ÅRSMELDING. For året driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -"

Transkript

1 ÅRSMELDING For året driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

2 Styret Frå venstre: Gunnar Dalen, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Lars E. Lundal, Kåre L. Berge (styreleiar), Paul Tungesvik, Torunn H. Susort, Gunnar Molnes. Hjørdis Sævareid var ikkje til stades

3 Dagleg leiar har ordet. SØK sitt hovudmål er å framstå som ein dyktig leverandør av nett- og breibandtenester til beste for kundane og bygdene våre. Me har lagt bak oss eit år med høg aktivitet og gode resultat. Året starta opp med tre månader med mykje snø, som medførte at ein del av dei planlagde arbeidsoppgåvene måtte flyttast fram i tid. I tillegg har det gått med ein god del tid til større arbeidsoppgåver som ikkje var tatt med i årsplanen. Dei tilsette har stått på og har stort sett utført dei planlagde arbeidsoppgåvene innan nettdrift og breiband i tråd med vedtatt årsplan. Ved utgangen av året hadde organisasjonen 17 tilsette og ein lærling. Gjennomsnittsalderen er 41 år. Me er stolte av at fire av våre tilsette i år har fått fagbrev som energimontør. Organisasjonen er også styrkja med ein svakstraumsmontør. Me har i tillegg tilsett ein energimontør som skal starta opp i februar Arbeidet med rekruttering må haldast oppe slik av kompetansen og kunnskapen blir overført til dei nye medarbeidarane i god tid før dei med lengst erfaring går av med alderspensjon. Som eit ledd i forbetringsprosessen av nettdrifta har me utarbeid utkast til vedlikehaldsstrategi. Ved å identifisera problema og tilpassa vedlikehaldet etter behovet, vil me enten auka eller redusera vedlikehaldsintervallet. På bakgrunn av dei krav og rammevilkår som blir sette for nettverksemda, kan ein konkludera med at vedlikehaldsinnsatsen må setjast inn der verknaden er størst. For å halda orden og oversikt over tilstand og historikk vil det vera nødvendig å ha eit system for administrasjon og styring av vedlikehaldsaktivitetar. Me har difor vedtatt å ta i bruk nettinformasjonssystem. Me har og styrkja kompetansen i leiinga og me arbeider no med tiltak for å gjera fleire arbeidsoppgåver målbare med tanke på kvantitet, kvalitet og økonomi. Ved å skapa engasjement, motivasjon og rette søkjelyset på måloppnåing kan tiltak setjast inn der forbetringspotensialet er størst. Me har klare ambisjonar om å utvikla oss vidare. For å møta framtida har me vedtatt å byggja ny montørstasjon i Ølen, som vil gi oss tenlege lokale, og på den måten stå betre rusta til å møta oppgåvene samfunnet ynskjer me skal levera. Me har ein sunn og god økonomi som gir oss høve til å innfri hovudmålet vårt. I tillegg gir me kjøpeutbytte til våre totalkundar. Ved å støtta forsamlingslokale, lag og organisasjonar i forsyningsområdet, er me med på å sikra eit godt og allsidig tilbod for barn og ungdom i bygdene våre. Me har gjennom åra opparbeid eit godt omdømme. Likevel ynskjer me å arbeida meir aktivt innan profilering og omdømmebygging og på den måten få meir ut av dei avtalane og ordningane me har i dag. Til slutt vil eg takka styret for godt samarbeid og tillit gjennom året. Dei tilsette skal ha stor takk for innsatsen i Kristoffer Vannes Dagleg leiar - 3 -

4 ÅRSMELDING 2010 GENERELT SØK - Skånevik Ølen Kraftlag SA er eit samvirkeføretak alle kundar med fast eigedom som er registrerte i Folkeregisteret med bustadadresse, verksemder registrerte i Føretaksregisteret med hovudkontor, eller kommunar innan Føretaket sitt konsesjonsområde som ynskjer å kopla seg til vårt straumnett, må vera medlemer av laget. Eigarar av fritidshus er ikkje medlemer av laget. SØK vart skipa ved samanslåing av tidlegare Skånevik Kraftlag og Ølen Bjoa Vikebygd Kraftlag. Selskapet har som hovudføremål å framstå som ein dyktig leverandør av nett- og breibandstenester til beste for kundane og bygdene våre. Vårt verdigrunnlag byggjer på: Tryggleik, Rettferd, Engasjert, Nær og Dyktig. SØK sitt konsesjonsområde er Skånevik, Åkrafjorden i Etne kommune og tidlegare Ølen Kommune i Vindafjord Kommune. ENØK Vår oppgåve er å krevja inn avgift til Energifondet i form av eit påslag på nettariffen til kundane. Ved å ringa Enova SF sitt telefonnummer for rådgiving om energisparing og energiomlegging, kan kundane få gratis råd og rettleiing. Enova SF sitt telefonnummer blir oppgitt på vår faktura og vår heimeside ENERGIUTGREIING SØK er pålagde å gjennomføra lokale energiutgreiingar for kvar kommune. Dei skal medverka til ei felles vurdering av framtidige energiløysingar. Energiutgreiinga skal oppdaterast anna kvart år, og det skal haldast eit offentleg møte. Energiutgreiinga skal innehalda energioversikt som viser kommunen sitt energisystem og samansetjing med statistikk for produksjon, overføring og bruk av energi, samt energietterspurnad fordelt på ulike energiberarar. OMDANNING AV SELSKAPET FRÅ BA TIL SA Stortinget har vedteke ny lov for samvirkeføretak med verknad frå og med SØK var organisert som eit andelslag, ei eigarform som blir regulert av den nye lova. Dei gamle vedtektene var ikkje tilpassa krava i den nye lova, og det vart dermed ei oppgåve for styret å førebu vedtektsendringar. Samstundes var det naturleg å vurdera om ein ynskte å vidareføra den eksisterande eigarforma, eller om ein skulle vurdera andre selskapsformer. Styret la til grunn at SØK skulle vidareførast som eit andelslag, og dermed tilpassa seg lova om Samvirkeføretak (SA). Arbeidet med vedtektene starta opp i slutten av 2007, og framlegget til nye vedtekter blei lagt fram for representantskapet den 3. desember 2009, der følgjande vart samrøystes vedteke: Representantskapet i SØK vedtek det framlagde forslaget til nye vedtekter for SØK

5 Dei nye vedtektene skal tre i kraft frå og med neste avhaldne årsmøte, og på dette årsmøtet skal val og andre årsmøteoppgåver gjennomførast i samsvar med dei nye vedtektene. Valnemnda skal utføra sitt arbeid før årsmøtet i samsvar med vedtektene. Endringar i årsmøtet sin funksjon må koma klårt fram av informasjonen til medlemmene, og i innkallinga til årsmøtet. Noverande representantskap og representantskapsformann skal fungera til neste årsmøte. Det siste årsmøtet etter dei gamle vedtektene blei halde 29 april 2010, der det vart føreteke val av styre og gjennomført andre årsmøteoppgåver etter dei nye vedtektene. Lov om samvirkeføretak fastset reglar om krav til kjønnsrepresentasjon i styret for samvirkeføretak som har meir enn 1000 medlemer. 23 september 2010 vart det halde ekstraordinært årsmøte og gjennomført eit tilleggsval for å innfri kravet om kjønnsrepresentasjon. 13 desember 2010 vart SØK formelt registrert i Brønnøysund som eit samvirkeselskap, og skal frå no av skriva selskapsnamnet SØK SA. SELSKAPSSTRUKTUR OG ORGANISASJON SØK er eit ålmennyttig samvirkelag med skiftande medlemstal og kapital. Gjennom årsmøtet utøver medlemene den øvste mynde. Berre medlemer har rett til å møta på årsmøtet. Årsmøtet skal mellom anna velja styreleiar, styremedlemer og varamedlemer, velja medlemer til valnemnda og godkjenna rekneskap og årsmelding. Styret leiar laget. Dagleg leiar står for dei daglege gjeremåla. Ved utgangen av året hadde SØK 16,9 årsverk fordelt på 17 tilsette. I tillegg har me ein lærling i elektrofaget. Dei tilsette sin gjennomsnittsalder er 41 år. Med ein så liten arbeidsstokk er det viktig at organiseringa kan vera fleksibel, slik at skiftande oppgåver og utfordringar kan løysast på ein rask og effektiv måte. I styret utgjer kvinnene 33,3% av styremedlemmene. Av dei tilsette utgjer kvinnene 11,2 % av samla årsverk. I tilsetjingssaker der mann og kvinne elles står likt, blir kvinne, som eit ledd i å betra likevekta, føretrekt. Dagleg leiar Fellestenester Nett Kunde Breiband - 5 -

6 STYRET Styret har i år gjennomført seks møte, og 23 saker har vore lagde fram. Styret har vore samansett slik: Kåre L. Berge leiar valt 2010 for to år. Hjørdis Sævareid nestleiar valt 2010 for to år. Gunnar Dalen styremedlem valt 2010 for eit år. Torun Hadland Susort styremedlem valt 2010 for to år. Paul Tungesvik styremedlem valt 2010 for eit år. Lars E. Lundal 1. varamedlem valt 2010 for to år. Anne Skartland 2. varamedlem valt 2010 for eit år. Tilsette har ein representant i styret, vald av dei tilsette, med stemmerett: Gunnar V. Molnes styremedlem valt 2009 for to år. Gerda J. Solberg varamedlem valt 2009 for to år. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Totalt sjukefråvær var 7,32% mot 2,06% i To verneombod er valde og me er tilslutta Sunnhordland HMS. Det blir gjennomført vernerunde og medarbeidarsamtalar. Sunnhordland HMS gjennomfører periodisk kartlegging av arbeidsmiljøet. Alle avvik skal registrerast, og korrigerande tiltak blir sette i verk i samsvar med gjeldande rutine. Verksemda har som mål å oppnå null arbeidsskadar. Me har inngått avtale om inkluderande arbeidsliv. Me har innarbeidd ein kultur som tar sikte på at det ikkje førekjem forskjellshandsaming grunna kjønn. Arbeidsmiljøet er godt. YTRE MILJØ Me har inngått avtale med Haugaland Gjenvinning AS om totalleveranse for alt avfall. SØK har ikkje hatt utslepp som forureinar det ytre miljø. RETTSTVISTAR SØK er ikkje involvert i rettstvistar. FRAMLEIS DRIFT I samsvar med rekneskapslova 3-3 stadfester styret at årsoppgjeret er avlagt under føresetnad av framleis drift av selskapet

7 EIGAR- OG MEDLEMSKAP I SAMSKIPNADER OG LAG SØK er medeigar i Sunnhordland Kraftlag (SKL) AS (2,6%), Akslandselva Kraft AS (21,1%) og Sunnhordland HMS. SØK er medlem i Energibedriftenes Landsforening, Kommunenes Sentralforbund, Fagleg Forum Vest. EIGEDOMAR SØK har hovudkontor i Skånevik og avdelingskontor i Ølen. TRANSFORMATORSTASJONAR SØK har ein koplingsstasjon i Vikebygd og ein koplingsstasjon i Skånevik, samt koplingsanlegg i SKL sin transformatorstasjon i Ølen. HØGSPENTLINJER SØK hadde fyrst på året 129,074 km 22 kv linjer i drift. 1,8 km ny linje i året er sett i drift. Samstundes er 0,986 km demontert, slik at ved slutten av året var 129,888 km i drift. HØGSPENTKABLAR SØK hadde fyrst på året 60,726 km 22 kv kablar i drift. 5,083 km ny kabel i året er sett i drift. Samstundes er 0,255 km demontert, slik at det ved slutten av året var 65,554 km i drift. LÅGSPENTNETTET SØK hadde fyrst på året 234,760 km lågspentlinjer i drift. 3,611 km linje er sett i drift. Samstundes er 2,84 km demontert, slik at det ved slutten av året var 235,531 km i drift. SØK hadde fyrst på året 44,839 km lågspentkablar i drift. 1,93 km kablar er sett i drift. Ved slutten av året var 46,769 km i drift. KOMMUNALE GATE- OG VEGLYS I Skånevik og Åkrafjorden er det 239 veglys i drift. I Vindafjord kommune er det 623 veglys i drift. Etter avtale med kommunane vert lysanlegga i vårt nettområde vedlikehaldne av SØK

8 NETTSTASJONAR SØK hadde fyrst på året 236 transformatorar fordelt på 231 nettstasjonar, med ei samla yting på kva. Det er sett i drift fem nye nettstasjonar, medan fire er sette ut av drift. Ved slutten av året var talet på transformatorar 236, fordelt på 232 nettstasjonar, med ei samla yting på kva. TRANSPORTMIDLAR, INVENTAR SØK har to lastebilar, ein liftbil og seks varebilar med utstyr. SØK har og eit mobilt naudstraumsaggregat på 100 kva og er medeigar i eit på 300 kva. NETTDRIFTA Stabil aktivitet innan reinvestering og eit godt vedlikehald, er med og gir oss ei straumforsyning kor det tekniske anlegget har fungert godt og kraftleveransen har vore stabil. Me gjennomfører kvart år planlagt vedlikehald på straumnettet. For å auka kvaliteten innan vedlikehaldsarbeidet ytterligare har me utarbeida utkast til vedleikehaldsstrategi for distribusjonsnettet. Ved å identifisera problema og tilpassa vedlikehaldet etter behovet vil me enten auka eller redusera vedlikehaldsintervallet. Me vil oppnå å redusera omfanget av unødige reperasjonar, uventa feil og leveringsavbrot som over tid vil gi reduserte kostnadar. Hovudaktiviteten innan fornying av høgspentnettet vil halda fram i området Åkrafjorden, Bjoa og Vikebygd. Det er registrert 4 veker med høgspentfeil, 11 veker med lågspentfeil og 3 veker med både høgspent- og lågspentfeil. 34 veker er registert utan feil, som er 4 veker meir enn Den totale avbrotskostnaden vart 1,041 mill. kroner mot 1,566 mill. kroner i Alle avbrotskostnadane i 2010 skuldast feil i vårt eige nett

9 KJØP OG SAL AV NETTLEVERANSAR Det blei gjennom året teke ut MWH frå regionalnettet. Av dette utgjer nettap MWH, som er 6,45%. Avgiftspliktig effekt var 20,5 MW. Sal av nettleveranse i 2010 var MWH som er ein auke på 9,65% i høve til KRAFTPRISEN, NETTLEIGE OG AVGIFTER Samla energikostnadar vil for ein gjennomsnittleg husstand, med eit forbruk på kwh, utgjera kroner Desse kostnadane er fordelt på følgjande kostnadselement. NETTKUNDAR Ved utgangen av 2009 hadde me registrert nettkundar. Med ein auke i året på 85 vert talet aktive nettkundar ved utgangen av året

10 DET LOKALE ELTILSYN Det lokale el-tilsyn (DLE) ved SØK får kvart år tilsendt instruks frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Instruksen regulerer og set rammer med retningslinjer for hovudsatsingsområda innan tilsynsaktiviteten rundt om i landet. Årsplan for 2010 er gjennomført som planlagt i samsvar med instruks. Det har vore utført tilsyn med 107 private anlegg, fordelt mellom bustadar og hytter. Det er utført tilsyn ved ni næringsverksemder og 10 gardsbruk. Det er gjennomført kontroll med bensinstasjon, campingplassar, barnehagar og idrettsanlegg. Det er gjennomført informasjonsretta tiltak til ulike målgrupper. Det er gjennom året ikkje observert tilhøve som har medført strafferettslege reaksjonar eller særskild rapportering til DSB. Tilsynsaktiviteten er gjennomført i samarbeid med DLE ved SKL Marked AS. Samarbeidet har fungert godt. BREIBAND SØK har inngått partnaravtale med Haugaland Kraft på levering av breibandstenester og kundeservice. Til private vert produktet Altibox, som består av internett, telefoni og TV, levert. Til verksemder vert det i hovudsak levert internett. Altibox styrkjer sin posisjon i marknaden og kjem godt ut i konkurransen samanlikna mot andre aktørar målt på pris og kapasitet. Ved utgangen av året var det oppkopla 484 aktive kundar. Arbeidet er utført med eigne tilsette. Drifta har vore stabil. SØK sin forretningsidé byggjer på at me gjennom målretta utbygging skal leggja grunnlaget for at lokalsamfunna i vårt nettområde får tilgang til eit fiberoptisk nett. Me meiner at denne aktiviteten i neste omgang vil styrkja kjerneverksemda

11 FRAMTIDIG UTVIKLING Framtidig inntening og finansiell stilling vert vurdert som god både på kort og lang sikt. Størst uvisse for det økonomiske resultatet framover vil framleis vera til rammevilkåra for nettdrift og resultata frå denne. Me har i dag ein reguleringsmodell for nettdrifta der effektiviteten og inntektsramma blir påverka av våre eigne kostnadar, kostnadar frå referanseselskapa, og kostnadar frå alle andre selskap som påverkar gjennomsnittseffektiviteten. Utviklinga i andre selskap er dermed avgjerande for utviklinga av vår inntektsramme. SØK eig 2,6 % i SKL AS, og utbyttet på aksjane er med på å gi oss stabile inntekter. Kraftmarknaden er prega av auka konkurranse og skjerpa krav. Slik me vurderer marknadssituasjonen i dag, er det grunn til å tru at utsiktene framover ser gode ut og at denne delen av verksemda vil bidra med gode inntekter i åra som kjem. For breibandsaktiviteten har me som mål å kopla opp 100 nye kundar i året. Me ser no at aktiviteten er med på å gi grunnlag for å auka bemanninga, som igjen vil koma kjerneverksemda til gode. Me har inngått samarbeidsavtale med SKL om realisering av småkraftverk i regionen, og det første prosjektet er no inne til konsesjonshandsaming. Desse aktivitetane vil over tid vera med på å utvikla selskapet i positiv retning. SØK sin strategiplan slår fast at hovudføremålet til selskapet er å framstå som ein dyktig leverandør av nett- og breibandstenester til beste for kundane og bygdene våre. For selskapet er det etablert klare mål for ulike aktivitetar. Med tanke på framtidig investeringsnivå, vil målet vera å harmonisera investeringsnivået med den kontantstraumen drifta tilfører. Strategiplanen er styret sitt dokument for korleis selskapet skal utvikla seg framover. Administrasjonen si oppgåve vert å legge til rette for ei drift som byggjer opp under hovudføremålet. For 2011 er det budsjettert med eit resultat før skatt på 7,542 mill. kroner og 6,432 mill. kroner etter skatt. I investeringsbudsjettet er sett av 7,161 mill. kroner til investering i distribusjonsnettet, medan 2,605 mill. kroner er sett av til breiband. Styret har gjort vedtak om bygging av ny montørstasjon i Ølen og 16 mill. kroner er sett av til prosjektet. Den gamle montørstasjonen har knappe uteareal og dårleg tilkomst, og kan ikkje tilby montørane gode og tidsmessige arbeidstilhøve. Den nye montørstasjonen skal etter planen stå ferdig i november i For 2011 er det budsjettert med eit anleggstilskot på 1,0 mill. kroner, 2,0 mill. kroner til kjøpeutbytte og 0,6 mill. kroner til lag, organisasjonar og forsamlingslokale

12 FINANSIELL RISIKO Me har ei bevisst haldning til handtering av finansiell risiko. Verksemda er kapitalintensiv, og har behov for kapital for gjennomføring av investeringar. Likviditetsrisiko må difor handterast. Selskapet driv med kjøp og sal av energi, transport av energi og breiband. Handtering av marknadsrisiko blir difor viktig. Me har følgjande marknadsrisiko: Prisrisiko og volumrisiko knytt til sal av energi på sikringsprodukt. Renterisiko knytt til inntektsramma for nettverksemda. Me har slik handtering av marknadsrisikoen: For sikringsprodukt vert prisrisiko handtert ved at det vert gjennomført sikringskjøp for selt volum i NOK. Renterisikoen er avgrensa. Inntekter frå nettverksemda (kapitalinntekter), er avhengig av rentenivået. Me har i dag inga renteberande gjeld å ta omsyn til slik at risikoeksponering er knytt opp til låg rente. Kredittrisikoen vert vurdert som avgrensa. Me har innført rutinar som inneber at alle kundar, med unnatak av fritidskundar og uttak for kortsiktig forbruk, blir fakturert kvar månad. Våre breibandskundar blir også fakturert kvar månad. Rutinane for innkrevjing av uteståande krav er utforma slik at inkassoselskapet no overtar fordringssakene etter hovudforfall. Me har rutinar for vurdering av motpartsrisiko; dvs kunden si evne til å ivareta sitt økonomiske ansvar. Likviditetsrisikoen vert vurdert som liten. Selskapet si drift og finansielle inntekter sikrar nødvendig tilgang på likvidar. Soliditeten er god. Eigenkapitalen er høg, og det er ingen lån som skal handterast. Våre investeringar er gjennomført utan låneopptak

13 REKNESKAPET RESULTATET Rekneskapen syner, etter ei omsetjing på 77,351 mill. kroner, eit resultat før skatt på 7,995 mill. kroner og eit årsresultat etter skatt på 7,121 mill. kroner. For 2009 var årsresultatet etter skatt 6,076 mill. kroner. Årsresultatet for 2010 er 1,045 mill. kroner betre enn årsresultatet for Endringa skriv seg i hovudsak frå følgjande forhold: Auka dekningsbidrag 4,465 mill. kroner. Reduserte lønskostnadar 0,923 mill. kroner Auka avskrivingar 0,423 mill. kroner Auka andre driftskostnadar 0,255 mill. kroner. Reduserte netto finansinntekter 2,968 mill. kroner. Auka skattekostnad med 0,768 mill. kroner. For nettdrifta er 30,456 mill. kroner inntektsført. Dette er beløp som er korrigert for finansinntekter osv som gjelder regelverket til NVE og inntektsramme. Dette er grunnen til at beløp ikkje samsvarer med driftsinntekter på forretningsområde distribusjon. Vår inntekt minus betalt overliggjande nett og eigedomsskatt er 21,878 mill. kroner. Mindreinntekt pr på 7,386 mill. kroner er ikkje innarbeida i selskapet sin balanse. Bokført ordinært driftsresultat for nettdrifta utgjer 3,270 mill. kroner, som gir ei avkasting på 4,87%. Me har sett av midlar til sponsing av lag og organisasjonar med 0,3 mill. kroner, og sponsing av privateigde grendehus og forsamlingslokale med 0,3 mill. kroner. BALANSEN OG LIKVIDITET Totalkapitalen var ved utgangen av året 135,924 mill. kroner, samanlikna med 130,862 mill. kroner året før. Eigenkapitalen ved utgangen av året var 87,1%, samanlikna med 86,5% året før. Investeringar i eigne anleggsmidlar er finansiert med eigne midlar. I 2010 blei det i distribusjonsnettet netto investert for 7,733 mill. kroner og 3,153 mill. kroner i breibandsnettet. Til saman er det brukt 1,2 mill. kroner i transportmidlar, verktøy, kontorutstyr og prosjekt ny montørstasjon. Soliditeten er svært god, og eigenkapitalen på 87,1% av bokførte historiske verdiar gir ei god finansiering av anleggsmidlar. Likviditeten er god og utgjorde ved utgangen av året 3,837 mill. kroner, som er 7,627 mill. kroner mindre samanlikna med året før. Endringa skriv seg i hovudsak frå periodiseringsavvik. Styret meiner at årsrekneskapen gir eit rett bilde over utviklinga og resultatet av verksemda for året og stillinga ved årsskiftet. Det har ikkje skjedd forhold etter avlegging av årsrekneskapen som har vesentleg innverknad på resultatet

14 - 14 -

15 Skånevik Ølen Kraftlag Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader , 8 Lønnskostnader m.m Ordinær avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Utviklingsmidler (kostnad) Driftsresultat etter utviklingsmidler FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Mottatt aksjeutbytte Renteinntekter Inntekt/kostnad på markedsbaserte finansielle omløpsmidler Rentekostnader Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

16 Skånevik Ølen Kraftlag Balanse pr. 31.desember NOTER EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 7 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 3 Varer Fordringer 2 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

17 - 17 -

18 Noter til regnskap 2010 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster knyttet til driften og øvrige poster som forfaller innen ett år. Markedsbaserte aksjer er vurdert til virkelig verdi på balansedagen, resterende omløpsmidler er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi. Varige driftsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost med fradrag for samlede ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. NOTE 2 - FORDRINGER Fordringer er vurdert til pålydende minus avsetning til evt. tap kr ,-. NOTE 3 - VARELAGER Lager materiell er vurdert til anskaffelseskostnad for innkjøpte varer. NOTE 4 - PENSJONSKOSTNADER Selskapets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen (Hovedtariffavtalen for energiverk og datterselskap med selvstendig medlemskap i KS Bedrift), og tilfredsstiller kriteriene for det som betegnes som en "Multiemployer plan". Små foretak kan unnlate å balanseføre pensjonsforpliktelser som er forsikret, jfr regnskapsloven Periodens totale innbetaling til forsikringsselskap skal i tilfelle anses som pensjonskostnad. Videre kan små foretak velge å unnlate balanseføring av direkte pensjonsforpliktelser knyttet til AFP ordningen. Selskapet har unnlatt balanseføring. Antall personer som er omfattet av pensjonsordningen er pr stk. Aldersfordeling for de personer som er omfattet av ordningen er gjennomsnittlig 41,0 år. I tillegg til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av avtalefestet pensjon til aldersgruppene fra 62 til 65 år. Disse ytelsene har av partene i kommunal sektor vært ansett å ha en midlertidig form. Av den grunn er de heller ikke tatt inn i tjenestepensjonsordningen, men dekkes på pay-as-you-go basis en utligningsordning der alle arbeidsgivere innenfor den enkelte arbeidsgiverorganisasjone betaler samme tilskudd i prosent av pensjonsgrunnlaget. De fremtidige utgifter til disse ytelsene er beheftet med særlig stor usikkerhet. Disse utgiftene var 0,70% av pensjongrunnlaget frem til Fra endret KLP tilslutningsordingen for AFP. SØK har valgt 100% utligningsordning Uttak fom år 2001 har en egenandel som utgjør 50% av utbetalt pensjon. En har dessuten løpende pensjonsforpliktelse for 1 person. Nåverdien av pensjonsforpliktelsen er beregnet ut i fra forutsetning om forventet levetid, diskonteringsrente på 5% og årlig pensjonsstigning på 2,0%. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon. Selskapet sin pensjonsordning oppfyller kravet til denne loven Pensjonsforpliktelse

19 Noter til regnskap 2010 NOTE 5 - UTSATT SKATT / SKATTEKOSTNAD Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er beregnet utsatt skatt av følgende poster: Midlertidige forskjeller er knyttet til: Endring Fordringer Anleggsmidler Gevinst og tapskonto Underskudd til fremføring Ubenyttet godtgjørelse Grunnlag for beregning av utsatt skatt Anvendt skattesats 28% : Utsatt skatt: Utsatt skattefordel I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt er midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode, utlignet og nettoført. Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag. Resultat før skattekostnad /- permanente forskjeller /- avsetning til kjøpeutbytte 0 +/- avsetning til felleseid andelskapital 0 +/- skattemessig underskudd tidligere år /- midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag 0 Skattekostnad i regnskapet består av følgende poster: Betalbar inntektsskatt 0 For mye(-) for lite(+) avsatt tidligere år -82 Betalbar formueskatt 3 promille Endring i utsatt skatt 9383 Fremført utbyttegodtgjørelse fra tidligere år 0 Sum skattekostnad NOTE 6 - MARKEDSBASERTE OBLIGASJONER Markedsbaserte obligasjoner har en anskaffelseskostnad på kr ,-. Urealisert gevinst utgjør kr ,-. Markedsbasert verdi pr blir etter dette kr ,

20 Noter til regnskap 2010 NOTE 7 - OVERSIKT OVER VARIGE DRIFTSMIDLER Transportmidler Maskiner/ Bygninger m.v. Tomter m.v. Fordelingsanlegg Fordelingsanlegg inventar o.l høgspent lavspent Anskaffelskostnad Tilgang i året Avgang til anskaffelseskostnad Anskaffelskostnad Samlet avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Prosentsats ordinære avskrivninger 10,0-20,0% 10,0-33,3% 2-10% 0 2,9 % 3,3 % Nettstasjoner Breibånd m/trafo nett SUM Anskaffelskostnad Tilgang i året Avgang til anskaffelseskostnad Anskaffelskostnad Samlet avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Prosentsats ordinære avskrivninger 4,0 % 5,0-20,0% Varige driftsmidler er vurdert til historisk anskaffelseskostnader, det er benyttet linære avskrivninger. NOTE 8 - ANSATTE, GODTGJØRELSER M.V. Lønnskostnader m.m. består av følgende poster: Lønn Pensjonskostnader Folketrygdavgift Annen personalkostnad Gjennomsnittlig antall årsverk 15 16,9 Utbetalt lønn til daglig leder utgjør kr samt betalt pensjonspremie kr Godtgjørelse til styret er i år 2010 utbetalt med kr Kostnadsført godtgjørelse til Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS for revisjonsrelaterte tjenester utgjør kr I tillegg kommer andre tjenester revisor med kr NOTE 9 - UTVIKLINGSMIDLER (KOSTNAD) Avsatt, skyldig sponsor til lag og organisasjoner Avsatt, skyldig sponsor til privat eide grendahus

21 Noter til regnskap 2010 NOTE 10 - MER-/MINDREINNTEKT 2010 For 2010 har Skånevik Ølen Kraftlag fått tildelt en maksimal tillatt inntekt av NVE inkludert KILE på kr Beregnet KILE kostnad år Maksimal tillatt inntekt etter at beregnet KILE kostnad er fratrukket a) Årets inntekt nett Årets kostnader overliggende nett, eiendomsskatt m.v Sum avvik avskrivninger og avkastningsgrunnlag i år 2010 mot år b) Mindre-inntekt år 2010 a-b Mindreinntekt pr Beregnet rente år 2010 (gjennomsnitt året) 1,92 % Renter på mindreinntekt pr Mindreinntekt pr godkjent av NVE Renter på mindreinntekt pr godkjent av NVE Mindre inntekt er ikke inntektstført. Den er heller ikke innarbeidet i regnskapets balanse. Avkastningsgrunnlag: Gj.snitt Driftsmidler Nettoarbeidskapital 1% Sum avkastningsgrunnlag Driftsresultat distribusjon Avkastning i % 4,87 % KILE: Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi innebærer at nettariffene over tid vil bli påvirket av omfanget av ikke levert energi. Norges vassdrags- og energidirektorat tildeler årlig kilekostnad for SØK. Dersom kostnaden med for mange strømbrudd overstiger tildelt kilekostnad vil dette kunne medføre at vi må yte kompensasjon til våre kunder i form av redusert nettariff. NOTE 11 - EGENKAPITAL Selskapskapital Ansvarskapital Annen egenkapital SUM Egenkapital pr Innskutt selskapskapital Utbetalt kjøpeutbytte som tidligere er vedtatt Årets resultat, disponert til annen egenkapital Egenkapital pr NOTE 12 - BANKINNSKUDD Bankinnskudd omfatter bundne skattetrekksmidler kr

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2012 34. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid,

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Årsmelding 201 0 Suldal Elverk KF Postadresse : Postboks 134 4231 Sand Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Telefon : 52 79 26 00 Telefaks : 52 79 26 01 Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 2 Innhald Regn, flaum og snø... 4 Kraftåret 2014... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12 Kontantstraumanalyse...

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 2 Innhald Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur... 4 Kraftåret 2013... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

årsmelding og rekneskap 2012

årsmelding og rekneskap 2012 årsmelding og rekneskap 2012 Innhald Lokal verdiskaping er viktig... 4 Nøkkelen til eit bærekraftig samfunn? 4 Kraftåret 2012... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar...

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1.

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1. 1 Naturlegvis Å rsm el di ng Godt grunnlag for vidare vekst Året starta og slutta med kaldt og tørt ver. Dette gav låge snømagasin og utfordra overføringskapasiteten på nettanlegga våre. Til det første,

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For a ret 2012 Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har gått feilfritt heile året, men effekten er fortsatt

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 79 driftsår Nytilsett Energimontør Arild Borlaug Besøk av TV2 Hjelper deg. Nytilsett Kundekonsulent Brita Molde 2 Interne møter. Nytilsett Energimontør Mikael

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer