Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2003 Selskapets 135. år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2003 Selskapets 135. år"

Transkript

1 Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2003 Selskapets 135. år

2 Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2003 Beretning om virksomheten Selskapets 135. år Sidene 3 11 Årsberetning Side 12 Styrets beretning Sidene Regnskapet 2003 Side 17 Revisjonsberetning Side 19 Hvor går vi? Side Benker i Fløyenområdet Sidene Bruksplan for Fløyen Sidene Skogskjøtselen i naturparken mål og midler Sidene Skogbranner i bergensområdet Sagen Øvre Bleken gård Tlf Postadresse: Postboks 3139, Årstad 5829 Bergen Skogmester: Axel Ingvaldsen Redaksjon: Jo Gjerstad Axel Ingvaldsen ØIVIND ØVREBOTTEN Opplag: Fotografer: AI: Axel Ingvaldsen AM: Astrid Mohn BL: Børre Liland JG: Jo Gjerstad JRB: Jan Robert Brandsdal ØØ: Øivind Øvrebotten SALG FRA SAGEN Fra Sagen selges det bl.a. ved, materialer, benker og hoggestabber. Vi har også et utvalg i diverse emner for treskjæring etc, og T-skjorter med Selskapets emblem. Salget gir Selskapet inntekter som brukes i Naturparken, samtidig som ressursene utnyttes best mulig. Forsiden: Varden på fjellet. Foto: ØØ Grafisk tilrettelegging: Jo Gjerstad Produksjon: BODONI HUS

3 BERETNING OM VIRKSOMHETEN I 2003 Årsmøtet ble holdt torsdag 24. april på Fløirestauranten. Styrets leder ønsket de 60 fremmøtte velkommen og takket redaksjonskomiteen og andre bidragsytere til årsberetningen for vel utført arbeid. Bjarne Gunnar Eide ble valgt til møteleder og Axel Ingvaldsen til referent. Beretning om virksomheten for år 2002 ble gjennomgått, og i forbindelse med gjennomgåelsen ga styremedlemmene korte orienteringer til beretningen. Styrets årsberetning for år 2002 ble opplest og enstemmig vedtatt. Regnskapet for 2002 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt. Styrets forslag til økning av årskontingenten fra kr til kr ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteens leder Tor Samuelsen ledet valget. Styrets leder Erik Næsgaard ble gjenvalgt for ett år. Nestleder Børre Liland ble også gjenvalgt for ett år. Styremedlem Arne Sælen ble gjenvalgt for to år. Styremedlemmene Ingrid Mohn og Øivind Øvrebotten hadde frasagt seg gjenvalg, og som nye styremedlemmer ble Åse Vaag og Einar Johan Grieg valgt for to år. I valgkomiteen ble Tor J. Samuelsen og Ingrid Haukeland gjenvalgt for ett år. KPMG ble gjenvalgt som revisor. Etter årsmøtet holdt geolog Øystein J. Jansen et kåseri om «Bergensdalens og byfjellenes geologi». Etter årsmøtet har styret bestått av: Styreleder Erik Næsgaard, nestleder Børre Liland, styremedlemmene Åse Vaag, Einar Johan Grieg, Bernt-Håvard Øyen, Gunnar J. Alsaker, Arne Sælen, Ida Bjerke Olsen og Bergen kommunes representant Berit Jacobsen med personlig varamedlem Andres Skoglund. Planting I 2003 ble det plantet 300 fjelledelgran (Abies lasiocarpa), 200 gran (Picea abies) og 500 douglas (Pseudotsuga menziesii), til sammen 1000 planter. Onsdag 7. mai var Bergenhus og Åsane Rotary klubber på sin årlige plantetur til Fløyen. 300 fjelledelgran ble plantet i Eventyrskogen øst for Selskapets stallbygning på gamle Fløyen. Fredag 16. mai var en klasse fra Christi Krybbe skoler og plantet 200 gran i et felt øst for veien fra Skomakerdiket til Blåmanns-

4 Ivrige skogplantere; Stein Mohn og Axel Ingvaldsen planter, mens Erik Næsgaard og Børre Liland kontrollerer at det hele går riktig for seg. Foto: AM veien. Dette feltet var, som fjorårets felt, ryddet av Kalfarkollektivet i forbindelse med deres vedprosjekt på Fløyen. Før plantingen startet, ryddet elevene boss langs veiene og i terrenget på Fløyen. Dette er noe som både Selskapet og turgåerne setter stor pris på. I slutten av mai plantet egne ansatte 500 douglas i et nytt hogstfelt ved Rådmann Mohrs vei i Isdalen. I løpet av året er det blitt klart at det fra år 2004 ikke vil bli gitt tilskudd til nyplanting. Selskapets behov for planting i årene fremover vil derfor bli et økonomisk spørsmål. Skogskjøtsel Året 2003 har vært et normal år med hensyn til vær og vind. Det som er blitt normalt de senere år er milde vintre med lite snø og frost. Større stormer med mye rotvelt har også vært fraværende de siste årene. Siden orkanen i 1994 har derfor rotvelt vært et lite problem. Unntaket er våre mange buskfurufelt som nå er kommet i en alder hvor de svært lett brekkes ned av vind eller snø. Værforholdene begrenser Skogselskapets muligheter for kjøring i terrenget med vårt utstyr. Veibygging er derfor nødvendig noen steder for gjennomføring av Selskapets plan for skogskjøtsel i Naturparken. I løpet av vinteren ble hogsten ved Rådmann Mohrs vei, som startet i 2002, videreført. Sagtømmeret fra den grove granskogen ble kjørt til Sagen for videre foredling. Sammen med Grønn avdeling i Bergen kommune ble fem store 130 år gamle graner på nedsiden av Fjellveien ved Christinegård fjernet. Granene representerte en fare for bebyggelsen i området og beslutningen om fjerning ble tatt etter lang tids vurdering og saksbehandling. En del av de groveste stokkene målte cm i diameter. Disse ble kjørt til Fløyen for videreforedling til benker og bord. Som jubileumsgave til Fløibanen ryddet Selskapets mannskaper for utsikt fra Fløyen og langs sydsiden av øvre banetrase. I tillegg ble ca. 30 større trær fjernet fra nordsiden av samme trase. Arbeidet som her ble utført krever en høy grad av sikkerhet og kompetanse. Våre ansatte skal ha stor honnør for godt utført arbeid. I forbindelse med tilrettelegging for oppsetting av 5 rasteplasser på Fløyen, ble det ryddet og tynnet rundt lokaliseringen av disse plassene. På Fløyslet-

5 ten ble det også ryddet og fjerne mange trær som ledd i de pågående arbeider i forbindelse med oppjustering av området. Også i år har det vært behov for stimaterialer av buskfuru. I mai og juni ble det hogd furu ved Aasebu og på Fløyen. Materialer til 250 meter med sti på Damsgårdsfjellet ble skåret på båndsagen på Fløyen. Materialene ble transportert med helikopter. Den delen av furuene som ikke kan brukes til materialer havner i Selskapets vedproduksjon. I løpet av høsten har det i tråd med Selskapets nye skjøtselsplan vært tynnet i et eldre granfelt ved Nedrediket på Fløyen. Her er mange av de største trærne felt og fjernet for å gi lys og bedre vilkår for resten av bestanden. I løpet av året er flere store bøketrær død på rot. Dette kan skyldes soppangrep eller påvirkning av grus og sand som legger seg oppover barken på treet. Trærne er felt av egne ansatte og brukt i vedproduksjonen. De største og fineste stokkene skjæres opp til bordplater. Grunnet mindre personell til skogskjøtsel har det i løpet av året vært mindre aktivitet i skogen enn vanlig. Særlig har dette gått ut over kulturarbeider som tynning og avstandsregulering. Total avvirkning for året tilsvarer 450 m 3, noe som er en reduksjon fra året før på 160 m m 3 tømmer er forbrukt på eget sagbruk og 100 m 3 er solgt som sliptømmer. Til egen vedproduksjon er det gått med 80 m 3 og 60 m 3 er solgt til andre. Selskapets dugnadsgjeng Også i 2003 har dugnadsgjengen utført et stort og nyttig arbeid for Selskapet. Under ledelse av Børre Liland og med assistentene Sverre Jørgensen og Arvid Rolland er det utført 21 organiserte dugnader i løpet av året. Arbei- I løpet av beretningsåret ble hogsten ved Rådmann Mohrs vei videreført. Foto: AI

6 det med stien fra Fløyen til Skomakerdiket har fortsatt. I tillegg er store deler av terrenget syd for stien ryddet. Mindre trær og busker er fjernet, og det er foretatt oppkvisting på gjenstående trær. Utsikten ved Fløypilen som dugnadsgjengen ryddet i 1999, ble ryddet på nytt i løpet av året. Det største arbeidet ble imidlertid utført på Øvre Bleken. Terrenget mellom husene og Fjellveien ble ryddet for kratt og mindre trær, slik at Øvre Bleken på nytt kan sees fra Fjellveien. I tillegg ble gjerder og vinduer malt og et stort arbeide med grøfting og muring på utsiden av Løen ble fullført. Medlemmer av dugnadsgjengen sto også for et stort arbeid knyttet til oppgradering av medlemslisten og til utsendelse av årsberetningen til våre medlemmer. Til sammen har 23 forskjellige personer deltatt på en eller flere dugnader. Fredag 20. november deltok hele 22 personer på en meget vellykket sesongavvikling på Løen. Selskapets stier og veier Været i 2003 har vært normalt i forhold til vedlikehold av Selskapets mange veier. Selv under normale forhold oppstår det skader når kortvarige regnskyll bevirker at vannet finner vei ut av grøftene og følger veibanen. Grunnet redusert bemanning, beskrevet annet sted i beretningen, har innsatsen til vedlikehold av veier blitt noe nedprioritert. Vedlikehold av de mest brukte veiene som Kamveien og Blåmansveien har blitt prioritert. Andre veier med gamle skader Dugnadsgjengen har også i 2003 utført et stort arbeid i Naturparken Foto: BL

7 Tirsdag 10. juni var styret på befaring i Våkendalen. På Tarlebø var det godt med en rast. Fra venstre: Gunnar J. Alsaker, Ida Bjerke Olsen, Åse Vaag, Børre Liland og Berit Jacobsen. Foto: AI har ikke blitt satt i stand i løpet av året. En rapport utarbeidet av Tur- og friluftskomiteen viser at det er nødvendig med en omfattende oppjustering av veinettet for å sette dette i stand til å tåle dagens trafikk og gjøre det mulig å vedlikeholde veinettet på en effektiv måte. Med dagens ressurser klarer Selskapet kun å utbedre skader etter hvert som disse oppstår. På samme måte som i 2002 ble det produsert stimaterialer på båndsagen på Fløyen. I regi av byfjellsforvalteren i Bergen kommune og ved hjelp av folk innleid av Selskapet, ble 250 m sti laget på Damsgårdsfjellet nord for Nordnesdalen. Selskapets dugnadsgjeng har arbeidet videre med stien fra Fløyen til Skomakerdiket. Bruksplan for Fløyenområdet ble vedtatt av Bergen bystyre 29. september I den vedtatte handlingsplanen for området er det foreslått store bevilgninger til stiutbedringer på Fløyen i perioden 2003 til Styrets arbeid Det har i løpet av året vært avholdt 7 styremøter og en befaring. Tirsdag 10. juni var styret på befaring til Våkendalen. Først gikk turen opp lien vest for Kobbeltvedt hvor Selskapet har planlagt en ny skogsvei. Hensikten med veien er å drive riktig skogskjøtsel i området slik Selskapets nye strategidokument. «Mål og retningslinjer for skogskjøtselen i Bergens Naturpark», trekker opp. Det var også tid til en tur gjennom den fine bøkeskogen i området før befa-

8 ringen ble avsluttet med en tur via Tarlebø og kulturminnene der. Turen ble avsluttet med et måltid mat ved ruinene på Tarlebø og samtale rundt det som var observert på turen. Mellom styremøtene foregår det mye arbeid i de ulike komiteer som er oppnevnt av styret. Medlemskomiteen har også i 2003 vært svært aktiv. I løpet av våren er det avviklet åtte guidete turer med til sammen 296 deltakere. Fuglesangturen 5. juni ble avlyst på grunn av svært dårlig vær og bare to fremmøtte. Størst deltakelse hadde turen til Kvarven festning med 78 deltakere. Medlemskomiteens innsats med dugnad og i forhold til medlemsregister er omtalt annet sted i beretningen. Årets byfjellsdag var lagt til Kanadaskogen søndag 7. september. Også i år var det mange besøkende på vår stand. Medlemskomiteen sto også for en utstilling på Bergen Storsenter. Kulturkomiteen har fortsatt sitt arbeid i Våkendalen. Det er utarbeidet planer for resten av rundløypen mellom de ulike kulturminner i området. Søknader er sendt ulike fond i Bergen og ved årets slutt var det mottatt tilsagn om støtte for hele beløpet på kr , det samme beløp som det er søkt om. Arbeidene kan derfor starte i Løekomiteens prosjekt i Løekjelleren har i løpet av året kommet nærmere fullføring. Kjelleren er ferdig utgravd, det er støpt gulv og innkjøpt dør og nye vinduer. Det er også lagt frem rør for elektrisitet. Fullføring av hele prosjektet er avhengig av flere midler. Tirsdag 27. mai ledet Dag Sletten en entusiastisk gjeng turgåere over Landåsfjellet fra Grimen til Lægdene. Foto: ØØ

9 Løens kjeller ble i løpet av 2003 ferdig utgravd. Foto: AI Skogkomiteen har fullført det viktigste arbeidet med «Mål og retningslinjer for skogskjøtselen i Bergens Naturpark». Bernt-Håvard Øyen har annet sted i beretningen skrevet en kortversjon av dokumentet. Planene for en skogsvei til skogsområdene vest for Kobbeltvedt i Våkendalen er i løpet av året godkjent. Tur- og friluftskomiteen har i løpet av året gjort ferdig sitt store arbeid med Selskapets veier. Dokumentet, kalt Turveisregistreringer, er en nøyaktig tilstandsrapport av 18 km med turvei og kostnader for oppjustering av veinettet til en tilfredsstillende standard. Veiene på Ulriken og Løvstakken er i denne omgang ikke tatt med. Andre komiteer har også vært aktive uten at det er gjennomført nye tiltak. Mannskapssituasjonen Selskapet har i dag fire faste stillinger. På grunn av langtidssykefravær har bemanningen vært noe redusert i I tillegg har vår faste skogsarbeider Yngve Nymark søkt ulønnet permisjon i et år frem til august Rune Eriksen, vår lærling, avsluttet læretiden i mai for å ta fagbrevet i skogsarbeiderfaget. Vi gratulerer. Rune er nå midlertidig ansatt i stilling som skogsarbeider. I november kom Åge Indrefjord inn i praksisplass for å vurdere mulighetene for å fortsette som lærling i skogsarbeiderfaget. Mannskapssituasjonen har ført

10 til en viss omprioritering av arbeidsoppgaver. Resultatet er blitt reduksjon av innsatsen i skogskjøtsel og veivedlikehold. Heldigvis fortsetter våre mange gode hjelpere for fullt. Torstein Handeland fortsetter i vår vedproduksjon. Han har nå fått hjelp av flere. Pensjonist Johnny Andersen fortsetter trofast å holde hagen og områdene på Øvre Bleken i god stand. Erlend Aarsand har hatt jobb som sommervikar og Morten Westergård har bruke skolearbeidsuken i Selskapets tjeneste. I tillegg gjør dugnadsgjengen i stadig større grad nyttig arbeid for Selskapet. Våre prosjektmedarbeidere har også i 2003 gjort en stor innsats. Til arbeid med stier, rasteplasser på Fløyen, utbedring av trapper i Stoltzekleiven og andre ting, har Ole-Petter Amundsen, Øystein Hole, Svein Træland, Ole Kristian Justnæs og Harald Toppe vært engasjert i kortere eller lengre perioder. Til det krevende arbeidet med grindverksbygg til de nye rasteplassene på Fløyen har Einar Holmefjord og Torbjørn Skjold med flere utført et fagmessig vanskelig arbeid til vårt, og forhåpentligvis også publikums tilfredshet. Samarbeid med andre Arbeidet i Byfjellsrådet, hvor skogmester Axel Ingvaldsen er vår representant, har nå funnet sin form. Møtene går på omgang mellom de ulike aktørene og gir mulighet til å utveksle meninger og informere om saker som vedrører byfjellene. I forbindelse med sitt 10-års jubileum ønsket Statoil å gi en gave til Bergen by. Kr 250,000 var øremerket byfjellene og Bergen kommune som mottaker besluttet å bruke hele summen til opprustning av området rundt Skomakerdiket. Etter en planleggingsfase kom arbeidet i gang på vårparten og i løpet av året er grill, bålplass, bord og benker, grindverkshus og tavler med informasjon kommet på plass. I tillegg er veien rundt vannet og den lille stranden fornyet. Området er nå blitt mer brukervennlig og fremstår som en perle til stor glede for de mange brukerne, både nye og gamle. Selskapets rolle i prosjektet har vært produksjon av grindverksbygget, bord, benker og tavler samt assistanse til utførende entreprenør Øystein Lyssand. I samarbeid med byfjellsforvalter er en tilsvarende oppjustering startet på Fløysletten. Ved årsskiftet er bålplass og grill kommet på plass og den øvre sletten er grøftet og utvidet. Her skal det senere komme på plass akebakke, gapahauk, bord, benker og en scene. Fremdriften videre er avhengig av nye midler. I samarbeid med Grønn avdeling/byfjellsforvalteren og Fløibanen har Selskapet tatt på seg å bygge 5 grindverksbygg som Fløibanen har skaffet sponsormidler til. Ved årsskiftet var tre stykker kommet på plass og resten vil være klare til våren Rasteplassene representerer noe nytt på Fløyen, men tilbakemeldinger fra publikum indikerer allerede at dette er noe som ønskes velkommen. 10

11 Medlemstallet Selskapet har i 2003 fått 68 nye medlemmer fordelt på 61 årsbetalende og 7 livsvarige. Avgangen har vært på 50 medlemmer fordelt på 39 årsbetalende og 11 livsvarige. Vårt nye medlemstall er nå fordelt på årsbetalende, inkludert 22 bedriftsmedlemmer og 894 livsvarige medlemmer. Ved hjelp fra medlemskomiteen er medlemsarkivet gjennomgått og rettet opp. Kontingentinnbetaling er kontrollert, og det er sendt purring til alle de som ikke har betalt. Ved den årlig utsendelse av årsberetning er det vanlig å få i retur ca. 200 forsendelser på grunn av feil adresse eller flytting. I løpet av året har Hanne Liland lagt ned et stor arbeid med oppretting av vårt medlemsarkiv. Vi er henne en stor takk skyldig for dette. Nytt medlemsregister vil bli sendt våre medlemmer i løpet av vinteren Kommunens bidrag og mottatte gaver Kommunens bidrag for 2002 var på kr , som er kr mer enn i Fra Bergen Bys nyttige og voksende fond er det mottatt kr Fra Eigil A. Henriksen er det mottatt en gave på kr Fra Grieg Foundation er det mottatt en gave på kr som giver ønsker skal brukes til drift/avvirkning av skogen. Fra G.C. Rieberfondene og fra O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond, er det mottatt kr. 50,000, fra hver, til bygging av toalett og servicebygg på Øvre Bleken. Økonomi Fallende renter gjør at regnskapet, til tross for økning i det kommunale tilskuddet, er gjort opp med underskudd. Prosjektfinansiering og øremerkede tilskudd utgjør en stadig større del av Selskapets inntekter. Et fortsatt fallende rentenivå og skremmende signaler om kommunens tilskudd for 2004 gjør at driftsfinansieringen blir en tung utfordring for året vi er inne i. Styret takker Styret takker alle ansatte for godt utført arbeid. Våre mange ulønnede medhjelpere i dugnadsgjengen, våre gode hjelpere i vedprosjektet og andre som gjør en innsats i Naturparken takkes spesielt. Våre samarbeidspartnere i Bergen kommune, Bergen Turlag, Fløibanen og Fløirestauranten takkes for hjelp og godt samarbeid. For tilskudd og gaver takker vi Bergen kommune, våre annonsører, Bergen Bys nyttige og voksende fond, Grieg Foundation, G.C. Rieberfondene, O. Kavli og Knut Kavli s Almennyttige fond og Eigil A. Henriksen. 11

12 Styrets årsberetning for 2003 Bergens Skog- og Træplantningsselskaps formål er å sikre og forvalte de områder som Selskapet disponerer til beste for Bergen by, blant annet ved å foreta planting og drive skogskjøtsel, verne, tilrettelegge og vedlikeholde områdene som rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig del av landskapsbildet og som livsmiljø for planter og dyr, ivareta landskapets egenart og arbeide for vern av kulturminnene i området. Selskapet er etablert 6.august 1868 og registrert som stiftelse. Oppgavene er omfattende, og behovet for innsats er stort i hele naturparken. De økonomiske ressurser setter imidlertid klare begrensninger for hva som kan gjennomføres. Selskapet hadde ved beretningsårets slutt fire fast ansatte. Selskapets virksomhet utøves under nødvendige miljøhensyn. Arbeider i nedslagsfelt for drikkevannsforsyningen gjennomføres i samsvar med pålegg fra kommunale myndigheter. Styret har etter årsmøtet bestått av styreleder Erik Næsgaard, nestleder Børre Liland, styremedlemmene Berit Jacobsen (oppnevnt av Bergen kommune), Gunnar Alsaker, Åse Vaag, Ida Bjerke Olsen, Arne Sælen, Bernt-Håvard Øyen og Einar Johan Grieg. Ingrid Mohn, og Øivind Øvrebotten gikk ut av styret på årsmøtet 25. april. Varamedlem for Bergen kommunes representant har vært Anders Skoglund. Det er avholdt 7 styremøter og en befaring. I tillegg er det avholdt diverse møter i komitéer knyttet til prosjekter og spesielle arbeidsoppgaver. Styret mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Fra er Erling Birkeland nytt styremedlem fra Bergen Kommune med Anne Christine Flø som varamedlem Revisor er KPMG AS. Revisjonshonorar er utbetalt med kr 8.184,-. Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr ,-. Netto finansinntekter er tilført med kr ,- hvoretter årets underskudd blir kr ,-. Underskuddet, kr ,-, foreslås dekket av egenkapitalen. Styret takker de ansatte for innsatsen i beretningsåret og våre bidragsytere for økonomiske tilskudd til virksomheten. Bergen, 24. februar 2004 Erik Næsgaard styreleder Gunnar Alsaker Erling Birkeland Børre Liland Åse Vaag Ida Bjerke Olsen Arne Sælen Bernt-Håvard Øyen Einar J. Grieg 12 Axel Ingvaldsen skogmester

13 Resultatregnskap pr. 31. desember Driftsinntekter og driftskostnader Inntekter Salgsinntekter m.v , ,491 Andre inntekter...note 5 1,751,537 1,623,434 Sum driftsinntekter... 2,096,206 1,936,925 Kostnader Lønninger, folketrygd og personalkostnader... -1,249,379-1,285,737 Andre kjøp, tilvirkning, salgs- og adm.kostnader... -1,163, ,973 Sum driftskostnader... -2,413,134-2,268,710 Driftsresultat , ,785 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter , ,198 Andre finansinntekter , ,969 Andre finanskostnader... -6,712-6,825 Netto finansposter , ,342 Året resultat ,484 37,557 13

14 Balanse pr. 31. desember EIENDELER Varige driftsmidler Bygninger «De Blå Hestene»...note Transportmidler, maskiner o.l Sum anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner...note 2 294, ,000 Aksjer... 1,985 1,985 Sum finansielle anleggsmidler , ,985 Omløpsmidler Kundefordringer... 92,580 10,162 Bankinnskudd (herav bundet )... 4,580,043 4,919,190 Sum omløpsmidler... 4,672,623 4,929,352 Sum eiendeler... 4,968,615 5,245,344 Gjeld og egenkapital Egenkapital Selskapskapital ,562,540 4,524,983 Årets resultat underskudd ,484 37,557 Selskapskapital note 3 4,529,056 4,562,540 Kortsiktig gjeld... Leverandører... 28, ,153 Skyldig folketrygdavgift og skattetrekk... 42,522 81,582 Annen kortsiktig gjeld , ,069 Øremerkede prosjekter...note 4 100, ,000 Sum kortsiktig gjeld , ,804 Sum gjeld og selskapskapital 4,968,615 5,245,344 Bergen, 24. februar 2004 Erik Næsgaard Børre Liland Ida Bjerke Olsen Ingrid Mohn Berit Jacobsen Arne Sælen Bernt-Håvard Øyen Gunnar J. Alsaker Øivind Øvrebotten 14

15 Noter til regnskapet 1. Selskapet er gitt eiendomsrett til kunstverket «De blå hestene» som er plassert på Fløyen. 2. Obligasjoner er oppført til pari verdi. 3. Grunnfond 2,670,056 Testamentariske gaver: Bonnevie Angells Fond 350,000 Bonnevie Angell og hustrus gave 80,000 Hildur og Harald Utnes Fond 90,000 Johan Thesens legat 10,000 A.B. Halvorsens Fond 10,000 H. A. Michelsens Fond 275,000 Konsul J.C. Isdahl`s Legat 24,000 D.H. Griegs Fond 20,000 K.Thisted og h. G.Bentzon Thisteds Fond 250,000 Birger Olav Jaasunds Fond 150,000 Jørn B. Erlandsens minnefond 600,000 1,859,000 Selskapskapital ,529, Ikke benyttede tilskudd til øremerket prosjekt Avsatt til skogsvei i Våkendalen 100, Andre inntekter. Tilskudd Bergen kommune 860,000 Tilskudd Veier, bil 100,000 Tilskudd Hestebergveien 25,000 Tilskudd Løen 50,000 Tilskudd Tilbygg løen 15,000 Tilskudd Uthus 100,000 Tilskudd Fløisletten 72,372 Tilskudd Skomakerdiket 96,200 Tilskudd Damsgårdsfjellet 63,600 Tilskudd Bål- og rasteplasser 27,605 Tilskudd Skogkultur 5,966 Bergen Bys nyttige og voksende fond (benker) 5,100 Kontingenter 150,500 Veiavgift 50,000 Leieinntekter 69,600 Annonseinntekter 43,500 Medlemsaktiviteter (turer) 10,124 Salg jubileumsbøker, merker 2,270 Diverse 4,700 1,751,537 15

16 Mot Ulriken Foto: ØØ Saa snart man er kommet op over de steile styrtninger paa nordøst siden af den bebyggede del af Bergen, i høider paa 3 til 400 meter, er det et bakket, ujævnt lænde med aaser og dalsøk, men i det hele en forholdsvis flatere fjeldsstrekning. Fløifjeldet, Sandviksfjeldet, Rundemanden og Blaamanden ligger paa samme fjeldstrekning og skilles fra Ulriken ved Vaakedalen eller Isdalen, men hænger i øst sammen med denne. Professor Amund Helland (1915). Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 16 BERGENS TIDENDE

17 REVISJONSBERETNING FOR 2003 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Bergens Skog- og Træplantningsselskap for regnskapsåret 2003, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslag til dekning av underskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskifter og gir et uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2003 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslag til dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Bergen, 24. februar 2004 KPMG as Dag Magne Vedvik Statsautorisert revisor 17

18 Utsikt Foto: ØØ Nu ligger Bergen Sund og sterkt omkranst af Sjø og Tinder, et fagers Aands og Haandens Verk af gjæve mænd og kvinder. Saalænge sol fra Fjældets Rand beskrive vil din skjønne strand at vi dig på sjø og land i første Rekke finder Av slike linjer, sakset fra sangboken «Norges sjungende Mænd paa Sjø og Land» må en bli lyrisk stemt. Det er strofer fra de store følelsenes tid og lett kan føres over til denne stemningen i Rundemansveien. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 18 STAR SHIPPING AS

19 HVOR GÅR VI? av styreleder Erik Næsgaard Ved Bystyrets budsjettbehandling for 2003 opplevde vi en samstemt politisk velvilje for å opprettholde tilskuddet til Bergens Skog- og Træplantningsselskap på et akseptabelt nivå. Ca 35% av driften har de senere år vært finansiert av det kommunale tilskuddet; ikke urimelig når vi vet at det alt vesentlige av Selskapets innsats kommer byens borgere til gode. Tar vi også med verdien av dugnadsinnsats og diverse arbeidstreningstiltak, reduseres den kommunale andel av driftsfinansieringen til mellom 25 og 30%. Dette samspillet mellom privat initiativ, borgerånd og kommunal innsats har vært Selskapets styrke, godt fundert på avtalen med Bergen Kommune av Den kommunale budsjettbehandling for inneværende år oppleves derfor som et kraftig «slag i trynet». Vi er selvfølgelig parat til å ta vår del av nedskjæringene i en krisesituasjon for den kommunale økonomi, men et så dramatisk kutt som vi nå har fått varsel om, vil bety nedbemanning (av en arbeidsstyrke på 4 fast ansatte) og full stopp i våre tilretteleggingsoppgaver for friluftslivet. I skrivende stund (primo mars) vet vi ennå ikke størrelsen på kommunens tilskudd, og denne uvissheten er kanskje det verste både for ansatte og styre. I løpet av de kommende uker er vi imidlertid innbudt både til Bystyrekomiteen for miljø og byutvikling og til Byråden for å redegjøre for vår vanskelige situasjon. Usikkerheten rundt det kommunale tilskuddet har fått oss til å tenke alternativt rundt den fremtidige organisering av våre tradisjonelle oppgaver. Hvordan kan kommunen få maksimal uttelling av sin økonomiske innsats samtidig som den verdifulle medvirkning fra Bergens borgerånd bevares? Dette er noe av det vi ønsker å diskutere med bypolitikerne i tiden fremover. Det er nedlagt mye verdifullt planarbeid for byfjellsområdene de siste årene. Hvis ikke politikerne er villige til å satse på tilrettelegging for friluftsliv også i kommunaløkonomiske nedgangstider, er det ikke bare godt planarbeid som er bortkastet; da risikerer man også å skusle bort noe av den viktigste arv vi har å overlevere til kommende generasjoner. 19

20 Våningshus på Øvre Erdal gård Foto: ØØ Bak Ulriken finnes idyller få vet om. I beretningsåret tok Dag Sletten medlemmene med på en tur fra Grimen til Lægdene. Da kom man over dette huset. Fra de eldste tider var gården grunnlaget for familien og samfunnet i Norge. Det fornemste var ættegårdene, slik lyrikeren Tore Ørjaseter skildret det i 1908 i diktet «Ættar-arv». Å sitja på garden Son etter faren det er den likaste lagnad for karen. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 20

21 SELSKAPETS ÅRSMØTE holdes torsdag 29. april 2004 kl PÅ FLØIEN FOLKERESTAURANT Gratis Fløibane klokken og fra nedre stasjon mot fremvisning av årsberetning i billettluken og utdeling av billett. Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent og referent 2. Styrets beretning 3. Årsregnskap 4. Innkomne saker. 5. Valg av styreleder og styremedlemmer. På valg er: Styreleder Erik Næsgaard styremedlemmene Børre Liland, Gunnar J. Alsaker, Bernt-Håvard Øyen, Ida Bjerke Olsen 6. Valg av valgkomité 7. Valg av revisor I tilknytning til årsmøtet holder botaniker Bjørn Moe lysbildeforedrag om: «Floraen på byfjellene» VELKOMMEN 21

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2004 Beretning om virksomheten Selskapets 136. år Sidene 3 13 Årsberetning

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2001 Sagen Beretning om virksomheten Selskapets 133. år Sidene 3-11 Årsberetning

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2007 Beretning om virksomheten Selskapets 139. år Side 4 Styrets beretning

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2009 Selskapets 141. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2009 Selskapets 141. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2009 Selskapets 141. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2009 Beretning om virksomheten Selskapets 141. år Side 4-5 Styrets beretning

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

BRUK OG FORVALTNING AV BYMARKA I TRONDHEIM UTILIZATION AND MANAGAMENT OF URBAN WOODLAND IN TRONDHEIM

BRUK OG FORVALTNING AV BYMARKA I TRONDHEIM UTILIZATION AND MANAGAMENT OF URBAN WOODLAND IN TRONDHEIM BRUK OG FORVALTNING AV BYMARKA I TRONDHEIM UTILIZATION AND MANAGAMENT OF URBAN WOODLAND IN TRONDHEIM ANDERS PAGANDER BORGAR ØSTERÅS UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

Vinter 2011. Påskeskirennet, Foto: Monica Thuv. side 30

Vinter 2011. Påskeskirennet, Foto: Monica Thuv. side 30 Vinter 2011 Foto: Monica Thuv Påskeskirennet, side 30 Leder Kåre B. Hansen, leder i Mysusæter Vel Nytt år og nye muligheter! Bare Furøsjøvegen hadde skiløype før jul. Dette viser nødvendigheten av å få

Detaljer

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET Naturopplevelser for livet INNHOLD Et friskere folk gjennom friluftslivet! Et friskere folk gjennom friluftslivet! 3 Styrets årsberetning 4 Arabisk på Selhamar

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag, 28.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS 2014-1 - - 2 - Årsberetning 2014 STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2014-2015 NOA feiret i 2014 sitt 100-årsjubileum, som landets eldste

Detaljer

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag 27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag Side 2 Innhold A. Innledning og oppsummering... 3 B. Medlemmer i arbeidsgruppen, arbeidsform,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden 2012 1 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført. 2012 var også det første året OF ikke var medlem

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag avholdes mandag 05.05.2003 kl. 18.00 i Menighetssalen i Røa kirke, Nordengveien 9. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan.

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan. Kjære nabo! Før sommeren i 2012 var vi ferdige med oppussing av oppgangene innvendig. Et prosjekt som har stor visuell betydning og gir et godt førsteinntrykk av oppgangene. Dette har omfattet skifte av

Detaljer

Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38

Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38 Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38 Gisledal mølle Etterlysning av historier, bilder og dokumenter Krysset ved Bråte bru Statsråd Ihlens vei Bevaring av Norges første industrijernbane

Detaljer

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Nr. 4 2012 Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt Arbeidslyst hos Klæbu Industrier Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Innhold Nr. 4 2012 4 Mange ville ha hjelp til selvhjelp 6 Sats

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 26. mai

Detaljer