Et tverrpolitisk alternativ som passer de fleste! Partiet med hovedfokus på norsk innenriks politikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et tverrpolitisk alternativ som passer de fleste! Partiet med hovedfokus på norsk innenriks politikk"

Transkript

1 Et tverrpolitisk alternativ som passer de fleste! Partiet med hovedfokus på norsk innenriks politikk Untitled :27:53

2 MODERATENES PARTIPROGRAM! SIDE 2. BOLIGPOLITIKK SIDE 3. HELSE SIDE 4. OMSORG SIDE 5. RETTSSIKKERHET / LOV OG RETT SIDE 7. KRIMINALPOLITIKK SIDE 7. SAMFERDSEL SIDE 8. INNVANDRING SIDE 9. U-HJELP SIDE 9. UNDERVISNING SIDE 10. INDUSTRI OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING SIDE 13. ØKONOMI (Nasjonal- og privat) SIDE 15. MILJØ SIDE 16. HØYSPENTLINJER SIDE 16. FORSVAR SIDE 17. BARNEVERN 1

3 BOLIGPOLITIKK I utgangspunktet skal enhver kunne bo og leve av det de tjener. Ifølge grunnloven skal styresmaktene legge til rette for at så skjer. I det norske samfunnet har det de siste årene utviklet seg en nærmest hensynsløs grådighetskultur, som gjør det særdeles vanskelig for vanlige mennesker med liten inntekt, å skaffe seg tak over hodet Moderatene vil pålegge samtlige kommuner å bygge innskuddsfrie utleieboliger til overkommelige utleiepriser. Dette så de mest utsatte også skal få et akseptabelt botilbud, og en mulighet til å sette av midler til eget kjøp senere. Slike tiltak vil også være med til å styrke lokalsamfunnet og minske fraflytting fra utkant Kommuner, og i tillegg lette på boligpresset i våre største byen. Man må allikevel og legge til rette for boliger rundt storbyene, bl.a. av hensyn til arbeidsmuligheter. Det bør settes av nok midler til bygging, og det er viktig at husbankens midler brukes kun til offentlige boligprosjekt. Vi vil og gjøre det mulig for de med svak økonomi å få kjøpt leiligheten av kommunen, ved behov og ønske. Dette først og fremst som et tilbud for de som har en varig vanskelig økonomisk situasjon. Boligstandard bør i prinsippet være enkel, uten at det går på bekostning av størrelse og kvalitet, og følge normale regler for Borettslag. Beboere må i prinsippet kunne ha full råderett over leiligheten, så lenge husleieloven blir fulgt. Vi vil ha et tilbud som alle kommuner skal kunne tilby sine innbyggere. Det er fullt gjennomførbart ved en omlegging av dagens Husbankregler, med hensyn til lånetid og 2

4 rentenivå. For når et land gir alle sine borgere rett til et tak over hodet, så gir de samtidig noe tilbake til fellesskapet og samfunnet. HELSE I et moderne demokratisk samfunn, er det viktig å ha en helsetjeneste som ikke bare er forbeholdt de rikeste. Alle mennesker har krav på en helsetjeneste som fungerer, og som kommer raskt på banen når behovet for ulike hjelpetiltak er til stede. Det har dessverre vist seg at våre styresmakter fortsatt ikke har klart å få til en helsetjeneste som er tilgjengelig for alle. Flere av landets lokalsykehus er stengt og lagt ned. Folk må reise milevis for å få legehjelp. Det samme må fødende kvinner mange steder rundt om i landet vårt. Moderatene ønsker gjenoppbygget alle nedlagte helsetjenester i byer og bygder. Landet vårt har råd til dette. På landets sykehus må det heller ikke skje at pasienter blir plassert i korridorer. Alle mennesker har rett på en verdig behandling og avskjermet fra enhver uvedkommende. Psykisk sykdom bør behandles på lik linje med alle andre sykdommer. Det må legges mye bedre tilrette for at mennesker med psykiske lidelser får en mulighet til å bestemme sitt behandlingsopplegg. Tenner, syn og hørsel er en del av kroppen, og Moderatene mener at all slik behandling skal legges under folketrygden, med egenandel, den samme som er ved legekonsultasjon. En verdig avslutning på livet er noe et hvert moderne samfunn ønsker å ha. Vi i Moderatene mener det er like viktig å en like verdig avslutning på livet, som det er å gi en verdig start. 3

5 Vi ønsker å la syke og eldre få en mye større medbestemmelse i egen pleie, og selv kunne være med å bestemme hvor vidt en behandling skal avsluttes eller fortsette. Dette må ikke kunne reguleres av aldersgrenser som nå. Moderatene ønsker å utvide helseombudtjenesten til å ha egne ombudsmenn for de spesifikke pasientgrupper på fylkesplan. OMSORG Landets folkevalgte har et meget stort ansvar når det gjelder å sørge for at alle landets innbyggere og borgere, får den omsorg de trenger. Spesielt gjelder dette samfunnets svakest stilte, barn, eldre, uføre og syke. Selvsagt har vi alle et ansvar med å ta vare på hverandre, våre barnebarn, våre barn, våre foreldre, våre besteforeldre, våre medmennesker, våre arbeidskolleger, våre venner og bekjente. Religion, nasjonalitet og etnisk opprinnelse er av helt underordnet betydning i denne sammenheng. Gjennom de siste 30 årene har Norge sviktet mange av sine omsorgsoppgaver. NAV er et eksempel på det. Det som egentlig skulle være et forbedret tilbud til befolkningen, har gjort det enda mer uoversiktlig for brukere, og innehar en altfor stor forvaltning som er med på å gjøre det umulig for brukere å nå frem. I tillegg har kostnadene med reformen vært formidable. Moderatene ønsker å forenkle dagens NAV, bl.a. med å innføre et lovbestemt minstebeløp for alle Norske borgere, Borgerlønn. (tilsvarende dagens kvalifiseringsstønad) Vi ønsker også å dele NAV tjenester i mindre enheter. Med et reelt arbeidskontor, og en egen avdeling for 4

6 trygdeytelser for de varig syke og trygdede. Moderatene ønsker og å innføre en levelig minstelønn for varig trygdede på minimum 300,000 kr per år. Dette for at den skal følge reguleringer og lønnsvekst. Samordningen av pensjon finner vi både umoralsk og forkastelig. Med den fratar den norske stat pensjonister flere titalls tusen kroner hvert eneste år. Dette rammer alle gifte og samboende pensjonister. Før man regner ut en bruttopensjon, reduseres hver pensjon med 15 % samordningskatt, en slags forhåndsstraff. Når det er gjort, legger staten på hhv % skatt på hver pensjonist og kaller det siden lav skatt for pensjonister. Denne usosiale skatten vil Moderatene jobbe hardt for å få fjernet. Vi mener at pensjon/trygd skal følge individet, og ikke variere etter hvilke familiesammensetning en har. RETTSSIKKERHET / DOMSTOL / LOVVERK Det norske rettsvesenet har stått bak og står fortsatt bak justismord i så vel kriminalsaker som i sivile saker (erstatningssaker). Fakta tilsier og at i årevis har mange norske dommere dømt i saker, uten å ha hatt den formelle godkjenningen fra myndighetene, dvs. uten å ha avlagt dommer eden. Det har rettsvesenet åpenbart ikke tatt særlig hensyn til, selv om dommene ikke kan være gyldige etter norsk grunnlov. Landet har også i nyere tid fått oppleve enda mer urett og grunnlovsstridig triksing fra de folkevalgtes side, og som er videreført av landets domstoler. I dag kan for eksempel norsk militær slipper belastningen å gå i retten for å få erstatning om de er påført PTSD-skader (post traumatisk stress syndrom). 5

7 I samme saker må barnevernofre ta belastningen med nye rettssaker, som de gjerne taper grunnet bevisspill. Voldsoffer med PTSD har også små muligheter, da antall år etter hendelsen regulerer mulighet for søknad. Ofte blir de derfor avspist med billighetserstatning, beløp på noen 10 tusen. Moderatene vil ikke godta ulikheter i det norske lovverket. Loven skal være lik for alle. Vi vil medvirke til å slå knallhardt ned på det vi finner av ren urett i det norske rettsvesenet. Det skal ikke forekomme ulikheter for lov og rett i et samfunn. I 1945 skrev Norge under på FN pakten. I denne pakten finnes det egne artikler om menneskerettigheter, som den Norske stat daglig bryter. Moderatene vil kreve å få disse artiklene i sin helhet innlemmet i Norsk lov. Moderatene ønsker også et mer effektivt politi. Vi ønsker flere politifolk ut i gatene, både i store og små byer. Vi ønsker at patruljeringen skal foregå langs gatene med bl. a sykler, moped og gående. Dette så de blir mer synlig, spesielt om kvelden og natten. Dette tror vi vil virke preventivt. Vi må også trygge våre forsteder, gjerne med små stasjoner, som er bemannet om natten. Med hensyn til straff for kriminelle handlinger ønsker Moderatene at strafferabatt avskaffes umiddelbart. Man bør også få hardere straff for handlinger som omhandler vold. Vold er direkte ødeleggende for samfunnet. Og vi bør skjerpe strafferammene i saker der volden brukes direkte for å underkue et annet individ. 6

8 KRIMINALPOLITIKK Den øvre strafferammen for drap økes til fengsel for livstid, og alle andre straffer for voldsforbrytelser, seksualforbrytelser og narkotikaforbrytelser økes kraftig. SAMFERDSEL Rassikring av norske veier må prioriteres. Store deler av vårt nasjonale veinett er i verre forfatning enn i mange veier i land som Romania og Albania. Til tross for at Norge er et av verdens rikeste land. Norske bilister over nesten hele landet blir daglig flådd av bompengestasjoner som er automatiserte eller manuelle. Moderatene sier nei til bompengefinansiering, da staten allerede har beskattet bilistene med langt større beløp enn de midlene som brukes til trafikkformål. Bruk av ferjer og broer tilknyttet riksvegnettet må være gratis. De står der og drar pengene ut av lommene på våre bilister som har lite å stille opp med mot dagens pengegriske politikere. Dette vil ikke vi lenger akseptere. Om landet hadde hatt alternative veier, så behøvde ikke de som ikke ønsker å kjøre på bomveier eller avgiftsbelagte motorveier å bruke dem. Veier som ble bygget av tysk okkupasjonsmakt under den 2. verdenskrig, er i samme forfatning i år Allikevel har de automater som står der som sorgtunge tiggere for en allerede sprekkferdig statskasse. 7

9 Moderatene vil ha bort alle fysiske pengemaskiner langs våre veier. Vi ønsker at staten tar hele regningen for vegutbyggingen, i stedet for å kjøpe fasjonable boligstrøk for milliarder i byer som Paris og London. Det hele er et gigantisk svik mot landets befolkning og framtidens generasjoner. Bommene må fjernes og vegavgiften må øremerkes vei og ikke gå inn i oljefondet og omgjøres til bistandsmidler for bedre veier i andre land. Norsk jernbane har også vært sulteforet i mange år grunnet politiske forsømmelser. Etter delingen av NSB i 1997 har det ikke blitt bedre. Å foreslå økt trafikk med flere tog på en linje hvor ikke skinnegang og annet utstyr ikke engang holder mål, er det samme som å gamble med livet til mennesker. Moderatene vil satse kraftig på jernbanen over hele landet Norge. Dette gjelder så vel persontrafikk som godstrafikk, i sistnevnte tilfelle for å minske lastebiltrafikken på våre allerede overbelastede veier. INNVANDRING Moderatene vil ha en strengere innvandringspolitikk. Vi vil kun ta imot det antall kvoteflyktninger som er pålagt av FN. Innvandringspolitikken som føres i dag er en stor belastning for vår økonomi. Den vil medføre på litt sikt en reduksjon i våre pensjoner, og de sosiale ytelser som blir gitt til våre egne svake grupper vil også bli betydelig redusert. De som innvandrer til Norge skal heller ikke ha andre særfordeler en øvrige borgere. Norge må i samarbeid med andre nasjoner finne bedre løsninger på flyktning-problematikken enn vi har i dag. Vi må gå hardere til verks for å boikotte land der regime driver sin befolkning på flukt. Og samtidig støtte arbeid med å 8

10 oppføre flere leirer i nærområdet til konfliktstaten. Dette ønsker vi fordi det i 2011 var over 43 millioner flyktninger i verden. Antallet er ekstremt stort, og de vil være umulig å få hjulpet alle, og enda vanskeligere å bosette de i andre verdensdeler. U-HJELP Å gi U-hjelp til diktaturland har ikke medført den forventede effekt. I stedet for å gi bistand til andre land vil Moderatene heller hjelpe våre egne svake grupper. Vi vil derimot være villig til å yte katastrofehjelp når det skulle være nødvendig. UNDERVISNING Selv om Norge er et av verdens rikeste land, så finnes det fortsatt barn og unge i landet som ikke får den undervisningen som de har lovmessig krav på. Barn med lese- og skrivevansker har krav på ekstra støtte. Ofte får de ikke det grunnet budsjetter og kommunale innsparinger. Derfor mener vi at staten må ta ansvaret for å legge til rette for at nødvendige hjelpemidler kommer på plass. Mange barn og unge har en utrygg skoledag, og blir både mobbet og presset ut av skolen. Elevundersøkelser i 2011 viste at så mange som følte de ble mobbet av lærere, og det viste seg at lærere var ansvarlig for de groveste tilfellene. Moderatene mener at dette er overgrep mot barn og at sakene må bli politianmeldt. Moderatene ønsker og private skoler velkommen. At alle har ulike ståsted og overbevisning med hensyn til livssyn er positivt, men vil dog at en 9

11 nasjonal læreplan skal følges. Friskolene skal gis midler på lik linje med det som settes av pr. elev i den offentlige grunnskole. De skolene som ønsker å stå fritt i forhold til læreplanen oppnår heller ingen offentlig støtte. Lærere i offentlig skole skal frigjøres mer en det som blir gjort i dag. De skal i prinsippet stå for det pedagogiske opplegget selv, men etter læreplanens retningslinjer. De skal se på foresatte som sin arbeidsgiver, og samarbeidspartner. Dette gjør at lærere står mer ansvarlig for barnas fremdrift. Rektor og skoleadministrasjon skal være verktøy for lærer til å oppnå resultat, og ikke som nå, de som styrer mål og midler for lærer. Barna er vår framtid. Derfor skal de satses på. Det har Norge råd til. INDUSTRI OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING I Norge har man vært mer interessert i hva som har foregått utenfor landets grenser enn innenfor. Den trenden akter Moderatene å få snudd over tid, med din hjelp. Vi ønsker å vende blikket innover for å se om det ikke på lang sikt er viktig å få en god utvikling og bærekraftig produksjon i landet vårt, med utgangspunkt i egne råvarer. Norge er ikke bare olje og gass vi har også store naturressurser, som kan, når den forvaltes riktig, gi mat for lang tid fremover. Kystlinjen vår med flere matkilder, store skogområder, rent vann i mengder, et rikt dyreliv, utallige planter, urter og bær, og en mengde mineraler. Vi har i tillegg mange muligheter til å produsere fornybar energi. Vi er heldig med ressursene, selv om landet er værhardt. 10

12 For å kunne utnytte våre ressurser på en god måte, må muligheten til produksjon og innovasjon ligge til rette. Derfor ønsker Moderatene å fjerne arbeidsgiveravgiften på små og mellomstore bedrifter. Dette for å bruke disse midlene i å styrke arbeidsstokken og for å styrke bedrifters egenkapital. Ved å fjerne denne avgiften er det også lettere å få våre studenter ut i praksis under skolegangen, og en mye større mulighet for jobb etter endt studie. Det vil også ha stor betydning for å redusere fraflyttingen fra kommunene, i tillegg vil det bidra med å styrke inntekten i kommunen, i form av økte skatteinntekter. Norge har i dag flagget ut en masse god industri, til lavkostnadsland. Dette medfører at vi også mister store mengder med kunnskap og inntekt til de kommuner som blir rammet. Moderatene vil legge tilrette for en bærekraftig industri i Norge. For å få til det ønsker vi å legge til rette for foredling av råvarer, samt til produksjon av særnorske varer. Vi ser med bekymring på at produksjonen skal foretas i et lavkostland, både med hensyn til miljø, og at vi taper verdifulle kunnskap på viktige områder. I tillegg vil riktig beskatning av våre naturressurser være viktig fordi vi da samtidig sørger for å vedlikeholde naturen vår, og holde den bærekraftig for fremtidige generasjoner. Norge er et lite land, og er svært sårbar for tap av selv små bedrifter. Slike tap fører med seg arbeidsløshet og fraflytting. Dette er på lang sikt dyrt for samfunnet vårt. 11

13 Landbruket i Norge må også rustes opp. Moderatene vil i motsetning til den normale oppfatning, legge til rette for at antall småbruk økes. Dette fordi småbrukene er veldig verdifulle for distriktene våre, de kan stå for levering av varer lokalt, samt at de er med på å holde oppsyn med landets naturressurser. Allikevel må de moderniseres og oppfordres til å sørge for en miljøvennlig produksjon. Moderatene ønsker å øremerke midler til småbruk for at de skal finne nye miljøvennlige måter å bruke ressursene våre på, så det gir god avkastning for fremtidige generasjoner. Produksjonsopprustning. Vi er sterk i mot dagens politikk hvor vi ser en kraftig nedleggelse av små bedrifter over hele landet. Vi mener det må satses, og vil legge til rette for opprustning av veinett, all infrastruktur, og boligutbygging, der folk selv mener det er best, men selvfølgelig i nær oppfølging av geologer. Det skal ikke være som nå, at våre nye generasjoner ikke får delta i samfunnsoppbygging fordi de nektes midler. Som man kan lese i FN traktatene, det skal legges til rette for at individet skal få bo og arbeide, og utvikle seg, fordi det kommer alle til gode. Det bør vurderes å gi mye større summer til innovasjon som gagner samfunnet, og kan vise at det ikke skader miljøet vårt. Disse summene kan gis som tilskudd og selvkostlån til privat personer. Det skal heller ikke være slik at man satser alt sitt private for å få det til, vil vi legge til rette for en mulighet til å slå seg selv privat konkurs, uten at familier blir skadet. 12

14 I Norge i dag er servisenæringen den med sterkest vekst. Og det er en farlig trend. Den produserer kun tjenester, og delen som omhandler byråkrati og regnskap tar mer og mer plass. Tall fra BI viser følgende våre største næringer med hensyn til sysselsetning ligger hos offentlig sektor, utdanning, helse, omsorg og offentlig administrasjon. Det er ca 2,5 mill som er sysselsatte i Norge i dag. Av disse arbeider kun innen jordbruk og fiske, mens hele arbeider innen helse, omsorg og varehandel. Moderatene mener dette er en skremmende utvikling.(tall hentet fra SSB 2010). Et selvberget samfunn er en nødvendighet i trange tider, og et pluss i gode tider. Vi har alle forutsetninger til å få det til, selv uten olje og gass. Allikevel har vi valgt å bruke mest ressurser på å utvikle denne næringen. Ikke så rart siden næringen er lett tjente penger, og har gjort oss til et av verdens rikeste land. Men hvordan har vi forvaltet innskuddet? Hvor mye av midlene har kommet landet tilgode i form av fornying og mulighet til å gjøre oss like produktive på andre områder? Lite av fondpengene går til det, og har gjort oss fattig på egenproduksjon Det gjør oss svært sårbar i forhold til kriser i andre land. ØKONOMI Norge som land går bra, og har takket være oljefond mulighet til det i noen år til. Men er det lurt å kun leve av det? her er et samlet storting enig, uansett politisk ståsted, 13

15 avkastningene(altså rentene) skal gå til oppgaver som skal gjøres i landet. Og her begynner striden. Nasjonaløkonomi Moderatene ser på investeringer på en annen måte. En investering behøver ikke å dreie seg om å kjøpe aksjer i utlandet, eller bli medeiere i store utenlandske selskap, for å få avkastning. En god investering kan like gjerne være å gi risikolån til videreutvikling av små foretak i eget land. Avkastningen kan bli minst like god prosentvis, og kontrollen med bedriften et faktum fordi den ligger på norsk jord. Å la milliardene stå urørt på bok kan også bli en svært ulønnsom bedrift, en større knekk på den internasjonal børsen, kan gjøre pengesekken om til en haug med verdiløse papirlapper. For å få landet vårt bærekraftig er de nasjonale investeringene nødvendig. I og med at vi er et stort land med spredt og en liten befolkning, bør vi bruke av penger på bok til å bygge opp landet vårt fra nord til sør. Vi har i dag en mengde gode høyskoler og universiteter, og utdanner stadig flinkere folk. Disse oppfinnsomme hjerner bør bli brukt til å bygge opp og legge til rette for en fornuftig forvaltning av våre naturressurser. Privatøkonomi Den private mann i Norge lever i et land med utrolig høye avgifter og skatter. Han skal tjene godt for å ikke legge merke til det. Skattenivået i Norge regnes ikke som 14

16 høyt når man sammenligner det med andre land, men avgifter finnes det ikke noen godt verktøy for sammenligning. Moderatene ønsker derfor først og fremst å få gjort noe med avgiftene, vi viser bl.a. til at så mye som 70 % av strømregningen går tilbake til stat og kommune. I tillegg skattlegges vi dobbelt på eiendom og bilhold. Gjeldsbyrden er tung for mange i Norge, og tall fra 2011 viser at vi hadde så mange som 3,4 mill. inkassosaker, til en samlet sum på 63 milliarder kr. Dette er mye penger, og det blir ekstra ille å vite at så mye som 40 % av denne gjelden består av salær og utenomrettslig og rettslige omkostninger. Dette er en tragedie i et land som skal være et av verdens beste land å bo i. Vi må også få sagt at det er få/ingen andre land som har slike pålegg og gebyrer i forbindelse med konkurs og misligholdelse av lån. Selv i Amerika som regnes for å være et land med kynisk kapitalisme står et gjeldsoffer mye sterkere. Er du blakk så er du blakk. Der kan du levere huset, hvis du ikke klarer å betale det, og være gjeldfri etterpå. Det er lov å gå personlig konkurs. Moderatene ønsker å få en slutt på en slik behandling av gjeldstyngede mennesker. Vi vil gjøre det umulig å spekulere i andres tragedier, og ønsker en inndriving til selvkost. Og en mulighet til å kunne slå seg selv personlig konkurs. MILJØ OG NATUR Moderatene mener at ved en god naturforvaltning og med stor satsing på forskning, vil Norge kunne bruke sine gitte 15

17 ressurser, uten at det skader naturen. Alle har et ønske om å ha det rent og sunt rundt seg, og med dagens Informasjon er det få som ønsker å utsette sitt nærmiljø for forurensning som skader jorden for fremtiden. Vi har vannkraft i dag som kunne ha mer enn doblet sin produksjon hvis de bare ble renovert. Denne energien er fortsatt den reneste vi har. Og i samarbeid med andre land, vil vi kunne finne andre gode energikilder som er miljøvennlige. Vi har både vind og bølgekraft, som er u-utnyttet i landet. Vi mener storsatsing på forskning og innovasjon er nøkkelen til et godt miljø. Vi vet også at faren med forurensing ofte skyldes utviklingsland og storproduksjon. Og vil på grunn av det, tvinge multinasjonale selskap til å følge miljølover fra sitt hjemland. HØYSPENTLINJER Moderatene mener at helsefaren fra elektromagnetiske felt er tilstrekkelig dokumentert og vil derfor arbeide for at høyspentlinjer som ligger tett opp mot boligfelt, hyttefelt og institusjoner, legges fortrinnsvis i kabel i jord. FORSVAR Moderatene ønsker et godt fungerende forsvar, med baser ut over hele landet. Vi ønsker å ruste opp forsvaret slik at det er i stand til å forsvare landet ved behov. Vi ønsker bakkemannskap, sjøforsvar og en vel utviklet flybase. Vi 16

18 er og åpen for lønnet 1. gangtjeneste, mot en forlengelse av tjenesten. Det samme forsvaret bør også bistå folket ved kriser. Vi vil følge pålegg fra FN og følge de traktatene vi har skrevet under på, i tillegg vil vi fortsatt være medlem av NATO. BARNEVERN Barnevernet som skulle bli så mye bedre etter avsløringen av barnehjemskandalen på NRK og TV2 høsten 2001, har gått fra elendig til enda verre. Moderatene vil ha en radikal endring av hele barnevernsystemet, et system som i dag legger beslag på mange milliarder kroner årlig. Det er viktig at man har en større kontroll på disse midlene. I dag styres disse pengene av fylkesmannen, som også skal stå for oppfølgingen av at midlene blir brukt korrekt. Dette er en altfor stor oppgave for en etat, som allerede har all annen oppfølging med kommuner. Resultatet blir fort at pengene fordeles ut til kommunene, og kontrollen med bruk blir oppsplittet. Dermed havner midlene lettere i lommene på useriøse aktører som er mer interessert i å skaffe seg en god inntekt, enn å hjelpe samfunnets minste. I 2012 ble kr 240 mill. satt av til opprustning av det kommunale barnevernet. Det viser seg at over 80 % av de barna som plasseres utenfor hjemmet, blir plassert i private fosterhjem. Det er totalt ca barn i fosterhjem pr Hvert barn koster staten minst 1 million kroner i året. Av disse er 74 % plassert i hjem som 17

19 ikke kjenner til barna fra før, og kun 16 % ble plassert i slekts-fosterhjem hvor de kjente barnet fra før. Vårt spørsmål blir da. Hvorfor plasseres ikke flere barn hos slekt/familie? Man finner flere rapporter som viser til at det er det beste for barnet. Og et enda mer aktuelt spørsmål blir, hvorfor hjelpes ikke flere av disse barna i hjemmet? Man vet at årsaken til problemer i hjemmet ofte skyldes fattigdom. Moderatene ønsker å styrke økonomien til fattige familier, så omsorgsovertagelse blir overflødig. Fordi vi vet at statistikk tilsier at bare knapt 1/5 av barna under barnevernets omsorg, vil klare seg senere i livet. Vi er det tverrpolitiske alternativet som passer de aller fleste mennesker og aldersgrupper. Besøk gjerne vår hjemmeside som du finner her: Velkommen som medlem hos oss. Med vennlig hilsen Moderatene Sentralstyret. 18

20 Dette er vi moderater særlig opptatt av! - Likhet for lov og rett - Et levende bygd og utkant Norge - Et fullverdig helsetilbud der du bor - Skoler og barnehager der du bor - Jobbmuligheter der du bor - En fullverdig eldreomsorg der du bor - Offentlige servicetilbud der du bor - Statsfinansierte veier uten bommer - Rimelige boliger for alle med behov Er du enig, bli en av Untitled :27:59

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut Oljepolitikk/Oljefondet Fra kr. 988 milliarder kroner i tredje kvartal 2007 Til 2384 milliarder kroner juni 2009 Hvordan skal vi bruke alle disse pengene? Hvorfor vi vil bruke mer enn 4 % av overskuddet?

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet Foto: Ilja c. hendel VERDIG ELDREOMSORG RETTFERDIG ASYL- OG INNVANDRINGSPOLITIKK ØKT SATSING PÅ VEI OG JERNBANE NYTENKENDE SKOLEPOLITIKK LAVERE SKATTER- OG AVGIFTER FOR FOLK FLEST Velg Fremskrittspartiet

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015

UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015 UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015 1 Om aldersdiskriminering Mottaker: Stortinget m/ kopi til likestillingsministeren. Eldrerådene i landets 9 største byer har på sin

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Econ1210 Våren 2007 Om offentlig sektor

Econ1210 Våren 2007 Om offentlig sektor Econ1210 Våren 2007 Om offentlig sektor Hilde Bojer hilde.bojer@econ.uio.no 20. april 2007 Vi skal studere: Offentlig sektor som del av økonomien: produksjon, fordeling og forbruk av økonomiske goder Dette

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Besøk til flyktninghjem i Khartoum

Besøk til flyktninghjem i Khartoum Besøk til flyktninghjem i Khartoum Det var om ettermiddagen torsdag den 5. februar 2009 at jeg (Andom Hasho, tokulturell underviser i KO programmet) vandret i byen Khartoum for å se på leveforhold blant

Detaljer

GJØR DET LETTERE Å TA SUNNE VALG

GJØR DET LETTERE Å TA SUNNE VALG s. 01/05 01 GJØR DET LETTERE Å TA SUNNE VALG Vi heier på politikere som vil gjøre det lettere å ta sunne valg, som vil fjerne hindringer for fysisk aktivitet og legge til rette for at vi kan bevege oss

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden ( ).

Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden ( ). Leka SV har én representant i kommunestyret denne valgperioden (2011-2015). Et parti med én representant kan selvsagt ikke bestemme, eller avgjøre hvordan kommunen skal arbeide. SV kan påvirke i riktig

Detaljer

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT Behandling i Formannskap: Rita Roaldsen leverte/fremmet følgende forslag i saken før hun forlot møtet; Gratangen kommune går imot en fullstendig avskaffelse av konsesjonsloven og boplikten. Konsesjonsloven

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

3 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

3 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRAN KOMMUNE 13.12.2014 Versjon 3 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 Høringsuttalelser; Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Gran frivilligsentral Fagforbundet Gran (innkommet i tide, men til feil e-postadresse)

Detaljer

De ulike punktene eller paragrafene ble det på demokratisk vis stemt over. Noen av punktene alle enige i, mens andre er det et flertall bak.

De ulike punktene eller paragrafene ble det på demokratisk vis stemt over. Noen av punktene alle enige i, mens andre er det et flertall bak. Om oss selv og arbeidet med Klassens grunnlov: Vi som med dette leverer forslag til Klasens grunnlov er 23 elever i gruppe 1 på 9.trinn ved Frosta Skole i Nord-Trøndelag. Som en del av fagene samfunnsfag

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Status og utvikling på feltet. Anders Fremming Anderssen

Status og utvikling på feltet. Anders Fremming Anderssen Status og utvikling på feltet Anders Fremming Anderssen Kompetansekartlegging og karriereveiledning i mottak KOMPETANSEKARTLEGGING IMDi Kompetansekartlegging Voksenopplæringsansatte Karriereveiledere Nav-veiledere

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie. Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS

Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie. Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS Vårt prosjekt Kompetansemidler fra Husbanken Midt-Norge Prosjektperiode: høst 2009 nyttår

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Verdiskaping og samferdsel

Verdiskaping og samferdsel Verdiskaping og samferdsel Kristiansund 16 mars 2011 Øyvind Halleraker Stortingsrepresentant for Høyre Fundamentet Norge må ha et variert næringsliv Bedriftene må være lønnsomme Bedriftene må ha eiere

Detaljer

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommune synes det er bra med denne gjennomgangen for å sette fokus på de utfordringer som noen av våre innbyggere og tjenestemottakere har.

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Kommunereformen. v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal

Kommunereformen. v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal Kommunereformen v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal Målsetting med kommunereformen Gode og likeverdige tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste

Detaljer

Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? Omformulert spørsmål Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? Idretten inn på statsbudsjettet? Svaret avhenger av

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Fordeling av trygdene Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Pensum Disposisjon Mandag Rammeverk Livsløp Hva er trygd? Arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet Sykdom Sykelønnsordningen Uførhet Uføretrygd/

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

BARNEVERN I TILLITSKRISE

BARNEVERN I TILLITSKRISE Norsk barnevern sett fra andre land - NRK Brennpunkt Publisert 2014-04-09 08:22 Skjermdump NRK Brennpunkt BARNEVERN I TILLITSKRISE -bruker diplomater når barna blir tatt. Av advokat Olav Sylte- 09.04.14

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Et kreativt og levende Sokndal Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Kjære velger MILJØ Sokndal Venstre vil satse offensivt på vindkraft og annen ny, fornybar energi. Sokndal Venstre

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming NOU 2016:17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Bakgrunn Utviklingshemmede har vært utsatt for omfattende diskriminering og overgrep. Sentralinstitusjoner

Detaljer

HØRING AV TEAMPLAN FOR HSO FRA DELTA

HØRING AV TEAMPLAN FOR HSO FRA DELTA HØRING AV TEAMPLAN FOR HSO 2015-2018 FRA DELTA DELTA ER I DENNE RAPPORTEN TILLITSVALGTE FRA DE FORSKJELLIGE OMRÅDENE INNEFOR HSO OG HTV,SOM SAMMEN HAR KOMMET FREM TIL VÅR HØRING DELTA ER SVÆRT GODT FORNØYD

Detaljer

Boka er produsert med støtte fra

Boka er produsert med støtte fra Boka er produsert med støtte fra Institusjonen Fritt Ord Stiftelsen Scheibler Foreningen av tolvte januar NOAS SARFI Human-Etisk Forbund Norsk Folkehjelp Antirasistisk Senter Den norske Kirke Kirkens Bymisjon

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknad om kommunal bolig Kryss av for hvilken boligkategori det gjelder: Omsorgsbolig Gjennomgangsbolig Trygdebolig Ungdomsbolig Psykisk helsetjeneste bolig Bolig for funksjonshemmede 1. Søker Adresse:

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 1 Oppdrag Kvikne utvikling har bedt om bistand til å: Gå gjennom mulige endringer

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNAL DISPONERT BOLIG

SØKNAD OM KOMMUNAL DISPONERT BOLIG BAMBLE KOMMUNE Eiendomsforvaltning PB 80 3993 Langesund Tlf. 35 96 50 00 Konfidensielt Unntatt fra off.l. 13 SØKNADEN LEVERES SERVICETORGET PÅ RÅDHUSET ELLER SENDES EIENDOMSFORVALTNINGEN. SØKNAD OM MIDLERTIDIG

Detaljer

Nye Bodø hvordan ser deres fremtids-bodø ut?

Nye Bodø hvordan ser deres fremtids-bodø ut? Nye Bodø hvordan ser deres fremtids-bodø ut? Slik ser Bodø ut i dag. Midt på halvøya ligger flyplassen. På den ene siden ligger byen og på den andre siden har forsvaret sin kampflybase. Om noen år skal

Detaljer

For alle som er pårørende uansett diagnose eller tilstand til den man er pårørende til. Pårørendealliansen

For alle som er pårørende uansett diagnose eller tilstand til den man er pårørende til. Pårørendealliansen For alle som er pårørende uansett diagnose eller tilstand til den man er pårørende til Litt informasjon Anita Vatland Arbeidet med å bistå pårørende i «systemet» i 3 år Pårørende selv Startet Pårørendeaksjonen

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. Barns rettigheter og foreldrerollen. Demokrati og verdier

Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. Barns rettigheter og foreldrerollen. Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Hva er utfordringen for Hamar? Å vokse på en bærekraftig måte Å være en verdiøkende by for regionen

Hva er utfordringen for Hamar? Å vokse på en bærekraftig måte Å være en verdiøkende by for regionen Hva nå Hamar? Hva er utfordringen for Hamar? Å vokse på en bærekraftig måte Å være en verdiøkende by for regionen Store samferdselsinvesteringer innfrir sjelden de håpene man har for økt næringsetablering

Detaljer

Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten?

Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten? Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten? Hilde C. Bjørnland Handelshøyskolen BI Partnerforums vårkonferanse: E ektivitet i staten, 6 mai 2010 HCB (BI) Fremtidige utfordringer

Detaljer

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene?

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Foredrag på Rusfaglig forum Bergen 15. juni 2012 Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Bostedsløshet noen fakta En bostedsløs person

Detaljer

Arbeid på et barnehjem i Romania

Arbeid på et barnehjem i Romania Arbeid på et barnehjem i Romania Tekst og foto: Andra Spatariu Oversettelse fra engelsk: Nora Ford Hver gang en av våre ansatte kommer på jobb føler de stor arbeidsglede. Jeg ser hvordan hvert øyeblikk

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan Boligmarkedet i store deler av landet er i dag i en krise. Prisene har steget kraftig samtidig som flere og flere boliger kjøpes av andre enn de som skal

Detaljer

Mobbing informasjon om rettigheter og plikter

Mobbing informasjon om rettigheter og plikter Til alle foreldre: Mobbing informasjon om rettigheter og plikter Gode tips for å forebygge mobbing: Vær et godt eksempel. Snakk hyggelig om folk, vær inkluderende, gjør noe for de sårbare barna. Oppfordre

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknaden leveres: Boligtjenesten, NAV-huset, Grønland 55 evt. Servicetorget, Engene 1. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal bolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse. Seniorrådgiver Eivind Pedersen

Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse. Seniorrådgiver Eivind Pedersen Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse Seniorrådgiver Eivind Pedersen Fylkesmannens hovedoppgaver Tilsyn Råd- og veiledning Samordning av statlige etater/statlig politikk Hdir AVdir BLD KD/Udir Nytt

Detaljer

Statsborgerskapstesten. Quiz Results. Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet?

Statsborgerskapstesten. Quiz Results. Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet? Statsborgerskapstesten Quiz Results 01 Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? 56,924 98% 1,030 2% 0% 47.5% 95% COUNT PERCENT Man kan bo og arbeide i Norge så lenge man vil. 53,891 95% Man kan bo

Detaljer

Europa. Vest-Europa. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Europa. Vest-Europa. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Europa Vest-Europa. Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Europa den nest minste verdensdelen 2 Europa har hav i nord, vest og sør. Uralfjellene i Russland er grensa mot øst. Mer enn 700 millioner

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Stortingets kommunalkomite besøker Karlsøy

Stortingets kommunalkomite besøker Karlsøy Stortingets kommunalkomite besøker Karlsøy Karlsøy kommune, 26. april 2016 Rådmann Jan-Hugo Sørensen Hansnes Karlsøy kommune 1964 2016 Helgøy kommune og Karlsøy kommune ble slått sammen til en ny kommune

Detaljer

Du er sikret en minste årlig uføretrygd hvis dette gir deg en høyere utbetaling enn

Du er sikret en minste årlig uføretrygd hvis dette gir deg en høyere utbetaling enn 1 En oversikt laget av ULO, kommentarer i forhold til bostøtte, fattigdom, inntekt, utgifter, blant de som har minste utbetaling i uføretrygd og alderspensjon. Fra NAV: Uføretrygd: Du er sikret en minsteytelse

Detaljer