Verran kommunes Økonomiplan og Årsbudsjett 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verran kommunes Økonomiplan 2014 2017 og Årsbudsjett 2014"

Transkript

1 Verran kommunes Økonomiplan og Årsbudsjett 2014 Rådmannens forslog

2

3 1. Innledning 1.1. Felles Økonomiplan og årsbudsjett Denne planen er et felles dokument for Økonomiplan og Årsbudsjett Første år i økonomiplanen utgjør årsbudsjettet for Alle tall (verdier) i denne økonomiplan er basert pa faste priser, dvs, det er ikke hensyntatt pris- og lønnsutvikling utover Regjeringens anslag på lønns- og prisstigning (deflotor) på 3 % som er lagt inn i statsbudsjettet for 2014, er også lagt til grunn i denne plonen. Lønnsøkningen er anslatt til ca 3,5 % 1.2. Generelt om den økonomiske situasjon Etter at Verran kommune ble strøket av ROBEK- lista i 2006, og fram til 2011, har Verran kommune hatt balanse i regnskapet og rimelig god kontroll over økonomien. Medvirkende årsaker til en bedre økonom isk situasjon har vært innføring av eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2007 samt økt folketall i noen år. I 2011 fikk kommunen et regnskapsmessig underskudd på 1,39 mill kroner. Verran kommune har hatt ekstraordinære endringer i folketallet i årene fra 2007 til 2013, og dette har ført til svært store svingninger i kommunens mntekter. Situasjonen skyldes at mange utenlandske arbeidere innleid av bemanningsselskapet Fosdalen AS ble bostedsregistrert i Verran selv om mange av dem arbeidet i andre kommuner i landet i kortere eller lengre tid. Denne praksis var stadfestet av Skatt Midt-Norge Etter at Egersund kommune begynte å stille spørsmål om praksisen, ble saken tatt opp på nytt i Skattedirektoratet. Det ble i 2013 slått fast at den innleide arbeidskraften skal bostedsregistreres der de faktisk oppholder seg. I år med høyt folketall har kommunen fått høye inntekter, og i år med nedgang i folketall har inntektene falt tilsvarende. Dette har ført til en "jojo-effek( som har vært vanskelig å håndtere. Kommunen har ikke klart å avsette reserver i gode år, og har hatt problemer med å redusere aktiviteten i dårlige år. jfr. regnskapsunderskudd i 2011 Fra og med 2014 må Verran kommune tilpasse seg reduserte inntekter basert på et varig redusert folketall som følge av endret bostedsregistrering av utenlandske arbeidere. For 2014 må inntektene reduseres med omkring 6 mill kroner. Dette stiller store krav til omstilling av virksomheten. En annen utfordring for kommunen er at det foreligger store investeringsbehov i kommunale bygg. Her kan nevnes Malm skole, barnehage i Malm og Verraparken som de største prosjektene. Dette fører til store lånebehov og økte utgifter til renter og avdrag. Samtidig har kommunen problemer med å bli kvitt utgiftene som påhviler bygninger som er tatt ut av den ordinære kommune virksomhet som nedlagte Verrabotn og Verrastranda skoler. Høsten 2012 ble hjørnesteinsbedriften Sødra Cell Folla i Follafoss lagt ned. Dette stilte store krav til kommunen og lokalsamfunnet om å bidra til omstilling av næringslivet og opprettholdelse av arbeidsplasser og bosetting i kommunen. Etter intensivt arbeid fra mange aktører ble fabrikken i Follafoss kjøpt av MayerMeyer Karton AG, og produksjon sta rtet opp igjen per september I arbeidet med denne planen har man stått overfor noen svært krevende valg: Skal man fullføre utbyggingen av skole og barnehage i Malm med de store låneopptakene som dette innebærer? Lånebelastningen blir særlig tung å bære i en tid da inntektene går kraftig ned, og vil redusere midlene som er til rådighet til ordinær drift enda mer. Eller skal man utsette investeringene og fortsette driften i spredte, midlertidige og til dels mangelfulle lokaler? Vi har valgt det første alternativet og går inn for en samlet utbygging av Malm skole og barnehage til et felles oppvekstsenter. Grunnen til at det velges et felles oppvekstsenter, er at man mener dette vil 3

4 gi den meste rasjonelle driften over et lengre tidsperspektiv. For å makte de store økonomiske belastningene som investeringene medfører, bygger økonomiplanen på følgende forutsetninger: Hard pnoritermg av lovpålagte oppgaver. Krav til samordning og uttak av stordnftsfordeler for hele oppvekstsektoren Malm og Folla skoler samt Strandveien barnehage. Det skal igangsettes et omstillingsprosjekt for helse- og omsorgssektoren med sikte på å få ut effektiviseringsgevinster. Sentrale kommunale stillinger som leder for enhet for samfunnsutvikling holdes vakant inntil man har kommet over den verste økonomiske kneika. Kirkesektoren stilles overfor de samme krav til samarbeid/effektivisenng som de kommunale driftsenhetene Målsetning Overordnet målsetning for samfunnsutviklingen i Verran kommune i pla nperioden er: Stabilisere eller øke folketallet Fremstå som en attraktiv kommune for innbyggere og næringshv =, Tilby basistjenester til kommunens innbyggere av god kvalitet Opprettholde god informasjonen til kommunens innbyggere og næringshv Opprettholde fokus på forebyggende arbeid Overordnet målsetning knyttet til økonomiske forhold er: Opprettholde kommunale tjenester og virksomhet på et nøkternt og forsvarlig nivå innenfor knappe økonomiske rammer Videreutvikle organisasjonen slik at man kan ta ut effektiviserings- og stordriftsfordeler Få på plass en bygningsmasse for kommunens kjernevirksomheter som tilfredsstiller gjeldende lovkrav og er kostnadseffektiv i drift Overordnet mål for interne forhold i organisasjonen Verran kommune er: Verran kommune skal fremstå som en sunn og inkluderende organisasjon å arbeide i Det skal foregå en løpende og systematisk personal- og organisasjonsutvikling Verran kommune skal ha en god intern informasjon Redusere det totale sykefraværet til nasjonalt nivå for kommunal sektor 2. Statusbeskrivelse av Verran kommune 2.1. Folketailsutvikling Verran kommune har i 2008, 2009 og 2010 hatt et kunstig høyt folketall, tett opp mot 3000 innbyggere. Dette skyldes at en lokal bedrift fra og med 2007 har ansatt utenla ndske arbeidere for eget bruk og videreutleie til andre bedrifter. Mange av disse arbeiderne er folkeregistrert i Verran. Behovet for slik arbeidskraft har vanert fra år til år avhengig av finanskrise mm. Folketallet var på topp pr med 2948 innbyggere og på bunn pr med 2603 innbyggere. I 2013 har skatteetaten slått fast at utenlandske arbeidere skal bostedsregistreres der de faktisk oppholder seg. En må regne med at dette fører til en nedgang i folketallet i Verran, og at man får en mer stabil utvikling. 4

5 I inntektssystemet for kommunene er det innbyggertallet per 1. juli foregående år som legges til grunn for innbyggertilskudd og utgiftsutjevning, og innbyggertallet per 1. januar i hvert budsjettår legges til grunn for skatteinntekter og inntektsutjevning. Dette er grunnen til at innbyggertallet er så viktig for kommunens inntekter. Denne Økonomiplanen legger til grunn et folketall på ca 2640 innbyggere. Det legges videre til grunn at kommunen årlig kan ta i mot omkring 10 flyktninger gjennom et samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Folketall jan 2000 jan jan jan 2005! jan 2008 jan 2009 jan jan jan jan T jul *J Serie Økonomisk resultat Netto driftsresultat 5

6 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,30 2,05 0,32 0,55 1,62 Kommunal og regionaldepartementet anbefaler et netto driftsresultat på ca. 3 %, hvilket er et mål som Verran kommune er relativt langt fra å nå Akkumulert regnskapsresultat f Serie Verran kommune fikk et regnskapsmessig underskudd på 1,4 mill kr i Det er budsjettert med inndekking av dette i Lånegjeld og kopitolutgifter (0 kr) Brutto lånegjeld Utlån husbank Netto lånegjeld Lån va-området Netto lenegjeld i % av driftsinntektene64,4 65,5 65,6 74,4 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2948) = kr Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2924) = kr Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2914) = kr Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( ) = kr Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( ) = kr Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( ) = kr Lånegjelda øker mye i 2012, først og fremst på grunn av rehabiliteringen av Malm skole. 6

7 0 kr Renteutgifter Renteinntekter Netto renteutgifter Avdrag på lån Netto kapitalutgifter Netto utg. i % av driftsinntektene 6,2 6,1 5,3 5, Eiendomsskatt 0 kr Verker og bruk Andre eiendommer Sum Eskatt pr innbygger Fondsmidler (Beløp i 0 kr) Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne kapitalfond Bundne kapitalfond Sum fond Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 1,17 1,19 1, Det faktum at Verran kommune har et så lite disposisjonsfond medfører at kommunens totale økonomiske srtuasjon er sårbar. Evnen til å kunne håndtere svingninger i økonomien og uforutsette situasjoner er svært liten. 2.6 Premieavvik og likviditet Det har vært en katastrofal utvikling av premieavviket på pensjon. Premieavvik er differansen mellom betalt pensjonspremie og en teoretisk beregnet pensjonskostnad. Denne ordningen med at kommunene ikke skal utgrftsføre det de faktisk betaler i pensjonspremie, ble innført i Intensjonen var at man skulle utjevne kostnadene over tid, men i praksis har premieavviket i kommunene vokst år for år. Fra statens side gjøres det nå tiltak for å redusere veksten i premieavviket. Ordningen tapper kommunene for likvide midler. Verran kommunes likviditet er svært dårlig, og man er helt avhengig av å ha ubrukte lånemidler og fondsmidler for å få betalt sine forpliktelser. Alternativt må man bruke av kassekreditt med de renteutgifter det medfører. 7

8 Premieavvik pr Arbeidsgiveravgift av premieawik Totatt inntektsført beløp Overføringer til andre 3.1. Verron tbrkelige Råd Følgende tilskudd er overført de siste 10 år: SIS INSI al COO 1 8C0 CO Verch av tjeneoevtinw I tillegg til rene pengeoverføringer får kirkelig råd en de tjeneste fra kommunen som er spes"flsert i en egen tjenesteytingsavtale. Denne omfatter husleie, dministrative fellesutgifter, regnskap føring 3.2. Jekto AS lekta AS er en arbeidsmarkedsbedrift (VTA), med 13 godkjente arbeidsplasser. Antall plasser økte med 3 stk. i Det kommunale driftstilskuddet er knyttet til en avtale med NAV. I tillegg har bedriften i 2008 utvidet aktiviteten med ialt 7 arbeidsplasser i skjermet virksomhet (APS) slik at bedriften har i alt 20 godkjente arbeidsplasser. Tilskudd til AN dekkes i sin helhet gjennom NAV Verran har betydelige utfordringer gjennom at en høy andel av befolkningen er innvilget varig uføretrygd. Statistikk viser også at man har nye utfordringer blant ungdom og frafall fra videregående skole samt ungdom som er passive mottakere av økonomisk sosialhjelp. For å møte utfordringene må Verran kommune være beredt til å utvikle alternative samhandlingsarenaer med NAV. Følgende driftstilskudd er overført fra kommunen siste 10 år: Privote bornehoger De private barnehagene Malmlia korttidsbarnehage og Follafoss Barnehage har vært vesentlige bidragsytere i å utvikle et godt barnehagetilbud i kommunen. Dette har skjedd blant annet gjennom flere års erfaring med samordnet opptak for både kommunal og private barnehager før dette ble innført gjennom forskrift fra fagdepartementet. Det har utviklet seg et positivt samarbeid mellom barnehagene, der de private barnehagene står for halvparten av de tilbudte plassene vi har i kommunen. Follafoss Barnehage har siden oppstart vært drevet som heldagsbarnehage for barn i alder 0-6 år. Malmlia er fra høsten 2008 godkjenning som heldagsbarnehage for 18 barn i alder 3-6 år. Overføringene som gjøres til private barnehager er i samsvar med sentralt innførte retningslinjer. Ut over ordinært driftstilskudd er kommunen forpliktet til å dekke kostnadene med spesialpedagogisk tilrettelegging for enkeltbarn i private barnehager og kostnader med søskenmoderasjon. 8

9 Fra og med 2011 er statstilskudd til barnehager lagt inn i rammetilskuddet til kommunene, og det blir kommunenes oppgave å fmansiere den offentlige andelen i sin helhet ut ifra prinsippet om likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. Dette omfatter ogsa barn bosatt i Verran som går i private barnehager i andre kommuner. Følgende kommunale driftstilskudd er overført de private barnehagene til og med 2010: (Hele kr) Kommunalt doftstilskudd Tilskudd til bygg Follafoss Sum Overføringer til private barnehager etter 2011: Fcillafoss Malmba ifissa Stemkjer InderØY SUM Interkommunalt samarbeid 4.1. Interkommunale selskaper Verran kommune er medeier tre interkommunale selskaper: Inn-Trøndelag brannvesen IKS, KomRev Trøndelag IKS og Komsek Trøndelag IKS. Det er svært viktig for Verran kommune at de styrende orga ner ikke legger til grunn en vekst i eiertilskuddet som er høyere enn det kommunal sektor kan legge til grunn for sin utvikling i samme periode. Overføringer til IKS: Selskap Inn-TrØndelag Orannyesen IKS KornRey TrØndelag IKS Kornsok TrØndolag IKS Inn-Trøndelag Skatteoppkrever Verran kommune er vertskommune for skatteoppkreverfunksjonen i Inderøy, Verran og Steinkjer. Fra og med 2013 blir Snåsa med i samarbeidet. Oppdrag med arbeidsgiverkontroll i andre Namdalskommuner vil fortsette i Man oppnår stordriftsfordeler og effektivisering ved at flere kommuner deltar fellesskapet. Budsjettet for 2013 er nominelt litt lavere enn opprinnelig budsjett for De kvalitative mål for driften bl.a. satt av Skattedirektoratet oppnås i det alt vesentlige både mht. innkreving og arbeidsgiverkontroll 9

10 Verran kommunes bidrag til fellesskapet: Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn Samarberdet startet fra og med Fra og med 2011 overtok Inderøy kommune som vertskomrnune etter Steinkjer, og enheten flyttet til Inderøy Verran kommunes bidrag til fellesskapet: Inn-Trøndelag distriktsmedisinske senter ITDMS starter opp sin drift medio januar 2011 i nært samarbeid med Helse Nord Trøndelag HF og Helse Midt Norge RHF. ITDMS eies og drives via vertskommunerollen i KL 27, og styres av en folkevalgt nemnd. Senteret ble etablert som et ledd i sarnhandlingsreformen som trådte i kraft fra Verran kommunes kostnader til DMS: Renovasionstjenesten Verran og Snåsa kommune har et samarbeid med Steinkjer kommune (som ansvarlig leverandør) om renovasionstjenesten, Det vil for 2014 ikke vil bli foreslått endringer i gebyrene for Verran. Tjenesten drives til selvkost og finansieres gjennom renovasjonsgebyrene til innbyggerne Kjøp legevakttjenester Verran kommune kjøper legevakttjenester fra Steinkjer kommune. Det er et ønske fra Verran kommune at legevaktsamarbeidet innarbeides i det interkommunale samarbeidet om Inn Trøndelag DMS. Dette vil medføre at legevakt blir endret fra å kjøpe/selge til å bli et samarbeidsområde. Dette vil medføre at bl.a. Verran kommune kan få en reel innflytelse på tjenestens innhold. Verran kommunes bidrag til legevaktordningen: Bod

11 5. Investeringer i planperioden med finansiering Sum Malm oppvekstsenter IKT Oppgradering komm, veier Ledningsnett Malrnlia Vannledning Verrastranda Egenkapitaltilskudd KLP folla kirke, utsatt fra Nytt tak sykeheimen Verraparken utvendig ) Terrasse Verran helsetun TOTAL Finansiering 0 kr Sum LåneoPptak Ubrukte lånerrudler Momsrefusjon Overført fra drrft Sum Malm oppvekstsenter Utbygging av trinn 2 ved Malm skole sto oppført i budsjettet for 2013, men igangsetting ble utsatt i påvente av nærmere utredning om bygging av barnehage. Det er utredet to hovedalternativer for utbygging av barnehage: 1) i Strandveien eller 2) i tilknytning til Malm skole. Under hovedalternativene er det flere undervaranter. I denne planen har man valgt alternative med et felles oppvekstsenter ved Malm skole. Det omfatter 6 barnehageavdelinger (inkludert Malmlia), ny skolefløy med spesialrom og fellesrom samt en liten idrettshall. Alternativet forutsetter riving av eksisterende bygningsmasse. Samlede kostnader inkludert riving av gammel bygningsmasse og innløsning av Senteret og et bolighus er beregnet il 93 mill kr. Denne summen fordeles med mill i 2014 og 43 mill i 2015 Byggingen er beregnet ferdigstilt høsten IKT - investeringer Det bevilges kr.000 hvert år i pla nperioden. I 2014 vil midlene gå til helsenett og IKT i skolene Egenkapitaltilskudd KLP Dette er en forpliktelse vi ikke kan unngå så lenger vi er både eier og kunde i KLP. Det avsettes kr hvert år i planperioden. Egenkapitaltilskudd kan ikke lånefinansieres, og det er derfor overført driftsrmeller for å dekke kostandene Vonnledning Verrostronda Dette prosjektet ble påbegynt 2013 og må fullføres i Det bevilges 3,5 mill kr. 11

12 5.5. Nytt tak sykeheimen Det er absolutt påkrevet med nytt tak på sykeheimen. Tiltaket haster, og det bevilges 1 mill kr til dette i Verraparken, utvendig opprusting I 2013 er det gjennomført en omfattende rehabilitering av Verraparken. Det bevilges 1 mill kr i 2014 for å ferdigstille bygget utvendig Follafoss kirke Det er over flere år påpekt fra Verran Kirkelige Råd at kirka i Follafoss må oppgraderes ved etterisolering, vindtetting og ny bordkledning. Prostektet sto opprinnelig i budsjettet for 2011, men ble skjøvet ut i forbindelse med kjøp av Verraparken. Det bevilges 1,5 mill kr i 2015, 5.8. Ledfungsnett Malmlia Opprusting av vann, avløp, vei og veilys i Malmlia har vært oppført i tidligere økonorniplaner med til sammen ca 16 mill kr. Kommunens økonomi tillater ikke er så storstilt opprustning. Et svært kostbart prosjekt vil dessuten påvirke eiendomsgebyrene for vann og avløp som innbyggerne skal betale, negativ retning. Det legges nå opp til en gradvis fornying av vann- og avløpsnett fra og med Oppgradering kommunale veier Det legges inn midler til opprusting av veier fra og med Terrosse Verran helsetun Det var opprinnelig bevilget penger til dette prosjektet i 2013, men etter anbudsrunde viste det seg at prosjektet ble langt dyrere enn budsjettert På grunn av store investeringer/låneopptak til andre prosjekter forskyves dette prosjektet fram til Det bør i mellomtiden arbeides for å finne en alternativ og rimeligere løsning for terrassen. 6. Driftsbudsjett i planperioden 6.1. Budsjettrommer I arbeidet med økonommlanen er det utredet en lang rekke tiltak både for økte kosta nder og økte inntekter/reduserte kostnader. For hvert bltak er det utredet økonomiske konsekvenser, bemanningsmessige konsekvenser, Iovmessighet, Fordeler, ulemper og eventuelle kompenserende tiltak. Utredningene er samlet i et eget hefte som vedlegg til økonomiplanen og skal være til hjelp for de økonormske prioriteringene. De tiltak som er valgt ut, gir følgende driftsrammer i planperioden: 12

13 skwhinombet El Basis Endringer -270 COO COO Ny drifbrenwne Rådmennen filtat 82,83, Al2,1313, 14 Basis Endringer COD COD Ny drlfmramme tak-41,42,410, Basis 2013 Endringer Ny drietsramme L.6. Inneinla Bams CO) E OCO Endonger Ny drilbeamme Melm skele Tdtak: A7 A9 A10 Al2 A13 A15 Basis Endringer ) difftemmme Folle skole 45, ,415 Basis 2013 Endringer Me driltstanne Stnada dmle CO CCO DX) Bams ) COO Endringer I CCO Ny driftsramme Sbenchelen ba Tiltak: 47A14 Basis 2013 Endringer Ny dr8bramme kultunkelen Illtale A Bams ) Endonger -51) Ny drifisrenwne ) IM Åpen emsom littak: C3 CIO CI6 C19 C20 Bas's Endringer CCO Ny drifbremne svtfaher.n C2C8,C17,C20,C22 Basis Endringer Ny driftsramme Fevebbnende enhet Tiltak: C6C9,C12,C13,C20,C21 Basis ) ) Endringer OCO Plydriftwamme NAV Venen Basis ) OD Endringer -2 COD -2 COO COO Ny chiltsreeme ) IMO Enhet Tiftak 01 Basis 2013 Endonger Ny driftsramme Enh SarnfunnsutvIld - elendom Tiltak D2 D3 D4 D9 D D D20 D211) Basis Endringer Ne drifinnwne M Eah. Basis D Endringer Ny driftsremme

14 III Elt 51~ " - vanniablip Bams Endonger Ny cloillsranne » Tatak F3J4,F5.F6.F7,F859 Baus ns Endunger CO3 Ny drlesnenne ) ) StrAllte aneininger Pon trl lonnwaninger ) CCO I Overlønng ul onvesteringsbudstettet 655 COO 655 COO T4 depomsjonsfond Spesifisering av tiltak som er I gt inn økonomiplanen Al Endring skoleskyss til lovpålagt 125 A2 Inntak i barnehage tol lovpålagt Reduksjon støtte lag & torening 45 felles ungdomsskole i Malm A6 Felles Iedelse for skolene Malm/F olla ) 200 so so D 47 BemanningsreD ved felles Oppveksts Avvikling av skolefrukt 410 Awikle MOT /112 Økning valgrag i U skole/malm 21 /113 Undervisn fremmedspråkbge elever Stenge barnehage 12 uker jun A1S Gården sorn pedagogisk ressurs A17 A4 Reduksjon korw tilskudd priv.b14/oppy Kompetansemeller helse Rammekutt Yerran Ihrkelig so Medlemskap IKA Trøndelag IKS 67 Økte kosw festeavtale Malrn sentr. 1 sa as 1 as 64 Omlegging av nærengsavd Red I atsv Skyønnsmell. ul prosjekt Omst. Helse B1 1 Kostnader omstilling Helse 612 Awikling avtale lekta postkjøring 60 2 so so so 013 Salg av adm. tjenester til VERRUT Driftstilskudd brannvesen 11( C3 Reorg.Sambandlingsktr., red.0.2 årsv C6 Oppheve fri legeordning Brarred so C7 Prisøkning rniddagsmat C8 Betaling tørdnat Brat rell 103 C9 Økt innhening legekontor CIO Endring FirL Ressurskrevende brukere C12 Kornmunal medlinansiering helse C13 Nytt nødnett 06 Psykisk belse/rus, økt sullingstess. C17 Styrking bemanning Bratred 0,5 årsv C19 Reduksjon hjemmesykeplele 0 1CO3 1COD 1020 Wkal samhandlongsreform/ C20 Ornstillingsprosyeld H(L5t, ensparing C21 Interkorn.Sawarbedhelsevern C22 Promektstøtte fra h0er. psykek helse 403 D1 Vakanse i leder avd. sarnfunn 570 D2 kostnadssed. Stranda skole (nedla0) 180 D3 Kostn.red. Verraboln skole (stenges) ao Ise

15 DI varmebadavveding ys Eikt tnntekt D6 A4 Red FDV ved Malm oppvekstsenter D9 Husleteøknmg kontor verraparken so D10 Husletetekrung Kulturlokaler VP Dll Arrangement VP, økt inntekt 103 D12 HusIme midl. Barnehage bedehus DIE Red. FDV i Folla ved 1 11-skole D19 Omlegging renholdstten. hele kom D20 Stenge basseng Folla 6 mndåret D21 Komprimert bruk gyrnsal/svaall Folla so so E1 Kostnadsred. Pohtisk område F3 Rektakst, Verker Og bruk, økt e-skatt F4 Rektakst. Boliger, økt oskatt 0 0 F5 BIMall kraltverk. EAkatt Dfiftsresultat Anslåtte driftsinntekter totalt CO Netlo drifuresultat Driftsresultat 1% v drolsinntektene 0,64 0,41 1,71 1, Utvikling lånegjeld 0 kr Brutto lånegjeld Nye investeringslån ) Nye startlån Avdrag investeringslån Avdrag startlån Brutto lånesjelo UtL3n startlån COO 12 SCO Neno Uneveid Metto Lånemeld i prosent ay drittsinntekrene Kommunens lånegjeld har en svært urovekkende utvikling. Den ligger langt over anbefalt nivå. Når man går inn for en slik utvikling, må alle være bevisst p at dette vil legge store begrensninger for driftssituasjonen i mange år framover. Kommunen er ekstremt sårbar overfor rentesvingninger. 15

16 6.5.Budsjertskjema Buds'ettsleemask'ema la - Drittsbuds'eftet FRE DISPONIBLEINNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rarnrnetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd ODO Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTERILUTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteinntekter forvaltningslån Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter C Avdrag på lån Netto finansinntekted-utglfter AVSETNINGEROG BRUKAVAVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetn}nger Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto aveetninger FORDELING Overført til mvesteringsregnskapet Til fordelmg drift Sum fordelt til dnft (fra skjema 18) Regnekapemeselg merforbmk/mindreforbruk Usikkerhet / sensitivitet Det er nødvendig å understreke at det er knyttet betydelig usikkerhet til foreliggende økonomiplan. I hovedsak kan dette oppsummeres til følgende forhold: At man lykkes i å få en felles forståelse av de økonomiske utfordringene At organisasjonen lykkes med sitt kontinuerlige omstillings- og utviklingsarbeid At effektiviseringsgevinster og økte inntekter som er lagt inn i økonomiplanen, faktisk slår til Utviklingen i folketall Lønns- og prisstigningen Pensjonskostnadene Renteutviklingen Sykefraværsutviklingen Effekt av budsjettoverskridelser i det enkelte budsjettår r Eventuelle nye behov spesielt knyttet bl særomsorgen (ressurskrevende brukere) i. Hvordan samhandlingsreformens forskjellige element slår ut, spesielt knyttet til medfinansieringen Generelle rammevilkår for kommunene fra statens side 16

Rådmannens forslag til Økonomiplan for planperioden 2014 2017 Drifts- og investeringsbudsjett for 2014

Rådmannens forslag til Økonomiplan for planperioden 2014 2017 Drifts- og investeringsbudsjett for 2014 Rådmannens forslag til Økonomiplan for planperioden 2014 2017 Drifts- og investeringsbudsjett for 2014 Fremmet for formannskapet den 12.11.2013 Rådmann Jacob Br. Almlid Bestilling / prosess Kommunestyrets

Detaljer

Verran kommunes Økonomiplan 2016 2019 og Årsbudsjett 2016

Verran kommunes Økonomiplan 2016 2019 og Årsbudsjett 2016 Verran kommunes Økonomiplan 2016 2019 og Årsbudsjett 2016 Vedtatt av kommunestyret. 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Felles økonomiplan og årsbudsjett... 4 1.2. Generelt om den økonomiske situasjon...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Arbeidsmiljøutvalget. 7790 MALM Tlf.: 93017240. Utvalg: Verran servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Arbeidsmiljøutvalget. 7790 MALM Tlf.: 93017240. Utvalg: Verran servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 12:30 Arbeidsmiljøutvalget Verran servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Verran kommunes Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Verran kommunes Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Verran kommunes Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Felles økonomiplan og årsbudsjett... 4 1.2. Generelt om den økonomiske situasjon... 4 1.3.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Verran kommunes Økonomiplan 2013 2016

Verran kommunes Økonomiplan 2013 2016 Verran kommunes Økonomiplan 2013 2016 Rådmannens forslag fremmet for formannskapet den 6.11.2012 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Generelt om den økonomiske situasjon... 4 1.2. Målsetning... 4 2.Statusbeskrivelse

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Verran kommunes Økonomiplan 2012 2015

Verran kommunes Økonomiplan 2012 2015 Verran kommunes Økonomiplan 2012 2015 Rådmannens forslag Fremmet for behandling i formannskapet den 8.11.2011 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Generelt om den økonomiske situasjon... 4 1.2. Målsetning...

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015 1 BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 1/14/215 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Formannskapets innstilling til økonomiplan

Formannskapets innstilling til økonomiplan Formannskapets innstilling til økonomiplan Endringer i forhold til rådmannens forslag er markert med gul farge 3.13 Kalkulasjon av disponible driftsmidler Basisforutsetninger: 2012 2013 2014 2015 Generell

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Årsberetning 2014 pliktig del etter kommunal regnskapsstandard nr 6.

Årsberetning 2014 pliktig del etter kommunal regnskapsstandard nr 6. Verran kommune Årsberetning 2014 pliktig del etter kommunal regnskapsstandard nr 6. 1. Innledning: Denne årsberetningen er ment å gi utfyllende informasjon til årsregnskapet og bør også sees i sammenheng

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer