Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013"

Transkript

1 Økonomiplan og budsjett Hof kommune Budsjett vedtas Side 1 av 78

2 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag Politisk organisering Statsbudsjettet Om økonomiplanarbeidet og forutsetninger Rådmannens vurderinger Befolkning Kostra-tall Netto driftsresultat, resultatmål Utviklingsprognoser Kommunaltekniske avgifter og gebyrer, egenbetalinger regulering Stab/støtte Undervisning Barnehager Kultur Nord-Jarlsberg Kulturskole Nav, sosial og barnevern Helse og omsorg Teknikk, landbruk og miljø Kirkelig Fellesråd / Hof menighetsråd Innstilling og politisk vedtak KS-029/ Innstilling og politisk vedtak Driftsbudsjett skjema 1 A Driftsbudsjett skjema 1 B Driftstiltak som ligger inne i driftsbudsjett skjema 1 B Investeringsbudsjett 2 B Gjeld og fondsoversikt Gebyrer VAR (vann, avløp og renovasjon) Obligatoriske hovedoversikter Side 2 av 78

3 1. Lovgrunnlag 44. Økonomiplan. (i kommuneloven) 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. 45. Årsbudsjettet. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. 4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering. 46. Årsbudsjettets innhold. 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. 8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. 47. Årsbudsjettets bindende virkning. 1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. 46 nr. 1 tredje punktum. Side 3 av 78

4 2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. 3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. Side 4 av 78

5 2. Politisk organisering Hof kommune er politisk ledet og organisert med kommunestyret som øverste politiske beslutningsorgan. De øvrige utvalg har avgjørelsesmyndighet i enkle saker, innenfor sine områder, og er ellers innstillende organer overfor kommunestyret. Formannskapets medlemmer, supplert med to arbeidstakerrepresentanter, utgjør administrasjonsutvalget. Figurene nedenfor viser kommunens politiske organisering.. Side 5 av 78

6 Administrativ organisering Ny organisasjonsplan i løpet av 2014 Rådmann Økonomi - budsjett, lønn, regnskap NAV Helse- og omsorg - Kommuneoverlegen - Forvaltning og tildeling av bolig og tjenester, Samhandlingsreform -Tjenester i hjemmet (inkl. psykisk helse og hjemmehjelp) - Institusjonsbaserte tjenester - Tjenester i tilrettelagte boliger - Fysio- og ergoterapi Oppvekst - Hof skole, SFO, voksenopplæring - Hof barnehage - Eidsfoss barnehage - Helsestasjon (helsesøster, jordmor) - Barnevern Samfunnsplanlegging og utvikling -Teknikk, Landbruk og miljø - Fellestjenester, stab og støtte - Drift - infrastruktur og eiendom - Renhold - Idrett, kultur og fritid - Kulturskolen Side 6 av 78

7 3. Statsbudsjettet Kommunenes inntekter 2013 Skatteanslaget for 2013 er oppjustert med 1,8 milliarder kroner i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 millioner kroner). Selv om økningen i skatteinntektene varierer mellom kommunene, vil alle få del i økningen gjennom inntektsutjevningen. I tråd med vanlig praksis blir de økte skatteinntektene ikke videreført til Det betyr at de ikke bør gå til å finansiere ordinære driftsoppgaver, men brukes til å styrke den finansielle situasjonen, egenfinansiering av investeringer eller lignende. Lønnsveksten anslås til 3½ prosent, som er samme anslag som i RNB Innstramming i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende helse- og sosialtjenester øker belastningen på kommunenes økonomi. Fra 2014 foreslås det at statens kompensasjonsgrad reduseres fra 80 til 77,5 pst. For kommunene vil forslaget ha budsjettvirkning allerede fra Utgifter på om lag 215 mill. kroner som staten tidligere har dekket, vil bli belastet kommunene i Formålet med toppfinansieringsordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon. I 2013 får kommunene kompensert 80 pst. av egne netto lønnsutgifter til helseog omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på kroner. Samlet sett er kommuneøkonomien i 2013 styrket sammenliknet med anslaget i RNB Kommunenes inntekter 2014 I kommuneproposisjonen for 2014 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 6 og 6½ mrd. kroner i Det ble varslet at mellom 5 og 5½ mrd. kroner av veksten ville være frie inntekter. Regjeringen legger nå opp til en reell vekst2 i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 7,7 mrd. kroner, tilsvarende 2,0 pst. Veksten er 1,2 mrd. kroner høyere enn øvre grense i det varslede vekstintervallet i kommuneproposisjonen. Av veksten er 5,2 mrd. kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,7 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2013 i revidert nasjonalbudsjett for Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 4,3 mrd. kroner til kommunene og 0,9 mrd. Kroner til fylkeskommunene. Av veksten i frie inntekter til kommunene er 180 mill. kroner begrunnet i behovet for en særskilt styrking av helsestasjons og skolehelsetjenesten. Videre er 27 mill. kroner av veksten knyttet til utdanning av deltidsbrannpersonell. Av veksten i frie inntekter til fylkeskommunene er 500 mill. kroner begrunnet i behovet for fornying og opprusting av fylkesveiene. Regnet i forhold til nåværende anslag på regnskap for 2013 innebærer budsjettforslaget en reell økning i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 5,9 mrd. kroner. Realveksten i de frie inntektene regnet på samme måte anslås til vel 3,3 mrd. kroner. Veksten blir lavere når den regnes fra nåværende anslag på regnskap enn når veksten regnes fra inntektsanslaget for 2013 i revidert nasjonalbudsjett for Det skyldes at anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 nå er oppjustert med 1,8 mrd. kroner, jf. pkt Regjeringens budsjettopplegg for 2014 legger til rette for fortsatt vekst i tjenestetilbudet i kommunesektoren. Utover veksten i frie inntekter, foreslås det særskilte tiltak på et bredt spekter av kommunale tjenester. Dette gjelder blant annet: reell reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehage Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 3 pst. innenfor de foreslåtte inntektsrammene for Realveksten i samlede og frie inntekter kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst. Lønnskostnader utgjør knapt 2/3 av deflator. Lønnsveksten fra 2013 til 2014 anslås til 3½ pst. Side 7 av 78

8 Kommunal- og regionaldepartementet opptrapping mot to barnehageopptak i året etablering av valgfag for 10. trinn i ungdomsskolen rett til påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd fagbrev rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg utbygging av det kommunale barnevernet tiltak mot barnefattigdom investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. I tabell 2.1 er realveksten i kommunesektorens inntekter i 2014 dekomponert. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2013 i revidert nasjonalbudsjett for Inntektsendringer knyttet til nye eller utvidede oppgaver, avvikling av oppgaver, regelendringer mv. Disse inntektene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Veksten i frie inntekter i 2014 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeider anslag for merutgifter for kommunesektoren knyttet til den demografiske utviklingen. Beregningene forutsetter at dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteytingen er uendret. Beregninger utført av TBU til det 1. konsultasjonsmøtet mellom staten og kommunesektoren i februar 2013, indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter på om lag 3,3 mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen i Dette er utgifter som må dekkes av kommunesektorens samlede inntekter. Departementet anslår at om lag 2,8 mrd. kroner av dette må dekkes av kommunesektorens frie inntekter, mens om lag 0,5 mrd. kroner blir kompensert gjennom øremerkede tilskudd og gebyrinntekter. Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene holdes utenom veksten i frie inntekter. I 2014 kompenseres kommunesektoren med netto knapt 1 mrd. kroner for slike endringer, jf. tabell 2.1. I hovedsak gjelder det tiltak innen barnehage og skole. Tiltakene er nærmere omtalt under programkategori 13.70, tabell Tabell 2.1 Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Frie inntekter knyttet til nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede inntekter 7,7 Av den samlede inntektsveksten er frie inntekter (i kommuneproposisjonen ble det varslet mellom 5 og 5½ mrd.). Veksten i frie inntekter på 5,2 milliarder kroner fordeles med 4,3 milliarder på kommunene og 900 millioner på fylkeskommunene. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av TBU indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2013 på om lag 3,3 mrd. kroner pga. den demografiske utviklingen. Dette er utgifter som må dekkes av sektorens samlede inntekter. Merutgifter pga. befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter anslås av departementet til 2,8 mrd. kroner. Side 8 av 78

9 I 2013 forventes kommunesektorens pensjonskostnader å øke med om lag 1¾ milliarder kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren. De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene. Vekst i frie inntekter i Vestfold Vekst fra RNB 2013 til 2014 Kommune Anslag på frie Nominelle inntekter 2014 kroner Prosent (1 000 kr) (1 000 kr) Horten , Holmestrand , Tønsberg , Sandefjord , Larvik , Svelvik , Sande , Hof , Re , Andebu , Stokke , Nøtterøy , Tjøme , Lardal ,3 Fordeles gjennom året Vestfold ,7 Vestfold fylkeskommune ,7 Ressurskrevende tjenester 2014 På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten foreslår regjeringen en forsiktig innstramming i ordningen. Kompensasjonsgraden reduseres fra 80 pst. til 77,5 pst. Dette innebærer at statens refusjon av kommunenes utgifter isolert sett reduseres med om lag 215 mill. kr. Kommunene vil på vanlig måte få etterskuddsvis refusjon fra staten i Kommunene skal inntektsføre refusjonen det året utgiftene oppstår, altså i 2013 Den underliggende veksten i ordningen antas fortsatt å være sterk. Budsjettforslaget for 2014 bygger på en økning i antall tjenestemottakere på 4,2 pst. og en realøkning av utgiftene per tjenestemottaker på 0,8 pst. Innslagspunktet er foreslått prisjustert opp på vanlig måte med anslått lønnsvekst på 3,5 % fra kr til kr. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Som en del av Samhandlingsreformen tar regjeringen sikte på at kommunene fra 2016 får en lovpålagt plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold er det tredje året i opptrappingsplanen over fire år. Kommunene søker om tilskudd fra Helsedirektoratet det året Side 9 av 78

10 tilbudet starter opp. Tilskuddet dekker halvparten av de totale utgiftene til etablering og drift av tilbudet. Den andre halvparten tilføres kommunene direkte fra de regionale helseforetakene når tilbudet etableres. Så langt har om lag halvparten av landets kommuner fått tilskudd i 2012 og I takt med oppbyggingen av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp avlastes kommunenes utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Som i budsjettet for inneværende år trekkes kommunene for anslått utgiftsreduksjon. For 2014 foreslås rammetilskuddet redusert med 86 mill. kroner. Helse og omsorg Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en viktig forebyggende tjeneste for barn og unge under 20 år. 180 mill. kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten inngår som en del av veksten i kommunenes frie inntekter. Midlene foreslås fordelt til kommunene basert på antall innbyggere i alderen 0-19 år, men slik at alle kommuner får minst kroner. Utbygging av et godt botilbud for mennesker med behov for heldøgns omsorgstjenester er en sentral del av Omsorgsplan Målet er at det fram til 2015 skal gis tilsagn om investeringstilskudd til bygging og rehabilitering av heldøgns omsorgsplasser. Det legges opp til at det kan gis tilsagn for 2000 omsorgsplasser i Tilskuddet beregnes ut fra en maksimal anleggskostnad som foreslås økt fra 2,8 mill. kroner til 2,885 mill. kroner. Tilskuddssatsen for sykehjemsplass er 40 pst. av maksimal anleggskostnad. For omsorgsbolig er satsen 30 pst. (prosentsatsene er uendret). Fra investeringstilskuddet ble innført i 2008 til utgangen av første halvår 2013 er det gitt tilsagn til om lag 7100 omsorgsplasser. Av disse er om lag 4000 ferdigstilt og tatt i bruk. Søknadsinngangen fra kommunene har vært god i Ved utgangen av august var det gitt tilsagn til om lag 1200 omsorgsplasser, og vi ligger dermed godt an til å nå målet for året på 1750 plasser. Skole Innføring av 1,5 timer valgfag på 10. trinn Regjeringen foreslår å innføre 1,5 timer valgfag i uken på 10. trinn fra høsten ½ time er ny tid, og 1 time er omfordeling av eksisterende timetall. Med dette vil det være innført valgfag på alle trinn i ungdomsskolen. Kommunene foreslås kompensert for høsteffekten av valgfag på 10. trinn gjennom en økning i rammetilskuddet på om lag 68 mill. kroner. Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg I 2014 foreslår regjeringen å fase inn ytterligere 1 mrd. kroner i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg. Forslaget har en budsjetteffekt på 20 mill. kroner. I denne forbindelse kan det også nevnes at rentekompensasjonsordningen for kirkebygg foreslås utvidet, slik at det i 2014 kan gis tilsagn tilsvarende en investeringsramme på 500 mill. kroner. Budsjetteffekten er på 0,3 mill. kroner i Rentekomp.ordningene forvaltes av Husbanken. Barnehage Opptrapping mot to barnehageopptak I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet sendes det på høring et forslag om å utvide retten til barnehageplass til å omfatte barn som fyller ett år i september og oktober neste år. Side 10 av 78

11 Høringsnotatet presenterer ulike modeller for hvordan en opptrapping mot to barnehageopptak kan skje. Rammetilskuddet foreslås økt med 241 mill. kroner i 2014 som kompensasjon. Dette gir rom for å etablere nye plasser, noe som tilsvarer anslagsvis en tredjedel av plassene som kreves for å innføre to barnehageopptak i året. Reell reduksjon i maksimalprisen i barnhage Det forslås i statsbudsjettet at maksimal foreldrebetaling i barnehage i 2014 settes til kroner per måned. Dette tilsvarer en reell reduksjon på 45 kroner. Målsetningen om en maksimalpris på kroner vil med dette være nådd. Kommunene foreslås kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 163 mill. kroner. Utsatte barn og unge Øremerket tilskuddsordning Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes med 85 mill. kroner i Som tidligere år skal midlene i hovedsak gå til stillinger: 150 nye stillinger i Det kan også søkes om midler til kompetanse- og samhandlingstiltak (bla. i tilknytning til interkommunalt samarbeid). Styrket tilsyn med barn i fosterhjem Kommunenes rammetilskudd foreslås styrket med 15 mill. kroner i 2015 som følge av en endring i barnevernloven som innebærer at dagens ordning for tilsyn med barn i fosterhjem erstattes med et mer profesjonalisert og tydeligere kommunalt forankret tilsyn (jf. Prop 106 L ( ) Endringer i barnevernloven). Lovendringen trer etter planen i kraft 15. juli. Helårseffekten anslås til 32 mill. kroner. Økt kommunal egenandel for opphold i barneverninstitusjon Det foreslås at den kommunale egenandelen for plassering av barn i barneverninstitusjon økes med en tredjedel til om lag kroner per måned fra 1. januar Egenandelen vil dermed i større grad speile de faktiske kostnadene ved institusjonsplassering. Målet med dette er å legge til rette for barnevernfaglige vurderinger i valget mellom ulike tiltak og bedre samhandlingen mellom kommunalt og statlig barnevern. Kommunesektoren kompenseres for økt egenandel ved en økning i rammetilskuddet på 160 mill. kroner i Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Det foreslås opprettet en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som har som mål å gi flere fattige barn og unge muligheter til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Ordningen retter seg mot alle landets kommuner og vil bli regulert i rundskriv. I statsbudsjettet foreslås det en bevilgning på 96 mill. kroner til ordningen. Bosetting / integrering av flyktninger Integreringstilskuddssatsene framgår i BLDs budsjettproposisjon. Tilskuddet til utleieboliger til vanskeligstilte foreslås styrket med 67 mill. kroner, og den totale rammen for tilskuddet vil da være 572 mill. kr i Tilskuddet ble også styrket i inneværende år. Regjeringen foreslår å innføre en kommunal medfinansiering på 10 pst. av utgiftene over innslagspunktet ( kroner per barn per måned i 2014) for statlig refusjon av utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere. Det anslås at dette vil kunne innebære en Side 11 av 78

12 reduksjon i refusjonsutbetalingene på 120 mill. kroner. Bakgrunnen for at en går bort fra 100% statlig finansiering over innslagspunktet er sterk utgiftsvekst i ordningen, og manglende insentiver for kostnadskontroll. Utdanning av deltidsbrannpersonell For å legge til rette for å øke utdanningen av deltidsbrannpersonell foreslås det at 36 mill. kroner av rammetilskuddet fordeles særskilt til kommuner med deltidsbrannvesen. (Som nevnt tidligere i foredraget kommer 27 mill. kroner fra veksten i frie inntekter, mens 9 mill. kroner er en omfordeling av midler som allerede ligger i kommunerammen.) Midlene fordeles med utgangspunkt i antall deltidsbrannpersonell i hver kommune fordelingen er vist i tabell C-k i Grønt hefte. Der det er vertskommunesamarbeid om brannvesen, blir midlene fordelt til vertskommunen. Det legges til grunn at vertskommunene sørger for at midlene kommer alle kommunene i samarbeidet til gode. Det er i dag en overgangsordning for forskriftskravet om utdanning av deltidsbrannpersonell. Varigheten av den særskilte fordelingen vil bli vurdert i sammenheng med denne overgangsordningen og den videre behandlingen av NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet. Pensjonskostnader 2014 Pensjonskostnadene er kommunesektorens eget ansvar. Vekst i pensjonskostnadene utover det som kompenseres gjennom deflatoren må dekkes av de frie inntektene. Pensjonspremiene har vokst sterkt de siste årene. Dette skyldes sterk lønnsutvikling og lav rente. I tillegg kommer oppkapitalisering av pensjonsfondene pga økt levealder, som medfører økte pensjonspremier. Oppkapitaliseringen innebærer en forbigående pukkeleffekt på premienivået (engangsutgifter som fordeles over 3-5 år). KRD har strammet inn forutsetningene for beregning av pensjonskostnader for 2014 (rundskriv ). Forholdstallet mellom diskonteringsrente og lønnsvekst er redusert med 0,1 fra 1,1 til 1,0. Forventet avkastning på pensjonsmidlene er redusert med 0,35% -poeng. Dette bidrar til at kostnadsnivået over tid vil samsvare bedre med premienivået, og redusere premieavvikene. I tillegg øker amortiseringskostnadene i 2014, som følge av premieavviket i Samlet bidrar dette til en kostnadsvekst i 2014 på 1¾ mrd. kr utover det som kompenseres gjennom deflator. Anslaget på 1¾ mrd kr er grovt og usikkert. Redusert amortiseringstid - forslag Utviklingen i premier og kostnader har de siste årene bidratt til et akkumulert premieavvik på over 28 mrd. kr. Denne utviklingen må håndteres. KRD har derfor sendt ut på høring et forslag om å redusere amortiseringstiden for premieavvik oppstått i 2014 og senere. Departementet foreslår en reduksjon fra 10 år til enten 5 eller 7 år. Side 12 av 78

13 Høringsfristen er januar Redusert amortiseringstid vil øke amortiseringskostnadene, og bidra til å stabilisere utviklingen i det akkumulerte premieavviket. Dersom forslaget vedtas vil dette ha budsjetteffekt fra Størrelsen på effekten vil avhenge av nivået på premieavviket i 2014, og om regelen blir 5 eller 7 år. Statsbudsjettet 2014 videre prosess Den avgående regjeringen har lagt fram sitt budsjettforslag for 2014 i Prop. 1. Den nye regjeringen legger fram forslag til endringer i Prop. 1 trolig fredag 8. november. I følge Stortingets forretningsorden skal finanskomiteen avgi innstilling om budsjettrammene for 2014 inkludert fordeling på utgiftsområdene innen 20. november. Stortinget treffer vedtak om dette i finansdebatten som avholdes tirsdag 26. november. Nytt: Finanskomiteen måtte tidligere avgi innstilling om kommunal skattøre og rammetilskudd innen 20. november. Dette medførte at kommunesektorens frie inntekter (skatteinntektene og rammetilskuddene) ble endelig vedtatt i finansdebatten (rundt 27. november). Fra i år kan finanskomiteen avgi innstilling om skatteopplegget og den kommunale skattøren noe seinere. Samtidig er ansvaret for behandling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner overført til kommunalkomiteen. Dette innebærer at kommunesektorens frie inntekter vil bli fastsatt noe seinere enn før. Som tidligere vil Stortingets fagkomiteer avgi innstilling om fordeling av bevilgningene på budsjettpostene i dagene og ukene etter finansdebatten. Alle vedtak om statsbudsjettet 2014 må treffes innen 15. desember. Regjeringsplattform Mindre utjevning av skatteinntekter. Ikke til Vestfolds gunst. «Regjeringen vil endre inntektssystemet slik at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen der hvor verdiene skapes» «Gjennomføre endringene gradvis og på en forutsigbar måte» Kommunereform, større og sterkere kommuner, overføring av statlige og fylkeskommunale oppgaver til kommunene. Tilleggsproposisjon fra ny regjering Hovedpunkter; Økning knyttet til opprusting og fornying av fylkesveier, 280 mill., til fylkeskommunene. Deflator økt til 3,1 knyttet til økt kostnadsvekst. Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, endringer i finansieringsmåte, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske Side 13 av 78

14 konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene holdes utenom veksten i frie inntekter. Dette gjelder følgende saker: Økt likebehandling av kommunale og private barnehager, fra 96 % til 98 %. Reversering av reduksjon i maksimalpris barnehager. Maksimalpris barnehage settes til Dvs. videreføring av samme reelle nivå som Opptrapping til to barnehageopptak, forslaget reverseres. Avvikle kulturskoletime i skole / sfo. Regjeringen vil fremme en melding om å trekke lovproposisjonen. Ordningen med gratis frukt og grønt avvikles. Redusert egenandel for personer som mot sin vilje bor på dobbeltrom i en helse- og omsorgsinstitusjon. Øremerking av midler til kommunalt rusarbeid. Styrket tilsyn med barn i fosterhjem. Disse endringene gir samlet endring i rammetilskudd på 576 mill. Fordelt etter antall innbyggere utgjør dette for Hof sin del Endringer i rammetilskudd på kommunenivå presenteres i desember, etter at kommuneopplegget er vedtatt i Stortinget. Vekstanslagene vil i det alt vesentlige være uendret. Økningen i de frie inntektene som følge av endret deflator fordeles etter kostnadsnøkkelen og vil kunne påvirke tallene, men i beskjeden grad. Side 14 av 78

15 4. Om økonomiplanarbeidet og forutsetninger Arbeidet med økonomiplan er påbegynt våren 2013 og sluttføres på høsten. Rente forutsettes til ca 3 % i 2014 på flytende lån. Det er lite å gå på i forhold til fremtidige renteøkninger. Kalkylerente for VAR blir kjent senere. Knyttes mot swap-rente eller statsobligasjoner. Rente på innskudd ca 3 %. Pensjon er forutsatt å bli ca 17 %, arbeidsgivers andel. Lønnsoppgjør, ca 3,75 %, virkning fra mai 2,5 %. Kommunale deflator i statsbudsjettet er forutsatt 3 % Hvis det skjer utbygging av boligfelter, med økning i antall innbyggere, bør man regne med noenlunde lik økning i utgifter som i inntekter, da bl.a. inntektene i rammetilskuddet og skatt er relatert til demografi (befolkningssammensetningen) og kostnader kommunen med økt antall innbyggere. Når Hof passerer 3200 innbyggere faller småkommunetilskuddet bort, så da må befolkningsøkningen være så stor at en tar igjen bortfall i inntekter. For tiden er det ledig kapasitet i barnehager og skole slik at det vil være rom for flere innbyggere uten at kapasiteten blir sprengt. Oversikt over rammetilskudd og skatt HOF 0714 (år 2014-prisnivå i perioden ) 1000 kr PROGNOSE Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Småkommunetilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Kompensasjon Samhandlingsreformen RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 6,6 3,6-0,6-0,2 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 0,97 4, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Skatt og rammetilskudd må sees sammen på grunn av inntektsutjevning i rammetilskuddet. Det betyr at det er den totale rammen vi skal forholde oss til. Oversikten er vist i 2014 prisnivå. Side 15 av 78

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 0 Innhold Innhold... 1 1. Forord... 2 2. Sammendrag og hovedtrekk... 4 3. Forutsetninger og beregninger... 6 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer