Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013"

Transkript

1 Økonomiplan og budsjett Hof kommune Budsjett vedtas Side 1 av 78

2 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag Politisk organisering Statsbudsjettet Om økonomiplanarbeidet og forutsetninger Rådmannens vurderinger Befolkning Kostra-tall Netto driftsresultat, resultatmål Utviklingsprognoser Kommunaltekniske avgifter og gebyrer, egenbetalinger regulering Stab/støtte Undervisning Barnehager Kultur Nord-Jarlsberg Kulturskole Nav, sosial og barnevern Helse og omsorg Teknikk, landbruk og miljø Kirkelig Fellesråd / Hof menighetsråd Innstilling og politisk vedtak KS-029/ Innstilling og politisk vedtak Driftsbudsjett skjema 1 A Driftsbudsjett skjema 1 B Driftstiltak som ligger inne i driftsbudsjett skjema 1 B Investeringsbudsjett 2 B Gjeld og fondsoversikt Gebyrer VAR (vann, avløp og renovasjon) Obligatoriske hovedoversikter Side 2 av 78

3 1. Lovgrunnlag 44. Økonomiplan. (i kommuneloven) 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. 45. Årsbudsjettet. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. 4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering. 46. Årsbudsjettets innhold. 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. 8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. 47. Årsbudsjettets bindende virkning. 1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. 46 nr. 1 tredje punktum. Side 3 av 78

4 2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. 3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. Side 4 av 78

5 2. Politisk organisering Hof kommune er politisk ledet og organisert med kommunestyret som øverste politiske beslutningsorgan. De øvrige utvalg har avgjørelsesmyndighet i enkle saker, innenfor sine områder, og er ellers innstillende organer overfor kommunestyret. Formannskapets medlemmer, supplert med to arbeidstakerrepresentanter, utgjør administrasjonsutvalget. Figurene nedenfor viser kommunens politiske organisering.. Side 5 av 78

6 Administrativ organisering Ny organisasjonsplan i løpet av 2014 Rådmann Økonomi - budsjett, lønn, regnskap NAV Helse- og omsorg - Kommuneoverlegen - Forvaltning og tildeling av bolig og tjenester, Samhandlingsreform -Tjenester i hjemmet (inkl. psykisk helse og hjemmehjelp) - Institusjonsbaserte tjenester - Tjenester i tilrettelagte boliger - Fysio- og ergoterapi Oppvekst - Hof skole, SFO, voksenopplæring - Hof barnehage - Eidsfoss barnehage - Helsestasjon (helsesøster, jordmor) - Barnevern Samfunnsplanlegging og utvikling -Teknikk, Landbruk og miljø - Fellestjenester, stab og støtte - Drift - infrastruktur og eiendom - Renhold - Idrett, kultur og fritid - Kulturskolen Side 6 av 78

7 3. Statsbudsjettet Kommunenes inntekter 2013 Skatteanslaget for 2013 er oppjustert med 1,8 milliarder kroner i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 millioner kroner). Selv om økningen i skatteinntektene varierer mellom kommunene, vil alle få del i økningen gjennom inntektsutjevningen. I tråd med vanlig praksis blir de økte skatteinntektene ikke videreført til Det betyr at de ikke bør gå til å finansiere ordinære driftsoppgaver, men brukes til å styrke den finansielle situasjonen, egenfinansiering av investeringer eller lignende. Lønnsveksten anslås til 3½ prosent, som er samme anslag som i RNB Innstramming i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende helse- og sosialtjenester øker belastningen på kommunenes økonomi. Fra 2014 foreslås det at statens kompensasjonsgrad reduseres fra 80 til 77,5 pst. For kommunene vil forslaget ha budsjettvirkning allerede fra Utgifter på om lag 215 mill. kroner som staten tidligere har dekket, vil bli belastet kommunene i Formålet med toppfinansieringsordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon. I 2013 får kommunene kompensert 80 pst. av egne netto lønnsutgifter til helseog omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på kroner. Samlet sett er kommuneøkonomien i 2013 styrket sammenliknet med anslaget i RNB Kommunenes inntekter 2014 I kommuneproposisjonen for 2014 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 6 og 6½ mrd. kroner i Det ble varslet at mellom 5 og 5½ mrd. kroner av veksten ville være frie inntekter. Regjeringen legger nå opp til en reell vekst2 i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 7,7 mrd. kroner, tilsvarende 2,0 pst. Veksten er 1,2 mrd. kroner høyere enn øvre grense i det varslede vekstintervallet i kommuneproposisjonen. Av veksten er 5,2 mrd. kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,7 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2013 i revidert nasjonalbudsjett for Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 4,3 mrd. kroner til kommunene og 0,9 mrd. Kroner til fylkeskommunene. Av veksten i frie inntekter til kommunene er 180 mill. kroner begrunnet i behovet for en særskilt styrking av helsestasjons og skolehelsetjenesten. Videre er 27 mill. kroner av veksten knyttet til utdanning av deltidsbrannpersonell. Av veksten i frie inntekter til fylkeskommunene er 500 mill. kroner begrunnet i behovet for fornying og opprusting av fylkesveiene. Regnet i forhold til nåværende anslag på regnskap for 2013 innebærer budsjettforslaget en reell økning i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 5,9 mrd. kroner. Realveksten i de frie inntektene regnet på samme måte anslås til vel 3,3 mrd. kroner. Veksten blir lavere når den regnes fra nåværende anslag på regnskap enn når veksten regnes fra inntektsanslaget for 2013 i revidert nasjonalbudsjett for Det skyldes at anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 nå er oppjustert med 1,8 mrd. kroner, jf. pkt Regjeringens budsjettopplegg for 2014 legger til rette for fortsatt vekst i tjenestetilbudet i kommunesektoren. Utover veksten i frie inntekter, foreslås det særskilte tiltak på et bredt spekter av kommunale tjenester. Dette gjelder blant annet: reell reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehage Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 3 pst. innenfor de foreslåtte inntektsrammene for Realveksten i samlede og frie inntekter kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst. Lønnskostnader utgjør knapt 2/3 av deflator. Lønnsveksten fra 2013 til 2014 anslås til 3½ pst. Side 7 av 78

8 Kommunal- og regionaldepartementet opptrapping mot to barnehageopptak i året etablering av valgfag for 10. trinn i ungdomsskolen rett til påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd fagbrev rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg utbygging av det kommunale barnevernet tiltak mot barnefattigdom investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. I tabell 2.1 er realveksten i kommunesektorens inntekter i 2014 dekomponert. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2013 i revidert nasjonalbudsjett for Inntektsendringer knyttet til nye eller utvidede oppgaver, avvikling av oppgaver, regelendringer mv. Disse inntektene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Veksten i frie inntekter i 2014 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeider anslag for merutgifter for kommunesektoren knyttet til den demografiske utviklingen. Beregningene forutsetter at dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteytingen er uendret. Beregninger utført av TBU til det 1. konsultasjonsmøtet mellom staten og kommunesektoren i februar 2013, indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter på om lag 3,3 mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen i Dette er utgifter som må dekkes av kommunesektorens samlede inntekter. Departementet anslår at om lag 2,8 mrd. kroner av dette må dekkes av kommunesektorens frie inntekter, mens om lag 0,5 mrd. kroner blir kompensert gjennom øremerkede tilskudd og gebyrinntekter. Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene holdes utenom veksten i frie inntekter. I 2014 kompenseres kommunesektoren med netto knapt 1 mrd. kroner for slike endringer, jf. tabell 2.1. I hovedsak gjelder det tiltak innen barnehage og skole. Tiltakene er nærmere omtalt under programkategori 13.70, tabell Tabell 2.1 Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Frie inntekter knyttet til nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede inntekter 7,7 Av den samlede inntektsveksten er frie inntekter (i kommuneproposisjonen ble det varslet mellom 5 og 5½ mrd.). Veksten i frie inntekter på 5,2 milliarder kroner fordeles med 4,3 milliarder på kommunene og 900 millioner på fylkeskommunene. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av TBU indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2013 på om lag 3,3 mrd. kroner pga. den demografiske utviklingen. Dette er utgifter som må dekkes av sektorens samlede inntekter. Merutgifter pga. befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter anslås av departementet til 2,8 mrd. kroner. Side 8 av 78

9 I 2013 forventes kommunesektorens pensjonskostnader å øke med om lag 1¾ milliarder kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren. De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene. Vekst i frie inntekter i Vestfold Vekst fra RNB 2013 til 2014 Kommune Anslag på frie Nominelle inntekter 2014 kroner Prosent (1 000 kr) (1 000 kr) Horten , Holmestrand , Tønsberg , Sandefjord , Larvik , Svelvik , Sande , Hof , Re , Andebu , Stokke , Nøtterøy , Tjøme , Lardal ,3 Fordeles gjennom året Vestfold ,7 Vestfold fylkeskommune ,7 Ressurskrevende tjenester 2014 På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten foreslår regjeringen en forsiktig innstramming i ordningen. Kompensasjonsgraden reduseres fra 80 pst. til 77,5 pst. Dette innebærer at statens refusjon av kommunenes utgifter isolert sett reduseres med om lag 215 mill. kr. Kommunene vil på vanlig måte få etterskuddsvis refusjon fra staten i Kommunene skal inntektsføre refusjonen det året utgiftene oppstår, altså i 2013 Den underliggende veksten i ordningen antas fortsatt å være sterk. Budsjettforslaget for 2014 bygger på en økning i antall tjenestemottakere på 4,2 pst. og en realøkning av utgiftene per tjenestemottaker på 0,8 pst. Innslagspunktet er foreslått prisjustert opp på vanlig måte med anslått lønnsvekst på 3,5 % fra kr til kr. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Som en del av Samhandlingsreformen tar regjeringen sikte på at kommunene fra 2016 får en lovpålagt plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold er det tredje året i opptrappingsplanen over fire år. Kommunene søker om tilskudd fra Helsedirektoratet det året Side 9 av 78

10 tilbudet starter opp. Tilskuddet dekker halvparten av de totale utgiftene til etablering og drift av tilbudet. Den andre halvparten tilføres kommunene direkte fra de regionale helseforetakene når tilbudet etableres. Så langt har om lag halvparten av landets kommuner fått tilskudd i 2012 og I takt med oppbyggingen av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp avlastes kommunenes utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Som i budsjettet for inneværende år trekkes kommunene for anslått utgiftsreduksjon. For 2014 foreslås rammetilskuddet redusert med 86 mill. kroner. Helse og omsorg Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en viktig forebyggende tjeneste for barn og unge under 20 år. 180 mill. kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten inngår som en del av veksten i kommunenes frie inntekter. Midlene foreslås fordelt til kommunene basert på antall innbyggere i alderen 0-19 år, men slik at alle kommuner får minst kroner. Utbygging av et godt botilbud for mennesker med behov for heldøgns omsorgstjenester er en sentral del av Omsorgsplan Målet er at det fram til 2015 skal gis tilsagn om investeringstilskudd til bygging og rehabilitering av heldøgns omsorgsplasser. Det legges opp til at det kan gis tilsagn for 2000 omsorgsplasser i Tilskuddet beregnes ut fra en maksimal anleggskostnad som foreslås økt fra 2,8 mill. kroner til 2,885 mill. kroner. Tilskuddssatsen for sykehjemsplass er 40 pst. av maksimal anleggskostnad. For omsorgsbolig er satsen 30 pst. (prosentsatsene er uendret). Fra investeringstilskuddet ble innført i 2008 til utgangen av første halvår 2013 er det gitt tilsagn til om lag 7100 omsorgsplasser. Av disse er om lag 4000 ferdigstilt og tatt i bruk. Søknadsinngangen fra kommunene har vært god i Ved utgangen av august var det gitt tilsagn til om lag 1200 omsorgsplasser, og vi ligger dermed godt an til å nå målet for året på 1750 plasser. Skole Innføring av 1,5 timer valgfag på 10. trinn Regjeringen foreslår å innføre 1,5 timer valgfag i uken på 10. trinn fra høsten ½ time er ny tid, og 1 time er omfordeling av eksisterende timetall. Med dette vil det være innført valgfag på alle trinn i ungdomsskolen. Kommunene foreslås kompensert for høsteffekten av valgfag på 10. trinn gjennom en økning i rammetilskuddet på om lag 68 mill. kroner. Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg I 2014 foreslår regjeringen å fase inn ytterligere 1 mrd. kroner i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg. Forslaget har en budsjetteffekt på 20 mill. kroner. I denne forbindelse kan det også nevnes at rentekompensasjonsordningen for kirkebygg foreslås utvidet, slik at det i 2014 kan gis tilsagn tilsvarende en investeringsramme på 500 mill. kroner. Budsjetteffekten er på 0,3 mill. kroner i Rentekomp.ordningene forvaltes av Husbanken. Barnehage Opptrapping mot to barnehageopptak I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet sendes det på høring et forslag om å utvide retten til barnehageplass til å omfatte barn som fyller ett år i september og oktober neste år. Side 10 av 78

11 Høringsnotatet presenterer ulike modeller for hvordan en opptrapping mot to barnehageopptak kan skje. Rammetilskuddet foreslås økt med 241 mill. kroner i 2014 som kompensasjon. Dette gir rom for å etablere nye plasser, noe som tilsvarer anslagsvis en tredjedel av plassene som kreves for å innføre to barnehageopptak i året. Reell reduksjon i maksimalprisen i barnhage Det forslås i statsbudsjettet at maksimal foreldrebetaling i barnehage i 2014 settes til kroner per måned. Dette tilsvarer en reell reduksjon på 45 kroner. Målsetningen om en maksimalpris på kroner vil med dette være nådd. Kommunene foreslås kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 163 mill. kroner. Utsatte barn og unge Øremerket tilskuddsordning Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes med 85 mill. kroner i Som tidligere år skal midlene i hovedsak gå til stillinger: 150 nye stillinger i Det kan også søkes om midler til kompetanse- og samhandlingstiltak (bla. i tilknytning til interkommunalt samarbeid). Styrket tilsyn med barn i fosterhjem Kommunenes rammetilskudd foreslås styrket med 15 mill. kroner i 2015 som følge av en endring i barnevernloven som innebærer at dagens ordning for tilsyn med barn i fosterhjem erstattes med et mer profesjonalisert og tydeligere kommunalt forankret tilsyn (jf. Prop 106 L ( ) Endringer i barnevernloven). Lovendringen trer etter planen i kraft 15. juli. Helårseffekten anslås til 32 mill. kroner. Økt kommunal egenandel for opphold i barneverninstitusjon Det foreslås at den kommunale egenandelen for plassering av barn i barneverninstitusjon økes med en tredjedel til om lag kroner per måned fra 1. januar Egenandelen vil dermed i større grad speile de faktiske kostnadene ved institusjonsplassering. Målet med dette er å legge til rette for barnevernfaglige vurderinger i valget mellom ulike tiltak og bedre samhandlingen mellom kommunalt og statlig barnevern. Kommunesektoren kompenseres for økt egenandel ved en økning i rammetilskuddet på 160 mill. kroner i Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Det foreslås opprettet en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som har som mål å gi flere fattige barn og unge muligheter til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Ordningen retter seg mot alle landets kommuner og vil bli regulert i rundskriv. I statsbudsjettet foreslås det en bevilgning på 96 mill. kroner til ordningen. Bosetting / integrering av flyktninger Integreringstilskuddssatsene framgår i BLDs budsjettproposisjon. Tilskuddet til utleieboliger til vanskeligstilte foreslås styrket med 67 mill. kroner, og den totale rammen for tilskuddet vil da være 572 mill. kr i Tilskuddet ble også styrket i inneværende år. Regjeringen foreslår å innføre en kommunal medfinansiering på 10 pst. av utgiftene over innslagspunktet ( kroner per barn per måned i 2014) for statlig refusjon av utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere. Det anslås at dette vil kunne innebære en Side 11 av 78

12 reduksjon i refusjonsutbetalingene på 120 mill. kroner. Bakgrunnen for at en går bort fra 100% statlig finansiering over innslagspunktet er sterk utgiftsvekst i ordningen, og manglende insentiver for kostnadskontroll. Utdanning av deltidsbrannpersonell For å legge til rette for å øke utdanningen av deltidsbrannpersonell foreslås det at 36 mill. kroner av rammetilskuddet fordeles særskilt til kommuner med deltidsbrannvesen. (Som nevnt tidligere i foredraget kommer 27 mill. kroner fra veksten i frie inntekter, mens 9 mill. kroner er en omfordeling av midler som allerede ligger i kommunerammen.) Midlene fordeles med utgangspunkt i antall deltidsbrannpersonell i hver kommune fordelingen er vist i tabell C-k i Grønt hefte. Der det er vertskommunesamarbeid om brannvesen, blir midlene fordelt til vertskommunen. Det legges til grunn at vertskommunene sørger for at midlene kommer alle kommunene i samarbeidet til gode. Det er i dag en overgangsordning for forskriftskravet om utdanning av deltidsbrannpersonell. Varigheten av den særskilte fordelingen vil bli vurdert i sammenheng med denne overgangsordningen og den videre behandlingen av NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet. Pensjonskostnader 2014 Pensjonskostnadene er kommunesektorens eget ansvar. Vekst i pensjonskostnadene utover det som kompenseres gjennom deflatoren må dekkes av de frie inntektene. Pensjonspremiene har vokst sterkt de siste årene. Dette skyldes sterk lønnsutvikling og lav rente. I tillegg kommer oppkapitalisering av pensjonsfondene pga økt levealder, som medfører økte pensjonspremier. Oppkapitaliseringen innebærer en forbigående pukkeleffekt på premienivået (engangsutgifter som fordeles over 3-5 år). KRD har strammet inn forutsetningene for beregning av pensjonskostnader for 2014 (rundskriv ). Forholdstallet mellom diskonteringsrente og lønnsvekst er redusert med 0,1 fra 1,1 til 1,0. Forventet avkastning på pensjonsmidlene er redusert med 0,35% -poeng. Dette bidrar til at kostnadsnivået over tid vil samsvare bedre med premienivået, og redusere premieavvikene. I tillegg øker amortiseringskostnadene i 2014, som følge av premieavviket i Samlet bidrar dette til en kostnadsvekst i 2014 på 1¾ mrd. kr utover det som kompenseres gjennom deflator. Anslaget på 1¾ mrd kr er grovt og usikkert. Redusert amortiseringstid - forslag Utviklingen i premier og kostnader har de siste årene bidratt til et akkumulert premieavvik på over 28 mrd. kr. Denne utviklingen må håndteres. KRD har derfor sendt ut på høring et forslag om å redusere amortiseringstiden for premieavvik oppstått i 2014 og senere. Departementet foreslår en reduksjon fra 10 år til enten 5 eller 7 år. Side 12 av 78

13 Høringsfristen er januar Redusert amortiseringstid vil øke amortiseringskostnadene, og bidra til å stabilisere utviklingen i det akkumulerte premieavviket. Dersom forslaget vedtas vil dette ha budsjetteffekt fra Størrelsen på effekten vil avhenge av nivået på premieavviket i 2014, og om regelen blir 5 eller 7 år. Statsbudsjettet 2014 videre prosess Den avgående regjeringen har lagt fram sitt budsjettforslag for 2014 i Prop. 1. Den nye regjeringen legger fram forslag til endringer i Prop. 1 trolig fredag 8. november. I følge Stortingets forretningsorden skal finanskomiteen avgi innstilling om budsjettrammene for 2014 inkludert fordeling på utgiftsområdene innen 20. november. Stortinget treffer vedtak om dette i finansdebatten som avholdes tirsdag 26. november. Nytt: Finanskomiteen måtte tidligere avgi innstilling om kommunal skattøre og rammetilskudd innen 20. november. Dette medførte at kommunesektorens frie inntekter (skatteinntektene og rammetilskuddene) ble endelig vedtatt i finansdebatten (rundt 27. november). Fra i år kan finanskomiteen avgi innstilling om skatteopplegget og den kommunale skattøren noe seinere. Samtidig er ansvaret for behandling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner overført til kommunalkomiteen. Dette innebærer at kommunesektorens frie inntekter vil bli fastsatt noe seinere enn før. Som tidligere vil Stortingets fagkomiteer avgi innstilling om fordeling av bevilgningene på budsjettpostene i dagene og ukene etter finansdebatten. Alle vedtak om statsbudsjettet 2014 må treffes innen 15. desember. Regjeringsplattform Mindre utjevning av skatteinntekter. Ikke til Vestfolds gunst. «Regjeringen vil endre inntektssystemet slik at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen der hvor verdiene skapes» «Gjennomføre endringene gradvis og på en forutsigbar måte» Kommunereform, større og sterkere kommuner, overføring av statlige og fylkeskommunale oppgaver til kommunene. Tilleggsproposisjon fra ny regjering Hovedpunkter; Økning knyttet til opprusting og fornying av fylkesveier, 280 mill., til fylkeskommunene. Deflator økt til 3,1 knyttet til økt kostnadsvekst. Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, endringer i finansieringsmåte, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske Side 13 av 78

14 konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene holdes utenom veksten i frie inntekter. Dette gjelder følgende saker: Økt likebehandling av kommunale og private barnehager, fra 96 % til 98 %. Reversering av reduksjon i maksimalpris barnehager. Maksimalpris barnehage settes til Dvs. videreføring av samme reelle nivå som Opptrapping til to barnehageopptak, forslaget reverseres. Avvikle kulturskoletime i skole / sfo. Regjeringen vil fremme en melding om å trekke lovproposisjonen. Ordningen med gratis frukt og grønt avvikles. Redusert egenandel for personer som mot sin vilje bor på dobbeltrom i en helse- og omsorgsinstitusjon. Øremerking av midler til kommunalt rusarbeid. Styrket tilsyn med barn i fosterhjem. Disse endringene gir samlet endring i rammetilskudd på 576 mill. Fordelt etter antall innbyggere utgjør dette for Hof sin del Endringer i rammetilskudd på kommunenivå presenteres i desember, etter at kommuneopplegget er vedtatt i Stortinget. Vekstanslagene vil i det alt vesentlige være uendret. Økningen i de frie inntektene som følge av endret deflator fordeles etter kostnadsnøkkelen og vil kunne påvirke tallene, men i beskjeden grad. Side 14 av 78

15 4. Om økonomiplanarbeidet og forutsetninger Arbeidet med økonomiplan er påbegynt våren 2013 og sluttføres på høsten. Rente forutsettes til ca 3 % i 2014 på flytende lån. Det er lite å gå på i forhold til fremtidige renteøkninger. Kalkylerente for VAR blir kjent senere. Knyttes mot swap-rente eller statsobligasjoner. Rente på innskudd ca 3 %. Pensjon er forutsatt å bli ca 17 %, arbeidsgivers andel. Lønnsoppgjør, ca 3,75 %, virkning fra mai 2,5 %. Kommunale deflator i statsbudsjettet er forutsatt 3 % Hvis det skjer utbygging av boligfelter, med økning i antall innbyggere, bør man regne med noenlunde lik økning i utgifter som i inntekter, da bl.a. inntektene i rammetilskuddet og skatt er relatert til demografi (befolkningssammensetningen) og kostnader kommunen med økt antall innbyggere. Når Hof passerer 3200 innbyggere faller småkommunetilskuddet bort, så da må befolkningsøkningen være så stor at en tar igjen bortfall i inntekter. For tiden er det ledig kapasitet i barnehager og skole slik at det vil være rom for flere innbyggere uten at kapasiteten blir sprengt. Oversikt over rammetilskudd og skatt HOF 0714 (år 2014-prisnivå i perioden ) 1000 kr PROGNOSE Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Småkommunetilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Kompensasjon Samhandlingsreformen RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 6,6 3,6-0,6-0,2 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 0,97 4, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Skatt og rammetilskudd må sees sammen på grunn av inntektsutjevning i rammetilskuddet. Det betyr at det er den totale rammen vi skal forholde oss til. Oversikten er vist i 2014 prisnivå. Side 15 av 78

16 5. Rådmannens vurderinger Hof kommune står overfor store utfordringer de neste fire årene. Det er helt nødvendig å bringe økonomien i balanse og et positivt netto driftsresultat må oppnås. De siste årene har det pågått et løpende arbeid med å redusere kostnadssiden og å opprettholde eller forbedre kvaliteten på tjenestene. Det har blitt inngått vertskommuneavtaler innenfor teknisk sektor for å sikre tjenesteproduksjonen for kommunens innbyggere. Det har vært en satsing innenfor eldreomsorgen og barn og unges interesser har hatt et sterkt fokus gjennom det arbeidet som vi har gjort med videreføring og utvikling av helsesøstertjenestene, gode barnehager og kompetanseutvikling og satsing på tilpasset opplæring i skolen. Innenfor kultursektoren har satsingen på kulturskolen hatt en særlig fokus. For 2014 legges de opp til å øke antall lærlingplasser i kommunen til 3 slik at vi kommer på nivået som blir anbefalt fra fylkeskommunen. Dette er viktige signaler utad. Deltakelse i arbeidet med God oppvekst er en prioritert oppgave i kommunen. Hva er det som gjør at vi sitter med så store kostnader og må kutte i budsjettene hvert eneste år? Lave renter og høy lønnsvekst er en utfordring for kommunesektorens pensjonsordninger. Hof kommunes revisor anbefaler kommunen at det bygges opp premiefond på 13 mill. kroner som øremerkes premieavviksfond for å dekke påløpt forpliktelse som skal nedbetales over 10 år med årlig kostnad på 1,3 mill. kr. Dette beløpet vil endres ved de årlige gjennomgangene av premieavvik. Videre anbefaler revisjonen at vi ut over dette har en arbeidskapital på om lag 20 mill. kroner, dvs. midler som Hof kommune låser fast i fond, som vi ikke skal bruke. Slik situasjonen er nå vil det ta mange år å bygge opp slike fond, men det bør være vår målsetting. Hvis ikke Hof kommune klarer å snu utviklingen med å få et positivt driftsoverskudd vil likviditeten gradvis tappes og i løpet av få år vil det være tomt. Det påligger kommunestyret et særlig ansvar å sikre at det til enhver tide er så god likviditet at de løpende forpliktelser dekkes ved forfall. For 2013 vil vi også mest sannsynlig ende opp med negativt resultat. Budsjettet for 2013 ble saldert med bruk av fond. I tillegg har vi utfordringen med å få den største delen av kostnaden med gang og sykkelvei fra Haslestad til Kleppan i 2013 som skal føres som driftskostnad. En viktig forklaring på hvorfor man er i dagens situasjon er de store investeringene Hof kommune har foretatt de siste 10 årene. Dette har medført at størstedelen av fondsmidlene er brukt opp. Det er siden år 2000 investert for 265 mill. kr i infrastruktur og kommunale bygg i Hof kommune. Av dette er ca. 100 mill. kr midler som kommer fra salg av kraftaksjer. Pr dags dato er lånebeløpet i Hof ca. 90 mill. kr. Hof kommunes investeringer de siste årene har gitt momskompensasjonsmidler på mange millioner hvert år. I de årene det ble investert ble disse midlene tilbakeført i drift og dette har bidratt til en kostnadsvekst som vi nå får slite med når disse midlene bortfaller. Side 16 av 78

17 Veksten i frie inntekter for Hof kommune har de siste årene ikke vært nok til å dekke opp økningen på kostnadssiden. Vi antar at tilsvarende vil være tilfelle for 2014 og årene framover. Grunnlaget for utregningene er basert på demografiske forhold. Det har vært svært liten befolkningsvekst de siste ti årene og fødselskullene har blitt gradvis redusert. Det ser ut til at det er relativt mange barn født i 2013, mens 2012 var relativt lavt. Andelen av de eldste eldre har ikke økt de siste årene like mye som for andre og således gir dette seg utslag i mindre vekst enn omkringliggende kommuner i de frie inntektene. Revisjon og kontrollutvalget presiserer i sin behandling av regnskap for 2012 at det er grunn til bekymring nå det gjelder utviklingen i netto driftsresultat. Hof kommune kan ikke fortsette med en drift hvor aktivitetsnivået fortsatt er høyere enn inntektsrammene. Denne ubalansen mellom inntekter og utgifter er ikke bærekraftig. Det er begrenset med muligheter til å øke inntekter, dersom man ikke velger å innføre eiendomsskatt. Administrasjonens vurdering er at en innføring av eiendomsskatt ville kunne bidra til at kommunens økonomi i økonomiplanperioden ble forbedret slik at det ville være mulig å få årlige netto driftsresultat på 3 %. På bakgrunn av føringene fra Kommunestyret i juni 2013 hvor det ikke var ønskelig å utrede eiendomsskatt, har administrasjonen valgt å se bort fra dette alternativet for Administrasjonens vurdering er at det ikke er mulig å imøtekomme føringene fra revisjon og kontrollutvalget om en sunn og balansert økonomi med et positivt driftsresultat uten å foreta krevende kutt i tjenestetilbudet. Kuttene i tjenestetilbudet må være av en slik størrelsesorden at vi oppfyller kravene om å opparbeide oss de nødvendige fond og å få et årlig overskudd. Den økonomiske situasjonen for Hof kommune er vanskelig og nødvendiggjør at aktivitetsnivået må tilpasses inntektsrammene. Kommunens innbyggere har krav på en rekke lovpålagte tjenester. I noen sammenhenger er det mulig å utøve skjønn i forhold til hvilket nivå vi skal ha på tjenestene. I budsjettprosessene de to siste årene har det blitt gjort en rekke endringer som har medført mye støy i organisasjonen og i befolkningen. Disse endringene/kuttene ligger inne i økonomiplanen for årene Ungdomsklubben, slik den hadde vært drevet tidligere, ble nedlagt fra 2012 noe som medførte at 5 ansatte i mindre stillinger ble berørt. Det ble i samme budsjettår kuttet på flere områder innenfor helse, teknisk og skole. I 2013 ble det kommunale barnehagetilbudet redusert og 7 ansatte har blitt direkte berørt i denne prosessen. Eidsfoss barnehage ble opprettholdt med en utvidet avdeling og Hof Barnehage ble redusert med tilsvarende ned til 3 avdelinger. Videre har det vært gjort kutt på Sentralkjøkkenet på Veset som direkte berører 2 ansatte. Kulturskolen har fått reduserte rammer og det har vært flere ansatte som har blitt direkte berørt også her. Det har også vært lagt inn innsparingskrav på stillinger innenfor tekniske sektor som har blitt effektuert gjennom naturlig avgang. Vedlikeholdsbudsjettet, sommervikarbudsjettet og diverse andre poster har blitt kuttet relativt mye innenfor teknisk. Skal det gjøres ytterligere grep innenfor teknisk sektor må det vurderes organisatoriske endringer. I økonomiplan ligger det inne oppvekstsjef fra 2014 og et kutt på kultur på tilsvarende beløp fra Det er utfordrende for den nåværende ledelsen å oppfylle kravene knyttet til å være barnehagemyndighet og å utøve skoleeierrollen i tråd med regelverket. Det er sterkt ønskelig Side 17 av 78

18 å få på plass en oppvekstsjef i tråd med den omorganiseringsprosessen som ble gjennomført i Det ligger inne en besparelse på full stilling som psykiatrisk sykepleier. Denne stillingen er det ønskelig å øke opp igjen til en 50 % stilling for å sikre tjenestetilbudet. Dette er i tråd med de føringene som kommunestyret har gitt. Innenfor helsesektoren er det foretatt et kutt i budsjettet i tråd med føringene fra kommunestyret med kr Dette kuttet er 1,25 mindre enn føringene fra kommunestyret i juni. Administrasjonen kan ikke se at det er forsvarlig å foreta ytterligere kutt uten at dette får vesentlig betydning for tjenestetilbudet. Nedleggelse av 4 plasser medfører redusert bemanning på sykehjemsavdelingen og samtidig foretas en oppjustering av bemanningen knyttet til avdelingen der omsorgsboligene er. Innen Helse og omsorgssektoren foreslår administrasjonen at det foretas en gjennomgang av dagens organisering av dagsenter og det sees på hvordan det nye pålagte dagsenter for demente skal kunne organiseres i forhold til det som allerede gjøres. Her legges det inn et innsparingskrav på sektoren som tilsvarer det beløp som er lagt inn som økning i økonomiplanen. Innen skole fortas det justeringer på refusjonskrav fra andre kommuner på grunn av økt antall fosterbarn, det forutsettes vakans i noen assistentstillinger og det forutsettes at nyansettelser etter lærere som går av med pensjon medfører et noe lavere lønnsnivå. Dersom det skal tas ytterligere kutt må vi gå på lærerstillinger og det vil få konsekvenser i forhold til muligheter for tilpasset opplæring (delingstimer). Det vil kunne medføre økte kostnader til spesialundervisning. Det er vanskelig å si hvor mye det må økes. Innen barnehagesektoren reduseres det med ca. kr ved å innføre stengt barnehage i juli måned. Utover dette vil det ikke være mulig å redusere på kostnadene uten at det går utover tjenestetilbudet (redusere voksentettheten) eller å flytte avdelingen fra Eidsfoss til Hof. Administrasjonen foreslår å redusere kostnadene på denne sektoren ved å legge ned Eidsfoss barnehage. Det vil ikke være ytterligere nedbemanning men en flytting av ansatte dersom det skulle være aktuelt. Da Eidsfoss skal ha en utvidet avdeling med plass til 24 barn og Hof har fått nedlagt sin utvidede avdeling med plass til 24 barn, vil heller ikke en slik flytting medføre problemer med lokaler. Når det gjelder kulturformål er det foretatt kutt på nær kr Dette er kutt foretatt på en rekke områder. Kulturskolen har fått ett kutt på kr , men dette tilbudet blir tilnærmet likt det som har vært tidligere år. Det brukes mye penger på å leie lokaler til biblioteket i sentrum. Administrasjonen foreslår å bruke andre kommunale lokaler for å redusere kostnadene. Hof kommune har inngått en leieavtale som går ut 2015 på det eksisterende biblioteket. Innenfor Barnevern og sosial ser vi ikke at det er mulig å foreta kutt uten at det går utover lovpålagte tjenester. Side 18 av 78

19 6. Befolkning Antall innbyggere i Hof kommune økte mye rundt årtusenskiftet, pga boligbygging, men utviklingen utover 2000-tallet har vært moderat. Det har ikke vært noe vekst. Utviklingen fremover avhenger mye av mulighetene for flere boliger. Hof hadde 3060 innbyggere 1/ Innbyggere i Hof Befolkningsutvikling 0-5 år og 6-15 år 0-5 år og 6-15 år år 6-15 år Side 19 av 78

20 Befolkningsutvikling 0-2 år år 1 år 2 år 0-2 år snitt Antall barn fra 0 til 2 år går nedover. 0 åringer går mest ned, som vi forplante seg videre. 67 år og eldre Side 20 av 78

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Robert Isaksen e-post: fmnoris@fylkesmannen.no Tlf: 75531612 Vår ref: 2013/7200 Deres ref: Vår dato: 13.10.2013 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet for 2014 Fylkesmannen

Detaljer

Økonomiinfo 2/ Statsbudsjettet 2014

Økonomiinfo 2/ Statsbudsjettet 2014 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 14.10.2013 2013/2390-5 330 Asle Tjeldflåt 77642045/41208260 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 2/2013 - Statsbudsjettet 2014 Regjeringen

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1486-9749/2016 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Saksframlegg Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014

Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 Vår dato: 14.10.2013 Vår referanse: 2013/6740 Arkivnr.: 331.0 Deres referanse: Saksbehandler: Lisbet Kari Wølner Kommunene i Buskerud v/ordfører, rådmann og økonomiansvarlig Innvalgstelefon: 32266683 Informasjon

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Årsbudsjettet. Kommunelovens 45 sier følgende om årsbudsjettet:

Årsbudsjettet. Kommunelovens 45 sier følgende om årsbudsjettet: Dok.id.: 1.2.1.1.5.2 Årsbudsjettet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Årsbudsjettet er en bindende plan

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for fremtiden Kommunale vedlikeholdstilskudd Sør- og Vestlandet

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Økonomi

Folkevalgtopplæring. Økonomi Folkevalgtopplæring Økonomi 1 3 072 491 000 16.11.2015 2 Økonomi Økonomiavdeling og funksjoner i Karmøy kommune I sentraladministrasjonen: Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett/finans Innkjøp Kemner I etatene:

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 08.10.2014 2014/3063-12 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2010 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2011. Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. mars 207 Notat fra TBU til. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 208 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

Pensjon kostnader og premieavvik

Pensjon kostnader og premieavvik Pensjon kostnader og premieavvik seniorrådgiver Bent Devik, KRD Stavanger 7. april 2011 Tema Bakgrunn for regnskapsreglene Historiske tall; premier, kostnader, premieavvik Årlige svingninger i premiene

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. mars 207 Notat fra TBU til. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 208 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Service - Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Statsbudsjettkonferanse 7. oktober 2016 Service Statsbudsjettets virkning for Holmestrand Oppstillingen nedenfor viser at Holmestrand

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015 2018 BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 2 Økonomiplanen skal gjenspeile neste års drift og utviklingen i en 4 års periode. 2015 budsjettet er lagt og tallene og tiltakene er satt

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer