årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1"

Transkript

1 årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

2 01. innhold 01. innhold Leder 4 Avfall sør > konsern 6 Regnskap 9 Avfall sør > husholdning 26 regnskap 30 Renovasjon 41 Avfall sør > bedrift as 46 Mjåvannsveien returkraft 49 agder vekst as 50 stølsheia pukkverk as 51 priser og gebyrer 60 miljøkontroll 61 utvikling av egne anlegg 65 kommunikasjonsplan 69 sorteringsundersøkelse 70 info til barn og unge 74 Miljøfyrtårn i avfall sør 77 >2 Avfall sør årsmelding 2011 >3

3 02. leder var et stabilt og godt år for selskapet... Avfallsordninger i utvikling Avfall var ikke høyt på den lokale agendaen - verken politisk eller i media - i Dette er et tegn på at tjenestene som leveres oppleves som velfungerende og at driften av både innsamling og mottaks- og behandlingsanlegg fungerer godt. Men det er likevel fortsatt både muligheter, ønsker og behov for videreutvikling, og det arbeides nå med ny avfallsplan for Avfall Sørs eierkommuner som skal legge føringer frem mot Avfall spiller en rolle i forhold til arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp og husholdning med samfunnets ressurser. Dessverre blir nok det gjenværende potensialet ofte overvurdert. De viktigste tiltakene for klimagassreduksjon er allerede tatt innenfor avfallsområdet, først og fremst ved overgangen fra deponering til forbrenning og energiutnyttelse av restavfall, kildesortering av viktige avfallsfraksjoner samt levering til sortering av rundt halvparten av husholdningsavfallet på gjenvinningsstasjonene. Selv om det fortsatt vil skje ytterligere reduksjon av klimagassutslipp også innen avfallsområdet, er det grunn til å minne om at det dominerende bidraget til både klimagassutslipp og ressursbruk kommer fra produksjon, markedsføring og forbruk. Et viktig eksempel på dette er matvarer. I følge Landbruks- og Matdepartementet kaster norske husholdninger en fjerdedel av maten vi kjøper, og det oppstår også tonn nyttbart matavfall fra dagligvarehandelen. Klimagassutslipp knyttet til produksjon og distribusjon av mat som kastes er beregnet til tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer årlige utslipp fra ca biler. I beste fall kan en optimal avfallshåndtering av dette avfallet redusere klimavirkningen med 10 %. Det beste klima og miljøtiltaket for matavfall er derfor å redusere forbruk og kasting av brukbar mat i alle ledd. Tilsvarende gjelder også for svært mange andre produkter og materialtyper. Selv om verken klimaet eller verdens ressurser avhenger av de valg vi gjør på avfallsområdet på Sørlandet, vil klimahensyn være viktig også i den nye avfallsplanen. Men de løsningene som velges må også balanseres mot ønsket om kostnadseffektive og brukervennlige løsninger. Dette er grunnen til at det foreløpig ikke er igangsatt innsamling av plastemballasje fra hver husholdning og der plastemballasjen i stedet bringes til returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Innsamlingsordningen Smart Sortert med betaling per tømming og ukentlig henting av avfall gir våre abonnenter høyt servicenivå og stor valgfrihet. Brukerbetalingen på gjenvinningsstasjonene skjer fortsatt over avfallsgebyret samtidig som stasjonene er tilrettelagt for brukerne med romslige åpningstider og satsing på ombruk med brukthaller på alle stasjonene basert på prinsippet gratis inn gratis ut. Avklaring av behov og mulighet for endringer i dagens ordninger blant annet for plastemballasje, bli en viktig del av avfallsplanarbeidet og forankres gjennom politisk behandling av planen i eierkommunene. Innsamlingen av avfall fra husholdningene vil i økende grad skje ved at de grå, grønne og brune beholderne - som kom fra rundt erstattes med estetisk bedre nedgravde oppsamlingsenheter. Dette er særlig aktuelt i nye og større utbyggingsprosjekter, men vil etter hvert også kunne komme i økende grad innen hytterenovasjonen, på returpunkter og i eksisterende borettslag. I den nye avfallsplanen som skal behandles politisk vinteren 2013 vil perspektivet være frem mot Samtidig kommer det også en ny Stortingsmelding om avfall, og den politiske behandlingen av disse dokumentene vil bestemme både fart og retning for videre utvikling på avfallsområdet. Hvordan prioriterer vi miljø- og klimaeffekter, arbeidsmiljø, tilgjengelighet og brukervennlighet og kostnader mot hverandre? Og i hvilken grad skal avfallsordningene baseres på valgfrihet, der vi tilbyr løsninger og motiverer snarere enn å gi pålegg? Slike spørsmål ønsker vi å avklare sammen med innbyggere, politikere og administrasjonen i eierkommunene i løpet av avfallsplanprosessen var preget av konsolidering etter flere år med store endringer. Det var et overskudd på rundt 200 kr/abonnent i husholdningsrenovasjonen. Dette vil redusere behovet for økning av gebyrene i kommende år, men må også ses i sammenheng med at vi har de høyeste renovasjonsgebyrene i Agder. Returkraft er i stabil drift selv om ubalanse i det svenske forbrenningsmarkedet har presset markedsprisene for norsk næringsavfall ned og påført husholdningene i Agder en merkostnad på en drøy hundrelapp i året. Ubalanser i rentemarkedene påvirker også selskapet negativt. Driften av Støleheia Avfallsanlegg er tilpasset en ny situasjon uten deponering av restavfall, og et tydelig resultat av dette er at luktulempene fra anlegget er praktisk talt eliminert. Samtidig har Støleheia utviklet nye aktiviteter, herunder sortering av metall fra forbrenningsaske fra Returkraft, som årlig fører til at over tonn jern, aluminium, kobber og andre metaller tas ut til gjenvinning var et stabilt og godt år for Avfall Sør. Jeg vil takke både ansatte, innbyggere, politikere og administrasjonen i eierkommunene for året som er gått og håpe på et godt samarbeid også i Sigurd Tvedt Daglig leder Avfall Sør AS >4 Avfall sør årsmelding 2011 >5

4 03. beretning Avfall Sør > konsern Mjåvannsveien 23 AS, 100 % Agder Vekst AS, 50 % Støleheia Pukkverk AS, 50 % Returkraft AS, 49,9 % Retura Sør AS, 14,28 % Rekom AS, 3,77 % Utvikling, kommunikasjon og miljø > Nye krav/løsninger > Planarbeid/prosjekter > Informasjon/ kommunikasjon > HMS > Nedlagte deponier Avfall Sør Husholdning AS Daglig leder Sigurd Tvedt Renovasjon > Innsamling > Kundekontakt > Returpunkter > Teknisk drift Behandling > Støleheia Avfallsanlegg > Sørlandsparken Gjenvinningsstasjon > Mjåvann Gjenvinningsstasjon > Høllen Vest Gjenvinningsstasjon > Flishugging Avfall Sør Husholdning AS Daglig leder Sigurd Tvedt Administrasjon > Økonomi > Personal / HMS > Arkiv / Merkantil > IKT (intern struktur) > Innkjøp Behandling > Mjåvann Gjenvinningsstasjon > Sørlandsparken Avfallsanlegg Avfall Sør Bedrift AS Daglig leder Geir Ove Tørnkvist Marked og innsamling Bygg og anlegg Avfall Sør er organisert i en konsernmodell med et morselskap og operativ drift i datterselskapene Avfall Sør Husholdning AS og Avfall Sør Bedrift AS. Konsernet hadde ved årsskiftet totalt 104 fast ansatte fordelt på 33 kvinner og 71 menn. Dette utgjør 71,5 årsverk, og av disse er 18 årsverk ansatt i Avfall Sør Bedrift AS. Ledergruppen i konsernet består av 4 menn og 2 kvinner. Ledelsen arbeider gjennom rekruttering og forfremmelser for likestilling mellom kjønnene. Konsernets ledergruppe består av Sigurd Tvedt > daglig leder, Avfall Sør AS og Avfall Sør Husholdning AS Egil Ausland > avdelingssjef administrasjon, Avfall Sør AS Frode Rosland > avdelingssjef renovasjon, Avfall Sør Husholdning AS Elisabeth A. Helle > avdelingssjef utvikling, kommunikasjon og miljø, Avfall Sør Husholdning AS Britt G. Iversen > avdelingssjef behandling, Avfall Sør Husholdning AS Geir Ove Tørnkvist > daglig leder, Avfall Sør Bedrift AS Eierforhold og formål og næringsliv, herunder mottak, sortering og behandling av avfall. Eierkommunene har i overkant av innbyggere. Morselskapet og to heleide datterselskap er alle organisert som aksjeselskap. Avfall Sørs formål er, enten selv eller gjennom hel- eller deleide selskaper, å drive forvaltning og renovasjonsvirksomhet, herunder avfallsinnsamling og avfallsbehandling. Avfall Sør skal i henhold til blant annet tildelt enerett utføre eierkommunenes forpliktelser i hht. Forurensningslovens 29 og 30. Avfall Sør skal drives på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Eierkommunene har i tillegg til sine valgte styrerepresentanter også deltagere i Administrativt utvalg (AU), som i tillegg til felles møter med administrasjonen også hadde møte- og talerett i styremøtene til Avfall Sør Husholdning AS og Avfall Sør AS. Selskapet har tre heleide datterselskap - Avfall Sør Bedrift AS, Mjåvannsveien 23 AS og Avfall Sør Husholdning AS. Avfall Sør AS eies av kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen. Selskapet er morselskap i et konsern med datterselskap som driver med renovasjonsvirksomhet for husholdninger Avfall Sør AS har også eierandeler i Agder Vekst AS (50 %), Støleheia pukkverk AS (50 %), Returkraft AS (49,9 %) Rekom AS (3,8 %) og Retura Sør AS (14,3 %). >6 Avfall sør årsmelding 2011 >7

5 04. regnskap Ansatte Avfall Sør AS hadde ved årsskiftet totalt 9 fast ansatte, fordelt på 6 kvinner og 3 menn. Dette utgjør 8,35 årsverk. Styret består av 3 kvinner og 3 menn valgt fra eierne. Daglig leder er også daglig leder i Avfall Sør Husholdning AS. Selskapets ledergruppe består av to menn. Det har ikke vært arbeidsulykker i bedriften. Selskapets oppgaver er knyttet til forvaltning, økonomi og personal og selger også IT- og innkjøpstjenester samt arkivtjenester til datterselskapene. Årsregnskapet Selskapets årsoverskudd etter skatt er på kr ,- inkludert utbytte fra Avfall Sør Bedrift AS på kr 1,5 mill. kroner og etter nedskriving av verdien av selskapets aksjer i Returkraft AS med 4,99 mill. kr til null. Det er utarbeidet konsernregnskap. Egenkapitalen i Avfall Sør AS pr er på kr ,- og egenkapitalandelen er på 55,9 %. Den lovpålagte virksomheten for kommunene ble overført fra Avfall Sør AS til datterselskapet Avfall Sør Husholdning AS fra som en konsekvens av et ønske fra eierkommunene og Kommunerevisjonen om tydeligere skille mellom den lovpålagte og den konkurranseutsatte delen av virksomheten. I forbindelse med eierskapet i Returkraft AS har selskapet tatt opp lån til finansiering av aksjekapitalinnskudd og ansvarlig lån med totalt 24,9 mill. kr. Returkraft har pr negativ egenkapital med 19,2 mill. kroner, og styret legger til grunn at det kan bli aktuelt å tilføre selskapet ny egenkapital, f. eks. ved å omgjøre ansvarlig lån til egenkapital. Selskapets finansielle stilling og likviditet er tilfredsstillende. Selskapets styre er generalforsamling for datterselskapene Avfall Sør Bedrift AS og Mjåvannsveien 23 AS. Styre for Avfall Sør AS valgt ved ekstraordinær generalforsamling i 16. desember Erik Nyhuus > styreleder Arild Ernst Berge > styrets nestleder Norunn Tveiten Benestad > styremedlem Solveig Robstad > styremedlem Brit Løvgren > styremedlem Jostein Mellemstrand > styremedlem Årsregnskap og konsernregnskap Nedenfor følger årsregnskapet for morselskapet Avfall Sør AS og konsernet for regnskapsårene 2010 og Det er viktig å merke seg endringene i selskapsstrukturen som inntrådte 1. januar 2011 når man sammenligner regnskapstallene for de to årene. Regnskapsoppstillingen viser utdrag fra årsregnskapet. Årsregnskapet med noter finner du på våre hjemmesider; avfallsor.no >8 Avfall sør årsmelding 2011 >9

6 resultatregnskap Balanse > eiendeler KONSERN KONSERN MORSELSKAP MORSELSKAP NOTE Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnad Endring avsetning etterdriftsfond Lønnskostnad Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og- kostnader 0 0 Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Renteinntekter og andre finansinntekter Nedskrivning finansielle anleggsmidler Kostnader på investering i datterselskap Rentekostnader og andre finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Årsresultat Konsernets årsresultat 0 0 Minoritetens årsresultat Overføringer Overført til annen egenkapital Avsatt utbytte Avsatt tilleggsutbytte Avsatt konsernbidrag Overført fra annen egenkapital Årets selvkostresultat overført til selvkostfond Sum overføringer KONSERN KONSERN MORSELSKAP MORSELSKAP EIENDELER NOTE ANLEGGSMIDLER Immatrielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Prosjektutviklingskostnader og rettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger Maskiner og anlegg Driftsløsøre,inventar og kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 0 0 Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer 0 0 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer 0 0 Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER >10 Avfall sør årsmelding 2011 >11

7 Balanse > egenkapital og gjeld KONSERN KONSERN MORSELSKAP MORSELSKAP EGENKAPITAL OG GJELD NOTE Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à 100 ) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 0 0 Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Avsetning- og etterdrift deponi Selvkostfond Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 10, Ansvarlig lånekapital Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Forpliktelse varelager Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og God Regnskapsskikk. Inntektsføring av varer og tjenester skjer ved levering/utførelsen. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Avfall Sør AS og datterselskapene som er listet opp i note 8. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Med identifiserbare eiendeler menes både materielle og immaterielle eiendeler som ikke er goodwill. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill eller negativ goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Datterselskap/tilknyttet selskap Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap er vurdert etter kostmetoden. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Erik Nyhuus Styrets leder Arild Ernst Berge Nestleder Jostein Mellemstrand Styremedlem Norunn Tveiten Benestad Styremedlem Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Solveig Robstad Styremedlem Brit Løvgren Styremedlem Sigurd Tvedt Daglig leder >12 Avfall sør årsmelding 2011 >13

8 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke mulige tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Pensjoner Pensjonskostnader og penjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet. Kontantstrømoppstilling Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstilling er den indirekte modellen benyttet. I kontanter og lignende inngår kun kasse- og bankbeholdninger. Sammenligningstall Sammenligningstall er satt opp for for både selskapet og konsernet. Note 2 Endring av regnskapsprinsipp Selskapet har ikke endret noen av sine regnskapsprinsipper. Note 3 Salgsinntekter Selskapet har kun salgsinntekter fra et virksomhetsområde og innenfor et begrenset geografisk område. Note 4 Bundne midler I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd med kr i morselskapet, og med kr på konsernnivå. På konsernnivå inngår kr i bundne midler knyttet til etterdrift av avfallsdeponiet på Støleheia, jfr note 16. Disse midlene er innbetalt til en konto som er sperret i favør av fylkesmannen. Note 5 Lønnskostnader, godtgjørelser og lån til ansatte (tall i hele tusen) Morselskapet Konsernet Lønn Avsatt bonus Innleid bemanning Godtgjørelse til styret Pensjonskostnader, inkl AFP Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Utleie bemanning mv Sum Antall årsverk er 8,35 i morselskapet og 74,85 i konsernet totalt. Daglig leder Daglig leder har totalt mottatt lønn med kr og andre ytelser med kr Denne lønnen gjelder både arbeid utført for Avfall Sør AS og Avfall Sør Husholdning AS. Kr av daglig leders lønn er belastet i Avfall Sør Husholdning AS. >14 Avfall sør årsmelding 2011 >15

9 Styret Det er utbetalt kr i styrehonorar, pluss møtegodtgjørelse på kr Styrets leder har fått kr , nestleder kr og styremedlemmer kr Det var styret før nyvalg i desember 2011 som har fått utbetalt denne godtgjørelsen. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer en 5% av egenkapitalen. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser for daglig leder, andre ansatte, styreformann eller andre nærstående parter. Honorarer til revisor (alle tall uten mva): Mor Konsern Lovpålagt revisjon, inkl teknisk bistand kr kr Teknisk bistand årsoppgjør kr kr Skatterådgivning kr 0 kr Gjennomgang av perioderegnskap kr 0 kr Andre tjenester utenfor revisjon kr kr Sum kr kr Det er i morselskapet kostnadsført kr for regnskapsførsel fra regnskapstjenesten i Kristiansand kommune. Note 6 Pensjonsforpliktelse og pensjonskostnad Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestpensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsordning for sine ansatte i Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP). Pensjonskostnadene i regnskapet skal beregnes slik: De løpende pensjonskostnadene i driftsregnskapet tilpasses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto pensjonskostnad. Forskjellen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad utgjør premieavviket, som igjen gir resultateffekt. Det er foretatt en aktuarberegning av premieavviket, pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene. Driftsresultatet er pga dette forbedret med kr (inkl. arbeidsgiveravgift). Pensjonsmidlene dekker foreløpig ikke de fremtidige pensjonsforpliktelser, da det er en underdekning på kr (inkl. arbeidsgiveravgift). Underdekningen medfører en latent, fremtidig forpliktelse. Selskapet Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden Kapitalkostnad av pensjonskostnaden Aktualisert tap 0 0 Årets brutto pensjonskostnad Resultatført netto forpliktelse v/avkortning/oppgjør 0 0 Resultatført andel aktuarielt tap(gevinst) v/avkortning/oppgjør Resultatførte estimatendringer og avvik Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad (inkl administrasjon) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad (inkl aga) Pensjonsforpliktelse og pensjonskostnad, forts. Årets pensjonsutbetalinger 0 0 Investeringer i pensjonsmidler 0 0 Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0 Beregnet pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatførte estimatendringer og avvik 0 0 Estimert over/underdekning pr Arbeidsgiveravgift Tilleggsavsetning Estimerte netto pensjonsforpl (inkl aga) Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser: Diskonteringsrente 4,50 % 4,60 % Lønnsregulering 2,96 % 4,00 % Pensjonsregulering 2,96 % 1,30 % G-regulering 2,96 % 3,80 % Forventet avkastning 5,50 % 5,50 % Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % Antall aktive/rettighetshavere i AFP-ordning Gjennomsnittlig alder 52,38 44,33 Antall pensjonister >16 Avfall sør årsmelding 2011 >17

10 Konsernet Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden Kapitalkostnad av pensjonskostnaden Aktualisert tap 0 0 Årets brutto pensjonskostnad Resultatført netto forpliktelse v/avkortning/oppgjør 0 0 Resultatført andel aktuarielt tap(gevinst) v/avkortning/oppgjør Resultatførte estimatendringer og avvik Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad (inkl administrasjon) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad (inkl aga) Årets pensjonsutbetalinger 0 0 Investeringer i pensjonsmidler 0 0 Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0 Beregnet pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatførte estimatendringer og avvik 0 0 Estimert over/underdekning pr Arbeidsgiveravgift Tilleggsavsetning Estimerte netto pensjonsforpl (inkl aga) Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser: Diskonteringsrente 4,50 % 4,60 % Lønnsregulering 2,96 % 4,00 % Pensjonsregulering 2,96 % 1,30 % G-regulering 2,96 % 3,80 % Forventet avkastning 5,50 % 5,50 % Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % Antall aktive/rettighetshavere i AFP-ordning Gjennomsnittlig alder 46,29 44,33 Antall pensjonister Note 7 varige driftsmidler Morselskapet Bygg Maskiner Biler, inventar Sum og utstyr osv Anskaffelseskost pr Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Reverserte nedskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivning Forventet økonomisk levetid 3-10 år Operasjonell leasing/leieavtaler: Selskapet har kostnadsført leie av bygg med kr Konsernet Tomt Bygg Maskiner Biler, inventar Sum og utstyr osv Anskaffelseskost pr Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost pr Akk. avskrivninger pr Akk. nedskrivninger pr Rev. nedskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivning Forventet økonomisk levetid år 5-10 år 3-10 år De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. >18 Avfall sør årsmelding 2011 >19

11 Note 8 Datterselskap, tilknyttede selskap Investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Firma Forretn. Anskaff- Bokført Resultat Egenkap. Eierandel adresse elseskost verdi e. skatt Avfall Sør Bedrift As kr.sand % Mjåvannsveien 23 As songdalen % Avfall Sør Hush. As kr.sand % Støleheia Pukkverk As vennesla % Agder Vekst As kr.sand % Returkraft As kr.sand ,9 % Sum Aksjene i Returkraft AS er nedskrevet med kr til kr 0 i selskapets regnskap. Note 9 Aksjer og andeler i andre foretak m v Note 11 Gjeld og andre forpliktelser Langsiktig gjeld er kr. 26,5 mill kr pr Lånet er tatt opp i Sparebanken Pluss og er avdragsfritt i 20 år. Lånet ble tatt opp i Det er inngått avtale om NIBOR 3 mnd rente + margin på 1,55%. Pr var renten på 4,57 %. Lånet er sikret med pant i driftstilbehør begrenset oppad til kr , kundefordringer begrenset oppad til kr , kjøretøy begrenset oppad til , samt pant i eiendommer på Støleheia. Note 12 Mellomværende med selskap i samme konsern (tall i hele tusen) Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Tilknyttet selskap Sum Firma Antall Pålydende Totalt Anskaff- Eierandel aksjer elseskost Rekom AS ,77 % Retura Sør AS ,28 % Kristiansand kommunale pensjonskasse Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Tilknyttet selskap Sum Note 10 Fordringer og gjeld (tall i hele tusen) Morselskapet Konsernet Fordringer med forfall senere en ett år Andre langsiktige fordringer Lån til foretak i samme konsern Sum Gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum Note 13 skatt Selskapet Konsernet Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt For mye/lite avsatt skatt forrige år Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Avstemming av årets skattekostnad og skatt beregnet med nominell skattesats Årets totale skattekostnad Beregnet skatt av resultat før skatt (28%) Avvik Avviket forklares med: Skatt på permanente forskjeller Utsatt skatt ikke bokført tidligere år Utbytte/gevinster 0 0 Sum forklaring >20 Avfall sør årsmelding 2011 >21

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Alexsander 7 år Glødende fantasi gir kreative eksplosjoner. Vi har snakket med fremtiden

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE

NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE Vi tar imot tingene du ikke lenger vil ha, så andre kan se potensial i dem. Gjebruksbutikken, Heftingsdalen ÅRSRAPPORT Se potensial!, 2 1 0 2 Dalenveien 347, 4849

Detaljer

ÅRSRAPPORT/09 KRISTIANSAND NÆRINGSSELSKAP AS LILLESAND NÆRINGSAREALER AS

ÅRSRAPPORT/09 KRISTIANSAND NÆRINGSSELSKAP AS LILLESAND NÆRINGSAREALER AS 09 ÅRSRAPPORT/09 KRISTIANSAND NÆRINGSSELSKAP AS LILLESAND NÆRINGSAREALER AS 2 3 Årsrapport 2009 Styresammensetninger KNAS Styrets beretning 2009 KNAS Regnskap 2009 KNAS Noter til regnskapet 2009 04 08

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22. 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 B I R ÅRSRAPPORT 2001 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 I N N H O L D 3 24 timer med BIR 6

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall for 2010 2014. 3 Årsberetning 2014. 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern. 8 Eiendeler 31.12.14 konsern

Innhold. 3 Hovedtall for 2010 2014. 3 Årsberetning 2014. 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern. 8 Eiendeler 31.12.14 konsern Årsrapport 2014 Innhold 3 Hovedtall for 2010 2014 3 Årsberetning 2014 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern 8 Eiendeler 31.12.14 konsern 9 Egenkapital og Gjeld 31.12.14 10 Kontantstrømoppstilling 01.01

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer