Møte med byutviklingskomiteen Drammen kommune. Tirsdag 1.desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte med byutviklingskomiteen Drammen kommune. Tirsdag 1.desember 2009"

Transkript

1 Møte med byutviklingskomiteen Drammen kommune Tirsdag 1.desember 2009

2 Agenda EB i dag Pågående aktiviteter og fokusområder Energiforsyningen i Drammen Energi- og klimamål Naturlige samarbeidsområder mellom EB og kommunen 2

3 Entydige styringsmål fra eierne Gjennomarbeidet aksjonæravtale og etablert praksis for virksomhetsstyring Maksimere verdier i et langsiktig perspektiv Rekruttering av styremedlemmer Ryddige og avklarte ansvarsforhold mellom eiere, styret og administrasjon Godt eierforankret eierstrategi (har vært oppdatert hvert 2-3 år) 3

4 Stabil strategisk retning Strategisk hovedfokus Effektivisere og videreutvikle kraftforsyningen i Buskerudregionen gjennom fusjoner, oppkjøp og andre partnerskapsløsninger for industriell og finansiell vekst Har ligget fast siden 1998/99 Utnytte eksisterende kompetanse til å utvikle ny virksomhet (som entreprenør og fiberbredbånd) med basis i eksisterende forretningsområder, der EB har konkurransemessige fortrinn. Demonstrert positiv verdiutvikling Ansattes organisasjoner har støttet opp og gitt drahjelp for å lykkes 4

5 Mnok Verdiutvikling i konsernet Verdijustert egenkapital i konsernet reduseres som en følge av at E-CO er løst ut. De gjenværende eiernes verdier er imidlertid økt som en konsekvens av transaksjonen Brutto verdi produksjon Brutto verdi el-nett Brutto verdi entreprenør Brutto verdi fiberbredbånd Verdijustert EK Akkumulert eieruttak 5

6 Forretningsstruktur i EB Produksjon Entreprenør Infrastruktur Tjenester Datterselskap EB Kraftproduksjon AS EB Energimontasje AS / Hadeland NettPartner AS EB Elektro AS EB Nett AS EB Fibernett AS EB Kontakt AS EB Kundeservice AS Tilknyttede selskaper Hadeland Kraft AS Hellefoss Kraft AS Norsk GrønnKraft AS B-Tek AS NordiConsult AS Hadeland EnergiNett AS Drammen Fjernvarme AS Hadeland og Ringerike Bredbånd AS Finans og regnskap Risikostyring IKT Konsernstøttefunksjoner Forretnings- Utvikling HR Informasjons- og samfunnskontakt Datterselskap El-Tilsynet AS EB Elbil AS Øvrige selskap 2VK Invest Norsk Enøk og energi Miljøvarme Zephyr Nødstrøm 6

7 Produksjon 2,5 TWh (milliarder kwh) Drift av 22 kraftverk i Numedalog Drammensvassdraget Fokusområder: Kostnadseffektivitet Produksjonsoptimalisering Oppgradering av kraftverk 7

8 Oppgradering av kraftverk Gjennomførte oppgraderinger har gitt økt produksjon på nærmere 200 GWh/år (7 8%) Utbygging Embretsfoss kraftverk - investeringskostnad på ca 760 mnok Økt strømproduksjon (120 GWh) bedre miljø Reduserer klimagassutslippene fra kullfyrt kraftproduksjon i utlandet Sanering av et gammelt industriområde Godt samarbeid med fiskeinteressen i vassdraget 8

9 Embretsfoss kraftverk idag 9

10 Embretsfoss kraftverk etter utbygging 10

11 Infrastruktur Bygging og drift av høy- og lavspentnett Bygging og drift av fiberbredbånd Bygging og drift av fjernvarme Fokusområder Effektiv drift Regionalt samarbeid Revisjon av nettreguleringen (NVE/OED) Miljøriktige energiløsninger Leveringssikkerhet 11

12 Revisjon av nettreguleringen Nettreguleringen mangler incentiver til nettinvesteringer for målrettet utvikling og omlegging av energiforsyningen fornybar energiproduksjon forbruksomlegging fra fossilt til fornybart forsyningssikkerhet (bl.a. ift. økte klimaeffekter) Nettreguleringen motvirker utviklingen av en rasjonell struktur i kraftforsyningen 12

13 Miljøriktige energiløsninger Over tid bør alt luftnett i bakken El lavspent kv i tettbygde strøk Helhetlig infrastruktur politikk mangler NVE/OED vurderer samfunnsøkonomisk verdi av å bygge kabelanlegg til å være mindre enn kostnad for realisering Inntektsreguleringsregime for norske nettselskap gir ikke inndekning for slike merkostnader Kostnader for kabelfremføring er økt betydelig i enkelte områder Rehabilitering av luftspenn fremfor jordkabel 13

14 Høy leveringssikkerhet i Norge 14

15 Leveringssikkerhet i Buskerud 15

16 Promille Avbrudd i forhold til andre selskap Avbrudd i prom ille av LE - 15 største nettselskap 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Trondheim Fortum Hafslund Eidsiva 2008 EB Lyse BKK Tafjord TEN HLK Troms NTE Agder Skagerak Haugaland 3 års snitt 16

17 Tiltak for økt forsyningssikkerhet Kaggefoss transformatorstasjon reserveinnmating til Drammen fra regionalnettet på Modum Konsesjonssøkt 1999 Idriftsatt 2005 Intensivert dialog med Statnett om økt transformatorkapasitet i Flesaker transformatorstasjon. Besluttet 2007 idriftssatt i høst Ombygging av bryteranlegg i Langum transformatorstasjon Konsesjonssøkt januar 2007 ny 132 kv ring gjennom Drammen, og ombygging av Bragernes og Grønland transformatorstasjoner avventer vedtak i OED 17

18 Regionalnettet i Drammensområdet Sårbarhet - hovednettet i Drammen Gravfoss / Kaggefoss Konsesjonsbehandling ny 132 kv ring, inkl. ombygging av 2 Bragernes og Grønland transformatorstasjoner til 132 kv Krokstad Solberg Hafskjold Kjenner Lie Mjøndalen Langum Sundland Heia Grønland Bragernes Fjellheim Konnerud Holmestrandvn. Tangen Fjell Glassverket Drammensringen 2 konsesjonssøknader Til sammen over 150 mnok Konsesjon gitt av NVE klage til behandling OED OED avgjør hva som er samfunnsøkonomisk optimalt 18

19 Fjernvarmeutbygging Hovedformål: Energifleksibilitet Sentralisering (stordrift) av varmeproduksjon Fjernvarme med miljøvennlig varmeproduksjon erstatter el og fossil varmeproduksjon (CO2, sot, svovel, NOx, spill/lekkasjer) Aktivitet/utbygging på Norefjell, Hadeland, Kongsberg, Nedre Eiker, Trysil, Beitostølen, Ringerike, Lier, (Hallingdal Trepellets, Hønefoss Fjernvarme) Konsesjonssøknad Lierstranda, Kongsberg, Åssiden og Mjøndalen

20 Konsesjonsområde pr jan 07 20

21 Dagens rørnett pr des 09 21

22 Ny varmesentral på Brakerøya Ny varmesentral med sjøvannbasert varmepumpe Investering på 170 mnok Prosjekteringsarbeidet er ferdigstilt og kontrakter klare til inngåelse Tomtespørsmålet er fortsatt uavklart Kan stå ferdig desember 2012 (oppstart jan 2010) 22

23 23

24 Entreprenør Leverandør av Elentreprenørtjenester Oppdrag for energiselskap og industrien Opererer over hele landet Fokusområder Partnerskapsløsninger for vekst 24

25 Tjenester Fiberbredbånd (Internett, TV, Telefoni) Strøm Kundesenter Fokusområder Ledende tjenesteleverandør Kundetilfredshet Partnerskapsløsninger for vekst 25

26 Antall kunder: Gravelengde: 150 km Rørlengde: km EBs fiberutbygging - Drammen

27 EBs fiberutbygging - Nedre Eiker og Loesmoen Antall kunder: Gravelengde: 75 km Rørlengde: km 27

28 EBs fiberutbygging - Kongsberg Antall kunder: Gravelengde: 55 km Rørlengde: 850 km 28

29 Energi- og klimamål Klimamål % mer energieffektivisering 20% reduksjon i drivhusgasser 20% andel fornybar energi Energibransjens har utarbeidet egen energiog klimaplan Planen viser behov for mer energi i 2020 enn i dag TWh elektrisk kraft (hvorav 12TWh til eksport) 7 TWh varme 6 TWh biodrivstoff 29

30 Alle land må redusere utslippene slik at de tilsvarer 2 tonn per capita Utslipp av klimagasser i tonn CO 2 -ekvivalenter i 2002 Norge i dag Globalt gjennomsnitt Bærekraftig nivå 30

31 Energibruken står for 2/3 av utslippene disse må tilnærmet fjernes for å nå 2-tonn målet Utslipp av klimagasser historisk og fremskrivning (Mil. tonn CO 2 - ekvivalenter) Fremskrivning med dagens virkemidler 2020 Klimaforliket 2 tonn utslipp per capita Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Statens Forurensningstilsyn og Finansdepartementet 31

32 Elektrisitet basert på ny fornybar kraftproduksjon må ta en større andel av energibruken for å oppfylle Norges klimamålsetninger Energibruk i 2005 og prosentvis fordeling Fossilt 269 TWh 317 TWh 234 TWh 13 % Bio, avfall og varmepumper Fossilt 46 % 41 % 20 % Bio, biodrivstoff, avfall og varmepumper 7 % 10 % Elektrisitet 47 % 50 % 67 % Elektrisitet Kilde: Econ Pöyry Fremskrivning av Perspektivmeldingen 2050 Det fornybare Norge 32

33 Viktige samarbeidsområder med Drammen kommune Energiutredninger / Energi- og klimaplaner / Varmeplaner Økt elektrifisering av veitransporten krever tett samarbeid Samordning av mål og planer for utbygging av infrastruktur Fjernvarme Elnett Fibernett Kommunen som forvaltningsorgan, kunde, grunn- og veieier m.m

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

2011 EB.NO - TLF. 03101

2011 EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2011 Følg byggingen av Embretsfoss 4, et av de største fornybare energiprosjektene som gjennomføres i Norge i dag. Scan QR-coden og du kan se siste film. EB.NO - TLF. 03101 Bildet er tatt av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje ÅRSRAPPORT 2008 Energi får ting til å skje 1 Visjon, mål og strategi Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets investeringer. Vardar

Detaljer

Årsrapport 2009. grønn. Vi leverer kraft

Årsrapport 2009. grønn. Vi leverer kraft Årsrapport 2009 grønn Vi leverer kraft 1 Kort historikk Høydepunkter 2009 1919 Elektrisitet Forsyningen i Buskerud ble etablert. 1955 Beslutning om kjøp av fallrettigheter for Mykstufoss kraftverk. 1962-1967

Detaljer

Ladbare biler hvorfor og hvordan?

Ladbare biler hvorfor og hvordan? Ladbare biler hvorfor og hvordan? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Tom Wigdahl Rådgiver, EBL Kompetanse AS Bergen, seminar, 19.10.09 Agenda Norges klimamål mot 2020 2050 Handlingsplan

Detaljer

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune Energiutredning Drammen Kommune 2013 Energiutredning Drammen kommune 1 Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET...5 4 INFORMASJON OM DRAMMEN KOMMUNE...7 5 BESKRIVELSE

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future Årsrapport 2010 Fornybar energi for framtiden Renewable energy for the future 1 Høydepunkter 2010 APRIL 1. april fikk vindparken Tooma I i Estland endelig godkjennelse fra myndighetene. Parken består av

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2013

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2013 Lokal energiutredning for Ringerike kommune 2013 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Vi har lang erfaring innen fornybar energi, og vi vil forsterke denne innsatsen i årene som kommer. Det startet med vannkraften. Sammen med fjernvarme, bioenergi

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Vi vil satse industrielt og markedsrettet

Vi vil satse industrielt og markedsrettet Vi vil satse industrielt og markedsrettet Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter slår fast at Hafslund framover skal være et energiselskap med en tydelig industriell og markedsrettet profil, hvor finansielt

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune Lokal energiutredning 2012 Verran kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 VERRAN 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

100 år. med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år. med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi 1913 2013 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 RAKKESTAD KOMMUNE FORORD Rakkestad Energi legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert mai 2010 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og

Detaljer