info tema: Sjøfronten Siste verftskanse i Bergen sentrum NR Mangfold i byutvikling Sterk næringsklynge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info tema: Sjøfronten Siste verftskanse i Bergen sentrum NR.2 2006 www.bergen-chamber.no Mangfold i byutvikling Sterk næringsklynge"

Transkript

1 info NR tema: Sjøfronten Siste verftskanse i Bergen sentrum Flytter fra Marineholmen s3 Sterk næringsklynge s 6 Mangfold i byutvikling s10 Våg å holde trøkket s14

2 LEDER:,, Nr.2 April 2006 info Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Hjemmeside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Nor PR Red. avsluttet 21. april Forsidebilde: Kristian Marthinsen Utforming og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3200 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Viktige valg i sjøfronten Det er mange viktige og vanskelige veivalg i arealpolitikken i Bergen både på kort og lang sikt. Disse valgene skal politikerne ta med i arbeidet med Kommuneplanens arealdel (KPA). Konkurransen om de attraktive arealene er i hovedsak mellom bolig, næring, landbruk og i fortettingsområdene. Det er i dag et behov for et offensivt løft for å tilrettelegge og tilby tilstrekkelige næringsarealer med en god infrastruktur. I dette nummeret av INFO setter vi søkelyset på fremtidige utnyttelse av sjøfronten. Dypvannskaifronten i Bergens sentrale deler representerer en dyrebar ressurs og en langsiktig kostbar investering for fellesskapet. Utnyttelsen av arealene krever derfor særlig årvåkenhet. Samtidig har sjø- og kaifronten en særlig attraksjonsverdi for boligbygging der det i dag, på kort sikt, er et umettelig behov. Men hvis vi først tillater boligbygging, er det irreversibelt for næringsvirksomhet, også i tilgrensende områder på grunn av støybestemmelsene. Det er klare meldinger som gis fra sentrale aktører innen den maritime næringen: Det er klare fordeler i å utvikle og utnytte Laksevåg-siden til maritim virksomhet både på grunn av eksisterende infrastruktur, og samspillet med leverandørmiljøene. Det er det siste gjenværende området i Bergen med kaifront for en bred maritim virksomhet. Og den moderne maritime virksomheten har en høy og viktig kompetanse. Annonser og bilag: Tlf.: Maria Strandenes Utgivelsesdatoer i 2006: Men det krever politisk vilje og beslutninger med lang levetid, for at det skal være attraktivt å investere i dette området. Når Bergen i strategiske planer sier at det skal satses på maritim virksomhet, og vi ikke har synlige industrielle spor i sentrale områder, hva gir det av historie å fortelle? Og hvordan berører dette vår identitet? Derfor har avklaringen for Laksevåg Verft, og de tilknyttede miljøer en høy symbolfaktor. Derfor er Bergen Næringsråd tydelig i sitt innspill til programutformingen i Kommunens arealdel, om behov for et offensivt og politisk vedtak fra Bergen kommune, om at Puddefjordsbroen skal danne en grense for å reservere for marin og maritim virksomhet. Vi ber om at det utøves en meget restriktiv holdning til en ny boligutvikling, som på grunn av støyforhold og støynormer kan skape vanskeligheter for den eksisterende og nye marine og maritime virksomheten. Dessuten har andre storbyregioner gått langt i en regional samordning av arealpolitikken på tvers av kommunegrenser og innenfor rammen av strategiske planer. Tilsvarende samordning og samarbeid forventer Bergen Næringsråd i forbindelse med arbeidet med Strategisk Næringsplan for Bergens-regionen. Helge S. Dyrnes Tips oss! E-post: Tlf Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Nœringsråd sendes til: Siste verftskanse i sentrum - Å drive verft i en bykjerne er en stor utfordring i seg selv. Bergen er vel en av de siste skanser i så måte, sier Magnus Stangeland. Som administrerende direktør og medeier i Bergen Yards er han opptatt av at politikerne nå må bestemme seg. Skal vi fortsatt ha verftsvirksomhet i nærheten av sentrum? Verftsindustrien konkurrerer internasjonalt. Som leder for et av de siste sentrumsnære verftene i landet, er Magnus Stangeland klar over hvilke utfordringer det vil medføre i årene som kommer. - Vi ønsker å samle all virksomhet Bergen Mekaniske Verksted AS (BMV) har i Bergen på Laksevåg, men spørsmålet er om utvikingen tar oss igjen også her. Det ligger i sakens natur at hvis man skal drive med skipsbygging så vil man også lage lyd. Målet vårt er i tilfelle å tildekke produksjonen i større grad, blant annet gjennom bygging av en ny verftshall. Hans bekymring i forhold til området på Laksevåg er at nye boliger i nærheten vil føre til at verftet på lengre sikt vil bli presset ut, selv om dette området opprettholdes som industriområde i første runde. Når det gjelder Marineholmen innser han at verftsindustri hører fortiden til. - Vi begynner flyttingen fra Marineholmen allerede i år. Området blir for innestengt. Vi er heller ikke konkurransedyktige med en slik spredd produksjon. Vi skal gjøre ferdig de siste fregattmodulene der, og så flytter vi alt over til Laksevåg, forklarer Stangeland. Han mener det er viktig å se fremover, og se på løsninger som kan forene bolig og næring på en hensiktsmessig måte. Men han påpeker samtidig at tilbakemeldingen fra naboene har vært god i alle år. - Dette har vel og merke vært fra den eldre generasjonen. Jeg er usikker på hvordan ungdommen stiller seg til sentrumsnær verftsindustri. Avklaring viktigst For Stangeland og Bergen Yards; morselskapet til BMV, er ikke lokaliseringen i seg selv avgjørende. Viktigst er det å få en langsiktig avklaring, både for verftet og miljøet rundt. - Skal vi opprettholde industrien må vi ha en plan å forholde oss til. Politikerne i Bergen må bestemme seg. Vi trenger en avklaring, og det fort, understreker han. - Fordelene ved å ligge på Laksevåg er den eksisterende infrastrukturen, nærheten til underleverandører og den flotte plasseringen midt i havnen. Men vi har både Fitjar, Halsnøy og Hanøytangen som alternative lokaliteter. Det er jo tross alt ikke så langt over Askøybroen. Samtidig har vi mye å gjøre med Forsvaret, og vi mener det er viktig å opprettholde den maritime næringsklyngen i bergensregionen. Her fungerer Laksevåg som et hensiktsmessig tyngdepunkt. Dette er noen av avveiningene vi må ta i vår egen strategidiskusjon, sier Stangeland. Lanserer Flesland som alternativ Når det gjelder havneareal og tilgang til sjøfronten mener han det er spesielt viktig at Bergen ser på muligheten for en transporthub hvor alle transportformer blir samlokalisert og knyttet til hverandre. Her mener Stangeland at Fleslands-området er det beste alternativet. - Togspor til Flesland er realistisk. Da vil man også få transporten over fra veitransport i større grad. Det er viktig å se sammenhengen mellom fly, bane og båt. Mye tyder på at en havn som tar mål av seg å bli et nasjonalt knutepunkt er avhengig av toglinjeforbindelse. Det er ingen andre lokaliseringsalternativer i området hvor dette er mulig. Skal man for eksempel bygge toglinje til Askøy eller Sotra, vil dette koste mer enn selve havnen, mener Stangeland. I følge Stangeland vil en velfungerende transporthub være avgjørende for verftsindustrien. Han tror fremtiden ligger andre steder enn på Dokken. - Området blir rett og slett for lite, og tilgangen til området for andre transportformer er for begrenset. Det er få som driver med nyskapende utvikling av næringsarealer Magnus Stangeland i Bergen Yards oppfordrer politikerne i Bergen til å bestemme seg for om de fortsatt vil ha verftsindustri i nærheten av sentrum. tema: sjøfronten 2 3

3 Bergen sjøfront - bolig eller næring?,, Vurderinger og avgrensninger av støysoner er viktig Foto: Kristian Marthinsen tema: sjøfronten Det er to hovedutfordringer for utviklingen av næringsareal langs sjøfronten i bergensområdet: Tilgang og mangfold. Det mener byggmester Per Helland, mangeårig styremedlem og medlem av ressursgruppen for Byutvikling i Bergen Næringsråd. Helland er aktiv i næringsrådets arbeid med programmet for kommunens arealdelplan. En av de største utfordringene for Bergen de nærmeste fem til ti årene er utviklingen av sjøfronten. Konflikten mellom næring og bolig er synlig, spesielt langs Puddefjorden. Per Helland mener avklaringene som vil komme i kommuneplanens arealdel blant annet er viktige, fordi det i dag er mye mer attraktivt med boligutbygging enn utvikling av næringsarealer. - En av våre bekymringer er nettopp at det per i dag er flere boligutbyggere enn utbyggere av næringsarealer i markedet. På sikt kan en slik skjevfordeling begrense tilgangen for næringer som er avhengige av sjøfronten, sier han. - Vi ser jo at Rieber Eiendom får det til i Solheimsviken og Marineholmen, men det er generelt veldig få som driver med nyskapende utvikling av næringsarealer. Samtidig er det mange som bygger boliger. Hvis vi hadde sluppet løs boligbyggingen, kunne vi ha bygget ned sjøfronten ganske raskt, mener Helland. Han understreker at boligbygging også er viktig, men at det må være en jevn fordeling av sjøfronten mellom bolig og næring. Behov for avklaring Helland presiserer at han opplever samarbeidet med Bergen kommune som positivt i denne saken. - Næringslivet har sammenfallende interesser med kommunen. Men det som i visse tilfeller kan være et problem, er at mange utbyggere jobber intensivt med å få vedtatt boligprosjekter langs sjøfronten i sentrumsnære områder. Siden etterspørselen etter næringsarealer for øyeblikket er lavere, er ikke de kreftene som jobber for å ivareta disse interessene like sterke. Her har vi som representerer næringslivet et ansvar, sier Helland. Ønsker nytt planverk velkommen - Det er viktig at den nye planen blir såpass robust at det ikke åpnes for unntak hele tiden. Det er for eksempel ikke sikkert at det om noen år er det samme forholdet mellom behovet for boliger og næringsarealer ved sjøfronten. Her må det tenkes langsiktig. - Hvis man ikke har gode nok planer for å regulere bolig og næring, vil næringen tape på lang sikt. Fremover vil det komme slike utfordringer hele tiden. Fra vårt ståsted er det ikke slik at vi ønsker å ta nattesøvnen fra folk, men det er et potensielt problem at nybygde leiligheter i nærheten av tungindustri etter hvert vil kunne presse ut næringsvirksomheten. I forhold til utviklingen ved Puddefjorden, vil for eksempel vurderingen og avgrensningen av støysoner være viktig. Byen og mangfoldet Helland tror mangfold er et stikkord for å bidra til å skape en spenstig by i Et godt eksempel hvor mangfoldet i sjøfronten ivaretas er den nye Kunsthøgskolen ved Store Lungegårdsvann. Sjøfront er attraktivt. I Bergen er dette områder i endring, det er derfor ekstra viktig å disponere dette arealet på rett måte. Bergen Næringsråd ønsker ikke å gjøre noen bransjevurdering på nåværende tidspunkt, men legger til grunn at det skal være plass til mange forskjellige aktører, også dem som ikke direkte er involvert i maritim virksomhet. - Dette vil sikre et mangfold som igjen bidrar til å gjøre disse områdende mer attraktive, mener Helland, som spesielt nevner områdene innerst i Puddefjorden og ved Store Lungegårdsvann som interessante områder for nyskaping på tvers av det tradisjonelle. Fremtidens løsninger for næringslivet Bergen Næringsråd har utarbeidet en høringsuttalelse vedrørende prosessen for rullering av kommuneplanens arealdel. Det er først når selve planen kommer til høring at man vil konkretisere ønsker om lokalisering av næringsarealer. I tilknytning til utfordringene om sjøfronten trekker Helland også frem samarbeidet med omegnskommunene som positivt. - For Bergen Næringsråd er det egentlig ikke avgjørende om arealer for næringsvirksomhet ligger i Bergen, Os eller Askøy. Men samtidig er det viktig å legge til rette for de bedriftene som faktisk må ha sentrumsnær beliggenhet, sier han. En av de viktigste utfordringene nå er derimot å få på plass planverket. - I følge Bergen Tomteselskap er de tomme for tomter om seks til åtte år, kanskje enda tidligere fordi etterspørselen ventes å øke de neste årene. Tilgjengelighet og økt volum er derfor hovedutfordringer for kommunen etter min mening. Bergen Næringsråd vil bistå så godt vi kan i dette arbeidet. Per Helland, mangeårig styremedlem i Bergen Næringsård og byggmester mener forholdet mellom utbygging av boliger og næringsareal må balanseres bedre enn i dag. 4 5

4 ,, Det er for enkelt å si at sentrumsnære områder bare skal forbeholdes boliger kommer inn til sentrum. Byen hadde ikke vært den samme med bare lystbåter og seilbåter. - Det arbeides godt med planer og det finnes mange gode tanker om bruk av sjøfronten, men vi må sammen medvirke til at prosessene etter hvert gir konkrete resultater. Det er positivt at både fylket, kommunen, bedrifter og beboere langs sjøfronten vil at noe skal skje. Men vi ser nå at en langsiktig plan ser ut til å ha blitt lagt på vent. Det er viktig at langtidsplanene snart blir lagt, mener han. Foto: Bent René Synnevåg tema: sjøfronten Maritim næring sterk næringsklynge Atle Kvamme er ny daglig leder av Maritimt Forum Bergensregionen. Han mener den maritime næringens betydning for bergensområdet må synliggjøres i større grad. - Næringslivet i byen er bygget opp gjennom et samspill med den maritime næringen. I 2004 gjennomførte Bergen Næringsråd en undersøkelse som viste at over 50 prosent av medlemmene samhandler med maritim næring. Bergen er uten tvil fortsatt en maritim by med dype røtter i skipsfart og maritim industri, og den maritime næringen representer kanskje den viktigste næringsklyngen i bergensregionen, sier Kvamme. Han mener dette er noe byens politikere må huske på når sjøfrontens fremtid skal bestemmes. - Hele Bergen er bygget opp rundt sjøen og nærheten til sjøaktiviteter. For den maritime industrien er tilgang til sjøen selvfølgelig avgjørende. Hvorvidt denne tilgangen skal være i sentrum av byen, eller andre steder kan diskuteres, men det blir for enkelt å si at sentrumsnære områder bare skal forbeholdes boliger. Atle Kvamme Bergens-regionen som næringsklynge Den maritime næringen i bergensområdet omsetter for 52 milliarder i året, og er distriktets største næring etter oljenæringen. - Mange kjente bedrifter, som for eksempel Frank Mohn og Roll s Royce, har bygget seg opp gjennom arbeid for maritim sektor. Den maritime næringen i regionen har kompetanse som er internasjonalt ledende. Denne næringen har også fungert som springbrett for utvidelser til andre forretningsområder, ikke minst innen oljeindustrien. Siden bedrifter som dette har hatt og har hovedkontor her i regionen, har det også ført til økt verdiskaping i tilhørende næringer, sier Kvamme. For regionen sin del tror han det blir viktig å ikke bli sittende på gjerdet. - Da er det andre som vil ta ballen. Vi er en internasjonal næring, og må se på hele verden som arbeidsfelt. Bergen er viktig, men i internasjonal sammenheng må vi forene ressursene langs hele Vestlandskysten for å beholde en god internasjonal posisjon. Mangel på arbeidskraft Maritimt Forum Bergensregionen skal jobbe med å styrke den maritime industri og skipsfartens evne til å drive maritim virksomhet i og fra Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. I årene som kommer har bransjen flere store utfordringer. En av disse er mangel på kvalifisert arbeidskraft. - Det er spesielt to typer kompetanse vi vil mangle på sikt: Maritime inspektører med bakgrunn som maskiningeniører eller annen teknisk bakgrunn, samt operatører eller befraktere som står for logistikken i shippingbransjen. Disse gruppene, med arbeidsfelt på land i rederiene, er viktige for å beholde kompetansen her i regionen. Da beholder vi også rederikontorene i Norge. Obligatorisk tjenestepensjon la oss gjøre det enkelt for deg! I løpet av 2006 må alle bedrifter med to eller flere ansatte etablere tjenestepensjon. Vi kan tilrettelegge en god ordning for deg og dine medarbeidere. Bransjens syn på sjøfronten Langsiktighet og et helhetlig perspektiv er noe bransjen er opptatt av. Hvordan bergensregionen skal løse utfordringene for den maritime bransjen i fremtiden, er et sentralt spørsmål for Maritimt Forum. - Containerhavnen på Dokken vil på lang sikt bli for liten, men man kan ikke flytte denne før det foreligger langsiktige planer som holder mål. Næringen fremhever at man trenger en plan som koordinerer at gods fraktes med båt, tog og fly. Det må sees nærmere på løsninger som ivaretar alt dette. I verdenssammenheng er sjøtransport den absolutt viktigste transportveien, understreker Kvamme. På bakgrunn av dette er Bergens Rederiforening og Maritimt Forum i gang med et pilotprosjekt. Hvert år de neste tre årene, skal 30 traineer rekrutteres direkte fra høgskolene til den maritime næringen i Bergen. Et annet felt som opptar Maritimt Forum er innstillingen til rederiskatteutvalget. Utvalgets forslag innebærer en forverring av rammevilkårene for rederier ved at man fjerner nettolønnsordningen og sjømannsfradraget. Effekten er at maritim virksomhet legges ned i Norge. Utvalget vil ha næringsnøytralitet, og tror at nedlagte rederier gir penger til satsing i andre bransjer. Med tjenestepensjon fra Sparebanken Vest kan du selv administrere pensjonsordningen på Internett, og de ansatte kan følge med på pensjonskontoen via nettbank. Snakk med bedriftsrådgiveren din i banken eller ring oss på valg 3. Når det gjelder persontransport mener han det er en selvfølge at denne fortsatt skal ha anløp i sentrum. - Det er viktig både for sentrumshandelen, byopplevelsen som helhet og næringen vår at turister og andre reisende - Dette mener vi er et luftslott. Det vil rett og slett føre til en organisert utflagging og ta bort grunnlaget for andre deler av næringslivet i Norge. Vi vil kjempe med nebb og klør mot utvalgets innstilling, sier Kvamme. 6

5 Verdiøkende tjenester. Verdier for våre klienter skapes gjennom overføring av kompetanse, kvalitet og service. Vår multidisiplinære kunnskapsorganisasjon er tuftet nettopp på dette. Postboks 6013 Postterminalen, 5892 Bergen Tlf: , Fax: , Deloitte er en av Norges ledende multidisiplinære tjenesteytende virksomheter med ca 700 ansatte. Deloitte er organisert i tre selvstendige enheter: Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS, Deloitte Consulting AS og Deloitte Advokatfirma DA. Våre klienter finnes såvel blant store internasjonale bransjeledende foretak som blant små bedrifter som er typiske for det norske næringslivet. Internasjonalt utgjør vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med mer enn ansatte i 150 land. Foto: Bård Ek VI INNFRIR DINE FORVENTNINGER Vår gog Sommer Vorspiel Festspill - Nachspiel Vårmenyer Buffeter A la Carte Bergen på sitt beste og alltid tilgjengelig Vi skreddersyr reiseavtaler som passer reisemønsteret i din bedrift. Litt over den bergenske hverdag Klassisk, internasjonalt kjøkken basert på norske råvarer Med Bergen for dine føtter Innholdsrikt og nyskapende kjøkken med respekt for tradisjon På historisk grunn i Bergen Moderne kjøkken inspirert av bergensk og hanseatisk matkultur Med vår mest fleksible løsning kan du som bedriftskunde kombinere Travel Pass Corporatekortet med Diners Club eller Eurocard Gold. Kortet du mottar kan brukes både som betalingsog reisekort og gjelder som din billett både for Travel Pass Corporate- og andre rabatterte reiser. Ønsker du mer informasjon, se sasbraathens.no BELLEVUE RESTAURANTER AS, POSTADRESSE: BELLEVUEBAKKEN 9, N-5019 BERGEN TLF.: FAX: E-post: artgarden foto øystein klakegg

6 Benedicte Schilbred Fasmer Ragna Sofie Grung Moe Ressursgruppene ønsker mangfoldig byutvikling Bergen Næringsråd arbeider for å påvirke prosesser og for å skape nettverk. Nettverksbygging foregår ikke minst i de ti ressursgruppene i organisasjonen som dekker ulike sektorer og bransjer. Tidligere i vinter var medlemmer fra alle ressursgruppene samlet til et felles arbeidsmøte. Her ble en rekke emner og problemstillinger som angår vekst og utvikling i bysamfunnet drøftet. Ressurgruppenes medlemmer er ikke minst opptatt av hvordan Bergen Næringsråd kan bidra til å bringe Bergenscenarier 2020 fra ord til handling. Bergenscenarier 2020 ble startet i 2003, og den store utfordringen fremover er å omsette visjonene for den spenstige og livskraftige 5+-regionen til konkrete prosjekter. Basert på diskusjonene på ressursgruppemøtet presenterer INFO her noen synspunkter blant medlemmene på temaer som har betydning for utviklingen av et vekstkraftig næringsliv. Benedicte Schilbred Fasmer, direktør finans og investor relations i Rieber & Søn, medlem av ressursgruppe Finans - Bergen har flere gode miljøer for kapitalforvaltning og venture-satsing. Ved å samle noen av disse under felles tak kan det oppnås synergier, både ved utveksling av kompetanse og eventuelt med hensyn til drift. I gruppediskusjonen på samlingen for ressursguppene ble dette fremholdt som et konkret tiltak det må arbeides videre med, som ledd i arbeidet for å styrke grunnlaget for kompetansebasert næringsliv. Jeg har i ettertid fått vite at de venture-miljøene som allerede er lokalisert på Høyteknologisenteret på Marineholmen arbeider for å oppnå slike synergier, og at det også er mulig for andre aktører å knytte seg til dette miljøet. Den kontakten som følger av fysisk samlokalisering vil, også i vår elektroniske tidsalder, være en viktig faktor for å utløse nye idéer og prosjekter. Det er generelt en stor utfordring å fremskaffe nok risikokapital til kommersialisering av prosjekter som er utviklet i forskningsmiljøene, og til å videreutvikle virksomheter som har passert gründerfasen. Større tyngde og faglig bredde, både i offentlige og private forvaltermiljøer, er en forutsetning for å flere investorer til å satse på denne sektoren. Ragna Sofie Grung Moe, fungerende direktør for Troldhaugen og leder for ressursgruppe Kultur - Næringslivet i Bergens-regionen bør bevisst utnytte sine internasjonale ikoner, som Edvard Grieg, Ole Bull, Ludvig Holberg og Thorolf Rafto (stiftelsen) med flere, og benytte dem som magneter og lyskastere for videre fokusering på ressursterke næringer. Med utgangspunkt i Ibsens kraftige strofe Spill så stenen spruter gnister, spill så dyrehammen brister (skrevet i 1866 i Edvard Griegs minnebok i Roma) er det nærliggende å utvikle en felles kultur- og næringslivsstrategi som kobler dynamiske kunstnermiljøer med det visjonære næringslivet. Kunsten må imidlertid ikke fungere som knapphullsblomster og pauseinnslag, men som integrerte medspillere i en 5+strategi. Evige sanne bilder, klanger, ord og holdninger åpner dører, og gir felles utgangspunkt for bærekraftig handel. Mange føler kanskje en reservasjon mot å blande Gud og mammon ; ånd og materie. Men vi bør våge oss inn i en utfordrende dialog om hvordan kunst, kultur og næringsliv gjensidig kan inspirere og utnytte hverandre. Ikke la Troldhaugen og Lysøen forbli museale mausoleer for turister, men inngå allianse med kraften i kunsten. Jørgen Wiig, direktør i Toro og nylig avgått styremedlem i Bergen Næringsråd - Bergen må satse på bygging av flerbruksarenaer; anlegg som kombinerer flere aktiviteter - alt fra konserter, utstillinger og idrettsarrangementer, sommer som vinter. Formålet er å skape økt aktivitet og trekke interessante arrangementer til Bergen. Jeg synes Bergenscenarier 2020 så langt har fokusert for lite på idrett og tilrettelegging for dette i gode anlegg. Dette er svært viktig både for å sikre gode oppvekstvilkår for kommende generasjoner, og for å utvikle Bergen som en opplevelsesby. I tilknytning til planene om byarena bør en også tenke på mindre konsepter med begrenset tilskuerkapasitet som kan henges på. Dette gjør det mulig med enda bedre veksling mellom for eksempel ishockey og håndball. 50 meters-bassenget skal nå kanskje legges til Nygårdstangen. Jeg synes det er helt flott med samlokalisering med ny videregående skole der. Dette vil imidlertid medføre behov for mer tomteareal. Hvis politikerne i Oslo klarer å se verdien av ski-vm til Oslo, ja da bør våre lokale toppolitikere forstå at innledende runde, mellomrunde og finale i et internasjonalt håndballmesterskap vil gi store ringvirkninger for Bergen. Men da må de gjøre som sine kolleger i Oslo, nemlig gå på barrikadene og forlange 50 prosent statlig finansiering. Anne-Grete Strøm-Erichsen, som var den som initierte planene om byarena, må nå kjenne sin besøkelsestid og få regjeringen til å forstå at det også må bygges nasjonale kultur- og idrettsanlegg utenfor Oslo. Finansieringen for øvrig kan en hente inn gjennom å la en entreprenør få bygge leiligheter integrert i anlegget. Sjur Storaas, daglig leder Hordaland Olje og Gass, medlem av ressursgruppe Olje og Gass - Ressursgruppene i Bergen må aktiviseres sterkere for at arbeidet med å utvikle de syv visjons- og innsatsområdene skal få mer konkret innhold. Sekretariatet i Bergen Næringsråd må se det som en strategisk oppgave å være motor for å få dette til. Slik jeg ser det må det i krysningspunktene mellom de seks definerte handlingsarenaene utvikles arenaer for utvikling av C- prosjekter, det vil si prosjekter som krever innsats fra flere aktører. Med det mener jeg at det for eksempel i krysningspunktet mellom arenaene Forskning og Utvikling og Hav, Kyst, Industri og Energi, må utvikles konkrete aktiviteter og tiltak for de ulike visjons- og innsatsområdene. På denne måten kan det skapes konkrete resultater, som for eksempel Bergen vitensenter basert på visjons- og innsatsområdet Kunnskapsgleden, og Ekspertsenter Undervannsteknologi (EUT) basert på visjons- og innsatsområdene Nytt entreprenørskap og Asia-aksen. I krysningspunktene må man ta for seg ett og ett av visjons- og innsatsområdene, og organisere arbeidet deretter. Dette kan skje ved at hver av de nåværende ressursgruppene defineres som eier av hver sin handlingsarena, og møter tilsvarende andre eiere for å få startet prosesser som leder til konkrete utviklingsprosjekter. Alternativt må Bergen Næringsråd reorganisere ressursgruppene for å oppnå bedre match og større fokus i forhold til de fastsatte handlingsarenaene, eller sørge for at gruppene samlet dekker alle disse. Poenget må uansett være å få til den samhandlingen mellom grupper og mennesker som behøves for å omsette visjonene for Bergen og regionen til konkrete 5+-prosjekter. Bevisstheten blant næringsrådets medlemmer om hvorfor dette er viktig og nødvendig er stor. Bergen Næringsråd har sammen med styringsgruppen for Bergenscenarier 2020 et stort ansvar for å organisere dette på en måte som utløser energi og samhandling mellom aktørene. Jørgen Wiig Sjur Storaas Bergenscenarier 2020 Dette er ressursgruppene: De syv visjons- og innsatsområdene i Bergenscenarier 2020 er: Livsfasene Kunnskapsgleden Kvalitetsopplevelsen Nytt entreprenørskap Asia-aksen Sanntidsregionen Hav, kyst, fjord og pol Handlingsarenaene for Bergenscenarier 2020 er Oppvekst (0-28) Gründere og aktive eiere Forskning og Utvikling Hav-, kyst-, energiindustriell virksomhet Opplevelsesbyen Bergen Velferds- og funksjonsbyen Bergen Bergen Næringsråd har ti ressursgrupper som dekker følgende områder: Byutvikling Finans IKT/Multimedia Handel og Opplevelser Internasjonalt Kultur Mangfold i Ledelse Olje og Gass Transport og Kommunikasjoner Fiskeri/Havbruk/sjømat/bioteknologi Les mer på

7 USF Verftet - et helt spesielt sted for selskaper, events og møter Fra kr. 385 Prisen gjelder p.p. for møte på dagtid og inkluderer enkel lunsjrett, kaffe og frukt. Min. 8 pers.,, Det er viktig at Bergen Næringsråd viser åpenhet ut mot regionen Fleksible serveringslokaler i flere størrelser gjør at vi kan imøtekomme ønsker om alt fra store events med hundrevis av gjester til mindre lunsjmøter. Vår lange erfaring gir deg trygghet for at arrangementet ditt blir vellykket. Vi tilbyr smakfull mat fra eget kjøkken, all den profesjonelle lyd-, lys- og sceneteknikken du måtte behøve, nødvendig møteromsutstyr og tilgang til trådløst internett i lokalene. Vi leverer også tapas, fingermat og det du måtte ønske til jobben din, eller hjem til deg. Ta kontakt for å få mer informasjon om priser og muligheter USF Kafédrift USF Verftet Publikumslokalene på kulturhuset USF Verftet ble åpnet i Opp gjennom årene har vi i samspill med byens kulturaktører utviklet et kulturelt kraftsenter. Den tidligere sardinfabrikken på Verftet er omdannet til landets største og mest omfattende kunstarena med 5 scener for musikk, dans, teater, film og kunst, samt studioer og atelierer for 180 kreative næringsforetak. USF Verftet er et helt spesielt sted. Mer informasjon om USF Verftet ser du på våre internettsider RÅDGIVNING - ADVOKATER EIENDOM - SHIPPING ØKONOMI Tlf Hvis du er overbevist om at det du gjør er riktig, må du også våge å holde trøkket og ikke gi deg, sier Marit Warncke, direktør for Nutec i Bergen, og nyvalgt leder i Bergen Næringsråd, Hun er opptatt av ledelse og organisasjonsutvikling, og vil at næringsrådet skal ha en åpen dør mot regionen. GORGEOUS doesn t CARE what others are doing Våg å holde trøkket ikke gi deg Foto: Oddmund Lunde THE NEW JAGUAR XK Frydenbø Bilsenter AS har herved gleden av å INVITERE DEG til lanseringen av den nye Jaguar XK. STED: Frydenbø Bilsenter, Minde Allé 35, Bergen. TID: Mandag 29. mai kl S.U. innen mandag 22. mai til eller på tlf Det blir enkel servering. LBX Marit Warncke er et fyrverkeri av ord, mimikk og glitrende smil. Hele damen lyser av engasjement og energi, noe som saktens kan være nødvendig. Ikke bare har hun en krevende lederjobb, men sannelig har hun også tatt på seg å lede Bergen Næringsråd de neste to årene. Hva har drevet henne til dette? - Jeg opplever Næringsrådet som en entusiastisk organisasjon som er i stor forandring. Jeg føler meg privilegert som får muligheten. Både personlig, fordi jeg er brennende engasjert i denne byens ve og vel, men også som nettverksbygger for bedriften jeg jobber i. Tatt i mot med åpne armer Den nyvalgte lederens første møte med Næringsrådet, var i 2001, da hun mottok Sunnivaprisen som årlig deles ut av Bergen Næringsråd til en lovende kvinnelig leder. Åpenbart et vellykket førstemøte? - Med en gang ble jeg invitert inn i ressursgruppen Mangfold i ledelse, og senere spurt om jeg kunne tenke meg et styreverv. Jeg følte at jeg ble tatt i mot med åpne armer, og satte pris på det jeg opplevde som evnen til nytenking i kombinasjon med å bevare det gamle. Næringsrådet endrer seg - Jeg føler at jeg kommer litt fra sidelinjen, både gjennom min bakgrunn som psykolog, og i forhold til bransjen jeg jobber i. Men i løpet av de få årene jeg har vært i Bergen Næringsråd, har jeg sett at vi trekker til oss en ny type medlemmer. Det er blitt en bedre blanding mellom kjønn, alder, bakgrunn og bransjer. Jeg tror bildet utad også er i ferd med å endre seg. Samtidig synes jeg det er oppriktig stas med den årlige middagen på stiftelsesdagen 17. november, når sølvet kommer på bordet og menyen er den samme som den har vært i alle år. - Hva mener du er Næringsrådets viktigste rolle? - Å være en møteplass, der vi legger til rette for samspill. Vi må opprettholde og videreutvikle rollen som byens fremste møteplass og nettverksbygger. Jeg synes det er fantastisk å se hvor mange ulike (forts. neste side) Minde Allé 35 Tlf

8 ,, Det er viktig å gi medarbeiderne mine ansvar, la dem vokse og utvikle seg Alder: 48 år. Pleide før å lyge seg eldre enn hun var, men det har hun sluttet med. Født og oppvokst: Født på Barnelasarettet og oppvokst i Helleveien i Sandviken. Ekte bergenser i mange generasjoner. Familie: Omgitt av menn også på hjemmefronten. Har en mann som støvsuger hele tiden, og en hannhund som røyter hele tiden. Tre sønner på 18, 15 og 10 år. Utdanning: Utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i Jobb: Direktør for Nutec Bergen AS. Arbeidet som seniorforsker ved Nutec frem til 1992, og var med på å starte opp Nutec Beredskap og Kriseledelse AS. prosesser Bergen Næringsråd er involvert i. Vi har jevnlige møter med Hordalandsbenken på Stortinget, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, og utallige offentlige råd og utvalg. Hvis vi ikke fungerer som en god møteplass for engasjerte, kloke hoder som bruker oss som premissleverandører og talerør, blir vi ikke invitert inn i disse foraene. Særlig har jeg lyst til å få frem den flotte dugnadsånden som våre 2400 medlemmer representerer, gjennom arbeidet i ressursgruppene, ulike styrer og komiteer. Åpenhet mot regionen Warncke mener det er viktig av Bergen Næringsråd viser åpenhet ut mot regionen. - Her på Vestlandet er vi velsignet med fantastiske naturrikdommer, sterke kompetansemiljøer innenfor universitet og høyskoler, et myldrende studentmiljø og et rikt kulturliv for å nevne noe. Vi må være en aktiv bidragsyter til å bygge nye broer og forbindelser mellom byen og de regionale miljøene. Det er viktig å holde trøkket, aldri tro at du er fremme, men sørge for kvikklunsj og appelsin underveis for å feire de små seirene. For noen år siden hadde jeg aldri trodd at jeg ville engasjere meg i transportspørsmål, men det er viktig med transport. Kjedelig kanskje, men viktig. Tunneler, broer og infrastruktur er helt nødvendig, og det må planlegges i tide. På samme måte som det ikke kan komme som noen overraskelse at man trenger barnehager og skoler der det bygges boliger, må vi også sette av tilstrekkelige arealer til fremtidig næringsaktivitet og god infrastruktur. Første kvinnelige styreleder Selv liker Marit Warncke bedre å snakke om mangfold enn om kjønnsroller. Likevel må hun vel erkjenne at hun nå skaper en liten bit Bergens-historie, som den aller første kvinnelige styrelederen av Bergen Næringsråd? - På 70- og begynnelsen av 80-tallet var det så mye fokus på kjønnsforskjeller. Jeg har alltid ment at det er større forskjeller mellom individer enn mellom kjønnene, og forstår ikke hvorfor prestasjoner skal knyttes opp mot kjønn. Det betyr ikke at jeg ikke er opptatt av likestilling, men jeg mener vi fortsatt har et godt stykke å gå før vi kan snakke om reell likestilling. I den sammenheng er jeg opptatt av at vi trenger synlige rollemodeller for unge kvinner. Selv hadde jeg få kvinnelige forelesere under studiene, ingen kvinnelige ledere rundt meg etter at jeg kom ut i arbeidslivet, og jeg savnet noen å identifisere meg med. Jeg tror det er viktig at vi som er kommet et stykke på vei i våre karrierer, kan trekke med oss andre damer. I min tid har jeg erobret flere mannsbastioner, men jeg har vært like preget av å ha en annen fagbakgrunn som av å være kvinne. Få psykologer - Apropos bakgrunn, antall psykologer i ledende stillinger i det private næringslivet er neppe overveldende. Du har nå vært 20 år i Nutec - hva skjedde? - Vel, det var slett ikke meningen. Målet mitt var hele tiden å jobbe med terapi. Så fikk jeg et tilbud om en godt betalt jobb hos Nutec, med visittkort og det hele. Etter en kort tenkepause sa jeg ja. Jeg meldte meg ut av psykologforeningen, og inn i det som den gang het Norske Sivilingeniørers Forening, og ble valgt til klubbleder. Mannen min fant det nokså underholdende at jeg, som aldri har vært særlig teknisk anlagt, begynte å motta Teknisk Ukeblad i posten. For meg er Nutec mer enn en jobb. Vi driver en virksomhet som bokstavelig talt er livsviktig, i forhold til å forebygge og håndtere ulykker. I de årene jeg har vært her, har det vært flere alvorlige ulykker der nettopp trening hos oss har vært utslagsgivende for at mennesker har overlevd. Vi har en organisasjon med fantastisk engasjerte og dyktige medarbeidere, og jeg blir mange ganger blir rørt over å vise folk rundt her ute. En god leder - Hva kjennetegner en god leder? - Timing for en leder er viktig. Tiden som går fra igangsettelse til en kan begynne å høste fruktene kan være lang, og en må ha tålmodighet. Det er ikke min sterkeste side. Under utdannelsen hadde jeg praksis på en psykiatrisk avdeling for barn, og vi kom i kontakt med mange barn der foreldrene hadde prøvd alt. Og det hadde de virkelig, men bare en liten stund Slik er det med organisasjonsutvikling også. Du må ha stayerevne, og tålmodighet til å se at endringer fører frem over tid. Hvis du er overbevist om at det du gjør er riktig, må du også våge å holde trøkket og ikke gi deg. Selv om jeg er utålmodig klarer jeg å gi viktige prosesser tid, og holde fokus selv om jeg blir frustrert underveis, fordi resultatene ikke kommer raskt nok. Det samme gjelder i Bergen Næringsråd. Ulike kulturer og organisasjoner treffes, man møter motstand og blir oppgitt, men må gi ting tid til å gå seg til. Utvikling kommer gradvis. Godt humør - Hvilke sterke sider har du selv som leder? - Jeg har godt humør, selv om enkelte nok vil kommentere temperamentet mitt. Dessuten er jeg direkte, og flink til å se prosesser. Det betyr ikke alltid at jeg nødvendigvis gjør det rette. For meg er det viktig å gi medarbeiderne mine ansvar, og la dem vokse og utvikle seg med ansvaret. Jeg er heller ikke redd for å omgi meg med medarbeidere som er bedre enn meg selv. Hvordan synes du at norske ledere fremstår? Jeg tror de aller fleste norske ledere gjør en traust og grei jobb. I dag er alle enige om at de gode lederne er karismatiske og flinke relasjonsbyggere. I morgen er det kanskje kontrolleren som etterspørres? Men vi får ikke alt i ett menneske, vi er nødt til å sette sammen lag. Skryte av dagens virkelighet Warncke var med å ta initiativet til Bergenscenarier 2020, og hun vil som styreleder ta aktivt del i det videre arbeidet. - Bergenscenarier 2020 tegner fabelaktige fremtidsbilder av en by i utvikling, og dette har mobilisert et sterkt engasjement. Tradisjonelt har vi vært flinke til å skryte mye av fortiden. Jeg mener det må være et mål at vi skryter like entusiastisk av dagens virkelighet, og av det vi sammen skal skape for fremtiden. Jeg mener virkelig at Bergen er en av de mest fantastiske byene som finnes! Obligatorisk tjenestepensjon Agendum See Design Foto: Getty Images Vital er Pensjonsspesialisten Vital er ledende i Norge på tjenestepensjon. Dette er vårt spesialfelt, og som en del av DnB NOR-konsernet representerer vi samtidig en finansiell tyngde og trygghet som kommer deg til gode. Enkelhet, kvalitet og lav pris Våre spesialister gjør det enkelt for deg og rimelig. I Finansavisens priseksempel den , kom Vital ut med den laveste gjennomsnittlige kostnaden. Siden vi er størst på pensjon i Norge kan vi også tilby lave og forutsigbare priser over tid. Velger du OTP i Vital, blir du kunde i Norges største finanskonsern I Vital er du sikret høy kompetanse på pensjon og kapitalforvaltning. Vår OTP er enkel å administrere og gir deg full oversikt til enhver tid. Med landets største forvaltningsmiljø på laget jobber vi for å sikre deg en best mulig pensjon i fremtiden. Spesialisten konsentrerer seg om én ting! Simen A., daglig leder Vil du vite mer om pensjon? Ta gjerne kontakt med en av våre mange rådgivere i Vital eller DnB NOR overalt i hele landet: på SMS: Skriv <OTP> og send til 2030 på telefon (OTP kundesenter) på internett vital.no/otp Vital er pensjonsspesialisten 14

9 PÅ TORGET To verdener? På Torget er en møteplass der medlemmene kan bidra med sine meninger og annen informasjon. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet, ta kontakt med Leder for Informasjon, Kari Amble, eller telefon Harald Schjelderup - prosjektleder for Bergenscenarier 2020 Styringsgruppen for Bergenscenarier har ansatt Harald Schjelderup (37) som prosjektleder for Bergenscenarier Dette er en utfordring som jeg brenner etter å ta fatt på, sier han. for næringsutvikling i bergensregionen. Videre skal prosjektlederen mobilisere og engasjere aktører som har påvirkningskraft for regionens videre utvikling, i tillegg til å være pådriver for prosjekter og idéer. Bergen Næringsråd inviterte i vinter til et Go morgen møte med tittelen Muligheter i Brasil for olje- og gassindustrien. Children At Risk Foundation (CARF) var tilstede. La oss ta det med en gang: Rundstykkene var knasende ferske og kaffen smakfull. Imponerende mange fremmøtte. Mer enn 70 i tallet. Brasil er fremtidens marked, og mange vil inn på dette markedet, også bedrifter i Bergen. Noen er allerede inne, og har vært der i mange år. Det var disse som holdt innledningsforedrag ved Kaffehuset Friele AS og Frank Mohn AS. I tillegg tegnet Innovasjon Norge et særdeles positivt bilde av dette spennende og moderne landet. Nå driver Children At Risk Foundation innenfor en helt annen bransje i Brasil, men vi hadde interesse av å være tilstede for å holde oss orientert om norsk næringslivs engasjement i Brasil, spesielt hva gjelder Bergen. Aha! tenker mange, nå vil CARF finne ut hvilke bedrifter i Bergen som har interesser i Brasil, så pøser de på med en passelig dose dårlig samvittighet, for deretter å be om støtte. Vel, tro oss på vårt ord, det er ikke intensjonen, selv om alle skal vite at vi er glade for hver krone vi får inn til prosjektet vårt i São Paulo. Og prosjektet fortjener det! Vel! Brasil er to verdener, en glansbildeside og en bakside. CARF har vært i Brasil i 14 år, men i feil verden, på et vis. Vi har jobbet med sosialprosjekter, i det underprivilegerte Brasil, og sitter med en helt annen kunnskap, enn Innovasjon Norge. Det er her jeg tror vi kan bidra, i et samarbeid med næringslivet. Som et av BRIK landene står Brasil på terskelen til en utvikling vi bare kan se konturene av. Det er vanskelig å spå hvordan dette samfunnet blir, men i denne prosessen skal store folkegrupper løftes ut av fattigdommen, millioner av mennesker. Dette må bli et annerledes samfunn, og på ingen måte en kopi av vårt vestlige velferdssamfunn. Dette blir noe helt nytt, og vi får alle en jobb å gjøre med å omstille oss. Bedrifter som vil inn i et så komplisert samfunn som Brasil, må bli bevisste sine roller, både næringspolitisk og sosialt. Denne rollen får de enten de vil eller ikke. Så er det spørsmål om hvordan de spiller den. Forberedelsene blir viktige. Midt oppi dette sitter CARF med kompetanse på en del områder vi tror er svært sentrale. Jeg vil peke på noen få momenter her: Konflikthåndtering på mange ulike plan, kulturell integrering, omstilling, overlevelsesmekanismer i et samfunn preget av alt fra kriminalitet til sosialt samhold, menneskerettigheter og spesielt brudd på barns rettigheter. Dessuten sitter vi på kunnskap om hva som får apatiske, bitre, voldelige, kriminelle, stoffavhengige barn og unge til å blomstre, til å yte og til å tro på framtiden. I tillegg får dere inspirasjon gjennom kunst og kultur. Fortell meg hvorfor denne kunnskapen ikke er livsviktig. Jeg tror til og med den er livsviktig for mennesker og bedrifter i det mette Norge. Jeg tror til og med ansatte ved bedrifter i Norge vil ha stor nytte av denne kunnskapen fra landet de er engasjerte i. Tenk nytt det må vi gjøre hver dag - for å overleve i Brasil. Så kanskje er vi i riktig verden likevel? Sigve Fjeldtvedt Daglig leder Children At Risk Foundation CARF E-post: Internett: Bergenscenarier 2020 (BS2020) er nå blitt etablert som en prosjektorganisasjon, og Harald Schjelderup skal lede et sekretariat lokalisert i Bergen Næringsråds lokaler i Olav Kyrresgate 11. Fra før er Inga Moen Danielsen ansatt som prosjektkoordinator. Berrefjord & Thomassen skal fortsatt være tilknyttet prosjektet som konsulent. Prosjektlederen skal ha ansvar for å bevare og videreutvikle BS2020 som et unikt konsept og plattform Nytt styre i Bergen Næringsråd Harald Schjelderup er utdannet cand.polit i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 1997, og kommer fra stillingen som Statoils informasjonssjef for bergensregionen. Tidligere har han vært politisk rådgiver for daværende byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, i tillegg til å ha innhatt verv som styreleder i Sportsklubben Brann og Bergen Kino AS. For tiden har Harald Schjelderup styreverv i Stor-Bergen Boligbyggelag, Bergen Internasjonale Filmfestival og Bergens Kunstforening/Bergen Kunsthall. Generalforsamlingen i Bergen Næringsråd var 24. april Det nye styret er: Styreleder Marit Warncke, Kristijane Cook Bulukin, Elin Bolann, Johannes D. Neteland, Gisle Johanson, Erik Bøckmann og nestleder Harald Nævdal. Harald Schjelderup (Foto: Dag-Tore Anfinsen) Det nye styret i Bergen Næringsråd. Fra venstre: Erik Bøchmann, Harald Nævdal, Elin Bolann, Marit Warncke, Kristijane Cook Bulukin og Johannes D. Neteland. Gisle Johanson var ikke tilstede. (Foto: Kristian Marthinsen) Velkommen til nye medlemsbedrifter Accenture ANS Alligator Film Alliance Seafood AS Axir AS Bergen By Expert as Berrefjord & Thomassen Clarion Hotel Bergen Airport CP-Norway as Ementor Norge AS Epsis AS Filmtriks Gode Sirklar AS GRIP Haveland - Hunter Douglas AS Intentia Norge AS IR NORGE AS Jo Strømgren Kompani Karlsen og Sønn A/S Kreftforeningen seksjon Vest Lacal AS Lederkompetanse AS Mantracon A/S Miljømarked Bergen Møbelfix og TeppeRent Nettmedia AS NLP Coaching Norge DA Nordikon as Norsk Medicinal Union Nye Fakta As Offshore Media Group AS Ottem AS Peak Broadcast Systems - Vizrt Rekom AS Renhold - Skade Sentralen A/S Ross Offshore Scanarmatur AS Sigmatech AS Skanska Norge AS TIBE Republic Ulriken Consulting as Umoe IKT AS Unique Promotion AS Møter i Bergen Næringsråd Frokostmøte: Havforskningsinstituttet Designkonferansen SUBSTANS Sommermiddag Les mer om våre møter på Konferanse: SMB-dagen Årskonferansen Bergen 5+ Bergen Næringsråds Årsmiddag Julelunsj med utdeling av Sunnivaprisen Skriv til oss! setninger! Send det til : Eller: Kari Amble, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet. Frist for innlegg til INFO nr er fredag 12. mai

10 Global handel Vi bistår Bergen i utlandet og utlandet i Bergen Vi er et fullservice advokatfirma med fokus på næringslivets behov B_T_S UNITED Foto: Ole Musken DLA kompetansen du søker Trykk her når du skal sove Advokatfirma DLA Nordic DA Torgallmenningen 3B, 5811 Bergen Tlf.: A different kind of partnership DLA Nordic er den nordiske armen av DLA Piper gruppen, verdens tredje største advokatfirma. Vi er i sterk vekst og våre kunder får tilgang til fullservice advokattjenester i mer enn 28 land i Europa, Midtøsten, Afrika, Asia og USA. Trykk her for å jobbe trådløst TAKE OFF FOR NY NÆRINGSUTVIKLING Bergen tomteselskap utvikler nå visjoner og planer for en av de største næringseiendommene som er lagt ut i Bergen på svært mange år. Området dekker kvadratmeter mellom Kokstad og Flesland. Med Mobilt Kontor er det enkelt å jobbe trådløst med bredbåndsfart Klikk på ikonet for oppkobling, så velges automatisk det raskeste nettet. Mobilt Kontor gir deg like stor dekning på din bærbare PC som en mobiltelefon med Telenor-abonnement. For mer informasjon, ta kontakt med Telehuset. telenor.no/bedrift Området skal legges til rette for og ta opp i seg de kvaliteter som kjennetegner fremgangsrike næringseiendommer. En velfundert og effektiv tilrettelegging, kombinert med en attraktiv miks av aktører vil gi hele området et stort løft de neste årene. Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2006:

11 Visst er våren kommet... SKRÅBLIKK I denne spalten blir store og små begivenheter i politikk og næringsliv kommentert. Har du gode historier og tips, er redaktøren glad for innspill! Bergenske vårtegn: en dørvakt får slått ut en tann, en politimann bitt i hånden, slåsskamper på annet hvert gatehjørne og høljende regnvær en lørdagsnatt. Legg så til at Brann taper poeng fordi dommeren er feig, eller Martin Andresen bommer på straffespark uten sertifikat, så er alt som det skal være. Påsken og tørketiden er over, det vil si: Tørketiden kom først, og så kom syndfloden i påsken. Det regnet jevnt og trutt, og mens tusenvis av sure påsketurister vasset rundt i løypene, kunne vannverkssjef Ivar Kalland på ny konstatere at truslene om vannrasjonering har virkninger som snart hører mer hjemme i teologien enn i meteorologien. I alle fall ble Kalland bønnhørt. Regnet kom, bergenserne gikk på vannski og alt var som det skulle være. De 150 år gamle vannrørene lekker. Det er med vannet i Bergen som kommunebudsjettet, uansett hvor mye man putter inn, forsvinner det meste på vei til forbrukerne mm nedbør falt over byen i Likevel var fire uker med rolig og nedbørsfritt vintervær nok til å utløse vannkrise og tørke. Løsningen er enkel, kommunen vil øke vannavgiften. Når ølet snart blir billigere enn vann, er dommedag nær. En flystreik før påske fikk Helge S. Dyrnes til å bruse såpass med fjærene at SAS Braathens skjønte at nå var hovedinntektskilden for flydrift i Norge, melkeruten Bergen- Oslo i alvorlig fare. Helgen klinte til med såpass mange gule og røde kort, at forhandlerne skjønte at man fikk komme på banen og få spillet i gang igjen. Det må ha vært Næringsrådets leders trusler om at det virkelig skulle svi for flyselskapet, som fikk de streikende til å skjønne at nå er til og med saktmodige bergensere lei forvirringen i luften. Og for dem som kjenner Dyrnes godt, vet de at overfor SAS Braathens handler det her om at den man tukter elsker man. Det får holde med fugleinfluensa, om ikke kabinviruset skal lamme lufttrafikken også. Fortsetter Dyrnes slik, kan ha sitte igjen med ettermæle at i hans lederperiode ble det orden i trafikken både i sentrum og sentrale luftlag! Sensasjoner kan ha uvanlig lang holdbarhet. I uken etter påske kunne vi lese at en beinbit av plateosaurus var funnet under oljeboring i Nordsjøen. Funnet er datert et sted mellom millioner år siden, med et slingringsmonn på bare 15 millioner år, er dette veldig presist også etter dragens journalistiske standard. Dinosauren skal være omtrent 9 meter lang og veier ca. fire tonn, beinresten ble funnet på en dybde som var meter under havet. Vi sier som bergensere flest: ka honen e det di reker etter? Fremskrittspartiet er for tiden så suveren på meningsmålingene at kong Carl i Hagen fra sin residens i Spania, har uttalt at de tar makten alene, dessuten bør spanjolene lære seg norsk slik at de kan betjene de norske pensjonistene på en tilstrekkelig korrekt måte. Vi ser frem til at norske sykehjemsansatte blir pålagt å lære skikkelig urdu og vietnamesisk for å betjene de som ikke har råd til alderdom i Spania. Fremskrittspartiets stortingsgruppe har også bevilget en bil og personlig trener for Siv Jensen slik at hun kan tjene folket på beste måte mens de venter på å overta. Det er rart med Frp; for tyve år siden scoret Hagen poeng på å skjelle ut trygdemisbrukere, arbeidsløse, enslige mødre og alle andre finnmarkinger som var slabbedasker og latsabber og unnasluntrere. Når politikere unner seg seks ukers påskeferie, fire måneders sommerferie, bil betalt av statskassen og personlig trener for å komme i form etter all bilkjøringen, da er det bare nødvendige rammevilkår for å drive politikk. Neste gang vi hører politikere snakke om forutsigbare rammevilkår, holder vi et godt grep om lommeboken og stenger bakkontoen til faren er over. Norge er snudd på hodet, Heia Løv-Ham B-POST Returadresse: Bergen Næringsråd Olav Kyrresgt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Skråtass Skråtass er et uberørt og uavhengig element i BN-familien

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong INFO 1 Nr. 2006 www.bergen-chamber.no På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s

Detaljer

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18 info www.bergen-chamber.no 06 NR.4 2006 tema: Business Region Bergen Warloe tar grep Göteborg i støtet Undervannsentusiasten Krever strakstiltak side 3 side 6 side 15 side 18 leder Helge S. Dyrnes I dette

Detaljer

INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3

INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3 INFO 1 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no TEMA: Regionalt samarbeid Entusiastiske gründere på Voss Side 8 9 Har blikket fremover i jubileumsåret 3 Bergenscenarier 2020 går videre Viste solidaritet etter flom-katastrofen

Detaljer

info Bergen - ikke nok næringsarealer NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 www.bergen-chamber.no Ny i forsikring Satser på fortetting

info Bergen - ikke nok næringsarealer NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 www.bergen-chamber.no Ny i forsikring Satser på fortetting info www.bergen-chamber.no Bergen - ikke nok næringsarealer 01 NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 Satser på fortetting Teatersuksess Toppsjef med Ny i forsikring Bergenscenarier 2020 side 3 side

Detaljer

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt?

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? INFO 2 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no TEMA: ENERGI Med kremmerånd i kraftmarkedet Side 3 4 Ny HOG-leder med store planer 6 7 Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? Vil bygge sterkt forvaltningsmiljø Forskere

Detaljer

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive!

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive! info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen 04 NR.4 2007 Valg 2007 Kamphaner i fylket Klar for å gi Vi må bli mer attraktive! side 3 side 12 side 14 side

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14 info www.bergen-chamber.no 04 NR.4 2008 Børsselskaper på offensiven Lover mer til Bergensregionen Bergen er en jernbaneby En enkel sjel fra landet side 3 side 10 side 11 side 14 Medlemmenes ønsker: Kvalifisert

Detaljer

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler info www.bergen-chamber.no tema: Entreprenørskap 06 NR.6 2006 Ungdom utvikler Connect har 150 Jobber for stor Bergen 5+ fra morgen gode idéer frivillige eksperter forskningspark til kveld side 6 side 8

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o tema: Transport kommunikasjon & 06 NR.5 2006 - Bybanen må fullføres! Vil kreve Bergens-pakke Prekært over Arnatunnel også Flesland skal vokse Sotrabrua rømningsvei

Detaljer

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19 info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt 03 NR.3 2007 Kina vil samarbeide med Senter for ny utenlandsk Innovasjon-direktøren Hva skjer med Sandviken?

Detaljer

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital INFO 4 Nr. 2004 Blant de Ill: AG Foto: Marine Harvest beste i verden TEMA: havbruk & sjømat Trenger såkornkapital Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe Gjør Vestlandet til en sterk merkevare Døråpner til

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011. MediaCity Bergen. www.bergen-chamber.no

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011. MediaCity Bergen. www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011 Bergen som medieby - InternaSJONALE ERFARINGER - NYE MEDIEBEDRIFTER www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Planlegger mediebydel En mediebydel en fantastisk mulighet

Detaljer

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 TEMA: Finanskrisen Regjeringens tiltakspakke DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær U37 / 2 MRD. TIL AKTIVE EIERFOND / OLA H. GRYTTEN OM EKSPORTNÆRINGEN www.bergen-chamber.no

Detaljer

Rosenkilden. De få utvalgte. . Side 30 og 31. .Side 3, 6, 7,8, 9, 10 og 11. .Side 36, 37 og 38

Rosenkilden. De få utvalgte. . Side 30 og 31. .Side 3, 6, 7,8, 9, 10 og 11. .Side 36, 37 og 38 De få utvalgte Bare 147 av 1.000 toppledere i Stavanger-regionen er kvinner, viser en undersøkelse Rosenkilden har gjennomført. Les om hvordan lederkvinnene tror dette kan endres. Toril Nag Rosenkilden

Detaljer

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2013 // TEma SjømaT Verdens største sjømatkonferanse til Bergen Med røttene i havet Salma satser internasjonalt www.bergen-chamber.no // TEma Verdens største sjømatkonferanse

Detaljer

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 EIERSKAP // TEMA Globalisering påvirker eierskap Gode råd ved eierskifter Aktivt eierskap gir suksess www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 www.bergen-chamber.no

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET SIRI KALVIG: TROR PÅ STATOIL side 24 DETTE MENER POLITIKERNE side 14 VIL HA BYBOLIGER PÅ FORUS side 20 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 6 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Sammen for nye muligheter side

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Bergenscenarier 2020 Samlet rapport Fase 1 og Fase 2

Bergenscenarier 2020 Samlet rapport Fase 1 og Fase 2 Bergenscenarier 2020 Samlet rapport Fase 1 og Fase 2 Forord Hva kan skje med Bergen? Hva kan skje med Bergen? Spørsmålet er både utgangspunkt og gjennomgangstema for prosjektet Bergenscenarier 2020. Prosjektet

Detaljer