BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 1. tertial. 25. mai 2010 Fylkesrådmannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 1. tertial. 25. mai 2010 Fylkesrådmannen"

Transkript

1 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Resultatrapport for 1. tertial mai 2010 Fylkesrådmannen

2 INNHOLD SAMMENDRAG 1 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL DRIFTSREGNSKAPET 2 INVESTERINGSREGNSKAPET 2 SEKTORVISE KOMMENTARER 3 UTDANNING 3 UTVIKLINGSAVDELINGEN 10 SAMFERDSELSAVDELINGEN 17 TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 24 SENTRALADMINISTRASJONEN - FELLESUTGIFTER 26 VEDLEGG 30

3 SAMMENDRAG Følgende prinsipper er lagt til grunn for rapporteringen: Det er i hovedsak lagt vekt på avviks- og målrapportering samt prognoser for året. Aktiviteter etc. som ikke omtales, forutsettes å ha normal fremdrift i forhold til planene i handlingsprogrammet. Forslag til budsjettmessige endringer omtales i eget saksframlegg. Utdanningssektoren melder om et antatt mindreforbruk på 8,4 mill kr, tannhelseforetaket et merforbruk 2 mill kr (i sitt regnskap), nye fylkesveger et mindreforbruk på 1,9 mill kr. Utviklingsavdelingen, sentraladministrasjonen og øvrige samferdselsansvar melder om tilnærmet balanse i sine årsprognoser. Prognosen pr 1. tertial antas å være basert på forsiktige anslag. De frie inntekter forventes ca. 2 mill kr lavere enn budsj ettert som følge av oppdatert skatteandeler mellom fylkeskommunene og endringer i Revidert nasjonalbudsjett. I Revidert nasjonalbudsjett opprettholdes anslaget på kommunesektorens skatteinntekter selv om lønnsveksten antas noe lavere enn tidligere lagt til grunn. Fylkeshuset Runar Hannevold fylkesrådmann

4 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2010 DRIFTSREGNSKAPET I tabell 1 (vedlegg) fremkommer en avviksanalyse av fylkeskommunens driftsregnskap pr. 1. tertial 2010 og en årsprognose utarbeidet av de ulike resultatansvarlige i fylkeskommunen. Fylkesskatt Pr. 1. tertial er det inntektsført 366,7 mill kr (-0,2%) i fylkesskatt. Nye skattetall fra SSB viser en samlet inngang så langt i år med 6,7 mrd kr (+2,3%) for fylkeskommunene. Et forstyrrende element i skatteinngangen pr april er at fristen for å betale inn tilleggsforskudd er endret fra 30/4 til 31/5 med virkning fra og med i år. Dette fører til lavere skatteinngang pr april 2010 enn året før. Tabell 2 i vedlegget viser skatteutviklingen. Rammetilskudd Pr. 1. tertial er det inntektsført 399,3 mill kr i rammetilskudd. Se egen sak om revidert handlingsprogram for justering av budsjett og kommentarer. Netto finanskostnader Netto finanskostnader forventes å bli 1,2 mill kr lavere enn budsjettert. Det er et resultat av lavere rentekostnader (7,5 mill kr), lavere renteinntekter (2,4 mill kr), lavere utbytte fra Vardar AS (3 mill kr) og lavere renter på ansvarlig lån (0,9 mill kr). Se vedlegg 8 i tertialrapporten for ytterligere kommentarer til finansforvaltningen. Driftsfond Driftsfondets saldo er 63,23 mill kr før forslag til disponeringer i sak om revidert handlingsprogram. INVESTERINGSREGNSKAPET Det vises til omtale av prosjektene i sak om revidert handlingsprogram. Se for øvrig tabell 7 i vedlegget. 2

5 SEKTORVISE KOMMENTARER UTDANNING 1. Resultatkvalitet Mål: Andelen som består videregående opplæring på normert tid eller i løpet av fem år skal være høyere enn henholdsvis 57% og 69%. Andelen som består fag- og svenneprøve skal minst være 93%. Andel elever med dårligere standpunktkarakter enn 2 i ett eller fiere fag skal være under 10%. Skolene har fulgt opp elever som står i fare for å stryke i ett eller to fag (1253 elever karakteren 1 etter høstterminen) for å bidra til at elevene oppnår minimum ståkarakter i faget blant annet ved: systematisk gjennomgang fra skolens ledelse av oversiktene over hvilke elever som fikk karakteren 1 etter høstterminen, igangsetting av ulike tiltak, og fordeling av ansvar for oppfølging i klasseteam/arbeidslag/o.1 veiledningssamtaler med elevene ekstra undervisning utover minste årstimetall i fellesfag hvor strykprosenten er høy som i matematikk og naturfag, men også dels i språkfag. styrket undervisningstilbud gjennom gruppedeling i mindre undervisningsgrupper i perioder utarbeiding av egne faghefter for elever i "jakten på 2'ern" en skole bruker også muligheten til å omfordele timer mellom fag i en kortere periode etter avtale med den enkelte elev tilpasset undervisning ved bruk av studieverksted/pedagogisk verksted i fellesfag for elever med stryk i fagene det er planlagt og vedtatt prøveprosjekt med sommerskole med påfølgende eksamen ved Kongsberg og Hønefoss vgs for vgl elever i fagene praktisk matematikk for yrkesfag og naturfag for yrkesfag for elever som ikke har bestått fagene ved skoleslutt. Alle de videregående skolene fikk tilført statlige øremerkede midler (totalt 3,5 mill kr) for å følge opp elever med svake karakterer i Dette har bl a muliggjort en del av den ekstrainnsats som skolene igangsatte i 1. tertial og som videreføres resten av året. Skolene har fulgt opp elever uten vurderingsgrunnlag i fag (775 elever ikke-vurdering etter høstterminen) blant annet ved: oppfølgingssamtaler mellom elev og kontaktlærer, kontakt med foresatte og evt "kontrakt" mellom skolen og eleven for at eleven skal få grunnlag for vurdering i de fag hvor eleven mangler det. samtaler med rådgiver 3

6 mulighet for å ta prøver på nytt eller ta igjen prøver eleven ikke har vært til stede på, alternativt legge opp andre vurderingsmuligheter for eleven tilbud om intensivkurs på ettermiddag/kveld eller i helger økt bruk av individuelle opplæringsplaner med planlagt kompetanse på lavere nivå Egne forberedelseskurs for minoritetsspråklige elever er vedtatt videreført ved Åssiden og Drammen vgs også kommende skoleår. Arbeidsinstituttet i Buskerud (AiB) gjennomførte i 1. tertial en samling for lærere ved Gol, Lier, Kongsberg og Drammen vgs, samt lærere fra to kommuner og representanter fra pedagogisk-psyokologisk tjeneste, utdanningsavdelingen og fra egne ansatte, med formål om å spre kompetanse om den styrkebaserte arbeidsmetoden AiB har fått prosjektmidler til å gjennomføre. Nettverksrådgiverne har videreutviklet samarbeidet mellom ungdomsskolene og de videregående skolene om "Åpen dag" og praksisdager for ungdomsskoleelever. Det ble utarbeidet nye samarbeidskontrakter med kommunene, og lokale nettverkssamlinger for rådgivningstjenesten er holdt. Alle skolene som ønsker det, far mulighet til å bruke elektronisk individuell utviklingsplan for elevene i ungdomsskolen og videregående skole, etter evaluering av nasjonalt forsøk i to år med deltakelse fra bl a Buskerud. Den individuelle planen skal bevisstgjøre elevene i utdanningsmål og følge ungdommene fra ungdomsskolen over i videregående opplæring. Tiltak for å forebygge og redusere omfanget av brutte lærekontrakter og opplæringskontrakter - bekymringsmeldinger knyttet til opplæringskontrakter og lærekontrakter er fulgt opp, basert på erfaringer med forebyggende tiltak. Indikatorer: Tabell 2: E ne resultattall fa o lærin Fagopplæring Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat 1. tertial Styrings tall 2010 Antall brutte lærekontrakter Antall brutte o lærin skontrakter Antall lærekandidater med bestått kom etanse røve Kilde: Lokal VIGO 2. Prosesskvalitet Mål: Elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimuleres og utvikler deres motivasjon og interesse for å lære. Elevene skal oppleve at læreplanmål blir bedre kommunisert, og at vurderinger av elevenes arbeider og læringsstøttende tilbakemeldinger til elevene blir styrket. 4

7 Kommunikasjonen med lærebedriftene skal effektiviseres gjennom økt bruk av bedriftsweb. Bruken av Blir.no som gjennomgående dokumentasjons- og vurderingsverktøy i faget prosjekt til fordypning varierer fra skole til skole og mellom de ulike utdanningsprogrammene ved skolene. Hittil brukes Blir.no også bare i begrenset grad av lærebedrifter. Det er gjennomført to kurs i blir.no med til sammen 42 deltakere fra bedrifter/opplæringskontor. Buskerud fylkeskommune ble i første tertial et av fem fylker som er med i Utdanningsdirektoratets nasjonale prosjekt om utprøving av "Gjennomgående dokumentasjon" i yrkesfagene. Det er arbeidet i programfagene i yrkesfag som skal dokumenteres. Prosjektet er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, de faglige rådene, fylkeskommunene og bedrifter. Dokumentasjonen skal være digital men ikke inneholde vurdering. Prosjektet skal gjennomføres skoleåret 2010/2011. Tre videregående skoler i Buskerud samt en del lærebedrifter er aktuelle deltakere i prosj ektet for utdanningsprogrammene Teknikk og industriell produksjon, og Elektrofag. Vurdering har vært sentralt tema på instruktørkurs for lærebedrifter og opplæringskontor. Det er gjennomført 16 kursdager. Det ble i første tertial gjennomført tilsyn med 175 lærekontrakter i selvstendig godkjente lærebedrifter, der medvirkning og vurdering er fulgt opp. Alle skolene rapporterer at de har gjennomført elevsamtalene/fagsamtaler med fokus på motivasjon og rettledning for at elevene skal kunne øke sin kompetanseoppnåelse i fagene. Måten samtalene gjennomføres på varierer mellom skolene. LP-prosjektet er et forsøksprosjekt i regi av Lillegården Kompetansesenter, og har som mål å utvikle gode former for samarbeid mellom lærerne. Hensikten er å gi enkeltelever best mulig oppfølging. To av skolene våre har deltatt. Lier vgs ønsker å videreføre prosj ektet i skoleåret 2010/11, mens Rosthaug vgs avslutter deltakelsen for å prioritere andre utviklingstiltak. Helhetlig kvalitetssystem knyttet til opplæringen er iverksatt, men systemet skal kompletteres ytterligere. Tilstandsrapport for den videregående opplæringen med blant annet karakterstatistikker ble behandlet i fylkestinget i april. Skolene selvevaluerte sin etterlevelse av opplæringsloven m/forskrift etter oppdrag fra fylkesutdanningssjefen i 1. tertial. Elevundersøkelsen og personalundersøkelsen ble gjennomført som planlagt i 1. tertial. Resultatene presenteres i 2. tertialrapport. Samtlige lærebedrifter og opplæringskontor ble tilbudt muligheten for innlogging på bedriftsweb for raskere og enklere kommunikasjon mellom bedriftene og fagopplæringsseksjonen. De fleste opplæringskontor og over 100 lærebedrifter er nå tilkoblet tjenesten. Dette omfatter over 80% av lærekontraktene. Informasjon om årets læreplass-søkere er gjort tilgjengelig på bedriftsweb, informasjon om kontrakter og tilskuddberegning er neste utviklingsskritt. Vedtatt satsing på internasjonalisering av utdanningen ble fulgt opp ved at bl a delingskonferanse med deltakere fra alle skoler og noen opplæringskontor gjennomført, og forum for internasjonalisering med deltakere fra alle skoler etablert. 5

8 Nettverksrådgiverne har gitt ungdomsskolene informasjon og hjelp i arbeidet med elever som skal velge kompetanse på lavere nivå i videregående skole. Åssiden vgs og Hønefoss vgs melder om vellykket prosjektarbeid med elever som kan bli potensielle lærekandidater for å fremme arbeidet med å formidle lærekandidater til bedriftene. Det ble gjennomført møter med alle de videregående skolene og Arbeidsinstituttet for å kvalitetssikre jobbingen med årets søkere til opplæringskontrakt (lærekandidater). Det ble arbeidet videre med å styrke realfagene ved lokale og fylkesvise tiltak for å øke både interesse og kvalitet i opplæringen. Dette omfatter bl a etablering av Newton-rom i Drammen sammen med Drammen kommune og aktuelle bransjer. Videre har det blitt arbeidet med å styrke samarbeidet skole-næringsliv gjennom blant annet MNT-forum (matematikk, naturfag og teknologi), lektor2-ordningen (nasjonal satsing på å få ansatte i næringslivet inn i skolen) og rekruttering til reiselivsfag i Hallingdal. Arbeidet med entreprenørskap i opplæringen, herunder prosjekter i Drammen, Hallingdal og på Rosthaug, ble det arbeidet videre med i første tertial. Det ble vedtatt arrangert en anti-mobbekonferanse som en start på et langsiktig arbeid for å redusere mobbing i Buskerudskolen. Skolene, ved skolemiljøutvalgene, forpliktes til å lage egne planer for lokalt arbeid mot mobbing. 3. Strukturkvalitet Mål: Minst 80% av søkerne til skoleplass skal komme inn på sitt primært søkte kurs- og skoletilbud målt etter KOSTRA. Alle søkere til læreplass skal få tilbud om læreplass. Alle lærefag med læreplasser skal få søkere til vurdering. Arbeidet med langsiktig plan om framtidig skoletilbud i Buskerud har fulgt framdriften i første tertial. Planen sluttbehandles politisk som planlagt i juni. Søknadsfrist for søking om skoleplass til skoleåret 2010/2011 gikk ut 1. mars. Det var pr 1. mai totalt søkere med ungdomsrett, en økning med om lag 200 søkere fra i fjor. Etter vurdering av søkertall og prøveinntak ble det vedtatt tilpasning av tidligere dimensjonering. Saken ble behandlet i hovedutvalg for utdanning med oppretting, nedlegging og konvertering av tilbud der klassetallet ble økt med 8 klasser. Antall særskilte søkere med store behov for spesialundervisning øker også, noe som nå skaper arealmessige kapasitetsutfordringer særlig i nedre Buskerud. Det var 843 søkere til læreplass som første ønske og 105 søkere til læreplass som et lavere ønske pr 1. mars. Det er totalt en økning på 60 søkere i forhold til søkere har allerede fått avtale om læreplass pr 12. mai. Utdanningsavdelingen er å jour i forhold gjennomføringen av konkretisert plan om kompetansehevingstilbud til lærebedrifter, instruktører, opplæringskontorer og 6

9 prøvenernndsmedlemmer. 160 prøvenemndsmedlemmer har deltatt på skoleringstiltak. På tiltakene for prøvenemndene har det også deltatt 34 deltakere fra skoler og bedrifter. Videreføring av kompetanseutvikling med hovedvekt på lokalt læreplanarbeid inkl læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter, læringsstøttende vurdering og tilpasset opplæring, ble planlagt og drøftet på skole- og fylkesnivå med tanke på iverksetting kommende skoleår. Skolene har tiltak innenfor disse områdene i sine kompetanseutviklingsplaner. De yrkesfaglige nettverkene har også fokus på tiltak her. Det ble gjennomført samlinger for skoleledere og for 11 IKT-prosjekter. Kongsbergkonferansen 2010 ble gjennomført i februar som planlagt. Der ble også samling i LKT-forum ble gjennomført. Undersøkelse om pedagogisk bruk av IKT ble gjennomført blant alle elever, lærere og ledere. Resultatene vil foreligge i 2. tertial. Det ble arbeidet med aktiv nettverksbygging mellom ressurspersoner fra skolene ved deltakelse på BETT og It's Learnings brukerkonferanse. Videreføre lederutvikling i skolene og utdanningsavdelingen ved å styrke ledernes kompetanse i å gjennomføre mål- og utviklingssamtaler ble utført i første tertial for lederne ved alle virksomhetene og for lederne i utdanningsavdelingen. Indikatorer: Kilde: Lokal VIGO tall er pr 2. tertial. 1) Antall kurs fra Vokseno lærin Rettsvoksne Tert 3109 Tert 1110 Antall realkom etansevurderte (talt i ersoner Antall rettsvoksne ventetid opplærin mer enn 12 mnd 9 10 Årsak til ventetid: private forhold eller anbefalt å vente blant annet som følge av for lite arbeidserfaring. OPUS Drammen melder behov for ekstra tildeling for å gjennomføre opplæringstiltak fra høsten 2010 for voksne med lang ventetid. 7

10 Det har vært noe avbrudd fra elever i opplæring i allmennfag ved OPUS-Drammen. OPUS- Ringerike melder om at voksne som nå blir ferdige med Vg2 helsefag, ikke synes å få læreplass. o lærin innenfor kriminalomsor en Plan for opplæring innen kriminalomsorgen i Buskerud for perioden ble ferdigstilt i 1. tertial. Det er arbeidet med å videreutvikle rådgivningen innen kriminalomsorgen, kompetansekartleggingen og det pedagogiske tilbudet for de innsatte. Samarbeid og organisering må revideres for å nå målene i den nye planen for fengselsundervisning i Buskerud. Privatisteksamen Oppmeldingen til privatisteksamen våren 2010 ved eksamenskontoret var 685 personer med til sammen eksamener, hvorav skriftlige og 853 muntlige eksamener. Til eksamen våren 2010 er det oppmeldt 38 % flere privatister enn ved eksamen våren Økningen i volum skaper store utfordringer for Eksamenskontoret framover ift leie av egnede lokaler både pga volum og pga kandidatenes rett til å bruke digitale hjelpemidler. Mangelen på sensorer er fortsatt en utfordring. Videre har det vært gjort et stort arbeid med å få laget eksamensoppgaver, i oppnevnte oppgavenemnder. Dette er et viktig arbeid for å kvalitetssikre eksamen. Ressursinnsats Økonomi resultat o års ro ose Tabellen viser hovedtallene for utdannin ssektoren: Just.bud. Regn. Forbruk i prosent Prognose Forventet årsavvik Driftsutgifter 1 439,0 458,2 31,8 % 32,2 % 1 476,6-37,7 Driftsinntekter -227,0-77,6 34,2 % 37,7 % -273,0 46,0 Nto. driftsutgifter 1 212,0 380,6 31,4 % 30,8 % 1203,6 8,4 Kommentarer til den økonomiske situas'onen Ved utløpet av 1. tertial forventer sektoren et mindreforbruk med 8,4 mill, kr ved årets slutt; et avvik på 0,7 % av totalt budsjett, se egen tabell. Prognosene fra virksomhetene viser samlet et lavere forventet mindreforbruk i 2010 enn i Utdanningsavdelingens prognostiserte mindreforbruk knyttes primært til lærlingtilskudd til bedrifter og til gjesteelevsoppgjør. Mindreforbruket fra 2009 er foreløpig samlet overført til budsjettansvar for aktivitetsendring. Mer-/mindreforbruket blir derfra overført til virksomhetenes budsjetter etter utløpet av 1. tertial. Sektorens meddratte mindreforbruk fra 2009 er hensyntatt i prognosene for Nedenfor følger en del merutgifter for 2010 som alle planlegges dekket innenfor sektorens budsj ett, bl a som følge av meddratt overskudd fra 2009: 8

11 Fra høsten 2010 opprettes det netto 8 klasser som følge av elevøkning. Dette er kostnadsberegnet til 4 mill. kr. For at ventetiden ved OPUS Drammen for rettsvoksne elever skal holdes innenfor 12 måneder, tilføres OPUS Drammen 1 mill. kr til aktivitetsøkning for høsten Åssiden videregående skole dekker selv 0,4 mill. kr. Det vil i 2010 bli økt omfang av særskilt inntatte elever, både innen hverdagslivstrening, for autister og multifunksjonshemmede elever. Dette synes å være en del av en trend som også fremover øker behovet for høy bemanning og spesialtilpassede lokaler og utstyr. Særlig er dette merkbart i nedre Buskerud Inneværende skoleår er det alternativt Vg3 i skole for 20 ungdommer som ikke fikk lære- eller opplæringskontrakt. Fra høsten 2010 forventer vi flere ungdommer i alternativt Vg3 i skole med en forventet merkostnad på ca. 1,8 mill. kr. Leid plasthall ved Ringerike videregående skole ble tatt i bruk i 1. tertial. Dette medfører en netto merutgift på 1,1 mill. kr. I tillegg forventes det flere merutgifter som foreløpig er uavklarte i forhold til beløpenes størrelse, noe som følges opp og løses i 2. tertial. Dersom prognosene stemmer, vil utdanningssektoren i 2010 bruke budsjettrammen, samt det meste av det meddratte overskuddet fra Erfaringene fra senere år har vist at sektorresultatet vanligvis blir bedre enn summen av det virksomhetene rapporterer. Hønefoss v s Sentrum Skolen har igjen varslet om akutte tiltak for å bedre situasjonen på bygningen "Sentrum". Fylkesrådmannen vurderer alternative løsninger og kommer tilbake til saken i investeringsplanen som skal behandles av fylkestinget i oktober. 9

12 UTVIKLINGSAVDELINGEN Strategiske samarbeidsallianser Mål: Samarbeide med kommuner, organisasjoner, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og enkeltaktører for å sette i verk tiltak i henhold til Strategi- og handlingsplan for kulturnæringene i Buskerud. Måloppnåelse: Samarbeid med Kongsberg kommune og Kongstanken om et pilotprosjekt innenfor kartlegging, veiledning og tilrettelegging for bedre vekst for kulturnæringene. Pilotprosjektet er i gang. Oppfølging av igangsatte kultur og næringsprosjekter bl.a. i Sigdal og i Numedal, samt dialog med nye aktører angående prosjektutvikling. Utlysning av 3-årig engasjementstilling for å skape nye samarbeidsallianser mellom kultur og næring. Tiltredelse medio august d.å. Fylkeskommuner og destinasjoner i Buskerud,Vestfold, Akershus, Østfold og Oslo samarbeider om helhetlige pakketilbud langs Oslofjorden, fått midler fra Næings- og handelsdepartementet til arbeidet. Samarbeide med høgskolemiljøene på Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) og reiselivsnæringen i Buskerud for kompetanseheving via bedriftsstipendiatordningen 3 stipendiatprosjekt er tildelt for 2010, ansettelse er underveis. Samarbeide med reiselivsnæringen i Buskerud opp imot interesseorganisasjoner og -nettverk for strategiske allianser Markedssamarbeidet for Østlandet, Sykkelturisme i Norge (STIN), Norske Spor, Østlandssamarbeidet o.l. Inngått partnerskapsavtale med ST1N og Norske Spor i Bidrag til strategisk samarbeid me1lom Hallingdalsdestinasjonene Geilo og Hemsedal og den engelske turoperatøren Neilson er støttet med reiselivsmidler. Team Reiseliv videreføres som partnerskapsarena i oppfølging av Regional delplan reiseliv. Team Reiseliv utvides med en representant for regionrådene. Partnerskapsavtalen med HiBu inneholder tiltak/finansiering for å bedre samspillet mellom næringsaktører og FoU miljø. Det kjøpes tid av HiBu-ansatte til deltagelse i utvalgte prosjekter for å bygge nettverk og bidra med fagkompetanse til prosjektene. Mål: Ferdigstille og vedta Regional delplan for reiseliv i Buskerud , og utarbeide handlingsprogram for de to første årene av planperioden. Måloppnåelse: Regional delplan reiseliv ble vedtatt i fylkestinget *. * Handlingsplan er under utarbeiding, og skal være ferdig 1. september. Partnerskapsarbeidet knyttet til regional delplan har ført til et godt forankret dokument som aktørene kjenner eierskap til. 10

13 Mål: Styrke det nyopprettede Partnerskap for klima og energi som et regionalt krafisenter for gjennomføring av klimatiltak i Buskerud. Måloppnåelse: Partnerskap for klima og energi i Buskerud er etablert. Samarbeidsavtalen ble signert den Prosjektlederstilling er utlyst og arbeidsutvalg under opprettelse. Partnerskapet har jevnlige styremøter. Mål: Samarbeide med aktuelle aktører i kommuner og frivillige organisasjoner for å utarbeide en handlingsplan og iverksette tiltak i henhold til Strategi for folkehelse i Buskerud Måloppnåelse: Høringsfristen for "strategi for folkehelse" utsatt til 1.mai. Strategien har skapt mye oppmerksomhet rundt folkehelsearbeidet i kommunene, både på politisk og administrativt. Arbeidet med handlingsplan er startet innenfor de områdene som dekkes under egen virksomhet. Partnerskapene med kommunene er prolongert for Mål: Ferdigstille en strategiplan for kunst og kultur i Buskerud, og påbegynne implementeringen av denne gjennom et utstrakt samarbeid med kommuner, organisasjoner, kunst- og kulturinstitusjoner, samt enkeltaktører og -miljøer. Måloppnåelse: Prosessen er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan, men arbeidet med utviklingen av en kunst- og kulturstrategi er påbegynt. Kunst- og kulturstrategien vært tema på en samling med de kulturansvarlige i kommunene. Mål: Evaluere utviklingsavdelingens deltakelse i internasjonalt arbeid og internasjonale prosjekter som grunnlag for en ny strategi. Måloppnåelse: Fremmet politisk sak med forslag om å utarbeide strategisk plan for internasjonalt arbeid. Arbeidet settes i gang i juni d.å. Mål: Samarbeide med relevante aktører om å prøve ut nye organisasjonsmodeller for en bedre samordning av biblioteknettverket. Måloppnåelse: Kartleggingsprosjektet "Lukter det framtid" er i hovedsak gjennomført Det legger grunnlaget for en omforent strategi, og en prosess med sikte på mer effektiv og målrettet samordning av biblioteknettverket. Mål: Strategiske samarbeidspartnere ( ) Kulturminnevernet i Utviklingsavdelingen har inngått et samarbeid med fire fylkeskommuner med målet å utvikle på nasjonalt nivå nye metoder for ikke destruktive arkeologiske registreringer (dvs. registreringer uten inngrep i marka). Måloppnåelse: Kulturminnevernet har også påbegynt forhandlinger om et samarbeid med Norsk institutt for kulturminner (NIKU), Statens vegvesen og kommunene Kongsberg og Ringerike for å få istand et forsøksprosjekt ved å prøve ut nye metoder for ikke destruktive arkeologisk registreringer. 11

14 Buskerud som attraktivt sted for bosetting og arbeid Mål: Støtte opp om og ta initiativ til utvikling av en "grønn bosetningsstruktur" som er basert på miljøvennlige og bærekraftige prinsipper. Måloppnåelse: Tatt initiativ til friluftslivsmøter med kommunene der grønnstrukturen pluss sikringsmidler er viktig tema. Lier: 26. april, Røyken 28. april. I våre råd til kommunene og i uttalelser til planer, legger vi vekt på dette aspektet. Mål: Bidra til gjennomføring av tiltak i Buskerud i tråd med Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen. Måloppnåelse: Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen vedtatt i fylkestinget februar Støtter opp om prosesser og prosjekter i fylket som har mål om bærekraftig og attraktiv stedsutvikling. Kompetanse, henvisningskompetanse, tilskudd. Hovedarrangør av regional trefylkekonferanse om bærekraftig og attraktiv byutvikling på Hønefoss (stedsutvikling/klimaenergi-miljø). Fasilitert utbygging av klimariktig energiløsninger: FutureBuilt og Høvik/Stoppen. Mål: Bidra til etablering av vannregionmyndigheten i Buskerud fylkeskommune og oppfølging av vedtatte vannforvaltningsplaner. Måloppnåelse: Fylkeskommunen overtok vannregionmyndigheten fra Ny leder for vannmyndighetene på plass fra Leder for vannregionutvalget er på plass. Organisering, ansvar og roller er avklart i samarbeid med øvrige fylkeskommuner vannregionen. Mål: Legge til rette for næringsutvikling i Buskerud, i samarbeid med Innovasjon Norge. Måloppnåelse: Partnerskapsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge samt årlige tildelinger regulerer vår aktivitet. Tildelingsbrevet prioriterer hovedsatsingsområdene i regional planstrategi, FoU- og innovasjonsstrategien, strategi for kulturnæringer og reiselivsstrategien. Tildelingsbrevet for 2010 ble vedtatt av fylkesutvalget den 21.april. Mål: Fullføre arbeidet med en strategiplan for arbeidskraft. Måloppnåelse: Arbeidet med planen ble "satt på vent" i fjor pga. markedssituasjonen (finanskrisen). Mål: Bidra til å utarbeide en interkommunal plan med målsetting om å snu trenden i kommuner med nedgang i folketallet. Måloppnåelse: Buskerud fylkeskommune tatt initiativ til gjennomføring av et interkommunalt planleggingsarbeid med sikte på å komme fram til gode tiltak/satsingsområder for å motvirke nedgangen i befolkningen i kommunene. Invitasjon om igangsettelse er sendt ut til kommunene og vi venter på vedtak i de enkelte kommunene. 12

15 Mål: Utarbeide regional delplan for universell utforming. Måloppnåelse: Regional delplan for universell utforming er rute i forhold til fremdriftsplanen. Viktigste milepæl 1. tertial er: Planprogram for regional delplan for universell utforming ble fastsatt av fylkesutvalget 21. april Mål: Bidra til å fremme et bredest mulig tilbud av kulturopplevelser i hele fylket gjennom å stimulere både profesjonelle aktører og amatørmiljøer. Måloppnåelse: Implementering av strategidelen av ny Scenekunstplan for Buskerud pågår. Innen teater pågår det en prosess både i forhold til regionteater og amatørteatervirksomheten i fylket, i tillegg til at de frie profesjonelle miljøene er tilgodesett med produksjonsmidler. Det er gjennomført en utredning knyttet til en eventuell etablering av et regionalt filmsenter i samarbeid med Vestfold, Akershus og Østfold fylkeskommuner. Det foreligger en politisk vedtatt intensjonsavtale om videre samarbeid i hvert av de fire fylkene, som også har dannet utgangspunkt for en søknad til Kulturdepartementet om statlig støtte fra Den kulturelle skolesekken i Buskerud har jobbet systematisk med markedsføring, med mål om å synliggjøre fylkeskommunens rolle som en stor og betydelig kulturarrangør. Resultatet har vært en rekke positive presseoppslag over hele fylket. Ordningen med Kulturkort for ungdom har økt fokus på markedsføring av ordningen, både for å rekruttere nye brukere og for å stimulere til økt bruk av smalere kulturuttrykk. Antall nye kulturkortbrukere har økt våren På Historieboka.no leses det dobbelt så mange sider i april 2010 som i fjor på samme tid. Antall personbesøk har steget med 30 % i samme periode. Dette viser at Historieboka.no styrker sin posisjon som en viktig formidlingskanal innen kulturarv. Det er tildelt festivalstøtte for 2010, innenfor kategoriene fyrtårn, folkefest og nye tiltak. Tre nye tiltak har fått festivalstøtte hittil i år; Fentetrøkket, Trillemarka Midtsornmerfering og Knutefestivalen Kongsberg Visefestival. Inngått partnerskapsavtale med vår største fyrtårnsfestival, Kongsberg Jazzfestival, og er i dialog med Den Norske Folkemusikkveka om det samme. Mål: Bidra til at det settes i gang arbeid med kommunedelplan for kulturminner i minst en ny kommune. Måloppnåelse: Utviklingsavdelingen har underskrevet avtale med Nedre Eiker kommune om å utarbeide kommunedelplan for kulturminner. Kommunen og fylkeskommunen har bevilget til sammen 0,51 mill til utarbeidelse av planen. Program for arbeidet i 2010 er utarbeidet. Mål: Bidra til å gjøre fylkets arkiv, bibliotek og museer (ABM) til digitale spydspisser innen historie- og kulturformidling. Måloppnåelse: Forarbeid i gang slik at lånere i Drammen, Kongsberg og Nore og Uvdal kommuner blir de første i landet som får låne ebøker på sine bibliotek. Lansering oktober De blir også de første i landet som får låne lesebrett. 13

16 ABM-utvalget har satt ned en gruppe som skal jobbe videre med flnansiering og planlegging av prosjektet Fotoarv. Prosjektet tar sikte på å gjøre historiske foto i Buskerud tilgjengelig for folk flest. Offentlige og private bildearkiver skal legges ut på nett. Kompetanse, forskning, utvikling og innovasjon Mål: Videreføre arbeidet med en FoU- og innovasjonsstrategi, og bidra til arenaer for samhandling, samt til oppfølging av aktuelle tiltak i handlingsplanen. Måloppnåelse: Det utarbeides nå en handlingsplan (2010) for iverksetting av strategien - ferdigstilles før sommeren. Eksterne aktører er involvert. Det arbeides løpende med å følge opp aktuelle tiltak og prosjekter, og å avklare nye, innenfor FoU- og innovasjonsstrategiens satsingsområder. Mål: Bidra til etableringen av et regionalt forskningsfond, og følge opp forvaltningen av dette. Måloppnåelse: "Oslofjordfondet" er under etablering, uten vesentlige forsinkelser i prosessen. Vi har deltatt i en administrativ arbeidsgruppe sammen med de øvrige tre fylkeskommunene, og vil sette av ressurser (inntil 50 % stillingsandel) som støtte til sekretariatsleder og videre oppfølging. Mål: Følge opp VRI (virkemidler for regional FoU og innovasjon) i henhold til godkjente prosjektplaner og ny søknad utarbeides og sendes Norges forskningsråd. Måloppnåelse: VRI følges opp i henhold til godkjente prosjektplaner. Det er ikke meldt om avvik. Det arbeides med ny VRI-søknad til forskningsrådet. Det har vært avholdt erfaringsseminar, samt strategiseminar. Mål: Gjennomføre innovasjonstiltak i samarbeid med Høgskolen i Buskerud (HIBU), Selskapet for industri vekst (SIVA) og Innovasjon Norge, som en videreføring av eksisterende partnerskapsavtaler. Måloppnåelse: Det er utarbeidet og vedtatt en gjennomføringsavtale me1lom Buskerud fylkeskommune og HIBU for 2010 med konkrete prosjekter og innovasjonstiltak. I 2010 er Oslofjordalliansen den overordnede satsingen. Det er utarbeidet og vedtatt en partnerskapsavtale og gjennomføringsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og SIVA for Som et ledd i oppfølging av FoU- og innovasjonsstrategien har vi en løpende dialog særlig med HiBu og til dels Innovasjon Norge om å konkretisere prioriteringer og satsinger. Dette er også tatt inn i gjennomføringsavtaler og tilskuddsbrev. Mål: Bidra til å sette i gang konkrete innovasjonstiltak gjennom samarbeid og støtte til innovasjonsselskap og næringshager. 14

17 Måloppnåelse: Det er bevilget et utviklingstilskudd til næringshagene for Det er bevilget midler til et kvinnerettet næringsutviklingsprosjekt "Kvinnovasjon" i regi av blant annet næringshagene i Buskerud. Mål: Etablere og gjennomføre hovedprosjekt for Livslang læring i Buskerud, og støtte opp om foreslåtte tiltak. Måloppnåelse: Prosjektet legges frem til politisk behandling i juni. Mål: Bidra til økt kunnskap om miljø, klima og energi blant private og offentlige aktører. Måloppnåelse: Prosjekt Miljøfyrtårn fortsetter med støtte til offentlige og private virksomheter. Kommunale/regionale klima- og energiplaner. hmledet samarbeid om koordinert plansvar med fylkesmannen. Klima- og energihandlingsplan, nytt punkt 5: Holdning og adferd, på tvers av tradisjonelle sektorer. Stat-kommune-fylke-næringsliv-innbyggere. Hydrogenbil er anskaffet. Mål: Bidra til at Nasjonalt leseår 2010 blir en suksess i Buskerud, særlig gjennom målrettet arbeid i folkebiblioteksektoren. Måloppnåelse: Etablert nettsida E-diktet i samarbeid med fylkesbibliotekene i Vestfold og Østfold. Bidratt fag1ig på seminarinnslag om Leseåret Holdt Bokgildet 2010 i Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold i mars måned. Arrangert fonnidlingskurs på Hankø i samarbeid med Akershus, Vestfold og Østfold fylkesbibliotek. Koordinerer Signalprosjekt om Arbeidsplassbibliotek for bibliotekene i fylket. Forvaltningsreformen Mål: Forvaltningsreformen trer i kraft Dette innebærer nye oppgaver for fylkeskommunen. Oppgaver som hører inn under utviklingsavdelingens ansvarsområde er: Eierskap i Innovasjon Norge aktiv eier. Regionale forskningsfond Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg og idrettsanlegg. Lovfesting av ansvar for folkehelse Forvaltning av friluftsliv. Forvaltning av innlandsfiske og høstbare viltarter. Oppgaver fra fylkeslandbruksstyret. Verdiskapingsprogrammene under landbruk. Ansvar for vannregionmyndigheten i vannregion 2. Måloppnåelse: Eierskap i Innovasjon Norge er under forberedelse på sentralt hold. Regionalt skal vi velge 1 medlem til valgstyret og 2 direkte medlemmer til regionalt styre i 15

18 Regionale forskningsfond er oppretta; "Oslofjordfondet". Oppretta fondsstyre. Laget felles bestillingsbrev. Ansatt sekretariatsleder som sitter i Tønsberg. Ansvaret for den samla forvaltning av spillemidler til kulturbygg og idrettsanlegg er etablert, og vi utfører vår rolle i tråd med forutsetningene. Lovfesting av ansvar for folkehelse er gjennomført i vår organisasjon og oppgavene utføres i tråd med forutsetningene. Strategiplan for folkehelse vært på høring. Forvaltning av friluftsliv er ivaretatt innenfor 0,5 årsverk. Utlyst og fordelt statlige midler til friluftsformål. Forvaltning av innlandsfiske og høstbare viltarter innen tildelt ressurs. Behandlet og fordelt midler til viltformål og noen midler til innlandsfiske. Svart på spørsmål og gitt informasjon om temaene. Innen det nye landbruksansvaret er det laget innspill til jordbruksforhandlingene. Forbereder sak om landbruk. Drøfter verdiskapingsprogrammene innenfor landbruk i samråd med Fylkesmannen og Innovasjon Norge. Buskerud fylkeskommune overtatt ansvaret for vannregionmyndigheten i vannregion 2 Vest- Viken. Ansatt ny medarbeider med ansvar for varmregionmyndigheten. Flere vannområder under etablering. Økonomi resultat o års ro nose Diftatcyter Diftsirrtekter Isto. " " J. tiri F Ei %av bil RtcfrEe : , 52, 3,8 / 23,10/ 234, -76, -21, 27,8 / MO / -76, 127, 31, 247 / 249 (1/ 127, åsaivik 0, Det er forutsatt at de vedtatte tilsagn i 2009, som ikke utbetales i 2010, avsettes til fond. Avdelingen har mottatt øremerkede statlige overføringer med 20,15 mill kr. Overføring til tilsagnsmottaker er i liten grad foretatt ved periodens utløp. Utviklingsmidler Av disponible utviklingsmidler pr 1. tertial på 45,53 mill kr, er 29,5 mill kr bundet opp ved tilsagn/bevilgning. Av årets midler er det utbetalt 1,2 mill kr pr 1. tertial. 16

19 SAMFERDSELSAVDELINGEN Mål tiltak o rioriterin er I 2010 skal vi løse de oppgavene som fremgår av utfordringskapitelet knyttet til nye oppgaver og omorganiseringer. I løpet av 2010 skal vårt administrative apparat være veletablert og bli enda bedre i stand til å betjene fylkeskommunens innbyggere for å utvikle gode samarbeidsløsninger. Samferdselsavdelingen ble opprettet Avdelingen har pr. i dag 5 ansatte. Det er vedtatt handlingsprogram for fylkesveger for perioden samt ramme- og leveranseavtale for fylkesveger. Samarbeidet med Statens vegvesen fungerer godt. Buskerud fylkesting vedtok den å invitere kommunene til et samarbeid om å danne Buskerud Kollektivtrafikk AS. Selskapet er under etablering, og administrerende direktør er tilsatt fra og vil overta det operative ansvaret fra Det er lagt fram egen sak om rammeavtale mellom Buskerud fylkeskommune og selskapet til fylkestinget i juni. For 2010 foreslås en målsetting om økning på 3 % reiser med bussruter til 11,7 mill passasjerer Trafikktall fra første kvartal 2010 viser 0-vekst totalt i Buskerud fylke. I Hallingdal er det en positiv trafikkvekst, mens det ikke er endring i Nedre Buskerud og en trafikknedgang i Ringeriksområdet. Skoleskysstilbudet skal være kapasitetsdekkende og trygt. Skoleskyssen prioriteres også i 2010 høyt, og alle grunnskolebarn er sikret sitteplass der hvor fartsgrensen er 60 km/t eller høyere. Det er ikke registrert kapasitetsproblemer i skoleskyssen, men som følge av midlertidige skoleskyssbehov i Lier og endringer i skolestruktur i Flesberg og Rollag samt nedleggelse av Rosthaug avd Bonna, må behovene løses med økt økonomisk innsats. Transporttjenesten for funksjonshemmede skal videreføres Det er bevilget 13,47 mill kr til TT-tjenesten i I tillegg er det overført 2,9 mill kr fra I sak 8/10 til hovedutvalg for samferdselssektoren ble justertering av TT-reglementet vedtatt. Antall brukerkvoter er 4000 i Midler til tjenesten ble overført som forutsatt pr Forslag til kollektivtrafikkplan for Buskerud skal fremmes i 2010 Fylkesutvalget vedtok den å sende planprogram for kollektivtrafikkplanen på høring. Planprogrammet har vært til høring i perioden I sak 10/10 til hovedutvalg for samferdselssektoren ble det orientert om at det var behov for noe mer tid innledningsvis i arbeidet for blant annet å drøfte innretningen av planarbeidet og se dette opp mot prosess og framdrift. Tidskritiske saker som rammeavtale med Buskerud kollektivtrafikk AS og valg av kontraktsform er tatt ut av planen og behandles som separate saker i fylkestinget. Det legges fram sak om revidert planprogram i fylkesutvalget 9.juni. I saken legges det opp til en framdriftsplan som gir vedtak på kollektivtrafikkplanen i juni

20 Buskerud fylkeskommune skal ta en aktiv rolle i arbeidet med areal- og transportplanlegging i Buskerudbyprosjektet. Buskerud fylkeskommune godkjente i desember årig utviklingsavtale med Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Fylkesmannen i Buskerud om en mer miljøvennlig areal og transport. (Buskerudbyprosjektet) De samme kommunene og fylkeskommunen inngikk den avtale med Samferdselsdepartementet om en 4-årig tiltakspakke på 280 mill kr til bedre kollektivtrafikk og sykkel og mindre biltrafikk. For 2010 var tildelingen på 30 mill kr, og Buskerudbyens areal-, transport-, miljøutvalg (ATM-utvalget bestående av ordførere/fylkesordfører/statlige etatsledere) fordelte den mill kr. Resten fordeles i juni, og gjennomføring av tiltak vil være høyt prioritert hos aktørene i Buskerud fylkeskommune er sterkt engasjert i Buskerudbyprosjektet. Fylkesordfører leder ATM-utvalget, og fylkeskommunen er representert og arbeider aktivt på alle nivå i prosjektet. Forvaltningen av transportløyver skal sikre tilfredsstillende transporttjenester, i samarbeid med næringen og kommunale myndigheter Forvaltningen av transportløyvene er effektiv med en tilfredsstillende saksbehandlingstid. Til ansvaret for å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud vil vi bemerke at Transportøkonomisk Institutt (TØI) har fått i oppdrag å undersøke drosjeløyvebehovet i nedre Buskerud, samt utarbeide en modell for framtidige behovsvurderinger. Rapport fra TØI vil foreligge i august. Undersøkelse og modell vil gi et bedre grunnlag enn tidligere for å vurdere drosjeløyvebehovet. Bedre standard på fylkesvegene gjennom økt innsats for drift og vedlikehold av fylkesvegene og til mindre utbedringstiltak Vedlikeholdsforfallet på fylkesvegnettet i Buskerud er ca. 2,5 mrd kr. I handlingsprogrammet for fylkesveger for perioden er det et viktig satsingsområde å redusere dette forfallet. I budsj ettet for 2010 er det bevilget 60 mill kr mer til drift og vedlikehold enn det som har vært bevilget til disse vegene i snitt pr år i I tillegg er det bevilget mye midler til mindre utbedringstiltak. Dersom handlingsprogram for fylkesveger følges opp videre vil dette føre til at den negative utviklingen stopper opp og at vedlikeholdsforfallet blir tatt igjen på deler av fylkesvegnettet. Færre trafikkulykker på våre veger og reduserte ulemper som følge av trafikken Trafikksikkerhet er et satsingsområde i handlingsprogram for fylkesveger for perioden Det er bevilget 22 mill kr til investeringer i trafikksikkerhetstiltak i budsjettet for Det arbeides aktivt på mange fronter. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) ledes av fylkeskommunen og er et samarbeidsorgan der ulike etater og organisasjoner samarbeider om trafikksikkerhet. FTU har under utarbeidelse et handlingsprogram for trafikksikkerhet for Handlingsprogrammet skal vedtas av hovedutvalg for samferdselssektoren i oktober

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik 2007 2007 2007 2006 2007 2007 Hovedkapittel

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Saksframlegg Vår saksbehandler Kjersti Bærug Hulbakk, tlf. 32808665 Vår referanse 2008/697-25 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 29.01.2014 Revidert fordeling av budsjettet

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Fylkeskommunens rolle som vegeier. Gro R. Solberg

Fylkeskommunens rolle som vegeier. Gro R. Solberg Fylkeskommunens rolle som vegeier Gro R. Solberg 8.11.10 Samferdselsavdeling i Buskerud fylkeskommune Utredning om ny samferdselsenhet høst 2009 Opprettelse av samferdselsavdeling 2.2.10 6 ansatte + ca.

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn UTVIKLINGSAVDELINGEN Jf. adresseliste Vår dato: 26.06.2017 Vår referanse: 2017/14652-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61 Forslag til Regional plan for areal

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 18.09.2014 Vår referanse: 2014/3687-2 Vår saksbehandler: Deres dato: «REFDATO» Deres referanse: «REF» Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Regional plan for verdiskaping

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/2021-6 Dato: 23.11.2010 BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Partnerskapsavtale

Partnerskapsavtale Partnerskapsavtale 2017 2019 mellom og Regionrådet for Midt-Buskerud Regionråd Midt-Buskerud Dato: Fylkesordfører Dato: Gustav Kalager Ordfører i Krødsherad Anne Kristine Norman Ordfører i Sigdal Ståle

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012)

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) TRANSPORTPLAN SØR- TRØNDELAG 2014-2023 Utarbeides som regional plan etter plan- og bygningsloven PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR VISJON: Utvikling for framtida

UTVIKLINGSPLAN FOR VISJON: Utvikling for framtida UTVIKLINGSPLAN FOR 2016 2018 VISJON: Utvikling for framtida Overordnede mål HVSF skal jobber for at elevene skal: 1. Bli gangs menneske 2. Gjennomføre og bestå 3. Erfare integrering og mangfold 4. Få framtidsrettede

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Samarbeidsavtale med Audnedal kommune

Samarbeidsavtale med Audnedal kommune Samarbeidsavtale med Audnedal kommune 2012-2015 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Audnedal kommune. Innledning Denne avtalen gjelder for perioden

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

"Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen April 2017

Samspill for økt gjennomføring Lærerutdanningskonferansen April 2017 "Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen 2017 20.April 2017 Utfordringen 10% Vg 3 skole 11% 8,6% 23,7% Påbygg GS VG1 VG 2 27,4% Læretid 40% 4,1 % 8,2% 14,7% 7,5% 28,8% 7% 11,3% Utvikling

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 2. tertial september 2010 Fylkesrådmannen

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 2. tertial september 2010 Fylkesrådmannen BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Resultatrapport for 2. tertial 2010 21. september 2010 Fylkesrådmannen INNHOLD SAMMENDRAG... 3 ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2010... 4 DRIFTSREGNSKAPET... 4 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-14382/2010 Arkiv: Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2018 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Vekst i frie inntekter 2018 Distriktstilskudd Sør-Norge Innbyggere per 1.1.2014 Innbyggere per 1.1.2017 Gj.snittlig skatteprosent 2014-2016

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/2054 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet 16.03.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre Sammendrag Prosjektet En bedre skole for elevene

Detaljer

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune KOMPETANSE OG UTVIKLING Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen September 2009 1. BAKGRUNN Kompetansestrategien tar utgangspunkt

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Dato: utkast 06.01.2017 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 31.01.2017 Kommunestyret 07.03.2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnet målsetting for

Detaljer

Region Viken. Ny folkevalgt region?

Region Viken. Ny folkevalgt region? Region Viken Ny folkevalgt region? Avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold o Avtalen er forhandlet frem i forhandlingsutvalget mellom partene i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner

Detaljer

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud Handlingsplan 2017/2018 Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 Handlingsplan 2017/2018 skal bidra til å oppfylle mål i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Statsbudsjettet 2013, kap. 551 post 60 og 61 - Årsrapport Buskerud

Statsbudsjettet 2013, kap. 551 post 60 og 61 - Årsrapport Buskerud UTVIKLINGSAVDELINGEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår dato: 19.03.2014 Vår referanse: 2008/1651-158 Vår saksbehandler: Deres dato: 22.01.2013 Deres referanse: 13/188-1

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-18 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fastsetting av planprogram for "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv,

Detaljer

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes Kommune Saksmappe: 2009/5518-3 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Handlingsprogram - nye fylkesveier 2010-2019 - høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Regional klimaplan for Telemark Planprogram

Regional klimaplan for Telemark Planprogram Regional klimaplan for Telemark Planprogram Kick-off i Bø 18. januar 2017 Styringsgruppeleder Ådne Naper Foto: www.colourbox.com Oppsett Bakgrunn Virkemidler Regional klimaplan for Telemark Mål for klimaplanen

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 VIRKSOMHETSPLAN - for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 Visjon: - resultater gjennom samhandling. Hovedmål for videregående opplæring: - vi bidrar til at Telemark står fram som et kunnskapsfylke

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer:

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2011-priser) (justert)

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 Februar 2009 Innhold 1 Bakgrunn 1.1 Dette er vi enige om/ erkjennelsen 1.2 Hva har skjedd

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Fylkeskommunens framtid

Fylkeskommunens framtid Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Fagernes, 1. november 2017 Fylkeskommunens framtid Dagens fylkesinndeling I dag er det stort sett bare fylkeskommunene igjen som er delt inn i 19 regioner. Blir 18

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014.

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. Oppstart- og utfordringsmøte for den regionale planen 5.mars 2015. Ferdig

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Budsjett 2008. Regnskap 2007

Budsjett 2008. Regnskap 2007 Budsjett 2008 Utfordringsdokument Regnskap 2007 Budsjettprosessen 2008 Gjennomfører: - Eksterne brukerundersøkelser - Medarbeiderundersøkelse. Det utarbeides detaljert budsjett og evnt. spesifikke styringskort

Detaljer

SKOLEÅRET RÅDGIVERKONFERANSEN desember 2014

SKOLEÅRET RÅDGIVERKONFERANSEN desember 2014 SKOLEÅRET 2015-2016 RÅDGIVERKONFERANSEN 2014 3. desember 2014 Inntak til skoleåret 2014-2015 Pr. 1. okt. har vi 8786 elever til 9322 plasser i videregående skole i Buskerud 181 er tatt inn med fortrinn

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer