info tema: Sjøfronten Siste verftskanse i Bergen sentrum NR Mangfold i byutvikling Sterk næringsklynge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info tema: Sjøfronten Siste verftskanse i Bergen sentrum NR.2 2006 www.bergen-chamber.no Mangfold i byutvikling Sterk næringsklynge"

Transkript

1 info NR tema: Sjøfronten Siste verftskanse i Bergen sentrum Flytter fra Marineholmen s3 Sterk næringsklynge s 6 Mangfold i byutvikling s10 Våg å holde trøkket s14

2 LEDER:,, Nr.2 April 2006 info Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Hjemmeside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Nor PR Red. avsluttet 21. april Forsidebilde: Kristian Marthinsen Utforming og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3200 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Viktige valg i sjøfronten Det er mange viktige og vanskelige veivalg i arealpolitikken i Bergen både på kort og lang sikt. Disse valgene skal politikerne ta med i arbeidet med Kommuneplanens arealdel (KPA). Konkurransen om de attraktive arealene er i hovedsak mellom bolig, næring, landbruk og i fortettingsområdene. Det er i dag et behov for et offensivt løft for å tilrettelegge og tilby tilstrekkelige næringsarealer med en god infrastruktur. I dette nummeret av INFO setter vi søkelyset på fremtidige utnyttelse av sjøfronten. Dypvannskaifronten i Bergens sentrale deler representerer en dyrebar ressurs og en langsiktig kostbar investering for fellesskapet. Utnyttelsen av arealene krever derfor særlig årvåkenhet. Samtidig har sjø- og kaifronten en særlig attraksjonsverdi for boligbygging der det i dag, på kort sikt, er et umettelig behov. Men hvis vi først tillater boligbygging, er det irreversibelt for næringsvirksomhet, også i tilgrensende områder på grunn av støybestemmelsene. Det er klare meldinger som gis fra sentrale aktører innen den maritime næringen: Det er klare fordeler i å utvikle og utnytte Laksevåg-siden til maritim virksomhet både på grunn av eksisterende infrastruktur, og samspillet med leverandørmiljøene. Det er det siste gjenværende området i Bergen med kaifront for en bred maritim virksomhet. Og den moderne maritime virksomheten har en høy og viktig kompetanse. Annonser og bilag: Tlf.: Maria Strandenes Utgivelsesdatoer i 2006: Men det krever politisk vilje og beslutninger med lang levetid, for at det skal være attraktivt å investere i dette området. Når Bergen i strategiske planer sier at det skal satses på maritim virksomhet, og vi ikke har synlige industrielle spor i sentrale områder, hva gir det av historie å fortelle? Og hvordan berører dette vår identitet? Derfor har avklaringen for Laksevåg Verft, og de tilknyttede miljøer en høy symbolfaktor. Derfor er Bergen Næringsråd tydelig i sitt innspill til programutformingen i Kommunens arealdel, om behov for et offensivt og politisk vedtak fra Bergen kommune, om at Puddefjordsbroen skal danne en grense for å reservere for marin og maritim virksomhet. Vi ber om at det utøves en meget restriktiv holdning til en ny boligutvikling, som på grunn av støyforhold og støynormer kan skape vanskeligheter for den eksisterende og nye marine og maritime virksomheten. Dessuten har andre storbyregioner gått langt i en regional samordning av arealpolitikken på tvers av kommunegrenser og innenfor rammen av strategiske planer. Tilsvarende samordning og samarbeid forventer Bergen Næringsråd i forbindelse med arbeidet med Strategisk Næringsplan for Bergens-regionen. Helge S. Dyrnes Tips oss! E-post: Tlf Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Nœringsråd sendes til: Siste verftskanse i sentrum - Å drive verft i en bykjerne er en stor utfordring i seg selv. Bergen er vel en av de siste skanser i så måte, sier Magnus Stangeland. Som administrerende direktør og medeier i Bergen Yards er han opptatt av at politikerne nå må bestemme seg. Skal vi fortsatt ha verftsvirksomhet i nærheten av sentrum? Verftsindustrien konkurrerer internasjonalt. Som leder for et av de siste sentrumsnære verftene i landet, er Magnus Stangeland klar over hvilke utfordringer det vil medføre i årene som kommer. - Vi ønsker å samle all virksomhet Bergen Mekaniske Verksted AS (BMV) har i Bergen på Laksevåg, men spørsmålet er om utvikingen tar oss igjen også her. Det ligger i sakens natur at hvis man skal drive med skipsbygging så vil man også lage lyd. Målet vårt er i tilfelle å tildekke produksjonen i større grad, blant annet gjennom bygging av en ny verftshall. Hans bekymring i forhold til området på Laksevåg er at nye boliger i nærheten vil føre til at verftet på lengre sikt vil bli presset ut, selv om dette området opprettholdes som industriområde i første runde. Når det gjelder Marineholmen innser han at verftsindustri hører fortiden til. - Vi begynner flyttingen fra Marineholmen allerede i år. Området blir for innestengt. Vi er heller ikke konkurransedyktige med en slik spredd produksjon. Vi skal gjøre ferdig de siste fregattmodulene der, og så flytter vi alt over til Laksevåg, forklarer Stangeland. Han mener det er viktig å se fremover, og se på løsninger som kan forene bolig og næring på en hensiktsmessig måte. Men han påpeker samtidig at tilbakemeldingen fra naboene har vært god i alle år. - Dette har vel og merke vært fra den eldre generasjonen. Jeg er usikker på hvordan ungdommen stiller seg til sentrumsnær verftsindustri. Avklaring viktigst For Stangeland og Bergen Yards; morselskapet til BMV, er ikke lokaliseringen i seg selv avgjørende. Viktigst er det å få en langsiktig avklaring, både for verftet og miljøet rundt. - Skal vi opprettholde industrien må vi ha en plan å forholde oss til. Politikerne i Bergen må bestemme seg. Vi trenger en avklaring, og det fort, understreker han. - Fordelene ved å ligge på Laksevåg er den eksisterende infrastrukturen, nærheten til underleverandører og den flotte plasseringen midt i havnen. Men vi har både Fitjar, Halsnøy og Hanøytangen som alternative lokaliteter. Det er jo tross alt ikke så langt over Askøybroen. Samtidig har vi mye å gjøre med Forsvaret, og vi mener det er viktig å opprettholde den maritime næringsklyngen i bergensregionen. Her fungerer Laksevåg som et hensiktsmessig tyngdepunkt. Dette er noen av avveiningene vi må ta i vår egen strategidiskusjon, sier Stangeland. Lanserer Flesland som alternativ Når det gjelder havneareal og tilgang til sjøfronten mener han det er spesielt viktig at Bergen ser på muligheten for en transporthub hvor alle transportformer blir samlokalisert og knyttet til hverandre. Her mener Stangeland at Fleslands-området er det beste alternativet. - Togspor til Flesland er realistisk. Da vil man også få transporten over fra veitransport i større grad. Det er viktig å se sammenhengen mellom fly, bane og båt. Mye tyder på at en havn som tar mål av seg å bli et nasjonalt knutepunkt er avhengig av toglinjeforbindelse. Det er ingen andre lokaliseringsalternativer i området hvor dette er mulig. Skal man for eksempel bygge toglinje til Askøy eller Sotra, vil dette koste mer enn selve havnen, mener Stangeland. I følge Stangeland vil en velfungerende transporthub være avgjørende for verftsindustrien. Han tror fremtiden ligger andre steder enn på Dokken. - Området blir rett og slett for lite, og tilgangen til området for andre transportformer er for begrenset. Det er få som driver med nyskapende utvikling av næringsarealer Magnus Stangeland i Bergen Yards oppfordrer politikerne i Bergen til å bestemme seg for om de fortsatt vil ha verftsindustri i nærheten av sentrum. tema: sjøfronten 2 3

3 Bergen sjøfront - bolig eller næring?,, Vurderinger og avgrensninger av støysoner er viktig Foto: Kristian Marthinsen tema: sjøfronten Det er to hovedutfordringer for utviklingen av næringsareal langs sjøfronten i bergensområdet: Tilgang og mangfold. Det mener byggmester Per Helland, mangeårig styremedlem og medlem av ressursgruppen for Byutvikling i Bergen Næringsråd. Helland er aktiv i næringsrådets arbeid med programmet for kommunens arealdelplan. En av de største utfordringene for Bergen de nærmeste fem til ti årene er utviklingen av sjøfronten. Konflikten mellom næring og bolig er synlig, spesielt langs Puddefjorden. Per Helland mener avklaringene som vil komme i kommuneplanens arealdel blant annet er viktige, fordi det i dag er mye mer attraktivt med boligutbygging enn utvikling av næringsarealer. - En av våre bekymringer er nettopp at det per i dag er flere boligutbyggere enn utbyggere av næringsarealer i markedet. På sikt kan en slik skjevfordeling begrense tilgangen for næringer som er avhengige av sjøfronten, sier han. - Vi ser jo at Rieber Eiendom får det til i Solheimsviken og Marineholmen, men det er generelt veldig få som driver med nyskapende utvikling av næringsarealer. Samtidig er det mange som bygger boliger. Hvis vi hadde sluppet løs boligbyggingen, kunne vi ha bygget ned sjøfronten ganske raskt, mener Helland. Han understreker at boligbygging også er viktig, men at det må være en jevn fordeling av sjøfronten mellom bolig og næring. Behov for avklaring Helland presiserer at han opplever samarbeidet med Bergen kommune som positivt i denne saken. - Næringslivet har sammenfallende interesser med kommunen. Men det som i visse tilfeller kan være et problem, er at mange utbyggere jobber intensivt med å få vedtatt boligprosjekter langs sjøfronten i sentrumsnære områder. Siden etterspørselen etter næringsarealer for øyeblikket er lavere, er ikke de kreftene som jobber for å ivareta disse interessene like sterke. Her har vi som representerer næringslivet et ansvar, sier Helland. Ønsker nytt planverk velkommen - Det er viktig at den nye planen blir såpass robust at det ikke åpnes for unntak hele tiden. Det er for eksempel ikke sikkert at det om noen år er det samme forholdet mellom behovet for boliger og næringsarealer ved sjøfronten. Her må det tenkes langsiktig. - Hvis man ikke har gode nok planer for å regulere bolig og næring, vil næringen tape på lang sikt. Fremover vil det komme slike utfordringer hele tiden. Fra vårt ståsted er det ikke slik at vi ønsker å ta nattesøvnen fra folk, men det er et potensielt problem at nybygde leiligheter i nærheten av tungindustri etter hvert vil kunne presse ut næringsvirksomheten. I forhold til utviklingen ved Puddefjorden, vil for eksempel vurderingen og avgrensningen av støysoner være viktig. Byen og mangfoldet Helland tror mangfold er et stikkord for å bidra til å skape en spenstig by i Et godt eksempel hvor mangfoldet i sjøfronten ivaretas er den nye Kunsthøgskolen ved Store Lungegårdsvann. Sjøfront er attraktivt. I Bergen er dette områder i endring, det er derfor ekstra viktig å disponere dette arealet på rett måte. Bergen Næringsråd ønsker ikke å gjøre noen bransjevurdering på nåværende tidspunkt, men legger til grunn at det skal være plass til mange forskjellige aktører, også dem som ikke direkte er involvert i maritim virksomhet. - Dette vil sikre et mangfold som igjen bidrar til å gjøre disse områdende mer attraktive, mener Helland, som spesielt nevner områdene innerst i Puddefjorden og ved Store Lungegårdsvann som interessante områder for nyskaping på tvers av det tradisjonelle. Fremtidens løsninger for næringslivet Bergen Næringsråd har utarbeidet en høringsuttalelse vedrørende prosessen for rullering av kommuneplanens arealdel. Det er først når selve planen kommer til høring at man vil konkretisere ønsker om lokalisering av næringsarealer. I tilknytning til utfordringene om sjøfronten trekker Helland også frem samarbeidet med omegnskommunene som positivt. - For Bergen Næringsråd er det egentlig ikke avgjørende om arealer for næringsvirksomhet ligger i Bergen, Os eller Askøy. Men samtidig er det viktig å legge til rette for de bedriftene som faktisk må ha sentrumsnær beliggenhet, sier han. En av de viktigste utfordringene nå er derimot å få på plass planverket. - I følge Bergen Tomteselskap er de tomme for tomter om seks til åtte år, kanskje enda tidligere fordi etterspørselen ventes å øke de neste årene. Tilgjengelighet og økt volum er derfor hovedutfordringer for kommunen etter min mening. Bergen Næringsråd vil bistå så godt vi kan i dette arbeidet. Per Helland, mangeårig styremedlem i Bergen Næringsård og byggmester mener forholdet mellom utbygging av boliger og næringsareal må balanseres bedre enn i dag. 4 5

4 ,, Det er for enkelt å si at sentrumsnære områder bare skal forbeholdes boliger kommer inn til sentrum. Byen hadde ikke vært den samme med bare lystbåter og seilbåter. - Det arbeides godt med planer og det finnes mange gode tanker om bruk av sjøfronten, men vi må sammen medvirke til at prosessene etter hvert gir konkrete resultater. Det er positivt at både fylket, kommunen, bedrifter og beboere langs sjøfronten vil at noe skal skje. Men vi ser nå at en langsiktig plan ser ut til å ha blitt lagt på vent. Det er viktig at langtidsplanene snart blir lagt, mener han. Foto: Bent René Synnevåg tema: sjøfronten Maritim næring sterk næringsklynge Atle Kvamme er ny daglig leder av Maritimt Forum Bergensregionen. Han mener den maritime næringens betydning for bergensområdet må synliggjøres i større grad. - Næringslivet i byen er bygget opp gjennom et samspill med den maritime næringen. I 2004 gjennomførte Bergen Næringsråd en undersøkelse som viste at over 50 prosent av medlemmene samhandler med maritim næring. Bergen er uten tvil fortsatt en maritim by med dype røtter i skipsfart og maritim industri, og den maritime næringen representer kanskje den viktigste næringsklyngen i bergensregionen, sier Kvamme. Han mener dette er noe byens politikere må huske på når sjøfrontens fremtid skal bestemmes. - Hele Bergen er bygget opp rundt sjøen og nærheten til sjøaktiviteter. For den maritime industrien er tilgang til sjøen selvfølgelig avgjørende. Hvorvidt denne tilgangen skal være i sentrum av byen, eller andre steder kan diskuteres, men det blir for enkelt å si at sentrumsnære områder bare skal forbeholdes boliger. Atle Kvamme Bergens-regionen som næringsklynge Den maritime næringen i bergensområdet omsetter for 52 milliarder i året, og er distriktets største næring etter oljenæringen. - Mange kjente bedrifter, som for eksempel Frank Mohn og Roll s Royce, har bygget seg opp gjennom arbeid for maritim sektor. Den maritime næringen i regionen har kompetanse som er internasjonalt ledende. Denne næringen har også fungert som springbrett for utvidelser til andre forretningsområder, ikke minst innen oljeindustrien. Siden bedrifter som dette har hatt og har hovedkontor her i regionen, har det også ført til økt verdiskaping i tilhørende næringer, sier Kvamme. For regionen sin del tror han det blir viktig å ikke bli sittende på gjerdet. - Da er det andre som vil ta ballen. Vi er en internasjonal næring, og må se på hele verden som arbeidsfelt. Bergen er viktig, men i internasjonal sammenheng må vi forene ressursene langs hele Vestlandskysten for å beholde en god internasjonal posisjon. Mangel på arbeidskraft Maritimt Forum Bergensregionen skal jobbe med å styrke den maritime industri og skipsfartens evne til å drive maritim virksomhet i og fra Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. I årene som kommer har bransjen flere store utfordringer. En av disse er mangel på kvalifisert arbeidskraft. - Det er spesielt to typer kompetanse vi vil mangle på sikt: Maritime inspektører med bakgrunn som maskiningeniører eller annen teknisk bakgrunn, samt operatører eller befraktere som står for logistikken i shippingbransjen. Disse gruppene, med arbeidsfelt på land i rederiene, er viktige for å beholde kompetansen her i regionen. Da beholder vi også rederikontorene i Norge. Obligatorisk tjenestepensjon la oss gjøre det enkelt for deg! I løpet av 2006 må alle bedrifter med to eller flere ansatte etablere tjenestepensjon. Vi kan tilrettelegge en god ordning for deg og dine medarbeidere. Bransjens syn på sjøfronten Langsiktighet og et helhetlig perspektiv er noe bransjen er opptatt av. Hvordan bergensregionen skal løse utfordringene for den maritime bransjen i fremtiden, er et sentralt spørsmål for Maritimt Forum. - Containerhavnen på Dokken vil på lang sikt bli for liten, men man kan ikke flytte denne før det foreligger langsiktige planer som holder mål. Næringen fremhever at man trenger en plan som koordinerer at gods fraktes med båt, tog og fly. Det må sees nærmere på løsninger som ivaretar alt dette. I verdenssammenheng er sjøtransport den absolutt viktigste transportveien, understreker Kvamme. På bakgrunn av dette er Bergens Rederiforening og Maritimt Forum i gang med et pilotprosjekt. Hvert år de neste tre årene, skal 30 traineer rekrutteres direkte fra høgskolene til den maritime næringen i Bergen. Et annet felt som opptar Maritimt Forum er innstillingen til rederiskatteutvalget. Utvalgets forslag innebærer en forverring av rammevilkårene for rederier ved at man fjerner nettolønnsordningen og sjømannsfradraget. Effekten er at maritim virksomhet legges ned i Norge. Utvalget vil ha næringsnøytralitet, og tror at nedlagte rederier gir penger til satsing i andre bransjer. Med tjenestepensjon fra Sparebanken Vest kan du selv administrere pensjonsordningen på Internett, og de ansatte kan følge med på pensjonskontoen via nettbank. Snakk med bedriftsrådgiveren din i banken eller ring oss på valg 3. Når det gjelder persontransport mener han det er en selvfølge at denne fortsatt skal ha anløp i sentrum. - Det er viktig både for sentrumshandelen, byopplevelsen som helhet og næringen vår at turister og andre reisende - Dette mener vi er et luftslott. Det vil rett og slett føre til en organisert utflagging og ta bort grunnlaget for andre deler av næringslivet i Norge. Vi vil kjempe med nebb og klør mot utvalgets innstilling, sier Kvamme. 6

5 Verdiøkende tjenester. Verdier for våre klienter skapes gjennom overføring av kompetanse, kvalitet og service. Vår multidisiplinære kunnskapsorganisasjon er tuftet nettopp på dette. Postboks 6013 Postterminalen, 5892 Bergen Tlf: , Fax: , Deloitte er en av Norges ledende multidisiplinære tjenesteytende virksomheter med ca 700 ansatte. Deloitte er organisert i tre selvstendige enheter: Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS, Deloitte Consulting AS og Deloitte Advokatfirma DA. Våre klienter finnes såvel blant store internasjonale bransjeledende foretak som blant små bedrifter som er typiske for det norske næringslivet. Internasjonalt utgjør vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med mer enn ansatte i 150 land. Foto: Bård Ek VI INNFRIR DINE FORVENTNINGER Vår gog Sommer Vorspiel Festspill - Nachspiel Vårmenyer Buffeter A la Carte Bergen på sitt beste og alltid tilgjengelig Vi skreddersyr reiseavtaler som passer reisemønsteret i din bedrift. Litt over den bergenske hverdag Klassisk, internasjonalt kjøkken basert på norske råvarer Med Bergen for dine føtter Innholdsrikt og nyskapende kjøkken med respekt for tradisjon På historisk grunn i Bergen Moderne kjøkken inspirert av bergensk og hanseatisk matkultur Med vår mest fleksible løsning kan du som bedriftskunde kombinere Travel Pass Corporatekortet med Diners Club eller Eurocard Gold. Kortet du mottar kan brukes både som betalingsog reisekort og gjelder som din billett både for Travel Pass Corporate- og andre rabatterte reiser. Ønsker du mer informasjon, se sasbraathens.no BELLEVUE RESTAURANTER AS, POSTADRESSE: BELLEVUEBAKKEN 9, N-5019 BERGEN TLF.: FAX: E-post: artgarden foto øystein klakegg

6 Benedicte Schilbred Fasmer Ragna Sofie Grung Moe Ressursgruppene ønsker mangfoldig byutvikling Bergen Næringsråd arbeider for å påvirke prosesser og for å skape nettverk. Nettverksbygging foregår ikke minst i de ti ressursgruppene i organisasjonen som dekker ulike sektorer og bransjer. Tidligere i vinter var medlemmer fra alle ressursgruppene samlet til et felles arbeidsmøte. Her ble en rekke emner og problemstillinger som angår vekst og utvikling i bysamfunnet drøftet. Ressurgruppenes medlemmer er ikke minst opptatt av hvordan Bergen Næringsråd kan bidra til å bringe Bergenscenarier 2020 fra ord til handling. Bergenscenarier 2020 ble startet i 2003, og den store utfordringen fremover er å omsette visjonene for den spenstige og livskraftige 5+-regionen til konkrete prosjekter. Basert på diskusjonene på ressursgruppemøtet presenterer INFO her noen synspunkter blant medlemmene på temaer som har betydning for utviklingen av et vekstkraftig næringsliv. Benedicte Schilbred Fasmer, direktør finans og investor relations i Rieber & Søn, medlem av ressursgruppe Finans - Bergen har flere gode miljøer for kapitalforvaltning og venture-satsing. Ved å samle noen av disse under felles tak kan det oppnås synergier, både ved utveksling av kompetanse og eventuelt med hensyn til drift. I gruppediskusjonen på samlingen for ressursguppene ble dette fremholdt som et konkret tiltak det må arbeides videre med, som ledd i arbeidet for å styrke grunnlaget for kompetansebasert næringsliv. Jeg har i ettertid fått vite at de venture-miljøene som allerede er lokalisert på Høyteknologisenteret på Marineholmen arbeider for å oppnå slike synergier, og at det også er mulig for andre aktører å knytte seg til dette miljøet. Den kontakten som følger av fysisk samlokalisering vil, også i vår elektroniske tidsalder, være en viktig faktor for å utløse nye idéer og prosjekter. Det er generelt en stor utfordring å fremskaffe nok risikokapital til kommersialisering av prosjekter som er utviklet i forskningsmiljøene, og til å videreutvikle virksomheter som har passert gründerfasen. Større tyngde og faglig bredde, både i offentlige og private forvaltermiljøer, er en forutsetning for å flere investorer til å satse på denne sektoren. Ragna Sofie Grung Moe, fungerende direktør for Troldhaugen og leder for ressursgruppe Kultur - Næringslivet i Bergens-regionen bør bevisst utnytte sine internasjonale ikoner, som Edvard Grieg, Ole Bull, Ludvig Holberg og Thorolf Rafto (stiftelsen) med flere, og benytte dem som magneter og lyskastere for videre fokusering på ressursterke næringer. Med utgangspunkt i Ibsens kraftige strofe Spill så stenen spruter gnister, spill så dyrehammen brister (skrevet i 1866 i Edvard Griegs minnebok i Roma) er det nærliggende å utvikle en felles kultur- og næringslivsstrategi som kobler dynamiske kunstnermiljøer med det visjonære næringslivet. Kunsten må imidlertid ikke fungere som knapphullsblomster og pauseinnslag, men som integrerte medspillere i en 5+strategi. Evige sanne bilder, klanger, ord og holdninger åpner dører, og gir felles utgangspunkt for bærekraftig handel. Mange føler kanskje en reservasjon mot å blande Gud og mammon ; ånd og materie. Men vi bør våge oss inn i en utfordrende dialog om hvordan kunst, kultur og næringsliv gjensidig kan inspirere og utnytte hverandre. Ikke la Troldhaugen og Lysøen forbli museale mausoleer for turister, men inngå allianse med kraften i kunsten. Jørgen Wiig, direktør i Toro og nylig avgått styremedlem i Bergen Næringsråd - Bergen må satse på bygging av flerbruksarenaer; anlegg som kombinerer flere aktiviteter - alt fra konserter, utstillinger og idrettsarrangementer, sommer som vinter. Formålet er å skape økt aktivitet og trekke interessante arrangementer til Bergen. Jeg synes Bergenscenarier 2020 så langt har fokusert for lite på idrett og tilrettelegging for dette i gode anlegg. Dette er svært viktig både for å sikre gode oppvekstvilkår for kommende generasjoner, og for å utvikle Bergen som en opplevelsesby. I tilknytning til planene om byarena bør en også tenke på mindre konsepter med begrenset tilskuerkapasitet som kan henges på. Dette gjør det mulig med enda bedre veksling mellom for eksempel ishockey og håndball. 50 meters-bassenget skal nå kanskje legges til Nygårdstangen. Jeg synes det er helt flott med samlokalisering med ny videregående skole der. Dette vil imidlertid medføre behov for mer tomteareal. Hvis politikerne i Oslo klarer å se verdien av ski-vm til Oslo, ja da bør våre lokale toppolitikere forstå at innledende runde, mellomrunde og finale i et internasjonalt håndballmesterskap vil gi store ringvirkninger for Bergen. Men da må de gjøre som sine kolleger i Oslo, nemlig gå på barrikadene og forlange 50 prosent statlig finansiering. Anne-Grete Strøm-Erichsen, som var den som initierte planene om byarena, må nå kjenne sin besøkelsestid og få regjeringen til å forstå at det også må bygges nasjonale kultur- og idrettsanlegg utenfor Oslo. Finansieringen for øvrig kan en hente inn gjennom å la en entreprenør få bygge leiligheter integrert i anlegget. Sjur Storaas, daglig leder Hordaland Olje og Gass, medlem av ressursgruppe Olje og Gass - Ressursgruppene i Bergen må aktiviseres sterkere for at arbeidet med å utvikle de syv visjons- og innsatsområdene skal få mer konkret innhold. Sekretariatet i Bergen Næringsråd må se det som en strategisk oppgave å være motor for å få dette til. Slik jeg ser det må det i krysningspunktene mellom de seks definerte handlingsarenaene utvikles arenaer for utvikling av C- prosjekter, det vil si prosjekter som krever innsats fra flere aktører. Med det mener jeg at det for eksempel i krysningspunktet mellom arenaene Forskning og Utvikling og Hav, Kyst, Industri og Energi, må utvikles konkrete aktiviteter og tiltak for de ulike visjons- og innsatsområdene. På denne måten kan det skapes konkrete resultater, som for eksempel Bergen vitensenter basert på visjons- og innsatsområdet Kunnskapsgleden, og Ekspertsenter Undervannsteknologi (EUT) basert på visjons- og innsatsområdene Nytt entreprenørskap og Asia-aksen. I krysningspunktene må man ta for seg ett og ett av visjons- og innsatsområdene, og organisere arbeidet deretter. Dette kan skje ved at hver av de nåværende ressursgruppene defineres som eier av hver sin handlingsarena, og møter tilsvarende andre eiere for å få startet prosesser som leder til konkrete utviklingsprosjekter. Alternativt må Bergen Næringsråd reorganisere ressursgruppene for å oppnå bedre match og større fokus i forhold til de fastsatte handlingsarenaene, eller sørge for at gruppene samlet dekker alle disse. Poenget må uansett være å få til den samhandlingen mellom grupper og mennesker som behøves for å omsette visjonene for Bergen og regionen til konkrete 5+-prosjekter. Bevisstheten blant næringsrådets medlemmer om hvorfor dette er viktig og nødvendig er stor. Bergen Næringsråd har sammen med styringsgruppen for Bergenscenarier 2020 et stort ansvar for å organisere dette på en måte som utløser energi og samhandling mellom aktørene. Jørgen Wiig Sjur Storaas Bergenscenarier 2020 Dette er ressursgruppene: De syv visjons- og innsatsområdene i Bergenscenarier 2020 er: Livsfasene Kunnskapsgleden Kvalitetsopplevelsen Nytt entreprenørskap Asia-aksen Sanntidsregionen Hav, kyst, fjord og pol Handlingsarenaene for Bergenscenarier 2020 er Oppvekst (0-28) Gründere og aktive eiere Forskning og Utvikling Hav-, kyst-, energiindustriell virksomhet Opplevelsesbyen Bergen Velferds- og funksjonsbyen Bergen Bergen Næringsråd har ti ressursgrupper som dekker følgende områder: Byutvikling Finans IKT/Multimedia Handel og Opplevelser Internasjonalt Kultur Mangfold i Ledelse Olje og Gass Transport og Kommunikasjoner Fiskeri/Havbruk/sjømat/bioteknologi Les mer på

7 USF Verftet - et helt spesielt sted for selskaper, events og møter Fra kr. 385 Prisen gjelder p.p. for møte på dagtid og inkluderer enkel lunsjrett, kaffe og frukt. Min. 8 pers.,, Det er viktig at Bergen Næringsråd viser åpenhet ut mot regionen Fleksible serveringslokaler i flere størrelser gjør at vi kan imøtekomme ønsker om alt fra store events med hundrevis av gjester til mindre lunsjmøter. Vår lange erfaring gir deg trygghet for at arrangementet ditt blir vellykket. Vi tilbyr smakfull mat fra eget kjøkken, all den profesjonelle lyd-, lys- og sceneteknikken du måtte behøve, nødvendig møteromsutstyr og tilgang til trådløst internett i lokalene. Vi leverer også tapas, fingermat og det du måtte ønske til jobben din, eller hjem til deg. Ta kontakt for å få mer informasjon om priser og muligheter USF Kafédrift USF Verftet Publikumslokalene på kulturhuset USF Verftet ble åpnet i Opp gjennom årene har vi i samspill med byens kulturaktører utviklet et kulturelt kraftsenter. Den tidligere sardinfabrikken på Verftet er omdannet til landets største og mest omfattende kunstarena med 5 scener for musikk, dans, teater, film og kunst, samt studioer og atelierer for 180 kreative næringsforetak. USF Verftet er et helt spesielt sted. Mer informasjon om USF Verftet ser du på våre internettsider RÅDGIVNING - ADVOKATER EIENDOM - SHIPPING ØKONOMI Tlf Hvis du er overbevist om at det du gjør er riktig, må du også våge å holde trøkket og ikke gi deg, sier Marit Warncke, direktør for Nutec i Bergen, og nyvalgt leder i Bergen Næringsråd, Hun er opptatt av ledelse og organisasjonsutvikling, og vil at næringsrådet skal ha en åpen dør mot regionen. GORGEOUS doesn t CARE what others are doing Våg å holde trøkket ikke gi deg Foto: Oddmund Lunde THE NEW JAGUAR XK Frydenbø Bilsenter AS har herved gleden av å INVITERE DEG til lanseringen av den nye Jaguar XK. STED: Frydenbø Bilsenter, Minde Allé 35, Bergen. TID: Mandag 29. mai kl S.U. innen mandag 22. mai til eller på tlf Det blir enkel servering. LBX Marit Warncke er et fyrverkeri av ord, mimikk og glitrende smil. Hele damen lyser av engasjement og energi, noe som saktens kan være nødvendig. Ikke bare har hun en krevende lederjobb, men sannelig har hun også tatt på seg å lede Bergen Næringsråd de neste to årene. Hva har drevet henne til dette? - Jeg opplever Næringsrådet som en entusiastisk organisasjon som er i stor forandring. Jeg føler meg privilegert som får muligheten. Både personlig, fordi jeg er brennende engasjert i denne byens ve og vel, men også som nettverksbygger for bedriften jeg jobber i. Tatt i mot med åpne armer Den nyvalgte lederens første møte med Næringsrådet, var i 2001, da hun mottok Sunnivaprisen som årlig deles ut av Bergen Næringsråd til en lovende kvinnelig leder. Åpenbart et vellykket førstemøte? - Med en gang ble jeg invitert inn i ressursgruppen Mangfold i ledelse, og senere spurt om jeg kunne tenke meg et styreverv. Jeg følte at jeg ble tatt i mot med åpne armer, og satte pris på det jeg opplevde som evnen til nytenking i kombinasjon med å bevare det gamle. Næringsrådet endrer seg - Jeg føler at jeg kommer litt fra sidelinjen, både gjennom min bakgrunn som psykolog, og i forhold til bransjen jeg jobber i. Men i løpet av de få årene jeg har vært i Bergen Næringsråd, har jeg sett at vi trekker til oss en ny type medlemmer. Det er blitt en bedre blanding mellom kjønn, alder, bakgrunn og bransjer. Jeg tror bildet utad også er i ferd med å endre seg. Samtidig synes jeg det er oppriktig stas med den årlige middagen på stiftelsesdagen 17. november, når sølvet kommer på bordet og menyen er den samme som den har vært i alle år. - Hva mener du er Næringsrådets viktigste rolle? - Å være en møteplass, der vi legger til rette for samspill. Vi må opprettholde og videreutvikle rollen som byens fremste møteplass og nettverksbygger. Jeg synes det er fantastisk å se hvor mange ulike (forts. neste side) Minde Allé 35 Tlf

8 ,, Det er viktig å gi medarbeiderne mine ansvar, la dem vokse og utvikle seg Alder: 48 år. Pleide før å lyge seg eldre enn hun var, men det har hun sluttet med. Født og oppvokst: Født på Barnelasarettet og oppvokst i Helleveien i Sandviken. Ekte bergenser i mange generasjoner. Familie: Omgitt av menn også på hjemmefronten. Har en mann som støvsuger hele tiden, og en hannhund som røyter hele tiden. Tre sønner på 18, 15 og 10 år. Utdanning: Utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i Jobb: Direktør for Nutec Bergen AS. Arbeidet som seniorforsker ved Nutec frem til 1992, og var med på å starte opp Nutec Beredskap og Kriseledelse AS. prosesser Bergen Næringsråd er involvert i. Vi har jevnlige møter med Hordalandsbenken på Stortinget, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, og utallige offentlige råd og utvalg. Hvis vi ikke fungerer som en god møteplass for engasjerte, kloke hoder som bruker oss som premissleverandører og talerør, blir vi ikke invitert inn i disse foraene. Særlig har jeg lyst til å få frem den flotte dugnadsånden som våre 2400 medlemmer representerer, gjennom arbeidet i ressursgruppene, ulike styrer og komiteer. Åpenhet mot regionen Warncke mener det er viktig av Bergen Næringsråd viser åpenhet ut mot regionen. - Her på Vestlandet er vi velsignet med fantastiske naturrikdommer, sterke kompetansemiljøer innenfor universitet og høyskoler, et myldrende studentmiljø og et rikt kulturliv for å nevne noe. Vi må være en aktiv bidragsyter til å bygge nye broer og forbindelser mellom byen og de regionale miljøene. Det er viktig å holde trøkket, aldri tro at du er fremme, men sørge for kvikklunsj og appelsin underveis for å feire de små seirene. For noen år siden hadde jeg aldri trodd at jeg ville engasjere meg i transportspørsmål, men det er viktig med transport. Kjedelig kanskje, men viktig. Tunneler, broer og infrastruktur er helt nødvendig, og det må planlegges i tide. På samme måte som det ikke kan komme som noen overraskelse at man trenger barnehager og skoler der det bygges boliger, må vi også sette av tilstrekkelige arealer til fremtidig næringsaktivitet og god infrastruktur. Første kvinnelige styreleder Selv liker Marit Warncke bedre å snakke om mangfold enn om kjønnsroller. Likevel må hun vel erkjenne at hun nå skaper en liten bit Bergens-historie, som den aller første kvinnelige styrelederen av Bergen Næringsråd? - På 70- og begynnelsen av 80-tallet var det så mye fokus på kjønnsforskjeller. Jeg har alltid ment at det er større forskjeller mellom individer enn mellom kjønnene, og forstår ikke hvorfor prestasjoner skal knyttes opp mot kjønn. Det betyr ikke at jeg ikke er opptatt av likestilling, men jeg mener vi fortsatt har et godt stykke å gå før vi kan snakke om reell likestilling. I den sammenheng er jeg opptatt av at vi trenger synlige rollemodeller for unge kvinner. Selv hadde jeg få kvinnelige forelesere under studiene, ingen kvinnelige ledere rundt meg etter at jeg kom ut i arbeidslivet, og jeg savnet noen å identifisere meg med. Jeg tror det er viktig at vi som er kommet et stykke på vei i våre karrierer, kan trekke med oss andre damer. I min tid har jeg erobret flere mannsbastioner, men jeg har vært like preget av å ha en annen fagbakgrunn som av å være kvinne. Få psykologer - Apropos bakgrunn, antall psykologer i ledende stillinger i det private næringslivet er neppe overveldende. Du har nå vært 20 år i Nutec - hva skjedde? - Vel, det var slett ikke meningen. Målet mitt var hele tiden å jobbe med terapi. Så fikk jeg et tilbud om en godt betalt jobb hos Nutec, med visittkort og det hele. Etter en kort tenkepause sa jeg ja. Jeg meldte meg ut av psykologforeningen, og inn i det som den gang het Norske Sivilingeniørers Forening, og ble valgt til klubbleder. Mannen min fant det nokså underholdende at jeg, som aldri har vært særlig teknisk anlagt, begynte å motta Teknisk Ukeblad i posten. For meg er Nutec mer enn en jobb. Vi driver en virksomhet som bokstavelig talt er livsviktig, i forhold til å forebygge og håndtere ulykker. I de årene jeg har vært her, har det vært flere alvorlige ulykker der nettopp trening hos oss har vært utslagsgivende for at mennesker har overlevd. Vi har en organisasjon med fantastisk engasjerte og dyktige medarbeidere, og jeg blir mange ganger blir rørt over å vise folk rundt her ute. En god leder - Hva kjennetegner en god leder? - Timing for en leder er viktig. Tiden som går fra igangsettelse til en kan begynne å høste fruktene kan være lang, og en må ha tålmodighet. Det er ikke min sterkeste side. Under utdannelsen hadde jeg praksis på en psykiatrisk avdeling for barn, og vi kom i kontakt med mange barn der foreldrene hadde prøvd alt. Og det hadde de virkelig, men bare en liten stund Slik er det med organisasjonsutvikling også. Du må ha stayerevne, og tålmodighet til å se at endringer fører frem over tid. Hvis du er overbevist om at det du gjør er riktig, må du også våge å holde trøkket og ikke gi deg. Selv om jeg er utålmodig klarer jeg å gi viktige prosesser tid, og holde fokus selv om jeg blir frustrert underveis, fordi resultatene ikke kommer raskt nok. Det samme gjelder i Bergen Næringsråd. Ulike kulturer og organisasjoner treffes, man møter motstand og blir oppgitt, men må gi ting tid til å gå seg til. Utvikling kommer gradvis. Godt humør - Hvilke sterke sider har du selv som leder? - Jeg har godt humør, selv om enkelte nok vil kommentere temperamentet mitt. Dessuten er jeg direkte, og flink til å se prosesser. Det betyr ikke alltid at jeg nødvendigvis gjør det rette. For meg er det viktig å gi medarbeiderne mine ansvar, og la dem vokse og utvikle seg med ansvaret. Jeg er heller ikke redd for å omgi meg med medarbeidere som er bedre enn meg selv. Hvordan synes du at norske ledere fremstår? Jeg tror de aller fleste norske ledere gjør en traust og grei jobb. I dag er alle enige om at de gode lederne er karismatiske og flinke relasjonsbyggere. I morgen er det kanskje kontrolleren som etterspørres? Men vi får ikke alt i ett menneske, vi er nødt til å sette sammen lag. Skryte av dagens virkelighet Warncke var med å ta initiativet til Bergenscenarier 2020, og hun vil som styreleder ta aktivt del i det videre arbeidet. - Bergenscenarier 2020 tegner fabelaktige fremtidsbilder av en by i utvikling, og dette har mobilisert et sterkt engasjement. Tradisjonelt har vi vært flinke til å skryte mye av fortiden. Jeg mener det må være et mål at vi skryter like entusiastisk av dagens virkelighet, og av det vi sammen skal skape for fremtiden. Jeg mener virkelig at Bergen er en av de mest fantastiske byene som finnes! Obligatorisk tjenestepensjon Agendum See Design Foto: Getty Images Vital er Pensjonsspesialisten Vital er ledende i Norge på tjenestepensjon. Dette er vårt spesialfelt, og som en del av DnB NOR-konsernet representerer vi samtidig en finansiell tyngde og trygghet som kommer deg til gode. Enkelhet, kvalitet og lav pris Våre spesialister gjør det enkelt for deg og rimelig. I Finansavisens priseksempel den , kom Vital ut med den laveste gjennomsnittlige kostnaden. Siden vi er størst på pensjon i Norge kan vi også tilby lave og forutsigbare priser over tid. Velger du OTP i Vital, blir du kunde i Norges største finanskonsern I Vital er du sikret høy kompetanse på pensjon og kapitalforvaltning. Vår OTP er enkel å administrere og gir deg full oversikt til enhver tid. Med landets største forvaltningsmiljø på laget jobber vi for å sikre deg en best mulig pensjon i fremtiden. Spesialisten konsentrerer seg om én ting! Simen A., daglig leder Vil du vite mer om pensjon? Ta gjerne kontakt med en av våre mange rådgivere i Vital eller DnB NOR overalt i hele landet: på SMS: Skriv <OTP> og send til 2030 på telefon (OTP kundesenter) på internett vital.no/otp Vital er pensjonsspesialisten 14

9 PÅ TORGET To verdener? På Torget er en møteplass der medlemmene kan bidra med sine meninger og annen informasjon. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet, ta kontakt med Leder for Informasjon, Kari Amble, eller telefon Harald Schjelderup - prosjektleder for Bergenscenarier 2020 Styringsgruppen for Bergenscenarier har ansatt Harald Schjelderup (37) som prosjektleder for Bergenscenarier Dette er en utfordring som jeg brenner etter å ta fatt på, sier han. for næringsutvikling i bergensregionen. Videre skal prosjektlederen mobilisere og engasjere aktører som har påvirkningskraft for regionens videre utvikling, i tillegg til å være pådriver for prosjekter og idéer. Bergen Næringsråd inviterte i vinter til et Go morgen møte med tittelen Muligheter i Brasil for olje- og gassindustrien. Children At Risk Foundation (CARF) var tilstede. La oss ta det med en gang: Rundstykkene var knasende ferske og kaffen smakfull. Imponerende mange fremmøtte. Mer enn 70 i tallet. Brasil er fremtidens marked, og mange vil inn på dette markedet, også bedrifter i Bergen. Noen er allerede inne, og har vært der i mange år. Det var disse som holdt innledningsforedrag ved Kaffehuset Friele AS og Frank Mohn AS. I tillegg tegnet Innovasjon Norge et særdeles positivt bilde av dette spennende og moderne landet. Nå driver Children At Risk Foundation innenfor en helt annen bransje i Brasil, men vi hadde interesse av å være tilstede for å holde oss orientert om norsk næringslivs engasjement i Brasil, spesielt hva gjelder Bergen. Aha! tenker mange, nå vil CARF finne ut hvilke bedrifter i Bergen som har interesser i Brasil, så pøser de på med en passelig dose dårlig samvittighet, for deretter å be om støtte. Vel, tro oss på vårt ord, det er ikke intensjonen, selv om alle skal vite at vi er glade for hver krone vi får inn til prosjektet vårt i São Paulo. Og prosjektet fortjener det! Vel! Brasil er to verdener, en glansbildeside og en bakside. CARF har vært i Brasil i 14 år, men i feil verden, på et vis. Vi har jobbet med sosialprosjekter, i det underprivilegerte Brasil, og sitter med en helt annen kunnskap, enn Innovasjon Norge. Det er her jeg tror vi kan bidra, i et samarbeid med næringslivet. Som et av BRIK landene står Brasil på terskelen til en utvikling vi bare kan se konturene av. Det er vanskelig å spå hvordan dette samfunnet blir, men i denne prosessen skal store folkegrupper løftes ut av fattigdommen, millioner av mennesker. Dette må bli et annerledes samfunn, og på ingen måte en kopi av vårt vestlige velferdssamfunn. Dette blir noe helt nytt, og vi får alle en jobb å gjøre med å omstille oss. Bedrifter som vil inn i et så komplisert samfunn som Brasil, må bli bevisste sine roller, både næringspolitisk og sosialt. Denne rollen får de enten de vil eller ikke. Så er det spørsmål om hvordan de spiller den. Forberedelsene blir viktige. Midt oppi dette sitter CARF med kompetanse på en del områder vi tror er svært sentrale. Jeg vil peke på noen få momenter her: Konflikthåndtering på mange ulike plan, kulturell integrering, omstilling, overlevelsesmekanismer i et samfunn preget av alt fra kriminalitet til sosialt samhold, menneskerettigheter og spesielt brudd på barns rettigheter. Dessuten sitter vi på kunnskap om hva som får apatiske, bitre, voldelige, kriminelle, stoffavhengige barn og unge til å blomstre, til å yte og til å tro på framtiden. I tillegg får dere inspirasjon gjennom kunst og kultur. Fortell meg hvorfor denne kunnskapen ikke er livsviktig. Jeg tror til og med den er livsviktig for mennesker og bedrifter i det mette Norge. Jeg tror til og med ansatte ved bedrifter i Norge vil ha stor nytte av denne kunnskapen fra landet de er engasjerte i. Tenk nytt det må vi gjøre hver dag - for å overleve i Brasil. Så kanskje er vi i riktig verden likevel? Sigve Fjeldtvedt Daglig leder Children At Risk Foundation CARF E-post: Internett: Bergenscenarier 2020 (BS2020) er nå blitt etablert som en prosjektorganisasjon, og Harald Schjelderup skal lede et sekretariat lokalisert i Bergen Næringsråds lokaler i Olav Kyrresgate 11. Fra før er Inga Moen Danielsen ansatt som prosjektkoordinator. Berrefjord & Thomassen skal fortsatt være tilknyttet prosjektet som konsulent. Prosjektlederen skal ha ansvar for å bevare og videreutvikle BS2020 som et unikt konsept og plattform Nytt styre i Bergen Næringsråd Harald Schjelderup er utdannet cand.polit i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 1997, og kommer fra stillingen som Statoils informasjonssjef for bergensregionen. Tidligere har han vært politisk rådgiver for daværende byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, i tillegg til å ha innhatt verv som styreleder i Sportsklubben Brann og Bergen Kino AS. For tiden har Harald Schjelderup styreverv i Stor-Bergen Boligbyggelag, Bergen Internasjonale Filmfestival og Bergens Kunstforening/Bergen Kunsthall. Generalforsamlingen i Bergen Næringsråd var 24. april Det nye styret er: Styreleder Marit Warncke, Kristijane Cook Bulukin, Elin Bolann, Johannes D. Neteland, Gisle Johanson, Erik Bøckmann og nestleder Harald Nævdal. Harald Schjelderup (Foto: Dag-Tore Anfinsen) Det nye styret i Bergen Næringsråd. Fra venstre: Erik Bøchmann, Harald Nævdal, Elin Bolann, Marit Warncke, Kristijane Cook Bulukin og Johannes D. Neteland. Gisle Johanson var ikke tilstede. (Foto: Kristian Marthinsen) Velkommen til nye medlemsbedrifter Accenture ANS Alligator Film Alliance Seafood AS Axir AS Bergen By Expert as Berrefjord & Thomassen Clarion Hotel Bergen Airport CP-Norway as Ementor Norge AS Epsis AS Filmtriks Gode Sirklar AS GRIP Haveland - Hunter Douglas AS Intentia Norge AS IR NORGE AS Jo Strømgren Kompani Karlsen og Sønn A/S Kreftforeningen seksjon Vest Lacal AS Lederkompetanse AS Mantracon A/S Miljømarked Bergen Møbelfix og TeppeRent Nettmedia AS NLP Coaching Norge DA Nordikon as Norsk Medicinal Union Nye Fakta As Offshore Media Group AS Ottem AS Peak Broadcast Systems - Vizrt Rekom AS Renhold - Skade Sentralen A/S Ross Offshore Scanarmatur AS Sigmatech AS Skanska Norge AS TIBE Republic Ulriken Consulting as Umoe IKT AS Unique Promotion AS Møter i Bergen Næringsråd Frokostmøte: Havforskningsinstituttet Designkonferansen SUBSTANS Sommermiddag Les mer om våre møter på Konferanse: SMB-dagen Årskonferansen Bergen 5+ Bergen Næringsråds Årsmiddag Julelunsj med utdeling av Sunnivaprisen Skriv til oss! setninger! Send det til : Eller: Kari Amble, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet. Frist for innlegg til INFO nr er fredag 12. mai

10 Global handel Vi bistår Bergen i utlandet og utlandet i Bergen Vi er et fullservice advokatfirma med fokus på næringslivets behov B_T_S UNITED Foto: Ole Musken DLA kompetansen du søker Trykk her når du skal sove Advokatfirma DLA Nordic DA Torgallmenningen 3B, 5811 Bergen Tlf.: A different kind of partnership DLA Nordic er den nordiske armen av DLA Piper gruppen, verdens tredje største advokatfirma. Vi er i sterk vekst og våre kunder får tilgang til fullservice advokattjenester i mer enn 28 land i Europa, Midtøsten, Afrika, Asia og USA. Trykk her for å jobbe trådløst TAKE OFF FOR NY NÆRINGSUTVIKLING Bergen tomteselskap utvikler nå visjoner og planer for en av de største næringseiendommene som er lagt ut i Bergen på svært mange år. Området dekker kvadratmeter mellom Kokstad og Flesland. Med Mobilt Kontor er det enkelt å jobbe trådløst med bredbåndsfart Klikk på ikonet for oppkobling, så velges automatisk det raskeste nettet. Mobilt Kontor gir deg like stor dekning på din bærbare PC som en mobiltelefon med Telenor-abonnement. For mer informasjon, ta kontakt med Telehuset. telenor.no/bedrift Området skal legges til rette for og ta opp i seg de kvaliteter som kjennetegner fremgangsrike næringseiendommer. En velfundert og effektiv tilrettelegging, kombinert med en attraktiv miks av aktører vil gi hele området et stort løft de neste årene. Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2006:

11 Visst er våren kommet... SKRÅBLIKK I denne spalten blir store og små begivenheter i politikk og næringsliv kommentert. Har du gode historier og tips, er redaktøren glad for innspill! Bergenske vårtegn: en dørvakt får slått ut en tann, en politimann bitt i hånden, slåsskamper på annet hvert gatehjørne og høljende regnvær en lørdagsnatt. Legg så til at Brann taper poeng fordi dommeren er feig, eller Martin Andresen bommer på straffespark uten sertifikat, så er alt som det skal være. Påsken og tørketiden er over, det vil si: Tørketiden kom først, og så kom syndfloden i påsken. Det regnet jevnt og trutt, og mens tusenvis av sure påsketurister vasset rundt i løypene, kunne vannverkssjef Ivar Kalland på ny konstatere at truslene om vannrasjonering har virkninger som snart hører mer hjemme i teologien enn i meteorologien. I alle fall ble Kalland bønnhørt. Regnet kom, bergenserne gikk på vannski og alt var som det skulle være. De 150 år gamle vannrørene lekker. Det er med vannet i Bergen som kommunebudsjettet, uansett hvor mye man putter inn, forsvinner det meste på vei til forbrukerne mm nedbør falt over byen i Likevel var fire uker med rolig og nedbørsfritt vintervær nok til å utløse vannkrise og tørke. Løsningen er enkel, kommunen vil øke vannavgiften. Når ølet snart blir billigere enn vann, er dommedag nær. En flystreik før påske fikk Helge S. Dyrnes til å bruse såpass med fjærene at SAS Braathens skjønte at nå var hovedinntektskilden for flydrift i Norge, melkeruten Bergen- Oslo i alvorlig fare. Helgen klinte til med såpass mange gule og røde kort, at forhandlerne skjønte at man fikk komme på banen og få spillet i gang igjen. Det må ha vært Næringsrådets leders trusler om at det virkelig skulle svi for flyselskapet, som fikk de streikende til å skjønne at nå er til og med saktmodige bergensere lei forvirringen i luften. Og for dem som kjenner Dyrnes godt, vet de at overfor SAS Braathens handler det her om at den man tukter elsker man. Det får holde med fugleinfluensa, om ikke kabinviruset skal lamme lufttrafikken også. Fortsetter Dyrnes slik, kan ha sitte igjen med ettermæle at i hans lederperiode ble det orden i trafikken både i sentrum og sentrale luftlag! Sensasjoner kan ha uvanlig lang holdbarhet. I uken etter påske kunne vi lese at en beinbit av plateosaurus var funnet under oljeboring i Nordsjøen. Funnet er datert et sted mellom millioner år siden, med et slingringsmonn på bare 15 millioner år, er dette veldig presist også etter dragens journalistiske standard. Dinosauren skal være omtrent 9 meter lang og veier ca. fire tonn, beinresten ble funnet på en dybde som var meter under havet. Vi sier som bergensere flest: ka honen e det di reker etter? Fremskrittspartiet er for tiden så suveren på meningsmålingene at kong Carl i Hagen fra sin residens i Spania, har uttalt at de tar makten alene, dessuten bør spanjolene lære seg norsk slik at de kan betjene de norske pensjonistene på en tilstrekkelig korrekt måte. Vi ser frem til at norske sykehjemsansatte blir pålagt å lære skikkelig urdu og vietnamesisk for å betjene de som ikke har råd til alderdom i Spania. Fremskrittspartiets stortingsgruppe har også bevilget en bil og personlig trener for Siv Jensen slik at hun kan tjene folket på beste måte mens de venter på å overta. Det er rart med Frp; for tyve år siden scoret Hagen poeng på å skjelle ut trygdemisbrukere, arbeidsløse, enslige mødre og alle andre finnmarkinger som var slabbedasker og latsabber og unnasluntrere. Når politikere unner seg seks ukers påskeferie, fire måneders sommerferie, bil betalt av statskassen og personlig trener for å komme i form etter all bilkjøringen, da er det bare nødvendige rammevilkår for å drive politikk. Neste gang vi hører politikere snakke om forutsigbare rammevilkår, holder vi et godt grep om lommeboken og stenger bakkontoen til faren er over. Norge er snudd på hodet, Heia Løv-Ham B-POST Returadresse: Bergen Næringsråd Olav Kyrresgt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Skråtass Skråtass er et uberørt og uavhengig element i BN-familien

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU?

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? HVA KAN SKJE MED BERGENS- REGIONEN I FREMTIDEN? SPØRSMÅLET ER BÅDE UTGANGSPUNKT OG GJENNOMGANGSTEMA FOR PROSJEKTET BERGENSCENARIER 2020. PROSJEKTET BLE UNNFANGET I 2003

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16 GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE Den attraktive byen full av livskraft og opplevelse Privat næringsorganisasjon 3000 medlemmer med 125.000 arbeidstakere Nettverksarena med 155 årlige møter og konferanser Pådriver

Detaljer

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14 BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER Bergen Næringsråd Vi skal løfte og inspirere! 3000 medlemmer Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser Synliggjør næringsliv

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR Bergen Næringsråd Privat næringsorganisasjon med 3000 medlemmer 125.000 ansatte i våre bedrifter 200 næringslivsledere deltar i ressursgrupper og

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE

FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM LEDER FOR INNOVASJON NORGE RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE Lars Dahlgren 47852930 larsdahlgr1@gmail.com Sylvia Helene Lind 93220805 shl_hjerte@hotmail.com

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 Presentasjon av høringsforslag Sliperiet 09.11.12 Sliperiet 09.11.12 Gro Herheim - Stabsavdelingen BEHANDLING Kommuneplanens samfunnsdel 2012 2020 høringsforslag: Presenteres

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND Kort om Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 100.000 ansatte 14 ressursgrupper Synliggjør næringsliv og kompetanseklynger Næringspolitisk agendasetter

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober

Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober Mål 20. oktober: Få frem et kvinneperspektiv på verdiskaping og internasjonalisering. Nettverk for kvinner og innovasjon

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær HVILKEN ROLLE VIL DU HA FREMOVER? Hva skal til for å komme dit?

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID Jan Willy Føreland 04.12.2014 Planfaser Interessentmedvirkning I. Avklaringer Behov - og premissavklaring II. Planforslag Ide- og konsept utvikling III.

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Tusen takk til 17. mai komiteen for det ærefulle oppdraget. Dette har jeg gledet meg til! Ja, vi elsker

Detaljer