Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 31 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 18:00-21:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SV - Bjørnar Hansen (representant) SP - Mirjam Holta (representant) SP - Harald Lie (representant) Forfall: Vara: Fra administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Ann-Kristin N. Rustad Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 127/11 Utbygging av aksessnett fiber i Hattfjelldal 128/11 Plan for uteområde ved Hattfjelldal oppvekstsenter - Hattfjelldal aktivitetspark 129/11 Komersialisering av Fjellfolket 130/11 FORPROSJEKT -bygging av service-/næringsbygg. 131/11 Søknad om utvidelse av rentefritt lån. 132/11 Politisk godtgjørelse 133/11 Hybelboere mindreårige flyktninger 134/11 Gjennomgang og eventuell antakelse av tilbud på preparering av snøscooterløyper i Hattfjelldal kommune Underskrifter:

2 Side 2 av 31 Orienteringssaker: Ordfører la følgende fram i møtet: Prestegården: Det ble arrangert folkemøte 4. desember hvor ett av temaene var prestegården. Opplysningsvesenets fond er åpne for et evt. salg av prestegården til en evt.stiftelse. Det kom frem på møtet at det ikke var noen interesse for det. Ved et evt. kjøp vil kommunen være pliktig til å skaffe prestebolig. Ordfører vil gi tilbakemelding til Opplysningsvesenets fond om at kommunen ikke er interessert i kjøp av boligen. 150 års jubileum: Opprusting av samfunnshuset i forbindelse med jubileumsfeiringen. Komiteen for 150 års jubileet til Hattfjelldal kommune kom med en henvendelse til formannskapet om de var interessert i en dugnad for å få samfunnshuset oppusset. Det ble også i denne forbindelse etterspurt om kommunen kunne bistå økonomisk til innkjøp av materialer og utstyr. Det ble foreslått at Frivilligsentralen skulle stå som koordinator for dugnaden. Det er ønskelig å starte oppussingen i januar, forslag for oppstart Dugnaden skal foregå i tidsrommet januar mars. Gymsalen blir stengt for all bruk i dette tidsrommet. Det vil bli sagt opp avtaler i forbindelse med disponeringsplanen. Administrasjonen ved NTK- avdelingen skal lage en beskrivelse av hva som bør gjøres, samt lage sak til formannskapsmøtet i januar for de økonomiske kostnadene. Scenetak på torget: 150 års komiteen ønsker at scenetaket blir ferdigstilt til jubileumsfeiringen. Beskrivelse av scenetak ønskes annonsert på anbud. Anbudsbeskrivelsen blir laget med de grunnleggende krav, med kriterier for pris og estetikk. Det er beregnet kr ,- til ferdigstillelse av taket. Beskrivelsen skal opp i formannskapsmøtet Planprogram til regional plan for Vefsna: Høringsfrist 13. januar. Formannskapet vil komme med en uttalelse til planprogrammet i januar. Ordfører sender brev til fylket og orienterer om at uttalelsen fra Hattfjelldal kommune vil bli behandlet i kommunen etter fristen januar vil ordførerne i Grane, Vefsn og Hattfjelldal ha ordførermøte, og de vil sannsynligvis også komme med en uttalelse. Rådmannen la følgende fram i møtet: Samhandlingsreformen: Rådmannen har vært i samarbeidsmøte i dag. Utkast av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale 1,3,5 og 11 ble utdelt. Det har blitt satt ned et forhandlingsutvalg på fem personer. De skal sikre bedre avtaler mellom Helgelandssykehuset og kommunene. Det politiske forumet vil bli løpende orientert om fremgangen av avtalene. Avtalene har som målsetting å være lik for alle 18 kommunene.

3 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 3 av 31 FE / /7490 Stian Skjærvik Utbygging av aksessnett fiber i Hattfjelldal Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar prosjekt med utbygging av aksessnettet, som vist i prosjektbeskrivelse datert , med slik oppsatt kostnader: Personalkostnader Utstyr Slange-/fiberlegging Mva SUM Prosjektet finansieres slik: Momskompensasjon Eksternt tilskudd Tilknytningsavgifter kunder (del av komm.egenandel) Kommunal egenandel SUM Kommunestyret vedtar å forskuttere de eksterne tilskuddene for å sikre fremdriften i prosjektet Formannskapet Møtebehandling: Saken utsettes til FS-119/11 Vedtak: Saken utsettes til Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-127/11 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar prosjekt med utbygging av aksessnettet, som vist i prosjektbeskrivelse datert , med slik oppsatt kostnader: Personalkostnader Utstyr Slange-/fiberlegging Mva SUM

4 Prosjektet finansieres slik: Side 4 av Momskompensasjon Eksternt tilskudd Tilknytningsavgifter kunder (del av komm.egenandel) Kommunal egenandel SUM Kommunestyret vedtar å forskuttere de eksterne tilskuddene for å sikre fremdriften i prosjektet.

5 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 5 av 31 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Prosjektbeskrivelse utbygging aksessnett i Hattfjelldal nov 11.doc Saksopplysninger: Det vises til sak vedr. utbygging av fiber i Hattfjelldal i f.sak 026/11, k.sak 036/11 og f.sak 097/11. Nevnte saker omfatter utbygging av stamfiber mellom riksgrensen og Hattfjelldal rådhus. Formannskapsak 097/11 omfatter gjennomføring av pilotprosjekt for legging av fiber i aksessnett, som grunnlag for testing av stamfiberløsningen over riksgrensen. Stamfiberen er grunnlaget for høyhastighets bredbånd til alle bedrifter og private kunder i Hattfjelldal. For å få frem bredbåndssignalet er man avhengig av å bygge ut et aksessnett (spredenett) for at alle kunder skal kunne tilkoble seg nettet. Vedlagt ligger prosjektbeskrivelse for hvordan utbyggingen av aksessnettet er tenkt gjennomført. Som det fremgår må nettet bygges ut med utgangspunkt i noden (koblingspunkt benevnt som HK i prosjektbeskrivelsen) i Hattfjelldal rådhus. Dvs. at alle kunder får sitt signal via samme koblingspunkt. Herfra bygges da spredenettet ut til den enkelte bygning/bolig. Fiberen vil i hovedsak bli pløyd eller gravd ned i de kommunale veiene. Det skal legges vekt på løsninger som gir full dekning i sentrumsområdet og samtidig gir mest mulig redundans (leveringssikkerhet). Videre utbygging i uprioritert rekkefølge skjer da slik med oppstart i sentrum hvor man når flest kunder raskt: Trase fra HK i terreng mot Sameskolen, videre opp mot Toppenveien med ende ved slutt Hotellveien. Trase fra HK mot Trofors med tilførsel til butikker og nytt forretningsområde i sentrum, videreført til industriområde på Finnmomyra. Denne videreføres senere mot Trofors, med avtapping mot Åkervik. Trase fra HK opp Kalkviks vei med avgreining Nyborgveien/ Bj.Aaslidsvei til Sollia byggefelt, samt videreført mot skolen/svean og Samisk Kultursenter. Trase fra tappepunkt Arborkryss med avgreining til industriområdet Arbor og videreføring mot Susendal. Avgreining til Haugveien/Elveveien,samt redundans til Bj. Aaslidsvei. Trase fra Arborkryss til B-feltet (ferdigstillelse videre fra Pilot), videreført til Haugenfelt og derfra videre til Sørvollen og Susendal. Tappepunkt Rv 73 mot Valmåsen med dekning av dette området samt nederste gård i Oladalen. Videre opp Fv 294 med føring langs vei til Gardsmark. Hovedfiber deles ved kryss Vonheim opp mot Rv 73 til Seteren og videre mot Krutfjell med tappepunkt til Varntresk i kryss Krutå. Som nevnt i sak 097/11 er utbyggingen av aksessnett et omfattende prosjekt å gjennomføre, hvor det kreves grundig planlegging for god gjennomføring, samt god kostnadsplanlegging og finansiering av prosjektet. Dette vil være et arbeid som tar noe tid å gjennomføre både hva gjelder beskrivelser, dokumentasjon, finansiering, innkjøp og gjennomføring.

6 Prosjektkostnaden er beregnet med bakgrunn i erfaringstall fra utbygging av stamfiber. Totalkostnaden er slik: Personalkostnader Utstyr Slangelegging Blåsing/sveising av fiber Uforutsett Mva SUM Finansieringen planlegges slik: Side 6 av 31 Finansiering. Momskompensasjon Eksternt tilskudd Tilknytningsavgifter kunder (del av komm.egenandel) Kommunal egenandel SUM Det legges til grunn et nivå på tilknytningsavgiftene som er tilnærmet nivået som kommersielle aktører krever i områder av Helgelandsregionen hvor de har funnet det interessant å bygge ut. Antallet kunder er selvsagt usikkert, så inntekten er basert på et anslag. En vil også søke om tilskudd fra bl.a. Partnerskap Indre Helgeland og Nordland fylkeskommune. Ettersom tilsagn på tilskudd fra eksterne givere tidligst vil komme ut på vinteren 2012, vil det være en fordel om kommunestyret sa seg villig til å forskuttere midlene. Skal man avvente evt. tilsagn vil en planlagt byggestart våren 2012 være mer usikker. Eierskapet til aksessnettet skal være kommunalt. Dvs. at det er kommunens ansvar å drifte og vedlikeholde nettet. Dette arbeidet kan selvsagt kjøpes helt eller delvis av eksterne firma. Nettet skal være åpent tilgjengelig for alle tjenesteleverandører. Prisstrukturen skal være lik for alle. Prisene for leie av fiber, tilknytningsavgifter, leie av svartfiber mv., bør godkjennes av formannskapet før aksessnettet formelt åpnes. Bakgrunnen for at kommunen selv har besluttet å forestå fiberutbyggingen er, som tidligere nevnt, at det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge og drifte fiber i kommunen. Dvs. at det trolig ikke vil være direkte lønnsom å drifte fibernettet. Prosjektet med utbygging av aksessnettet vil redegjøre for forretningsmodellen som skal benyttes. Sak vedr. forretningsmodellen fremmes til politisk behandling sammen med prisstrukturen. Vurdering: Utbyggingen av aksessnettet/spredenettet kommer som en konsekvens av at stamfiberen er lagt ferdig. Bredbåndsignalene skal nå tilgjengeliggjøres for bedrifter, offentlige kontorer/etater/skoler og private brukere, og nytteverdien skal tas i bruk. Behovet for fiber (høyhastighets bredbånd) synliggjøres stadig vekk og etterspørselen er derfor voksende. Administrasjonen har så langt vært tilbakeholdne med å markedsføre prosjektet. Dette for ikke å skape for store forventninger, samt at fremdriften har vært litt usikker. Spesielt ettersom byggingen har pågått langt utover førjulsvinteren og faren for snø og frost har vært stor. Når pilotprosjektet er i gang og de første kundene testkjører fiberforbindelsen, kan man være mer aktiv i informasjonen og senere markedsføringen av tilbudet. Kostnadsnivået i dette prosjektet er basert på erfaringstall fra stamfiberprosjektet. Det prosjektet har gitt nyttig erfaring i planlegging og gjennomføringen. Det vil fortsatt være usikkerhet tilknyttet sluttkostnadene ettersom prosjektet skal ut på anbud.

7 Side 7 av 31 Tidsplanen i for full utbygging av aksessnettet i Hattfjelldal er usikker. I dette prosjektet er det kun utbygging av sentrum i Hattfjelldal som inngår. Deretter kan en vurdere en fase to med utbygging til nærliggende grender som Oladalen, Valmåsen, Steinbakken-Brennbakken, o.a. I dette prosjektet ligger altså kun kostnader til utbygging av sentrumsområdet. Hvis mulig innenfor denne kostnadsrammen vil en forsøke nå andre deler av kommunen også. Det er allerede er lagt slanger fra rådhuset til Varntreskkrysset, til Oladalen med avgreining til Steinsletten, og til Valmåsbrua. Administrative og økonomiske konsekvenser: De administrative konsekvensene av denne type prosjektarbeid, har gjennom arbeidet med stamfiberprosjektet, vist seg å være større enn først antatt. Arbeidet med planlegging, prosjektstyring og byggeledelse i stamfiberprosjektet har tatt langt mer tid enn antatt. Det er derfor i prosjekt Aksessnett, lagt inn en personellressurs tilsvarende 50 % stilling i hele De økonomiske konsekvensene er samlet kr. 3,6 mill. inkl. mva. Kommunens andel av dette er kr. 1,48 mill., herav ca. kr ,- i anslåtte tilknytningsavgifter. Netto kan kommunens kostnader da bli ca. 1 mill.kr. Av hensyn til fremdriften bør nok kommunestyret vedta å forskuttere eksterne tilskudd. Konklusjon: Prosjektet med utbygging av aksessnettet, som videre oppfølging av prosjektet med utbygging av stamfiberen, bør godkjennes med en samlet kostnadsramme på kr. 3,6 mill.kr. inkl. mva. (ca.kr.3 mill. eks.mva.). Prosjektet gjennomføres i hht. prosjektbeskrivelse datert Stian Skjærvik ass. rådmann

8 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 8 av 31 FA-C10 09/21 11/7468 Stian Skjærvik Plan for uteområde ved Hattfjelldal oppvekstsenter - Hattfjelldal aktivitetspark Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar tiltakene innarbeides i økonomiplanen som vist i denne tabellen og i samsvar med beskrivelsene for hvert enkelt tiltak: Tiltak Kommunal egenandel Foreslått bygget Aktivitetsanlegg Kr , Paviljong Kr , Isflate med vanningsanlegg Kr , Skateboardanlegg Kr , Formannskapet Møtebehandling: Saken utsettes til FS-120/11 Vedtak: Saken utsettes til Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-128/11 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar tiltakene innarbeides i økonomiplanen som vist i denne tabellen og i samsvar med beskrivelsene for hvert enkelt tiltak: Tiltak Kommunal egenandel Foreslått bygget Aktivitetsanlegg Kr , Paviljong Kr , Isflate med vanningsanlegg Kr , Skateboardanlegg Kr ,- 2013

9 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 9 av 31 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel aktivitetsanlegg.doc Isflate.doc paviljong.doc skateboard.doc Saksopplysninger: Kommunestyret fattet den følgende vedtak: KS-048/10 Vedtak: 1. Plan for uteområdet godkjennes for videre arbeid med uteområdet rundt Hattfjelldal skole. Det utarbeides forprosjekt i samsvar med økonomireglementets bestemmelser, hvor deltiltak prioriteres og kostnadsoverslag og finansiering innarbeides. Det legges til grunn en gjennomføringsperiode på inntil 5 år. 2. Det utarbeides forprosjekt for renovering og oppgradering av fasade på Hattfjelldal skoles hovedbygg. Tiltak for denne investeringen fremmes gjennom behandlingen av budsjett og økonomiplan for Med bakgrunn i vedtakets pkt. 1 har rådmannen nedsatt en arbeidsgruppe til å gjennomgå skisseprosjektet Plan for uteområdet med mandat å utrede og prioritere en del tiltak for bygging. Arbeidsgruppen har bestått av Lilian Sætern, Wenche Valen, Kjetil Sjåvik, Karl Olav Bostad og Stian Skjærvik. Basert på de 24 tiltakene som var skissert i plan for uteområdet har gruppen valgt å prioritere 6 tiltak for gjennomføring i denne omgang. Tiltaket Sandvolleyballbane ble vedtatt av kommunestyret i juni i år. Tiltaket Klatrejungel ble i 2011 gitt tilsagn om nærmiljøanleggsmidler på kr ,- og foreslås innarbeidet i investeringsbudsjettet for (se egen sak). De øvrige fire tiltakene er som følger: Tiltak Kommunal egenandel Foreslått bygget Aktivitetsanlegg Kr , Paviljong Kr , Isflate med vanningsanlegg Kr , Skateboardanlegg Kr , Se vedlegg for nærmere beskrivelse av tiltakene. Vurdering: Hattfjelldal aktivitetspark ble i grunnen påbegynt med utbyggingen av aktivitetsapparater i Hattfjelldal barnehage. Videre utbygging av nye apparater må derfor betraktes som en utvidelse av aktivitetsparken når aktivitetene ligger i samme området. Området har og er fortsatt et byggeområde med pågående arbeid med fotballbane og snarlig sandvolleyballbane og evt. Klatrejungel. Ved ferdigstilling av disse anleggene vil området fremstå som et veldig bra område for lek og idrett. Av økonomiske hensyn og av hensyn til omfanget av byggeaktiviteten, foreslås disse fire tiltakene innarbeidet i økonomiplanen fra Administrative og økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvensene av vil i gjennomføringen være betaling av kommunale egenandeler, dersom man forutsetter at tiltakene skal delfinansieres av eksterne tilskudd og dels dugnad. I driftsfasen vil det påløpe noe vedlikeholdskostnader og kostnader med tilsyn og kontroll. Konklusjon: Det anbefales at nevnte tiltak innarbeides i økonomiplanen for 2013 og Stian Skjærvik ass. rådmann

10 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 10 av 31 FE / /7519 Bent Øverby Komersialisering av Fjellfolket Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Formannskapet /11 Rådmannens innstilling Fondsstyret bevilger kroner ,00 til prosjektet. Prosjektet finansieres ved «Vesfnafondet» og det konteres slik: Foreliggende tall er en ramme for prosjektet Andre tjenester kr Merverdiavgift kr Momskompensasjon kr Bruk av Vefsnafondet kr Formannskapet Møtebehandling: Saken utsettes til FS-123/11 Vedtak: Saken utsettes til Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-129/11 Vedtak: Fondsstyret bevilger kroner ,00 til prosjektet. Prosjektet finansieres ved «Vefsnafondet» og det konteres slik: Foreliggende tall er en ramme for prosjektet Andre tjenester kr Merverdiavgift kr Momskompensasjon kr Bruk av Vefsnafondet kr

11 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet Side 11 av 31 Saksopplysninger: Den foreliggende saken er en satsing som er kommet i kjølvannet av prosjektene Liv i Fjøsan, Bolyst og en rekke søknader fra deltakere i Fjellfolket BA om utvikling og kommersialisering. Gjennom disse prosjektene fikk vi innspill til tiltak som etablerere og næringsdrivende anbefalte at man viet oppmerksomhet mot. Det ble en rekke tiltak, og for å få en samkjøring, og effektiv utnyttelse av de ressurser kommunen besitter, samt å få dette koordinert med Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelingen, Grane kommune, Statskog SF, Nordland Fylkeskommune samt Indre Helgeland Regionråd. Arbeidet har krevet en betydelig innsats over tid og vi legger dette nå for kommunen. Prosjektet er konsentrert rundt Fjellfolket BA og deres medlemmer. Det hele startet med en omfattende søknad om støtte til utvikling fra Trine og Morten Bolstad, Furuheim gård, som på vegne av Fjellfolket BA søkte prosjektmidler hos kommunen. Søknaden var meget omfattende, og den ble sendt til kommunene Hattfjelldal og Grane. Kommunene ble søkt om kroner ,00 hver. Grane behandlet søknaden og sagt at de er positive til søknaden men vi avvente Hattfjelldals behandling. Søknaden hadde en slik art og karakter at den ikke rent umiddelbart kunne behandles av kommunen alene. Vi avholdt to møter med Innovasjon Norge her i Hattfjelldal for nærmere avklaring av søknaden. Videre har det vært avholdt møter med Fylkesmannen i Nordland ved landbruksavdelingen og innovasjon Norge i Bodø. Parallelt med dette er det avholdt en rekke møter og avklaringer med Fjellfolket BA, både så vel selskapet som de enkelte aktørene. Man er nå kommet så langt at deltakerne er orientert for oppgaven, og det som Innovasjon Norge uttrykker det presist og enkelt. Dette er siste mulighet. Heretter må de stå på egne ben. Konkret om prosjektet nedenfor. Vi er nå kommet så langt at den endelige søknad kan sendes til Innovasjon Norge. Søknaden inneholder alle de aspekter som Innovasjon Norge, Fylkesmannen, StatSkogsordningen og regionen har bedt om. Hver enkelt av deltakerne må blant annet forplikte seg til et konkret ambisjonsnivå, med omsetning, årsverk med videre. Denne forpliktelse må på plass før at de kan få adgang til prosjektet. Foreligger ikke denne forpliktelse blir de ikke med i prosjektet. Innovasjon Norge har godkjent at Hattfjelldal kommune kan stå som koordinator og prosjektleder for det hele. Støtten som det skal ytes overfor prosjektet vil bli koordinert av kommunen til de enkelte deltakere. Kommunen Grane og Hattfjelldal inviteres til deltakelse i prosjektet med kroner ,00 hver. Ikke som tidligere med ,00. Vi har lykkes å ta ut en stordriftsfordel, som reduserer prosjektkostnadene i betydelig grad. Rådmannen har ingen tvil om at prosjektet vil bli godt gjennomført. Prosjektet vil bli ledet av Lofthus as. Den prosess som er kjørt med deltakerne i forkant for saksfremlegget er omfattende og dyptgående, og har involvert samtlige. Vurdering: Juni 2006 ble Fjellfolket Helgeland stiftet med 11 selskaper som andelshavere. Fjellfolket Helgeland («Fjellfolket») utvikler en merkevare innen småskala matproduksjon og opplevelsesprodukter. «Fjellfolket» har i denne forbindelse fått utarbeidet en profilhåndbok med logo og øvrig visuelt inntrykk, og har i hovedsak vært et koordinerende organ for innkjøp av materiell og for markedsføring. «Fjellfolket» har samlet seg rundt følgende verdigrunnlag: «I Grane og Hattfjelldal tilbyr vi en smak av det beste fra Helgelands fjellverden. De store, frodige og flotte fjellområdene, har gitt tilgang på de ypperste råvarer og opplevelser. Omtanke for naturen, tradisjoner og et levende sørsamisk og norsk nybyggermiljø i grensetraktene, er noe av hemmeligheten bak vårt tilbud».

12 Side 12 av 31 I dag er situasjonen den at tre (3) av aktørene, Sæterstad Gård, Strandli Gård og Furuheim Gård, er kommet langt og kan i varierende grad leve av sine produkter, varer og tjenester. Øvrige deltakere i «Fjellfolket» henger noe etter og skillene blir stadig større. Etter at de to (2) største aktørene innen matproduksjon; Sæterstad- og Strandli Gård, har konsentrert sin salgs- og logistikk (distribusjon) innsats gjennom Nordlandsmat AS, er skillene i ferd med å bli større. Hattfjelldal og Grane kommune har et bredt og variert næringsliv og industri med Arbor Hattfjelldal AS og Norgesvinduet AS som de største private aktørene. I tillegg til småindustri og småskala håndverk, er det først og fremst «Fjellfolket» som representerer det største potensialet for utvikling av bærekraftige langsiktige private arbeidsplasser. Begge er innlandskommuner, faktisk de eneste på Helgeland, noe som vises i den småskala matproduksjonen hvor rike tradisjoner for konservering og produksjon av mat, fortsatt benyttes. «Fjellfolket» er i dag fordelt over begge kommuner men samlet i en geografisk og fagmessig klynge som innbyr til økende grad av samarbeid. Vi er derfor spesielt glade for at vi i dette prosjektet får spille på lag med Nordlandsmat AS som en faktisk, og for fremtiden, enda større distributør for «Fjellfolket». Gjennom Nordlandsmat AS er flere av aktørene blitt kjent med andre småskala mat- og opplevelsesprodusenter, enkelte har sågar inngått formelt samarbeid på tvers av disse strukturene også, det tenkes spesielt på «Et himmelsk Sidesprang» hvor Sæterstad Gård i «Fjellfolket» har en sentral rolle. Gjennom slike strukturer er «Fjellfolket» blitt kjent med øvrige aktører både innen og utenfor Grane og Hattfjelldal kommune. Dette er aktører som over en tid har «banket på» for å bli en del av «Fjellfolket». Disse aktørene er derfor tatt med i prosjektet. Kommersialisering er et vanskelig ord som kan ha flere betydninger. Vi vil derfor her definere vår betydning av ordet og vise hva vi mer detaljert mener med begrepet «kommersialisering». Gjennom å vise hva vi her legger i ordet, viser vi også hva vi ikke inkluderer av elementer som ville vært naturlig å ta med. Eksempel på dette kan være betydningen av profilering ved hjelp av grafisk profil og merkevarebygging. Et annet eksempel kan være betydningen av design på emballasje nylig synliggjort ved «Lofoten» produktene, hvor produktene ble løftet betydelig rent kommersielt ved at emballasjen ble endret. I denne forbindelsen ble det iverksatt flere samtidige tiltak for å forsterke effekten av «nyheten». Det lyktes de svært godt med. Det er heller ikke meningen å fylle hele begrepet, da ville vi nok brukt langt mer tid og ressurser. Vi skal derimot ta for oss markedsmekanismer og forsøke å gi alle aktører, uavhengig av hvor de er i sine interne prosesser, en oversikt og en forståelse som setter hver enkelt i stand til å selv se signaler og ta i mot gode råd fra leverandører, kunder og øvrige omgivelser. På den måten vil hver deltaker kunne utvikle sin bedrift på sin måte med sterkere fokus på verdiskapning, det tror vi er viktig og riktig. På samme måte vil de selv kunne se hvor de selv ikke strekker til og søke bistand på disse områdene etterhvert som de eventuelt dukker opp. I denne sammenheng er det viktig å belyse Nordlandsmats deltakelse i prosjektet ved daglig leder i tillegg til noen av deres produsenter. Nordlandsmat representant er kontinuerlig i de lokale markedene og vil derfor kunne fortelle hva fingeren på pulsen sier med svært fersk informasjon. Dette er verdifullt da de fleste av slike gjennomganger som dette, inneholder kun «lærer-og-elev-funksjonen» og innehar vanligvis ikke fasit. For mange av de diskusjoner som vil dukke opp under samlingene vil dette være nettopp tilfelle for oss ved Nordlandsmats tilstedeværelse. Riktignok er dette tilfelle kun for gruppe 1 og 4, for gruppe 4 blir StatSkog SF med, men spesielt for matprodusentene i gruppe 1 vil dette være svært positivt da disse sitter nærmest til å øke sine volum på kort sikt. Oppdeling i grupper Deltakende bedrifter deles i tre ulike grupper. Dette gjøres både fordi effekten vil være større og mer personlig i en mindre gruppe enn en større. Men den viktigste årsaken er at aktørene nok har ulike behov og dermed ulike problemstillinger/spørsmål. Vi oppnår dermed en homogenisering av gruppen ved gruppeinndeling. Forutsetningen for aktørene å kunne være med i dette er at hver enkelt aktør har et konkret og målbart ambisjonsnivå. Både når det gjelder omsetning og antallet ansatte. Intensjonen er jo at

13 Side 13 av 31 de skal begynne å omsette varer og tjenester, samt nyansettelser av folk og tjene penger. Etter de beregninger av ambisjonene som foreligger blant deltakerne har prosjektet et potensiale på ansatte. Både Nordlandmat AS og StatSkog SF, er deltakere i prosjektet, og dette sikrer oss både fersk markedsinformasjon og markedsadgang. StatSkogsordningen er også med på finansieringssiden. StatSkogsordningen er et samarbeid mellom Nordland Fylkeskommune og StatSkog SF. Administrative og økonomiske konsekvenser: Rådmannen anbefaler at Formannskapet fondsstyret vedtar en budsjettramme for prosjektet i 2011 på kroner ,00 I den grad vi får tilført midler i 2012 fra de ovennevnte parter, og dette gir et overskudd, vil disse midlene bli tilbakeført til Vefsnafondet. Dette vil vi få dokumentert ved svar på søknaden som nå sendes inn. Foreliggende tall er en ramme for prosjektet Andre tjenester kr Merverdiavgift kr Momskompensasjon kr Bruk av Vefsnafondet kr Prosjekt: 6035 Fjellfolket Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for kommersialisering Matvarer presentasjon 5 130, Samlepost annet forbruks materiell , Opplæring, kurs 1 791, Kjøregodtgjøring 591, Diettgodtgjøring 522, Transport/drift av egne og leide tran 6.727, Andre tjenester, som inngår i egen , Merverdiavgift som gir rett til moms ,70 Sum utgifter ,71 Sum funksjon 325 Tilrettelegging og bistand ,01 Sum prosjekt 6035 Fjellfolket ,01

14 Konklusjon: Fondsstyret bevilger kroner ,00 til prosjektet. Prosjektet finansieres ved Vesfnafondet og det konteres slik: Side 14 av 31 Foreliggende tall er en ramme for prosjektet Andre tjenester kr Merverdiavgift kr Momskompensasjon kr Bruk av Vefsnafondet kr Prosjekt: 6035 Fjellfolket Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for kommersialisering Matvarer presentasjon 5 130, Samlepost annet forbruks materiell , Opplæring, kurs 1 791, Kjøregodtgjøring 591, Diettgodtgjøring 522, Transport/drift av egne og leide tran 6.727, Andre tjenester, som inngår i egen , Merverdiavgift som gir rett til moms ,70 Sum utgifter ,71 Sum funksjon 325 Tilrettelegging og bistand ,01 Sum prosjekt 6035 Fjellfolket ,01 Bent Øverby rådmann

15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 15 av 31 FE-614, TI-&30 10/939 11/3621 Stian Skjærvik FORPROSJEKT -bygging av service-/næringsbygg. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Forprosjektet, datert , for Service-/næringsbygg i Hattfjelldal vedtas som grunnlag for realisering av bygget. Rådmannen gis i oppdrag å forestå realisering av byggeprosjektet med inngåelse av kontrakt med investorer. Kommunens andel av bygget skal begrenses til andelen for realisering av museum i bygget, beregnet til ca. 2,3 mill.kr., samt verdien av tomtearealet. Hattfjelldal kommune er positiv til å forskuttere fylkeskommunens og statens andel av museumsbevilgningen for å få fortgang i realiseringen, dvs. med ca. 4,6 mill.kr. Egen sak om bevilgning fremlegges for kommunestyret når prosjektet skal realiseres Formannskapet Møtebehandling: Det ble lagt frem ny innstilling i møte: 1. Realitetsbehandling av sak 116/11 utsettes. 2. Prosjektgruppa for bygging av servicebygg/næringsbygg bes å komme med en orientering til formannskapet om hvorvidt de ulike interessenters arealbehov kan løses/er vurdert løst med eventuelt utbygging av arealer/bygg i eksisterende sentrum. Ny innstilling enstemmig vedtatt. FS-116/11 Vedtak: 1. Realitetsbehandling av sak 116/11 utsettes. 2. Prosjektgruppa for bygging av servicebygg/næringsbygg bes å komme med en orientering til formannskapet om hvorvidt de ulike interessenters arealbehov kan løses/er vurdert løst med eventuelt utbygging av arealer/bygg i eksisterende sentrum Formannskapet Møtebehandling: Saken utsatt til FS-130/11 Vedtak: Saken utsatt til

16 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 16 av 31 Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet den sak 046/10, forprosjekt for planlegging av service-/forretningsbygg. Det ble fattet følgende vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar gjennomføring av et forprosjekt som vist i skisse til forprosjekt datert , for evt. bygging av et service-/foretningsbygg. Til å sitte i prosjektgruppen inviteres en representant fra hhv.: Hattfjelldal kommune Hattfjelldal Regnskapskontor AS. Helgeland Museum Hatten Bilservice AS Helse Nord. HaG Vekst AS. Drosjesentralen v/ Edel Breivik Rådmannen gjennomfører forprosjektet. Det bevilges kr ,- til dekning av kostnader til forprosjektet, kto Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet kto Forprosjektet skal ta for seg følgende hovedproblemstillinger: Kartlegging og beskrivelse av reelle behov og løsninger for lokaler. Avklare mulige eierskapsmodeller. Vurdere gjennomføring av byggeprosess og arealutnyttelse for området. Vurdere finansiering av bygget. Det er underveis i forprosjektet gitt orientering til formannskapet og kommunestyret om status i arbeidet. Opprinnelig fremdriftsplan hadde sluttdato våren Dette har imidlertid ikke latt seg overholde. I hovedsak skyldes dette manglende kapasitet hos arkitekt. I tillegg har det tatt noe tid å få avklart mulige investorers rolle i fremtidig bygg. Vedlagt ligger forprosjekt oppsummert i eget dokument. For detaljer vises det til dette dokumentet. Forprosjektet er utarbeidet i samarbeid med Lofthus AS. Underveis i arbeidet har drosjesentralen v/edel Breivik avsluttet sin virksomhet. Delen knyttet til turistinformasjon har derfor blitt ivaretatt av kommunen. Helgeland museum har i forprosjektet tatt på seg å bistå med arkitekttjenester for å få laget en romplan. Dette har imidlertid ikke fungert optimalt. Forprosjektet har derfor ikke en entydig og klar romplan. Det er utarbeidet plan som viser en mulig løsning. I tillegg er det laget forslag til fasadeløsninger hvor signalbygg-effekten er vektlagt. Prosjektgruppen har valgt å benytte noen av disse tegningene for å illustrere tenkningen rundt det å skulle få frem en såkalt signalbyggeffekt. Det vil i en prosjekteringsfase bli gått mer detaljert til verks for både å definere romplan (areal-løsninger), fasadeløsninger og driftskonsept. Det er i forprosjektet inngått intensjonsavtaler om leie av arealer i bygget med alle 5 interessentene som ikke er kommunale. Det fremgår av forprosjektet at det legges til grunn en total investeringskostnad på ca. 26,8 mill.kr. og et totalt areal på 1730 m2. Arealbehovet fremkommer som summen av innmeldte behov. Husleien er estimert til ca. kr. 950,- pr. m2. (innbefatter også strøm, snørydding mv.) Evt. tomtekostnad er ikke inkludert. Det er lagt inn avkastningskrav på 11%. Dvs. at investor skal ha en avkastning på 11% for investert sum.

17 Side 17 av 31 Eierskapet til bygget tas ikke stilling til, utover at kommunen bør eie min. 30% gjennom andelen av finansieringsmidler til museum. Forprosjektet har lagt til grunn at bygget skal realiseres ut fra kommersielle interesser. Dvs. at kommunen ikke skal stå som byggherre og eneeier av bygget, men at kommersielle aktører skal bygge og leie ut arealene. Vurdering: Behovet for næringsareal har vært årsaken til at forprosjektet er gjennomført. Forprosjektet viser interessentenes behov og muligheter for videre ekspansjon og utvikling. I bunnen for det hele ligger med andre ord ønsket om å skape flere arbeidsplasser og styrke eksisterende. Detaljene i et byggeprosjekt behandles ikke gjennom forprosjektet, men vil inngå som del av arbeidet med en prosjektering av bygget. Byggherre må ha nær dialog med interessentene og gjøre avklaringer med dem om kvantitet og kvalitet i bygget, fordi disse variablene vil påvirke bygge- og driftskostnadene og dermed husleiekostnadene. Kommunens oppgave i videre arbeid vil være å knytte kontakt med aktører som kan forestå bygging. Hvorvidt kommunen skal inn på eiersiden vil være avhengig av hvilken løsning som velges i realiseringen. Ettersom Helgeland Museum er en av interessentene og kommunen har egeninteresse av at dette tilbudet kommer på plass, så må man vurdere dette særskilt. Byggingen av museumsarealer skjer i dag gjennom en tredelt finansiering hvor staten, fylkeskommunen og kommunen står for 1/3 hver. Maksrammen på disse finansieringspakkene ligger på ca. 7 mill.kr. Kommunens andel vil da være 2,3 mill.kr. I flg. Helgeland Museum ligger en utbygging av avdelingen i Hattfjelldal på en 3.plass i deres prioriteringsliste (gjennomføringsliste). En snarlig realisering vil da antakelig være avhengig av at kommunen forskutterer disse midlene. Basert på interessentenes behov og nødvendigheten av å bygge mer næringsareal bør kommunen vurdere å bære den merkostnaden det vil være å forskuttere disse midlene. Kostnaden vil i tilfelle være rentetapet på ca. 4,6 mill.kr. i kanskje to år, dvs. ca. kr ,-. Gevinsten vil være at bygget kan realiseres fortere. Hvorvidt et service-/næringsbygg også skal inneholde en hotelldel er vanskelig å vurdere. Som det fremgår av forprosjektet er det en rekke fordeler med det å samle mange funksjoner i samme bygg. Fellesfunksjoner i form av resepsjonstjeneste, turistinformasjon, museum mv., gjør det mulig for alle å spare lønnskostnader i tillegg til at det blir mulig å skape hele stillinger og ikke deltidsstillinger som en har vanskeligheter med å rekruttere folk til. Det er gjennom forprosjektstadiet tatt kontakt med kommersielle aktører for få en vurdering av om de ser det som realistisk å bygge et bygg som beskrevet i forprosjektet. Tilbakemeldingene er positive uten at dette legger noen føringer for deres prioriteringer. Kommunen hadde innledningsvis kontakt med Siva (Statens industrivekstanlegg) som da var positive til planene. Lederskifte hos Siva endret imidlertid deres positivitet, slik at foreløpig er Siva ikke lenger blant de potensielle investorene. Administrative og økonomiske konsekvenser: Den økonomiske konsekvensen for kommunen vil være knyttet til den andelen kommunen velger å gå inn med for å realisere bygget. Når museumsfinansieringen skal tas hensyn til bør kommunen eie så stor andel som denne delen av investeringen. Alternativt kan en yte dette som tilskudd til bygg. Dette anbefales ikke fordi eierskapet gir innflytelse over hvordan bygget skal benyttes. Av hensyn til snarlig realisering anbefales det at kommunen forskutterer museumsmidlene, før staten og fylkeskommunen har fått bevilget sine andeler. Kostnaden for dette vil være ca. kr ,- i tapte renteinntekter over to år. Konklusjon:

18 Side 18 av 31 Det anbefales at forprosjektet datert for service-/næringsbygg i Hattfjelldal vedtas som grunnlag for realisering av bygget. Rådmannen gis i oppdrag å forestå fase to av byggeprosjektet med inngåelse av kontrakt med investorer. Kommunens andel av bygget skal begrenses til andelen for realisering av museum i bygget, beregnet til ca. 2,3 mill.kr., samt verdien av tomtearealet til bygg. Hattfjelldal kommune er positiv til å forskuttere fylkeskommunens og statens andel av museumsbevilgningen for å få fortgang i realiseringen. Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet og innarbeides i investeringsbudsjettet for Stian Skjærvik ass. rådmann

19 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 19 av 31 FE-252, FA-C14 11/ /7762 Lise Bråten Søknad om utvidelse av rentefritt lån. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Rådmannens innstilling 1. MOT Hattfjelldal sin søknad om utvidelse av rentefritt lån avslås. 2. Pr. i dag gis det ikke utsettelse på betaling av allerede innvilget lån. 3. Hvis det mottas en ny søknad med budsjett og betalingsplan som viser hvordan lånet kan betales ned, kan saken behandles på nytt Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-131/11 Vedtak: 1. MOT Hattfjelldal sin søknad om utvidelse av rentefritt lån avslås. 2. Pr. i dag gis det ikke utsettelse på betaling av allerede innvilget lån. 3. Hvis det mottas en ny søknad med budsjett og betalingsplan som viser hvordan lånet kan betales ned, kan saken behandles på nytt.

20 Habilitet i forvaltningen: Side 20 av 31 Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I MOT Hattfjelldal Søknad om utvidelse av rentefritt lån Saksopplysninger: MOT ble i kommunestyresak 052/10 innvilget et lån på kr ,- til innkjøp av PA/sceneutstyr. Lånet ble gitt med endelig forfall MOT Hattfjelldal har nå søkt om utvidelse av det tidligere lånet med kr ,-. Utvidelsen begrunnes med ønske om innkjøp av digital mikser og tilbehør. Samtidlig søkes nedbetalingtiden forlenget til Vurdering: Årsaken til at MOT ønsker å gjøre dette innkjøpet, er ønske om å delta på oppsetninger selv, uten behov for eksternt innleie av utstyr. Den mikseren de ønsker å kjøpe, er det ingen av på Helgeland, og det øker deres muligheter for utleie andre steder for å skaffe inntekter. Hattfjelldal kommunes samarbeid med MOT skal snart tas opp til vurdering. Utleie til vinterrockveko var et av argumentene til det første lånet. I kommunestyresak 108/11 er det nå vedtatt at vinterrockveko ikke blir arrangert vinteren 2011/2012. Søknaden inneholder ikke noe budsjett, eller betalingsplan, som viser hvordan eventuelt lån skal kunne nedbetales. Det er fortsatt 1 ½ år til endelig forfall på lånet. Det er for tidlig nå å gi en utsettelse av forfallsdatoen. MOT får heller komme tilbake med en søknad om dette, hvis situasjonen tilsier det når forfallsdatoen nærmer seg. Administrative og økonomiske konsekvenser: Konklusjon: Ut fra dette vurderes det slik at MOT Hattfjelldal sin søknad om utvidelse av rentefritt lån bør avslås. Lise Bråten konsulent

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant)

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant) Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: Forfall: Vara: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 57

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 57 Hattfjelldal kommune Side 1 av 57 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17 Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 19:00-22:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36 Hattfjelldal kommune Side 1 av 36 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok For Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26. Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara.

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant)

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer