad om dispensasjon fra avstandbestemmelsene til nabogrense, jf pbl 29-4, til oppføring av redskapsbod på GBnr 15/83 i Lakselv. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for Gaggavann hyttefelt for oppføring av grillhytte på punktfeste GBFnr. 26/1/54. PS 33/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - byggeforbudssone langs Stabburselva for oppføring av hytte på GBnr 10/58. PS 34/14 PS 35/14 PS 36/14 RS 4/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-område og plan- og bygningslovens 1-8 forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag for tilrettelegging av fiskeplass for bevegelseshemmede på GBnr 34/1 ved Børselva. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-område og plan- og bygningslovens 1-8 forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag for oppføring av gapahuk, utedo og anlegg av parkeringplass på GBnr 7/72 i Indre Billefjord. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-område for oppføring av ridehall på eiendommen GBnr. 18/10, Lakselv. Planstrategi X

3 PS 22/14 Godkjenning av innkalling PS 23/14 Godkjenning av saksliste PS 24/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

4 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2014/683-5 Arkiv: 17/406 Saksbeh: Camilla Vonheim Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/14 Planutvalget Søknad om deling/feste av eiendommen gnr 17 bnr 20 - Søker: Nord Transport AS Dokumenter Søknad fra Nordtransport AS, datert Kartskisse Nabovarsel Bakgrunn Nordtransport AS søker om deling og feste av gnr 17 bnr 20. Formålet med delingen er formalisering av eksisterende forhold. Det ligger et administrasjonsbygg på eiendommene gnr 17 bnr 415, gnr 17 bnr 20 og gnr 17 bnr 406. Bygget hører til eiendommen gnr 17 bnr 406. Det er søkt om fradeling fra eiendommene gnr 17 bnr 415 og gnr 17 bnr 20 som tilleggsareal til gnr 17 bnr 406 for å få bygget kun på denne eiendommen. Eiendommene ligger nord for Holmenveien i Lakselv. Saksutredning Denne saken omhandler søknad om deling av gnr 17 bnr 20. Søknad om deling av gnr 17 bnr 415 er behandlet delegert av rådmannen. Søknad om deling skal behandles etter plan- og bygningsloven (pbl.) , 2. ledd. Etter pbl. skal arbeid og tiltak som krever behandling etter pbl. ikke være i strid med arealbruken eller bestemmelser i kommuneplanen eller vanskeliggjøre gjennomføringen av planen. Ved vurdering av om tiltaket er i strid med planen eller vanskeliggjør gjennomføringen av planen, skal arealbruksformål angitt på kartdelen, bestemmelser og retningslinjer legges til grunn. Eiendommen er i følge delplan Lakselv regulert til næringsvirksomhet. Tiltaket vil ikke føre til endret bruk av grunn/utmark. Søknaden er i tråd med plan og er ikke sendt på høring. Søknader om deling som er i tråd med plan og som ikke vil føre til endret bruk av grunn, behandles som en delegert sak av rådmannen i Porsanger kommune.

5 Vurdering Parsellen som søkes fradelt fra gnr 17 bnr 20 ligger nord for Holmenveien i Lakselv. Det er ikke angitt størrelse på eiendommen. Størrelsen vil bli fastsatt ved oppmåling. Omsøkt fradelingen er i tråd med plan for området. Fradeling av omsøkte parsell fra gnr 17 bnr 20 vil ikke medføre at plan for området blir tilsidesatt eller skape konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet. Det anbefales at søknaden fra Nordtransport AS innvilges. Det bør gis tillatelse til fradeling av en parsell fra gnr 17 bnr 20. Nøyaktig størrelse fastsettes ved oppmåling. Det kan gis tillatelse til deling etter pbl , 2. Se vedlagt kartskisse. Rådmannens innstilling Porsanger kommune ved planutvalget innvilger søknaden fra Nordtransport AS. Det gis tillatelse til fradeling av en parsell fra gnr 17 bnr 20, se kartskisse. Nøyaktig størrelse på tomten fastsettes når den måles opp. Den fradelte parsellen vil bli festet bort av Porsanger kommune. Det gis tillatelse til deling etter pbl , 2. Se vedlagt kartskisse. Dersom fradelingen ikke er gjennomført senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. pbl Begrunnelse: Formålet med fradelingen vil ikke føre til endret bruk av grunn. Delingen er i tråd med plan for området.

6 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2013/ Arkiv: 18/55 Saksbeh: Roy Kyrre Sara Røstad Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/14 Planutvalget Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven - Tilleggsareal til boligtomt gnr 18 bnr 55. Dokumenter i saken Søknad fra Finnmarkseiendommen (Fefo), datert Kartskisse Uttalelse fra statlige fagmyndigheter, fylkeskommunen og jordbruksmyndigheten i Porsanger kommune Bakgrunn Fefo søker om deling av grunneiendom gnr 18 bnr 1. Det søkes om fradeling av en parsell som skal benyttes som tilleggsareal til bebygd boligtomt på gnr 18 bnr 55. Eiendommen ligger ved Øvre Smørstad etter veien til Klemtstad, ca 2 km sørvest for Lakselv sentrum. Saksutredning Søknad om deling skal behandles etter plan- og bygningsloven (pbl.) , 2. ledd. Område som søkes fradelt, er arealdisponert til landbruk-, natur- og friluftsområde (LNFområde) i Porsanger kommunes arealplan. Kommunen kan gi dispensasjon etter pbl kap. 19 dersom fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. 19-2, 2. ledd. I dispensasjonssaker som gjelder fradeling/omdisponering av landbrukseiendom i LNF-områder, der det ikke gjennom bestemmelser om spredt utbygging er stilt krav om bebyggelsesplan, kreves det tillatelse til fradeling/omdisponering både etter plan- og bygningsloven 20-1 og kap. 19, og etter jordloven 9 og 12. Søknaden ble sendt på høring til berørte parter med en måneds høringsfrist. Høringsuttalelser: Sametinget v/ miljø- og kulturvernavdeling, Finnmark Fylkeskommune v/ areal og kulturvernavdelingen og Reinbeitedistrikt 14 A har ingen merknader til søknaden.

7 Jordbruksmyndigheten i Porsanger har ikke vesentlige landbruksfaglige innvendinger til omsøkte tilleggsareal. Dette begrunnes med at tiltaket anses ikke å få vesentlige negative konsekvenser for landbruket. Fylkesmannen i Finnmark går i mot fradeling av omsøkte parsell til boligformål. Fylkesmannen kan ikke se at det knytter seg samfunnsmessige interesser til saken. Fylkesmannen anbefaler ut fra dette at søknaden avslås. Vurdering Fefo søker om fradeling av en parsell som tilleggsareal til eksisterende boligtomt med gnr. 18 bnr. 55. Parsellen ligger innenfor LNF-område som anvist på kart. Søknaden skal behandles som dispensasjonssøknad etter bestemmelser i pbl. Eiendommen som søkes fradelt er ikke bebygd. Parsellen som søkes fradelt ligger i et område som er bebygd med flere boliger fra før. Fradeling av omsøkte parsell fra gnr. 18 bnr. 1 som tilleggsareal til gnr. 18 bnr. 55 vil ikke medføre at plan for området blir vesentlig tilsidesatt eller skape konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet. Fradelingen anses ikke å gi vesentlige drifts- eller miljømessige ulemper for jordbruket. Søknaden er vurdert av jordbruksmyndigheten i kommunen og det er anbefalt at søknaden kan innvilges. Fylkesmannens uttalelse om at en fradeling ikke vil være av samfunnsmessige interesser er vurdert til å ikke ha stor betydning, da lokal jordbruksmyndighet har uttalt at fradeling av parsellen kan anbefales innvilget. Det er også påpekt at omsøkte fradeling anses ikke å gi vesentlige negative drifts- og/eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Søknaden fra Fefo angående fradeling av en parsell fra gnr. 18 bnr.1 som tilleggsareal til eksisterende eiendom med gnr. 18 bnr. 55 anbefales innvilget som omsøkt. Det kan gis tillatelse etter pbl , 2. ledd og dispensasjon etter pbl kap. 19. Rådmannens innstilling Porsanger kommune ved planutvalget innvilger søknaden fra Fefo om fradeling av en parsell fra gnr. 18 bnr.1 som tilleggsareal til eksisterende eiendom med gnr. 18 bnr. 55. Se vedlagt kart for plassering og størrelse av tilleggsarealet. Det gis tillatelse til deling etter pbl , 2. ledd og dispensasjon etter pbl kap. 19. Dersom fradelingen ikke er gjennomført senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. pbl Dersom det skal etableres ny avkjørsel til boligtomten må det søkes til kommunen om det. Begrunnelse: Etter Porsanger kommunes vurdering er ikke tiltaket til ulempe i henhold til gjeldene plan i området. Tiltaket vil ikke skape konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet.

8 Figur 1: Omsøkt tilleggsareal markert med rosa

9 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2013/ Arkiv: 9/1 Saksbeh: Camilla Vonheim Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 27/14 Planutvalget Gnr 9 bnr 1: Søknad om tomt for skileikeanlegg/akebakke og utvidelse av skistadion i Igeldas Dokumenter i saken Søknad fra Finnmarkseiendommen (Fefo), datert Kartskisse Kopi av søknad fra IL STIL til Fefo, datert Uttalelse fra statlige fagmyndigheter, fylkeskommunen og jordbruksmyndigheten i Porsanger kommune Bakgrunn Fefo søker om deling av grunneiendom gnr 9 bnr 1. Det søkes om fradeling av en parsell som skal benyttes til skilekeanlegg/akebakke (utvidelse av skistadion i Igeldas). Eiendom ligger i Igeldas i Porsanger kommune. Saksutredning Søknad om deling skal behandles etter plan- og bygningsloven (pbl.) , 2. ledd. Område som søkes fradelt, er arealdisponert til landbruk-, natur- og friluftsområde (LNFområde) i Porsanger kommunes arealplan. Kommunen kan gi dispensasjon etter pbl kap. 19 dersom fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. 19-2, 2. ledd. Søknaden ble sendt på høring til berørte parter med en måneds høringsfrist. Høringsuttalelser: Sametingets miljø- og kulturvernavdeling, Finnmark Fylkeskommune, areal og kulturvernavdelingen, Fylkesmannen i Finnmark Jordbruksmyndigheten i Porsanger kommune har ingen merknader til søknaden.

10 Vurdering Fefo søker om fradeling av en parsell som skal benyttes til skilekeanlegg/akebakke (utvidelse av skistadion i Igeldas). Området ligger innenfor LNF-område. Søknaden skal behandles som dispensasjonssøknad etter bestemmelser i pbl. Eiendommen som søkes fradelt er ikke bebygd. Parsellen som søkes fradelt blir å betrakte som en utvidelse av etablert skianlegg i Igeldas. Fradeling av omsøkte parsell fra gnr 9 bnr 1 vil ikke medføre at plan for området blir vesentlig tilsidesatt eller skape konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet. Fradelingen anses ikke å gi vesentlige drifts- eller miljømessige ulemper for jordbruket. Søknaden er vurdert av jordbruksmyndigheten i kommunen og det er anbefalt at søknaden kan innvilges. Ingen av de andre høringspartene har innvendinger til tiltaket. Søknaden fra Fefo angående fradeling av en parsell som skal benyttes til skilekeanlegg/akebakke (utvidelse av skistadion i Igeldas) anbefales innvilget som omsøkt. Det kan gis tillatelse etter pbl , 2. ledd og dispensasjon etter pbl kap. 19. Rådmannens innstilling Porsanger kommune ved planutvalget innvilger søknaden fra Fefo om fradeling av en parsell som skal benyttes til skilekeanlegg/akebakke (utvidelse av skistadion i Igeldas). Parsellen skal fradeles fra gnr 9 bnr 1. Se vedlagt kart for plassering av tomten. Det gis tillatelse til deling etter pbl , 2. ledd og dispensasjon etter pbl kap. 19. Dersom fradelingen ikke er gjennomført senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. pbl Begrunnelse: Etter Porsanger kommunes vurdering er ikke tiltaket til ulempe i henhold til gjeldene plan i området. Tiltaket vil ikke skape konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet.

11 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: L83 Saksbeh: Camilla Vonheim Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/14 Planutvalget Søknad om hyttetomt ved Lakselva - Ny behandling Sakens dokumenter - Søknad fra Per Somby, datert Søknad til kommunen fra Finnmarkseiendommmen, datert Kartskisser - Uttalelse fra statlige fagmyndigheter og fylkeskommunen - Klage fra Fylkesmannen i Finnmark, datert Uttalelse fra Per Somby til klagen, datert Saksfremlegg og melding om vedtak på klagesak, datert Klage/opphevelse av vedtak fra Fylkesmannen i Troms, datert Bakgrunn Finnmarkseiendommen søkte om dispensasjon for fradeling av et punktfeste til fritidshytte ved Lakselva. Per Somby ønsker hytte i nærhet til 2 andre hytter som ligger i området, og i nærhet til Lakselva der han fisker etter laks. Saken ble innvilget av planutvalget i Porsanger kommune. Fylkesmannen påklaget dette vedtaket. Porsanger kommune ved planutvalget tok ikke Fylkesmanne i Finnmark sin klage til følge og saken ble sendt til endelig behandling til Fylkesmannen. Fylkesmannen i Troms ble oppnevnt som settefylkesmann. Fylkesmannen i Troms har opphevet Porsanger kommune sitt vedtak av Saksutredning Klagen fra Fylkesmannen i Finnmark skal behandles etter forvaltningsloven 28, 29 og 30. Klagen er fremsatt til rett tid og klager anses å ha klagerett. Planutvalget (underinstansen) skal foreta de undersøkelser klagen gir grunnlag til. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom klagen finnes begrunnet. Dersom planutvalget vedtar å ikke ta klage til følge må saken oversendes Fylkesmannen som avgjør saken. Fylkesmannen i Troms ble oppnevnt som settefylkesmann i saken av Det kongelige fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement. Fylkesmannen i Troms har i brev av opphevet Porsanger kommunes vedtak av De viser til at vedtaket er svært mangelfullt begrunnet, og ikke viser hvordan vilkårene i pbl er oppfylt i saken. Vedtaket viser heller

12 ikke at det har blitt tatt hensyn til berørte sektormyndigheters syn på saken under vurderingen etter pbl Vedtaket fra Fylkesmannen i Troms lyder som følger: Porsanger kommunes vedtak av oppheves. Saken oversendes kommunen for fornyet behandling. Administrasjonens innstilling til planutvalget var som følger: Planutvalget avslår søknaden fra Finnmarkseiendommen på vegne av Per Somby om tillatelse til fradeling av punktfeste ved Lakselva, jf. pbl bokstav m, eller dispensasjon etter pbl. 19. Begrunnelse Søknaden ligger innenfor sone 2 i Lakselva, og punktfestet vil være innenfor 50- metersbeltet langs elva der det er byggeforbud inntil 50 meter fra elv. Flere høringsinstanser hadde innvendinger til søknaden, og søknaden vil kunne skape presedens for andre med røtter i området. Etter Porsanger kommunes skjønn vil tiltaket være til hinder for gjennomføring av gjeldende plan i området. Etter en avveining mellom søkers interesser og de interesser som pbl og arealplanen skal ivareta, er det ikke særlige grunner til å innvilge dispensasjon. Det er heller ikke gitt tillatelse etter jordlovens 9 og 12. Planutvalget fattet følgende vedtak i møte : Porsanger kommune ved planutvalget innvilger søknaden fra Finnmarkseiendommen på vegne av Per Somby om tillatelse til fradeling av punktfeste ved Lakselv. Etter Porsanger kommunes skjønn vil ikke tiltaket være til hinder for gjennomføring av gjeldende plan i område. Klageren anfører følgende i sin klage: I høringsuttalelsen fra la Fylkesmannen vekt på at omsøkt område ligger i 100- metersbeltet langs varig verna vassdrag, og er i strid med nasjonale miljømål og Fylkesplan for Finnmark. Kommunen har i sitt vedtak ikke tatt hensyn til dette. Fylkesmannen har også påpekt konkrete mangler ved vedtaket. Vedtaket er bl.a. ikke hjemlet i plan- og bygningsloven. De påpeker også at det fremgår av lovkommentaren til plan- og bygningslovens er kommunens adgang til å gi dispensasjon avgrenset. Videre viser Fylkesmannen til pbl. 11-6, 1. ledd: Kommuneplanens arealdel fastsetter fremtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i 1-6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter Søker Per Somby har uttalt følgende til klagen fra Fylkesmannen: Det er beklagelig at saksbehandlingen tar så lang tid. Det påpekes at det finnes eksisterende bygninger i området. Det påpekes også at hytten ikke nødvendigvis må ligge innenfor 100- meteres beltet. Det pekes også på at det finnes mange bygninger langs elvekanten både nedenfor og overfor området denne søknaden gjelder. Han har i et brev datert skrevet at bebyggelse ikke skal skje nærmere enn 30 meter fra elvekanten i sone 1 og 50 meter i sone 2 og 100 meter i sone 3. Han henviser til kommeplanens arealdel vedtatt Til opplysning ble saken behandlet i planutvalget den der rådmannens innstilling ble vedtatt. I rådmannens innstilling stod det at saken sendes over til Fylkesmannen til endelig

13 behandling. Dette er feil, det fattes et nytt enkelt vedtak i saken som kan påklages i hht. forvaltningsloven. Saken sendes derfor til planutvalget med ny innstilling. Vurdering Klagen er fremsatt i rett tid og av et organ som anses for å ha rettslig klageinteresse, jf. fvl. 28 og 29. Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene, Porsanger kommune har gitt et kortfattet sammendrag i saksutredningen. Saken gjelder klage over vedtak om dispensasjon fra arealbrukenskategorien LNF i kommuneplanens arealdel, vedtatt Plan- og bygningsloven 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis «dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt». I tillegg må «fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Vilkårene er kumulative, slik at forvaltningen kun har rettslig adgang til å gi dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. LNF-område skal brukes for å angi områder som i utgangspunktet ikke skal bebygges, men som skal nyttes til landbruk/reindrift eller bevares av hensyn til alminnelige natur- og friluftsinteresser. I følge Retningslinjer for kategorien: Bruk og vern av vassdrag og sjøområder i kommuneplanens arealdel kap. 5, vedtatt , inndeles hovedelvestrengen i tre klasser. Hver klasse fastsetter blant annet en byggegrense for ny bebyggelse, målt fra strandlinjen i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannsstand. Klasse 1 inntil 30 meter, klasse 2 inntil 50 meter, klasse 3 inntil 100 meter. Det omsøkte område ved Lakselva er klassifisert til klasse 2 og det betyr at det ikke tillates oppføring av bygg nærmere enn 50 meter fra strandlinjen. Søker har imidlertid påpekt at tomten kan ligge mer enn 50 meter fra strandlinjen. Av bestemmelsene til kommuneplanenes arealdel fremgår det at kommunen har vedtatt en differensiert forvaltning av varig verna vassdrag. For vassdrag av klasse 2, som Lakselva er, er det fastsatt en forbudssone på inntil 50 meter fra strandlinjen mot ny spredt bolig,- fritids- og ervervsbebyggelse, ny anleggsvirksomhet, samt nye driftsbygninger i landbruket og alle former for masseuttak, jf. pkt. 5 i kommuneplanbestemmelsene. En eventuell dispensasjon vil kreve en dispensasjon fra denne bestemmelsen også for å kunne gjennomføres. Kommunen mener at en eventuell innvilgelse av søknaden vil sette gjeldende plan vesentlig tilside, da omsøkt område ligger innen for LNF. I tillegg har landbruksmyndigheten i kommunen frarådet tillatelse til tiltaket. Administrasjonen har i sin vurdering av saken både påpekt adgang til å gi dispensasjon fra plan og vurdert konsekvensene ved å gi en dispensasjon. Søkers kommentar til Fylkesmannens klage har ikke kommet med vesentlige nye momenter som gjør at klagen ikke bør tas til følge. Fordelene ved en eventuell dispensasjon - Søkerens begrunnelse for dispensasjon er fiske/rekreasjon. Ulempene ved å innvilge dispensasjon

14 - Oppføring av fritidsbygg langs Lakselva med viktige frilufts- og fiskeinteresser og i et område med stort byggepress er en av ulempene. - Tiltaket kan virke privatiserende og gjør det mindre naturlig å ferdes langs elva i dette området. - Saken antas å skape presedens for lignende saker. Porsanger kommune mener ulempene ved å gi dispensasjon er klart større enn fordelene. Porsanger kommune finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl ikke er oppfylt. Det er ikke registrert verdifulle kulturlandskap eller prioriterte naturtyper innen for aktuelt område. Man Lakselva er veldig viktig men hensyn til frilufts- og fiskeinteresser. Inngrep i naturen ved elva vil kunne medført endrede konsekvenser for naturmangfoldet av betydning og prinsippene i nml Dersom det gis tillatelse til omsøkt tiltak, antas det at det vil skape en viss presedens for lignende saker og det vil gi negative konsekvenser for naturmangfoldet ved Lakselva. Innholdet i klagen fra Fylkesmannen i Finnmark er av slik art at klagen kan anbefales å tas til følge. Vedtaket fattet i Planutvalget bør omgjøres. Det bør ikke gis tillatelse til fradeling av et punktfeste ved Lakselva. Rådmannens innstilling Planutvalget tar klagen fra Fylkesmannen i Finnmark, datert til følge. Det gis ikke tillatelse til fradeling av punktfeste til fritidsformål ved Lakselvea etter plan- og bygningsloven 20-1 eller dispensasjon etter plan- og bygningsloven pbl Det gis heller ikke dispensasjon fra punkt 5 i kommuneplanbestemmelsene som er beskrevet i vurderingen. Begrunnelse: Klagen er av et slikt omfang at den bør tas til følge. Etter en avveining av søkers interesser og de interesser som plan- og bygningsloven og arealplanen skal ivareta, er ulempene vurdert til å være større enn fordelene. Det vektlegges at to av høringsinstansene har uttalt seg negativt til omsøkt tiltak.

15 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2014/888-2 Arkiv: 21/228 Saksbeh: Viktoria Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Planutvalget Søknad om disposisjon av Brennelvneset i Søker: Finnmark Festivalarrangør AS. Saksutredning Finnmark Festivalarrangør AS ved daglig leder Kjell Magne Rasmussen søker om disposisjonsrett av Brennelvneset i perioden 01.juni 31.Juli Neset vil benyttes til å arrangere Midnattsrocken 2014 som avholdes i perioden f.o.m 10.juli t.o.m. 13.Juli. Området som søkes benyttet er en del av eiendommen GBnr. 21/228. Porsanger kommune er grunneier. Området er regulert til friluftsområde i kommuneplanens arealdel delplan for Lakselv, vedtatt av Porsanger kommunestyre Forskrift om atferdsregler for Brennelvnesset friluftsområde (FOR ) regulerer bruken av området. Forskrift 2 lyder: Det er ikke tillatt å hugge eller på annen måte skade trær og vegetasjon, forstyrre andre ved unødig bråk og støy. Forskrift 3 lyder: Det er ikke tillatt å kjøre motorkjøretøyer utenfor parkeringsområdet. Forskrift 4 lyder: Det er ikke tillat: å sette opp telt i friluftsområdet, på grunn av den sårbare naturen og nesets begrensende størrelse, og benytte parkeringsplass til camping. Forskrift 5 lyder: Det er ikke tillatt å tenne bål utenfor opparbeidede bålplasser eller medbrakt grill. Til bålbrenning brukes den veden som er lagt ut. Forskrift 6 lyder: Det er ikke tillatt å kaste søppel i friluftsområdet. Søppel skal kun kastes i de oppsatte søppeldunkene. De som er ansvarlige for arrangementer, plikter å rydde opp etterpå. Forskrift 7 lyder: Det er ikke tillatt å la hunden gå løs. Ekskrementer etter hund skal fjernes. Forskrift 8 lyder: Det er ikke tillat å drive salgsvirksomhet uten tillatelse fra Porsanger kommune. Forskrift 9 lyder: Dispensasjon fra disse atferdsreglene kan gis av Porsanger kommune. Forskrift 10. Straff, lyder: Med hjemmel i friluftslovens 39 straffes med bøter forsettlig eller aktløs overtredelse av atferdsreglene for Brennelvnesset friluftsområde. Før en eventuell disposisjonsrett av Brennelvneset kan gis, må det foreligge dispensasjon fra atferdsreglene på følgende punkter: 3. Motorisert ferdsel. 4. Telting/camping. 8. Salgsboder

16 Vurdering Midnattsrocken fører til stor publikumstilstrømning til kommunen. Kommunen antar at ringvirkningene av disse arrangementene fører til økt omsetning hos lokale forretninger. Området har tidligere år vært benyttet til samme formål. Porsanger kommune går derfor inn for at det gis dispensasjon fra 3,4,8 i atferdsreglene for dette området. Porsanger kommune forutsetter at 2, 5 og 6 i Forskrift om atferdsregler for Brennelvnesset friluftsområde i størst mulig grad etterkommes. Rådmannens innstilling Under henvisning til søknad om disposisjonsrett av Brennelvneset i perioden 01.juni 31.juli 2014, mottatt i Porsanger kommune , innvilges Finnmark Festival Arrangør AS dispensasjon fra Forskrift om atferdsregler for Brennelvnesset friluftsområde (FOR ) på følgende punkter: 3. Motorisert ferdsel. 4. Telting/camping. 8. Salgsboder Porsanger kommune setter følgende vilkår: Kommunen krever at opprydding skjer innen utgangen av juli måned Terrengsslitasjer som oppstår som følge av dette arrangementet skal tilsåes. Porsanger kommune forutsetter at 2, 5 og 6 i Forskrift om atferdsregler for Brennelvnesset friluftsområde i størst mulig grad etterkommes.

17 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2014/492-2 Arkiv: 16/77 Saksbeh: Viktoria Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Planutvalget Søknad om dispensasjon fra avstand bestemmelsene til nabogrense, jf. pbl 29-4, til oppføring av garasje på GBnr 16/77 - Hans A. Opstadsvei i Lakselv. Saksutredning Leif Rune Paulsen søker om tillatelse til oppføring av garasje i en etasje med et areal på 57m2 på eiendommen GBnr. 16/77 i Lakselv. Garasjen ønskes plassert 0,5 meter fra nabogrensen til eiendommen GBnr. 16/76 og ca 1 meter fra nabogrensen til eiendommen GBnr. 16/82. Dette medfører at minimumsavstanden til nabogrensen ikke blir overholdt, if plan- og bygningsloven 29-4 om avstand til nabogrense. Før en eventuell tillatelse kan gis, må det foreligge dispensasjon fra avstand bestemmelsene til nabogrense, 29-4 i plan- og bygningsloven. Berørte naboer har gitt skriftlig samtykke i tiltaket med følgende vilkår: Branntekniske sikkerhetstiltak som bygningsmyndighetene måtte kreve skal utføres eller dekkes av den som bygger med redusert avstand til nabogrense.

18 Vurdering Dispensasjon kan, etter pbl. 19-2, ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være større enn ulempene etter samlet vurdering. Hensynene bak bestemmelsen om avstand fra nabogrense er brannsikkerhet, lys og luft og estetisk utforming. I henhold til plan- og bygningslovens 29-4 andre ledd, Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense: a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke. Det foreligger skriftlig samtykke i tiltaket fra naboer, GBnr. 16/76 og GBnr. 16/82. Kommunen vil sette krav til prosjektering av garasje i forhold til sikkerhet ved brann, jf. kapittel 11 i Byggteknisk forskrift TEK10 ved eventuell dispensasjon. Garasjen vil oppføres i en etasje. Avstand mellom omsøkte garasjen og boliger på naboeiendommene blir over 8 meter. Tiltaket vurderes som ikke vil føre til vesentlige endringer med tanke på lys og luft. Estetisk utforming: Tiltaket tilfredsstiller rimelig skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Tiltaket har en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Ved eventuell dispensasjon vil kommunen sette krav at garasjen skal ha samme farge som eksisterende bolig. Skjemmende farger er ikke tillatt og kan kreves endret. Det er også gjort en vurdering på tomteutnyttelse av en relativt liten tomt. I følge situasjonskartet planlegges det et tilbygg nytt inngangsparti til bolig. Det nye tilbygget vil føre til svært kort avstand mellom garasjen og det nye inngangspartiet, noe som vil være til ulempe for søkeren. Omsøkt plassering fører imidlertid til bedre utnyttelse av tomtearealet. Garasjen vil bli plassert med samme orientering som den eksisterende boligen. Etter Porsanger kommunens vurderinger vil ikke en dispensasjon vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsen det ønskes dispensasjon fra. Fordelen ved bedre planløsning er også større enn de ulemper det eventuelt medfører med tanke på lys og luft ved framtidige utbygging på naboeiendommene. Etter Porsanger kommunes samlede vurderinger vil omsøkt plassering av garasje ikke være til fare i forhold til brannsikkerhet, lys og luft. Estetisk utforming er i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Ved brannteknisk prosjektering må det legges vekt på faren for brannsmitte mellom dette bygget og eventuelle fremtidige bygg på naboeiendommene. Det bør derfor vurderes å prosjektere garasjen uten vinduer eller andre åpninger som kan føre til brannsmitte mot naboeiendommene. Porsanger kommune finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon kan innvilges. Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra avstand bestemmelsene til nabogrense, jf. pbl 29-4, til oppføring av garasje i en etasje med et BRA på 57m2 på eiendommen GBnr. 16/77 Hans A. Opstadsvei i Lakselv.

19 Tiltakshaver: Leif Rune Paulsen. Tiltaket skal plasseres 0,5 meter fra nabogrensen til eiendommen GBnr. 16/76 og ca 1 meter fra nabogrensen til eiendommen GBnr. 16/82. Begrunnelse: Etter Porsanger kommunes samlede vurderinger vil omsøkt plassering av garasje ikke være til fare i forhold til brannsikkerhet, lys og luft. Estetisk utforming er i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Det settes som krav at garasjen skal ha samme farge som eksisterende bolig. Skjemmende farger er ikke tillatt og kan kreves endret. Det settes krav til prosjektering av garasje i forhold til sikkerhet ved brann, jf. kapittel 11 i Byggteknisk forskrift TEK10. Ved brannteknisk prosjektering må det legges vekt på faren for brannsmitte mellom dette bygget og eventuelle fremtidige bygg på naboeiendommene. Det bør derfor vurderes å prosjektere garasjen uten vinduer eller andre åpninger som kan føre til brannsmitte mot naboeiendommene. Porsanger kommune gjør oppmerksom på at dette vedtaket kun gjelder dispensasjon. Søknad om oppføring av garasje er ikke ferdig behandlet etter plan- og bygningsloven 20-2.

20 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2014/576-5 Arkiv: 15/83 Saksbeh: Viktoria Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/14 Planutvalget Søknad om dispensasjon fra avstandbestemmelsene til nabogrense, jf pbl 29-4, til oppføring av redskapsbod på GBnr 15/83 i Lakselv. garasje hus GBnr.15/83 redskapsbod GBnr.15/85 Stiplet linje viser alternativ løsning for plassering av bygg som ikke er i strid med avstandsbestemmelser. Saksutredning Børge Eieland søker om tillatelse til oppføring av redskapsbod i en etasje med et areal på 49m2 på eiendommen GBnr. 15/83 i Lakselv. Tiltaket ønskes plassert 0,5 meter fra nabogrensen til eiendommen GBnr. 15/85. Dette medfører at minimumsavstanden som er på 4 meter til nabogrensen ikke blir overholdt, if plan- og bygningsloven 29-4 avstand til nabogrense. Før en eventuell tillatelse kan gis, må det foreligge dispensasjon fra avstandbestemmelsene til nabogrense, 29-4 i plan- og bygningsloven.

21 Berørte naboer som eier av eiendommen GBnr. 15/85 har gitt skriftlig samtykke i tiltaket. Søkeren begrunner dispensasjon med at ved plassering av redskapsboden som ikke er i strid med avstandsbestemmelsene i plan- og bygningsloven innebærer at redskapsboden blir plassert veldig nært huset. Det er lite ønskelig, da redskapsboden vil skjerme for vestavind og dermed skape et lunt område mellom huset og redskapsboden, og dermed øke families bolyst og dempe lengselen mot Sørlandet. Vurdering Dispensasjon kan, etter pbl. 19-2, ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være større enn ulempene etter samlet vurdering. Hensynene bak bestemmelsen om avstand fra nabogrense er brannsikkerhet, lys og luft og estetisk utforming. I henhold til plan- og bygningslovens 29-4 andre ledd, Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense: a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke. Det foreligger skriftlig samtykke i tiltaket fra naboer, GBnr. 15/85. Naboeiendommen GBnr. 15/85 er ubebygd. Hensynene til brannsikkerhet, lys og luft gjør seg dermed ikke gjeldende. Estetisk utforming er i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Etter Porsanger kommunens skjønn vil ikke en dispensasjon vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsen det ønskes dispensasjon fra. Det er ikke ulemper ved å bygge redskapsbod nærmere nabogrense enn 4 meter da naboeiendommen er ubebygd. Fordeler ved omsøkt plassering er bedre utnyttelse av tomteareal, samt visuelle kvaliteter i forhold til tilpasning til eksisterende bebyggelse på tomten. Søkerens begrunnelse for dispensasjon vektlegges også i forbindelse med vurdering av søknaden. Etter Porsanger kommunens vurderinger vil ikke en dispensasjon vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsen det ønskes dispensasjon fra. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter samlet vurdering. Porsanger kommune finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon kan innvilges. Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra avstandbestemmelsene til nabogrense, jf. pbl 29-4, til oppføring av redskapsbod i en etasje med et areal på 49m2 på eiendommen GBnr. 15/83 i Lakselv. Tiltakshaver: Børge Eieland. Tiltaket skal plasseres 0,5 meter fra nabogrensen til eiendommen GBnr.15/85.

22 Begrunnelse: Etter Porsanger kommunens samlede vurderinger vil ikke en dispensasjon vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsen det ønskes dispensasjon fra. Omsøkt plassering vil ikke være til fare i forhold til brannsikkerhet, lys og luft. Estetisk utforming er i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter samlet vurdering. Porsanger kommune gjør oppmerksom på at dette vedtaket kun gjelder dispensasjon. Søknad om oppføring av redskapsbod er ikke ferdig behandlet etter pbl 20-2.

23 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2014/853-2 Arkiv: 26/1/54 Saksbeh: Viktoria Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/14 Planutvalget Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for Gaggavann hyttefelt for oppføring av grillhytte på punktfeste GBFnr. 26/1/54. Omsøkt plassering uthus hytte Saksutredning Steinar Solheim søker om tillatelse til oppføring av grillhytte med et areal på ca 14 m2 på punktfeste GBFnr. 26/1/54 på Gaggavann hyttefelt. I følge plan- og bygningsloven 20-3, er bygg som ikke skal brukes til beboelse og er mindre enn 15m2 unntatt fra søknadsplikt, så lenge bygget føres opp på bebygd eiendom og er i samsvar med plan. Området er regulert til fritidsformål. Tiltaket anses dermed å være i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. Omsøkt tomt GBFnr. 26/1/54 er bebygd med hytte og uthus.

24 Tiltaket er imidlertid ikke i samsvar med reguleringsbestemmelsene for Gaggavann hyttefelt, punkt 2 - det tillates kun to bygg på hver tomt. Før en eventuell tillatelse kan gis, må det foreligge dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Gaggavann hyttefelt, jf 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) i plan- og bygningsloven. Søkerens begrunnelse for å sette opp grillhytta er å kunne beskytte seg for vær og vind samtidig med grilling og bålkos. Vurdering Dispensasjon kan, etter pbl. 19-2, ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Reguleringsbestemmelsene for Gaggavann hyttefelt, punkt 9, lyder: Mindre vesentlige unntak fra reguleringsbestemmelsene kan, når særlig grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og bygningsvedtektene for Porsanger kommune. Grillhytta - med et areal på 14m2 - er et mindre tiltak på bebygd eiendom og i samsvar med plan fritidsformål. Etter Porsanger kommunes skjønn er oppføring av bygg nummer tre på tomta, i den angitte størrelsen og som skal brukes for å kunne beskytte seg for vær og vind i forbindelse med grilling og bålkos, å anse som et mindre vesentlig unntak fra reguleringsbestemmelsene. Etter Porsanger kommunes samlede vurderinger vil ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt. Porsanger kommune har ingen innvending mot at det gis dispensasjon for å sette opp flere bygg enn det reguleringsbestemmelsene for området tillater. Porsanger kommune finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon kan innvilges. Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2, innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Gaggavann hyttefelt, jf 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) for oppføring av grillhytte med et areal på ca 14 m2 på punktfeste GBFnr. 26/1/54. Tiltakshaver: Steinar Solheim. Begrunnelse: Etter Porsanger kommunes skjønn er oppføring av bygg nummer tre på tomta er mindre vesentlig unntak fra reguleringsbestemmelsene. Etter Porsanger kommunes samlede vurderinger vil ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt.

25 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 10/58 Saksbeh: Viktoria Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 7/14 Planutvalget /14 Planutvalget Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - byggeforbudssone langs Stabburselva for oppføring av hytte på GBnr 10/58. OMSØKT PLASSSERING Saksutredning Jostein Pedersen og Viviann Hansen søker om dispensasjon for å føre opp hytte med et bruksareal (BRA) på 52m2 og et bebygd areal på 75m2 på eiendom GBnr. 10/58 ved Stabburselva. Hytta planlegges oppført 30 meter fra Stabburselva.

26 Tiltaket planlegges i et område som er klassifisert til klasse 2 i Kommuneplanens arealdel, kapittel 5, vedtatt Dette betyr at det ikke tillates oppføring av bygg nærmere enn 50 meter fra strandlinjen i Stabburselva. Før en eventuell tillatelse til oppføring av hytte kan gis, må det foreligge dispensasjon fra gjeldende plan, jf pbl 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel), jf 19-2 i plan- og bygningsloven. Søkeren begrunner dispensasjon med følgende: - Ytre tomtegrense ligger 50meter fra Stabburselva. - Området er regulert til annet formål. - Vi har kjøpt tomten, og ønsker en hytte i disse flotte omgivelsene. Porsanger kommune har mottatt e-post fra selger av tomta GBnr. 10/58, Stabbursdalen Feriesenter, hvor det er anført følgende merknader i forbindelse med saksbehandling av denne søknaden om dispensasjon: Denne saken skulle aldri vært på høring hos fylkesmannen etc. Tillatelse er gitt av Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Sametinget og NVE i 2006 og kommunestyret vedtok tomtedelingsplan i Selgeren mener sannsynligvis her søknad om oppføring av 26 laftede hytter på GBFnr. 10/1/14 på Campingplassen i Stabbursnes, saknr. 06/ Søknaden ble behandlet som dispensasjonssak og har vært på høring. Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Sametinget og NVE har ikke gitt tillatelse men det foreligger uttalelse fra disse faginstanser. I følge vedtak av i saknr. 06/00290, er søkeren minnet om følgende: Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lenger tid enn 2 år. Jfr. Pbl. 96. Dette betyr at tillatelsen falt bort den Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for dispensasjon, if pbl 21-7 første ledd. På bakgrunn av det ovennevnte er merknader fra Stabbursdalen Feriesenter ikke tatt til følge. Søknaden har vært sendt på høring til berørte faginstanser, følgende uttalelser har kommet inn: Sametinget: Har ingen merknader til søknaden. Finnmark fylkeskommune: Har ingen merknader til tiltaket. Fylkesmannen i Finnmark: Fylkesmannen henviser til St.meld. nr.26 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor det står bl.a.: Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. En helhetlig arealpolitikk betyr at utvikling av arealene skjer planmessig. Fylkesmannen er kjent med at Stabbursdalen feriesenter i lang tid har forsøkt å selge tomter til privatpersoner for oppføring av fritidsboliger. Fylkesmannen mener det er svært uheldig at det nå fradeles en tomter for oppføring av fritidsboliger innenfor dette området uten en overordnet plan. Og mener det kan være svært uheldig for landskapet, verdiene i og langs vassdraget, friluftsliv og naboer / hyttenaboer dersom uviklingen av området nå skjer tilfeldig, gjennom dispensasjoner. Fylkesmannen mener at det i utgangspunktet ikke skal tillates nybygging i strandsonen langs et varig vernet vassdrag. En innvilgelse av søknaden kan medføre at det blir vanskelig å avslå lignende søknader i framtida. Kantsoner har generelt høy verdi for landskap og biologisk mangfold. Kantvegetasjon langs elvestrenger står her i en særstilling. De fungerer som viktige landskapselement, som levested for svært mange planter og dyr, særlig fugl, og dessuten som fangområde for avrenning fra

27 landbruksarealer. Kantsoner langs vassdrag motvirker også erosjon i elvebredden, er le mot kulturmark og vil være en naturlig flomdemper. Det er derfor viktig å bevare et belte med kratt og vegetasjon langs elvestrengen. Fylkesmannen viser til vannressursloven 11 som pålegger at slike belter skal opprettholdes. Fylkesmannen minner også om vilkårene som må foreligge før kommunen kan innvilge dispensasjon, jf 19-2 i plan- og bygningsloven. På bakgrunn av det ovenfor nevnte går Fylkesmannen i mot at det gis dispensasjon til omsøkte tiltaket. Disponering av arealer skal skje planstyrt, hvor konsekvensene blir tilstrekkelig utredet, og hvor allmennheten og berørte interesser gis anledning til medvirkning. Vi minner om naturmangfoldlovens 7 som pålegger offentlige myndigheter å synliggjøre sine vurderinger i hht lovens 8-12 i sine besluttende vedtak. Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Det er bygd et erosjonssikringsanlegg som i følge kart avsluttes rett oppstrøms den aktuelle eiendommen. Sikringsanlegget heter 6659 Stabburselv Porsanger. Det er i henhold til forskriften Porsanger kommune som skal føre tilsyn med sikringsanleggets tilstand. Krav til sikkerhet følger av plan- og bygningsloven 28-1 og TEK 10 Kap. 7. Dersom kommunen kan konkludere med at det er tilstrekkelig sikkerhet med tanke på naturfare som skred, flom og erosjon, har NVE ikke merknader dersom søknaden blir innvilget. Samtidig slår vannressursloven 11 fast at langs vassdrag skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og erosjon og gir levested for plante- og dyreliv. NVE forutsetter at intensjonen i vannressursloven 11 blir innarbeidet i en eventuell tillatelse til bygging. Det vil da måtte bli fastsatt at bygningsmasse ikke tillates oppført nærmere enn en bestemt avstand fra vassdraget samt at det naturlige vegetasjonsbeltet langs vassdraget skal opprettholdes. NVE ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. Vurdering Dispensasjon fra kommuneplanen krever etter plan- og bygningsloven 19-1 en begrunnet søknad. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt skal få mulighet til å uttale seg. Dispensasjon kan etter 19-2 ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være større enn ulempene etter samlet vurdering. Kommunen bør ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Berørte myndigheters uttalelser Saken har vært sendt på høring til berørte høringsinstanser, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har merknader til søknaden og Fylkesmannen i Finnmark v/miljøvernavdelingen går i mot at det gis dispensasjon som omsøkt. NVE Dersom kommunen kan konkludere med at det er tilstrekkelig sikkerhet med tanke på naturfare som skred, flom og erosjon, har NVE ikke merknader dersom søknaden blir innvilget.

28 Stabburselva har hatt to storflommer. I 1997 var det en flom som nesten tilsvarte 1000-årsflom. I 2010 var det også en stor flom som blant annet tok en stor del av forbygningen på nedsiden av Stabburselv bru og førte til at deler av elva fulgte et nytt løp. Ved eventuell dispensasjon må det komme fram i begrunnelsen at kommunen konkluderer at det er tilstrekkelig sikkerhet med tanke på naturfare som skred, flom og erosjon. I et eventuelt positivt vedtak, bes kommunen konkludere at det er tilstrekkelig sikkerhet mot flom hvor det planlegges bebyggelse. Porsanger kommune kan ikke si at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot flom i dette området. Porsanger kommune kan derfor ikke innvilge foreliggende søknad. Årsaken til at kommunen vil måtte gå i mot at søknaden innvilges, er at kommunen ikke ønsker å komme i erstatningsansvar dersom materielle eller andre verdier skulle bli skadet i en fremtidig flom. NVE forutsetter at intensjonen i vannressursloven 11 blir innarbeidet i en eventuell tillatelse til bygging. Det vil da måtte bli fastsatt at bygningsmasse ikke tillates oppført nærmere enn en bestemt avstand fra vassdraget samt at det naturlige vegetasjonsbeltet langs vassdraget skal opprettholdes. Bestemmelsen om avstand på 50 meter fra normal flomvannsstand til bebyggelse er fastsatt i Bestemmelser til kommuneplanens arealdel vedtatt , kapittel 5. Fylkesmannen i Finnmark Utvikling av arealene skjer planmessig og ikke skjer tilfeldig, gjennom dispensasjoner. Disponering av arealer skal skje planstyrt, hvor konsekvensene blir tilstrekkelig utredet svært uheldig for landskapet, verdiene i og langs vassdraget, friluftsliv allmennheten og berørte interesser gis ikke anledning til medvirkning En innvilgelse av søknaden kan medføre at det blir vanskelig å avslå lignende søknader i framtida. Porsanger kommune er enig med Fylkesmannen i at utvikling av arealer bør skje planmessig. Kommunen er kjent med at Stabbursdalen Feriesenter har lagt inn forslag om endring av planen i dette området til den planlagte rulleringen av kommuneplanens arealdel. Porsanger kommune vil behandle denne søknaden på lik linje med de andre foreslåtte planendringene som foreligger i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra skal ikke bli vesentlig tilsidesatt I følge bestemmelser til kommuneplanens arealdel, kap. 5, er dette området klassifisert til klasse 2 og spesifisert som frilufts- og naturområde i vassdrag. I dette området er det forbud mot ny spredt fritidsbebyggelse inntil 50 m fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannsstand. Hensynene bak bestemmelsen om byggeforbudssone langs vassdrag klasse 2 er: (at) Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Det bør unngås: inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve. Leveområder for truede plante- og dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør forvaltes med omtanke.

29 I følge gårdskart fra er eiendommen på 0,8 daa. Av dette er 0,4 daa uproduktiv skog. Kantvegetasjonen langs elvestrengen motvirker avrenning og erosjon og gir levested for plante- og dyreliv. Tiltaket ønskes plassert 30m fra strandlinjen og vil føre til at vegetasjonsbeltet på 50meter ikke blir opprettholdt hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Etter Porsanger kommunens samlede vurderinger vil hensynene bak bestemmelser i kap 5 bli vesentlig tilsidesatt som følge av tiltaket. Flere direkte berørte myndigheter har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. Porsanger kommune finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl 19-2 ikke er oppfylt. Søknad om dispensasjon må avslås. Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon, fra 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) til oppføring av hytte 30 meter fra Stabburselva på eiendommen GBnr. 10/58. Begrunnelse: Etter Porsanger kommunens samlede vurderinger vil hensynene bak bestemmelser til kommuneplanens arealdel, kap. 5, om byggeforbudet i strandsonen bli vesentlig tilsidesatt som følge av tiltaket. Flere direkte berørte myndigheter har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. Kommunen kan ikke konkludere med at det er tilstrekkelig sikkerhet med tanke på naturfare som skred, flom og erosjon. Kommunen er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel, og vil vurdere innkommet forslag om planendring i dette området i forbindelse med denne rulleringen. Søknaden er ikke vurdert etter Naturmangfoldloven 8-12 fordi vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 ikke er oppfylt.

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE Elisabeth

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

PLANUTVALG VEDTAK:

PLANUTVALG VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 04.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone - lovgivning og utredning Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

Etter en samlet vurdering anser Planutvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Etter en samlet vurdering anser Planutvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Arkivsaknr: 2015/475 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA LEIF KRISTENSEN OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET FOR FRADELING AV TILLEGGSTOMT TIL HYTTETOMT, OTERSTRANDA

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201528773/22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Opus Bergen

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 132 BNR 53, 535 OG 153 - BREVIKVEIEN 155 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra ANS SØK Batchelor Arkitekter

Detaljer

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 007/09 EKBAS Planutvalget 26.05.2009 017/09 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv: GBR-113/1, K2- : Arkivsaknr.:

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på tlf eller på e-post til SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på tlf eller på e-post til SAKSLISTE Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 16.05.2013 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Asbjørn Lillenes Nessvegen 46 7632 ÅSENFJORD Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2015/2147 Dato: 13.07.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

Saksnr.: /21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201532169/21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato. Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 60/326

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato. Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 60/326 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 17/30 l.nr. 17/2357 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Terje Sørensen Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

AVSTANDSREGLENE - PBL 29-4

AVSTANDSREGLENE - PBL 29-4 AVSTANDSREGLENE - PBL 29-4 F y l k e s m a n n e n s p l a n - o g b y g n i n g s l o v k u r s 1 7. o g 1 8. j u n i 2 0 1 5 S e n i o r r å d g i v e r L ill H i l d o n e n Pbl 29-4 29-4. Byggverkets

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jan Martin

Detaljer

GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER

GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER Sakstittel: Gbnr 35/4 - Ombygd naust, kai og flytebrygge Tiltakshaver: Ingun og Ivar Ådlandsvik Frist for behandling:

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte - gbnr 18/ Rognes - søker Aril Røttum

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte - gbnr 18/ Rognes - søker Aril Røttum Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/1491-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte -

Detaljer

FORMANNSKAP /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot bygging i 100 m sonen, gnr 2 bnr 18, Gutvik, Leka kommune.

FORMANNSKAP /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot bygging i 100 m sonen, gnr 2 bnr 18, Gutvik, Leka kommune. LEKA KOMMUNE Dato: 25.10.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.2012 Saknr.

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2 Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2009/6854-20 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2

Detaljer

GBNR 4/57 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SLAMAVSKILLER OG SJØLEDNING TIL NAUST

GBNR 4/57 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SLAMAVSKILLER OG SJØLEDNING TIL NAUST GBNR 4/57 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SLAMAVSKILLER OG SJØLEDNING TIL NAUST Sakstittel: Gbnr 4/57 - Legging av sjøledning Tiltakshaver: Svein Arne Fauskanger Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h. Steinar Rydland Titlestadveien 174 5243 FANA Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201007114/9 BBY 5351 070111 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 0930 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/ Osen kommune Utvikling og Miljø Astrid Jakobsen 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/5447-6 11.12.2014 1633/37/4 - Søknad om fradeling av hyttetomt Ovennevnte

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før behandlingen av SAK 130/10 KOMMUNALE UTVIKLINGSMIDLER 2010 er søkerne gitt anledning til å legge fram sine søknader.

MØTEINNKALLING. Før behandlingen av SAK 130/10 KOMMUNALE UTVIKLINGSMIDLER 2010 er søkerne gitt anledning til å legge fram sine søknader. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 30.06.2010 Tid: Kl 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Før behandlingen

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel kap Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker /16

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel kap Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker /16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/4 16/610 16/7668 Ragnhild Haugen 26.10.2016 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel kap. 1.3.3 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref. Vår ref. Dato 13424/2015/1621/82/101/KARROR

MELDING OM VEDTAK. Deres ref. Vår ref. Dato 13424/2015/1621/82/101/KARROR Plan, byggesak og oppmåling Per Kåre Schancke Lundamyrveien 72 7140 OPPHAUG MELDING OM VEDTAK Deres ref. Vår ref. Dato 13424/2015/1621/82/101/KARROR 25.11.2015 SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT - DISPENSASJON

Detaljer