BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 1. tertial. 25. mai 2010 Fylkesrådmannen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 1. tertial. 25. mai 2010 Fylkesrådmannen"

Transkript

1 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Resultatrapport for 1. tertial mai 2010 Fylkesrådmannen

2 INNHOLD SAMMENDRAG 1 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL DRIFTSREGNSKAPET 2 INVESTERINGSREGNSKAPET 2 SEKTORVISE KOMMENTARER 3 UTDANNING 3 UTVIKLINGSAVDELINGEN 10 SAMFERDSELSAVDELINGEN 17 TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 24 SENTRALADMINISTRASJONEN - FELLESUTGIFTER 26 VEDLEGG 30

3 SAMMENDRAG Følgende prinsipper er lagt til grunn for rapporteringen: Det er i hovedsak lagt vekt på avviks- og målrapportering samt prognoser for året. Aktiviteter etc. som ikke omtales, forutsettes å ha normal fremdrift i forhold til planene i handlingsprogrammet. Forslag til budsjettmessige endringer omtales i eget saksframlegg. Utdanningssektoren melder om et antatt mindreforbruk på 8,4 mill kr, tannhelseforetaket et merforbruk 2 mill kr (i sitt regnskap), nye fylkesveger et mindreforbruk på 1,9 mill kr. Utviklingsavdelingen, sentraladministrasjonen og øvrige samferdselsansvar melder om tilnærmet balanse i sine årsprognoser. Prognosen pr 1. tertial antas å være basert på forsiktige anslag. De frie inntekter forventes ca. 2 mill kr lavere enn budsj ettert som følge av oppdatert skatteandeler mellom fylkeskommunene og endringer i Revidert nasjonalbudsjett. I Revidert nasjonalbudsjett opprettholdes anslaget på kommunesektorens skatteinntekter selv om lønnsveksten antas noe lavere enn tidligere lagt til grunn. Fylkeshuset Runar Hannevold fylkesrådmann

4 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2010 DRIFTSREGNSKAPET I tabell 1 (vedlegg) fremkommer en avviksanalyse av fylkeskommunens driftsregnskap pr. 1. tertial 2010 og en årsprognose utarbeidet av de ulike resultatansvarlige i fylkeskommunen. Fylkesskatt Pr. 1. tertial er det inntektsført 366,7 mill kr (-0,2%) i fylkesskatt. Nye skattetall fra SSB viser en samlet inngang så langt i år med 6,7 mrd kr (+2,3%) for fylkeskommunene. Et forstyrrende element i skatteinngangen pr april er at fristen for å betale inn tilleggsforskudd er endret fra 30/4 til 31/5 med virkning fra og med i år. Dette fører til lavere skatteinngang pr april 2010 enn året før. Tabell 2 i vedlegget viser skatteutviklingen. Rammetilskudd Pr. 1. tertial er det inntektsført 399,3 mill kr i rammetilskudd. Se egen sak om revidert handlingsprogram for justering av budsjett og kommentarer. Netto finanskostnader Netto finanskostnader forventes å bli 1,2 mill kr lavere enn budsjettert. Det er et resultat av lavere rentekostnader (7,5 mill kr), lavere renteinntekter (2,4 mill kr), lavere utbytte fra Vardar AS (3 mill kr) og lavere renter på ansvarlig lån (0,9 mill kr). Se vedlegg 8 i tertialrapporten for ytterligere kommentarer til finansforvaltningen. Driftsfond Driftsfondets saldo er 63,23 mill kr før forslag til disponeringer i sak om revidert handlingsprogram. INVESTERINGSREGNSKAPET Det vises til omtale av prosjektene i sak om revidert handlingsprogram. Se for øvrig tabell 7 i vedlegget. 2

5 SEKTORVISE KOMMENTARER UTDANNING 1. Resultatkvalitet Mål: Andelen som består videregående opplæring på normert tid eller i løpet av fem år skal være høyere enn henholdsvis 57% og 69%. Andelen som består fag- og svenneprøve skal minst være 93%. Andel elever med dårligere standpunktkarakter enn 2 i ett eller fiere fag skal være under 10%. Skolene har fulgt opp elever som står i fare for å stryke i ett eller to fag (1253 elever karakteren 1 etter høstterminen) for å bidra til at elevene oppnår minimum ståkarakter i faget blant annet ved: systematisk gjennomgang fra skolens ledelse av oversiktene over hvilke elever som fikk karakteren 1 etter høstterminen, igangsetting av ulike tiltak, og fordeling av ansvar for oppfølging i klasseteam/arbeidslag/o.1 veiledningssamtaler med elevene ekstra undervisning utover minste årstimetall i fellesfag hvor strykprosenten er høy som i matematikk og naturfag, men også dels i språkfag. styrket undervisningstilbud gjennom gruppedeling i mindre undervisningsgrupper i perioder utarbeiding av egne faghefter for elever i "jakten på 2'ern" en skole bruker også muligheten til å omfordele timer mellom fag i en kortere periode etter avtale med den enkelte elev tilpasset undervisning ved bruk av studieverksted/pedagogisk verksted i fellesfag for elever med stryk i fagene det er planlagt og vedtatt prøveprosjekt med sommerskole med påfølgende eksamen ved Kongsberg og Hønefoss vgs for vgl elever i fagene praktisk matematikk for yrkesfag og naturfag for yrkesfag for elever som ikke har bestått fagene ved skoleslutt. Alle de videregående skolene fikk tilført statlige øremerkede midler (totalt 3,5 mill kr) for å følge opp elever med svake karakterer i Dette har bl a muliggjort en del av den ekstrainnsats som skolene igangsatte i 1. tertial og som videreføres resten av året. Skolene har fulgt opp elever uten vurderingsgrunnlag i fag (775 elever ikke-vurdering etter høstterminen) blant annet ved: oppfølgingssamtaler mellom elev og kontaktlærer, kontakt med foresatte og evt "kontrakt" mellom skolen og eleven for at eleven skal få grunnlag for vurdering i de fag hvor eleven mangler det. samtaler med rådgiver 3

6 mulighet for å ta prøver på nytt eller ta igjen prøver eleven ikke har vært til stede på, alternativt legge opp andre vurderingsmuligheter for eleven tilbud om intensivkurs på ettermiddag/kveld eller i helger økt bruk av individuelle opplæringsplaner med planlagt kompetanse på lavere nivå Egne forberedelseskurs for minoritetsspråklige elever er vedtatt videreført ved Åssiden og Drammen vgs også kommende skoleår. Arbeidsinstituttet i Buskerud (AiB) gjennomførte i 1. tertial en samling for lærere ved Gol, Lier, Kongsberg og Drammen vgs, samt lærere fra to kommuner og representanter fra pedagogisk-psyokologisk tjeneste, utdanningsavdelingen og fra egne ansatte, med formål om å spre kompetanse om den styrkebaserte arbeidsmetoden AiB har fått prosjektmidler til å gjennomføre. Nettverksrådgiverne har videreutviklet samarbeidet mellom ungdomsskolene og de videregående skolene om "Åpen dag" og praksisdager for ungdomsskoleelever. Det ble utarbeidet nye samarbeidskontrakter med kommunene, og lokale nettverkssamlinger for rådgivningstjenesten er holdt. Alle skolene som ønsker det, far mulighet til å bruke elektronisk individuell utviklingsplan for elevene i ungdomsskolen og videregående skole, etter evaluering av nasjonalt forsøk i to år med deltakelse fra bl a Buskerud. Den individuelle planen skal bevisstgjøre elevene i utdanningsmål og følge ungdommene fra ungdomsskolen over i videregående opplæring. Tiltak for å forebygge og redusere omfanget av brutte lærekontrakter og opplæringskontrakter - bekymringsmeldinger knyttet til opplæringskontrakter og lærekontrakter er fulgt opp, basert på erfaringer med forebyggende tiltak. Indikatorer: Tabell 2: E ne resultattall fa o lærin Fagopplæring Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat 1. tertial Styrings tall 2010 Antall brutte lærekontrakter Antall brutte o lærin skontrakter Antall lærekandidater med bestått kom etanse røve Kilde: Lokal VIGO 2. Prosesskvalitet Mål: Elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimuleres og utvikler deres motivasjon og interesse for å lære. Elevene skal oppleve at læreplanmål blir bedre kommunisert, og at vurderinger av elevenes arbeider og læringsstøttende tilbakemeldinger til elevene blir styrket. 4

7 Kommunikasjonen med lærebedriftene skal effektiviseres gjennom økt bruk av bedriftsweb. Bruken av Blir.no som gjennomgående dokumentasjons- og vurderingsverktøy i faget prosjekt til fordypning varierer fra skole til skole og mellom de ulike utdanningsprogrammene ved skolene. Hittil brukes Blir.no også bare i begrenset grad av lærebedrifter. Det er gjennomført to kurs i blir.no med til sammen 42 deltakere fra bedrifter/opplæringskontor. Buskerud fylkeskommune ble i første tertial et av fem fylker som er med i Utdanningsdirektoratets nasjonale prosjekt om utprøving av "Gjennomgående dokumentasjon" i yrkesfagene. Det er arbeidet i programfagene i yrkesfag som skal dokumenteres. Prosjektet er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, de faglige rådene, fylkeskommunene og bedrifter. Dokumentasjonen skal være digital men ikke inneholde vurdering. Prosjektet skal gjennomføres skoleåret 2010/2011. Tre videregående skoler i Buskerud samt en del lærebedrifter er aktuelle deltakere i prosj ektet for utdanningsprogrammene Teknikk og industriell produksjon, og Elektrofag. Vurdering har vært sentralt tema på instruktørkurs for lærebedrifter og opplæringskontor. Det er gjennomført 16 kursdager. Det ble i første tertial gjennomført tilsyn med 175 lærekontrakter i selvstendig godkjente lærebedrifter, der medvirkning og vurdering er fulgt opp. Alle skolene rapporterer at de har gjennomført elevsamtalene/fagsamtaler med fokus på motivasjon og rettledning for at elevene skal kunne øke sin kompetanseoppnåelse i fagene. Måten samtalene gjennomføres på varierer mellom skolene. LP-prosjektet er et forsøksprosjekt i regi av Lillegården Kompetansesenter, og har som mål å utvikle gode former for samarbeid mellom lærerne. Hensikten er å gi enkeltelever best mulig oppfølging. To av skolene våre har deltatt. Lier vgs ønsker å videreføre prosj ektet i skoleåret 2010/11, mens Rosthaug vgs avslutter deltakelsen for å prioritere andre utviklingstiltak. Helhetlig kvalitetssystem knyttet til opplæringen er iverksatt, men systemet skal kompletteres ytterligere. Tilstandsrapport for den videregående opplæringen med blant annet karakterstatistikker ble behandlet i fylkestinget i april. Skolene selvevaluerte sin etterlevelse av opplæringsloven m/forskrift etter oppdrag fra fylkesutdanningssjefen i 1. tertial. Elevundersøkelsen og personalundersøkelsen ble gjennomført som planlagt i 1. tertial. Resultatene presenteres i 2. tertialrapport. Samtlige lærebedrifter og opplæringskontor ble tilbudt muligheten for innlogging på bedriftsweb for raskere og enklere kommunikasjon mellom bedriftene og fagopplæringsseksjonen. De fleste opplæringskontor og over 100 lærebedrifter er nå tilkoblet tjenesten. Dette omfatter over 80% av lærekontraktene. Informasjon om årets læreplass-søkere er gjort tilgjengelig på bedriftsweb, informasjon om kontrakter og tilskuddberegning er neste utviklingsskritt. Vedtatt satsing på internasjonalisering av utdanningen ble fulgt opp ved at bl a delingskonferanse med deltakere fra alle skoler og noen opplæringskontor gjennomført, og forum for internasjonalisering med deltakere fra alle skoler etablert. 5

8 Nettverksrådgiverne har gitt ungdomsskolene informasjon og hjelp i arbeidet med elever som skal velge kompetanse på lavere nivå i videregående skole. Åssiden vgs og Hønefoss vgs melder om vellykket prosjektarbeid med elever som kan bli potensielle lærekandidater for å fremme arbeidet med å formidle lærekandidater til bedriftene. Det ble gjennomført møter med alle de videregående skolene og Arbeidsinstituttet for å kvalitetssikre jobbingen med årets søkere til opplæringskontrakt (lærekandidater). Det ble arbeidet videre med å styrke realfagene ved lokale og fylkesvise tiltak for å øke både interesse og kvalitet i opplæringen. Dette omfatter bl a etablering av Newton-rom i Drammen sammen med Drammen kommune og aktuelle bransjer. Videre har det blitt arbeidet med å styrke samarbeidet skole-næringsliv gjennom blant annet MNT-forum (matematikk, naturfag og teknologi), lektor2-ordningen (nasjonal satsing på å få ansatte i næringslivet inn i skolen) og rekruttering til reiselivsfag i Hallingdal. Arbeidet med entreprenørskap i opplæringen, herunder prosjekter i Drammen, Hallingdal og på Rosthaug, ble det arbeidet videre med i første tertial. Det ble vedtatt arrangert en anti-mobbekonferanse som en start på et langsiktig arbeid for å redusere mobbing i Buskerudskolen. Skolene, ved skolemiljøutvalgene, forpliktes til å lage egne planer for lokalt arbeid mot mobbing. 3. Strukturkvalitet Mål: Minst 80% av søkerne til skoleplass skal komme inn på sitt primært søkte kurs- og skoletilbud målt etter KOSTRA. Alle søkere til læreplass skal få tilbud om læreplass. Alle lærefag med læreplasser skal få søkere til vurdering. Arbeidet med langsiktig plan om framtidig skoletilbud i Buskerud har fulgt framdriften i første tertial. Planen sluttbehandles politisk som planlagt i juni. Søknadsfrist for søking om skoleplass til skoleåret 2010/2011 gikk ut 1. mars. Det var pr 1. mai totalt søkere med ungdomsrett, en økning med om lag 200 søkere fra i fjor. Etter vurdering av søkertall og prøveinntak ble det vedtatt tilpasning av tidligere dimensjonering. Saken ble behandlet i hovedutvalg for utdanning med oppretting, nedlegging og konvertering av tilbud der klassetallet ble økt med 8 klasser. Antall særskilte søkere med store behov for spesialundervisning øker også, noe som nå skaper arealmessige kapasitetsutfordringer særlig i nedre Buskerud. Det var 843 søkere til læreplass som første ønske og 105 søkere til læreplass som et lavere ønske pr 1. mars. Det er totalt en økning på 60 søkere i forhold til søkere har allerede fått avtale om læreplass pr 12. mai. Utdanningsavdelingen er å jour i forhold gjennomføringen av konkretisert plan om kompetansehevingstilbud til lærebedrifter, instruktører, opplæringskontorer og 6

9 prøvenernndsmedlemmer. 160 prøvenemndsmedlemmer har deltatt på skoleringstiltak. På tiltakene for prøvenemndene har det også deltatt 34 deltakere fra skoler og bedrifter. Videreføring av kompetanseutvikling med hovedvekt på lokalt læreplanarbeid inkl læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter, læringsstøttende vurdering og tilpasset opplæring, ble planlagt og drøftet på skole- og fylkesnivå med tanke på iverksetting kommende skoleår. Skolene har tiltak innenfor disse områdene i sine kompetanseutviklingsplaner. De yrkesfaglige nettverkene har også fokus på tiltak her. Det ble gjennomført samlinger for skoleledere og for 11 IKT-prosjekter. Kongsbergkonferansen 2010 ble gjennomført i februar som planlagt. Der ble også samling i LKT-forum ble gjennomført. Undersøkelse om pedagogisk bruk av IKT ble gjennomført blant alle elever, lærere og ledere. Resultatene vil foreligge i 2. tertial. Det ble arbeidet med aktiv nettverksbygging mellom ressurspersoner fra skolene ved deltakelse på BETT og It's Learnings brukerkonferanse. Videreføre lederutvikling i skolene og utdanningsavdelingen ved å styrke ledernes kompetanse i å gjennomføre mål- og utviklingssamtaler ble utført i første tertial for lederne ved alle virksomhetene og for lederne i utdanningsavdelingen. Indikatorer: Kilde: Lokal VIGO tall er pr 2. tertial. 1) Antall kurs fra Vokseno lærin Rettsvoksne Tert 3109 Tert 1110 Antall realkom etansevurderte (talt i ersoner Antall rettsvoksne ventetid opplærin mer enn 12 mnd 9 10 Årsak til ventetid: private forhold eller anbefalt å vente blant annet som følge av for lite arbeidserfaring. OPUS Drammen melder behov for ekstra tildeling for å gjennomføre opplæringstiltak fra høsten 2010 for voksne med lang ventetid. 7

10 Det har vært noe avbrudd fra elever i opplæring i allmennfag ved OPUS-Drammen. OPUS- Ringerike melder om at voksne som nå blir ferdige med Vg2 helsefag, ikke synes å få læreplass. o lærin innenfor kriminalomsor en Plan for opplæring innen kriminalomsorgen i Buskerud for perioden ble ferdigstilt i 1. tertial. Det er arbeidet med å videreutvikle rådgivningen innen kriminalomsorgen, kompetansekartleggingen og det pedagogiske tilbudet for de innsatte. Samarbeid og organisering må revideres for å nå målene i den nye planen for fengselsundervisning i Buskerud. Privatisteksamen Oppmeldingen til privatisteksamen våren 2010 ved eksamenskontoret var 685 personer med til sammen eksamener, hvorav skriftlige og 853 muntlige eksamener. Til eksamen våren 2010 er det oppmeldt 38 % flere privatister enn ved eksamen våren Økningen i volum skaper store utfordringer for Eksamenskontoret framover ift leie av egnede lokaler både pga volum og pga kandidatenes rett til å bruke digitale hjelpemidler. Mangelen på sensorer er fortsatt en utfordring. Videre har det vært gjort et stort arbeid med å få laget eksamensoppgaver, i oppnevnte oppgavenemnder. Dette er et viktig arbeid for å kvalitetssikre eksamen. Ressursinnsats Økonomi resultat o års ro ose Tabellen viser hovedtallene for utdannin ssektoren: Just.bud. Regn. Forbruk i prosent Prognose Forventet årsavvik Driftsutgifter 1 439,0 458,2 31,8 % 32,2 % 1 476,6-37,7 Driftsinntekter -227,0-77,6 34,2 % 37,7 % -273,0 46,0 Nto. driftsutgifter 1 212,0 380,6 31,4 % 30,8 % 1203,6 8,4 Kommentarer til den økonomiske situas'onen Ved utløpet av 1. tertial forventer sektoren et mindreforbruk med 8,4 mill, kr ved årets slutt; et avvik på 0,7 % av totalt budsjett, se egen tabell. Prognosene fra virksomhetene viser samlet et lavere forventet mindreforbruk i 2010 enn i Utdanningsavdelingens prognostiserte mindreforbruk knyttes primært til lærlingtilskudd til bedrifter og til gjesteelevsoppgjør. Mindreforbruket fra 2009 er foreløpig samlet overført til budsjettansvar for aktivitetsendring. Mer-/mindreforbruket blir derfra overført til virksomhetenes budsjetter etter utløpet av 1. tertial. Sektorens meddratte mindreforbruk fra 2009 er hensyntatt i prognosene for Nedenfor følger en del merutgifter for 2010 som alle planlegges dekket innenfor sektorens budsj ett, bl a som følge av meddratt overskudd fra 2009: 8

11 Fra høsten 2010 opprettes det netto 8 klasser som følge av elevøkning. Dette er kostnadsberegnet til 4 mill. kr. For at ventetiden ved OPUS Drammen for rettsvoksne elever skal holdes innenfor 12 måneder, tilføres OPUS Drammen 1 mill. kr til aktivitetsøkning for høsten Åssiden videregående skole dekker selv 0,4 mill. kr. Det vil i 2010 bli økt omfang av særskilt inntatte elever, både innen hverdagslivstrening, for autister og multifunksjonshemmede elever. Dette synes å være en del av en trend som også fremover øker behovet for høy bemanning og spesialtilpassede lokaler og utstyr. Særlig er dette merkbart i nedre Buskerud Inneværende skoleår er det alternativt Vg3 i skole for 20 ungdommer som ikke fikk lære- eller opplæringskontrakt. Fra høsten 2010 forventer vi flere ungdommer i alternativt Vg3 i skole med en forventet merkostnad på ca. 1,8 mill. kr. Leid plasthall ved Ringerike videregående skole ble tatt i bruk i 1. tertial. Dette medfører en netto merutgift på 1,1 mill. kr. I tillegg forventes det flere merutgifter som foreløpig er uavklarte i forhold til beløpenes størrelse, noe som følges opp og løses i 2. tertial. Dersom prognosene stemmer, vil utdanningssektoren i 2010 bruke budsjettrammen, samt det meste av det meddratte overskuddet fra Erfaringene fra senere år har vist at sektorresultatet vanligvis blir bedre enn summen av det virksomhetene rapporterer. Hønefoss v s Sentrum Skolen har igjen varslet om akutte tiltak for å bedre situasjonen på bygningen "Sentrum". Fylkesrådmannen vurderer alternative løsninger og kommer tilbake til saken i investeringsplanen som skal behandles av fylkestinget i oktober. 9

12 UTVIKLINGSAVDELINGEN Strategiske samarbeidsallianser Mål: Samarbeide med kommuner, organisasjoner, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og enkeltaktører for å sette i verk tiltak i henhold til Strategi- og handlingsplan for kulturnæringene i Buskerud. Måloppnåelse: Samarbeid med Kongsberg kommune og Kongstanken om et pilotprosjekt innenfor kartlegging, veiledning og tilrettelegging for bedre vekst for kulturnæringene. Pilotprosjektet er i gang. Oppfølging av igangsatte kultur og næringsprosjekter bl.a. i Sigdal og i Numedal, samt dialog med nye aktører angående prosjektutvikling. Utlysning av 3-årig engasjementstilling for å skape nye samarbeidsallianser mellom kultur og næring. Tiltredelse medio august d.å. Fylkeskommuner og destinasjoner i Buskerud,Vestfold, Akershus, Østfold og Oslo samarbeider om helhetlige pakketilbud langs Oslofjorden, fått midler fra Næings- og handelsdepartementet til arbeidet. Samarbeide med høgskolemiljøene på Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) og reiselivsnæringen i Buskerud for kompetanseheving via bedriftsstipendiatordningen 3 stipendiatprosjekt er tildelt for 2010, ansettelse er underveis. Samarbeide med reiselivsnæringen i Buskerud opp imot interesseorganisasjoner og -nettverk for strategiske allianser Markedssamarbeidet for Østlandet, Sykkelturisme i Norge (STIN), Norske Spor, Østlandssamarbeidet o.l. Inngått partnerskapsavtale med ST1N og Norske Spor i Bidrag til strategisk samarbeid me1lom Hallingdalsdestinasjonene Geilo og Hemsedal og den engelske turoperatøren Neilson er støttet med reiselivsmidler. Team Reiseliv videreføres som partnerskapsarena i oppfølging av Regional delplan reiseliv. Team Reiseliv utvides med en representant for regionrådene. Partnerskapsavtalen med HiBu inneholder tiltak/finansiering for å bedre samspillet mellom næringsaktører og FoU miljø. Det kjøpes tid av HiBu-ansatte til deltagelse i utvalgte prosjekter for å bygge nettverk og bidra med fagkompetanse til prosjektene. Mål: Ferdigstille og vedta Regional delplan for reiseliv i Buskerud , og utarbeide handlingsprogram for de to første årene av planperioden. Måloppnåelse: Regional delplan reiseliv ble vedtatt i fylkestinget *. * Handlingsplan er under utarbeiding, og skal være ferdig 1. september. Partnerskapsarbeidet knyttet til regional delplan har ført til et godt forankret dokument som aktørene kjenner eierskap til. 10

13 Mål: Styrke det nyopprettede Partnerskap for klima og energi som et regionalt krafisenter for gjennomføring av klimatiltak i Buskerud. Måloppnåelse: Partnerskap for klima og energi i Buskerud er etablert. Samarbeidsavtalen ble signert den Prosjektlederstilling er utlyst og arbeidsutvalg under opprettelse. Partnerskapet har jevnlige styremøter. Mål: Samarbeide med aktuelle aktører i kommuner og frivillige organisasjoner for å utarbeide en handlingsplan og iverksette tiltak i henhold til Strategi for folkehelse i Buskerud Måloppnåelse: Høringsfristen for "strategi for folkehelse" utsatt til 1.mai. Strategien har skapt mye oppmerksomhet rundt folkehelsearbeidet i kommunene, både på politisk og administrativt. Arbeidet med handlingsplan er startet innenfor de områdene som dekkes under egen virksomhet. Partnerskapene med kommunene er prolongert for Mål: Ferdigstille en strategiplan for kunst og kultur i Buskerud, og påbegynne implementeringen av denne gjennom et utstrakt samarbeid med kommuner, organisasjoner, kunst- og kulturinstitusjoner, samt enkeltaktører og -miljøer. Måloppnåelse: Prosessen er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan, men arbeidet med utviklingen av en kunst- og kulturstrategi er påbegynt. Kunst- og kulturstrategien vært tema på en samling med de kulturansvarlige i kommunene. Mål: Evaluere utviklingsavdelingens deltakelse i internasjonalt arbeid og internasjonale prosjekter som grunnlag for en ny strategi. Måloppnåelse: Fremmet politisk sak med forslag om å utarbeide strategisk plan for internasjonalt arbeid. Arbeidet settes i gang i juni d.å. Mål: Samarbeide med relevante aktører om å prøve ut nye organisasjonsmodeller for en bedre samordning av biblioteknettverket. Måloppnåelse: Kartleggingsprosjektet "Lukter det framtid" er i hovedsak gjennomført Det legger grunnlaget for en omforent strategi, og en prosess med sikte på mer effektiv og målrettet samordning av biblioteknettverket. Mål: Strategiske samarbeidspartnere ( ) Kulturminnevernet i Utviklingsavdelingen har inngått et samarbeid med fire fylkeskommuner med målet å utvikle på nasjonalt nivå nye metoder for ikke destruktive arkeologiske registreringer (dvs. registreringer uten inngrep i marka). Måloppnåelse: Kulturminnevernet har også påbegynt forhandlinger om et samarbeid med Norsk institutt for kulturminner (NIKU), Statens vegvesen og kommunene Kongsberg og Ringerike for å få istand et forsøksprosjekt ved å prøve ut nye metoder for ikke destruktive arkeologisk registreringer. 11

14 Buskerud som attraktivt sted for bosetting og arbeid Mål: Støtte opp om og ta initiativ til utvikling av en "grønn bosetningsstruktur" som er basert på miljøvennlige og bærekraftige prinsipper. Måloppnåelse: Tatt initiativ til friluftslivsmøter med kommunene der grønnstrukturen pluss sikringsmidler er viktig tema. Lier: 26. april, Røyken 28. april. I våre råd til kommunene og i uttalelser til planer, legger vi vekt på dette aspektet. Mål: Bidra til gjennomføring av tiltak i Buskerud i tråd med Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen. Måloppnåelse: Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen vedtatt i fylkestinget februar Støtter opp om prosesser og prosjekter i fylket som har mål om bærekraftig og attraktiv stedsutvikling. Kompetanse, henvisningskompetanse, tilskudd. Hovedarrangør av regional trefylkekonferanse om bærekraftig og attraktiv byutvikling på Hønefoss (stedsutvikling/klimaenergi-miljø). Fasilitert utbygging av klimariktig energiløsninger: FutureBuilt og Høvik/Stoppen. Mål: Bidra til etablering av vannregionmyndigheten i Buskerud fylkeskommune og oppfølging av vedtatte vannforvaltningsplaner. Måloppnåelse: Fylkeskommunen overtok vannregionmyndigheten fra Ny leder for vannmyndighetene på plass fra Leder for vannregionutvalget er på plass. Organisering, ansvar og roller er avklart i samarbeid med øvrige fylkeskommuner vannregionen. Mål: Legge til rette for næringsutvikling i Buskerud, i samarbeid med Innovasjon Norge. Måloppnåelse: Partnerskapsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge samt årlige tildelinger regulerer vår aktivitet. Tildelingsbrevet prioriterer hovedsatsingsområdene i regional planstrategi, FoU- og innovasjonsstrategien, strategi for kulturnæringer og reiselivsstrategien. Tildelingsbrevet for 2010 ble vedtatt av fylkesutvalget den 21.april. Mål: Fullføre arbeidet med en strategiplan for arbeidskraft. Måloppnåelse: Arbeidet med planen ble "satt på vent" i fjor pga. markedssituasjonen (finanskrisen). Mål: Bidra til å utarbeide en interkommunal plan med målsetting om å snu trenden i kommuner med nedgang i folketallet. Måloppnåelse: Buskerud fylkeskommune tatt initiativ til gjennomføring av et interkommunalt planleggingsarbeid med sikte på å komme fram til gode tiltak/satsingsområder for å motvirke nedgangen i befolkningen i kommunene. Invitasjon om igangsettelse er sendt ut til kommunene og vi venter på vedtak i de enkelte kommunene. 12

15 Mål: Utarbeide regional delplan for universell utforming. Måloppnåelse: Regional delplan for universell utforming er rute i forhold til fremdriftsplanen. Viktigste milepæl 1. tertial er: Planprogram for regional delplan for universell utforming ble fastsatt av fylkesutvalget 21. april Mål: Bidra til å fremme et bredest mulig tilbud av kulturopplevelser i hele fylket gjennom å stimulere både profesjonelle aktører og amatørmiljøer. Måloppnåelse: Implementering av strategidelen av ny Scenekunstplan for Buskerud pågår. Innen teater pågår det en prosess både i forhold til regionteater og amatørteatervirksomheten i fylket, i tillegg til at de frie profesjonelle miljøene er tilgodesett med produksjonsmidler. Det er gjennomført en utredning knyttet til en eventuell etablering av et regionalt filmsenter i samarbeid med Vestfold, Akershus og Østfold fylkeskommuner. Det foreligger en politisk vedtatt intensjonsavtale om videre samarbeid i hvert av de fire fylkene, som også har dannet utgangspunkt for en søknad til Kulturdepartementet om statlig støtte fra Den kulturelle skolesekken i Buskerud har jobbet systematisk med markedsføring, med mål om å synliggjøre fylkeskommunens rolle som en stor og betydelig kulturarrangør. Resultatet har vært en rekke positive presseoppslag over hele fylket. Ordningen med Kulturkort for ungdom har økt fokus på markedsføring av ordningen, både for å rekruttere nye brukere og for å stimulere til økt bruk av smalere kulturuttrykk. Antall nye kulturkortbrukere har økt våren På Historieboka.no leses det dobbelt så mange sider i april 2010 som i fjor på samme tid. Antall personbesøk har steget med 30 % i samme periode. Dette viser at Historieboka.no styrker sin posisjon som en viktig formidlingskanal innen kulturarv. Det er tildelt festivalstøtte for 2010, innenfor kategoriene fyrtårn, folkefest og nye tiltak. Tre nye tiltak har fått festivalstøtte hittil i år; Fentetrøkket, Trillemarka Midtsornmerfering og Knutefestivalen Kongsberg Visefestival. Inngått partnerskapsavtale med vår største fyrtårnsfestival, Kongsberg Jazzfestival, og er i dialog med Den Norske Folkemusikkveka om det samme. Mål: Bidra til at det settes i gang arbeid med kommunedelplan for kulturminner i minst en ny kommune. Måloppnåelse: Utviklingsavdelingen har underskrevet avtale med Nedre Eiker kommune om å utarbeide kommunedelplan for kulturminner. Kommunen og fylkeskommunen har bevilget til sammen 0,51 mill til utarbeidelse av planen. Program for arbeidet i 2010 er utarbeidet. Mål: Bidra til å gjøre fylkets arkiv, bibliotek og museer (ABM) til digitale spydspisser innen historie- og kulturformidling. Måloppnåelse: Forarbeid i gang slik at lånere i Drammen, Kongsberg og Nore og Uvdal kommuner blir de første i landet som får låne ebøker på sine bibliotek. Lansering oktober De blir også de første i landet som får låne lesebrett. 13

16 ABM-utvalget har satt ned en gruppe som skal jobbe videre med flnansiering og planlegging av prosjektet Fotoarv. Prosjektet tar sikte på å gjøre historiske foto i Buskerud tilgjengelig for folk flest. Offentlige og private bildearkiver skal legges ut på nett. Kompetanse, forskning, utvikling og innovasjon Mål: Videreføre arbeidet med en FoU- og innovasjonsstrategi, og bidra til arenaer for samhandling, samt til oppfølging av aktuelle tiltak i handlingsplanen. Måloppnåelse: Det utarbeides nå en handlingsplan (2010) for iverksetting av strategien - ferdigstilles før sommeren. Eksterne aktører er involvert. Det arbeides løpende med å følge opp aktuelle tiltak og prosjekter, og å avklare nye, innenfor FoU- og innovasjonsstrategiens satsingsområder. Mål: Bidra til etableringen av et regionalt forskningsfond, og følge opp forvaltningen av dette. Måloppnåelse: "Oslofjordfondet" er under etablering, uten vesentlige forsinkelser i prosessen. Vi har deltatt i en administrativ arbeidsgruppe sammen med de øvrige tre fylkeskommunene, og vil sette av ressurser (inntil 50 % stillingsandel) som støtte til sekretariatsleder og videre oppfølging. Mål: Følge opp VRI (virkemidler for regional FoU og innovasjon) i henhold til godkjente prosjektplaner og ny søknad utarbeides og sendes Norges forskningsråd. Måloppnåelse: VRI følges opp i henhold til godkjente prosjektplaner. Det er ikke meldt om avvik. Det arbeides med ny VRI-søknad til forskningsrådet. Det har vært avholdt erfaringsseminar, samt strategiseminar. Mål: Gjennomføre innovasjonstiltak i samarbeid med Høgskolen i Buskerud (HIBU), Selskapet for industri vekst (SIVA) og Innovasjon Norge, som en videreføring av eksisterende partnerskapsavtaler. Måloppnåelse: Det er utarbeidet og vedtatt en gjennomføringsavtale me1lom Buskerud fylkeskommune og HIBU for 2010 med konkrete prosjekter og innovasjonstiltak. I 2010 er Oslofjordalliansen den overordnede satsingen. Det er utarbeidet og vedtatt en partnerskapsavtale og gjennomføringsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og SIVA for Som et ledd i oppfølging av FoU- og innovasjonsstrategien har vi en løpende dialog særlig med HiBu og til dels Innovasjon Norge om å konkretisere prioriteringer og satsinger. Dette er også tatt inn i gjennomføringsavtaler og tilskuddsbrev. Mål: Bidra til å sette i gang konkrete innovasjonstiltak gjennom samarbeid og støtte til innovasjonsselskap og næringshager. 14

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 1. tertial 2011. 24. mai 2011 Fylkesrådmannen

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 1. tertial 2011. 24. mai 2011 Fylkesrådmannen BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Resultatrapport for 1. tertial 2011 24. mai 2011 Fylkesrådmannen INNHOLD SAMMENDRAG 1 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2011 2 DR1FTSREGNSKAPET 2 INVESTERINGSREGNSKAPET 2 SEKTORVISE KOMMENTARER

Detaljer

2.Tertialrapport 2013

2.Tertialrapport 2013 Buskerud fylkeskommune Økonomi- og administrasjonsstaben september 2013 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2013... 5 2.1 DRIFTSREGNSKAPET... 5 2.2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 3.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2008 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap.

ÅRSRAPPORT 2008. Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2008 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap. Innhold ÅRSRAPPORT 2008 Sammendrag.. side 1 Videregående opplæring.. side 5 Regional utvikling.. side 21 Samferdsel. side 33 Administrasjon og sentrale tjenester. side 39 Fylkeskommunens ansatte. side

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Verdier: Raushet - Åpenhet - Mot - Entusiasme

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møtested: Schweigaardsgt. 4, fylkestingssalen Møtedato: 21.10.2013 Tid: 11:00 Saksliste 88/13 Rapport 2. tertial 2013 89/13 Framtidig organisering

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll Årsrapport 2014 2 Innhold 3 Fylkesrådmannens forord 47 Tannhelse 4 Økonomiske nøkkeltall 47 49 50 53 Mål og måloppnåelse Aktiviteter og resultater Endringsbehov Økonomisk analyse 7 Strategiske utfordringer

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 1 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser

Detaljer

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008.

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av fylkestinget 2014 www.vfk.no Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst.klikk her for å skrive inn tekst. Arkivsak-dok. 201405155-2

Detaljer

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 Arkivsak 200700013 Arkivnr. Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 14.06.2007 45/2007 Fylkestinget 19.06.2007 43/2007 Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 ADMINISTRASJONENS

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kortversjon

ÅRSRAPPORT. Kortversjon 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Årsrapport. www.telemark.no

Årsrapport. www.telemark.no Årsrapport 2008 www.telemark.no Innhold 2008 - kontrastenes år...2 2008 kontrastenes år Fylkesrådmannen har ordet...3 Telemark 2008...4 Kompetanse - vg. skoler...5 Kompetanse - voksenoppl....6 Kompetanse

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Regionalt handlingsprogram 2010 er vedtatt av Fylkestinget 08.12.09 (FT-sak 42/09) Utgiver : Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord

Detaljer

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Innhold I Innledning og hovedprofil... 4 2 Styringsprosessen... 6 3 Strategisk overbygning... 7 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag...

Detaljer