GPS nøkkelen til frihet for personer med demens?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GPS nøkkelen til frihet for personer med demens?"

Transkript

1 GPS nøkkelen til frihet for personer med demens? Sammendrag Demens er en utfordring for helsetjenestene over hele verden. I Norge har mer enn personer demens, og antallet vil stige til det dobbelte i Vi hører fra tid til annen om eldre personer som har gått seg bort og om leteaksjoner. Hovedredningssentralene i Nord- og Sør-Norge har siden 2009 hatt rundt 200 søk etter personer med demens. Mange er av den oppfatning at bruk av GPS kan eliminere bekymringer og leteaksjoner. Ergoterapeuten får ofte en sentral rolle i forhold til rådgivning og implementering av GPS til personer med demens, og dermed utgjør de en del av kommunens bestillerkompetanse. Denne artikkelen introduserer en sjekkliste som kan være til hjelp i dette arbeidet. Nøkkelord: Demens, Alzheimers sykdom, pårørende, GPS, velferdsteknologi AV TORHILD HOLTHE OG DAG AUSEN vitenskap Demens er en utfordring for helsetjenestene over hele verden. I Norge er det mer enn personer med demens, og antallet vil stige til det dobbelte i Det er en til tre pårørende per pasient og derfor svært mange som berøres av konsekvensene av demens (1). Vi hører fra tid til annen om eldre personer som har gått seg bort og om leteaksjoner. Mange er av den oppfatning at bruk av GPS kan eliminere bekymringer og leteaksjoner. Men hva skal til for å implementere GPS for en person som har demens? Torhild Holthe er forsker og ergoterapeut MSc. Hun arbeider ved Nasjo - nalt kompetansesenter for aldring og helse. E-post: torhild. holthe Dag Ausen er senior forretningsutvikler ved SINTEF IKT. Han er prosjektleder for «Trygge spor». Det er ingen uenigheter mellom forfatterne om rettigheter til manuskriptet. Personer med demens som går seg vill Personer med demens som går seg bort og ikke kommer til rette, er et tema som fra tid til annen får mye oppmerksomhet i media. På NRK nyheter ble det referert til redningsinspektør ved Sola, Stein Solberg, som ønsker seg et sporingssystem med GPS. Hovedredningssentralene i Nord og Sør har siden 2009 hatt rundt 200 søk etter personer med demens, forteller Solberg. Han mener at GPS vil være med å berge flere menneskeliv, og at det ikke er tvil om at flere hvert år mister livet fordi de ikke blir funnet tidsnok (2). Ofte er problemstillingen at pårørende ønsker GPS for sin ektefelle, forelder eller barn som stadig går seg vill, mens disse kanskje ikke selv ser behovet eller sier seg villig til å bære med seg en GPS-enhet. Lovverket setter foreløpig begrensninger for bruk av GPS i helse- og omsorgstjenestene fordi det kan innebære overvåkning og inngripen i en persons privatliv. Derimot står privatpersoner fritt til å anskaffe GPS, og flere har gode erfaringer med et slikt hjelpemiddel (3). Ergoterapeuter blir ofte involvert i anskaffelse og implementering av GPS, og selv om formidling av tekniske hjelpemidler er en velkjent prosedyre, reiser bruk av GPS for en person med demens flere spørsmål som må avklares før anskaffelse av produktet. Likeledes må det avklares hvem som har ansvar for oppfølging i denne prosessen. I denne artikkelen presenteres en sjekkliste ved bruk av GPS som bakgrunn for analyse av behov, problem og valg av mulige innstillinger på GPS-løsningen. Sjekklisten er utviklet for bruk av GPS i helse- og omsorgstjenestene, men flere av spørsmålene er også aktuelle for privatpersoner (4). Hva er demens? Demens er en fellesbetegnelse på sykdommer som rammer hjernen og som hovedsakelig rammer eldre over 65 år der den vanligste er demens ved Alzheimers sykdom. Andre typer demens er vaskulær demens, frontallappsdemens og Lewy Body-demens. Demens kan forekomme før 65 års 34 Ergoterapeuten 06.12

2 alder, med de samme diagnosene som hos eldre personer, men kan opptre noe ulikt. Demens er en progressiv sykdom og personen mister gradvis evnen til å ta vare på seg selv. Mange vil derfor ha behov for heldøgns omsorg og pleie (1). Behov som følge av demens Til tross for at passivitet er et hyppig forekommende fenomen ved demens, vil enkelte være aktive. De som har likt friluftsliv og er vant til å være mye utendørs, kan beholde utferdstrangen. Den kan også forsterkes. I intervju med personer som er i en tidlig fase av en demensutvikling, forteller mange at de liker å komme seg ut i naturen og bruke kroppen. Å sykle, gå på ski og gå turer i nærområdet eller i skog og mark er verdsatte aktiviteter. Det å bruke kroppen og bevege seg ute, vil mange oppleve som både betydningsfullt og mindre komplisert enn andre hverdagsaktiviteter som krever struktur og en viss systematikk. Demens rammer kognitive funksjoner, og en følge av dette er manglende forståelse for konsekvensene av situasjoner og handlinger i tid og rom og hvordan dette involverer andre personer. Ofte blir dette omtalt som at personen med demens ikke har innsikt i egen situasjon, og dermed mangler evnen til å resonnere seg fram til løsninger av mulige hendelser som måtte inntreffe på feil premisser. Personer med demens vil i større eller mindre grad ha behov for påminnelser og hukommelsesstøtte for å holde grepet om hverdagen. De vil ofte mestre situasjoner der de kan støtte seg til ektefelle eller andre ledsagere som bare ved sin tilstedeværelse gir holdepunkter og struktur, og kan sørge for framdrift i en gitt situasjon eller handling. Hvis ledsageren er usikker smitter dette fort over på den som har demens, og forvirring og hjelpeløshet blir tydelig, og kan i verste fall føre til panikk og handlingslammelse (5). Beboere med demens kan føle seg innesperret på sykehjem Fysisk uro og utferdstrang kan arte seg ulikt. Noen beboere vil ut og gå uten et spesielt mål for øyet, andre vil hjem til mor eller til en syk ektefelle. Personalet vil forsøke å tilby å følge beboeren ut på tur når de har anledning til det, men det er slett ikke alltid at beboeren ønsker en ledsager. Det kan også hende at beboeren er såpass lett til bens at personalet har vansker med å følge med. Beboere ved demensenheter tillates sjelden å ferdes ute alene, fordi personalet er redde for at noe skal tilstøte dem. Ansatte på sykehjem oppfatter at det er deres ansvar at beboerne er trygge til enhver tid, og hvis noen mot formodning skulle lide overlast eller komme til skade, ville det være lett å klandre de som var på vakt da dette skjedde, og at de må revurdere prosedyrene sine. Utgangsdøren kan ikke låses på generelt grunnlag for eksempel fordi de ansatte er redde for at beboere skal forsvinne og lide overlast ute uten tilsyn. For å holde en person tilbake i sykehjem, kreves det vedtak etter Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A (6). Vilkåret er blant annet at tilbakeholdelsen er nødvendig for å hindre risiko for vesentlig helseskade på pasienten. Personer som har faglig samtykkekompetanse, kan ikke holdes tilbake mot sin egen vilje. Personer med demens er ikke nødvendigvis redde for at de skal gå seg bort og ikke finne veien hjem. Dette kan henge sammen med redusert innsikt i egen situasjon og i konsekvensene av demenstilstanden. En undersøkelse fra Danmark rapporterer at da GPS ble foreslått som et hjelpemiddel for en person med demens som hadde tendens til å gå seg bort, var svaret: «Men jeg trenger da ikke en sånn GPS jeg er jo her!» ( 7). Noen vil ikke huske at de har gått seg bort og hvorvidt det har vært traumatisk. De vil ikke oppfatte at det kan være et problem, verken for seg selv eller for andre støttepersoner, og de vil ofte heller ikke forstå vitsen med en GPS. For enkelte som har opplevd å gå seg bort, kan episoden fremstå som traumatisk, og de forteller om hendelsen gjentatte ganger. De forteller om frykt og angst ved ikke å forstå hvordan de skal løse situasjonen, og om usikkerheten omkring ikke å komme hjem til tryggheten. Noen vil som følge av en slik opplevelse kanskje slutte å gå de daglige spaserturene sine, slik som Ib. Han bodde hjemme sammen med kona og trengte sin daglige gåtur pga sukkersyke. Etter hvert fikk Ib vansker med å orientere seg og ble engstelig for ikke å finne veien hjem og vegret seg for å gå ut. Kona hadde opplevd Ibs gåturer som avlastning, men etter at han sluttet med disse, fikk hun mindre tid for seg selv og følte seg mer sliten. Så fikk Ib en GPS via hjemmesykepleien. Ib var glad for å få den, og han følte at den ga ham en trygghet som gjorde at han turte å gå alene på tur igjen (8) (s.52). For pårørende er det en avlastning at ektefellen kan gå en tur i nabolaget, slik at en får litt tid for seg selv. De blir naturligvis bekymret dersom ektefellen ikke er hjemme til avtalt tid, særlig når det er mørkt og kaldt ute. Mange pårørende har store forhåpninger til at en GPS kan spore og finne igjen familiemedlemmet og dermed vil være en lettelse og en trygghet for dem. Et eksempel fra prosjektet om yngre personer med demens og hjelpemidler Anne og Per var i begynnelsen av 60-årene. De bodde på landet. Per jobbet i veivesenet. Anne var uføretrygdet og hjemmeværende etter at hun hadde fått demens av Alzheimers type. Anne var mye passiv og trist, og gjorde ikke husarbeidet slik som før. Når Per kom hjem fra jobben, var han den som måtte lage middag. Ofte handlet de sammen en gang i uka. Anne var fysisk sprek og likte svært godt å gå tur i skogen rundt huset de bodde i, eller å sykle en tur ned til sjøen. Anne forteller: «En gang jeg var på tur, ja det var vel her i høst? Da skjedde det at jeg plutselig ikke visste hvilken vei jeg skulle ta. Enda jeg har gått der mange ganger før. Men jeg blei så forvirra. Og så begynte det å bli mørkt, og jeg blei redd. Så, heldigvis møtte jeg en mann som luftet bikkja si, og da spurte jeg om retningen til hovedveien. Han pekte for meg, og jeg begynte å gå. Og så litt etter, så kom Per og møtte meg. Da var jeg så glad! Tenk han hadde blitt urolig for meg, og så gikk han for å se etter meg! Men det var veldig guffent altså å ikke vite hvor jeg var..!» Per hadde lest om GPS, og tok kontakt med demensko- Ergoterapeuten

3 faglig Figur 1: GPS betyr Globalt Posisjonerings-System og bruker satellitt-teknologi for å finne en posisjon. ordinatoren i kommunen for å få vite mer om muligheten for å få en GPS til Anne (9). Hva er GPS? GPS betyr Globalt Posisjonerings-System, og bruker satellitt-teknologi for å finne en posisjon. Vi kjenner til GPS for bil og båt. Enheten kommuniserer med satellitter, og beregner den aktuelle posisjonen med lengde- og breddegrad. Deretter tegnes posisjonen på et kart på skjermen, slik at vi ser hvor vi befinner oss. Når vi skal bruke denne teknologien for å finne igjen et menneske som har gått seg bort, må vi involvere en støtteperson, ofte pårørende. Det er viktig at man vurderer ulike individuelle forhold for å finne den beste GPS-løsningen for bruker og støtteperson (10, 11). GPS-enheten sender og mottar signaler via internett eller mobilnettet. GPS-enheten må tas med av bruker når denne går ut på tur. Den kan festes rundt hånden, i et belte eller legges i en lomme eller veske. Pårørende eller andre støttepersoner kan spore opp GPS-enheten via en smarttelefon, ipad eller PC og få angitt posisjonen på et kart, eller de kan ringe til GPS-enheten og enten få posisjonen oppgitt eller snakke med brukeren over mobiltelefonnettet. GPS-systemet deles med andre ord opp slik at den delen som kommuniserer med satellittene og identifiserer posisjonen bæres av brukeren, og på anmodning kan posisjonen meldes videre til en støtteperson, se figur 1 (12). Programmering og innstillinger Når man anskaffer et GPS-system, kreves det at man kjøper enheten og et mobilabonnement. Man må ha tilgang til mobiltelefon/smarttelefon/pc og internett. Fra leverandøren følger et skjema for programmering av innstillinger og regler (konfigurering) som ønskes for den aktuelle brukeren. Når innstillingene gjøres, må det avklares hvem som skal ha tilgang til å spore opp personen som bærer med seg GPS-enheten, det vil si hvilke mobilnummer som skal ha tilgang til å spore enheten, og hvilke som skal motta eventuelle alarmer. Likeledes bør det avklares hvem som skal rykke ut og hente personen. Man kan bestemme om det bør defineres et elektronisk gjerde (geo-fence) en funksjon som automatisk vil varsle dersom GPS-enheten er utenfor et gitt område, for eksempel en radius på en kilometer fra der personen bor. Innenfor denne sirkelen kan brukeren bevege seg fritt. Noen GPS-enheter er utstyrt med fallalarm, som skal kunne fange opp et fall etter bestemte kriterier og automatisk sende en alarm til støttepersonen. Enkelte andre funksjoner som skal programmeres inn, er repetitive meldinger om posisjonen og lyttefunksjon. Disse funksjonene er noe mer problematiske i forhold til etiske vurderinger og overvåkning. Repetitive meldinger vil si at systemet er konfigurert slik at enhetens posisjon regelmessig meldes til mottaker, med et fast tidsintervall. Lyttefunksjonen aktiveres ved at støttepersonen ringe til enheten og kan høre hva som blir sagt eller fange opp lyder fra omgivelsene uten at brukeren er klar over det. Hvordan virker GPS-enheten? Praktisk bruk av GPS betyr i prinsippet at personen med 36 Ergoterapeuten 06.12

4 demens får med seg en oppladet GPS-enhet i lomma når han eller hun går ut på tur. Ofte kan det være behov for to enheter, slik at den ene står til lading når den andre er i bruk (10). Er personen tilbake til avtalt tid, vil GPS-enheten bare være en passiv forsikring. Dersom personen ikke er tilbake innen avtalt tid, kan støttepersonen spore enheten og rykke ut og hente vedkommende. De aller fleste GPS-enheter er utstyrt med en alarmknapp som brukeren kan trykke på dersom han/hun får panikk og trenger hjelp. Et trykk på alarmknappen vil sende et signal til den mobiltelefonen som er registrert som mottaker. Det varierer hvor lenge knappen må holdes inne. Enkelte GPS-enheter har muligheter for toveiskommunikasjon, med andre ord at den kan brukes som en telefon. Dersom brukeren trykker på alarmknappen, kan den som besvarer anropet starte en samtale med brukeren. Mange ansatte i demensomsorgen mener at personer med demens ikke vil klare å benytte seg av en alarmknapp, da det vil kreve noe av det samme som en trygghetsalarm som er beregnet for innendørs bruk, men som personer med demens enten ikke aktiverer, eller som de aktiverer i ett sett, og dermed er lite egnet som hjelpemiddel og ledsagerkall. Støttepersonen, ofte ektefellen, kan spore GPS-enheten via en vanlig mobiltelefon (GSM) eller ved å søke etter den på en smarttelefon eller PC (Internett). For at man skal få opp et søkeresultat, må GPS-enheten være et sted der det er dekning for mobiltelefonnettet. Hva hvis GPS-enheten ikke får kontakt med noen satellitter? Presis måling av hvor GPS-enheten befinner seg, øker med antall satellitter som er tilgjengelige i øyeblikket. Atmosfæriske forstyrrelser kan påvirke søkeprosessen og presisjonsgrad. Uten signaler fra satellitter kan ikke posisjonen angis med GPS-systemet. Dette gjelder for eksempel innendørs. Noen GPS-enheter er derfor utstyr med muligheten for å angi sin omtrentlige posisjon ved hjelp av mobiltelefonnettets basestasjoner. Denne metoden er minst unøyaktig (ned mot 100 meter) i byer, og virker også innendørs. Anskaffelse av GPS GPS kan ikke søkes via NAV hjelpemiddelsentraler per i dag. For ektefeller og familier kan man kjøpe det utstyret man ønsker å bruke. Mange vil etterspørre rådgiving ved valg av type GPS, og selv om kunnskap og erfaringer med bruk av GPS i demensomsorgen er gryende, er det fortsatt få dokumenterte anbefalinger. NAV hjelpemiddelsentraler ønsker å bli rådspurt. Demensteam og kommuneergoterapeuter er andre steder å henvende seg. Hva sier loven? Så lenge personen med demens kan samtykke til å bære med seg en GPS-enhet, er det tillatt å bruke. Dette gjelder både for de som bor hjemme, og for de som bor på institusjon. Bruk av GPS i regi av helse- og omsorgstjenesten må skje i tråd med kravet til forsvarlige helsetjenester og personvern. Dersom personen ikke kan samtykke, er det ikke faglig uten videre tillatt å bruke GPS. Dersom personen motsetter seg bruk av GPS, er tiltaket ikke tillatt. Dersom personen ikke motsetter seg bruk av GPS-enheten, kan tiltaket vurderes under Pasient- og brukerrettighetsloven 4-6. At personen ikke kan samtykke til bruken av GPS, vil imidlertid som regel innebære at vedkommende ikke forstår hva GPS innebærer, og eventuell bruk må da vurderes opp mot kravet til forsvarlighet (13). Utfordringer for bruk av GPS i dag Mange mener at GPS er nøkkelen til frihet for personer med demens. Og det kan det sikkert være for noen. Det er mange utfordringer og uløste spørsmål om praktisk bruk av GPS i dag. Dette er blant annet synliggjort i det pågående prosjektet Trygge spor, hvor fem kommuner ser på hvordan GPS kan tas i bruk som et verktøy i demensomsorgen (11,14). For å anspore til en fast prosedyre, har Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse utarbeidet en «Sjekkliste for bruk av GPS i pleie- og omsorgstjenestene» (4). Denne sjekklisten er et forsøk på å gripe an et stort og komplekst felt. Den vil evalueres med jevne mellomrom ettersom vi får mer erfaring med praktisk bruk av teknologien. Nedenfor følger en del spørsmål fra sjekklisten som bør tas med i vurderingen før man implementerer GPS. (Se også sjekklisten på side 26 og 27.) Vurderinger relatert til brukeren l Vandremønster vaner og rutiner? Pleier personen å gå en fast rute når hun er ute på sin daglige spasertur? Følger personen gangvei og fortau, eller kan hun like gjerne gå ut i terrenget? Har personen et mål for turen, til butikken, til hjemmet eller til puben? Kan det skje at hun tar offentlig transport eller haiker? l Trygg i trafikken? Klarer personen å passe seg i trafikken? Krysses veien på fotgjengerfelt? Venter han på grønn mann? Der det ikke er fortau, går han på riktig side av veien? Passer han seg for biler og sykler? l Orientering: Finner personen veien dit hun skal? Har personen strategier. som å legge merke til landemerker i omgivelsene og orientere seg etter disse? l Motivasjon: Hva er brukerens motivasjon for å gå ut? Er det for å få trim, eller er det en etablert daglig rutine som ønskes opprettholdt? Er det for å komme unna stengte dører og for å flykte til et bedre sted? Eller virker beboeren forvirret og sier han vil hjem til mor? l Kapasitet og utholdenhet: Hvordan er beboerens fysikk? Blir hun fort trett og sliten, eller har hun god kapasitet og utholdenhet? Har personen tendens til å falle eller til å ha vansker med balansen? Blir beboeren lett forvirret og agitert? l Kan personen samtykke til å bære GPS? Er det gitt informasjon som er tilpasset brukeren slik at han kan forstå konsekvensen av å bruke en GPS? Kan personen gi skriftlig eller muntlig samtykke til å bære den? Motsetter han seg å bære med seg en GPS? Har pårørende fått informasjon, og er det gjort avtaler om samarbeid omkring praktisk bruk av GPS med dem? l Er det gjort en risikovurdering av tiltaket? Er det innhentet informasjon fra pasientens nærmeste pårørende Ergoterapeuten

5 faglig om hva pasienten ville ha ønsket? (Pårørende har ikke rett til å samtykke på vegne av en myndig person; det er eventuelt helsepersonell som må gjøre beslutningen etter Pasient- og brukerrettighetsloven 4-6.) Vurderinger relatert til støttepersonen (ansatte i sykehjemmet og/eller pårørende) l Hvem er primærkontakten(e)? Hvilke roller og oppgaver skal primærkontaktene ha? l Hvem er nærmeste pårørende? Hvilke roller og oppgaver skal pårørende ha? l Hvem har det administrative og faglige ansvaret? l Har støttepersonen PC/smarttelefon med internettilgang og mobiltelefon? l Kan støttepersonen bruke PC/smarttelefon og lære seg hvordan spore? l Har støttepersonen bil og kan rykke ut for å finne personen? l Er støttepersonen villig til å ta ansvaret for å lade, slå på og sende GPS med brukeren? Vurderinger relatert til teknologien l Hvor presist klarer GPS-systemet å lokalisere enheten i det aktuelle området? l Er GPS-enheten enkel å bruke for støttepersonen, og for brukeren? l Hvor god er batterikapasiteten? l Er enheten enkel å lade? Hvor lenge trenger den å lades? Er det behov for to batterier? l Er enheten lett og brukervennlig å bære med seg? l Tåler enheten fukt (regn, svette)? l Er størrelse og utseende av enheten akseptert av brukeren? l Hvor er det praktisk å plassere ladeenheten? På beboerens rom eller på vaktrommet, eller ved utgangspartiet? l Hvordan sikrer man at brukeren får med seg GPSenheten når vedkommende går ut? Utfordringer relatert til implementering og opplæring l Er brukeren og støttepersonen(e) villige til og motiverte for å bruke GPS? Mange velger en ansatt som superbruker, men dette har vist seg å være svært sårbart. Flere av de ansatte bør være trygge på hvordan utstyret skal lades og slås av og på, og på hvordan de kan søke og spore opp en enhet. Det bør også gjennomgås rutiner for når det skal spores og hvem som evt. skal rykke ut. l Opplæring av sporing på mobiltelefon/smarttelefon: Flere ansatte bør få opplæring og regelmessig oppdatering av prosedyrene for å spore GPS-enheten via mobiltelefon. l Opplæring av sporing på PC: Flere ansatte bør få opplæring og regelmessig oppdatering av prosedyrene for å spore GPS-enheten via PC. Utfordringer relatert til støttefunksjoner og utrykning l Teknisk support. Hva hvis noe ikke virker som det skal? Det er viktig at det etableres rutiner for hvor man kan henvende seg for å få teknisk support, også utenom kontortid. En superbruker på sykehjemmet er sjelden tilstrekkelig. Aldring og Helse har utarbeidet en «Sjekkliste for bruk av GPS i pleie- o l l Hvem har ansvaret? For teknologien, for driftssikkerhet? Hvem rykker ut? Dette må avtales spesielt i de tilfellene der det offentlige hjelpeapparatet er inne i bildet. I Danmark har man eksempelvis samarbeid med brannvakta om utrykninger. Konklusjon Personer med demens, enten de bor hjemme eller på sykehjem, vil ofte ha glede av å komme ut og gå. Fysisk aktivitet, naturopplevelser og frisk luft er verdifullt, og kan forsinke progresjonen av demenssykdommen. Retten til frihet er viktig også for personer med demens, og vi må legge til rette for at de kan delta i eget liv og oppleve kvalitet og gode øyeblikk. GPS er et av tiltakene som bør vurderes for personer med demens for å gjøre de daglige spaserturene tryggere både for dem og for pårørende og ansatte i demensomsorgen. Men implementering av GPS krever at mange forhold og spørsmål gjennomgås før løsningen anskaffes. Privatpersoner må selv kjøpe produktet, men beboere på sykehjem vil kunne låne GPS fra sykehjemmet dersom slikt utstyr er anskaffet. Et sykehjem vil trolig ønske å forholde seg til ett system, og ikke flere typer GPS med ulike brukergrensesnitt, noe som vil medføre behov for utvidet IT-kompetanse hos personalet. Det vil derfor være behov for såkalt bestillerkompetanse i kommunene, 38 Ergoterapeuten 06.12

6 faglig g omsorgstjenestene». Sjekklisten vil evalueres med jevne mellomrom. og ergoterapeuten vil være en sentral aktør i dette arbeidet. Takk til Ragnar Simonsen, seniorrådgiver, NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, Henrik Svensson, konsulent, elektroingeniør, Socialstyrelsen i Danmark, Hanne Skui, jurist i Helsedirektoratet og Øyvind Kirkevold, ass.fag- og forskningssjef, Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse for verdifulle innspill i skriveprosessen. Referanser (1)Helsedirektoratet: (2) (3) Dale Ø.: Praktiske erfaringer ved bruk av lokaliseringsteknologi ved demens. En intervjuundersøkelse med fokus på brukbarhet, brukervennlighet og nytte, Norsk Regnesentral 2009 (4) Holthe T., Gjøra L. & Dale Ø.: Sjekkliste ved implementering av GPS i helse- og omsorgstjenestene, 2011, revidert juni 2012 (5) Engedal K. og Haugen P.K.: Demens. Fakta og utfordringer. Lærebok 5. utgave. Forlaget Aldring og helse 2009 (6) Pasient- og brukerrettighetsloven: html, (7) Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem, ABT-fonden ( ) (8) Jensen L. m.fl.: Teknologi og demens i Norden. Hvordan bruker personer med demens tekniske hjelpemidler? Forlaget aldring og helse 2008 (9) Holthe T, m.fl.: Mot-håp-tålmodighet. Yngre personer med demens og betydningen av å få hjelpemidler til kognitiv støtte i hverdagen, Forlaget Aldring og helse, under trykking 2012 (10) Dunk B., Longman B., Newton L.: GPS technologies in managing the risks associated with safe walking in people with dementia a practical perspective. J of Assistive Technology, vol 4, issue 3, September 2010 (11) Trygge spor forstudie, SINTEF-rapport A20663, ISBN (12) Figur 1: Gjengitt med tillatelse fra Henrik Svensson, Socialstyrelsen Danmark. Figuren er hentet fra hans foredrag: A dilemma in using GPS solutions for localisation of people with dementia. Are the overall benefits greater than the technical and usage limitations? På Symposium 2.2: Provision of assisitive technology to support cognitive functioning in persons with dementia and to support family caregivers, 21. NKG, København, (13) Personlig kommunikasjon med jurist Hanne Skui, Helsedepartementet, avd for helserett og bioteknologi (14) Trygge spor GPS løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens (RFF Oslofjordfondet ), Ergoterapeuten

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Riktigere medisinering og mer selvstendighet?

Riktigere medisinering og mer selvstendighet? - Åpen Rapport Riktigere medisinering og mer selvstendighet? Erfaringer med automatisk medisindispenser i Bærum kommune Forfatter Ingrid Storruste Svagård, Dag Ausen, Mette Røhne, SINTEF IKT Elisabeth

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Natt- og dag-kalender

Natt- og dag-kalender Natt- og dag-kalender Casebeskrivelser fra utprøvingen i Norge 1 Inger Hagen, vitenskapelig koordinator, ENABLE 2 Utvikler og produsent av Natt- og dag-kalenderen P.O. Box 7167 Majorstua, 0307 Oslo, Norway

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer