NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN"

Transkript

1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon Telefaks postmottak.byggesakbergen.kommune.no Møtedeltakerene, Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /2 ESARK TBMY NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN Møtedato: Møtedeltakere - Forslagsstiller: Stig Hole, Kråkehaugen AS Gaute Henriksen, Kråkehaugen AS Anne Horn, representant for grunneierne Plankonsulent: Gunnar Wiederstrøm, Opus Bergen AS Ambjørg Reinsnos, Opus Bergen AS Kommunen: Tine Neverdal, seksjon for private planer (møteleder) Hilde Kalleklev, seksjon for private planer Hege Bakke-Alisøy, Byantikvaren Valentina Knutsen, Trafikketaten Andre: 1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. Grunneierne ønsker å utvikle området i tråd med gjeldende kommuneplan, som viser området som senterområde S14 (Fantoft-bybanestopp). Boligformål ca 80 boenheter Ønsker å bygge ut området med oppdelte bygningskropper der bebyggelsen plasseres i «krone» rundt haugen. Ønsker å bygge ut med høy utnyttelse, men anser 250 % utnyttelse som for høyt for dette planområdet. 2.0 FAGETATENS KONKLUSJON 2.1 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. Jf. kommentarer gitt nedenfor.

2 2.2 Konsekvensutredning (KU) (konkluder vedr. KU utfra forslagsstillers notat, samt ev. innhentede uttalelser, oppgi aktuelle ) Planforslaget krever ikke behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger. 3.0 UTVALGTE KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 3.1 Kommuneplanens arealdel (KPA) Gjeldende plan Planid Plannavn Saksnr Ikrafttrådt Berøringsgrad BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL ,0 % Arealformål i henhold til kommuneplanen Planid Arealformål (kode m/forklaring) Berøringsgrad Bebyggelse og anlegg jfr. bestemmelser og retningslinjer 53,0 % Sentrumsformål jfr. bestemmelser og retningslinjer 47,0 % Grønnstruktur jfr. bestemmelsene 24 < 0,1 % (2,7 m²) Bestemmelsesområder i henhold til kommuneplanen Planid Bestemmelsesområde (kode m/forklaring) Berøringsgrad P2 - Krav om bilparkering jfr. bestemmelsene 15 47,0 % Infrastruktur Planid Sonenr Beskrivelse Forklaring Berøringsgrad Konsesjonsområde fjernvarme Flesland - Krav vedrørende infrastruktur jfr. 100,0 % Sentrum bestemmelsene Reguleringsplaner Gjeldende plan Reguleringsplaner på grunnen Planid Type Plannavn Saksnr Status Ikrafttrådt Berøringsgrad FANA. GNR 12 BNR 1, FANTOFT ,5 % FANA. GNR 12 BNR 283, 266 M.FL., ,4 % FANTOFTVEGEN FANA/ÅRSTAD. BYBANE I BERGEN, ,5 % STREKNINGEN WERGELAND - HOPSBROEN ÅRSTAD/FANA. FANTOFT STUDENTBY < 0,1 % (0,0 m²) Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen) Planid Reguleringsformål (kode m/forklaring) Utdypende forklaring Berøringsgrad Felles gangareal 0,9 % Unyansert formål Formål som i gjeldende plannr Fantoft, 0,5 % stud.byen Felles avkjørsel 0,2 % Felles grøntareal 0,1 % Annen veigrunn < 0,1 % (7,5 m²) Friluftsområde (på land) < 0,1 % (5,2 m²) Hensynsoner (Reguleringsplaner på grunnen) Side 2 av 14

3 Planid Hensynsoner (kode m/forklaring) Berøringsgrad Frisiktsone 0,9 % Reguleringsplaner under grunnen Planid Type Plannavn Saksnr Status Ikrafttrådt Berøringsgrad FANA/ÅRSTAD. BYBANE I BERGEN, ,7 % STREKNINGEN WERGELAND - HOPSBROEN Reguleringsformål (Reguleringsplaner under grunnen) Planid Reguleringsformål (kode m/forklaring) Utdypende forklaring Berøringsgrad Anlegg i grunnen 12,2 % Sporvei/forstadsbane 3,4 % Planer under arbeid Planid Type Plannavn Saksnr Status Berøringsgrad FANA. GNR 12 BNR 1, FANTOFT BOLIGOMRÅDE ,7 % FANA. GNR 12 BNR 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN ,7 % Planer i nærheten av eiendommen Arealplaner i avstand nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrense. Planid Type Plannavn Saksnr Status Ikrafttrådt FANA. GNR 13 BNR 1031 M.FL., STORETVEIT/BRENNHAUGEN BRO FANA. GNR 13 BNR 27, STORETVEIT, STAVKIRKEVEGEN ÅRSTAD/FANA. GNR 12 BNR 267, FANTOFT TERRASSE BYGGETRINN 3 OG FANA/ÅRSTAD. GNR 11 OG 12, FANTOFT, CHR. MICHELSENS INSTITUTT ÅRSTAD. GNR 12 BNR 249 M.FL., FANTOFT STUDENTBY Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom Planid Type Plannavn Saksnr Ikrafttrådt FANA. GNR 12 BNR 280, FANTOFT, ENDRING FANA. GNR 12 BNR 318 OG 319, FANTOFT, DELING AV BOLIGTOMTER FANA. GNR 12 BNR Kulturminnegrunnlag Lokalsenter S11 Wergeland Paradis senterområde S Temaplaner Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai Forvaltningsplan for vassdrag Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen, Rapporter Gangveger til bybanen, Kronstad Nesttun Side 3 av 14

4 3.5.2 Verneverdige bygninger og bygningsmiljøer, KDP Landås 3.6 Politiske vedtak Strategiprogram for lokalsenter S11 Wergeland. Side 4 av 14

5 4.0 FAGETATENS KOMMENTARER Med fokus på tema der fagetaten har konkrete krav eller anbefalinger, er skeptisk, eller tema som krever utredninger eller avklaringer. For mer generelle krav, vises til etatens kravspesifikasjon. 4.1 Formål (egnethet, gjeldende planer) Planområdet inngår i reguleringsplan (arealplan-id ) Fana, gnr 12 bnr 1, Fantoft fra Planen regulerer området til åpen villamessig bebyggelse på inntil 2 etasjer. I kommuneplanens arealdel er området vist som senterområde (S14- bybanestopp). En mindre del av planområdet i vest er vist som bebyggelse og anlegg. Regulering til boligformål er således i tråd med gjeldende planer. Områdebetraktninger 4.2 Områdebetraktninger ( fremtidig utvikling av området, infrastruktur, grønnstruktur, senterområde, områderegulering) Planområdet er lokalisert i utkanten av senterområdet, S-14 i kommuneplanen, med gangavstand til bybanestoppet på Fantoft. Foruten to eksisterende eneboliger i sør og nordvest er planområdet i ubebygget. Området inngår i dag som del av et sammenhengende grøntområde «Fantoftskogen» som strekker seg videre sørover mot Fantoft stavkirke. I nord, øst og vest ligger eksisterende bolig bebyggelse, hovedsakelig eneboliger på store tomter. I sørøst mot Fantoftvegen ligger noen leilighetsbygg på 3 til 4 etasjer og næringsbebyggelse. På østsiden av Fantoftvegen, nordover mot bybanestoppet og studentbyen på Fantoft, ligger større boligkomplekser og noen store næringsbygg. Bebyggelse og bebyggelsesstruktur 4.3 Bebyggelsesstruktur, arkitektur, estetikk og kvalitet (form, struktur, funksjon, uttrykk, forholdet til stedet/landskapet/strøkskarakteren) Bebyggelsen ønskes å plasseres i oppdelte bygningskropper (punkthus) rundt haugen. Fagetaten anbefaler at forslagsstiller opprettholder en oppdelt bebyggelsesstruktur som harmonerer med omkringliggende bebyggelse. Det er store høydeforskjeller innad i planområdet med en stor haug sentralt plassert i området. Terrengbehandling blir viktig både i forhold til bebyggelse, uteområder og veier. Nye tiltak, bygninger og anlegg skal tilfredsstille kravene vedrørende byforming og arkitektur som følger av punkt 6 i bestemmelsene til KPA Utnyttelsesgrad og byggehøyder (gjeldende planer, presedens) Planområdet ligger innenfor senterområde (S14 Fantoft-bybanestopp). I kommuneplanen åpnes det for en maks byggehøyde på 16 m og maks arealutnyttelse på % - BRA= 250 %. Angitt maks arealutnyttelse gjelder ved områdeplanlegging og samlet planlegging for flere eiendommer. Det var enighet på møte om at 250 % er for høy utnyttelse i dette planområdet. Planområdet ligger som nevnt i utkanten av senterområdet i grensen til stort grøntområde. Det blir viktig at nye bebyggelse ikke bryter siluetten. Fagetaten ser at utfordringene i dette planområdet er spesielt knyttet til plassering av bebyggelse i forhold til terreng/volum, veitilkomst og grønne interesser. Side 5 av 14

6 4.5 Siktlinjer (byfjellene, kjente steder, akser) Nærhet til grøntområde. 4.6 Fjernvirkning Planområdet ligger på en kolle og vil kunne være eksponert spesielt fra nærområdet. 4.7 Energiløsninger (fjernvarme, passivhus, plusshus, takform, beliggenhet) Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Tilknytning avklares i forbindelse med varsel om oppstart. Forslagsstiller utfordres til å legge opp til fremtidsrettete løsninger som gjerne går ut over de krav som følger av gjeldende lovverk, i den hensikt å redusere energiforbruket til et minimum. Grønnstruktur og landskap 4.8 Grønnstruktur/Biologisk mangfold Tilbakemelding fra Grønn etat: Den utførte naturvurderingen tar opp aktuelle forhold knyttet til naturmangfold. I tillegg til naturverdiene som nevnes i vurderingen har planområdet også rekreasjonskvaliteter. Særlig gangveiene på eiendom 12/280 antas å ha en høy bruksverdi for beboere i nærområdet. Grønn etat mener at det i det videre planarbeidet må tas hensyn til barns bruk av planområdet, rekreasjonsverdier, samt hule eiker registrert i planområdet. Når det gjelder hule eiker gjøres det oppmerksom på at det ikke bare er eiken som er viktig, men at eikens rotsystem må ivaretas. Biologisk mangfold skal kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. Det vises også til punkt 11 i bestemmelsene til KPA Friluftsliv (dagens bruk, potensial, stier, grøntkorridor) Gangveiene som går igjennom planområdet er en del av en sammenhengende forbindelse av gangveier/turveier som strekker seg fra Storetveitvegen til Birkelundsbakken. Det blir i planarbeidet viktig å sikre til rette for at disse gangforbindelsene opprettholdes Landskap (naturlandskap, hoveddrag) En markant kolle er sentralt plassert i planområdet. Kollen skråner mot vest, nord og øst. Planområdet har noe flatere areal mot sørøst Terrengbehandling/massebalanse (sprengningslinjer) Ved utsprengninger må inngrep i terreng dokumenteres. Massebalanse dokumenteres og eventuelt over- eller underskudd oppgis i m³ Uteoppholdsarealer (felles, privat, mengde, kvalitet) Side 6 av 14

7 Det vises til kvalitetskravene som følger av punkt 10 i bestemmelsene til KPA Det må dokumenteres at kravene tilfredsstilles. Privatareal: minimum 7m 2 pr boenhet for bygg med 4 eller flere boenheter. Fellesareal: minimum 15m 2 i senterområder langs bybanen. 50 % av fellesarealene kan dekkes av nærliggende offentlige arealer som parker, gatetun eller tilsvarende med god trafikksikker tilgjengelighet. I de samme senterområdene kan også inntil 50 % av fellesarealene dekkes av takterrasser/opparbeidet dekke med god tilgjengelighet. Summen av slike arealer kan maksimalt dekke 75% av arealkravet. Samferdsel 4.13 Trafikk (sikkerhet, fremkommelighet, veistandard, adkomst, stigning, kollektivtilgjengelighet) Planområdet har adkomst via Fantoftvegen. Den innerste delen av vegen er privat veg, mens resterende del av adkomstvegen er kommunal. På den kommunale delen av vegen er det fortau på vestsiden og stedvis tosidig fortau. På den private delen av vegen er det fortau på sørsiden av vegen frem til og med gnr12 bnr 283. Tilbakemelding Trafikketaten: Den kommunale delen av Fantoftvegen har god nok kapasitet/standard til å motta forventet trafikkvekst i forbindelse med utbygging av planområdet. Fremmed parkering er imidlertid et økende problem i området. Når det gjelder den første delen av privat del av Fantoftvegen (t.o.m innkjørsel til gnr12 bnr 283) må standard/kapasitet her dokumenteres. Trafikketaten er åpen for at den delen av veien kan reguleres til offentlig veg, men kravene i (tidligere håndbok 017 nå N100) må tilfredsstilles. Skoleveg til nærmeste barne- og ungdomsskole må dokumenteres/utredes Parkering (behov, norm, kantparkering, soneparkering) Parkeringsdekningen skal være i henhold til parkeringsbestemmelsene P2, jf. punkt 15 i bestemmelsene til KPA Det vil si 1,2-1,4 parkeringsplasser pr 100m 2 BRA bolig. Dekningsgraden bør ligge i nedre del av intervallet Gang- og sykkeltrafikk (skoleveg, snarveier til kollektiv, tverrsnitt, sykkelparkering) Det går en eksisterende turveg fra planområdet mot Stavkirkevegen i vest. Det ble diskutert på møte om denne bør reguleres til off. gang- og sykkelveg eller til turveg. Fagetaten mener i utgangspunktet at turveg vil være det riktige formålet på denne vegen. Trafikketaten påpeker at dersom turvegen inngår som del av skoleveg bør den lyssettes. Barn og unge 4.16 Skole og barnehage (kapasitet, behov for nye tomter) Skal kommenteres i alle saker. Når det gjelder skole, vises til skolebruksplanen for vedtatt i bystyret , sak 302/10. Side 7 av 14

8 4.17 Barn og unges interesser (barnetråkk, dagens bruk, potensial, erstatningsareal) Skal kommenteres i alle saker. For info vedrørende barnetråkk; se Tradisjonelt barnetråkk er ikke nødvendig. Det er registret at det er bygd en hytte i et tre, noe som vitner om at området brukes av barn. Spor av barns lek også mellom hasseltrærene på kollen vest i eiendommen 12/326. Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 4.18 Kulturminner/Kulturlandskap (enkeltobjekter, bygninger, anlegg, steingard, vegfar, teknisk, industrielt, automatisk fredete kulturminner, bygrunn) (landskap påvirket av mennesker; jordbrukslandskap) Kulturminnedokumentasjon som er utarbeidet til oppstartmøtet er gjennomgående god, men vil ha kartfestet kantstein og tørrsteinsmurer. Ønsker ikke at eksisterende turveg i tilknytning til planområdet gjøres om til gang- og sykkelveg. Belysning langs vegen er ok. Det bør vurderes å ta inn bestemmelse/hensynssone for å sikre miljø rundt turveg. Boligformål er ok. Vektlegger at ny bebyggelse tilpasser seg strøkskarakter(hovedsakelig store eneboliger) og terreng. Planområdet ligger i utkanten av stort grøntområde. Viktig med luft rundt byggene Kulturmiljøer (områder hvor kulturminner inngår i en større helhet; bygningsmiljøer) Det vises til punkt 12 i bestemmelsene til KPA Risiko og sårbarhet 4.20 Risiko og sårbarhet (ROS) (særlige ROS-tema, jf. bestemmelse i KPA) Det vises til bestemmelsenes punkt 8 i KPA For metodekrav i denne forbindelse vises til NS 5814 Krav til risikovurderinger. Bergen bystyre vedtok i møte , sak 54-13, akseptkriteriene for ROSanalyse til KPA Forurensning (luft, grunn, vann) Gjeldende forskrifter må overholdes Støy (sone, type skjerming) 4.23 Geotekniske forhold (ras, skred, fundamentering) Side 8 av 14

9 4.24 Flom Helningskart viser noen partier med helningsgrad over 27 grader Lokalklima (inversjon, vind, sol) Terrenget i planområdet har ulik orientering. Viktig i forbindelse med plassering av bebyggelse. Nærmiljø 4.26 Naboforhold (sol, utsikt, innsyn, støy) Skal alltid ivaretas. Plassering av bebyggelse og veitilkomst. Søke å hindre innsyn til hoved uteplass og stue Tilføre nærmiljøet nye/forbedrede kvaliteter (mangelfulle kvaliteter; grønnstruktur, gang- og sykkelforbindelser, støyskjerming, trafikksikkerhet) Evt oppgradering av adkomstvei. Regulering og evt lyssetting av turveg Bygge- og anleggsperioden (støy, trafikksikkerhet, riggområde) Det bør allerede tidlig i prosessen ses på både begrensninger og muligheter hva gjelder rigg- og sikringsbehov i anleggsperioden. Helse 4.29 Universell utforming (stigning, boenheter) De generelle kravene om universell tilgjengelighet gjelder. Side 9 av 14

10 4.30 Levekår (leilighetsstørrelser, bokvalitet, min.løsninger, avbøtende tiltak) Planområdet ligger i levekårssone Paradis. Samlet levekårsindeks i en skala fra 1.9 (best) til 9.1 (dårligst) er 3.3. Sjø og vassdrag 4.31 Vassdrag (byggegrense, åpne bekk/elv, nedslagsfelt) Kommunaltekniske anlegg 4.32 Vann og avløp, overvannshåndtering (uttalelse fra VA-etaten) VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før planforslaget sendes til 1. gangs behandling Renovasjon (løsning, lokalisering) Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i samarbeid med BIR. Foreslått plassering skal vises på illustrasjonsplan, jf. Bergen kommunes kravspesifikasjon. Reguleringsbestemmelser 4.34 Rekkefølgekrav (aktuelle, sannsynlige) Evt oppgradering av vei og lyssetting av turveg. Kart 4.35 Kartgrunnlag (koter, eiendomsgrenser, bebyggelse) 4.36 Eiendomsforhold (uklare grenser, eierforhold, kartforretning) Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og fremgå av forslaget til plankart Planavgrensning (tilliggende planer, veier og veikryss, ubebygde tomter, hele delområder, utvidelser som ikke medtas ved gebyrfastsettelse ) Tilbakemeling fra Gis: Gjør oppmerksom på at forslaget til planområde delvis overlapper Planid Bybane i Bergen, som regulerer under grunnen. Ellers overlapper planforslaget med planid , og man bør sikre seg at det ikke blir liggende igjen små restareal av denne planen. Evt utvidelse av planområdet frem til kommunal del av Fantoftvegen. Ta med hele gangvei ved bnr 280 og 324. Vektordata for aktuelle planer i området kan bestilles hos: gisbergen.kommune.no Side 10 av 14

11 Medvirkning 4.38 Tiltak utover lovens minstekrav (høringsinstanser, nabolag, grupper med særlige behov, infomøte) Diverse 4.39 Ikke privat planforslag (Et reguleringsforslag er ikke privat når forslagsstiller har som oppgave å ivareta offentlige interesser og tiltaket det reguleres til skal gjennomføres på grunnlag av bevilgninger fra stat eller kommune eller lån gitt med statlig eller kommunal garanti. Skal et slikt planforslag (ikke privat) behandles av seksjon for private planer, krever dette inngåelse av egen avtale.) 4.40 Tidligere saker (arkivsøk, plan og byggesak) Forespørsel om bebyggelsesplan sak nr gnr 12 bnr 321,322, 323, 325 og Planbetegnelse Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: Fana, gnr.12 bnr.322 mfl.. Fantoftvegen(Kråkehaugen). Arealplan-ID (tildeles etter kunngjøring planoppstart) Fremdrift 4.42 Kunngjøring planoppstart (ev. avklaringer før planoppstart) Planavgrensningen anbefales å være endelig avklart før oppstart planarbeid kunngjøres. Før kunngjøring planoppstart, se etatens nettsider. Notatet fra oppstartsmøtet skal alltid vedlegges varslingsskrivene. Aktuelle høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste på nett. Det er særlig viktig at kommunen ALLTID varsles via de 3 oppgitte e-post adressene med de oppgitte vedleggene. Dette er helt avgjørende for at plansaken skal bli riktig registrert i Bergen kommunes saks- og GISsystemer Undervegsmøte (underlag til undervegsmøte) Veitilkomst, skisse over plassering av bebyggelse og arealbehov ved oppgradering av første del av privat del av Fantoftvegen. Forslag til fremdriftsplan, frem til offentlig ettersyn, vil bli gjennomgått på undervegsmøtet. For bestilling av undervegsmøte, se etatens nettsider. Alt materialet som skal legges til grunn for møtet, må være fagetaten i hende senest 1 uke før møtet skal avholdes Parallell saksbehandling (jf. pbl 1-7, og 21-4) Ved behandling som ordinær endring kan nabovarsel i forbindelse med byggesøknad sendes når planforslaget har vært til behandling i komité for miljø og byutvikling. Det er først da man får en klar indikasjon på hva som er den Side 11 av 14

12 politiske holdningen til forslaget. Ved behandling som mindre endring kan nabovarsel sendes når saken oversendes fra fagetaten til politisk behandling. Side 12 av 14

13 5.0 UTVALGTE OVERORDNETE PLANER OG FØRINGER 5.1 Statlige planretningslinjer/rikspolitiske retningslinjer Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 5.2 Fylkesplan/-delplaner/Regionale planer Arealpolitiske retningslinjer 5.3 Regional planbestemmelse (ingen) 5.4 Regional planretningslinje (ingen) Side 13 av 14

14 VIKTIG INFORMASJON Oppstartsmøte Eventuelt nytt oppstartsmøte Fagkyndighet Kravspesifikasjon Fremdrift/Dialog I henhold til plan- og bygningslovens (Pbl) 12-8 er det krav om avholdt oppstartsmøte før planoppstart kunngjøres. Fagetatens tilbakemelding etter oppstartsmøte utgjør etatens foreløpige vurderinger basert på opplysninger som forelå på møtetidspunktet, eventuelt er det inntatt avklaringer gjort i etterkant av møtet. Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. Pbl krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dette forutsetter bl.a. at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. Fagetaten ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til behandling. Utover kontakt per tlf. og e-post, anbefales min. ett undervegsmøte. Gebyr Fagetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende gebyrregulativ på etatens nettsider. Det gjøres spesielt oppmerksom på «gebyrpakken» som innebærer redusert gebyr dersom gebyrene for oppstartsmøtet og ett underveismøte betales samlet, jf. gebyrregulativets 2-5. For eventuelle spørsmål kan gruppeleder kontaktes på telefon , eller e-post Tine.MyklebustNeverdalbergen.kommune.no. Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER ****** NB!! Ikke slett / skriv / kopier / lim inn her!! ***** ***** Her settes den elektroniske godkjenningen inn!! ***** ***** ***** Kopi: Vedlegg: Fremdriftsplan Forslag til planavgrensning Kart VA-ledninger Prinsipper for utarbeiding av VA-rammeplan Side 14 av 14

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik ETAT FOR PLAN OG GEODATA Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556 Telefaks 5556 6272 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Marie Bjelland Opus Bergen AS Deres

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER... 5 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer