Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2003 Selskapets 135. år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2003 Selskapets 135. år"

Transkript

1 Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2003 Selskapets 135. år

2 Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2003 Beretning om virksomheten Selskapets 135. år Sidene 3 11 Årsberetning Side 12 Styrets beretning Sidene Regnskapet 2003 Side 17 Revisjonsberetning Side 19 Hvor går vi? Side Benker i Fløyenområdet Sidene Bruksplan for Fløyen Sidene Skogskjøtselen i naturparken mål og midler Sidene Skogbranner i bergensområdet Sagen Øvre Bleken gård Tlf Postadresse: Postboks 3139, Årstad 5829 Bergen Skogmester: Axel Ingvaldsen Redaksjon: Jo Gjerstad Axel Ingvaldsen ØIVIND ØVREBOTTEN Opplag: Fotografer: AI: Axel Ingvaldsen AM: Astrid Mohn BL: Børre Liland JG: Jo Gjerstad JRB: Jan Robert Brandsdal ØØ: Øivind Øvrebotten SALG FRA SAGEN Fra Sagen selges det bl.a. ved, materialer, benker og hoggestabber. Vi har også et utvalg i diverse emner for treskjæring etc, og T-skjorter med Selskapets emblem. Salget gir Selskapet inntekter som brukes i Naturparken, samtidig som ressursene utnyttes best mulig. Forsiden: Varden på fjellet. Foto: ØØ Grafisk tilrettelegging: Jo Gjerstad Produksjon: BODONI HUS

3 BERETNING OM VIRKSOMHETEN I 2003 Årsmøtet ble holdt torsdag 24. april på Fløirestauranten. Styrets leder ønsket de 60 fremmøtte velkommen og takket redaksjonskomiteen og andre bidragsytere til årsberetningen for vel utført arbeid. Bjarne Gunnar Eide ble valgt til møteleder og Axel Ingvaldsen til referent. Beretning om virksomheten for år 2002 ble gjennomgått, og i forbindelse med gjennomgåelsen ga styremedlemmene korte orienteringer til beretningen. Styrets årsberetning for år 2002 ble opplest og enstemmig vedtatt. Regnskapet for 2002 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt. Styrets forslag til økning av årskontingenten fra kr til kr ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteens leder Tor Samuelsen ledet valget. Styrets leder Erik Næsgaard ble gjenvalgt for ett år. Nestleder Børre Liland ble også gjenvalgt for ett år. Styremedlem Arne Sælen ble gjenvalgt for to år. Styremedlemmene Ingrid Mohn og Øivind Øvrebotten hadde frasagt seg gjenvalg, og som nye styremedlemmer ble Åse Vaag og Einar Johan Grieg valgt for to år. I valgkomiteen ble Tor J. Samuelsen og Ingrid Haukeland gjenvalgt for ett år. KPMG ble gjenvalgt som revisor. Etter årsmøtet holdt geolog Øystein J. Jansen et kåseri om «Bergensdalens og byfjellenes geologi». Etter årsmøtet har styret bestått av: Styreleder Erik Næsgaard, nestleder Børre Liland, styremedlemmene Åse Vaag, Einar Johan Grieg, Bernt-Håvard Øyen, Gunnar J. Alsaker, Arne Sælen, Ida Bjerke Olsen og Bergen kommunes representant Berit Jacobsen med personlig varamedlem Andres Skoglund. Planting I 2003 ble det plantet 300 fjelledelgran (Abies lasiocarpa), 200 gran (Picea abies) og 500 douglas (Pseudotsuga menziesii), til sammen 1000 planter. Onsdag 7. mai var Bergenhus og Åsane Rotary klubber på sin årlige plantetur til Fløyen. 300 fjelledelgran ble plantet i Eventyrskogen øst for Selskapets stallbygning på gamle Fløyen. Fredag 16. mai var en klasse fra Christi Krybbe skoler og plantet 200 gran i et felt øst for veien fra Skomakerdiket til Blåmanns-

4 Ivrige skogplantere; Stein Mohn og Axel Ingvaldsen planter, mens Erik Næsgaard og Børre Liland kontrollerer at det hele går riktig for seg. Foto: AM veien. Dette feltet var, som fjorårets felt, ryddet av Kalfarkollektivet i forbindelse med deres vedprosjekt på Fløyen. Før plantingen startet, ryddet elevene boss langs veiene og i terrenget på Fløyen. Dette er noe som både Selskapet og turgåerne setter stor pris på. I slutten av mai plantet egne ansatte 500 douglas i et nytt hogstfelt ved Rådmann Mohrs vei i Isdalen. I løpet av året er det blitt klart at det fra år 2004 ikke vil bli gitt tilskudd til nyplanting. Selskapets behov for planting i årene fremover vil derfor bli et økonomisk spørsmål. Skogskjøtsel Året 2003 har vært et normal år med hensyn til vær og vind. Det som er blitt normalt de senere år er milde vintre med lite snø og frost. Større stormer med mye rotvelt har også vært fraværende de siste årene. Siden orkanen i 1994 har derfor rotvelt vært et lite problem. Unntaket er våre mange buskfurufelt som nå er kommet i en alder hvor de svært lett brekkes ned av vind eller snø. Værforholdene begrenser Skogselskapets muligheter for kjøring i terrenget med vårt utstyr. Veibygging er derfor nødvendig noen steder for gjennomføring av Selskapets plan for skogskjøtsel i Naturparken. I løpet av vinteren ble hogsten ved Rådmann Mohrs vei, som startet i 2002, videreført. Sagtømmeret fra den grove granskogen ble kjørt til Sagen for videre foredling. Sammen med Grønn avdeling i Bergen kommune ble fem store 130 år gamle graner på nedsiden av Fjellveien ved Christinegård fjernet. Granene representerte en fare for bebyggelsen i området og beslutningen om fjerning ble tatt etter lang tids vurdering og saksbehandling. En del av de groveste stokkene målte cm i diameter. Disse ble kjørt til Fløyen for videreforedling til benker og bord. Som jubileumsgave til Fløibanen ryddet Selskapets mannskaper for utsikt fra Fløyen og langs sydsiden av øvre banetrase. I tillegg ble ca. 30 større trær fjernet fra nordsiden av samme trase. Arbeidet som her ble utført krever en høy grad av sikkerhet og kompetanse. Våre ansatte skal ha stor honnør for godt utført arbeid. I forbindelse med tilrettelegging for oppsetting av 5 rasteplasser på Fløyen, ble det ryddet og tynnet rundt lokaliseringen av disse plassene. På Fløyslet-

5 ten ble det også ryddet og fjerne mange trær som ledd i de pågående arbeider i forbindelse med oppjustering av området. Også i år har det vært behov for stimaterialer av buskfuru. I mai og juni ble det hogd furu ved Aasebu og på Fløyen. Materialer til 250 meter med sti på Damsgårdsfjellet ble skåret på båndsagen på Fløyen. Materialene ble transportert med helikopter. Den delen av furuene som ikke kan brukes til materialer havner i Selskapets vedproduksjon. I løpet av høsten har det i tråd med Selskapets nye skjøtselsplan vært tynnet i et eldre granfelt ved Nedrediket på Fløyen. Her er mange av de største trærne felt og fjernet for å gi lys og bedre vilkår for resten av bestanden. I løpet av året er flere store bøketrær død på rot. Dette kan skyldes soppangrep eller påvirkning av grus og sand som legger seg oppover barken på treet. Trærne er felt av egne ansatte og brukt i vedproduksjonen. De største og fineste stokkene skjæres opp til bordplater. Grunnet mindre personell til skogskjøtsel har det i løpet av året vært mindre aktivitet i skogen enn vanlig. Særlig har dette gått ut over kulturarbeider som tynning og avstandsregulering. Total avvirkning for året tilsvarer 450 m 3, noe som er en reduksjon fra året før på 160 m m 3 tømmer er forbrukt på eget sagbruk og 100 m 3 er solgt som sliptømmer. Til egen vedproduksjon er det gått med 80 m 3 og 60 m 3 er solgt til andre. Selskapets dugnadsgjeng Også i 2003 har dugnadsgjengen utført et stort og nyttig arbeid for Selskapet. Under ledelse av Børre Liland og med assistentene Sverre Jørgensen og Arvid Rolland er det utført 21 organiserte dugnader i løpet av året. Arbei- I løpet av beretningsåret ble hogsten ved Rådmann Mohrs vei videreført. Foto: AI

6 det med stien fra Fløyen til Skomakerdiket har fortsatt. I tillegg er store deler av terrenget syd for stien ryddet. Mindre trær og busker er fjernet, og det er foretatt oppkvisting på gjenstående trær. Utsikten ved Fløypilen som dugnadsgjengen ryddet i 1999, ble ryddet på nytt i løpet av året. Det største arbeidet ble imidlertid utført på Øvre Bleken. Terrenget mellom husene og Fjellveien ble ryddet for kratt og mindre trær, slik at Øvre Bleken på nytt kan sees fra Fjellveien. I tillegg ble gjerder og vinduer malt og et stort arbeide med grøfting og muring på utsiden av Løen ble fullført. Medlemmer av dugnadsgjengen sto også for et stort arbeid knyttet til oppgradering av medlemslisten og til utsendelse av årsberetningen til våre medlemmer. Til sammen har 23 forskjellige personer deltatt på en eller flere dugnader. Fredag 20. november deltok hele 22 personer på en meget vellykket sesongavvikling på Løen. Selskapets stier og veier Været i 2003 har vært normalt i forhold til vedlikehold av Selskapets mange veier. Selv under normale forhold oppstår det skader når kortvarige regnskyll bevirker at vannet finner vei ut av grøftene og følger veibanen. Grunnet redusert bemanning, beskrevet annet sted i beretningen, har innsatsen til vedlikehold av veier blitt noe nedprioritert. Vedlikehold av de mest brukte veiene som Kamveien og Blåmansveien har blitt prioritert. Andre veier med gamle skader Dugnadsgjengen har også i 2003 utført et stort arbeid i Naturparken Foto: BL

7 Tirsdag 10. juni var styret på befaring i Våkendalen. På Tarlebø var det godt med en rast. Fra venstre: Gunnar J. Alsaker, Ida Bjerke Olsen, Åse Vaag, Børre Liland og Berit Jacobsen. Foto: AI har ikke blitt satt i stand i løpet av året. En rapport utarbeidet av Tur- og friluftskomiteen viser at det er nødvendig med en omfattende oppjustering av veinettet for å sette dette i stand til å tåle dagens trafikk og gjøre det mulig å vedlikeholde veinettet på en effektiv måte. Med dagens ressurser klarer Selskapet kun å utbedre skader etter hvert som disse oppstår. På samme måte som i 2002 ble det produsert stimaterialer på båndsagen på Fløyen. I regi av byfjellsforvalteren i Bergen kommune og ved hjelp av folk innleid av Selskapet, ble 250 m sti laget på Damsgårdsfjellet nord for Nordnesdalen. Selskapets dugnadsgjeng har arbeidet videre med stien fra Fløyen til Skomakerdiket. Bruksplan for Fløyenområdet ble vedtatt av Bergen bystyre 29. september I den vedtatte handlingsplanen for området er det foreslått store bevilgninger til stiutbedringer på Fløyen i perioden 2003 til Styrets arbeid Det har i løpet av året vært avholdt 7 styremøter og en befaring. Tirsdag 10. juni var styret på befaring til Våkendalen. Først gikk turen opp lien vest for Kobbeltvedt hvor Selskapet har planlagt en ny skogsvei. Hensikten med veien er å drive riktig skogskjøtsel i området slik Selskapets nye strategidokument. «Mål og retningslinjer for skogskjøtselen i Bergens Naturpark», trekker opp. Det var også tid til en tur gjennom den fine bøkeskogen i området før befa-

8 ringen ble avsluttet med en tur via Tarlebø og kulturminnene der. Turen ble avsluttet med et måltid mat ved ruinene på Tarlebø og samtale rundt det som var observert på turen. Mellom styremøtene foregår det mye arbeid i de ulike komiteer som er oppnevnt av styret. Medlemskomiteen har også i 2003 vært svært aktiv. I løpet av våren er det avviklet åtte guidete turer med til sammen 296 deltakere. Fuglesangturen 5. juni ble avlyst på grunn av svært dårlig vær og bare to fremmøtte. Størst deltakelse hadde turen til Kvarven festning med 78 deltakere. Medlemskomiteens innsats med dugnad og i forhold til medlemsregister er omtalt annet sted i beretningen. Årets byfjellsdag var lagt til Kanadaskogen søndag 7. september. Også i år var det mange besøkende på vår stand. Medlemskomiteen sto også for en utstilling på Bergen Storsenter. Kulturkomiteen har fortsatt sitt arbeid i Våkendalen. Det er utarbeidet planer for resten av rundløypen mellom de ulike kulturminner i området. Søknader er sendt ulike fond i Bergen og ved årets slutt var det mottatt tilsagn om støtte for hele beløpet på kr , det samme beløp som det er søkt om. Arbeidene kan derfor starte i Løekomiteens prosjekt i Løekjelleren har i løpet av året kommet nærmere fullføring. Kjelleren er ferdig utgravd, det er støpt gulv og innkjøpt dør og nye vinduer. Det er også lagt frem rør for elektrisitet. Fullføring av hele prosjektet er avhengig av flere midler. Tirsdag 27. mai ledet Dag Sletten en entusiastisk gjeng turgåere over Landåsfjellet fra Grimen til Lægdene. Foto: ØØ

9 Løens kjeller ble i løpet av 2003 ferdig utgravd. Foto: AI Skogkomiteen har fullført det viktigste arbeidet med «Mål og retningslinjer for skogskjøtselen i Bergens Naturpark». Bernt-Håvard Øyen har annet sted i beretningen skrevet en kortversjon av dokumentet. Planene for en skogsvei til skogsområdene vest for Kobbeltvedt i Våkendalen er i løpet av året godkjent. Tur- og friluftskomiteen har i løpet av året gjort ferdig sitt store arbeid med Selskapets veier. Dokumentet, kalt Turveisregistreringer, er en nøyaktig tilstandsrapport av 18 km med turvei og kostnader for oppjustering av veinettet til en tilfredsstillende standard. Veiene på Ulriken og Løvstakken er i denne omgang ikke tatt med. Andre komiteer har også vært aktive uten at det er gjennomført nye tiltak. Mannskapssituasjonen Selskapet har i dag fire faste stillinger. På grunn av langtidssykefravær har bemanningen vært noe redusert i I tillegg har vår faste skogsarbeider Yngve Nymark søkt ulønnet permisjon i et år frem til august Rune Eriksen, vår lærling, avsluttet læretiden i mai for å ta fagbrevet i skogsarbeiderfaget. Vi gratulerer. Rune er nå midlertidig ansatt i stilling som skogsarbeider. I november kom Åge Indrefjord inn i praksisplass for å vurdere mulighetene for å fortsette som lærling i skogsarbeiderfaget. Mannskapssituasjonen har ført

10 til en viss omprioritering av arbeidsoppgaver. Resultatet er blitt reduksjon av innsatsen i skogskjøtsel og veivedlikehold. Heldigvis fortsetter våre mange gode hjelpere for fullt. Torstein Handeland fortsetter i vår vedproduksjon. Han har nå fått hjelp av flere. Pensjonist Johnny Andersen fortsetter trofast å holde hagen og områdene på Øvre Bleken i god stand. Erlend Aarsand har hatt jobb som sommervikar og Morten Westergård har bruke skolearbeidsuken i Selskapets tjeneste. I tillegg gjør dugnadsgjengen i stadig større grad nyttig arbeid for Selskapet. Våre prosjektmedarbeidere har også i 2003 gjort en stor innsats. Til arbeid med stier, rasteplasser på Fløyen, utbedring av trapper i Stoltzekleiven og andre ting, har Ole-Petter Amundsen, Øystein Hole, Svein Træland, Ole Kristian Justnæs og Harald Toppe vært engasjert i kortere eller lengre perioder. Til det krevende arbeidet med grindverksbygg til de nye rasteplassene på Fløyen har Einar Holmefjord og Torbjørn Skjold med flere utført et fagmessig vanskelig arbeid til vårt, og forhåpentligvis også publikums tilfredshet. Samarbeid med andre Arbeidet i Byfjellsrådet, hvor skogmester Axel Ingvaldsen er vår representant, har nå funnet sin form. Møtene går på omgang mellom de ulike aktørene og gir mulighet til å utveksle meninger og informere om saker som vedrører byfjellene. I forbindelse med sitt 10-års jubileum ønsket Statoil å gi en gave til Bergen by. Kr 250,000 var øremerket byfjellene og Bergen kommune som mottaker besluttet å bruke hele summen til opprustning av området rundt Skomakerdiket. Etter en planleggingsfase kom arbeidet i gang på vårparten og i løpet av året er grill, bålplass, bord og benker, grindverkshus og tavler med informasjon kommet på plass. I tillegg er veien rundt vannet og den lille stranden fornyet. Området er nå blitt mer brukervennlig og fremstår som en perle til stor glede for de mange brukerne, både nye og gamle. Selskapets rolle i prosjektet har vært produksjon av grindverksbygget, bord, benker og tavler samt assistanse til utførende entreprenør Øystein Lyssand. I samarbeid med byfjellsforvalter er en tilsvarende oppjustering startet på Fløysletten. Ved årsskiftet er bålplass og grill kommet på plass og den øvre sletten er grøftet og utvidet. Her skal det senere komme på plass akebakke, gapahauk, bord, benker og en scene. Fremdriften videre er avhengig av nye midler. I samarbeid med Grønn avdeling/byfjellsforvalteren og Fløibanen har Selskapet tatt på seg å bygge 5 grindverksbygg som Fløibanen har skaffet sponsormidler til. Ved årsskiftet var tre stykker kommet på plass og resten vil være klare til våren Rasteplassene representerer noe nytt på Fløyen, men tilbakemeldinger fra publikum indikerer allerede at dette er noe som ønskes velkommen. 10

11 Medlemstallet Selskapet har i 2003 fått 68 nye medlemmer fordelt på 61 årsbetalende og 7 livsvarige. Avgangen har vært på 50 medlemmer fordelt på 39 årsbetalende og 11 livsvarige. Vårt nye medlemstall er nå fordelt på årsbetalende, inkludert 22 bedriftsmedlemmer og 894 livsvarige medlemmer. Ved hjelp fra medlemskomiteen er medlemsarkivet gjennomgått og rettet opp. Kontingentinnbetaling er kontrollert, og det er sendt purring til alle de som ikke har betalt. Ved den årlig utsendelse av årsberetning er det vanlig å få i retur ca. 200 forsendelser på grunn av feil adresse eller flytting. I løpet av året har Hanne Liland lagt ned et stor arbeid med oppretting av vårt medlemsarkiv. Vi er henne en stor takk skyldig for dette. Nytt medlemsregister vil bli sendt våre medlemmer i løpet av vinteren Kommunens bidrag og mottatte gaver Kommunens bidrag for 2002 var på kr , som er kr mer enn i Fra Bergen Bys nyttige og voksende fond er det mottatt kr Fra Eigil A. Henriksen er det mottatt en gave på kr Fra Grieg Foundation er det mottatt en gave på kr som giver ønsker skal brukes til drift/avvirkning av skogen. Fra G.C. Rieberfondene og fra O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond, er det mottatt kr. 50,000, fra hver, til bygging av toalett og servicebygg på Øvre Bleken. Økonomi Fallende renter gjør at regnskapet, til tross for økning i det kommunale tilskuddet, er gjort opp med underskudd. Prosjektfinansiering og øremerkede tilskudd utgjør en stadig større del av Selskapets inntekter. Et fortsatt fallende rentenivå og skremmende signaler om kommunens tilskudd for 2004 gjør at driftsfinansieringen blir en tung utfordring for året vi er inne i. Styret takker Styret takker alle ansatte for godt utført arbeid. Våre mange ulønnede medhjelpere i dugnadsgjengen, våre gode hjelpere i vedprosjektet og andre som gjør en innsats i Naturparken takkes spesielt. Våre samarbeidspartnere i Bergen kommune, Bergen Turlag, Fløibanen og Fløirestauranten takkes for hjelp og godt samarbeid. For tilskudd og gaver takker vi Bergen kommune, våre annonsører, Bergen Bys nyttige og voksende fond, Grieg Foundation, G.C. Rieberfondene, O. Kavli og Knut Kavli s Almennyttige fond og Eigil A. Henriksen. 11

12 Styrets årsberetning for 2003 Bergens Skog- og Træplantningsselskaps formål er å sikre og forvalte de områder som Selskapet disponerer til beste for Bergen by, blant annet ved å foreta planting og drive skogskjøtsel, verne, tilrettelegge og vedlikeholde områdene som rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig del av landskapsbildet og som livsmiljø for planter og dyr, ivareta landskapets egenart og arbeide for vern av kulturminnene i området. Selskapet er etablert 6.august 1868 og registrert som stiftelse. Oppgavene er omfattende, og behovet for innsats er stort i hele naturparken. De økonomiske ressurser setter imidlertid klare begrensninger for hva som kan gjennomføres. Selskapet hadde ved beretningsårets slutt fire fast ansatte. Selskapets virksomhet utøves under nødvendige miljøhensyn. Arbeider i nedslagsfelt for drikkevannsforsyningen gjennomføres i samsvar med pålegg fra kommunale myndigheter. Styret har etter årsmøtet bestått av styreleder Erik Næsgaard, nestleder Børre Liland, styremedlemmene Berit Jacobsen (oppnevnt av Bergen kommune), Gunnar Alsaker, Åse Vaag, Ida Bjerke Olsen, Arne Sælen, Bernt-Håvard Øyen og Einar Johan Grieg. Ingrid Mohn, og Øivind Øvrebotten gikk ut av styret på årsmøtet 25. april. Varamedlem for Bergen kommunes representant har vært Anders Skoglund. Det er avholdt 7 styremøter og en befaring. I tillegg er det avholdt diverse møter i komitéer knyttet til prosjekter og spesielle arbeidsoppgaver. Styret mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Fra er Erling Birkeland nytt styremedlem fra Bergen Kommune med Anne Christine Flø som varamedlem Revisor er KPMG AS. Revisjonshonorar er utbetalt med kr 8.184,-. Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr ,-. Netto finansinntekter er tilført med kr ,- hvoretter årets underskudd blir kr ,-. Underskuddet, kr ,-, foreslås dekket av egenkapitalen. Styret takker de ansatte for innsatsen i beretningsåret og våre bidragsytere for økonomiske tilskudd til virksomheten. Bergen, 24. februar 2004 Erik Næsgaard styreleder Gunnar Alsaker Erling Birkeland Børre Liland Åse Vaag Ida Bjerke Olsen Arne Sælen Bernt-Håvard Øyen Einar J. Grieg 12 Axel Ingvaldsen skogmester

13 Resultatregnskap pr. 31. desember Driftsinntekter og driftskostnader Inntekter Salgsinntekter m.v , ,491 Andre inntekter...note 5 1,751,537 1,623,434 Sum driftsinntekter... 2,096,206 1,936,925 Kostnader Lønninger, folketrygd og personalkostnader... -1,249,379-1,285,737 Andre kjøp, tilvirkning, salgs- og adm.kostnader... -1,163, ,973 Sum driftskostnader... -2,413,134-2,268,710 Driftsresultat , ,785 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter , ,198 Andre finansinntekter , ,969 Andre finanskostnader... -6,712-6,825 Netto finansposter , ,342 Året resultat ,484 37,557 13

14 Balanse pr. 31. desember EIENDELER Varige driftsmidler Bygninger «De Blå Hestene»...note Transportmidler, maskiner o.l Sum anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner...note 2 294, ,000 Aksjer... 1,985 1,985 Sum finansielle anleggsmidler , ,985 Omløpsmidler Kundefordringer... 92,580 10,162 Bankinnskudd (herav bundet )... 4,580,043 4,919,190 Sum omløpsmidler... 4,672,623 4,929,352 Sum eiendeler... 4,968,615 5,245,344 Gjeld og egenkapital Egenkapital Selskapskapital ,562,540 4,524,983 Årets resultat underskudd ,484 37,557 Selskapskapital note 3 4,529,056 4,562,540 Kortsiktig gjeld... Leverandører... 28, ,153 Skyldig folketrygdavgift og skattetrekk... 42,522 81,582 Annen kortsiktig gjeld , ,069 Øremerkede prosjekter...note 4 100, ,000 Sum kortsiktig gjeld , ,804 Sum gjeld og selskapskapital 4,968,615 5,245,344 Bergen, 24. februar 2004 Erik Næsgaard Børre Liland Ida Bjerke Olsen Ingrid Mohn Berit Jacobsen Arne Sælen Bernt-Håvard Øyen Gunnar J. Alsaker Øivind Øvrebotten 14

15 Noter til regnskapet 1. Selskapet er gitt eiendomsrett til kunstverket «De blå hestene» som er plassert på Fløyen. 2. Obligasjoner er oppført til pari verdi. 3. Grunnfond 2,670,056 Testamentariske gaver: Bonnevie Angells Fond 350,000 Bonnevie Angell og hustrus gave 80,000 Hildur og Harald Utnes Fond 90,000 Johan Thesens legat 10,000 A.B. Halvorsens Fond 10,000 H. A. Michelsens Fond 275,000 Konsul J.C. Isdahl`s Legat 24,000 D.H. Griegs Fond 20,000 K.Thisted og h. G.Bentzon Thisteds Fond 250,000 Birger Olav Jaasunds Fond 150,000 Jørn B. Erlandsens minnefond 600,000 1,859,000 Selskapskapital ,529, Ikke benyttede tilskudd til øremerket prosjekt Avsatt til skogsvei i Våkendalen 100, Andre inntekter. Tilskudd Bergen kommune 860,000 Tilskudd Veier, bil 100,000 Tilskudd Hestebergveien 25,000 Tilskudd Løen 50,000 Tilskudd Tilbygg løen 15,000 Tilskudd Uthus 100,000 Tilskudd Fløisletten 72,372 Tilskudd Skomakerdiket 96,200 Tilskudd Damsgårdsfjellet 63,600 Tilskudd Bål- og rasteplasser 27,605 Tilskudd Skogkultur 5,966 Bergen Bys nyttige og voksende fond (benker) 5,100 Kontingenter 150,500 Veiavgift 50,000 Leieinntekter 69,600 Annonseinntekter 43,500 Medlemsaktiviteter (turer) 10,124 Salg jubileumsbøker, merker 2,270 Diverse 4,700 1,751,537 15

16 Mot Ulriken Foto: ØØ Saa snart man er kommet op over de steile styrtninger paa nordøst siden af den bebyggede del af Bergen, i høider paa 3 til 400 meter, er det et bakket, ujævnt lænde med aaser og dalsøk, men i det hele en forholdsvis flatere fjeldsstrekning. Fløifjeldet, Sandviksfjeldet, Rundemanden og Blaamanden ligger paa samme fjeldstrekning og skilles fra Ulriken ved Vaakedalen eller Isdalen, men hænger i øst sammen med denne. Professor Amund Helland (1915). Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 16 BERGENS TIDENDE

17 REVISJONSBERETNING FOR 2003 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Bergens Skog- og Træplantningsselskap for regnskapsåret 2003, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslag til dekning av underskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskifter og gir et uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2003 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslag til dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Bergen, 24. februar 2004 KPMG as Dag Magne Vedvik Statsautorisert revisor 17

18 Utsikt Foto: ØØ Nu ligger Bergen Sund og sterkt omkranst af Sjø og Tinder, et fagers Aands og Haandens Verk af gjæve mænd og kvinder. Saalænge sol fra Fjældets Rand beskrive vil din skjønne strand at vi dig på sjø og land i første Rekke finder Av slike linjer, sakset fra sangboken «Norges sjungende Mænd paa Sjø og Land» må en bli lyrisk stemt. Det er strofer fra de store følelsenes tid og lett kan føres over til denne stemningen i Rundemansveien. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 18 STAR SHIPPING AS

19 HVOR GÅR VI? av styreleder Erik Næsgaard Ved Bystyrets budsjettbehandling for 2003 opplevde vi en samstemt politisk velvilje for å opprettholde tilskuddet til Bergens Skog- og Træplantningsselskap på et akseptabelt nivå. Ca 35% av driften har de senere år vært finansiert av det kommunale tilskuddet; ikke urimelig når vi vet at det alt vesentlige av Selskapets innsats kommer byens borgere til gode. Tar vi også med verdien av dugnadsinnsats og diverse arbeidstreningstiltak, reduseres den kommunale andel av driftsfinansieringen til mellom 25 og 30%. Dette samspillet mellom privat initiativ, borgerånd og kommunal innsats har vært Selskapets styrke, godt fundert på avtalen med Bergen Kommune av Den kommunale budsjettbehandling for inneværende år oppleves derfor som et kraftig «slag i trynet». Vi er selvfølgelig parat til å ta vår del av nedskjæringene i en krisesituasjon for den kommunale økonomi, men et så dramatisk kutt som vi nå har fått varsel om, vil bety nedbemanning (av en arbeidsstyrke på 4 fast ansatte) og full stopp i våre tilretteleggingsoppgaver for friluftslivet. I skrivende stund (primo mars) vet vi ennå ikke størrelsen på kommunens tilskudd, og denne uvissheten er kanskje det verste både for ansatte og styre. I løpet av de kommende uker er vi imidlertid innbudt både til Bystyrekomiteen for miljø og byutvikling og til Byråden for å redegjøre for vår vanskelige situasjon. Usikkerheten rundt det kommunale tilskuddet har fått oss til å tenke alternativt rundt den fremtidige organisering av våre tradisjonelle oppgaver. Hvordan kan kommunen få maksimal uttelling av sin økonomiske innsats samtidig som den verdifulle medvirkning fra Bergens borgerånd bevares? Dette er noe av det vi ønsker å diskutere med bypolitikerne i tiden fremover. Det er nedlagt mye verdifullt planarbeid for byfjellsområdene de siste årene. Hvis ikke politikerne er villige til å satse på tilrettelegging for friluftsliv også i kommunaløkonomiske nedgangstider, er det ikke bare godt planarbeid som er bortkastet; da risikerer man også å skusle bort noe av den viktigste arv vi har å overlevere til kommende generasjoner. 19

20 Våningshus på Øvre Erdal gård Foto: ØØ Bak Ulriken finnes idyller få vet om. I beretningsåret tok Dag Sletten medlemmene med på en tur fra Grimen til Lægdene. Da kom man over dette huset. Fra de eldste tider var gården grunnlaget for familien og samfunnet i Norge. Det fornemste var ættegårdene, slik lyrikeren Tore Ørjaseter skildret det i 1908 i diktet «Ættar-arv». Å sitja på garden Son etter faren det er den likaste lagnad for karen. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 20

21 SELSKAPETS ÅRSMØTE holdes torsdag 29. april 2004 kl PÅ FLØIEN FOLKERESTAURANT Gratis Fløibane klokken og fra nedre stasjon mot fremvisning av årsberetning i billettluken og utdeling av billett. Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent og referent 2. Styrets beretning 3. Årsregnskap 4. Innkomne saker. 5. Valg av styreleder og styremedlemmer. På valg er: Styreleder Erik Næsgaard styremedlemmene Børre Liland, Gunnar J. Alsaker, Bernt-Håvard Øyen, Ida Bjerke Olsen 6. Valg av valgkomité 7. Valg av revisor I tilknytning til årsmøtet holder botaniker Bjørn Moe lysbildeforedrag om: «Floraen på byfjellene» VELKOMMEN 21

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Styrets beretning Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning

Styrets beretning Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning Styrets beretning 2002 o Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning Åse Gruda Skards fond til barne- og utviklingspsykologisk forskning frå Åse Gruda Skard til støtte for forskningsprosjekt

Detaljer

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert av Thomas K Jelstrup Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende legater: Disponent Otto Andersen og hustru Karen

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge Styrets beretning 2002 (nedenfor betegnet Fondet) er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon - stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond Styrets beretning 2002 Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket

Styrets beretning Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket Styrets beretning 2002 Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket i Oslo Legatet er opprettet på grunnlag av Miss Edith M. Sewell' s testamentariske gave til Universitetsbiblioteket i Oslo.

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Styrets beretning Professor Morgenstiernes

Styrets beretning Professor Morgenstiernes , Styrets beretning 2002 Professor Morgenstiernes fond "Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier" ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha,

Detaljer

Styrets beretning Olav Paus Grunts legat ved Universitetet i Oslo

Styrets beretning Olav Paus Grunts legat ved Universitetet i Oslo Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet ved testament av 2. juni 1958 av Lisken Paus Grunt til minne om hennes sønn, lektor Olav Paus Grunt. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til innkjøp

Detaljer

Styrets beretning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Styrets beretning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Styrets beretning 2002 Dr. Fiirst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk

Detaljer

Styrets beretning Hans Siewers' legat

Styrets beretning Hans Siewers' legat Styrets beretning 2002 Hans Siewers' legat Legatet er opprettet av cand philol Hans Siewers Hvert 3 år skal den disponible del av avkastningen de siste tre årene tildeles som stipend til vitenskapelig

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat o o Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av lærerinne Anna Kristine Døscher Daae og advokat Leif Martin Løvestad til minne om cand. real. Ludvig Daae Løvestad som falt under krigen 1940-45.Den disponible

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2002 Selskapets 134. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2002 Selskapets 134. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2002 Selskapets 134. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2002 Beretning om virksomheten Selskapets 134. år Sidene 3-13 Årsberetning

Detaljer

Styrets beretning Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Styrets beretning Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av Halina Birkeland ved testament av 8 mars 1989 Legatets formål er å fremme forskning innen litteratur og språk Stiftelsen er registrert hos Fylkesmannen i

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Styrets beretning Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Styrets beretning Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat ' Styrets beretning 2002 Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat Legatet er en sammenslåing av Professor Rathkes legat, Professor R. Colletts legat til undersøkelser og bearbeidelse

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Styrets beretning Johs. I. Svanho1msfond

Styrets beretning Johs. I. Svanho1msfond 00 Styrets beretning 2002 Johs. I. Svanho1msfond Johs. I. Svanholms fond til bekjempelse av kreft og tuberkulose i Norge ble gitt Universitetet i Oslo av grosserer Johs. I. Svanholm ved hans testament

Detaljer

Styrets beretning Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Styrets beretning Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond Styrets beretning 2002 Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bergensfondet for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo opprettet av sokneprest Louis Schaefers gavebrev datert 26 november

Detaljer

Styrets beretning EIla og Robert Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Styrets beretning EIla og Robert Wenzins legat ved Universitetet i Oslo "", Styrets beretning 2002 EIla og Robert Wenzins legat ved Universitetet i slo Legatet er opprettet av ekteparet Robert og Blla Wenzin ved gjensidig testament av 29. november 1957. Den disponible del

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Styrets beretning Georges Sautreaus legat

Styrets beretning Georges Sautreaus legat ',Il Styrets beretning 2002 Georges Sautreaus legat Legatet er opprettet av Dagny Bjørnson Sautreau ved gavebrev av 23. mai 1973. Den disponible del av avkastningen anvendes hvert år som bidrag til et

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Styrets beretning Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning

Styrets beretning Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning Styrets beretning 2002 Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning Legatet er opprettet av generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bull ved gjensidig testament av

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

Styrets beretning Hans Andreas Benneches stiftelse

Styrets beretning Hans Andreas Benneches stiftelse Styrets beretning 2002 Stiftelsen er opprettet ved Hans Andreas Benneches testament. Stiftelsen er blitt tilført midler ved overføring av Christian Joachim Mohns gave til universitetet, Professor J. Liebleins

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Frognerparken (bildet) er typisk med sine historiske trær. Også Bygdøy allé, Nationaltheateret og Karl Johans gate har trær som er historiske.

Frognerparken (bildet) er typisk med sine historiske trær. Også Bygdøy allé, Nationaltheateret og Karl Johans gate har trær som er historiske. Graving ved trær 31.07.2002 Trær skal erstattes - økonomiske konsekvenser Et stort tre representerer en langt større verdi enn et lite, nyplantet tre. Ved taksering kan verdien i kroner utgjøre mange ganger

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner og den eneste banen i sitt slag i Norge. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård.

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård. Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamenn Revisor I Revisor II Per Kristian Ubøe Jan

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Velkommen til Byfjellsvandreren

Velkommen til Byfjellsvandreren 2009 3 Velkommen til Byfjellsvandreren Byfjellsvandreren er nytt turkonsept hvor deltakerne inviteres til å dra på tur, og samtidig lære mer om kulturhistorien i Byfjellene. Byfjellene rundt Bergen har

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen FUGLER PÅ FLØYEN En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen 2 1 3 Opplev fuglelivet på Fløyen Rundt omkring på Fløyen, i nærheten av grindverksbygg og gapahuker (se kart), henger det fuglefôrere hvor fugler

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Coralee Schmandt og Marianne Tvedt (fra lærerkollegiet) Arne Enge og Camilla Smit (eksterne medlemmer)

Coralee Schmandt og Marianne Tvedt (fra lærerkollegiet) Arne Enge og Camilla Smit (eksterne medlemmer) Den norske Eurytmihøyskole Styret f Styre/eder Søren Bruun Camilla Colletsgate 33 1517 MOSS Oslo, 3.juni 2010 ARSBERETNING FOR 2009 Den norske Eurytmihøyskoles art og lokalisering Den norske Eurytmihøyskole

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Planen er revidert i 2014, 10.03.2014 Ringerike for 2013-2018 Skagnesodden Finsandodden Ringkollen Fakta om kommunen pr 20.092012 Antall innbyggere

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Bygdatunet arena for læring

Bygdatunet arena for læring Bygdatunet arena for læring Mandag 30. april ble Horg Bygdatun og kulturstien læringsarena for 3. trinn ved Hovin skole. Vår i skogen var tema for dagen, og programmet var lagt i samarbeid mellom skolen

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2005 Selskapets 137. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2005 Selskapets 137. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2005 Selskapets 137. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2005 Beretning om virksomheten Selskapets 137. år Side 4 Styrets beretning

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Det innkalles med dette inn til årsmøte i Fjell Turlag Mandag 21. januar 2013 kl. 18-20:30 i Kultursalen, Fjell rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Foredrag

Detaljer