Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. Lyngen kommune, den Lill Tove Bergmo leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær VEDLEGG: Saksutredningene Side 1

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Rådmannen Ordfører Sendes på til: Kontrollutvalget Råd for folkehelse v/harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet (Ikke saker unntatt offentlighet). Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: KomRev Nord Kommunekassereren Økonomisjefen NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4). Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 28/12 Lokale mål for grunnskolene i Lyngen - oppfølging av tilstandsrapport for grunnskolen 2011 PS 29/12 Samlokalisering av ungdomsklubb, kulturskole og voksenopplæring PS 30/12 Søknad om tilskudd til å kjøpe ny tråkkemaskin - Jægervatnet IL 2012/ / /2609 Rådmannen v/sigrun Marthinsen m fl vil orientere om problemstillinger som ble reist på levekårsutvalgets møte i tilknytning til behandling av tilstandsrapporten for grunnskolen i Lyngen kommune 2011 Gjennomgang av arbeids- og delegasjonsreglementet for Lyngen kommune. Side 3

4 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: A20 Saksbehandler: Anette Holst Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 28/12 Lyngen levekårsutvalg Lyngen kommunestyre Lokale mål for grunnskolene i Lyngen - oppfølging av tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Henvisning til lovverk: Opplæringsloven 13-10, andre ledd Vedlegg: Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen kommune 2011 Rådmannens innstilling Levekårsutvalget vedtar følgende lokale mål for grunnskolene i Lyngen Kommune 1. Grunnskolen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring 2. Undersøke nærmere årsakene til høy lærertetthet, herunder omfanget av spesialundervisning. 3. Få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå) 4. Skåre bedre(lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing 5. Heve grunnskolepoengene opp mot nasjonalt nivå 6. Det skal gis tilbud om opplæring i entreprenørskap for elevene på ungdomstrinnet i Lyngen Kommune Budsjettdekning: Målene i seg selv vil ikke medføre behov for økte bevilgninger. Side 4

5 Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Den årlige tilstandsrapporten for grunnskolen skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå de nasjonale målene. Rapporten om tilstanden i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Kommunen kan selv legge til andre og nye indikatorer. Noen av indikatorene i rapporten er frivillige, andre er obligatoriske. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, og det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen ble behandlet i Levekårsutvalget 12. mars 2012 og i Kommunestyret 16.april Kommunestyret fattet vedtak om at Levekårsutvalget skulle komme tilbake til Kommunestyret med konkrete lokale politiske prioriterte lokale mål innen 1.oktober. Lokale mål De lokale målene som framkommer i tilstandsrapporten er formulert på bakgrunn av en faglig analyse av resultatene innenfor hvert hovedkapittel. I hovedrapporten er det 4 områder som undersøkes. Resultatene i tilstandsrapporten er for skoleeier et godt fundament for å arbeide videre med målsettinger, både på skoleeiernivå og på virksomhetsnivå. Tilstandsrapporten har ikke lagt opp til en prioritering mellom de ulike områdene. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Kommuneplanen- satsing på barn og unge Økonomiske konsekvenser Lokale mål innarbeides i økonomiplanen. Vil ikke medføre endrede rammer for sektoren, men heller en eventuell omdisponering innenfor rammene. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen Miljøkonsekvenser Ingen Vurdering av alternativer og konsekvenser Kommunen er satt til å være skolemyndighet, og formelt er kommunestyret eier av de kommunale skolene. Kommunestyret har ut fra dette et overordnet ansvar for at skolene er Side 5

6 målrettet og gir et kvalitativt og tilpasset godt tilbud til barn og unge. Kommunestyret blir formelt ut fra denne bestemmelsen skoleeier. Det stilles krav til skoleeiere om å utarbeide en årlig tilstandsrapport for grunnskolen. Dette inngår som ett av flere elementer i et forsvarlig system. Tilstandsrapporten anses å være et viktig styringsverktøy for skoleeier ved at det danner grunnlag for refleksjon over forhold knyttet til skole- og kvalitetsvurdering bygd på fakta. Faktagrunnlaget er egnet til å sette folkevalgte, administrasjon og enhetsledere i stand til å beslutte, evaluere og utvikle tjenestene ut fra relevant styringsinformasjon. Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen Kommune 2011 gir i kapittel 1 et sammendrag der det er formulert forslag til lokale mål innenfor hovedområdene elever og undervisningspersonale, læringsmiljø, resultater og gjennomføring(frafall). Nedenfor følger kommentarer og vurderinger av hovedområdene i tilstandsrapporten Elever og undervisningspersonale Mål: Undersøke nærmere årsakene til høy lærertetthet, herunder omfanget av spesialundervisning. Lyngen kommune har relativt høy lærertetthet sammenlignet med andre kommuner i samme Kostra gruppe og nasjonalt. I tilstandsrapporten begrunnes lærertettheten med lovpålagt forsterket opplæring, nedgang i elevtall, forholdsvis mange elever med undervisning i samisk og finsk, mye spesialundervisning, skolestruktur og fremmedspråklige elever med særskilt grunnleggende norsk. Lyngen kommune har ikke hatt store vansker med å rekruttere kvalifiserte lærere de siste årene. En lokal målsetting innenfor området vil naturlig være å undersøke årsakene til høy lærertetthet nærmere. Her vil det være viktig å sette fokus på området spesialundervisning. Læringsmiljø Mål: Skåre bedre(lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing Lyngen kommune har hatt resultat på landsgjennomsnittet eller under landsgjennomsnittet når det gjelder mobbing siden Dette betyr likevel ikke at vi kan være fornøyde med resultatet. Et lokalt mål innenfor læringsmiljø bør være å hele tiden skåre bedre enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. Elevene i Lyngen synes å trives godt med sine lærere, mens vi skårer noe lavt i forhold til faglig veiledning. Det kommer fram av rapporten at jenter mener de får mer faglig veiledning enn gutter. Dette er forhold det bør arbeides videre med, men vektlegges ikke i lokale mål denne runden. Også i forhold til mestring skårer Lyngens skoler noe under gjennomsnittet for kommunegruppe 5 og Troms Fylke. Å øke elevenes mestringsfølelse er derfor et relevant mål i neste runde. Resultat Side 6

7 Mål: Få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå) Heve grunnskolepoengene opp mot nasjonalt nivå Lyngen Kommune har skåret likt med landsgjennomsnittet og over landsgjennomsnittet i nasjonale prøver de siste årene. Enkelte år har vi hatt særdeles gode resultat. Et lokalt mål i forbindelse med nasjonale prøver bør likevel være å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på elever på mestringsnivå 1 (laveste nivå). I tillegg er det forslag fra rektorene om å utvikle felles strategi for lese- og skriveopplæringa for alle grunnskolene i Lyngen og felles strategi for opplæring i engelsk for alle skolene i Lyngen Kommune. Dette bør det fokuseres på i neste omgang. Lyngen Kommune har et noe lavere nivå på grunnskolepoeng enn sammenlignbare grupper og Troms Fylke: Et relevant mål å komme opp på samme nivå som landet for øvrig. Gjennomføring Mål: Grunnskolen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring Forholdsvis mange elever fra Lyngen Kommune velger å ikke fortsette sin skolegang etter at de har avsluttet ungdomsskolen. Dette har mange forklaringer, blant annet at det er lange avstander, at man ikke er motivert, at det er kostbart å bo hjemmefra og at man har mulighet til å få jobb. Et lokalt mål innenfor området vil derfor være å få flere elever til å begynne på videregående opplæring etter at de er ferdige med ungdomsskolen samt fullføre videregående skole. Regionale satsingsområder I utgangspunktet har tilstandsrapporten fokus på statlige satsingsområder og måler de samme faktorene i hele skole Norge. I denne omgangen har Lyngen valgt å ta inn en viktig regional målsetting i skolenes lokale mål. Nord Troms regionråd vedtok på møtet 29.juni 2012 følgende: 1. Nord Troms regionråd oppfordrer kommunestyrene i Nord Troms til å ta aktive grep som skoleeiere og sette fokus på entrepenørskap gjennom hele grunnskoleløpet 2. Nord Troms Regionråd oppfordrer kommunene å gi tilbud om valgfag i produksjon av varer og tjenester til sine ungdomsskoler for å skape flere elevbedrifter 3. Prosjektet omdømmebygging i Nord Troms og Ungt Entreprenørskap kan brukes som ressurser i en slik satsing En rapport fra Østlandsforskning viser at ungdomsskoleelever som blir involvert i det lokale samfunnslivet har høyere sannsynlighet for å bosette seg på hjemstedet enn andre. Og at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers kjennskap til behov og muligheter i lokalmiljøet, og dermed også tilhørigheten til hjemstedet. Et samlet regionråd understreker viktigheten av satsingen på entreprenørskap i skolen. I forhold til vedtaket til regionrådet Side 7

8 oppfyller allerede skolen i lyngen pkt 2 i vedtaket. En mer generell styrking av entreprenørskap i skolen vil derfor være et relevant mål Side 8

9 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 612 Saksbehandler: Anette Holst Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 29/12 Lyngen levekårsutvalg Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Samlokalisering av ungdomsklubb, kulturskole og voksenopplæring Henvisning til lovverk: Opplæringslova Lov om voksenopplæring (19.juni 2009) Rådmannens innstilling 1. Ungdomsklubben, kulturskolen og voksenopplæringa i Lyngen samlokaliseres på Eidebakken. 2. Ungdomsklubbens nåværende lokaler på Stigen legges ut for salg. Budsjettdekning: Oppgradering Eidebakken: Investeringsbudsjettet: 3 mill. Tiltaket søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan Side 9

10 Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Gamle Eidebakken skole blir skoleåret 2012/2013 benyttet til barnehage, kulturskole og voksenopplæring. Når barnehagen flytter inn i nye lokaler i Oksvik vil store deler av bygget bli stående tomt. Lyngen kommune har behov for lokaler til voksenopplæring og kulturskole, spesielt etter Kommunestyre vedtak 18/12, nedlegging av Oksvik skole. Ungdomsklubben på Lyngseidet holder til på Langgård, men har behov for et tidsriktig bygg. En samlokalisering av disse tjenestene vil gi både driftsmessige og samfunnsmessige gevinster. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Kommuneplanen- barn og unge Økonomiske konsekvenser Eidebakken har behov for oppussing for å bli et tidsriktig bygg. En regner med en investering i størrelsesordenen 3-4 millioner Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Bruk av Langgård som ungdomsklubb gir i dag utfordringer i forhold til trafikksikkerhet i området sentrum- Stigen. En flytting av tjenesten vil bedre disse forholdene. Det er etablert undergang og gang og sykkelsti opp til Eidebakken skole Miljøkonsekvenser Ingen Vurdering av alternativer og konsekvenser Kommunestyret vedtok i økonomiplan at den gamle skolen på Eidebakken skulle lukkes og at voksenopplæring og kulturskole skulle flyttes til Eidebakken. Bygget var stengt fram til juli 2012, da Solhov barnehage flyttet til Eidebakken som en midlertidig løsning. Den nye barnehagen i Oksvik er planlagt å skulle være ferdig innen 1.august 2013, og skolen på Eidebakken vil da bli stående tom. Ungdomsklubben på Lyngseidet har de siste årene hatt behov for omfattende oppussing eller nye lokaler. Det har vært lansert ideer om å flytte ungdomsklubben både til det gamle sykehjemmet og til kommunehuset. Ingen av disse byggene synes å være varige løsninger: Det gamle kommunehuset er planlagt revet og tomten reservert til næringsformål. Det gamle sykehjemmet ser det ut til at kommunen vil ha behov for i framtiden til tjenester innenfor psykiatri/helse/samhandling. Utbyggingen av området Eidebakken har de siste tiårene vært formidabel, og området fremstår i dag som svært attraktivt for barn og unge. Lyngen Kommune eier en rekke bygninger som står tomme pr i dag. Når barnehagen flytter ut vil også gamle Eidebakken skole bli stående tom. Bygget har tomgangsutgifter i tillegg til at bygg som ikke tas i bruk forfaller. Gamle Eidebakken skole vil med oppussing bli et svært godt ungdomshus/kulturhus der man samlokaliserer tjenester for barn og unge. Side 10

11 Skolen har nærhet til hall, skatepark, lekeplass og alpinbakke. Ved å flytte ungdomsklubben til Eidebakken vil man samlokalisere kommunale tjenester samtidig som man utnytter potensialet i det som allerede befinner seg i området. Både gamle Eidebakken skole og Langgård bygget har behov for oppgradering For å ruste opp ungdomsklubben der den ligger i dag er det behov for store investeringer. Teknisk drift v/kåre Karlsen har i notat vedr drift/vedlikehold av ungdomsklubben påpekt en rekke forhold ved bygget. For å holde bygget midlertidig åpent vinteren 2012 har vaktmesteren måttet iverksette ekstra tiltak med fjerning av istapper og snø som henger utover tak. For at ungdomsklubben skal kunne være i eksisterende bygg må det en omfattende oppgradering til. Dette innebærer bytte av tak, ny utvendig panel samt etterisolering, nye vinduer og en innvendig oppgradering. Teknisk avdeling anslår kostnadene til ca 3.mill uten at tilbud er innehentet. Gamle Eidebakken skole har behov for oppgradering i omtrent samme størrelsesorden på sikt. Ifølge tilstandsvurdering er det behov for bytte av tak, vinduer og ventilasjonsanlegg, i tillegg til noen andre mindre tiltak.oppgraderingen beregnes til rundt 3 mill inkludert (tall fra teknisk etat): Utskifting vinduer: glass en del komplette vinduer nødutgangsdører : ca ,-. Oppgradering ventilasjon: ca ,- Bytte av deler av tak: ca 2 mill Fordelen med å oppruste Eidebakken kontra ungdomsklubben er at det da vil være et større areal tilgjengelig som også kan nyttes til andre tjenester. Arealene vi disponerer pr i dag fordeler seg som følger: Langgård: Kjeller: ca : 25 m2 1.etasje: 185 m2 2.etasje 180 m2 Eidebakken: 1. etasje 946 m2 2. etasje 228 m2 Langgård har en slik beliggenhet og størrelse at en antar bygget vil være salgbart på det åpne markedet. Tomta Langgård står på er regulert til bolig/næring. Gammelskolen på Eidebakken vil nok ikke være like salgbar. Trafikkmessig er dagens plassering av ungdomsklubben uheldig da det er vanskelig å få til gang- og sykkelvei i Stigen, veien er smal og det er mye trafikk både av biler og fotgjengere langs veien. En plassering av klubben på Eidebakken vil løse trafikale problemer. Pr i dag har vi vansker med å huse alle våre kommunale tjenester uten å åpne stengte bygg. Voksenopplæringa og kulturskolen har vært mye på flyttefot de siste årene og har pr i dag ikke gode nok lokaler eller lagerkapasitet. Å ta Eidebakken skole i bruk også til dette formålet vil oppfylle disse tjenestenes krav til lokaler på en god måte. Samtidig vil de ulike tjenestene i bygget kunne dra nytte av hverandres kompetanse. Gamle Eidebakken vil, dersom den blir stående tom, trekke tomgangsutgifter samt forfalle. Det er viktig å ha en plan for hva vi kan nytte våre kommunale bygg til. Side 11

12 Dagens kostnader For å kunne vise driftsutgifter for de to byggene har vi hentet fram tall fra drift av Eidebakken for Dette er et av årene da1.-4.klasse brukte gammelskolen på Eidebakken daglig. Kostnadene under er kostnader drift gamle Eidebakken korrigert for forsikringspremier og dagens drift på ungdomsklubben Langgård. I tillegg bruker vi inneværende år midler til vask og renhold for kulturskole og voksenopplæring på gamle Eidebakken, men disse utgiftene deles pr nå med Solhov barnehage. Eidebakken - budsjettvirkninger ved å ta gammelbygget i drift Anslag driftsutgifter hele bygget inkl. gymsal: Lønn renhold 0,5 årsverk ,65 % pensjon RENGJØRINGSMATERIELL OPPGAVEPLIKTIGE YTELSER STRØM/ELEKTRISITET KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER Stipulert VEDLIKEHOLD BYGG Stipulert BRØYTEUTGIFTER Stipulert MVA UTENFOR MVA-LOVEN Netto forsikringspremier: Forsikring ungdomsklubben utgår Budsjettert i dag Forsikring gamle barneskolen som i dag Budsjettert i dag Budsjett 2012 teknisk drift dagens bygg: STRØM/ELEKTRISITET Budsjettert i dag FESTEAVGIFTER KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER VEDLIKEHOLD BYGG VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG MVA UTENFOR MVA-LOVEN Netto virkninger årlige driftsutgifter Kapitalkostnader ombygging/rehabilitering årlig (5% rente, avdrag, 20 år) Side 12

13 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Anette Holst Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 30/12 Lyngen levekårsutvalg Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Søknad om tilskudd til å kjøpe ny tråkkemaskin - Jægervatnet IL Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad om tilskudd til kjøp av tråkkemaskin Rådmannens innstilling 1. Lyngen kommune dekker årlige kapitalkostnader for et lånebeløp inntil kr ,- Maksimalt beløp pr år er kr ,-. I tillegg ytes et engangstilskudd i 2012 på kr ,- som dekkes over kulturbudsjettet. 2. Lyngen kommune stiller garanti for lån inntil kr ovenfor Jægervatn Idrettsklubb i inntil 10 år jmf pkt 1 i innstillingen. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres ,- Side 13

14 Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Jægervatn IL v/kjell Ivar Robertsen søkte i brev av 4.juni 2012 om ,- i sponsing/tilskudd samt ,- i rentefritt lån fra Lyngen kommune. Forslag til vedtak er i tråd med en nærmest identisk sak som gjaldt deltakelse ved kjøp av tråkke maskin av klubbene Lyngen /Karnes il og Lyngen Alpinklubb. Kommunestyrets vedtak i sak 51/08 var som følger: 1. Lyngen kommune dekker årlige kapitalkostnader for lånebeløp på inntil kr , med kr for hver av klubbene. Maksimalt beløp pr. år kr til hver. I tillegg ytes et engangstilskudd i 2008 på kr som dekkes med 50% hver av kulturmidlene og næringsfondet. 2. Lyngen kommune stiller garanti for opptak av lån med inntil kr for hver av klubbene Lyngen/Karnes IL og Lyngen Alpinklubb i inntil 10 år. Garantien gis ved simpel kausjon. 3. Lyngen kommune forskutterer omsøkt og forventet tilskudd fra SpareBank1 Nord-Norge sitt gavefond med kr til Lyngen Alpinklubb. Dette overføres til Lyngen kommune ved innvilgelse. Hvis klubben ikke får dette tilskuddet, må klubben dekke dette på annen måte. I forbindelse med tråkkemaskin Lyngstuva vedtok kommunestyret følgende: 1. Lyngen kommune dekker årlige kapitalkostnader for et lånebeløp inntil kr ,-. Maksimalt beløp pr år er kr 15000,- I tillegg ytes et engangstilskudd i 2010 med kr 20000,- som dekkes over næringsfondet. 2. Lyngen kommune stiller garanti for lån inntil kr ,- overfor Lyngstuva Sportsklubb i inntil 10 år jmf pkt 1 i innstillingen. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Kommuneplanen barn og unge Økonomiske konsekvenser Tiltaket innarbeides i gjeldende årsbudsjett med kr ,- over Kulturbudsjettet. Rentene søkes innarbeidet i kommende økonomiplan. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen Miljøkonsekvenser Dette er en positiv sak for lokalmiljøet Vurdering av alternativer og konsekvenser Rådmannen viser til tidligere vedtak og tilrår likebehandling av søknaden som vedtaket for tilsvarende saker vedr. Lyngen/Karnes IL og Lyngen Alpinklubb samt Lyngstuva Sportsklubb. Side 14

15 Side 15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer