Art, culture and identity. Kunst, kultur og identitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Art, culture and identity. Kunst, kultur og identitet"

Transkript

1 Art, culture and identity Professional impulses and competence Kunst, kultur og identitet Faglege impulsar og kompetanse

2 Velkomen til møte med katalogen «Harding Puls 48» Denne 3. utgåva av Harding Puls katalogen presenterer 48 av kunstnarane som er tilslutta Hardanger sitt tverrfaglege kunstnarforum, Harding Puls. Harding Puls Kjære publikum! I katalogen du no held i handa kan du bli nærmare kjent med både biletkunstnarar, kunsthandverkarar, musikarar, skodespelar, eventyrforteljar og ein kreativ kulturformidlar. Forumet Harding Puls har sidan 1993 fungert som ein viktig faktor for trivsel og inspirasjon for kunstnarane i og frå Hardanger, og kunstnarar som flyttar til regionen ynskjer å vera med i nettverket vårt. Gjennom åra har me gjennomført mange store og små kunstprosjekt, og det er heile tida nye prosjekt under planlegging enten saman med ulike kunst- og kulturinstitusjonar eller i eigen regi. Harding Puls har ei viktig oppgåve i å gjera kunstnarane synlege. Me håpar du som publikum vil ha gleda av presentasjonane i denne katalogen. Harding Puls har slik målformulering: vera eit idè- og kontaktskapande forum stimulera til samarbeid og samkvem som gjev faglege impulsar arbeida for styrking av fagleg kompetanse styrkja kunstnarane og kulturutøvarane sin identitet vera med å markera særpreg og tradisjon i regionen arbeida for auka bruk av kunst og kunstnarar i regionen Kort historikk: Våren 1993 tok ei gruppe kunstnarar initiativet til eit seminar på Sandven Hotel i Norheimsund. Det vart startskotet for det tverrfaglege kunstnarforumet Harding Puls som formelt vart skipa 6. november 1993 på Utne Hotel. Den fyrste katalogen vår kom ut i 1997 og den andre til 10 års-jubileet i Lista over arrangement på (side 6) viser ein stor og mangfaldig aktivitet. 2

3 Medlemene i Harding Puls: Kunstnarane i Harding Puls representere til saman ei stor breidde av kompetanse innan for kunst og kultur. På nettsida vår, står oppdatert liste over alle medlemene. Kunstnarane kan kontaktast direkte eller leiar i Harding Puls vil formidle kontakt. Pr. 1. januar 2010 er me kring 70 medlemer. Vilkår for medlemskap i Harding Puls: Som medlem kan takast opp utdanna og/eller yrkesaktive kunstnarar innan alle fagfelt, pluss formgjevarar og andre kreativt skapande kulturformidlarar. Medlemene skal vera frå, eller bu/virka i Hardanger. Harding Puls har også eit rekrutterings- /studentmedlemskap for personar som er under utdanning. Søknadsskjema ligg på nettsida vår. Harding Puls Tinget: I tillegg til å møtast i felles prosjekt, kjem medlemene saman til årleg Ting med faglege innlegg, debatt og idémyldring, sosialt samvær og årsmøte. Økonomiske støttespelarar for Harding Puls: Me rettar ein stor takk til Hordaland fylkeskommune, Kvam herad, Jondal kommune, Ulvik herad, Eidfjord kommune og Ullensvang herad Økonomisk støttespelarar til katalogen: Me rettar ein stor takk til Hardanger Kulturråd, Sparebanken Vest, Sparebanken Hardanger, Hordaland fylke, Regionalt Næringsfond Hardanger. Nett-adressa: E-postadresse: Norheimsund, januar 2010 Med helsing Solfrid Aksnes -leiar- Harding Puls er eit aktivt forum som synleggjer kunstnarane og kulturutøvarane i og frå Hardanger. Forumet er med å skapa kulturell vekst og styrkjer den kulturelle identiteten til regionen.

4 Welcome to this encounter with the Harding Puls 48 catalogue. This 3 rd issue of the Harding Puls catalogue presents 48 of the artists that are members of Hardanger's interdisciplinary forum, Harding Puls. Harding Puls Dear audience! In the catalogue you are holding you will meet visual artists, crafts people, musicians, actors, storytellers, and a creative cultural presenter. Since 1993 the Harding Puls forum has been an important factor and an inspiration for artists living and working in, and coming from, Hardanger, and for artists moving to this region and wanting to participate in our network. Through the years we have realised many large and small art projects, and there are continuously new projects in development, either in connection with art- and cultural institutions, or independent. Harding Puls plays an important role in highlighting the artists. We hope you, as audience, will enjoy the presentations in this catalogue. Harding Puls has these objectives: to be a creative forum for ideas and communication to stimulate collaboration and interaction giving professional impulses to work to strengthen professional competence to strengthen the identity of artists and performers to contribute to the region s cultural character and tradition. to work for increased employment of art and artists in the region Short history: In Spring of 1993 a group of artists initiated a seminar at Sandven Hotel in Norheimsund. This was to be the start of Harding Puls, an interdisciplinary forum, officially established November 6th, 1993, at Utne Hotel. The first catalogue was published in 1997, and the second in connection with the celebration of the 10th Anniversary in The overview on page 7 shows a long and diverse list of activities. 4

5 The members of Harding Puls: The artists of Harding Puls represent a wide variety of artistic and cultural competence. On our website the complete list of our members can be viewed. The artists can be contacted directly, or via the general manager of Harding Puls. As of January 1st 2010 we have in total c. 70 members. Terms for membership in Harding Puls: Artists and performers in all disciplines, including designers and other creative cultural practioners, can become members, based on education and/or professional activities. Members must come from, or live/work in Hardanger. Harding Puls also has a recruitment-/student membership. Application forms can be found on our website. The Harding Puls Ting: In addition to meetings during shared projects, the members come together yearly, for the 'Ting', the annual general meeting, which also includes discussions and debates, seminars and brain storming, and socializing. Economic supporters for Harding Puls: We wish to thank Hordaland fylkeskommune. Kvam herad, Jondal kommune, Ulvik herad, Eidfjord herad, and Ullensvang herad, for their valuable support. Economic supporters for the catalogue: We wish to thank Hardanger Kulturråd, Sparebanken Vest, Sparebanken Hardanger, Hordaland fylke, and Regionalt Næringsfond Hardager. Website: Norheimsund, January 2010 Greetings, Solfrid Aksnes -general manager - Harding Puls is a forum dedicated to highlighting artists of all expressions in and from Hardanger, playing a major role in this region's cultural identity and strength.

6 Arrangement og prosjekt med Harding Puls fram til 2010: Bilete frå dei fleste prosjekta ligg ute på nettsida vår, Arrangement og prosjekt 2010 Hardanger OPEN, opne atelier, galleri, konsertar, workshop, seminar 2008 INSPIRED, (HT08), Den norske Ambassaden / Seoul Literature House, Korea, Utstilling og illustrasjonar til diktbok - Olav H. Hauge på koreansk Hauge-Tveitt førestilling (HT08), forteljeteater for skuleelevar i Hardanger 2008 Geirr Tveitt-konsert (HT08), Norheimsund, konsert 2008 INSPIRED (HT08), Trygve Lie Gallery, New York, utstilling og konsertar 2008 Ein bete blåe rosor, (HT08), Aga og Eidfjord, poesi- og musikk-program 2008 INSPIRERT av Hauge og Tveitt (HT08), vandreutstilling i Hardanger 2007 Galleri Syningen, Harding Puls i Ål Kunstforening, juleutstilling 2007 Kraft-Puls, på Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Tyssedal, utstillingar, diktlesing til lydkomposisjon 2006 Kunsten og Båten, på tokt med jakta «SJ Mathilde», akvarellundervisning for skuleelevar i Hardanger 2006 Kunsten og Båten, Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund utstillingar, lyrikk-musikk program 2006 Galleri Trallala, Harding Puls i Norheimsund, sommarutstilling i to økter 2006 Mat- og Kunstfestivalen i Rosendal, kunstinstallasjonar ute 2005 Fjord-Born, Nordic Heritage Museum, Seattle, utstilling, konsert,workshops 2005 Fjord-Born, Flaten Art Museum, Northfield, utstilling, konsert, føredrag 2005 Hardanger Kulturgalleri, Harding Puls på Mælen i Herand, utstilling 2005 fart-øy-puls, Norheimsund sentrum, kunst i vindaugo 2005 Kunsten og Båten, «Auga som ser», på tokt med jakta «SJ Mathilde», fotoundervisning for skuleelevar i Hardanger Kunsten og Båten, Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund, utstillingar, seminar, workshop, konsert 2005 STREIF, mellom Reiseter og Nå, Ullensvang, landskapskunst 2004 Galleri Athene, Harding Puls i Drammen, utstilling, konsert, opplesing 2004 Galleri N. Bergslien, Harding Puls i Eidfjord, utstilling, opningskonsert 2004 Harding Puls inntar Ås, 3 utstillingsstader og 5 konsertar 2004 Kunststunt på Granvin Bruk, Granvin 2003 PULS-vind-AUGO, Norheimsund sentrum, kunst i vindaugo 2003 Katalogslepp og 10-års jubileum, Norheimsund og Utne, samansett arrangement 2002 Hordaland Kunstsenter, Harding Puls i Bergen, utstilling, konsert, opplesing 2002 Inspirasjonsreise i Tyssedal, utradisjonelle lyd- og utstillingsrom 1999 Hardanger folkemuseum, Harding Puls på Utne, konsertar, utstilling, kunstnarhes 1998 Galleri Ryvarden, Harding Puls i Sveio, utstilling 1996 Vestnorsk Industristadmuseum, Harding Puls i Tyssedal, utstilling 1996 Harding Puls på Kunstseglas med jakta «SJ Mathilde» i ytre Hordaland, utstilling, konsertar 1996 Harding Puls i Eidfjord kommunehus, sommarutstilling med opningskonsert 1995 Julepuls på Meieriet i Odda, salsutstilling 1995 Harding Puls på Kunstseglas med jakta «SJ Mathilde» i Hardanger, utstilling Galleri Puls i Tingstovene kafé, Norheimsund, diverse utstillingar Galleri Puls i Norheimsund, diverse utstillingar 6

7 Arrangements and projects with Harding Puls till 2010: Pictures from most of our projects can be seen on our website, Arrangements and project 2010 Hardanger OPEN, open studios, galleries, concerts, workshops, seminars 2008 INSPIRED, (HT08), Den norske Ambassaden / Seoul Literature House, Korea, Exhibition and illustrations to book of poetry Olav H. Hauge in Korean Hauge-Tveitt førestilling (HT08), tell theater for students in Hardanger 2008 Geirr Tveitt-konsert (HT08), Norheimsund, consert 2008 INSPIRED (HT08), Trygve Lie Gallery, New York, exhibition and concerts 2008 Ein bete blåe rosor, (HT08), Aga og Eidfjord, poetry and music program 2008 INSPIRERT av Hauge og Tveitt (HT08), travelling exhibition in Hardanger 2007 Galleri Syningen, Harding Puls i Ål Kunstforening, Christmas exhibition 2007 Kraft-Puls, på Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Tyssedal, exhibitions, poetry reading to sound installation 2006 Kunsten og Båten, på tokt med jakta «SJ Mathilde», course in water colour students 2006 Kunsten og Båten, Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund exhibitions, poetrymusic program 2006 Galleri Trallala, Harding Puls i Norheimsund. Summer exhibition in two parts 2006 Mat- og Kunstfestivalen i Rosendal, art installations outside 2005 Fjord-Born, Nordic Heritage Museum, Seattle, exhibition, concert, workshops 2005 Fjord-Born, Flaten Art Museum, Northfield, exhibition, concert, lectures 2005 Hardanger Kulturgalleri, Harding Puls på Mælen i Herand, exhibition 2005 fart-øy-puls, Norheimsund sentrum, art in the windows 2005 Kunsten og Båten, «Auga som ser», på tokt med jakta «SJ Mathilde», course in photopgraphy for students in Hardanger Kunsten og Båten, Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund, exhibitions, seminars, work shops, concert 2005 STREIF, mellom Reiseter og Nå, Ullensvang, land art 2004 Galleri Athene, Harding Puls i Drammen, exhibition, concert, reading 2004 Galleri N. Bergslien, Harding Puls i Eidfjord, exhibition, opening concert 2004 Harding Puls inntar Ås, 3 exhibition spaces and 5 concerts 2004 Kunststunt på Granvin Bruk, Granvin 2003 PULS-vind-AUGO, Norheimsund sentrum, art in the windows 2003 Katalogslepp og 10-års jubileum, Norheimsund og Utne, mixed arrangement 2002 Hordaland Kunstsenter, Harding Puls i Bergen, exhibition, concert, reading 2002 Inspirasjonsreise i Tyssedal, non-traditional sound and exhibition spaces 1999 Hardanger folkemuseum, Harding Puls på Utne, concerts, exhibition, art hayrack 1998 Galleri Ryvarden, Harding Puls i Sveio, exhibition 1996 Vestnorsk Industristadmuseum, Harding Puls i Tyssedal, exhibition 1996 Harding Puls på Kunstseglas med jakta «SJ Mathilde» i ytre Hordaland, exhibition, concerts 1996 Harding Puls i Eidfjord kommunehus, Summer exhibition with opening concert 1995 Julepuls på Meieriet i Odda, sales exhibition 1995 Harding Puls på Kunstseglas med jakta «SJ Mathilde» i Hardanger, exhibition Galleri Puls i Tingstovene kafé, Norheimsund, exhibitions Galleri Puls i Norheimsund, exhibitions 7

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Transnational Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og en pådriver for mangfold i norsk kunst- og kulturliv. Vi arbeider

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Velkommen. #trdlsamtidskunst. Trøndelag Senter for Samtidskunst. samarbeidspartnere. I løpet av utstillingsperioden

Velkommen. #trdlsamtidskunst. Trøndelag Senter for Samtidskunst. samarbeidspartnere. I løpet av utstillingsperioden Utstillingsprogram Høsten 2014 Velkommen Trøndelag Senter for Samtidskunst Hold deg oppdatert! Høstens åpninger, kunstnersamtaler, seminarer, søndagsverksteder, eller foredrag! Følg oss på Facebook, Instagram,

Detaljer

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter KunstbanKen Hedmark Kunstsenter 2014 1 8. J A N U A R 9. M A R S Kristoffer Myskja: Røykende maskin, 2007. Foto: KM Kristoffer Myskja installasjoner installations Kristoffer Myskja (1985) sine arbeider

Detaljer

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS KUNSTHØGSKOLEN I OSLO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS VELKOMMEN TIL KUNSTHØGSKOLEN I OSLO WELCOME TO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS Denne katalogen gir deg en introduksjon til Kunsthøgskolen i Oslo,

Detaljer

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Kjell G. Karlsen Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Infoto, Harald Harnang På vegne av ansatte i Narvik kommune ønsker vi velkommen til Narvik On behalf of the employees of Narvik

Detaljer

FAKULTET FOR SCENEKUNST THE FACULTY OF PERFORMING ARTS

FAKULTET FOR SCENEKUNST THE FACULTY OF PERFORMING ARTS FAKULTET FOR SCENEKUNST THE FACULTY OF PERFORMING ARTS VELKOMMEN TIL KUNSTHØGSKOLEN I OSLO WELCOME TO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS Denne katalogen gir deg en introduksjon til Kunsthøgskolen i Oslo,

Detaljer

velkomen til économusée bedriftene i nordeuropa Welcome to économusée network, Northern Europe

velkomen til économusée bedriftene i nordeuropa Welcome to économusée network, Northern Europe www.economusee.no velkomen til économusée bedriftene i nordeuropa Eit ÉCONOMUSÉE er ei handverksbedrift som er valt ut på grunn av sitt engasjement for kvalitet og autentisk arbeid. Handverksbedrifta skaper

Detaljer

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni INNHOLD 5: Informasjon / Information 7: Introduksjon / Introduction Cumulus Olympia 9: Anssi Kasitonni 23: Pink Twins 29: Finnish video art 57: SLAGG 65: Støttespillere og partnere / Sponsors and partners

Detaljer

PROSJEKTKATALOG KULTUR 2011

PROSJEKTKATALOG KULTUR 2011 PROSJEKTKATALOG KULTUR 2011 1. Tournè Route B3 Journaldato: 01.03.2011 Prosjektsøker: Barents DansRåd v/susanne Næss Nielsen Prosjekttittel: Tournè Route B3 Programområde: Hovedprosjekt Kultur Prosjektpartnere:

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 25.04.2013 Klokka 13.00 Stad: Litteraturhuset Bergen, Østre Skostredet 5-7 Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent

Detaljer

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Approved 21.11.2011 Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 1 1 1.1 Introduction 4 1.2 Learning

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 STORD MUNICIPALITY Information Guide Stord municipality 2014-2015 1 2 Informasjonsguiden Stord kommune 2014-2015 Foto: Åse Nøttveit

Detaljer

Kulturstatistikk 2003. Culture Statistics 2003. D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk 2003. Culture Statistics 2003. D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 2003 Culture Statistics 2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I denne

Detaljer

My Darlings / IRENE MYRAN. > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

My Darlings / IRENE MYRAN. > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM My Darlings / IRENE MYRAN > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO Irene Myran, Folklore, 2011-12,

Detaljer

Annual Report / Årsmelding 2013

Annual Report / Årsmelding 2013 Annual Report / Årsmelding 2013 Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities Nansen Centre for Peace and Dialogue - Annual Report 2013 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs

Detaljer

Studentteateret 25 ÅRS JUBILEUM VÅREN 2015

Studentteateret 25 ÅRS JUBILEUM VÅREN 2015 Studentteateret M ATU U I M R S 25 ÅRS JUBILEUM VÅREN 2015 STYRET KUNSTNERISK RÅD E-post: kr@immaturus.no Teatersjef Rania Broud teatersjef@immaturs.no Organisatorisk nestleder Michaela Gettwert nestleder@immaturus.no

Detaljer

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage 2 Innhold Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage Kunstnerpresentasjoner: Paul Vanouse Heather Dewey-Hagborg Kate Nichols Next Nature Samarbeidspartnere

Detaljer

INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013

INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013 STORD MUNICIPALITY 2 Informasjonsguiden Stord Kommune 2012-2013 Foto: Nina Sørli Innhald Content Innhald Velkomen til Stord Kart

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal

20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal 20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal Velkommen til årets feiring av Internasjonale Dager I år feirer vi 10-års jubileem for Internasjonale Dager, et årlig arrangement med samfunnsfokus

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

Utstillinger og åpninger:

Utstillinger og åpninger: Utstillinger og åpninger: 1. Tracking / Tracing: Contemporary Art from Australia, fredag 20. januar kl. 18:00 2. Utstillingen A Softer Side på Gallery Forrest, fredag 20. januar kl. 18:00 3. Gruppe 11

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012 The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 1 Storgaten 12 Storgaten Kirkegaten 1 Storgaten 2 4 Kirkegaten Nygaten Skolegaten

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer