MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 29. oktober 2008 Kl.: og Saknr.: 236/08-257/08 Stad: Stend hovedgård v/stend vidaregåande skole MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTE Handeland, Gisle (A) Olsnes, Sigmund (A) Vebenstad, Torill (A) Søviknes, Terje (FRP) til kl Nilsen, Monica (FRP) Tvedt, Petter Kvinge (FRP) Nilsen, Tom-Christer (H) Strømme, Mona Røsvik (H) Ryssdal, Stein Inge (H) Nyborg, Torill Selsvold (KRF) Kårbø, Pål (KRF) Lussand, Magnar (SP) til kl Olsen, Mette Holmefjord (SV) Hove, Harald (V) Robberstad, Hans Otto (A) Toppe, Kjersti (SP) frå kl FORFALL Christensen, Joril (A) DESSUTAN MØTTE Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Økonomidirektør Johnny Stiansen Organisasjonsdirektør Gerd Ingunn Opdal Leiar Inger Øvsthus Tønder, opplæringsavdelinga Samferdselssjef Magnus Vestrheim Strategi- og næringsdirektør Jan Per Styve Kst. fylkeskultursjef Ronny Skaar Informasjonsrådgjevar Simon Sortland Seniorrådgjevar Gro Stien Thorvaldsen som sekretær 1

2 MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. GODKJENNING AV SAKLISTA Fylkesordføraren hadde desse merknadene til dagsorden: Kl : Møte i administrasjonsutvalet Kl. 15:00: Møte med Helse Vest RHF Ut over dette var det ingen merknader til saklista. GODKJENNING AV MØTEBOKA Møteboka vart godkjend utan merknader. YMSE Delegerte saker 24/08 27/08 vart refererte. På bakgrunn av ordlyden i delegert sak 26/08 bad Sigmund Olsnes om å få sjå organisasjonsplanen for kultur- og idrettsavdelinga. Kst. fylkeskultursjef Ronny Skaar opplyste at organisasjonsgjennomgangen viser status per i dag for avdelinga. Helse Vest RHF v/styreleiar Oddvard Nilsen, adm. dir. Herlof Nilssen og kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal orienterte om viktige oppgåver det regionale helseføretaket arbeider med. Også ulike problemstillingar fylkesutvalet tok opp vart drøfta. Fylkesutvalet oppnemnde følgjande referansegruppe for prosjektet Papirlause politiske møte : Tom-Christer Nilsen (H), Pål Kårbø (KrF), Hans Otto Robberstad (A) og Mette Holmefjord Olsen (SV). Mette Holmefjord Olsen sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkesrådmannen kontaktar Statens vegvesen og Samnanger kommune for å finna fram til best mogelege løysingar for trafikkavviklinga på RV 48 Tysse sentrum i anleggsperioden for miljøgateprosjektet. Det må særleg vurderast korleis buss- og godstrafikken vert minst mogeleg råka. Olsen sitt oversendingsforslag vart vedteke oversendt til fylkesrådmannen. Monica Nilsen sette fram slikt oversendingsforslag: Lyngbøtunet har økt matservering fra 3 dager i uken til 5 dager i uken. Servicebussen går 3 dager i uken. Kan fylkesrådmannen se på om servicebussen kan gå 5 dager i uken, da mange brukere av Lyngbøtunet ikke har bil. Nilsen sitt oversendingsforslag vart vedteke oversendt til fylkesrådmannen. Sigmund Olsnes bad om informasjon om arbeidet med å få same takstar på togstrekninga Arna- Bergen som for bussane i Bergen. Fylkesordføraren opplyste at temaet står på saklista for møte med NSB. 2

3 MELDINGAR Periode: 24. september oktober 2008 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 234/ Orientering om forslag til statsbudsjett for Programkategori Regional og distriktspolitikk - Førebels ramme I samband med melding 234/08 sette Gisle Handeland fram slikt oversendingsforslag på vegner av A, SV og SP: A, SV og SP har merka seg at ein stor del av auken på posten midlar til regional utvikling i statsbudsjettet er grunngjeven med at fylka skal kunna prioritera midlar til kommunale næringsfond. A, SV og SP ber om at dette vert teke til følgje slik at det vert opna for direkte overføringar til kommunale næringsfond i kommunar som har heilt spesielle utfordringar når det gjeld folketalsutvikling, sysselsetjing og næringsutvikling. Oversendingsforslaget vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. 235/ Sikring av kulturminne. Brann m.m. 236/ Strandsonerettleiar - Møte i Kultur og ressursutvalet pkt. Meldingar 237/ Utlysing av anbod for ferjesambandet Kvanndal - Utne Kinsarvik I samband med melding 237/08 spurde Mette Holmefjord Olsen om kor langt prosessen er komen, og kva fylkeskommunen gjer i denne samanhengen. Samferdselssjef Magnus Vestrheim opplyste at den aktuelle strekninga er ei av dei siste som skal på anbod. Ruteopplegget vil bli lagt fram for politisk behandling. Melding om status vert lagt fram for samferdselsutvalet i januar / Takker for brev av international discard ban 239/ Kvam herad - Hansavågen - Regulringsplan for nytt skipsverft - Oversending til departementet for handsaming etter plan- og bygningslova 27-2 nr / Protokoll frå generalforsamling i A/S Storeholmen VTA / Protokoll fra årsmøte 15. september / Statsbudsjettet kap 551 post 60 - Ekstraordinære omstillingsutfordringar i Hordaland i / Referat frå møte i Kollektivtrafikkutvalet i Bergensområdet 11. september 2008 I samband med melding 243/08 spurde Magnar Lussand om også fylkestinget, i tillegg til samferdselsutvalet og fylkesutvalet, kan få årleg statusmelding om utviklinga av kollektivtrafikken i fylket. Samferdselssjef Magnus Vestrheim opplyste at kollektivmeldinga er under arbeid, og at den også er planlagt sendt til fylkestinget. 244/ Utbyggingsansvar for 2. byggetrinn av bybanen Nesttun - Rådal 3

4 245/ Utbyggingsansvar for 2. byggetrinn av bybanen Nesttun - Rådal 246/ Oppfølging i forbindelse med brannene i Bergen 247/ Ot. prp. nr. 10 Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv (Gjennomføring av forvaltningsreformen) - Orientering 248/ Fylkesutvalet i HDL - uttalelse - tannklinikken i Røldal 249/ Snøggbåtruta Askøy - Bergen 4

5 SAKNR. 236/08 HØYRING OM FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA - RETTEN TIL NAUDSYNT RÅDGJEVING OG TILRÅDD FORMELL KOMPETANSE OG KOMPETANSEKRITERIA FOR RÅDGJEVARAR Fylkesutvalet sluttar seg til Utdanningsdirektoratet sitt forslag om endring i opplæringslova kapittel 22 og til forslaget om tilrådd formell kompetanse og kompetansekriteria for rådgjevarar. Utvalet tilrår at kompetansekriteria vert innførte som eit krav ved tilsetjing av nye rådgjevarar. 237/08 PLAN FOR TILPASSA OPPLÆRING OG SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK Torill Vebenstad sette frem slikt forslag: Tillegg etter fagopplæringskontoret: -- råd for personar med nedsett funksjonsevne og andre relevante interesseorganisasjonar. Innstillinga vart saman med Vebenstad sitt forslag samrøystes vedteken. Fylkesutvalet sluttar seg til at Plan for tilpassa opplæring og spesialpedagogiske tiltak vert sendt på høyring til dei vidaregåande skolane, dei sosiale og medisinske institusjonane sine skolar, OT/PPT, Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, NFU, Y-nemda, Ungdommens fylkesutval, fagopplæringskontoret, råd for personar med nedsett funksjonsevne og andre relevante interesseorganisasjonar med høyringsfrist til 21. november. 238/08 OPPRETTING AV EKSTRA KLASSAR FOR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR Det blir oppretta ein ekstra klasse Vg1 for minoritetspråklege søkjarar ved Fana gymnas og Olsvikåsen videregående skole. I tillegg blir elevplasstalet i ein tilsvarande klasse ved Årstad videregående skole auka frå 12 til 18 elevar. Oppretting hausten 2008 Oppretting Stud. Års- Tal kl. Elevar retn. steg Kode Kurs Org.stad Skolenamn 6 AO VG1 AOLOV0J--- Fobr. kurs for min. språklige 639 Årstad videregående skole 1,0 18 AO VG1 AOLOV0J--- Fobr. kurs for min. språklige 612 Fana gymnas 1,0 18 AO VG1 AOLOV0J--- Fobr. kurs for min. språklige 661 Olsvikåsen videregående skole 2,0 42 Endring innføringsklassar for minoritetspråklege hausten /08 STUDENTMELDINGA - STUDENTEN MOT HØYRINGSFRÅSEGN 5

6 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Fylkesutvalet ser positivt på at Bergen kommune har utarbeidd Studentmeldinga, og meiner den inneheld gode tiltak for å utvikle Bergen vidare som studentby. Fylkeskommunen ønskjer å samarbeide med Bergen kommune om gjennomføring av tiltak i meldinga. 240/08 BERGEN REISELIVSLAG - SØKNAD OM TILSKOTT TIL DRIFT AV TURISTINFORMASJON I FRESCOHALLEN Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. 1. Fylkesutvalet er positiv til fortsatt dialog kring utvikling i bruk av Frescohallen som fylkesturistinformasjon og presentasjonssenter. 2. Fylkesutvalet finn ikkje grunnlag for å yte årleg tilskot til å dekkje opp leigekostnader pga ny huseigar og endra leigevilkår. 241/08 OMSTILLING OG NYSKAPING I 2008 Pål Kårbø sette på vegner av KrF, H og Frp fram slikt forslag: Stryk punkta 2 og 3. Nytt punkt: Fylkesutvalet ber om eit notat som synleggjer status og måloppnåing for dei ulike omstillingsprosjekta. Fylkesrådmannen sitt forslag til punkt 1 vart samrøystes vedteke. Kårbø sitt forslag vart samrøystes vedteke. 1. Fylkesutvalet vedtar slik fordeling av omstillingsmidlar i 2008: a) Det blir løyvd inntil 5 mill. kr. av omstillingsmidlane frå Regionalt utviklingsprogram 2008 til Ålvik Vekst KF. Fylkesutvalet føreset at det blir lagt fram revidert plan for omstillingsarbeidet i Ålvik dersom Staten ikkje vil bidra. b) Inntil kr ,- til Flytt til Hardanger. c) Kr ,- til SNU II for å medverke til varige resultat av omstillingsarbeidet i Sunnhordland. 2. Fylkesutvalet ber om eit notat som synleggjer status og måloppnåing for dei ulike omstillingsprosjekta. 242/08 STATUS FOR FYLKESDELPLAN "DELTAKING FOR ALLE - UNIVERSELL UTFORMING" Magnar Lussand sette fram slikt forslag: 6

7 Rapporten vert sendt til fagutvala til orientering. Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Lussand sitt forslag vart samrøystes vedteke. Fylkesutvalet tar status for arbeidet med universell utforming til orientering. Rapporten vert sendt til fagutvala til orientering 243/08 KONFERANSE OM RINGERIKSBANEN - SØKNAD OM STØTTE FRÅ FORUM NYE BERGENSBANEN 1. Fylkesutvalet er positiv til søknaden på inntil kr ,- frå Forum Nye Bergensbanen om søknad om støtte til ein konferanse om Ringeriksbanen. 2. For finansiering av fylkeskommunen sitt bidrag til konferansen vert det gjort slik budsjettendring: Meirutg./ Mindreutg./ mindreinnt. meirinnt Restbehov planressursar Tilleggsløyvingskonto fylkesutvalet /08 BYBANEN SIN INFRASTRUKTUR - ORGANISERING AV EINING SOM SKAL FORVALTE INFRASTRUKTUREN Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Fylkesutvalet godkjenner at drift/forvaltning av Bybanen sin infrastruktur vert ivareteken av ein eigen seksjon innan den fylkeskommunale administrasjonen. Innstillinga vart vedteken med 8 røyster mot 6 røyster (A, SV og SP) for Handeland sitt forslag. 1. Fylkesutvalet godkjenner at Hordaland Kollektivservice AS skal stå for drift/forvaltning av Bybanen sin infrastruktur. 2. Fylkesutvalet godkjenner at fylkesordføraren som generalforsamling i Hordaland Kollektivservice gjennomfører dei vedtektsendringar som er nødvendige for at selskapet skal forvalte Bybanen sin infrastruktur. 7

8 245/08 FORSKRIFT OM UNNTAK FRÅ KONKURRANSELOVEN 10 FØRSTE LEDD FOR AVTALAR OM DRIFT AV KOMMERSIELLE FYLKESKRYSSANDE EKSPRESSBUSSRUTER - HØYRINGSUTTALE FRÅ VESTLANDSRÅDET Tom-Christer Nilsen sette på vegner av H og Frp fram slikt forslag: Fylkeskommunen viser til utredning fra Konkurransetilsynet, som påpeker at der ikke er indikasjoner på at samarbeid i strid med 10 verken er nødvendig for å opprettholde rutetilbud, gir flere avganger og lavere pris for passasjerene eller kostnadsbesparelser, og støtter ikke unntak fra 10 her. Dersom det gis unntak her, må det være et mistekrav (jfr. Konkurransetilsynets utredning) at det stilles krav om at de samarbeidende partene dokumenterer/godtgjør at samarbeidet gir effektivitetsgevinster og at en rimelig del av dette kommer passasjerene til gode: Innstillinga vart vedteken med 9 røyster mot 5 røyster (H, Frp) for Nilsen sitt forslag. Fylkesutvalet sluttar seg til høyringsuttalen frå Vestlandsrådet om forskrift om unntak frå Konkurranselova 10 første ledd for avtalar om drift av kommersielle fylkeskryssande ekspressbussruter. 246/08 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRÅ "NEI TIL FRONTKOLLISJONER" TIL UTARBEIDING AV PROSJEKTPLAN OG TRAFIKKTRYGGLEIKSARRANGEMENT Fylkesutvalet i Hordaland finn med grunnlag i Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland å måtte avslå søknaden om kr frå Nei til Frontkollisjoner til diverse arrangement og utarbeiding av prosjektplan retta mot midtrekkverk på vegane våre. 247/08 HANDLINGSPROGRAM FOR NYTT FYLKESKOMMUNALT VEGNETT (19), ORGANISERING Arbeidet med handlingsprogram for nytt fylkeskommunalt vegnett for perioden (19) vert gjennomført slik saka er presentert, med samferdselsutvalet som politisk styringsgruppe og ei administrativt samansett arbeidsgruppe. 248/08 IS FJORDVEGEN - SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKT RUTE 13 8

9 Fylkesutvalet viser til søknad frå IS Fjordvegen datert 9. september 2008, og finn ikkje å kunna løyva midlar til finansiering av prosjekt Rute /08 MØTEPLAN 2009 FOR FYLKESKOMMUNALE ORGAN Fylkesordføraren sette fram slikt forslag: Møtedatoar for oktobertinget 2009 vert endra frå 13. og 14. til 12. og 13. Fylkesrådmannen sitt forslag vart saman med fylkesordføraren sitt forslag til endring samrøystes vedteke. Fylkesutvalet vedtek møteplan for 2009 for fylkestinget, fylkesutvalet, kultur- og ressursutvalet, opplærings- og helseutvalet, samferdselsutvalet og administrasjonsutvalet. 250/08 NEDLEGGGING AV TANNKLINIKKANE RØLDAL OG HATLESTRAND Tannklinikkane i Røldal og på Hatlestrand vert oppretthaldne: - av omsyn til det førebyggjande tannhelsearbeidet hos dei prioriterte gruppene; dei eldste og borna - behandling hos tannlege skal utførast ved nærliggjande tannklinikkar - nedlegging gjev lave økonomiske innsparingar - skal haldast forhandlingsmøte mellom Hordaland fylkeskommune og dei to kommunane 251/08 OMBYGGING/MINDRE TILBYGG I SKULESEKTOREN - BUDSJETTREGULERING NR Budsjettet for 2008 vert endra slik: Stend vgs Ombygging av guteinternat Nybygg/nyanlegg... + kr ,- 9

10 Sotra vgs Ombygging av kjøken og klasserom Nybygg/nyanlegg... + kr , Tilbygg/større ombyggingar i skulesektoren Samleløyving Vedlikehald (Nybygg/nyanlegg)... kr ,- 252/08 FYLKESDELPLAN FOR SMÅ VASSKRAFTVERK - LØYPEMELDING Tom-Christer Nilsen sette på vegner av H, Frp og KrF fram slikt oversendingsforslag: Oversending: Disse medlemmene vil spille inn til arbeidsgruppen i denne sak: I forhold til at vernede vassdrag ikke inkluderes i planen, må det understrekes i plandokumentet at dette ikke betyr at disse vassdragene er utelukket fra utnyttelse, jfr. reglene om åpning for anlegg under 1 MW. I plandokumentet bør det gå klart fram at av omfangshensyn er dette ikke behandlet i planen og at slike anlegg vil vurderes særskilt i det enkelte tilfelle. Nilsen sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt til arbeidsgruppa for fylkesdelplan for små vasskraftverk. Fylkesutvalet tek løypemeldinga om fylkesdelplan for små vasskraftverk til orientering. 253/08 BERGEN KOMMUNE - FANA BYDEL - REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN Kjersti Toppe sette på vegner av SP, A, V og SV fram slikt forslag: 1. Troldhaugen og landskapsrommet rundt har nasjonal og regional verdi som kulturminne og strandsone. 2. Forslag til reguleringsplan for Skjoldnes inneber vesentlege landskapsinngrep og inngrep i strandsona og er difor i konflikt med nasjonale og regional interesser. 3. Fylkesutvalet fremjar motsegn til reguleringsplan for Skjoldnes. 4. Fylkesutvalet ber om at det vert sett i gong samla reguleringsarbeid for området Troldhaugen-Skjoldnes som sikrar verdiane i området, vurderer gang- og sykkelsti og restaurering av motorveginngrepet. Fylkesutvalet ber om at det vert gjennomført ein landskapsanalyse med utgangspunkt i Troldhaugen. 5. Fylkesutvalet ber om at bustadområda i planområdet vert tilpassa området sine verdiar og karakter. 10

11 Innstillinga vart vedteken med 7 røyster (med fylkesordføraren si røyst) mot 7 røyster (SP, A, V og SV) for Toppe sitt forslag. 1. Troldhaugen og landskapsrommet rundt har nasjonal og regional verdi som kulturminne og strandsone. 2. Forslag til reguleringsplan for Skjoldnes inneber vesentlege landskapsinngrep og inngrep i strandsona og er difor i konflikt med nasjonale og regional interesser. 3. Fylkesutvalet ber om at det vert sett i gong samla reguleringsarbeid for området Troldhaugen- Skjoldnes som sikrar verdiane i området, vurderer gang- og sykkelsti og restaurering av motorveginngrepet. Fylkesutvalet ber om at det vert gjennomført ein landskapsanalyse med utgangspunkt i Troldhaugen. 4. Fylkesutvalet ber om at bustadområda i planområdet vert tilpassa området sine verdiar og karakter. 254/08 E 16 OPPHEIM - LUNDAROSEN I VOSS KOMMUNE. KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTGREIING - HØYRING Tom-Christer Nilsen sette fram slikt forslag til endring av punkt 3 og nytt punkt 4: 3. Fylkesutvalet fremjar motsegn til fylgjande alternative løysingar tilrådd av Statens vegvesen: Delstrekning 1 Oppheim-Taulen: Alternativ 3 på strekkja P 4500 til P 5050 grunna konflikt med kulturminne. Fylkesutvalet ber om at strekninga vert justert. Nytt punkt 4: 4. Delstrekning Løno-Staup: Alternativ 1B: Fylkesutvalet tilrår alternativ med tunell. Alternativ 4 grunna konflikt med kulturminne. Fylkesutvalet ber om at anna alternativ vert valt. Nilsen sitt forslag vart vedteke med 7 røyster (med fylkesordføraren si røyst) mot 7 røyster (SP, A, V og SV) for innstillinga. 1. Fylkesutvalet påpeikar at kulturminne ikkje er tilfredsstillande omtalt i den samla konsekvensutgreiinga. Fylkesutvalet føreset derfor at kulturminnerapporten blir integrert i konsekvensutgreiinga. 2. Fylkesutvalet stør i hovudsak Statens Vegvesen si tilråding når det gjeld alternativ for delstrekning 2 Taulen-Løno og delstrekning 4 Skulestadmo-Lundarosen. 3. Fylkesutvalet fremjar motsegn til fylgjande alternative løysingar tilrådd av Statens vegvesen: Delstrekning 1 Oppheim-Taulen: Alternativ 3 på strekkja P 4500 til P 5050 grunna konflikt med kulturminne. Fylkesutvalet ber om 11

12 at strekninga vert justert. 4. Delstrekning Løno-Staup: Alternativ 1B: Fylkesutvalet tilrår alternativ med tunell. Alternativ 4 grunna konflikt med kulturminne. Fylkesutvalet ber om at anna alternativ vert valt. 5. Fylkesutvalet ber om at nasjonale kulturminneverdiar i postvegen vert ivaretatt i vidare detaljplanlegging. 6. Fylkesutvalet rår i frå den tilrådde løysinga ved Voss jordbruksskule. Fylkesutvalet ber om at merknader som gjeld areala til Voss jordbruksskule for delstrekinga Oppheim-Taulen vert teke omsyn til i den vidare planlegginga. 7. Fylkesutvalet tek atterhald om eventuelle funn av kulturminne i samband med reguleringsplanarbeidet. 255/08 MELDING OM KRAFTPLANAR I RULLESTAD OG SKROMME - FRÅSEGN 1. Fylkesutvalet er positiv til ny fornybar energiproduksjon i fylket, under føresetnad av at det vert teke omsyn til miljø og andre arealinteresser. Utbyggingsplanane for Rullestad og Skromme kan verke negativt på landskap, inngrepsfri natur og friluftsliv, og konsekvensutgreiinga må difor vere utfyllande og grundig og med gode kart, bilete og visualiseringar i tråd med fylkespolitiske retningsliner. 2. I samband med konsekvensutgreiinga må konfliktgrad mellom planlagde tiltak og kulturminne, både automatisk freda kulturminne og kulturminne frå nyare tid, gå klart fram. Fylkesutvalet vil be om at 9-undersøkingar etter Kulturminnelova vert gjort i samband med konsekvensutgreiing og før konsesjonshandsaming. Når det gjeld nyare tids kulturminne, må dei ulike tiltaksområda vurderast med omsyn til konsekvensar for både registrerte kulturminne og ikkje registrerte nyare tids kulturminne. Potensialevurdering for funn av ukjende automatisk freda kulturminne må inn i konsekvensutgreiingsprogrammet. 256/08 FUSA KOMMUNE - REGULERINGSPLAN FOR ENGEVIK GARD - HØYRING - MOTSEGN Tom-Christer Nilsen sette fram slikt forslag: Stryk punkta 3 og 4 i innstillinga. Nilsen sitt forslag vart vedteke med 7 røyster (med fylkesordføraren si røyst) mot 7 røyster (SP, A, V og SV) for innstillinga. 1. Engevik gard har stor verdi som kulturminnemiljø og som attraktivt sjønært friluftsområde, har eit unikt landskap og inneheld vesentlege naturkvalitetar. 12

13 2. Fylkesutvalet ser positivt på at garden vert utnytta til reiselivsføremål og ynskjer ei vurdering av heile garden sitt potensiale i den samanheng. Fylkesutvalet vil stø opp under tiltak som sikrar verneverdiane i området gjennom bruk. 257/08 BERGEN VITENSENTER - DEKNING AV HUSLEIGE TIL HØGSKOLEN I BERGEN Tom-Christer Nilsen gjekk frå som ugild fordi han er medlem i styret for Bergen Vitensenter. Det var 13 representantar til stades. Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Fylkesutvalet løyver 1,1 mill. kr. til Bergen Vitensenter for oppgjer av husleige frå Budsjettet vert endra slik: Stad Art Tekst Meirutg. Mindreutg Prosjekt med mellombels driftstilskot Tilleggsløyvingskonto Gro Stien Thorvaldsen sekretær 13

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTEandeland,

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 7. juni 2011 8. juni 2011 Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 Stad: Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11 MØTELEIAR Fylkesordførar

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009:

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009: Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 9. desember 2009 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer