REDAKTØREN SIER. Sentralposten. Vann er blitt mangelvare i verden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REDAKTØREN SIER. Sentralposten. Vann er blitt mangelvare i verden."

Transkript

1 Sentralposten N R. 2 - J U N I

2 REDAKTØREN SIER Vann er blitt mangelvare i verden. Der grunnvannet tappes, synker vannspeilet. Det aller meste av drikkevannet i USA kommer fra grunnvannet. I Bejing ligger grunnvannet 37 meter under tidligere vannstand, og det skal være innført restriksjoner for opprettelse av visse typer vannkrevende industri. Det vanvittige vannforbruket fører til at grunnen eroderer og at også hele byer synker. Venedig synker, som kjent. Bangkok, Manila og Jakarta synker med opptil 10 cm i året. Mexico City synker med hele 43 cm i året! Det brukes enormt med ferskvann i industri og jordbruk, men også til svømmebasseng og plenvanning. I Europa går 53 prosent av alt ferskvann til industrien, 26 prosent til jordbruket og 19 prosent til husholdningene. Et toalettbesøk alene forbruker nok vann til å holde liv i et menneske. Nedbørsmønstrene i Afrika er endret og store deler av Øst-Afrika trues av prekær vannmangel. Global oppvarming medfører at vannstanden i havet stiger. Dermed trues ikke bare Danmark, Nederland, operaen i Bjørvika og øysamfunn i Stillehavet av oversvømmelse; det er samtidig overhengende fare for at salt sjøvann trenger inn i ferskvannsreservoarene. Avsaltingsanlegg er planlagt mange steder, men mange er ikke bygget. Colorado River tørker ut. Australia er inne i en langvarig tørkeperiode. Bryggen i Bergen trues. Norske isbreer smelter. Mange mener at vann ikke må være en gratis ressurs, men behandles som kapitalvare. Vann kan være virkemiddel i så vel krig som fred. Vann er en hovedårsak til strid i Midt-Østen. Israel kontrollerer vanntilførselen til palestinske og arabiske områder. Ved å bygge dammer har Tyrkia kontroll over vannføringen i Eufrat og gjør derved både Syria og Irak sårbare. Sudan og Etiopia kontrollerer vannføringen i Nilen og gjør Egypt sårbar. Nord-Kypros planlegger en rørledning fra fastlandet og har ymtet frempå om å tilby grekerne ferskvann mot å gi Tyrkia innpass i EU. (Et norsk prosjekt med å taue ferskvann i ballonger til Kypros strandet da ballongen sprakk og vannet ble borte i havet!) Imidlertid er det over 1,1 milliard mennesker som mangler tilgang til rent drikkevann. Vi trenger en vannbruksplan for jorden, ikke våte drømmer. Vann som renner, vann som risler, Vann om våren, vann om høsten... Kan De fatte dette, mann? FRA VANN AV NORDAHL GRIEG Odd Lund Sentralposten Redaksjonen: redaktør Odd Lund, tlf , Tore Simonsen, tlf , Eva Haga Rogneflåten, Einar Atle Årdalsbakke, Redaksjonen avsluttet: 10/ Layout og trykk: Aktuell, Thomas Løland, Møllergt. 10, 0179 Oslo, tlf.: Forsidebildet: Vann som renner, vann som risler?. Foto: colourbox.com 2 SENTRALPOSTEN nr

3 Felles konferanse på Sørmarka for NTL Sentraladministrasjonen og NTL Embetskontorene På representantskapsmøtene til begge landsforeningene i 2006 ble det vedtatt å sette i gang et prosjekt for å se nærmere på samarbeid og evt sammenslåing av landsforeningene. Prosjektet skal legge frem rapporten i god tid før landsforeningenes representantskapsmøter i To arbeidsgrupper er nedsatt i forbindelse med prosjektet: Utredning om eventuell sammenslåing Utvikling av samarbeid og faglige aktiviteter Begge gruppene er godt i gang med arbeidet og februar 2007 hadde vi felles styrekonferanse på Sørmarka. Mye av tiden ble brukt til å bli bedre kjent med hverandre og til å diskuteres samarbeid og utfordringer vi står overfor i tiden som kommer. På programmet hadde vi også to faglig innslag, EUs tjenestedirektiv med innledning v/dag Seierstad, SV-veteran og EU/EØS-ekspert og Forvaltningsreformen ved forbundssekretær i NTL Berit Hobber. Lederne Lill Sæther fra Sentraladministrasjonen og Solveig L. Hovde fra Embetskontorene presenterte landsforeningene sine og det var interessant for oss å høre om Embetskontorenes organisasjon. NTL Embetskontorene er spredt over hele landet. De har vel 1500 medlemmer som er fordelte på ni avdelinger som er direkte tilsluttet landsforeningen. Fire av avdelingene er landsomfattende mens fem har medlemmer bare på ett sted. De direkte tilsluttede medlemmene hører til i ti ulike virksomheter der. Styret i NTL Embetskontorene bor spreidd ut over landet og møtes 4-5 ganger i året. Landsforeningen arrangerer 1-2 avdelingslederkonferanser hvert år, der hver avdeling blir invitert til å ha med to representanter. Representanter fra landsforeningen deltar på møter, kurs og konferanser i avdelingene. De har også hjulpet til i lokale forhandlinger flere steder. Medlemsbladet 104-info blir sendt ut på e-post. NTL Embetskontorene har ikke hatt tradisjon for politisk aktivitet. Gruppearbeid med Idéverksted og sammenslåing Gruppearbeid var en viktig del av konferansen. Gruppene ble satt sammen på tvers av landsforeningene slik at ulike bakgrunn og erfaring ble nyttiggjort. Oppsummeringen viste at mange gode innspill var kommet frem både i gruppene og i plenum. Fokuset var i hovedsak rettet mot perioden frem mot representantskapsmøtene i 2008, men mange av ideene var like aktuelle hvis det blir gjort vedtak om sammenslåing. Forslagene strakk seg fra å kunne arrangere kurs flere steder i landet, avholde sosiale arrangement og drive med humanitært Visste du at? 42 endringslover trådte i kraft 1. januar 2007, og nye lover er på trappene. Vi er åpenbart svært opptatt av å regulere oss selv gjennom lovverk, hva enten det gjelder rettigheter eller forbud/ arbeid, til større faglige nettverk på alle nivå, flere ressurspersoner og samarbeid i politiske saker. Arbeidsgruppa som utreder forslag til sammenslåing la fram fremdriftsplanen for arbeidet sitt og orienterte om noen av utfordringene fremover. Rapporten skal legges frem 15. juni. Utvalget ba gruppene komme med innspill på hva som er målet med arbeidet i en landsforening, argumenter for og mot en sammenslåing og om det er problemstillinger som utvalget bør se nærmere på. Avslutningsvis Pausene og kveldene ble brukt til å bli bedre kjent og til å utveksle erfaringer. Rapporten som legges frem 15. juni skal behandles i styrene før den blir sendt på høring i begge landsforeningene. Til høsten, oktober skal det avholdes lederkonferanse om dette temaet, og representantskapsmøta i 2008 skal ta den endelige beslutningen. Bente Baltzersen Sekretær i NTL Sentraladministrasjonen påbud. I visse samfunn heter det at alt som ikke er tillatt ved lov, er forbudt; i andre samfunn heter det at alt som ikke er forbudt ved lov, er tillatt. Hvilket samfunn er da Norge? NTL Sentraladministrasjonen Postadresse: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Besøksadresse: Folkets hus (inngang hjørnet Youngsgt./Torggt.), rom 507 (heis til 5. etg.) Tlf.: , faks: , e-post: Leder: Lill Sæther, sekretær: Bente Baltzersen SENTRALPOSTEN nr

4 LEDEREN HAR ORDET Det handler ikke bare om penger Jeg er stolt over at medlemmene våre er opptatt av mer enn penger og lønnspolitikk, men også av politiske spørsmål og ikke minst, at de markerer seg i miljøsaken og krever at LO endrer sine miljøstandpunkt. Dette har kommet til uttrykk her i bladet med fine innlegg fra avdelingene våre i Grønn hverdag og Miljøverndepartementet. Tillitsvalgte i sistnevnte avdeling ble også intervjuet om dette i siste nummer av Tjenestemannsbladet. På siste representantskapsmøte i landsforeningen, i mars 2006, vedtok vi formuleringer i programmet og et nytt hovedmål om miljø etter forslag fra NTL Grønn hverdag. Det er også nedsatt en egen miljøgruppe i landsforeningen. LOs miljøprofil har stort forbedringspotensial, for å si det mildt, og det er aktive medlemmer og tillitsvalgte som må sørge for trykk nedenfra for å få politikken endret. Et godt eksempel på at dette faktisk er mulig, er vårt arbeid forut for siste LO-kongress. En uttalelse fra NTL Statens forurensningstilsyn (SFT) til vårt representantskapsmøte i 2004, hvor LO ble oppfordret til å vise mer miljøhensyn, ble enstemmig vedtatt. Via NTL og LO i Oslo ble den, med små endringer, oversendt til behandling på LO-kongressen i Forbedringen av LOs Prinsipp- og handlingsprogram om miljø, om enn alt for liten etter vår mening, var altså et resultat av et forslag fra en av våre avdelinger. Så det nytter å påvirke, også nedenfra, selv om det går sent og med små skritt. LO er viktig i miljøarbeidet og vi må få LO med på å trekke i riktig retning. Vi har ikke noe valg. Det er i alle fall ikke penger som driver våre tillitsvalgte når de jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De tillitsvalgte blir sjelden tilgodesett med lønnsopprykk for den gode innsatsen. De har heller ikke så gode betingelser for å utøve tillitsvervet som Hovedavtalen krever alle steder. Noen opplever fantasifulle forsøk på å tøye styringsretten, Foto: colourbox.com 4 SENTRALPOSTEN nr

5 undergrave medbestemmelsen og til og med ignorering av tjenestemannsorganisasjonene. Vi har også i større grad enn tidligere arbeidsgivere som skaper unødige vanskeligheter når det gjelder muligheten for fri med lønn for å utøve tillitsverv etter Hovedavtalen. Vi har derfor skrevet brev til NTL om at det er på tide at de lokale tillitsvalgte merker at vi nå har en Fornyings- og administrasjonsminister som har gitt positive signaler om vilje til å ivareta medbestemmelsen og spille på lag med oss. Det er en rekke sentrale føringer i tildelingsbrevene knyttet til bl.a. Grønn stat, IKTpolitikk og likestilling. Etter vår mening er det derfor naturlig at det også slås fast at medbestemmelsen skal ivaretas i hht. Hovedavtalen. Når det gjelder penger - og mellomoppgjøret - er vi glade for at det også i år er mulig å få til et samarbeid mellom LO Stat, YS Stat og Unio. Vi er rimelig fornøyd med lavtlønnsog likelønnsprofilen på årets oppgjør. Det er veldig bra at de som er på rammer endelig får et løft. Det er imidlertid ikke i tråd med vårt krav at det blir lokale forhandlinger. Vi hadde håpet at vi igjen kunne hoppe over et år. Men siden lavtlønte arbeidstakere på spenn ser ut til å komme forholdsvis dårlig ut, må de iallefall prøves løftet i de lokale forhandlingene. Siden det ikke blir justeringsforhandlinger, får vi ikke innfridd kravet om flere ansiennitetsopprykk i lønnsramme 22, hvor 1.konsulentene befinner seg, eller at de to konsulentkodene slås sammen. Men da må vi fremme de kravene igjen neste år. Lønnsoppgjøret viser at vi er ansvarlige. Det gjelder ikke alle. Vi fikk vite at lønnsfesten var avlyst. Det gjelder heller ikke alle. Landet går så det suser og bedriftene tjener mye mer enn før. Allikevel får arbeidstakerne mindre av den samlede lønnsandelen. Jeg vil sitere fra vårt brev til NTL i forbindelse med krav til årets mellomoppgjør: Det må arbeides for å begrense topplederlønningene i staten. For høye lønninger til topplederne gjør det vanskelig å akseptere moderasjon for andre grupper. For store lønnsforskjeller gir frustrasjon og dårlig arbeidsmiljø som reduserer trivsel og arbeidsevne. Iflg. Stein Reegård, sjeføkonom i LO, har lønnsutgiftene i gjennomsnitt sunket med 16 % siden 1990 som andel av de sk. faktorinntektene, dvs. summen av verdiskapning eller inntekt som tilfaller produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital. Det er ca. 30 år siden andelen av verdiskapningen som går til lønninger har vært så lav som i de siste tre årene. Årets lønnsvekst er på ca. 32 milliarder. Til sammenligning vil ca. 60 milliarder bli delt ut i aksjeutbytte. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørenes rapport, som kom i vår, viser at den ene prosenten av befolkningen som har høyest inntekt mottar 82 % av kapitalinntektene. Dvs. at den økonomiske fremgangen ikke fordeles rettferdig, at den tvert i mot fordeles mer og mer urettferdig og at noen tjener uforholdsmessig mye mer enn før. Det er de som relativt sett også betaler minst i skatt til fellesskapet. Denne utviklingen er politisk bestemt. De som tjener mest ler av de feige politikerne hele veien til banken. For de rike handler det bare om penger, - til dem selv. Lill Sæther Partene i årets mellomoppgjør ble enige natt til 1. mai om følgende hovedelementer: Det blir gitt et generelt tillegg med virkning fra 1/5 på 4300 kroner for de som er plassert i lønnstrinn 1-43, et tillegg på 1,35 prosent til de plassert i lønnstrinn og et tillegg på 8200 kroner for de som er plassert i lønnstrinn Alle med stillinger plassert på lønnsramme har fått ett ekstra lønnstrinn med virkning fra 1/7. Ingen lønnsspenn skal begynne lavere enn lønnstrinn 30, med unntak av personell i internasjonale styrker. Det blir avsatt 0,5 prosent til lokale forhandlinger pr 1/7. Det er ikke avsatt midler til justeringsforhandlinger. Les mer om lønnsoppgjøret på LoStats nettsider SENTRALPOSTEN nr

6 VOX er en spennende gjeng. 6 SENTRALPOSTEN nr

7 Presentasjon av Redaktøren NTL VOX VOX er en ung organisasjon som ble etablert i 2001, etter en sammenslåing av Statens ressurs- og voksenopplæringssenter (SRV), Norsk fjernundervisning (NFU) og Norsk voksenopplæringsinstitutt (NVI). Til å begynne med hadde VOX én avdeling i Trondheim og én i Oslo, men forskerne i Trondheim gikk etter hvert over til NTNU. I dag har VOX 103 ansatte med kontorer rett ved Østmarka på Skullerud. VOX er et nasjonalt senter for voksnes læring, og en etat under Kunnskapsdepartementet. Vi arbeider for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået hos voksne med særlig vekt på grunnleggende ferdigheter, voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring og realkompetanse. Heving av voksnes ferdigheter i lesing, skriving, regning og bruk av IKT er også et stort satsningsområde. I tillegg forvalter VOX offentlige midler til flere nasjonale kompetanseutviklingstiltak, til læringsprosjekter som styrker grunnleggende ferdigheter, og driftstilskudd og midler til pedagogisk utviklingsarbeid til opplysningsorganisasjoner og fjernundervisningsinstitusjoner. Etter å ha vært en del av NTL 2-17 Kunnskapsdepartementet, ble VOX den 1. januar 2007 egen avdeling i NTL Sentraladministrasjonen. I praksis har vi på mange måter vært en egen avdeling hele tiden, med valg av plasstillitsvalgte som er medlemmer i tilsettingsråd, deltakende i MBU og som forhandlere i lokale lønnsoppgjør. Det er likevel mange praktiske og formelle ting som skal på plass i oppstartfasen for en ny avdeling, men det nye styret har kommet godt i gang med arbeidet. NTL VOX har 30 medlemmer og organiserer derfor 1/3 av de ansatte. Selv om vi har et ønske om å bli enda større, er vi stolte over å være så mange NTL-ere på en arbeidsplass med et høyt antall akademikere. Tar vi med de kolleger som er organisert i Skolenes Landsforbund, er LOfamilien på VOX større enn de to andre hovedsammenslutningene Unio og Akademikerne. I tillegg til å være mange medlemmer, organiserer NTL ansatte i alle organisasjonens avdelinger og funksjoner, med unntak av direktøren. Dette gjør at vi er en spennende gjeng, men det gir også noen utfordringer i de lokale forhandlingene når vi skal fi nne fram til gode kriterier og når det må gjøres prioriteringer. Så langt har dette gått bra, og vi har greid å ivareta de ulike gruppene på en god måte. VOX har vært fl inke til å rekruttere medarbeidere fra ulike nasjoner, og dette gjenspeiler seg også i NTL sin medlemsmasse. Vi har også en god kjønns- og aldersspredning. Vi er så heldige å ha et godt samarbeidsklima både med de andre fagorganisasjonene på huset, og ledelsen. På grunn av endrede oppgaver og forventninger fra departementet, har mange ansatte fått endrede arbeidsoppgaver fra organisasjonens oppstart og fram til i dag. Det har også vært behov for å omorganisere for å møte nye utfordringer. Disse prosessene har foregått i nært samarbeid mellom ledelse og organisasjonene, og det har vært viktig å ivareta både den enkelte og organisasjonen som helhet. Fordi mange NTL-medlemmer på VOX gjennom årene har vært aktive på arbeidsplassen og delaktige i samarbeid og prosesser mellom ansatte og ledelse, har vi en et godt utgangspunkt for å være en egen avdeling. Det er likevel ting å ta tak i. En av de viktigste tingene er å skolere flere medlemmer slik at det blir lettere å dele på oppgaver i tiden framover. Derfor har vi meldt på noen til NTL-skolen allerede i vår, og vi vil følge opp med deltakelse på flere aktuelle kurs i NTL-regi i tiden framover. Vi ser også fram til å ta del i andre aktiviteter i NTL-regi. Bente Søgaard Leder av NTL VOX har lest Personvernrapporten (Datatilsynet 2007) og sier at Rapporten er mindre en rapport enn en samling innlegg og faktaopplysninger om ulike sider ved dataovervåking. Noe av det mest skremmende er hvor enkelt det tilsynelatende er å stjele en annen persons identitet og hvilke konsekvenser det kan få. Noen svindlere fikk tak i fødselsnummeret til en kvinne fra Vik i Sogn, omadresserte posten hennes, skaffet seg kredittkort i hennes navn, tok ut store pengesummer og dro på dyre utenlandsreiser på hennes bekostning. Det samme gjelder feilaktig registrering. Du har ikke gode nok muligheter til å kontrollere hvilket register du er havnet i og om opplysningene om deg er korrekte. En mann som ble utsatt for identitetstyveri og fi kk sin identitet feilaktig registrert i Schengens informasjonssystem, ble faktisk nektet innreise i Frankrike. Det lagres enormt med informasjon og det er mange aktører på markedet. En undersøkelse om personvern i 36 land viser at Danmark og Sverige kommer dårlig ut. Storbritannia er verst. Norge ligger også i det nedre sjiktet. Førsteamanensis Lee Bygrave mener at det som trekker Norge ned, er at personvern ikke har noen eksplisittt forankring i Grunnloven. USA scorer også dårlig, og det forklares med at personvernlovgivningen der i liten grad regulerer private virksomheter. Mye tyder på at det private rommet blir mindre og mindre. Hvordan hevder vi vår rett til å være i fred nå som ettersporbare mikrochips (RFID-brikker) snart finnes i alle nye gjenstander, ikke bare i nye pass, men også i klær og sko? Odd Lund (Se også artikkelen om nanoteknologi i Sentralposten 3/2006) SENTRALPOSTEN nr

8 To: Røys Heidi Grande Subject: Om Statskonsult som regjeringsorgan Dansk LO med EU-framtidsvisjonar NTL Sentraladministrasjonen vil gratulere deg og resten av politisk ledelse i departementet med en fornuftig og fremtidsrettet avgjørelse mht. Statskonsults status og tilknytning til forvaltningen. Vi gleder oss på regjeringens, statsforvaltningens, Statskonsults og de tilsattes vegne. Vi vet at dette vil signalisere til alle tilsatte i statsforvaltningen at en ny kurs og nye tanker har inntatt FAD, og dette er viktig. Departementet er overordnet arbeidsgiver og premissleverandør for tankene rundt bla organisasjon og personalpolitikk nedover i statsforvaltningen, og vi og våre tillitsvalgte vet at det trengs nye tanker mange steder. Vi håper at dette også betyr at den hodeløse og kostnadskrevende bruken av innleide konsulenter og rådgivere som har bredt om seg i forvaltningen, også stopper og at dette er et signal til resten av forvaltningen om at alle er tjent med at tilsatte tjenestemenn driver med fornyingsarbeid, forvaltningsutvikling og omstilling og at den beste omstilling og fornying skjer når de tillitsvalgte og tilsatte har medbestemmelse og tas med på laget. Vi ønsker deg fortsatt lykke til i jobben som fornyingsminister og ønsker deg og resten av politisk ledelse en god helg. Mvh Lill Sæther, Leder NTL Sentraladministrasjonen Og her er svaret: Tusen takk for gode ord! Vi er sjølve svært nøgde med å ha fått til dette. Eg brukte i argumentasjonen i regjeringa at LO Stat og særleg NTL har stått hardt på for dette, så eg føler absolutt at eg har hatt dykk i ryggen! Vi får gjere det nye direktoratet så godt at det ikkje lenger er nokon vits å betale konsulentar. God helg til dykk òg! AV M A R I T S C H W E I K E R Danske LO oppfordrar «EU og medlemslanda, kvar innanfor sine kompetanseområde, å fremja full sysselsetting, tilgang til utdanning for alle, like moglegheiter, gode arbeidsvilkår, tryggleik og sunnheit på arbeidsplassane og velferd på høgt nivå.» I eit brev til statsministeren har dei danske fagorganiserte skreve ned sine framtidsvisjonar for EU. LO meiner at velferdsordningar i kombinasjon med marknadsøkonomien i EU bør vera «rollemodellen for utviklinga på den globale marknaden». Men samtidig må EU vidareutviklast: Vekta skal liggje på vekst, velferd, likestilling og sosialt ansvar. LO vil påverka EU og arbeidar for eit meir open og demokratisk EU. Danske fagorganiserte positive til EU LO har organisert fokusgrupper for tillitsvalde og «vanlege» fagorganiserte, der desse fekk komme med sine meiningar om det europeiske samarbeidet. Resultatet var «forbausande positivt», som LO sjølv skriv i innleiinga. Fokusgruppene ser på EU som mogleg garant for sosiale verdiar og rettar i den indre marknaden og den globale økonomien. På bakgrunnen av innspela, laga LO sine «visjonar for eit framtidas Europa med meir velferd og sosialt ansvar». Som grunnverdiar krev LO «respekt for menneskeverdet, fridom, demokrati, likestilling, rettsstaten, rettferdig fordeling av godane og respekt for menneskerettane». På det arbeidslivspolitiske området er grunnleggjande verdiar «full sysselsetting, velferd og rettferd». Desse verdiane skal støttast av ein sosial marknadsøkonomi. I følgje LO må den sosiale (arbeidslivs) dimensjonen sjåast på «som ein investering i fleire og betre jobbar». Offentlege tenester for alle Dansk LO oppfordrar Det europeiske rådet (stats- og regjeringssjefane) til å drøfta «korleis EU betre kan støtte medlemslandas innsats for å fremja velferd, med full respekt for dei nasjonale identitetane og medlemsstatanes rett til sjølv å bestemma korleis dei definerar, organiserar og finansierar sine tenester i allmenn interesse.» LO føreslår ei forsamling («konvent») med deltaking av partane i arbeidslivet som skal vedta ein erklæring om kva velferdstenester alle borgarane i EU skal ha krav på. LO krev meir europeiske regler innan arbeidsretten LO «støtter utviklinga av ein arbeidsrettsleg dimensjon og sosial tryggleik i EU, men understrekar at Kommisjonen skal respektera dei forskjellige nasjonale tradisjonar i medlemsstatane». LO oppfordrar EU til å framleis vedta europeiske «minimumsdirektiv om arbeidsvilkår». Minimumsdirektiva som finns per i dag (om likestilling mellom kjønna, om informasjon, høyring og medbestemming i fleirnasjonale bedrifter og om HMS på arbeidsplassen) skal styrkjast og supplerast. Ønskjer fleire europeiske minimumsdirektiv innan arbeidsretten Danske LO støttar Kommisjonen sitt direktivforslag om å sikra vikarar same vern og sosial tryggleik som arbeidstakarane i normale tilsettingsforhold. Vidare ønskjer LO direktivforslag om vern av andre utypiske tilsettingsforhold og om vern av arbeidstakarane sine personopplysningar. LO oppfordrar EU og medlemsstatane å aktivt fremja fagorganisering og samarbeidet mellom partane i arbeidslivet («den sosiale dialogen») under respektering av ulike nasjonale tradisjonar. LO meinar at ein «effektiv sosial dialog og samarbeid mellom arbeidsmarknadens partar og styresmaktane er ein føresetnad for å skape balansen mellom tryggleik og fleksibilitet som skal sikra Europas velstand og konkurranseevne.» Hentet fra KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon med tillatelse fra Marit Schweiker. Hun er informasjonsmedarbeider og bor og arbeider i Brüssel. 8 SENTRALPOSTEN nr

9 Bevilgning og støtte til Nei til atomvåpen NTL Sentraladministrasjonen er sterkt bekymret for utviklingen i verden når det gjelder spredning av atom- og andre masseødeleggelsesvåpen. Etter en periode med en relativ nedbygging av verdens atomvåpenarsenal er det nå mange tegn på at en opptrapping er i gang. Det er sterkt bekymringsfullt at det britiske parlamentet har godkjent Tony Blairs planer om en fornyelse og modernisering av landets atomvåpenarsenal. Vedtaket ble gjort med 409 mot 161 stemmer. Rundt 90 Foto: colourbox.com av Blairs egne partifeller stemte mot regjeringens forslag, noe som den britiske kampanjen mot atomvåpen (CND) tar som et godt tegn og de vil kjempe videre for å få moderniseringen avlyst. De trenger støtte fra hele verden. Det er også positivt at USAs planer om å utplassere radaranlegg og avskjæringsraketter i Tsjekkia og Polen møter motstand bla. i Tyskland. Denne utplasseringen skal skje gjennom direkte, bilaterale avtaler, og ikke gjennom NATO. Vi er enige med sosialdemokratenes leder Kurt Beck som sier: «Vi trenger ingen nye raketter i Europa. Det er globalt nok av problemer vi må mestre, for eksempel fattigdom, klimaendring og terror. Mot dette hjelper ikke nye raketter og våpensystemer.» Selv Angela Merkel og hennes Kristelig-demokratiske parti CDU, som har stilt seg positiv til utbyggingen av et atomskjold, ønsker at dette prosjektet skal diskuteres innenfor NATO og ikke være et sololøp fra USA og president Bush. Russiske ledere har reagert meget sterkt på USAs planer om å utstasjonere nye raketter nær Russlands grense. Svaret på dette kan være nye russiske raketter og oppsigelse av avtalen som forbyr mellomdistanseraketter i Europa. Det er grunn til å advare mot en utvikling som kan resultere i et nytt våpenkappløp mellom USA og Russland i Europa. Det gjør ikke saken bedre for verdens sikkerhet i og for seg at USA benekter at planene om atomskjold er rettet mot Russland, bare mot «bandittstater» som Iran og Nord-Korea. To land som har atomvåpen eller som sannsynligvis har mulighet for å utvikle slike våpen. På denne bakgrunn vedtok NTL Sentraladministrasjonen å foreta en bevilgning til «Nei til atomvåpen» på sitt siste styremøte og oppfordrer andre fagforeninger til å gjøre det samme. Med vennlig hilsen Lill Sæther Leder Leif Kjetil Tviberg nestleder Gratis, forurensingsfri energi i ubegrensede mengder? Noen hevder at dersom olje, atomkraft og vannkraft med ett ble avleggs og erstattet av en energiform gud og hvermann kunne forbruke med enkle hjelpemidler, ville vi fått et nytt børskrakk, med massekonkurser, masseledighet og uendelige suppekøer som følge. Tenk deg en verden der ingen behøvde å bekymre seg for lys og oppvarming, men hadde ubegrenset tilgang til energi? Oljeprisen og aksjekursen ville falle som en stein. Serberen Nikola Tesla ( ) hadde en teori om at jordkloden var en enorm generator som kontinuerlig produserte energi ved jordens rotasjon i solsystemets gravitasjonsfelt. Sender man en lavfrekvent bølge på 7,5 Hz inn i jordkloden, vil man i teorien kunne tappe signalet som elektrisk energi et hvilket som helst annet sted på jorden! I følge Tesla var trådløs energioverføring i selve jordoverflaten langt bedre enn gjennom luft eller via reflekterende lag i atmosfæren, altså en teknisk utfordring, ikke fantasi. Likevel etter en stund med fritt tilgjengelig og tilnærmet gratis energibruk for alle, sitter vi trolig tilbake med mer lavtemperaturvarme enn i dag, noe som i sin tur kan føre til at vi trenger økt oppvarming, noe som igjen kan medføre store eller større klimakonsekvenser. Oppfinnergeniet Tesla, med over 700 patenter, var spesielt opptatt av elektromagnetisme. Han tok ut en rekke patenter for praktisk bruk av roterende magnetfelt og induksjonsmotorer, og teoretiserte omkring elektrisitet og radiotelegrafi. Han skal ha funnet opp radioen før Marconi, og slo Edison i et anbud for strømtilførsel til New York. Byen foretrakk hans trefase vekselstrøm mens Edison arbeidet med likestrøm. Han skal også ha hatt teorier om verdensomspennende fjernsynsdekning lenge før fjernsynet ble oppfunnet. Han var langt forut for sin tid, et miskjent geni, og døde ensom og fattig på et hotellrom i New York. FBI gjennomsøkte rommet og tok med seg alle hans papirer. Papirene er fortsatt borte. Han er likevel ikke glemt og trekkes stadig med i ulike konspirasjonsteorier. FBI trodde han hadde oppfunnet en dødsstråle som kunne utslette fly på 50 mils avstand. Mot slutten av den kalde krigen trodde Amerika at Sovjetunionen hadde utviklet såkalte Teslavåpen, og det har vært spekulert i om forskningsprosjektet HAARP (som studerer ionosfæren) baserer seg på teknologi utviklet av Tesla. Men tenk om? Odd Lund Delvis basert på artikler av Stein Jarving og internettkilder. SENTRALPOSTEN nr

10 Kin-Dza-Dza Den russiske Kin-Dza-Dza er verdens mest berømte science-fictionfi lm som ingen har hørt om. Den er så minimalistisk at den kan tolkes som allegori for det meste. Det var vel derfor den slapp unna sensuren i Sovjetunionen (eller kanskje sensuren ikke lenger gadd sensurere?). Den går ikke på kino i Norge og er heller ikke lansert utenfor Russland, men den fi nnes på internett. Kin-Dza-Dza er en parabel over USSR i 80-årene. På planeten Pljuk i galaksen Kin-Dza-Dza finnes det ikke lenger vann; alt er ørken. Vannet er brukt til drivstoff, så vann må faktisk destilleres fra drivstoffet (russerne destillerte jo omtrent hva det måtte være). Befolkningen er bokstavelig talt gått under jorden og lever i huler i sanden. Dette henspiller på den intellektuelle underground i Moskva. Diktatoren sitter dagen lang ved et minimalistisk svømmebasseng (dvs. har privilegier) og utøver sin makt gjennom flyvende gendarmer kalt etsylopp («politi» stavet baklengs på russisk). Selv om samfunnet virker teknisk primitivt, har de romskip (som ser ut som varmtvannsberedere med propell på taket), og det er mulig å ringe direkte til Jorden (man kunne jo også i sovjettiden faktisk ringe til Vest-Europa og USA fra Moskva). Sovjetsamfunnet virket jo også som om det levde i 20- årene samtidig som det var teknisk langt fremskredet. Vokabularet er innsnevret til et fåtall ord. Folk er med andre ord språkløse og har derfor utviklet tankelesning (ønsketenkning for sensurkontrollerte intellektuelle). Menneskene er inndelt i to kaster, overklasse og underklasse, men det er omtrent umulig å se forskjell på dem. Dette kan tolkes som en lettere omskriving av Orwell: alle mennesker er like, men noen er mindre like enn andre. Derfor må underklassen bære bjelle i nesen som kastemerke. Noen anmeldere ser denne inndelingen i over- og underklasse i lys av krigen i Tsjetsjenia. Vannproblemet henspiller på økokatastrofen Aralsjøen, tidligere verdens nest største ferskvannssjø, nå omtrent inntørket etter omlegging av elveleier og bygging av kanaler. Kultfilm fra Mosfilm (1986) Odd Lund Steganografi Nei, det er ikke læren om stegosaurier (kamøgler). Heller ikke om steigarsauer (egen sauerase i Steigen i Nordland). Steganografi (fra gresk steganos - dekket eller skjult, gráfein - å skrive) er lønnskrift. Til forskjell fra kryptografi benyttes steganografi til å holde skjult at informasjonen i det hele tatt finnes. Mange kjenner lønnskrift fra guttedagenes lek med usynlig blekk. Lønnskrift ble i oldtiden brukt på alvor så vel av kineserne som grekerne og var med på å vinne sjøslaget ved Salamis i 480 f. Kr. Moderne steganografi er å gjemme et budskap i et ellers harmløst dataprogram, for eksempel i digitale bilder (JPEG). På lignende måte som ved komprimering utnytter man redundans i filkoden. Fiffig, men ingen heksekunst. Johannes Trithemius (Jon fra Trittenheim i Tyskland), derimot, opplevde å få sin bok Steganographia (1499) oppfattet som svartekunst og satt på indeks. Verket handlet imidlertid om hemmelige budskap fra englene (Johannes var biskop av Sponheim!) og var ikke ment som hekseri. I dag blir steganografi bl.a. brukt for å formidle kildekode som underholdningsgigantene har fått myndighetene med på å forby. Norske «DVD-Jon» (Jon Lech Johansen) ble etter amerikansk påtrykk anklaget av Økokrim for å ha brutt kopisperren på DVD-plater. Han ble til slutt frikjent, men programvaren DeCSS har hele tiden vært tilgjengelig som steganografi. Steganografi kan brukes rent politisk. Demokratiforkjempere i Burma og Kina kan gjemme sine politiske budskap i ellers harmløs informasjon. Ulovlig kode og tekst kan sågar skjules i PDFfi ler sendt til det amerikanske Copyright Office i forbindelse med søknader om copyrightbeskyttelse. Prosjekt Trojan Cow utnytter dette smutthullet i protest mot åndsverkloven The Digital Millenium Copyright Act (1998). Loven gjør det til en straffbar handling å formidle teknologi som omgår copyrightbestemmelsene. Restriktive regimer oppfatter steganografi som middelaldersk svartekunst og vil gjerne ha den på indeks... Interne flyktninger Den internasjonale betegnelsen er Internally displaced people (IDP). Det er mennesker som er blitt tvunget til å flykte fra hus og hjem, men som ikke har krysset noen internasjonalt anerkjent landegrense, og derfor ikke er defi nert som flyktninger etter flyktningekonvensjonen av Forholdstallet mellom IDP og «regulære» flyktninger er 2:1. Et nærliggende eksempel er konfl ikten mellom Armenia og Aserbaidsjan Odd Lund om enklaven Nagorno-Karabakh. Flere hundre tusener flyktet fra enklaven da Armenia invaderte i 1994 og bor fortsatt i teltleire i Aserbaidsjan. Verdenssamfunnet forholder seg noe kjølig til internt fordrevne flyktninger. Les rapporten om de internt fordrevne verden over på Flyktninghjelpens nettsider eller på org. 10 SENTRALPOSTEN nr

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6 Mye å huske på før møtestart REDAKTØREN SIER Streiken som ble vekk. NTL/2 var godt forberedt på en streik. De organisasjonsledd og tjenestemenn som var tatt ut, var

Detaljer

Sentralposten N R. 1 - M A R S 2 0 0 7

Sentralposten N R. 1 - M A R S 2 0 0 7 Sentralposten N R. 1 - M A R S 2 0 0 7 REDAKTØREN SIER Redaktøren har lest St.meld. nr. 17 og har dette å si: Døgnåpen elektronisk forvaltning. Har vi ikke hørt det før? Elektronisk saksbehandling og døgnåpen

Detaljer

Sentralposten. Nr. 2 - juni 2011

Sentralposten. Nr. 2 - juni 2011 Sentralposten Nr. 2 - juni 2011 RedakTØREN sier Jeg er ivrig lytter til Mytekalenderen ved Terje Nordby hver eneste dag i radioens P2. Forleden fortalte han om Nikolaus Kopernikus og hans verk «De revolutionibus

Detaljer

Sentralposten. Nr. 3 - september 2010

Sentralposten. Nr. 3 - september 2010 Sentralposten Nr. 3 - september 2010 RedakTØREN sier Skolefagsundersøkelsen: IKT i skolen er til liten hjelp Flyktningeregnskapet 2010 Særfradrag for store sykdomsutgifter Rapport den 20. april 2010 fra

Detaljer

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei 2015 29. jan. Representantforslag fra repr. Skei Grande, Nybø og Raja om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n D

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Sentralposten. NTL Avdeling 2-78 Tollregion Vest- Norge

Sentralposten. NTL Avdeling 2-78 Tollregion Vest- Norge Sentralposten N R. 4 - D E S E M B E R 2 0 0 6 NTL Avdeling 2-78 Tollregion Vest- Norge REDAKTØREN SIER Sykefravær. Det lange fraværet har økt, korttidsfraværet på 1-3 dager har vært relativt konstant.

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2008 Årgang 13 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Arrogante tjenestedirektivforsvarere, Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10 [ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007 På innsiden av et kundesenter side 10 Redaktøren Med ønske om en god jul Gaiden har denne gangen vært innom kundesenteret i Hordaland. Her møtte vi en gjeng

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Sumaren er her. Snart. Vi kryssar fingrane, håper på varme dagar og venter på svale kveldar,

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2004 Årgang 9 I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland 1 Innhold S.3. Fylkesleder Mary-Anne Goltens leder. S.4. IA-arbeidet i NSF S. 7 Seniorportrettet S. 9. Menn i sykepleien Vidar Teigen S.12.Menn

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Det nye forbundsstyret i SAFE ønsker alle en god jul og godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Det nye forbundsstyret i SAFE ønsker alle en god jul og godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2008 Det nye

Detaljer

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS?

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 5, tirsdag 11. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten bad om at

Detaljer

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning 2003 4. juni Introduksjonsloven 709 Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

- En dag med Jorunn Berland NYTT. Ny YS-leder. Side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2013/36.

- En dag med Jorunn Berland NYTT. Ny YS-leder. Side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2013/36. NYTT Nr. 2-2013/36. årgang SkL-konferansen Side 4 Årskonferanse for SkL sør og SkL SKD/SITS Side 10 Nytter likestilling? Side 20 Ny YS-leder - En dag med Jorunn Berland Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer