Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/ Kommunestyret 70/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013"

Transkript

1 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/ Kommunestyret 70/ Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument 2014 Kirkelig fellesråd budsjett 2014 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Handlingsdel med økonomiplan gangs behandlet 24.juni Betalingsregulativ i egne saker Økonomiplan for kontrollutvalget (kontrollutvalgets sak 35/13) Saksopplysninger Den administrative budsjettprosessen startet i vår med økonomiseminar for et utvidet formannskap, virksomhetslederne og rådmannens ledergruppe og budsjettskriv til virksomhetene. Budsjett 2014 bygger på inneværende års budsjett, økonomistatus og økonomiplanen for som ble 1. gangs behandling 24.juni. Budsjett 2014 preges av at de økonomiske forutsetningene for inneværende år (2013) har blitt dårligere enn tidligere forutsatt. I tillegg til at behovet for tjenesteproduksjon har økt har rådmannen ikke klart å gjennomføre de kutt-tiltak innenfor Helse/velferd som lå til grunn for budsjettet Videre har Malvik kommune kommet relativt dårlig ut av statens inntektsmodell for kommunene. Dette er spesielt knyttet til den store befolkningsveksten de siste 2 årene og samhandlingsreformen. Samlet utgjør dette nærmere 15 millioner. I tillegg har kommunen fått høyere kostnader knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere og utgifter på barnehageområdet enn forutsatt. Videre har økte finanskostnader på nærmere 20 mill gjort at det totale avviket for 2014 i utgangspunktet er på nærmere 40 millioner med dagens tjenestetilbud. Rådmannen har i sitt forslag økt VAR-inntektene med 5 mill, redusert vedlikeholdsposten med 3 mill. Det er forutsatt innføring av eiendomsskatt for å dekke ytterligere økte finanskostnader med 15 millioner (2014). Videre er det lagt inn 13 millioner i ytterligere kutt i virksomhetenes rammer. Flere av disse forutsetter politisk vedtak da de kommer til å påvirke tjenestetilbudet. Rådmannen har fordelt omfanget av kutt på de ulike rammeområdene. Skatteanslaget er økt med

2 6,5 millioner ut over det som er forutsatt i statsbudsjettet. Dette basert på erfaringstall de siste årene og at innbyggerveksten forsetter. Til slutt er det brukt 4 millioner fra disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse. Innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer gir økonomiplanen uttrykk for hvorledes kommunestyret ønsker at det skal prioriteres mellom de forskjellige rammeområder i perioden. Økonomiplan med handlingsdel skal sluttbehandles i kommunestyret samtidig med budsjettet 16.desember. Årsbudsjettet for 2014 er bindende mens økonomiplanen ikke er bindende i den forstand at det blir bevilget beløp til forskjellige formål. Vedlagt saken er budsjett 2014 for Malvik kirkelig fellesråd. Rådmannen innstiller på å videreføre dagens ramme justert for kommunal deflator 3 % (lønns- og prisvekst). Vedlagt saken er også rådmannens budsjettdokument for Dokumentet beskriver mer detaljert: - Overordnete føringer for budsjett Revidert økonomiplan 2014 til 2017 basert på budsjett Budsjett 2014, Inntektene - Budsjett 2014, Kostnadene - De enkelte budsjettrammer Rådmannen fremlegger et budsjettforslag i balanse. For 2014 er det meget viktig at det skapes balanse mellom inntekter og utgifter. Nødvendige grep må tas. Viser her til budsjettdokument For tiden forhandles det om statsbudsjettet for neste år. Hvis resultatet av forhandlingene gir andre forutsetninger enn det rådmannen har lagt til grunn vil rådmannen legge frem disse i forbindelse med kommunestyrets behandling 16.desember. I rådmannens forslag er det forutsatt kutt-tiltak innen de ulike rammeområdene. Rådmannen vil i møte fremlegge en detaljert oversikt over hvilke tiltak dette gjelder. Dette gjelder for områder hvor stillinger anbefales fjernet eller tjenesteområde anbefales lagt ned / endret. Vurdering Budsjettet for 2014 gir meget stramme rammer. Uten innføring av eiendomsskatt er rådmannen imidlertid meget bekymret for kommunens mulighet til finansiering av fremtidige investeringer som forutsatt i økonomiplanperioden. Prognosen for 2013 viser at det meste av fondsreservene blir brukt opp. Det som blir igjen må brukes til å dekke overforbruk i budsjett 2014(4 mill). Forslag til budsjett for 2014 gir langt i fra nødvendig handlingsrom til å møte økte kostnader knyttet til investeringsprogrammet i økonomiplanperioden. Skal foreslåtte investeringer gjennomføres vil dette medføre tøffe politiske prioriteringer. Malvik kommune har netto fått, i nominelle kroner, 21,8 mill i økte overføringer og skatteinngang for 2014 i forhold til anslag for Imidlertid «spises» dette opp av lønnsveksten(dagens bemanning) på 18 mill og økte pensjonssatser (2,5 mill). I tillegg må en finne rom til økt antall årsverk knyttet til samhandlingsreformen, ressurskrevende brukere og økt antall barnehageplasser. Det vil bli en meget krevende oppgave å finne nødvendig finansiering til dette. Videre vet vi nå at samhandlingsreformen medfører en ytterligere underfinansiering basert på statsbudsjettet som ble presentert 7. oktober.

3 Budsjettets oppbygging følger i utgangspunktet dagens organisering med inndeling i 8 rammeområder og 17 virksomhetsområder. Rådmannen vil videreføre prinsippet om at husleie og strømkostnadene belastes ut på virksomhetene. Dette for å tydeliggjøre ansvaret og skape incitament for energieffektivisering. Nedenfor er fordeling per rammeområde. BUDSJETTSKJEMA 1B Bud 2013* Bud 2014 Politisk nivå Rådmann og støttefunksjoner Eiendomsservice Oppvekst Helse og velferd Tekniske tjenester Felles Kirkelig Fellesråd Sum fordelt drift *Opprinnelig budsjett. Videre er budsjetterte bruk av avsetninger ført på rammeområdene. Dette medfører totalt en belastning på Felles på kr 1,7 mill for Nedenfor er oversikt over hvordan nettorammen i 2014 på 596,4 mill fremkommer. BUDSJETTSKJEMA 1A Bud 2013 Bud 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente- og finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/ utgifter Netto avsetninger * Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk 0 0 *Netto avsetninger fremkommer som bruk av avsetning på rammene og avsetninger på fellesområdet Det økonomiske handlingsrommet for Malvik kommune bestemmes gjennom behandling av årsbudsjettet. Inntektssiden for 2014 er bestemt gjennom statsbudsjett (rammetilskudd, skatteinntekt og andre statlige overføringer) og vedtak om lokalt betalingsregulativ. Gjennom budsjettåret har således rådmannen ingen mulighet til å øke det økonomiske handlingsrommet på inntektssiden. Rådmann må innenfor sine kostnadsrammer svare ut tjenestetilbudet. For å

4 følge opp dette er det tett kostnadsoppfølging og nødvendig med høy budsjettdisiplin innenfor alle virksomhetsområder. Nedenfor er de konkrete kuttforslagene som ligger til grunn for rådmannens innstilling for budsjett 2014 (nærmere beskrevet i budsjettdokumentet): Fordeling i 2014, tall i mill kr: Effekt 2014 Kommentar Politisk nivå 0,5 Rådmann og støtte 1,0 Eiendomsservice 2,5 Barnehager 2,5 BFT 0,5 Skole 1,0 Kultur 1,0 Helse og velferd 4,0 ARESAM 0,5 For kommentarer se eget avsnitt Rammeområder i budsjettdokumentet SUM 13,5 Anslag forutsatt i budsjettet Redusert bygningsvedlikehold 3,0 Økt skatteanslag 6,5 Ut over anslag i statsbudsjett Bruk av disposisjonsfond 4,0 Kuttene er videre fordelt på virksomhetsnivå og for noen av kuttene vil det måtte startes prosesser for å få effekt. Noen av kuttene forutsetter også ytterligere politisk behandling. Eksempelvis er det forutsatt at alle barnehagene stenges totalt 3 uker om sommeren for å redusere vikarkostnadene. Egen politisk sak vil bli fremmet hvis kommunestyret slutter seg til dette. Videre anbefaler rådmannen økte brukerbetalinger. Det er gjort ny beregning av rente- og avdragskostnader basert på justert investeringsplan for 2014 og at rentenivået blir i henhold til markedsforventningene i dag. Skatteanslaget er ytterligere justert opp med 6,5 mill ut over anslaget i statsbudsjett. Basert på de siste års faktiske skatteinngang og avvik i forhold til vedtatt budsjett kan dette være en realistisk vurdering. Imidlertid ser rådmann at dette kan utgjøre en risiko for overbudsjettering da det forutsetter en høy nominell vekst i skatteinngangen. Rådmannen vil tilrå å bruke siste rest av disposisjonsfondet i 2014 for å få et budsjett i balanse. Ut fra prognosen for 2013 er det forutsatt at det vil være igjen omtrent 4 mill. Innføring av eiendomsskatt er helt avgjørende for å finansiere de økte finanskostnadene knyttet til alle nyinvesteringer som er vedtatt. Dette inkluderer også byggingen av nytt sykehjem ved HOBOS og omsorgsboliger ved VIBOS. Det er forutsatt innføring av eiendomsskatt med 2 promille for verker/bruk, næring og bolig. Kostnader i forbindelse med taksering og innføring er fratrukket inntektene. Oversikt investeringer i budsjett 2014: - Ferdigstillelse av sykehjems- og omsorgsboliger tilknyttet HOBOS(136 mill) og VIBOS (80 mill) - Ferdigstillelse kulturbygg Hommelvik 49 mill - Barnehage «Sandfjæra» 50 mill - Oppstart Hommelvik ungdomsskole 10 mill - Hommelvik Sjøside Grønt/gangvei/park kommunal andel 9 mill

5 - Videre utbygging på Sveberg, kr 11,5 mill - Investeringer på VAR-området totalt kr 21,3 mill - Ramme til Startlån kr 65 mill i Egenandel trafikksikkerhetstiltak 0,75 mill - Diverse nødvendige(hms/universell utforming/brann) investeringer bygg og uteplasser 16 mill - Investeringer veier og gater 1,8 mill - Investeringer IT og utstyr 3,5 mill - Prosjektering og oppstart «Herredshus» 4 mill For nærmere opplysninger vises det til vedlagte budsjettdokument Investeringsrammen settes til 400,5 mill i samsvar med budsjettskjema 2A-investeringer: Budsjettskjema 2A - investering Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger (tomtesalg Sveberg) Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter - - Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Lånerammen for 2014 er satt til 423,5 mill, hvorav startlån utgjør 65 mill: Spesifiseringer: Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Startlån Lån VAR-området og annet Sum lånebehov Spesifisering av investeringsrammen: Budsjettskjema 2B Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investering Teknisk (VAR) Investering Teknisk(Plan og utvikling) Investering Teknisk(FDV) Investering Rådmann (Felles) Investering Eiendomsservice SUM Rådmannens innstilling 1. Budsjettrammer drift Årsbudsjettet vedtas med følgende beløp for 2014:

6 BUDSJETTSKJEMA 1B Bud 2013* Bud 2014 Politisk nivå Rådmann og støttefunksjoner Eiendomsservice Oppvekst Helse og velferd Tekniske tjenester Felles Kirkelig Fellesråd Sum fordelt drift Nedenfor er oversikt over hvordan nettorammen i 2014 på 596 mill fremkommer. BUDSJETTSKJEMA 1A Bud 2013 Bud 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente- og finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger * Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Investeringsrammen settes til 400,5 mill i samsvar med budsjettskjema 2Ainvesteringer: Budsjettskjema 2A - investering Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger (tomtesalg Sveberg) Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter - - Sum ekstern finansiering

7 Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Lånerammen for 2014 er satt til 423,5 mill, hvorav startlån utgjør 65 mill: Spesifiseringer: Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Startlån Lån VAR-området og annet Sum lånebehov Spesifisering av investeringsrammen: Budsjettskjema 2B Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investering Teknisk (VAR) Investering Teknisk(Plan og utvikling) Investering Teknisk(FDV) Investering Rådmann (Felles) Investering Eiendomsservice SUM Skattøre for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 4. Disponering av budsjett - fullmakter Videre delegering av netto budsjettramme delegeres til Rådmann. Rådmann gis fullmakt til å omdisponere avsatt tilleggsbevilgningspost for tariffoppgjør og midler til seniortiltak på rammeområde Rådmann og støttefunksjoner til de andre rammeområdene. 5. Låneopptak Kommunestyret vedtar å bruk av lånemidler på 423,5 mill, inklusive 65 mill til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 6. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives for verker/bruk, næring og bolig i 2014 med skattesats 2 promille. Hovedrammer for takseringsarbeidet vedtas i egen sak januar Avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer fastsettes ved framlegg i egne saker. 8. Benytte vikar/renholdsbyrå Kommunestyret ber rådmannen som en forsøksordning å se på muligheten for å benytte vikar/renholdsbyrå på et gitt geografisk område. Dette er et område hvor kommunen i dag benytter noe innleie. Ordningen foreslås for en periode på inntil to år. Egen sak fremmes for kommunestyret i løpet av første halvår Ordningen evalueres innen sommeren 2016.

8 Behandling i Formannskapet Randi Eikevik (AP), fremmet følgende endringsforslag: Malvik formannskap tar rådmannens forslag om budsjettrammer og investeringsrammer til orientering. Formannskapet ber rådmannen om å legge fram et alternativt budsjett for 2014, der følgende punkter innarbeides: 1. Det innføres IKKE eiendomsskatt i Malvik 2. All videre planlegging og investeringer i nytt, kommunalt herredshus/servicebygg stoppes. Posten(e) knyttet til dette tas ut av budsjett og økonomiplan. 3. Øvrige prosjekt i investeringsplanen, som ny Hommelvik og Vikhammer ungdomsskole med kulturdel opprettholdes. Som erstatning for punkt 2 pålegges rådmannen å ta kontakt med private utbyggere/grunneiere (Hommelvik sjøside, Vikasenteret/Wigumgården og Trondos) i den hensikt å klargjøre betingelser for leie av arealer i et nytt helsehus i Hommelvik. Leieavtalen skal være i minimum 10 år, og med mulighet for kjøp ved periodens utløp. Dersom slik avtale inngås, vil alle helserelaterte aktiviteter i dagens rådhus kunne sies opp, og aktørene tilbys nye leieavtaler i et helsehus som beskrevet ovenfor. Dette vil frigi arealer i dagens rådhus, som ARESAM deretter flytter inn i. Biblioteket samordnes med ny ungdomsskole i Hommelvik. Inntekter fra salg av herredshuset, plankbærertomta og parkeringsplassen mot Selbuvegen jfr tidligere vedtak i kommunestyret skal dekke ombygging og tilpassing av rådhuset til ARESAMbehov. Formannskapet er styringsgruppe, både i forprosjekt og gjennomføringsfasen. Eugen Sørmo, (H), fremmet følgende merknad: Malvik Høyre mener noen av utfordringene en ser i kommunens økonomi kan knyttes til for ekspansive investeringssatsninger som for eksempel feilprioritering som nytt kulturhus og parkeringskjeller ved HOBOS. Dette er midler en heller burde ha brukt til investeringer innen prioriterte og lovpålagte områder innen helse og skole. Høyre sammen med de andre opposisjonspartiene har etterspurt behovet for en mer aktiv og helhetlig forvalting av kommunens eiendommer/bygningsmasse for å kartlegge hva en eventuelt kan omsettes for å reise egenkapital til nye nødvendige investeringer. Dette sammen med slag av aksjer i Malvik Everk/Trønderenergi er blitt forslått av opposisjonen knyttet til et krav om egenkapital i investeringsprosjektene. Grep vi mener er riktige for å redusere lånebehovet og som incitament for smartere investeringer med fokus på effektive sambruks/flerbruks løsninger. Vi ser med bekymring at det for eksempel per tiden ikke foreligger anslag om dagens sykehjem kan regnes inn som egenkapital til fremtidige investeringer eller representerer en fremtidig betydelig kostnad for kommunen ved en eventuell sanering og overføring av festetomt til grunneier. Vi mener det må legges frem slike regnestykker før eiendomsskatt foreslås for å reise kapital til nødvendige investeringer. Malvik Høyre støtter derfor ikke uten videre Rådmannens forslag om innføring av eiendomsskatt i Malvik Høyre mener som Rådmannen at en alltid må se kritisk på de områdene av tjenesteproduksjonen som ikke er lovpålagt når en skal finne muligheter for å kutte i overforbruk. Malvik Høyre vil derfor frem til endelige budsjettforhandlingen i Kommunestyremøtet 16. desember vurdere om vi kan støtte flere av kuttforslagene som er foreslått, eventuelt komme med alternative kutt. Vi legger ikke skjul på at vi som alternativ/tillegg til foreslåtte kuttforslag hadde ønsket oss en større satsning på konkurranseutsetting som virkemiddel for effektivisering av tjenesteproduksjonen. Vi mener at konkurranse mellom ulike tjenesteprodusenter er et godt virkemiddel for økt velferd, mer mangfoldig tilbud, økt valgfrihet og økt fokus/forventning om kvalitet og innovasjon i

9 tjenesteproduksjonen. Konkurranseutsetting gir også en hensiktsmessig og bedre bruk av knappe ressurser. Besparelser som ligger i konkurranseutsetting har vi allerede sett i nylig anbudsrunde knyttet til kjøp av matlevering kontra det å selv bygge og drifte et nytt kommunalt kjøkken. Vi ser også at NHO Service nylig har publisert hva konkurranseutsetting nøkternt kan representert av kostnadseffektivisering for flere av driftsområdene til Malvik kommune utover renhold som Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag. Rakel Trondal,( SV), stiller følgende tilleggsforslag: Rådmannens bes se på mulighetene til å øke driftstilskuddet til Malvik Næringsutvikling fra til kriner fra og med 1. januar (se vedlegg) Eugen Sørmo, (H), fremmet følgende tilleggsforslag: Formannskapet er enige om å sende framlagte forslag til budsjett og økonomiplan ut på høring, sammen med de vedtak om justeringer og merknader fremkommet i møte. Votering over Randi Eikevik s forslag: Punkt 1: Vedtatt mot to stemmer, (Laila Tøndel V og Rakel Trondal SV stemte mot) Punkt 2: Enstemmig vedtatt Punkt 3: Enstemmig vedtatt Votering over Rakel Trondal sitt forslag: Forslaget ble enstemmig vedtatt Votering over Eugen Sørmo sitt forslag: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstilling til kommunestyret i Formannskapet Budsjettrammer drift Årsbudsjettet vedtas med følgende beløp for 2014: BUDSJETTSKJEMA 1B Bud 2013* Bud 2014 Politisk nivå Rådmann og støttefunksjoner Eiendomsservice Oppvekst Helse og velferd Tekniske tjenester Felles Kirkelig Fellesråd Sum fordelt drift Nedenfor er oversikt over hvordan nettorammen i 2014 på 596 mill fremkommer. BUDSJETTSKJEMA 1A Bud 2013 Bud 2014

10 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente- og finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger * Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Investeringsrammen settes til 400,5 mill i samsvar med budsjettskjema 2Ainvesteringer: Budsjettskjema 2A - investering Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger (tomtesalg Sveberg) Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter - - Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Lånerammen for 2014 er satt til 423,5 mill, hvorav startlån utgjør 65 mill: Spesifiseringer: Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Startlån Lån VAR-området og annet Sum lånebehov Spesifisering av investeringsrammen: Budsjettskjema 2B Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investering Teknisk (VAR) Investering Teknisk(Plan og utvikling) Investering Teknisk(FDV)

11 Investering Rådmann (Felles) Investering Eiendomsservice SUM Skattøre for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 4. Disponering av budsjett - fullmakter Videre delegering av netto budsjettramme delegeres til Rådmann. Rådmann gis fullmakt til å omdisponere avsatt tilleggsbevilgningspost for tariffoppgjør og midler til seniortiltak på rammeområde Rådmann og støttefunksjoner til de andre rammeområdene. 5. Låneopptak Kommunestyret vedtar å bruk av lånemidler på 423,5 mill, inklusive 65 mill til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 6. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives for verker/bruk, næring og bolig i 2014 med skattesats 2 promille. Hovedrammer for takseringsarbeidet vedtas i egen sak januar Avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer fastsettes ved framlegg i egne saker. 8. Benytte vikar/renholdsbyrå Kommunestyret ber rådmannen som en forsøksordning å se på muligheten for å benytte vikar/renholdsbyrå på et gitt geografisk område. Dette er et område hvor kommunen i dag benytter noe innleie. Ordningen foreslås for en periode på inntil to år. Egen sak fremmes for kommunestyret i løpet av første halvår Ordningen evalueres innen sommeren Med følgende endringer/tilføyelser: Malvik formannskap tar rådmannens forslag om budsjettrammer og investeringsrammer til orientering. Formannskapet ber rådmannen om å legge fram et alternativt budsjett for 2014, der følgende punkter innarbeides: 1. Det innføres IKKE eiendomsskatt i Malvik 2. All videre planlegging og investeringer i nytt, kommunalt herredshus/servicebygg stoppes. Posten(e) knyttet til dette tas ut av budsjett og økonomiplan. 3. Øvrige prosjekt i investeringsplanen, som ny Hommelvik og Vikhammer ungdomsskole med kulturdel opprettholdes. Som erstatning for punkt 2 pålegges rådmannen å ta kontakt med private utbyggere/grunneiere (Hommelvik sjøside, Vikasenteret/Wigumgården og Trondos) i den hensikt å klargjøre betingelser for leie av arealer i et nytt helsehus i Hommelvik. Leieavtalen skal være i minimum 10 år, og med mulighet for kjøp ved periodens utløp. Dersom slik avtale inngås, vil alle helserelaterte aktiviteter i dagens rådhus kunne sies opp, og aktørene tilbys nye leieavtaler i et helsehus som beskrevet ovenfor. Dette vil frigi arealer i dagens rådhus, som ARESAM deretter flytter inn i. Biblioteket samordnes med ny ungdomsskole i Hommelvik.

12 Inntekter fra salg av herredshuset, plankbærertomta og parkeringsplassen mot Selbuvegen jfr tidligere vedtak i kommunestyret skal dekke ombygging og tilpassing av rådhuset til ARESAM-behov. Formannskapet er styringsgruppe, både i forprosjekt og gjennomføringsfasen. Rådmannens bes se på mulighetene til å øke driftstilskuddet til Malvik Næringsutvikling fra til kriner fra og med 1. januar (se brev under) Formannskapet er enige om å sende framlagte forslag til budsjett og økonomiplan ut på høring, sammen med de vedtak om justeringer og merknader fremkommet i møte. Merknader innkommet under møtet: Malvik Høyre mener noen av utfordringene en ser i kommunens økonomi kan knyttes til for ekspansive investeringssatsninger som for eksempel feilprioritering som nytt kulturhus og parkeringskjeller ved HOBOS. Dette er midler en heller burde ha brukt til investeringer innen prioriterte og lovpålagte områder innen helse og skole. Høyre sammen med de andre opposisjonspartiene har etterspurt behovet for en mer aktiv og helhetlig forvalting av kommunens eiendommer/bygningsmasse for å kartlegge hva en eventuelt kan omsettes for å reise egenkapital til nye nødvendige investeringer. Dette sammen med slag av aksjer i Malvik Everk/Trønderenergi er blitt forslått av opposisjonen knyttet til et krav om egenkapital i investeringsprosjektene. Grep vi mener er riktige for å redusere lånebehovet og som incitament for smartere investeringer med fokus på effektive sambruks/flerbruks løsninger. Vi ser med bekymring at det for eksempel per tiden ikke foreligger anslag om dagens sykehjem kan regnes inn som egenkapital til fremtidige investeringer eller representerer en fremtidig betydelig kostnad for kommunen ved en eventuell sanering og overføring av festetomt til grunneier. Vi mener det må legges frem slike regnestykker før eiendomsskatt foreslås for å reise kapital til nødvendige investeringer. Malvik Høyre støtter derfor ikke uten videre Rådmannens forslag om innføring av eiendomsskatt i Malvik Høyre mener som Rådmannen at en alltid må se kritisk på de områdene av tjenesteproduksjonen som ikke er lovpålagt når en skal finne muligheter for å kutte i overforbruk. Malvik Høyre vil derfor frem til endelige budsjettforhandlingen i Kommunestyremøtet 16. desember vurdere om vi kan støtte flere av kuttforslagene som er foreslått, eventuelt komme med alternative kutt. Vi legger ikke skjul på at vi som alternativ/tillegg til foreslåtte kuttforslag hadde ønsket oss en større satsning på konkurranseutsetting som virkemiddel for effektivisering av tjenesteproduksjonen. Vi mener at konkurranse mellom ulike tjenesteprodusenter er et godt virkemiddel for økt velferd, mer mangfoldig tilbud, økt valgfrihet og økt fokus/forventning om kvalitet og innovasjon i tjenesteproduksjonen. Konkurranseutsetting gir også en hensiktsmessig og bedre bruk av knappe ressurser. Besparelser som ligger i konkurranseutsetting har vi allerede sett i nylig anbudsrunde knyttet til kjøp av matlevering kontra det å selv bygge og drifte et nytt kommunalt kjøkken. Vi ser også at NHO Service nylig har publisert hva konkurranseutsetting nøkternt kan representert av kostnadseffektivisering for flere av driftsområdene til Malvik kommune utover renhold som Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag. Vedlegg: Brev angående Malvik Næringsutvikling: Til formannskapet i Malvik kommune Malvik Angående underfinansiering av AS Malvik Næringsutvikling Styret i AS Malvik Næringsutvikling (MNU) ber med dette Malvik kommune øke det årlige driftstilskuddet til selskapet.

13 Bakgrunnen for henvendelsen er at styret vurderer at dagens tilskuddsnivå representerer en reell underfinansiering av selskapet. Per i dag yter Malvik kommune et tilskudd til MNU på kroner. Dette dekker ikke en gang selskapets faste personalkostnader (lønn, sosiale kostnader, m.v.). Med tillegg for ordinære driftskostnader som husleie, telefon, regnskapstjenester, datautstyr m.v. er den reelle underfinansieringen av selskapet betydelig. Et samlet styre ber derfor om at Malvik kommune fra 1. januar 2014 øker tilskuddet til MNU, slik at selskapets økonomi er i tråd med realitetene. Styret i Malvik Næringsutvikling viser i denne sammenheng til Næringsforeningen i Trondheimsregionens søknad om kommunalt bidrag til finansiering av 30 % ressurs i NiT Malvik (5. august 2013). Her fremgår det at «Et grovt anslag på driftskostnader for daglig leder i funksjon i NiT Malvik i 30 % stilling vil være kr per år (lønn og sosiale kostnader, kontorhold, etc).» Dette anslaget innebærer for MNUs del at selskapets driftskostnader med daglig leder i 100 % stilling - grovt regnet ligger rundt kroner per år, alle kostnader inkludert. Det kan også tilføyes at den forestående nedleggelsen av Malvik Næringsbygg AS vil innebære en reduksjon av inntekter for MNU på kroner i året. Dette har sammenheng med at MNU har utført tjenester for MN. Oppsummert: Styret i MNU ber Malvik kommune om å øke driftstilskuddet fra dagens kroner til kroner fra og med 1. januar Med vennlig hilsen Styret i AS Malvik Næringsutvikling: Rakel Skårslette Trondal (leder), Una Dahlen-Kvalvaag (nestleder), Sigrid Marumsrud, Per Walseth og Trond Krogstadmo Behandling i Kommunestyret Randi Eikevik, AP, fremmet på vegne Knut Sjøvold, SP, SV, og AP følgende endringsforslag: 1. All videre planlegging og investeringer i nytt kommunalt herredshus/servicebygg stoppes. Posten(e) knyttet til dette tas ut av budsjett og økonomiplan. 2. Øvrige prosjekt i investeringsplanen, som ny Hommelvik og Vikhammer ungdomsskole med kulturdel opprettholdes. Som erstatning for punkt 1 pålegges rådmannen å ta kontakt med private utbyggere/grunneiere (Hommelvik sjøside, Vikasenteret/Wigumsgården og Trondos) i den hensikt å klargjøre betingelser for leie av arealer i et nytt helsehus i Hommelvik. Leieavtalen skal være i minimum 10 år, og med mulighet for kjøp ved periodens utløp. Dersom slik avtale inngås, vil alle helserelaterte aktiviteter i dagens rådhus kunne sies opp, og aktørene tilbys nye leieavtaler i et helsehus som beskrevet ovenfor. Dette vil frigi arealer i dagens rådhus, som ARESAM deretter flytter inn i. Biblioteket samordnes med ny ungdomsskole i Hommelvik. Inntekter fra salg av herredshuset, plankbærertomta og parkeringsplassen mot Selbuvegen jfr tidligere vedtak i kommunestyret skal dekke ombygging og tilpassing av rådhuset til ARESAMbehov. Formannskapet er styringsgruppe både i forprosjekt og gjennomføringsfasen. Randi Eikevik AP, fremmet på vegne av SV, Knut Sjøvold, SP, og AP følgende endringsforslag: Budsjettskjema 1B Politisk nivå, innsparing kr ,-

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2012 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg ~ kommune Fylkesmannen i Troms BUDSJETT 2013 Vår ref. 12/580-30/RES Arkiv kode 151 Deres ref. Dato 15.01.2013

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07.

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 2 UTARBEIDELSE, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2005 Handlingsplan 2006-2009. Budsjett 2006 Vedtatt i kommunestyret 08.12.2005, sak 143/05. 1. Med hjemmel i

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer