Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 31 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 18:00-21:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SV - Bjørnar Hansen (representant) SP - Mirjam Holta (representant) SP - Harald Lie (representant) Forfall: Vara: Fra administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Ann-Kristin N. Rustad Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 127/11 Utbygging av aksessnett fiber i Hattfjelldal 128/11 Plan for uteområde ved Hattfjelldal oppvekstsenter - Hattfjelldal aktivitetspark 129/11 Komersialisering av Fjellfolket 130/11 FORPROSJEKT -bygging av service-/næringsbygg. 131/11 Søknad om utvidelse av rentefritt lån. 132/11 Politisk godtgjørelse 133/11 Hybelboere mindreårige flyktninger 134/11 Gjennomgang og eventuell antakelse av tilbud på preparering av snøscooterløyper i Hattfjelldal kommune Underskrifter:

2 Side 2 av 31 Orienteringssaker: Ordfører la følgende fram i møtet: Prestegården: Det ble arrangert folkemøte 4. desember hvor ett av temaene var prestegården. Opplysningsvesenets fond er åpne for et evt. salg av prestegården til en evt.stiftelse. Det kom frem på møtet at det ikke var noen interesse for det. Ved et evt. kjøp vil kommunen være pliktig til å skaffe prestebolig. Ordfører vil gi tilbakemelding til Opplysningsvesenets fond om at kommunen ikke er interessert i kjøp av boligen. 150 års jubileum: Opprusting av samfunnshuset i forbindelse med jubileumsfeiringen. Komiteen for 150 års jubileet til Hattfjelldal kommune kom med en henvendelse til formannskapet om de var interessert i en dugnad for å få samfunnshuset oppusset. Det ble også i denne forbindelse etterspurt om kommunen kunne bistå økonomisk til innkjøp av materialer og utstyr. Det ble foreslått at Frivilligsentralen skulle stå som koordinator for dugnaden. Det er ønskelig å starte oppussingen i januar, forslag for oppstart Dugnaden skal foregå i tidsrommet januar mars. Gymsalen blir stengt for all bruk i dette tidsrommet. Det vil bli sagt opp avtaler i forbindelse med disponeringsplanen. Administrasjonen ved NTK- avdelingen skal lage en beskrivelse av hva som bør gjøres, samt lage sak til formannskapsmøtet i januar for de økonomiske kostnadene. Scenetak på torget: 150 års komiteen ønsker at scenetaket blir ferdigstilt til jubileumsfeiringen. Beskrivelse av scenetak ønskes annonsert på anbud. Anbudsbeskrivelsen blir laget med de grunnleggende krav, med kriterier for pris og estetikk. Det er beregnet kr ,- til ferdigstillelse av taket. Beskrivelsen skal opp i formannskapsmøtet Planprogram til regional plan for Vefsna: Høringsfrist 13. januar. Formannskapet vil komme med en uttalelse til planprogrammet i januar. Ordfører sender brev til fylket og orienterer om at uttalelsen fra Hattfjelldal kommune vil bli behandlet i kommunen etter fristen januar vil ordførerne i Grane, Vefsn og Hattfjelldal ha ordførermøte, og de vil sannsynligvis også komme med en uttalelse. Rådmannen la følgende fram i møtet: Samhandlingsreformen: Rådmannen har vært i samarbeidsmøte i dag. Utkast av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale 1,3,5 og 11 ble utdelt. Det har blitt satt ned et forhandlingsutvalg på fem personer. De skal sikre bedre avtaler mellom Helgelandssykehuset og kommunene. Det politiske forumet vil bli løpende orientert om fremgangen av avtalene. Avtalene har som målsetting å være lik for alle 18 kommunene.

3 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 3 av 31 FE / /7490 Stian Skjærvik Utbygging av aksessnett fiber i Hattfjelldal Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar prosjekt med utbygging av aksessnettet, som vist i prosjektbeskrivelse datert , med slik oppsatt kostnader: Personalkostnader Utstyr Slange-/fiberlegging Mva SUM Prosjektet finansieres slik: Momskompensasjon Eksternt tilskudd Tilknytningsavgifter kunder (del av komm.egenandel) Kommunal egenandel SUM Kommunestyret vedtar å forskuttere de eksterne tilskuddene for å sikre fremdriften i prosjektet Formannskapet Møtebehandling: Saken utsettes til FS-119/11 Vedtak: Saken utsettes til Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-127/11 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar prosjekt med utbygging av aksessnettet, som vist i prosjektbeskrivelse datert , med slik oppsatt kostnader: Personalkostnader Utstyr Slange-/fiberlegging Mva SUM

4 Prosjektet finansieres slik: Side 4 av Momskompensasjon Eksternt tilskudd Tilknytningsavgifter kunder (del av komm.egenandel) Kommunal egenandel SUM Kommunestyret vedtar å forskuttere de eksterne tilskuddene for å sikre fremdriften i prosjektet.

5 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 5 av 31 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Prosjektbeskrivelse utbygging aksessnett i Hattfjelldal nov 11.doc Saksopplysninger: Det vises til sak vedr. utbygging av fiber i Hattfjelldal i f.sak 026/11, k.sak 036/11 og f.sak 097/11. Nevnte saker omfatter utbygging av stamfiber mellom riksgrensen og Hattfjelldal rådhus. Formannskapsak 097/11 omfatter gjennomføring av pilotprosjekt for legging av fiber i aksessnett, som grunnlag for testing av stamfiberløsningen over riksgrensen. Stamfiberen er grunnlaget for høyhastighets bredbånd til alle bedrifter og private kunder i Hattfjelldal. For å få frem bredbåndssignalet er man avhengig av å bygge ut et aksessnett (spredenett) for at alle kunder skal kunne tilkoble seg nettet. Vedlagt ligger prosjektbeskrivelse for hvordan utbyggingen av aksessnettet er tenkt gjennomført. Som det fremgår må nettet bygges ut med utgangspunkt i noden (koblingspunkt benevnt som HK i prosjektbeskrivelsen) i Hattfjelldal rådhus. Dvs. at alle kunder får sitt signal via samme koblingspunkt. Herfra bygges da spredenettet ut til den enkelte bygning/bolig. Fiberen vil i hovedsak bli pløyd eller gravd ned i de kommunale veiene. Det skal legges vekt på løsninger som gir full dekning i sentrumsområdet og samtidig gir mest mulig redundans (leveringssikkerhet). Videre utbygging i uprioritert rekkefølge skjer da slik med oppstart i sentrum hvor man når flest kunder raskt: Trase fra HK i terreng mot Sameskolen, videre opp mot Toppenveien med ende ved slutt Hotellveien. Trase fra HK mot Trofors med tilførsel til butikker og nytt forretningsområde i sentrum, videreført til industriområde på Finnmomyra. Denne videreføres senere mot Trofors, med avtapping mot Åkervik. Trase fra HK opp Kalkviks vei med avgreining Nyborgveien/ Bj.Aaslidsvei til Sollia byggefelt, samt videreført mot skolen/svean og Samisk Kultursenter. Trase fra tappepunkt Arborkryss med avgreining til industriområdet Arbor og videreføring mot Susendal. Avgreining til Haugveien/Elveveien,samt redundans til Bj. Aaslidsvei. Trase fra Arborkryss til B-feltet (ferdigstillelse videre fra Pilot), videreført til Haugenfelt og derfra videre til Sørvollen og Susendal. Tappepunkt Rv 73 mot Valmåsen med dekning av dette området samt nederste gård i Oladalen. Videre opp Fv 294 med føring langs vei til Gardsmark. Hovedfiber deles ved kryss Vonheim opp mot Rv 73 til Seteren og videre mot Krutfjell med tappepunkt til Varntresk i kryss Krutå. Som nevnt i sak 097/11 er utbyggingen av aksessnett et omfattende prosjekt å gjennomføre, hvor det kreves grundig planlegging for god gjennomføring, samt god kostnadsplanlegging og finansiering av prosjektet. Dette vil være et arbeid som tar noe tid å gjennomføre både hva gjelder beskrivelser, dokumentasjon, finansiering, innkjøp og gjennomføring.

6 Prosjektkostnaden er beregnet med bakgrunn i erfaringstall fra utbygging av stamfiber. Totalkostnaden er slik: Personalkostnader Utstyr Slangelegging Blåsing/sveising av fiber Uforutsett Mva SUM Finansieringen planlegges slik: Side 6 av 31 Finansiering. Momskompensasjon Eksternt tilskudd Tilknytningsavgifter kunder (del av komm.egenandel) Kommunal egenandel SUM Det legges til grunn et nivå på tilknytningsavgiftene som er tilnærmet nivået som kommersielle aktører krever i områder av Helgelandsregionen hvor de har funnet det interessant å bygge ut. Antallet kunder er selvsagt usikkert, så inntekten er basert på et anslag. En vil også søke om tilskudd fra bl.a. Partnerskap Indre Helgeland og Nordland fylkeskommune. Ettersom tilsagn på tilskudd fra eksterne givere tidligst vil komme ut på vinteren 2012, vil det være en fordel om kommunestyret sa seg villig til å forskuttere midlene. Skal man avvente evt. tilsagn vil en planlagt byggestart våren 2012 være mer usikker. Eierskapet til aksessnettet skal være kommunalt. Dvs. at det er kommunens ansvar å drifte og vedlikeholde nettet. Dette arbeidet kan selvsagt kjøpes helt eller delvis av eksterne firma. Nettet skal være åpent tilgjengelig for alle tjenesteleverandører. Prisstrukturen skal være lik for alle. Prisene for leie av fiber, tilknytningsavgifter, leie av svartfiber mv., bør godkjennes av formannskapet før aksessnettet formelt åpnes. Bakgrunnen for at kommunen selv har besluttet å forestå fiberutbyggingen er, som tidligere nevnt, at det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge og drifte fiber i kommunen. Dvs. at det trolig ikke vil være direkte lønnsom å drifte fibernettet. Prosjektet med utbygging av aksessnettet vil redegjøre for forretningsmodellen som skal benyttes. Sak vedr. forretningsmodellen fremmes til politisk behandling sammen med prisstrukturen. Vurdering: Utbyggingen av aksessnettet/spredenettet kommer som en konsekvens av at stamfiberen er lagt ferdig. Bredbåndsignalene skal nå tilgjengeliggjøres for bedrifter, offentlige kontorer/etater/skoler og private brukere, og nytteverdien skal tas i bruk. Behovet for fiber (høyhastighets bredbånd) synliggjøres stadig vekk og etterspørselen er derfor voksende. Administrasjonen har så langt vært tilbakeholdne med å markedsføre prosjektet. Dette for ikke å skape for store forventninger, samt at fremdriften har vært litt usikker. Spesielt ettersom byggingen har pågått langt utover førjulsvinteren og faren for snø og frost har vært stor. Når pilotprosjektet er i gang og de første kundene testkjører fiberforbindelsen, kan man være mer aktiv i informasjonen og senere markedsføringen av tilbudet. Kostnadsnivået i dette prosjektet er basert på erfaringstall fra stamfiberprosjektet. Det prosjektet har gitt nyttig erfaring i planlegging og gjennomføringen. Det vil fortsatt være usikkerhet tilknyttet sluttkostnadene ettersom prosjektet skal ut på anbud.

7 Side 7 av 31 Tidsplanen i for full utbygging av aksessnettet i Hattfjelldal er usikker. I dette prosjektet er det kun utbygging av sentrum i Hattfjelldal som inngår. Deretter kan en vurdere en fase to med utbygging til nærliggende grender som Oladalen, Valmåsen, Steinbakken-Brennbakken, o.a. I dette prosjektet ligger altså kun kostnader til utbygging av sentrumsområdet. Hvis mulig innenfor denne kostnadsrammen vil en forsøke nå andre deler av kommunen også. Det er allerede er lagt slanger fra rådhuset til Varntreskkrysset, til Oladalen med avgreining til Steinsletten, og til Valmåsbrua. Administrative og økonomiske konsekvenser: De administrative konsekvensene av denne type prosjektarbeid, har gjennom arbeidet med stamfiberprosjektet, vist seg å være større enn først antatt. Arbeidet med planlegging, prosjektstyring og byggeledelse i stamfiberprosjektet har tatt langt mer tid enn antatt. Det er derfor i prosjekt Aksessnett, lagt inn en personellressurs tilsvarende 50 % stilling i hele De økonomiske konsekvensene er samlet kr. 3,6 mill. inkl. mva. Kommunens andel av dette er kr. 1,48 mill., herav ca. kr ,- i anslåtte tilknytningsavgifter. Netto kan kommunens kostnader da bli ca. 1 mill.kr. Av hensyn til fremdriften bør nok kommunestyret vedta å forskuttere eksterne tilskudd. Konklusjon: Prosjektet med utbygging av aksessnettet, som videre oppfølging av prosjektet med utbygging av stamfiberen, bør godkjennes med en samlet kostnadsramme på kr. 3,6 mill.kr. inkl. mva. (ca.kr.3 mill. eks.mva.). Prosjektet gjennomføres i hht. prosjektbeskrivelse datert Stian Skjærvik ass. rådmann

8 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 8 av 31 FA-C10 09/21 11/7468 Stian Skjærvik Plan for uteområde ved Hattfjelldal oppvekstsenter - Hattfjelldal aktivitetspark Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar tiltakene innarbeides i økonomiplanen som vist i denne tabellen og i samsvar med beskrivelsene for hvert enkelt tiltak: Tiltak Kommunal egenandel Foreslått bygget Aktivitetsanlegg Kr , Paviljong Kr , Isflate med vanningsanlegg Kr , Skateboardanlegg Kr , Formannskapet Møtebehandling: Saken utsettes til FS-120/11 Vedtak: Saken utsettes til Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-128/11 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar tiltakene innarbeides i økonomiplanen som vist i denne tabellen og i samsvar med beskrivelsene for hvert enkelt tiltak: Tiltak Kommunal egenandel Foreslått bygget Aktivitetsanlegg Kr , Paviljong Kr , Isflate med vanningsanlegg Kr , Skateboardanlegg Kr ,- 2013

9 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 9 av 31 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel aktivitetsanlegg.doc Isflate.doc paviljong.doc skateboard.doc Saksopplysninger: Kommunestyret fattet den følgende vedtak: KS-048/10 Vedtak: 1. Plan for uteområdet godkjennes for videre arbeid med uteområdet rundt Hattfjelldal skole. Det utarbeides forprosjekt i samsvar med økonomireglementets bestemmelser, hvor deltiltak prioriteres og kostnadsoverslag og finansiering innarbeides. Det legges til grunn en gjennomføringsperiode på inntil 5 år. 2. Det utarbeides forprosjekt for renovering og oppgradering av fasade på Hattfjelldal skoles hovedbygg. Tiltak for denne investeringen fremmes gjennom behandlingen av budsjett og økonomiplan for Med bakgrunn i vedtakets pkt. 1 har rådmannen nedsatt en arbeidsgruppe til å gjennomgå skisseprosjektet Plan for uteområdet med mandat å utrede og prioritere en del tiltak for bygging. Arbeidsgruppen har bestått av Lilian Sætern, Wenche Valen, Kjetil Sjåvik, Karl Olav Bostad og Stian Skjærvik. Basert på de 24 tiltakene som var skissert i plan for uteområdet har gruppen valgt å prioritere 6 tiltak for gjennomføring i denne omgang. Tiltaket Sandvolleyballbane ble vedtatt av kommunestyret i juni i år. Tiltaket Klatrejungel ble i 2011 gitt tilsagn om nærmiljøanleggsmidler på kr ,- og foreslås innarbeidet i investeringsbudsjettet for (se egen sak). De øvrige fire tiltakene er som følger: Tiltak Kommunal egenandel Foreslått bygget Aktivitetsanlegg Kr , Paviljong Kr , Isflate med vanningsanlegg Kr , Skateboardanlegg Kr , Se vedlegg for nærmere beskrivelse av tiltakene. Vurdering: Hattfjelldal aktivitetspark ble i grunnen påbegynt med utbyggingen av aktivitetsapparater i Hattfjelldal barnehage. Videre utbygging av nye apparater må derfor betraktes som en utvidelse av aktivitetsparken når aktivitetene ligger i samme området. Området har og er fortsatt et byggeområde med pågående arbeid med fotballbane og snarlig sandvolleyballbane og evt. Klatrejungel. Ved ferdigstilling av disse anleggene vil området fremstå som et veldig bra område for lek og idrett. Av økonomiske hensyn og av hensyn til omfanget av byggeaktiviteten, foreslås disse fire tiltakene innarbeidet i økonomiplanen fra Administrative og økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvensene av vil i gjennomføringen være betaling av kommunale egenandeler, dersom man forutsetter at tiltakene skal delfinansieres av eksterne tilskudd og dels dugnad. I driftsfasen vil det påløpe noe vedlikeholdskostnader og kostnader med tilsyn og kontroll. Konklusjon: Det anbefales at nevnte tiltak innarbeides i økonomiplanen for 2013 og Stian Skjærvik ass. rådmann

10 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 10 av 31 FE / /7519 Bent Øverby Komersialisering av Fjellfolket Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Formannskapet /11 Rådmannens innstilling Fondsstyret bevilger kroner ,00 til prosjektet. Prosjektet finansieres ved «Vesfnafondet» og det konteres slik: Foreliggende tall er en ramme for prosjektet Andre tjenester kr Merverdiavgift kr Momskompensasjon kr Bruk av Vefsnafondet kr Formannskapet Møtebehandling: Saken utsettes til FS-123/11 Vedtak: Saken utsettes til Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-129/11 Vedtak: Fondsstyret bevilger kroner ,00 til prosjektet. Prosjektet finansieres ved «Vefsnafondet» og det konteres slik: Foreliggende tall er en ramme for prosjektet Andre tjenester kr Merverdiavgift kr Momskompensasjon kr Bruk av Vefsnafondet kr

11 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet Side 11 av 31 Saksopplysninger: Den foreliggende saken er en satsing som er kommet i kjølvannet av prosjektene Liv i Fjøsan, Bolyst og en rekke søknader fra deltakere i Fjellfolket BA om utvikling og kommersialisering. Gjennom disse prosjektene fikk vi innspill til tiltak som etablerere og næringsdrivende anbefalte at man viet oppmerksomhet mot. Det ble en rekke tiltak, og for å få en samkjøring, og effektiv utnyttelse av de ressurser kommunen besitter, samt å få dette koordinert med Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelingen, Grane kommune, Statskog SF, Nordland Fylkeskommune samt Indre Helgeland Regionråd. Arbeidet har krevet en betydelig innsats over tid og vi legger dette nå for kommunen. Prosjektet er konsentrert rundt Fjellfolket BA og deres medlemmer. Det hele startet med en omfattende søknad om støtte til utvikling fra Trine og Morten Bolstad, Furuheim gård, som på vegne av Fjellfolket BA søkte prosjektmidler hos kommunen. Søknaden var meget omfattende, og den ble sendt til kommunene Hattfjelldal og Grane. Kommunene ble søkt om kroner ,00 hver. Grane behandlet søknaden og sagt at de er positive til søknaden men vi avvente Hattfjelldals behandling. Søknaden hadde en slik art og karakter at den ikke rent umiddelbart kunne behandles av kommunen alene. Vi avholdt to møter med Innovasjon Norge her i Hattfjelldal for nærmere avklaring av søknaden. Videre har det vært avholdt møter med Fylkesmannen i Nordland ved landbruksavdelingen og innovasjon Norge i Bodø. Parallelt med dette er det avholdt en rekke møter og avklaringer med Fjellfolket BA, både så vel selskapet som de enkelte aktørene. Man er nå kommet så langt at deltakerne er orientert for oppgaven, og det som Innovasjon Norge uttrykker det presist og enkelt. Dette er siste mulighet. Heretter må de stå på egne ben. Konkret om prosjektet nedenfor. Vi er nå kommet så langt at den endelige søknad kan sendes til Innovasjon Norge. Søknaden inneholder alle de aspekter som Innovasjon Norge, Fylkesmannen, StatSkogsordningen og regionen har bedt om. Hver enkelt av deltakerne må blant annet forplikte seg til et konkret ambisjonsnivå, med omsetning, årsverk med videre. Denne forpliktelse må på plass før at de kan få adgang til prosjektet. Foreligger ikke denne forpliktelse blir de ikke med i prosjektet. Innovasjon Norge har godkjent at Hattfjelldal kommune kan stå som koordinator og prosjektleder for det hele. Støtten som det skal ytes overfor prosjektet vil bli koordinert av kommunen til de enkelte deltakere. Kommunen Grane og Hattfjelldal inviteres til deltakelse i prosjektet med kroner ,00 hver. Ikke som tidligere med ,00. Vi har lykkes å ta ut en stordriftsfordel, som reduserer prosjektkostnadene i betydelig grad. Rådmannen har ingen tvil om at prosjektet vil bli godt gjennomført. Prosjektet vil bli ledet av Lofthus as. Den prosess som er kjørt med deltakerne i forkant for saksfremlegget er omfattende og dyptgående, og har involvert samtlige. Vurdering: Juni 2006 ble Fjellfolket Helgeland stiftet med 11 selskaper som andelshavere. Fjellfolket Helgeland («Fjellfolket») utvikler en merkevare innen småskala matproduksjon og opplevelsesprodukter. «Fjellfolket» har i denne forbindelse fått utarbeidet en profilhåndbok med logo og øvrig visuelt inntrykk, og har i hovedsak vært et koordinerende organ for innkjøp av materiell og for markedsføring. «Fjellfolket» har samlet seg rundt følgende verdigrunnlag: «I Grane og Hattfjelldal tilbyr vi en smak av det beste fra Helgelands fjellverden. De store, frodige og flotte fjellområdene, har gitt tilgang på de ypperste råvarer og opplevelser. Omtanke for naturen, tradisjoner og et levende sørsamisk og norsk nybyggermiljø i grensetraktene, er noe av hemmeligheten bak vårt tilbud».

12 Side 12 av 31 I dag er situasjonen den at tre (3) av aktørene, Sæterstad Gård, Strandli Gård og Furuheim Gård, er kommet langt og kan i varierende grad leve av sine produkter, varer og tjenester. Øvrige deltakere i «Fjellfolket» henger noe etter og skillene blir stadig større. Etter at de to (2) største aktørene innen matproduksjon; Sæterstad- og Strandli Gård, har konsentrert sin salgs- og logistikk (distribusjon) innsats gjennom Nordlandsmat AS, er skillene i ferd med å bli større. Hattfjelldal og Grane kommune har et bredt og variert næringsliv og industri med Arbor Hattfjelldal AS og Norgesvinduet AS som de største private aktørene. I tillegg til småindustri og småskala håndverk, er det først og fremst «Fjellfolket» som representerer det største potensialet for utvikling av bærekraftige langsiktige private arbeidsplasser. Begge er innlandskommuner, faktisk de eneste på Helgeland, noe som vises i den småskala matproduksjonen hvor rike tradisjoner for konservering og produksjon av mat, fortsatt benyttes. «Fjellfolket» er i dag fordelt over begge kommuner men samlet i en geografisk og fagmessig klynge som innbyr til økende grad av samarbeid. Vi er derfor spesielt glade for at vi i dette prosjektet får spille på lag med Nordlandsmat AS som en faktisk, og for fremtiden, enda større distributør for «Fjellfolket». Gjennom Nordlandsmat AS er flere av aktørene blitt kjent med andre småskala mat- og opplevelsesprodusenter, enkelte har sågar inngått formelt samarbeid på tvers av disse strukturene også, det tenkes spesielt på «Et himmelsk Sidesprang» hvor Sæterstad Gård i «Fjellfolket» har en sentral rolle. Gjennom slike strukturer er «Fjellfolket» blitt kjent med øvrige aktører både innen og utenfor Grane og Hattfjelldal kommune. Dette er aktører som over en tid har «banket på» for å bli en del av «Fjellfolket». Disse aktørene er derfor tatt med i prosjektet. Kommersialisering er et vanskelig ord som kan ha flere betydninger. Vi vil derfor her definere vår betydning av ordet og vise hva vi mer detaljert mener med begrepet «kommersialisering». Gjennom å vise hva vi her legger i ordet, viser vi også hva vi ikke inkluderer av elementer som ville vært naturlig å ta med. Eksempel på dette kan være betydningen av profilering ved hjelp av grafisk profil og merkevarebygging. Et annet eksempel kan være betydningen av design på emballasje nylig synliggjort ved «Lofoten» produktene, hvor produktene ble løftet betydelig rent kommersielt ved at emballasjen ble endret. I denne forbindelsen ble det iverksatt flere samtidige tiltak for å forsterke effekten av «nyheten». Det lyktes de svært godt med. Det er heller ikke meningen å fylle hele begrepet, da ville vi nok brukt langt mer tid og ressurser. Vi skal derimot ta for oss markedsmekanismer og forsøke å gi alle aktører, uavhengig av hvor de er i sine interne prosesser, en oversikt og en forståelse som setter hver enkelt i stand til å selv se signaler og ta i mot gode råd fra leverandører, kunder og øvrige omgivelser. På den måten vil hver deltaker kunne utvikle sin bedrift på sin måte med sterkere fokus på verdiskapning, det tror vi er viktig og riktig. På samme måte vil de selv kunne se hvor de selv ikke strekker til og søke bistand på disse områdene etterhvert som de eventuelt dukker opp. I denne sammenheng er det viktig å belyse Nordlandsmats deltakelse i prosjektet ved daglig leder i tillegg til noen av deres produsenter. Nordlandsmat representant er kontinuerlig i de lokale markedene og vil derfor kunne fortelle hva fingeren på pulsen sier med svært fersk informasjon. Dette er verdifullt da de fleste av slike gjennomganger som dette, inneholder kun «lærer-og-elev-funksjonen» og innehar vanligvis ikke fasit. For mange av de diskusjoner som vil dukke opp under samlingene vil dette være nettopp tilfelle for oss ved Nordlandsmats tilstedeværelse. Riktignok er dette tilfelle kun for gruppe 1 og 4, for gruppe 4 blir StatSkog SF med, men spesielt for matprodusentene i gruppe 1 vil dette være svært positivt da disse sitter nærmest til å øke sine volum på kort sikt. Oppdeling i grupper Deltakende bedrifter deles i tre ulike grupper. Dette gjøres både fordi effekten vil være større og mer personlig i en mindre gruppe enn en større. Men den viktigste årsaken er at aktørene nok har ulike behov og dermed ulike problemstillinger/spørsmål. Vi oppnår dermed en homogenisering av gruppen ved gruppeinndeling. Forutsetningen for aktørene å kunne være med i dette er at hver enkelt aktør har et konkret og målbart ambisjonsnivå. Både når det gjelder omsetning og antallet ansatte. Intensjonen er jo at

13 Side 13 av 31 de skal begynne å omsette varer og tjenester, samt nyansettelser av folk og tjene penger. Etter de beregninger av ambisjonene som foreligger blant deltakerne har prosjektet et potensiale på ansatte. Både Nordlandmat AS og StatSkog SF, er deltakere i prosjektet, og dette sikrer oss både fersk markedsinformasjon og markedsadgang. StatSkogsordningen er også med på finansieringssiden. StatSkogsordningen er et samarbeid mellom Nordland Fylkeskommune og StatSkog SF. Administrative og økonomiske konsekvenser: Rådmannen anbefaler at Formannskapet fondsstyret vedtar en budsjettramme for prosjektet i 2011 på kroner ,00 I den grad vi får tilført midler i 2012 fra de ovennevnte parter, og dette gir et overskudd, vil disse midlene bli tilbakeført til Vefsnafondet. Dette vil vi få dokumentert ved svar på søknaden som nå sendes inn. Foreliggende tall er en ramme for prosjektet Andre tjenester kr Merverdiavgift kr Momskompensasjon kr Bruk av Vefsnafondet kr Prosjekt: 6035 Fjellfolket Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for kommersialisering Matvarer presentasjon 5 130, Samlepost annet forbruks materiell , Opplæring, kurs 1 791, Kjøregodtgjøring 591, Diettgodtgjøring 522, Transport/drift av egne og leide tran 6.727, Andre tjenester, som inngår i egen , Merverdiavgift som gir rett til moms ,70 Sum utgifter ,71 Sum funksjon 325 Tilrettelegging og bistand ,01 Sum prosjekt 6035 Fjellfolket ,01

14 Konklusjon: Fondsstyret bevilger kroner ,00 til prosjektet. Prosjektet finansieres ved Vesfnafondet og det konteres slik: Side 14 av 31 Foreliggende tall er en ramme for prosjektet Andre tjenester kr Merverdiavgift kr Momskompensasjon kr Bruk av Vefsnafondet kr Prosjekt: 6035 Fjellfolket Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for kommersialisering Matvarer presentasjon 5 130, Samlepost annet forbruks materiell , Opplæring, kurs 1 791, Kjøregodtgjøring 591, Diettgodtgjøring 522, Transport/drift av egne og leide tran 6.727, Andre tjenester, som inngår i egen , Merverdiavgift som gir rett til moms ,70 Sum utgifter ,71 Sum funksjon 325 Tilrettelegging og bistand ,01 Sum prosjekt 6035 Fjellfolket ,01 Bent Øverby rådmann

15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 15 av 31 FE-614, TI-&30 10/939 11/3621 Stian Skjærvik FORPROSJEKT -bygging av service-/næringsbygg. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Forprosjektet, datert , for Service-/næringsbygg i Hattfjelldal vedtas som grunnlag for realisering av bygget. Rådmannen gis i oppdrag å forestå realisering av byggeprosjektet med inngåelse av kontrakt med investorer. Kommunens andel av bygget skal begrenses til andelen for realisering av museum i bygget, beregnet til ca. 2,3 mill.kr., samt verdien av tomtearealet. Hattfjelldal kommune er positiv til å forskuttere fylkeskommunens og statens andel av museumsbevilgningen for å få fortgang i realiseringen, dvs. med ca. 4,6 mill.kr. Egen sak om bevilgning fremlegges for kommunestyret når prosjektet skal realiseres Formannskapet Møtebehandling: Det ble lagt frem ny innstilling i møte: 1. Realitetsbehandling av sak 116/11 utsettes. 2. Prosjektgruppa for bygging av servicebygg/næringsbygg bes å komme med en orientering til formannskapet om hvorvidt de ulike interessenters arealbehov kan løses/er vurdert løst med eventuelt utbygging av arealer/bygg i eksisterende sentrum. Ny innstilling enstemmig vedtatt. FS-116/11 Vedtak: 1. Realitetsbehandling av sak 116/11 utsettes. 2. Prosjektgruppa for bygging av servicebygg/næringsbygg bes å komme med en orientering til formannskapet om hvorvidt de ulike interessenters arealbehov kan løses/er vurdert løst med eventuelt utbygging av arealer/bygg i eksisterende sentrum Formannskapet Møtebehandling: Saken utsatt til FS-130/11 Vedtak: Saken utsatt til

16 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 16 av 31 Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet den sak 046/10, forprosjekt for planlegging av service-/forretningsbygg. Det ble fattet følgende vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar gjennomføring av et forprosjekt som vist i skisse til forprosjekt datert , for evt. bygging av et service-/foretningsbygg. Til å sitte i prosjektgruppen inviteres en representant fra hhv.: Hattfjelldal kommune Hattfjelldal Regnskapskontor AS. Helgeland Museum Hatten Bilservice AS Helse Nord. HaG Vekst AS. Drosjesentralen v/ Edel Breivik Rådmannen gjennomfører forprosjektet. Det bevilges kr ,- til dekning av kostnader til forprosjektet, kto Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet kto Forprosjektet skal ta for seg følgende hovedproblemstillinger: Kartlegging og beskrivelse av reelle behov og løsninger for lokaler. Avklare mulige eierskapsmodeller. Vurdere gjennomføring av byggeprosess og arealutnyttelse for området. Vurdere finansiering av bygget. Det er underveis i forprosjektet gitt orientering til formannskapet og kommunestyret om status i arbeidet. Opprinnelig fremdriftsplan hadde sluttdato våren Dette har imidlertid ikke latt seg overholde. I hovedsak skyldes dette manglende kapasitet hos arkitekt. I tillegg har det tatt noe tid å få avklart mulige investorers rolle i fremtidig bygg. Vedlagt ligger forprosjekt oppsummert i eget dokument. For detaljer vises det til dette dokumentet. Forprosjektet er utarbeidet i samarbeid med Lofthus AS. Underveis i arbeidet har drosjesentralen v/edel Breivik avsluttet sin virksomhet. Delen knyttet til turistinformasjon har derfor blitt ivaretatt av kommunen. Helgeland museum har i forprosjektet tatt på seg å bistå med arkitekttjenester for å få laget en romplan. Dette har imidlertid ikke fungert optimalt. Forprosjektet har derfor ikke en entydig og klar romplan. Det er utarbeidet plan som viser en mulig løsning. I tillegg er det laget forslag til fasadeløsninger hvor signalbygg-effekten er vektlagt. Prosjektgruppen har valgt å benytte noen av disse tegningene for å illustrere tenkningen rundt det å skulle få frem en såkalt signalbyggeffekt. Det vil i en prosjekteringsfase bli gått mer detaljert til verks for både å definere romplan (areal-løsninger), fasadeløsninger og driftskonsept. Det er i forprosjektet inngått intensjonsavtaler om leie av arealer i bygget med alle 5 interessentene som ikke er kommunale. Det fremgår av forprosjektet at det legges til grunn en total investeringskostnad på ca. 26,8 mill.kr. og et totalt areal på 1730 m2. Arealbehovet fremkommer som summen av innmeldte behov. Husleien er estimert til ca. kr. 950,- pr. m2. (innbefatter også strøm, snørydding mv.) Evt. tomtekostnad er ikke inkludert. Det er lagt inn avkastningskrav på 11%. Dvs. at investor skal ha en avkastning på 11% for investert sum.

17 Side 17 av 31 Eierskapet til bygget tas ikke stilling til, utover at kommunen bør eie min. 30% gjennom andelen av finansieringsmidler til museum. Forprosjektet har lagt til grunn at bygget skal realiseres ut fra kommersielle interesser. Dvs. at kommunen ikke skal stå som byggherre og eneeier av bygget, men at kommersielle aktører skal bygge og leie ut arealene. Vurdering: Behovet for næringsareal har vært årsaken til at forprosjektet er gjennomført. Forprosjektet viser interessentenes behov og muligheter for videre ekspansjon og utvikling. I bunnen for det hele ligger med andre ord ønsket om å skape flere arbeidsplasser og styrke eksisterende. Detaljene i et byggeprosjekt behandles ikke gjennom forprosjektet, men vil inngå som del av arbeidet med en prosjektering av bygget. Byggherre må ha nær dialog med interessentene og gjøre avklaringer med dem om kvantitet og kvalitet i bygget, fordi disse variablene vil påvirke bygge- og driftskostnadene og dermed husleiekostnadene. Kommunens oppgave i videre arbeid vil være å knytte kontakt med aktører som kan forestå bygging. Hvorvidt kommunen skal inn på eiersiden vil være avhengig av hvilken løsning som velges i realiseringen. Ettersom Helgeland Museum er en av interessentene og kommunen har egeninteresse av at dette tilbudet kommer på plass, så må man vurdere dette særskilt. Byggingen av museumsarealer skjer i dag gjennom en tredelt finansiering hvor staten, fylkeskommunen og kommunen står for 1/3 hver. Maksrammen på disse finansieringspakkene ligger på ca. 7 mill.kr. Kommunens andel vil da være 2,3 mill.kr. I flg. Helgeland Museum ligger en utbygging av avdelingen i Hattfjelldal på en 3.plass i deres prioriteringsliste (gjennomføringsliste). En snarlig realisering vil da antakelig være avhengig av at kommunen forskutterer disse midlene. Basert på interessentenes behov og nødvendigheten av å bygge mer næringsareal bør kommunen vurdere å bære den merkostnaden det vil være å forskuttere disse midlene. Kostnaden vil i tilfelle være rentetapet på ca. 4,6 mill.kr. i kanskje to år, dvs. ca. kr ,-. Gevinsten vil være at bygget kan realiseres fortere. Hvorvidt et service-/næringsbygg også skal inneholde en hotelldel er vanskelig å vurdere. Som det fremgår av forprosjektet er det en rekke fordeler med det å samle mange funksjoner i samme bygg. Fellesfunksjoner i form av resepsjonstjeneste, turistinformasjon, museum mv., gjør det mulig for alle å spare lønnskostnader i tillegg til at det blir mulig å skape hele stillinger og ikke deltidsstillinger som en har vanskeligheter med å rekruttere folk til. Det er gjennom forprosjektstadiet tatt kontakt med kommersielle aktører for få en vurdering av om de ser det som realistisk å bygge et bygg som beskrevet i forprosjektet. Tilbakemeldingene er positive uten at dette legger noen føringer for deres prioriteringer. Kommunen hadde innledningsvis kontakt med Siva (Statens industrivekstanlegg) som da var positive til planene. Lederskifte hos Siva endret imidlertid deres positivitet, slik at foreløpig er Siva ikke lenger blant de potensielle investorene. Administrative og økonomiske konsekvenser: Den økonomiske konsekvensen for kommunen vil være knyttet til den andelen kommunen velger å gå inn med for å realisere bygget. Når museumsfinansieringen skal tas hensyn til bør kommunen eie så stor andel som denne delen av investeringen. Alternativt kan en yte dette som tilskudd til bygg. Dette anbefales ikke fordi eierskapet gir innflytelse over hvordan bygget skal benyttes. Av hensyn til snarlig realisering anbefales det at kommunen forskutterer museumsmidlene, før staten og fylkeskommunen har fått bevilget sine andeler. Kostnaden for dette vil være ca. kr ,- i tapte renteinntekter over to år. Konklusjon:

18 Side 18 av 31 Det anbefales at forprosjektet datert for service-/næringsbygg i Hattfjelldal vedtas som grunnlag for realisering av bygget. Rådmannen gis i oppdrag å forestå fase to av byggeprosjektet med inngåelse av kontrakt med investorer. Kommunens andel av bygget skal begrenses til andelen for realisering av museum i bygget, beregnet til ca. 2,3 mill.kr., samt verdien av tomtearealet til bygg. Hattfjelldal kommune er positiv til å forskuttere fylkeskommunens og statens andel av museumsbevilgningen for å få fortgang i realiseringen. Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet og innarbeides i investeringsbudsjettet for Stian Skjærvik ass. rådmann

19 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 19 av 31 FE-252, FA-C14 11/ /7762 Lise Bråten Søknad om utvidelse av rentefritt lån. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Rådmannens innstilling 1. MOT Hattfjelldal sin søknad om utvidelse av rentefritt lån avslås. 2. Pr. i dag gis det ikke utsettelse på betaling av allerede innvilget lån. 3. Hvis det mottas en ny søknad med budsjett og betalingsplan som viser hvordan lånet kan betales ned, kan saken behandles på nytt Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-131/11 Vedtak: 1. MOT Hattfjelldal sin søknad om utvidelse av rentefritt lån avslås. 2. Pr. i dag gis det ikke utsettelse på betaling av allerede innvilget lån. 3. Hvis det mottas en ny søknad med budsjett og betalingsplan som viser hvordan lånet kan betales ned, kan saken behandles på nytt.

20 Habilitet i forvaltningen: Side 20 av 31 Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I MOT Hattfjelldal Søknad om utvidelse av rentefritt lån Saksopplysninger: MOT ble i kommunestyresak 052/10 innvilget et lån på kr ,- til innkjøp av PA/sceneutstyr. Lånet ble gitt med endelig forfall MOT Hattfjelldal har nå søkt om utvidelse av det tidligere lånet med kr ,-. Utvidelsen begrunnes med ønske om innkjøp av digital mikser og tilbehør. Samtidlig søkes nedbetalingtiden forlenget til Vurdering: Årsaken til at MOT ønsker å gjøre dette innkjøpet, er ønske om å delta på oppsetninger selv, uten behov for eksternt innleie av utstyr. Den mikseren de ønsker å kjøpe, er det ingen av på Helgeland, og det øker deres muligheter for utleie andre steder for å skaffe inntekter. Hattfjelldal kommunes samarbeid med MOT skal snart tas opp til vurdering. Utleie til vinterrockveko var et av argumentene til det første lånet. I kommunestyresak 108/11 er det nå vedtatt at vinterrockveko ikke blir arrangert vinteren 2011/2012. Søknaden inneholder ikke noe budsjett, eller betalingsplan, som viser hvordan eventuelt lån skal kunne nedbetales. Det er fortsatt 1 ½ år til endelig forfall på lånet. Det er for tidlig nå å gi en utsettelse av forfallsdatoen. MOT får heller komme tilbake med en søknad om dette, hvis situasjonen tilsier det når forfallsdatoen nærmer seg. Administrative og økonomiske konsekvenser: Konklusjon: Ut fra dette vurderes det slik at MOT Hattfjelldal sin søknad om utvidelse av rentefritt lån bør avslås. Lise Bråten konsulent

Hattfjelldal kommune. Komersialisering av Fjellfolket. Side 1 av 7 FE-033 11/1230 11/7519 Bent Øverby 21.11.2011

Hattfjelldal kommune. Komersialisering av Fjellfolket. Side 1 av 7 FE-033 11/1230 11/7519 Bent Øverby 21.11.2011 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 7 FE-033 11/1230 11/7519 Bent Øverby 21.11.2011 Komersialisering av Fjellfolket Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SV - Bjørnar

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223, FA-U04 15/433 15/5303 Stian Skjærvik 10.07.2015 Søknad om Investeringstilskudd - HaG Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll for Medlemmer: AP - Finn Ove Hofstad (ordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 09:30 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine

Detaljer

Etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg.

Etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-614, TI-&30 10/939 12/7412 Stian Skjærvik 29.10.2012 Etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 15:30 16:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012 Hattfjelldal kommune Fotballbanen i Hattfjelldal - fase 2 kunstgress Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-D11 09/330 12/4045 Karl-Olav Bostad 11.06. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 14.03.2013 Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012 Hattfjelldal kommune Fotballbanen i Hattfjelldal - fase 2 kunstgress Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-D11 09/330 12/4045 Karl-Olav Bostad 11.06. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: Tidspunkt: 12.30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: Tidspunkt: 12.30 Hattfjelldal kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 12.30 Møtebok for Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP Ann-Elen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 49

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 49 Hattfjelldal kommune Side 1 av 49 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Utarbeiding av konk.gr.lag og utlysing av anbudet 11 x 5 Underskriving kontrakt 12 x

Utarbeiding av konk.gr.lag og utlysing av anbudet 11 x 5 Underskriving kontrakt 12 x SLUTTRAPPORT Prosjekt: Standardheving og kommersialisering av løypenettet for snøscooter Dato: 01.06.2015 Prosjektleder: Jan Inge Helmersen Prosjektansvarlig: Formannskapet 1 1. SAMMENDRAG Prosjektet standardheving/kommersialisering

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for Hattfjelldal kommune Møteprotokoll for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Fru Haugans hotel Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 16:00 17:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Anne Siri Hamarsbøen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP - Heidi

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 151 Arkivsak: JournalpostID: 17/7498 Saksbehandler: Jim Ingebrigtsen Dato: 22.11.2017 Budsjett 2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 29.11.2017

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/578 14/3902 Bjarne Haugen 30.05.2014 Bruk av bevilgninger til vei. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

Møtebok for Partssammensatt utvalg

Møtebok for Partssammensatt utvalg Hattfjelldal kommune Møtebok for Partssammensatt utvalg Møtedato: 13.09.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:30 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-C03 10/244 15/7868 Hogne Hjerpås 02.11.2015 Oppgradering Hattfjelldal samfunnshus - trinn 3 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C83 14/279 14/5519 Mona V. Larsen 25.08.2014 Fritak fra politisk verv Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 16:00 18:10 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15 Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 17:45 18:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012 093/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012 093/12 Hattfjelldal kommune Oppussing samfunnshus trinn 1. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 12/7062 Karl-Olav Bostad 15.10.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker 14.30 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/53 GODKJENNING

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine Thorsen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /16 Kommunestyret /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /16 Kommunestyret /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - C55 Arkivsak: 16/25 JournalpostID: 16/752 Saksbehandler: Alf Schei Martinsen Dato: 05.09.2016 Styrket kommunal kulturminnekompetanse Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II.

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 11/1399 15/5997 Stian Skjærvik 15.09.2015 Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13 Hattfjelldal kommune Søknad om omgjøring av lån til tilskudd Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/846 13/5512 Sigridur Sigursveinsdottir 01.10.2013 Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12 Hattfjelldal kommune Prosjekt Famnvassveien Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR- 12/646 12/4352 Karl-Olav Bostad 21.06.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FA - C55 JournalpostID: 16/752 Saksbehandler: Alf Schei Martinsen Dato: 05.09.2016 Styrket kommunal kulturminnekompetanse Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument.

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-D12 09/667 13/7830 Stian Skjærvik 15.11.2013 Vedr. interpellasjon av 18.09.13 - Vurdering av sletting av dokument. Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/788 14/6161 Hogne Hjerpås 07.11.2014 Hattfjelldal Frivilligsentral som kommunal enhet Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 08.09.2016 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 09:00 10.30 Følgende medlem møtte Helene K. Slettbakk Kjell Vidar Norheim Stian Skjærvik Trine Bolstad Parti ADM HBL

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/204 15/1240 Hogne Hjerpås 11.02.2015 Språksamlinger Sameskolen Midt-Norge Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-U01 13/30 13/328 Jan Inge Helmersen 16.01.2013 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Utvalg

Detaljer

AD HOC UTVALGETS FORSLAG TIL ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE

AD HOC UTVALGETS FORSLAG TIL ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200900794 Arkivkode : E: 082 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 AD HOC UTVALGETS FORSLAG TIL ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag)

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag) Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Medlemmer: A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Bredbåndsutbygging i Trysil kommune Omfanget av kommende anbudsutlysning og vegen videre. Saksnr Utvalg Møtedato 17/55 Formannskapet

Bredbåndsutbygging i Trysil kommune Omfanget av kommende anbudsutlysning og vegen videre. Saksnr Utvalg Møtedato 17/55 Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 13.11.2017 Referanse: 29025/2017 Arkiv: N64 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Bredbåndsutbygging i Trysil kommune Omfanget av kommende anbudsutlysning og vegen videre Saksnr

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 16.12.2014 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren. SAKSKART Side 51/14 12/00753-81 Tilleggssak til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING Plankomiteen

MØTEINNKALLING Plankomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plankomiteen Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2008/6174-12 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap som styringsgruppe

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan.

Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-443 15/1089 15/8586 Anne Haugberg 21.11.2015 Medarbeiderundersøkelse 2016 - metode og fremdriftsplan. Utvalg

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer