Et tverrpolitisk alternativ som passer de fleste! Partiet med hovedfokus på norsk innenriks politikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et tverrpolitisk alternativ som passer de fleste! Partiet med hovedfokus på norsk innenriks politikk"

Transkript

1 Et tverrpolitisk alternativ som passer de fleste! Partiet med hovedfokus på norsk innenriks politikk Untitled :27:53

2 MODERATENES PARTIPROGRAM! SIDE 2. BOLIGPOLITIKK SIDE 3. HELSE SIDE 4. OMSORG SIDE 5. RETTSSIKKERHET / LOV OG RETT SIDE 7. KRIMINALPOLITIKK SIDE 7. SAMFERDSEL SIDE 8. INNVANDRING SIDE 9. U-HJELP SIDE 9. UNDERVISNING SIDE 10. INDUSTRI OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING SIDE 13. ØKONOMI (Nasjonal- og privat) SIDE 15. MILJØ SIDE 16. HØYSPENTLINJER SIDE 16. FORSVAR SIDE 17. BARNEVERN 1

3 BOLIGPOLITIKK I utgangspunktet skal enhver kunne bo og leve av det de tjener. Ifølge grunnloven skal styresmaktene legge til rette for at så skjer. I det norske samfunnet har det de siste årene utviklet seg en nærmest hensynsløs grådighetskultur, som gjør det særdeles vanskelig for vanlige mennesker med liten inntekt, å skaffe seg tak over hodet Moderatene vil pålegge samtlige kommuner å bygge innskuddsfrie utleieboliger til overkommelige utleiepriser. Dette så de mest utsatte også skal få et akseptabelt botilbud, og en mulighet til å sette av midler til eget kjøp senere. Slike tiltak vil også være med til å styrke lokalsamfunnet og minske fraflytting fra utkant Kommuner, og i tillegg lette på boligpresset i våre største byen. Man må allikevel og legge til rette for boliger rundt storbyene, bl.a. av hensyn til arbeidsmuligheter. Det bør settes av nok midler til bygging, og det er viktig at husbankens midler brukes kun til offentlige boligprosjekt. Vi vil og gjøre det mulig for de med svak økonomi å få kjøpt leiligheten av kommunen, ved behov og ønske. Dette først og fremst som et tilbud for de som har en varig vanskelig økonomisk situasjon. Boligstandard bør i prinsippet være enkel, uten at det går på bekostning av størrelse og kvalitet, og følge normale regler for Borettslag. Beboere må i prinsippet kunne ha full råderett over leiligheten, så lenge husleieloven blir fulgt. Vi vil ha et tilbud som alle kommuner skal kunne tilby sine innbyggere. Det er fullt gjennomførbart ved en omlegging av dagens Husbankregler, med hensyn til lånetid og 2

4 rentenivå. For når et land gir alle sine borgere rett til et tak over hodet, så gir de samtidig noe tilbake til fellesskapet og samfunnet. HELSE I et moderne demokratisk samfunn, er det viktig å ha en helsetjeneste som ikke bare er forbeholdt de rikeste. Alle mennesker har krav på en helsetjeneste som fungerer, og som kommer raskt på banen når behovet for ulike hjelpetiltak er til stede. Det har dessverre vist seg at våre styresmakter fortsatt ikke har klart å få til en helsetjeneste som er tilgjengelig for alle. Flere av landets lokalsykehus er stengt og lagt ned. Folk må reise milevis for å få legehjelp. Det samme må fødende kvinner mange steder rundt om i landet vårt. Moderatene ønsker gjenoppbygget alle nedlagte helsetjenester i byer og bygder. Landet vårt har råd til dette. På landets sykehus må det heller ikke skje at pasienter blir plassert i korridorer. Alle mennesker har rett på en verdig behandling og avskjermet fra enhver uvedkommende. Psykisk sykdom bør behandles på lik linje med alle andre sykdommer. Det må legges mye bedre tilrette for at mennesker med psykiske lidelser får en mulighet til å bestemme sitt behandlingsopplegg. Tenner, syn og hørsel er en del av kroppen, og Moderatene mener at all slik behandling skal legges under folketrygden, med egenandel, den samme som er ved legekonsultasjon. En verdig avslutning på livet er noe et hvert moderne samfunn ønsker å ha. Vi i Moderatene mener det er like viktig å en like verdig avslutning på livet, som det er å gi en verdig start. 3

5 Vi ønsker å la syke og eldre få en mye større medbestemmelse i egen pleie, og selv kunne være med å bestemme hvor vidt en behandling skal avsluttes eller fortsette. Dette må ikke kunne reguleres av aldersgrenser som nå. Moderatene ønsker å utvide helseombudtjenesten til å ha egne ombudsmenn for de spesifikke pasientgrupper på fylkesplan. OMSORG Landets folkevalgte har et meget stort ansvar når det gjelder å sørge for at alle landets innbyggere og borgere, får den omsorg de trenger. Spesielt gjelder dette samfunnets svakest stilte, barn, eldre, uføre og syke. Selvsagt har vi alle et ansvar med å ta vare på hverandre, våre barnebarn, våre barn, våre foreldre, våre besteforeldre, våre medmennesker, våre arbeidskolleger, våre venner og bekjente. Religion, nasjonalitet og etnisk opprinnelse er av helt underordnet betydning i denne sammenheng. Gjennom de siste 30 årene har Norge sviktet mange av sine omsorgsoppgaver. NAV er et eksempel på det. Det som egentlig skulle være et forbedret tilbud til befolkningen, har gjort det enda mer uoversiktlig for brukere, og innehar en altfor stor forvaltning som er med på å gjøre det umulig for brukere å nå frem. I tillegg har kostnadene med reformen vært formidable. Moderatene ønsker å forenkle dagens NAV, bl.a. med å innføre et lovbestemt minstebeløp for alle Norske borgere, Borgerlønn. (tilsvarende dagens kvalifiseringsstønad) Vi ønsker også å dele NAV tjenester i mindre enheter. Med et reelt arbeidskontor, og en egen avdeling for 4

6 trygdeytelser for de varig syke og trygdede. Moderatene ønsker og å innføre en levelig minstelønn for varig trygdede på minimum 300,000 kr per år. Dette for at den skal følge reguleringer og lønnsvekst. Samordningen av pensjon finner vi både umoralsk og forkastelig. Med den fratar den norske stat pensjonister flere titalls tusen kroner hvert eneste år. Dette rammer alle gifte og samboende pensjonister. Før man regner ut en bruttopensjon, reduseres hver pensjon med 15 % samordningskatt, en slags forhåndsstraff. Når det er gjort, legger staten på hhv % skatt på hver pensjonist og kaller det siden lav skatt for pensjonister. Denne usosiale skatten vil Moderatene jobbe hardt for å få fjernet. Vi mener at pensjon/trygd skal følge individet, og ikke variere etter hvilke familiesammensetning en har. RETTSSIKKERHET / DOMSTOL / LOVVERK Det norske rettsvesenet har stått bak og står fortsatt bak justismord i så vel kriminalsaker som i sivile saker (erstatningssaker). Fakta tilsier og at i årevis har mange norske dommere dømt i saker, uten å ha hatt den formelle godkjenningen fra myndighetene, dvs. uten å ha avlagt dommer eden. Det har rettsvesenet åpenbart ikke tatt særlig hensyn til, selv om dommene ikke kan være gyldige etter norsk grunnlov. Landet har også i nyere tid fått oppleve enda mer urett og grunnlovsstridig triksing fra de folkevalgtes side, og som er videreført av landets domstoler. I dag kan for eksempel norsk militær slipper belastningen å gå i retten for å få erstatning om de er påført PTSD-skader (post traumatisk stress syndrom). 5

7 I samme saker må barnevernofre ta belastningen med nye rettssaker, som de gjerne taper grunnet bevisspill. Voldsoffer med PTSD har også små muligheter, da antall år etter hendelsen regulerer mulighet for søknad. Ofte blir de derfor avspist med billighetserstatning, beløp på noen 10 tusen. Moderatene vil ikke godta ulikheter i det norske lovverket. Loven skal være lik for alle. Vi vil medvirke til å slå knallhardt ned på det vi finner av ren urett i det norske rettsvesenet. Det skal ikke forekomme ulikheter for lov og rett i et samfunn. I 1945 skrev Norge under på FN pakten. I denne pakten finnes det egne artikler om menneskerettigheter, som den Norske stat daglig bryter. Moderatene vil kreve å få disse artiklene i sin helhet innlemmet i Norsk lov. Moderatene ønsker også et mer effektivt politi. Vi ønsker flere politifolk ut i gatene, både i store og små byer. Vi ønsker at patruljeringen skal foregå langs gatene med bl. a sykler, moped og gående. Dette så de blir mer synlig, spesielt om kvelden og natten. Dette tror vi vil virke preventivt. Vi må også trygge våre forsteder, gjerne med små stasjoner, som er bemannet om natten. Med hensyn til straff for kriminelle handlinger ønsker Moderatene at strafferabatt avskaffes umiddelbart. Man bør også få hardere straff for handlinger som omhandler vold. Vold er direkte ødeleggende for samfunnet. Og vi bør skjerpe strafferammene i saker der volden brukes direkte for å underkue et annet individ. 6

8 KRIMINALPOLITIKK Den øvre strafferammen for drap økes til fengsel for livstid, og alle andre straffer for voldsforbrytelser, seksualforbrytelser og narkotikaforbrytelser økes kraftig. SAMFERDSEL Rassikring av norske veier må prioriteres. Store deler av vårt nasjonale veinett er i verre forfatning enn i mange veier i land som Romania og Albania. Til tross for at Norge er et av verdens rikeste land. Norske bilister over nesten hele landet blir daglig flådd av bompengestasjoner som er automatiserte eller manuelle. Moderatene sier nei til bompengefinansiering, da staten allerede har beskattet bilistene med langt større beløp enn de midlene som brukes til trafikkformål. Bruk av ferjer og broer tilknyttet riksvegnettet må være gratis. De står der og drar pengene ut av lommene på våre bilister som har lite å stille opp med mot dagens pengegriske politikere. Dette vil ikke vi lenger akseptere. Om landet hadde hatt alternative veier, så behøvde ikke de som ikke ønsker å kjøre på bomveier eller avgiftsbelagte motorveier å bruke dem. Veier som ble bygget av tysk okkupasjonsmakt under den 2. verdenskrig, er i samme forfatning i år Allikevel har de automater som står der som sorgtunge tiggere for en allerede sprekkferdig statskasse. 7

9 Moderatene vil ha bort alle fysiske pengemaskiner langs våre veier. Vi ønsker at staten tar hele regningen for vegutbyggingen, i stedet for å kjøpe fasjonable boligstrøk for milliarder i byer som Paris og London. Det hele er et gigantisk svik mot landets befolkning og framtidens generasjoner. Bommene må fjernes og vegavgiften må øremerkes vei og ikke gå inn i oljefondet og omgjøres til bistandsmidler for bedre veier i andre land. Norsk jernbane har også vært sulteforet i mange år grunnet politiske forsømmelser. Etter delingen av NSB i 1997 har det ikke blitt bedre. Å foreslå økt trafikk med flere tog på en linje hvor ikke skinnegang og annet utstyr ikke engang holder mål, er det samme som å gamble med livet til mennesker. Moderatene vil satse kraftig på jernbanen over hele landet Norge. Dette gjelder så vel persontrafikk som godstrafikk, i sistnevnte tilfelle for å minske lastebiltrafikken på våre allerede overbelastede veier. INNVANDRING Moderatene vil ha en strengere innvandringspolitikk. Vi vil kun ta imot det antall kvoteflyktninger som er pålagt av FN. Innvandringspolitikken som føres i dag er en stor belastning for vår økonomi. Den vil medføre på litt sikt en reduksjon i våre pensjoner, og de sosiale ytelser som blir gitt til våre egne svake grupper vil også bli betydelig redusert. De som innvandrer til Norge skal heller ikke ha andre særfordeler en øvrige borgere. Norge må i samarbeid med andre nasjoner finne bedre løsninger på flyktning-problematikken enn vi har i dag. Vi må gå hardere til verks for å boikotte land der regime driver sin befolkning på flukt. Og samtidig støtte arbeid med å 8

10 oppføre flere leirer i nærområdet til konfliktstaten. Dette ønsker vi fordi det i 2011 var over 43 millioner flyktninger i verden. Antallet er ekstremt stort, og de vil være umulig å få hjulpet alle, og enda vanskeligere å bosette de i andre verdensdeler. U-HJELP Å gi U-hjelp til diktaturland har ikke medført den forventede effekt. I stedet for å gi bistand til andre land vil Moderatene heller hjelpe våre egne svake grupper. Vi vil derimot være villig til å yte katastrofehjelp når det skulle være nødvendig. UNDERVISNING Selv om Norge er et av verdens rikeste land, så finnes det fortsatt barn og unge i landet som ikke får den undervisningen som de har lovmessig krav på. Barn med lese- og skrivevansker har krav på ekstra støtte. Ofte får de ikke det grunnet budsjetter og kommunale innsparinger. Derfor mener vi at staten må ta ansvaret for å legge til rette for at nødvendige hjelpemidler kommer på plass. Mange barn og unge har en utrygg skoledag, og blir både mobbet og presset ut av skolen. Elevundersøkelser i 2011 viste at så mange som følte de ble mobbet av lærere, og det viste seg at lærere var ansvarlig for de groveste tilfellene. Moderatene mener at dette er overgrep mot barn og at sakene må bli politianmeldt. Moderatene ønsker og private skoler velkommen. At alle har ulike ståsted og overbevisning med hensyn til livssyn er positivt, men vil dog at en 9

11 nasjonal læreplan skal følges. Friskolene skal gis midler på lik linje med det som settes av pr. elev i den offentlige grunnskole. De skolene som ønsker å stå fritt i forhold til læreplanen oppnår heller ingen offentlig støtte. Lærere i offentlig skole skal frigjøres mer en det som blir gjort i dag. De skal i prinsippet stå for det pedagogiske opplegget selv, men etter læreplanens retningslinjer. De skal se på foresatte som sin arbeidsgiver, og samarbeidspartner. Dette gjør at lærere står mer ansvarlig for barnas fremdrift. Rektor og skoleadministrasjon skal være verktøy for lærer til å oppnå resultat, og ikke som nå, de som styrer mål og midler for lærer. Barna er vår framtid. Derfor skal de satses på. Det har Norge råd til. INDUSTRI OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING I Norge har man vært mer interessert i hva som har foregått utenfor landets grenser enn innenfor. Den trenden akter Moderatene å få snudd over tid, med din hjelp. Vi ønsker å vende blikket innover for å se om det ikke på lang sikt er viktig å få en god utvikling og bærekraftig produksjon i landet vårt, med utgangspunkt i egne råvarer. Norge er ikke bare olje og gass vi har også store naturressurser, som kan, når den forvaltes riktig, gi mat for lang tid fremover. Kystlinjen vår med flere matkilder, store skogområder, rent vann i mengder, et rikt dyreliv, utallige planter, urter og bær, og en mengde mineraler. Vi har i tillegg mange muligheter til å produsere fornybar energi. Vi er heldig med ressursene, selv om landet er værhardt. 10

12 For å kunne utnytte våre ressurser på en god måte, må muligheten til produksjon og innovasjon ligge til rette. Derfor ønsker Moderatene å fjerne arbeidsgiveravgiften på små og mellomstore bedrifter. Dette for å bruke disse midlene i å styrke arbeidsstokken og for å styrke bedrifters egenkapital. Ved å fjerne denne avgiften er det også lettere å få våre studenter ut i praksis under skolegangen, og en mye større mulighet for jobb etter endt studie. Det vil også ha stor betydning for å redusere fraflyttingen fra kommunene, i tillegg vil det bidra med å styrke inntekten i kommunen, i form av økte skatteinntekter. Norge har i dag flagget ut en masse god industri, til lavkostnadsland. Dette medfører at vi også mister store mengder med kunnskap og inntekt til de kommuner som blir rammet. Moderatene vil legge tilrette for en bærekraftig industri i Norge. For å få til det ønsker vi å legge til rette for foredling av råvarer, samt til produksjon av særnorske varer. Vi ser med bekymring på at produksjonen skal foretas i et lavkostland, både med hensyn til miljø, og at vi taper verdifulle kunnskap på viktige områder. I tillegg vil riktig beskatning av våre naturressurser være viktig fordi vi da samtidig sørger for å vedlikeholde naturen vår, og holde den bærekraftig for fremtidige generasjoner. Norge er et lite land, og er svært sårbar for tap av selv små bedrifter. Slike tap fører med seg arbeidsløshet og fraflytting. Dette er på lang sikt dyrt for samfunnet vårt. 11

13 Landbruket i Norge må også rustes opp. Moderatene vil i motsetning til den normale oppfatning, legge til rette for at antall småbruk økes. Dette fordi småbrukene er veldig verdifulle for distriktene våre, de kan stå for levering av varer lokalt, samt at de er med på å holde oppsyn med landets naturressurser. Allikevel må de moderniseres og oppfordres til å sørge for en miljøvennlig produksjon. Moderatene ønsker å øremerke midler til småbruk for at de skal finne nye miljøvennlige måter å bruke ressursene våre på, så det gir god avkastning for fremtidige generasjoner. Produksjonsopprustning. Vi er sterk i mot dagens politikk hvor vi ser en kraftig nedleggelse av små bedrifter over hele landet. Vi mener det må satses, og vil legge til rette for opprustning av veinett, all infrastruktur, og boligutbygging, der folk selv mener det er best, men selvfølgelig i nær oppfølging av geologer. Det skal ikke være som nå, at våre nye generasjoner ikke får delta i samfunnsoppbygging fordi de nektes midler. Som man kan lese i FN traktatene, det skal legges til rette for at individet skal få bo og arbeide, og utvikle seg, fordi det kommer alle til gode. Det bør vurderes å gi mye større summer til innovasjon som gagner samfunnet, og kan vise at det ikke skader miljøet vårt. Disse summene kan gis som tilskudd og selvkostlån til privat personer. Det skal heller ikke være slik at man satser alt sitt private for å få det til, vil vi legge til rette for en mulighet til å slå seg selv privat konkurs, uten at familier blir skadet. 12

14 I Norge i dag er servisenæringen den med sterkest vekst. Og det er en farlig trend. Den produserer kun tjenester, og delen som omhandler byråkrati og regnskap tar mer og mer plass. Tall fra BI viser følgende våre største næringer med hensyn til sysselsetning ligger hos offentlig sektor, utdanning, helse, omsorg og offentlig administrasjon. Det er ca 2,5 mill som er sysselsatte i Norge i dag. Av disse arbeider kun innen jordbruk og fiske, mens hele arbeider innen helse, omsorg og varehandel. Moderatene mener dette er en skremmende utvikling.(tall hentet fra SSB 2010). Et selvberget samfunn er en nødvendighet i trange tider, og et pluss i gode tider. Vi har alle forutsetninger til å få det til, selv uten olje og gass. Allikevel har vi valgt å bruke mest ressurser på å utvikle denne næringen. Ikke så rart siden næringen er lett tjente penger, og har gjort oss til et av verdens rikeste land. Men hvordan har vi forvaltet innskuddet? Hvor mye av midlene har kommet landet tilgode i form av fornying og mulighet til å gjøre oss like produktive på andre områder? Lite av fondpengene går til det, og har gjort oss fattig på egenproduksjon Det gjør oss svært sårbar i forhold til kriser i andre land. ØKONOMI Norge som land går bra, og har takket være oljefond mulighet til det i noen år til. Men er det lurt å kun leve av det? her er et samlet storting enig, uansett politisk ståsted, 13

15 avkastningene(altså rentene) skal gå til oppgaver som skal gjøres i landet. Og her begynner striden. Nasjonaløkonomi Moderatene ser på investeringer på en annen måte. En investering behøver ikke å dreie seg om å kjøpe aksjer i utlandet, eller bli medeiere i store utenlandske selskap, for å få avkastning. En god investering kan like gjerne være å gi risikolån til videreutvikling av små foretak i eget land. Avkastningen kan bli minst like god prosentvis, og kontrollen med bedriften et faktum fordi den ligger på norsk jord. Å la milliardene stå urørt på bok kan også bli en svært ulønnsom bedrift, en større knekk på den internasjonal børsen, kan gjøre pengesekken om til en haug med verdiløse papirlapper. For å få landet vårt bærekraftig er de nasjonale investeringene nødvendig. I og med at vi er et stort land med spredt og en liten befolkning, bør vi bruke av penger på bok til å bygge opp landet vårt fra nord til sør. Vi har i dag en mengde gode høyskoler og universiteter, og utdanner stadig flinkere folk. Disse oppfinnsomme hjerner bør bli brukt til å bygge opp og legge til rette for en fornuftig forvaltning av våre naturressurser. Privatøkonomi Den private mann i Norge lever i et land med utrolig høye avgifter og skatter. Han skal tjene godt for å ikke legge merke til det. Skattenivået i Norge regnes ikke som 14

16 høyt når man sammenligner det med andre land, men avgifter finnes det ikke noen godt verktøy for sammenligning. Moderatene ønsker derfor først og fremst å få gjort noe med avgiftene, vi viser bl.a. til at så mye som 70 % av strømregningen går tilbake til stat og kommune. I tillegg skattlegges vi dobbelt på eiendom og bilhold. Gjeldsbyrden er tung for mange i Norge, og tall fra 2011 viser at vi hadde så mange som 3,4 mill. inkassosaker, til en samlet sum på 63 milliarder kr. Dette er mye penger, og det blir ekstra ille å vite at så mye som 40 % av denne gjelden består av salær og utenomrettslig og rettslige omkostninger. Dette er en tragedie i et land som skal være et av verdens beste land å bo i. Vi må også få sagt at det er få/ingen andre land som har slike pålegg og gebyrer i forbindelse med konkurs og misligholdelse av lån. Selv i Amerika som regnes for å være et land med kynisk kapitalisme står et gjeldsoffer mye sterkere. Er du blakk så er du blakk. Der kan du levere huset, hvis du ikke klarer å betale det, og være gjeldfri etterpå. Det er lov å gå personlig konkurs. Moderatene ønsker å få en slutt på en slik behandling av gjeldstyngede mennesker. Vi vil gjøre det umulig å spekulere i andres tragedier, og ønsker en inndriving til selvkost. Og en mulighet til å kunne slå seg selv personlig konkurs. MILJØ OG NATUR Moderatene mener at ved en god naturforvaltning og med stor satsing på forskning, vil Norge kunne bruke sine gitte 15

17 ressurser, uten at det skader naturen. Alle har et ønske om å ha det rent og sunt rundt seg, og med dagens Informasjon er det få som ønsker å utsette sitt nærmiljø for forurensning som skader jorden for fremtiden. Vi har vannkraft i dag som kunne ha mer enn doblet sin produksjon hvis de bare ble renovert. Denne energien er fortsatt den reneste vi har. Og i samarbeid med andre land, vil vi kunne finne andre gode energikilder som er miljøvennlige. Vi har både vind og bølgekraft, som er u-utnyttet i landet. Vi mener storsatsing på forskning og innovasjon er nøkkelen til et godt miljø. Vi vet også at faren med forurensing ofte skyldes utviklingsland og storproduksjon. Og vil på grunn av det, tvinge multinasjonale selskap til å følge miljølover fra sitt hjemland. HØYSPENTLINJER Moderatene mener at helsefaren fra elektromagnetiske felt er tilstrekkelig dokumentert og vil derfor arbeide for at høyspentlinjer som ligger tett opp mot boligfelt, hyttefelt og institusjoner, legges fortrinnsvis i kabel i jord. FORSVAR Moderatene ønsker et godt fungerende forsvar, med baser ut over hele landet. Vi ønsker å ruste opp forsvaret slik at det er i stand til å forsvare landet ved behov. Vi ønsker bakkemannskap, sjøforsvar og en vel utviklet flybase. Vi 16

18 er og åpen for lønnet 1. gangtjeneste, mot en forlengelse av tjenesten. Det samme forsvaret bør også bistå folket ved kriser. Vi vil følge pålegg fra FN og følge de traktatene vi har skrevet under på, i tillegg vil vi fortsatt være medlem av NATO. BARNEVERN Barnevernet som skulle bli så mye bedre etter avsløringen av barnehjemskandalen på NRK og TV2 høsten 2001, har gått fra elendig til enda verre. Moderatene vil ha en radikal endring av hele barnevernsystemet, et system som i dag legger beslag på mange milliarder kroner årlig. Det er viktig at man har en større kontroll på disse midlene. I dag styres disse pengene av fylkesmannen, som også skal stå for oppfølgingen av at midlene blir brukt korrekt. Dette er en altfor stor oppgave for en etat, som allerede har all annen oppfølging med kommuner. Resultatet blir fort at pengene fordeles ut til kommunene, og kontrollen med bruk blir oppsplittet. Dermed havner midlene lettere i lommene på useriøse aktører som er mer interessert i å skaffe seg en god inntekt, enn å hjelpe samfunnets minste. I 2012 ble kr 240 mill. satt av til opprustning av det kommunale barnevernet. Det viser seg at over 80 % av de barna som plasseres utenfor hjemmet, blir plassert i private fosterhjem. Det er totalt ca barn i fosterhjem pr Hvert barn koster staten minst 1 million kroner i året. Av disse er 74 % plassert i hjem som 17

19 ikke kjenner til barna fra før, og kun 16 % ble plassert i slekts-fosterhjem hvor de kjente barnet fra før. Vårt spørsmål blir da. Hvorfor plasseres ikke flere barn hos slekt/familie? Man finner flere rapporter som viser til at det er det beste for barnet. Og et enda mer aktuelt spørsmål blir, hvorfor hjelpes ikke flere av disse barna i hjemmet? Man vet at årsaken til problemer i hjemmet ofte skyldes fattigdom. Moderatene ønsker å styrke økonomien til fattige familier, så omsorgsovertagelse blir overflødig. Fordi vi vet at statistikk tilsier at bare knapt 1/5 av barna under barnevernets omsorg, vil klare seg senere i livet. Vi er det tverrpolitiske alternativet som passer de aller fleste mennesker og aldersgrupper. Besøk gjerne vår hjemmeside som du finner her: Velkommen som medlem hos oss. Med vennlig hilsen Moderatene Sentralstyret. 18

20 Dette er vi moderater særlig opptatt av! - Likhet for lov og rett - Et levende bygd og utkant Norge - Et fullverdig helsetilbud der du bor - Skoler og barnehager der du bor - Jobbmuligheter der du bor - En fullverdig eldreomsorg der du bor - Offentlige servicetilbud der du bor - Statsfinansierte veier uten bommer - Rimelige boliger for alle med behov Er du enig, bli en av Untitled :27:59

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle! Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden 2013 2017 Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet!

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts. Landsmøte. -. mai SAK FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 ØKONOMI... Bygg ut velferdsstaten og styrk kommuneøkonomien... Skattlegging av de rike... 1 1 KAPITTEL

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen!

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Forord Senterpartiets programkomité legger med dette fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 00-01. Programmet skal stake

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1009 Møte torsdag den 6. desember 2007 kl. 10 President: Sigvald

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat)

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat) 14. okt. Dagsorden 29 Møte mandag den 14. oktober 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 5): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret SV vil jobbe for en ny skoledag med flere lærere, fysisk aktivitet, sunn mat og hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen. Vi mener at flere tester

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

«Jeg er egentlig ikke særlig religiøs lenger. Men i natt folder jeg hendene og ber»

«Jeg er egentlig ikke særlig religiøs lenger. Men i natt folder jeg hendene og ber» Uførereformens virkninger sett i et økonomisk og menneskelig perspektiv. Utarbeidet i forbindelse med ULOs deltakelse på Arbeids og sosialkomiteens høringsmøte, 17 mars 2015 Det ligger et formidabelt arbeide

Detaljer

- De eldre først Alternativt statsbudsjett 2011

- De eldre først Alternativt statsbudsjett 2011 - De eldre først Alternativt statsbudsjett 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Prioriterte områder i Fremskrittspartiets alternative budsjett... 3 3 De økonomiske utsiktene... 6 4 Fremskrittspartiets

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer