Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for"

Transkript

1 Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1

2 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet 08 Vestlandet i verdenstoppen 10 Omstillingskraft Vindkraft krever datakraft Fornybar energi i vinden Mange utfordringer - store muligheter Vil bygge vindmøller Strikkrotor En solskinnshistorie for fremtiden Kompetanse er vårt viktigste fortrinn Årdal ut av skyggen De unge merker optimismen Skal ta kontroll over CO 2 -utslippene Fossile brennstoffer dominerer 26 Klimaendring med trykk på endring Veien videre Din veg Egne notater Verden Dette heftet er laget i tilknytning til Vestlandskonferansen 9. oktober 2008 med tema Grønn kraft fra Vestlandet til verden. Målgruppen er konferansens deltakere og elever i videregående skole. Innholdet bygger på rapporten Vestlandet som ledende miljøvennlig energiregion (Rapport IRIS 2008/176) av Ragna M. L. Ervik, Erlend Randeberg, Christian Quale og Torger Reve. Det er supplert med stoff fra andre kilder. Hovedvekten i rapporten og i heftet er lagt på miljøvennlig energi der Vestlandet, gjennom naturresurser og kompetanse, har særlig styrke. Med Vestlandet mener vi Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Redaktør: Harald Queseth, Sparebanken Vest Tekst: Harald Queseth Arne Abrahamsen, Nor PR Design: Reaktor Trykket på miljøvennlig papir 2

3 trenger ren energi Verden trenger ren energi for å bremse klimaendringene. Dette heftet handler om hvordan Vestlandet kan bidra til det. Vi har laget heftet for deg. Fordi vi alle blir rammet av endringene og fordi vi alle kan gjøre noe for å møte dem. På Vestlandet er potensialet spesielt stort. EU har satt som mål at 20 prosent av energien skal komme fra fornybare kilder innen Norge har som eneste land i verden erklært et forpliktende mål om karbonnøytralitet. Norge skal sørge for globale utslippsreduksjoner som motsvarer våre utslipp av klimagasser senest i Vestlandet produserer mye vannkraft og potensialet er betydelig innen vindkraft. Vi har en stor solcelleindustri. Landsdelen spiller dermed en viktig rolle innen fornybar, også omtalt som grønn energi. Det arbeides med å finne gode løsninger for rensing og deponering av CO 2 i stor skala. Med andre ord: Mulighetene er der. Griper vi dem, kan landsdelen i fremtiden bli en stor eksportør av miljøvennlig energi og teknologi. Heftet handler om miljøvennlig kraftproduksjon. Men det handler også om en annen type kraft om den som finnes i tankens kraft. Ett stikkord går igjen i hele heftet. Det er behovet for kompetanse. Det gode ved den er at også den er fornybar! Siren Sundland Sparebanken Vest Tom Hetland Stavanger Aftenblad Trine Eilertsen Bergens Tidende Jan Atle Stang Firda Hanna Relling Berg Sunnmørsposten Vestlandskonferansen arrangeres av Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet Visjon Vest, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Firda og Sunnmørsposten. Mange har bidratt. Særlig takk til lektor og leder av Faglig arbeidsutvalg for realfag i Hordaland fylkeskommune Jo Magnar Drønen, Knarvik vidaregåande skule og lektor Tor Helge Opdahl ved samme skole for verdifulle kommentarer. 3

4 Klode på tynn is Klimaendringene truer kloden. Forskerne i FNs klimapanel har aldri vært sikrere på at endringene i hovedsak skyldes menneskelig aktivitet. Flom, tørke og ekstremvær får følger for tilgang til mat og vann, folks helse, flora og fauna, bosetting og industri. Klimaendringene kan føre til irreversible, dramatiske forandringer for mennesker og dyr. Men det er mulig å begrense endringene, og det vil være langt rimeligere å kutte utslipp nå enn å ta regningen med å tilpasse oss en klimaendret verden. Det siste hundreåret har den globale temperaturen steget med ca. én grad celsius. For å unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene, kan temperaturen maksimalt stige én grad til. Om vi skal nå det målet, må utslippsveksten snus til reduksjoner innen år 2015, mener FNs klimapanel. Dersom vi vil begrense den menneskeskapte drivhuseffekten, må vi få kontroll over utslippene av klimagasser. Karbondioksid CO 2 er den viktigste menneskeskapte klimagassen. Med økende CO 2 -innhold blir stadig mer av den utgående varmestrålingen fanget i atmosfæren og følgelig øker oppvarmingen. Hovedkilden til den økte konsentrasjonen av CO 2 i atmosfæren er bruk av fossilt brensel. Det finnes tre forskjellige typer fossile brennstoffer, olje, kull og gass. Disse stoffene er rester etter døde planter og dyr som levde for millioner av år siden. Fordelene med fossile brennstoffer er at de har et svært høyt energiinnhold. Stoffene er enkle å transportere og å nyttiggjøre seg. Det er et stort potensial for å redusere utslippene av klimagasser. FNs klimapanel peker på overgang til fornybare kilder for oppvarming og energi (vannkraft, solenergi, vindkraft, geotermisk energi og bioenergi) og CO 2 -håndtering som noen viktige tiltak. FrEmtidig klimautvikling C nb! År ºC med dagens utslipp + 3 ºC: Uopprettelige endringer + 2 ºC: i forhold til 1850: EU (og Norges) mål Kilde: Bjerknessenteret Slik ser FNs klimapanel (IPCC for seg ulike scenerier for temperaturutviklingen i en rapport som kom i Rapportene fra IPCC anses som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken. Forskere fra Bjerknessenteret i Bergen har vært med å skrive dem. Foto: Scanpix. 4

5 5

6 Grønn energi skaper spennende arbeidsmuligheter for ungdom, mener olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Foto: Torbjørn Tandberg. Europa trenger Europa Vestlandet trenger Vestlandet Vestlandet har ressurser og kompetanse til å spille en viktig nasjonal og internasjonal rolle innen miljøvennlig energi fremover. Europa trenger Vestlandet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Landsdelen er en stor produsent av vannkraft og den er et tyngdepunkt innen olje og gass, Vestlandet har naturgitte forutsetninger for vindenergi og er også sentral innen andre energiformer. Her er teknologi og folk med kompetanse som er viktig å ta med seg inn i de nye energiformene som vokser frem ved siden av olje- og gassvirksomheten. Hva er myndighetenes viktigste bidrag for å styrke den miljøvennlige energisektoren? Å gi økonomisk støtte til forskning og utvikling. I tillegg kommer mer generelle virkemidler som å sørge for et godt utdanningssystem og en god infrastruktur, det siste i form av et godt nett som kan transportere kraften. Det er en stor oppgave som vil kreve store investeringer. Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen lovet å gjøre Norge til et foregangs land på miljøområdet. Flere selskaper har valgt å satse i andre land, eller flagge ut, fordi de norske støtteordningene for grønn energi er for dårlige. Kan regjeringen leve med denne situasjonen? Det er et godt klima for satsing på fornybar energi. Kritikken vi får er rettet mot støtteordninger i kommersialiseringsfasen. Mitt svar er at vi er langt fremme når det gjelder miljøvennlig energi og gjør mye for å bli bedre. Enova, som er regjeringens organ for å støtte fornybar energi, skal høsten 2008 bruke inntil 1 milliard kroner til vindkraftprosjekter. Enova har også støttet StatoilHydros planlagte havbaserte 6

7 vindkraftverk utenfor Karmøy med 59 millioner kroner. Målet er å tredoble energiproduksjonen fra vindkraft innen Skatteordningen for småkraft er forbedret. Staten er en betydelig aktør i prosjektet med å rense C0 2 på Mongstad, for å nevne noen eksempler. Ikke best på alt Vi kan ikke være best på alt. Det vil alltid være noen land som på enkelte områder kan ha bedre støtteordninger enn oss. Mange av dem er i en annen situasjon. I Norge står den fornybare vannkraften for 99 prosent av vår elproduksjon, mens gjennomsnitt i EU er 8,5 prosent. Det vises i pressen til land som gir kr 4,50 i støtte pr kilowatt til solenergi. Det kan være et forsvarlig støttenivå i en utviklingsfase, men permanent elproduksjon som er basert på slike subsidier vil ikke være forsvarlig bruk av skattebetalernes penger i det lange løp. Norge er som stor oljeprodusent medansvarlig for en betydelig del av de globale klima gass utslipp. Det gir oss vel et særlig ansvar for å ta en global rolle? Ja, vi har en spesiell forpliktelse til både å satse på fornybar energi og forske på mer miljøvennlige måter å produsere og bruke fossile brennstoffer på. På Mongstad arbeides det for å utvikle det som kan bli verdens første fullskala anlegg for fangst, transport og lagring av CO 2 fra gass. Mongstad handler ikke bare om å fange CO 2 fra gasskraftproduksjon i Norge, men om at vi skal bidra til å utvikle kommersiell teknologi slik at Kina, India og andre land kan bruke denne teknologien for å redusere sine utslipp. Det internasjonale energibyrået (IEA) mener vi kan redusere CO 2 -utslippene i verden med mellom 20 og 28 prosent gjennom fangst, transport og lagring av CO 2. CO 2 -håndtering er et av de virkelig store grepene Norge kan ta internasjonalt for å bidra til et bedre klima. Fossile brennstoffer er relativt billig. Hvordan kan grønn energi bli konkurransedyktig med forurensende energi? Ett svar er å utvikle teknologien. I tillegg må det skapes en markedsplass. Det kan skje gjennom såkalt grønne sertifikater. Et marked for grønne sertifikater vil fungere slik at produsenter av fornybar elektrisitet tildeles sertifikater tilsvarende energimengden de produserer. Sertifikatet blir som et verdipapir som kan omsettes. Myndighetene kan pålegge alle som kjøper strøm å handle en viss mengde sertifikater. Det oppstår da en etterspørsel etter sertifikatene og de vil få en pris. Det vil stimulere til økt produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder som vind og vann. Vi håper på enighet med Sverige om hovedtrekkene i et elsertifikatsystem innen 1. oktober Fremtid for ungdom Energiutfordringene er globale. Er dette et felt hvor vestnorske bedrifter, som i mange tilfeller er små, kan hevde seg? Norsk næringsliv grep sjansen da vi fant oljen. Petroleumsindustrien sysselsetter flere personer innen leverandør og vedlikehold enn oljeselskapene gjør. Den største delen av disse bedriftene finnes på Vestlandet. De har vist evne til omstilling, at de har kompetanse og at de er konkurransedyktige. Det bør gi store muligheter fremover. Er den grønne energisektoren et sted unge mennesker bør søke seg til? Ja, jeg tror at fornybar energi vil bli en stor og viktig næring i hele Norge, ikke minst på Vestlandet. Det er et formidabelt globalt marked, der norske bedrifter kan skape arbeidsplasser og verdiskaping. Skal vi lykkes, må vi ha folk med kompetanse. Utfordringen er å trekke forbindelsen fra fysikktimen til å redde verden. Men det er ikke bare ingeniørene som trengs. Nye energiformer i en verdensøkonomi som blir mer og mer global vil trenge et bredt spekter av kompetanse. FAKTA Terje Riis-Johansen har vært statsråd i Olje- og energidepartementet (OED) siden juni Departementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. OED ble opprettet 1. januar 1997 og har ca 140 ansatte. 7

8 Vestlandet i verdenstoppen Norge har lenge vært ledende i Europa på vannkraft og de fire vestlandsfylkene står for 40 prosent av norsk kraftproduksjon. I fremtiden kan vannkraften få en ny funksjon som supplement og regulator i et marked der elektrisk kraft hentes fra flere ulike kilder. Norge har 23 prosent av Europas vannkraftproduksjon, og Vestlandet alene produserer 10 prosent av Europas vannkraft. Vannkraft er fornybar og selv om vannmagasin og rørledninger representerer store inngrep i naturen, er vann en svært miljøvennlig energikilde. Alene vannkraften som produseres av Bergenshalvøens Kom munale Kraftselskap (BKK) sparer miljøet for 4,7 millioner tonn CO 2 i året sammenlignet med utslipp fra kraftverk som er fyrt med kull og gass. Det tilsvarer CO 2 - utslipp fra 1,5 millioner biler. Vi bruker kraften selv I dag bruker Vestlandet nesten all denne kraften selv. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har overskudd på kraft, men Møre og Romsdal har et betydelig underskudd. Det betyr at Vestlandet totalt sett ikke sender mer enn 10 prosent av sin produksjon ut av landsdelen. Det meste av kraften går til industri, både den tradisjonelle kraftkrevende industrien. Husholdningene bruker totalt omkring 8 TWh i året - mindre enn en tredel av industrien. Ingen store nye kraftverk Avhengig av nedbør og snøsmelting varerier vannkraftproduksjonen mye fra år til år, men klimaendringene vil gi mer nedbør, og prognosene for produksjon av vannkraft fra Vestlandet er derfor justert oppover. Det vi kaller det tekniske potensialet for vannkraftproduksjon på Vestlandet er ca 86 TWh i året. Av dette er 48 TWh allerede bygget ut, mens 21 TWh er varig vernet. I praksis betyr dette at det trolig ikke er mulig å etablere store nye vannkraftverk. Mulighetene for å hente ut mer vannkraft ligger derfor på andre områder. Det viktigste er trolig bedre utnyttelse av det som allerede er bygget ut. Mange av kraftverkene er gamle, og ved å oppgradere disse kan vi på Vestlandet årlig hente inn omkring 5 TWh. Vestlandet har også svært gode muligheter for å bygge småkraftverk med mindre inngrep og påvirkninger av natur og kulturlandskap. 8

9 Kvittingsvatnet. Herfra ledes vannet til Kvittingen kraftstasjon i Samnanger i Hordaland. Foto: BKK. I landet som helhet er potensialet for småkraft beregnet til 18 TWh i året. Backup for Europas kraftforsyning Elektrisk kraft må brukes samtidig som den produseres. Vi har i dag ingen teknologi som kan samle opp betydelige mengder elektrisk kraft. Dette er en særlig utfordring for flere av de nye energikildene. Vindkraft produseres bare når det blåser. Uten bølger, ingen bølgekraft. Men den norske vannkraften er lettere å regulere. De store vannmagasinene er i prinsippet store lagre som omdannes til elektrisk kraft når vi har behov for det. Det gir interessante fremtidsutsikter for norsk vannkraft. Vestlandet kan få en rolle som såkalt svingprodusent som utjevner svingningene i det europeiske kraftmarkedet. Hvert lands etterspørsel møtes i et internasjonalt marked. Når det blåser kan vi levere vindkraft, når det er stille kan vi levere vannkraft. Dette er mulig fordi Norge blir stadig tettere integrert med det europeiske kraftnettet. Høsten 2008 ble NorNed, verdens lengste kraftkabel under vann, åpnet mellom Norge og Nederland. FAKTA Vannkraft står for 99 prosent av Norges kraftproduksjon Total årlig produksjon i Norge er i et normalår ca. 120 TWh Vestlandet alene produserer 10 prosent av Europas vannkraft 1W = watt, enhet for effekt eller ytelse 1 kwh = kilowatt-time, 1000 watt forbrukt i én time 1 TWh = terrawatt-time, 1 milliard KWh En kilowatt-time er energien som brukes når en vifteovn på 1000 watt står på i én time En terrawatt-time tilsvarer omtrent det årlige forbruket for norske husholdninger 9

10 Omstillingskraft Lyse er eksempel på vannkraftleverandøren som i fremtiden også satser på nye energiformer. Det er typisk for de store kraftleverandørene på Vestlandet. Selskapet ble etablert i 1998 som en sammenslutning av flere mindre selskaper og eies av 16 kommuner i Rogaland. Hovedaktiviteten på energisiden er utvikling, produksjon og distribusjon av kraft fra flere større vannkraftverk. Lyse Energi er i dag den dominerende kraftleverandøren i Rogaland. Selskapet har som mål å bygge et fleksibelt energisystem med ulike alternativer i samspill med hverandre. Men selskapet ønsker å være førende i utviklingen av alternative energikilder. Dette er et prioritert område for oss, forteller produksjonsdirektør Arne Aamodt. Vi er utålmodige og skal vi klare å hevde oss, må vi handle nå, sier han. Lyse vurderer vindkraft som mest interessant. Selskapet har tatt initiativ til flere prosjekter for utvikling av vindmølleparker til havs. De ønsker å bygge en flytende vindmøllepark utenfor Utsira og vurderer å plassere vindmøller på havbunnen 130 km fra land i den sørlige delen av Nordsjøen. Også Lyse vil forsterke sin rolle som svingprodusent av elektrisk kraft. Ved flere av Lyses kraftverk vurderes pumpesystem som vil gjøre det mulig å pumpe vann tilbake i magasinene når forbruket er lite og prisen på kraft er lav. Lyse gassnett er et rørsystem på mellom 400 og 500 kilometer for distribusjon av gass. Foreløpig har denne hovedsakelig blitt benyttet til naturgass, men ettersom utviklingen skrider frem, vil man kunne koble ulike kilder for biogass på rørledningen. -Det hele er bygget med egne midler uten tilskudd fra staten, forteller Aamodt. Investeringene i ledningsnettet er store og langsiktige, slik at det er viktig å ha et perspektiv utover kortsiktig bedriftsøkonomisk lønnsomhet. 10

11 Lyse ønsker å være førende i utviklingen av vindkraft. Foto: Lyse Energi. Vindkraft krever datakraft Datateknologi spiller en viktig rolle i oljeproduksjonen i Nordsjøen. Selskapet Baze Technology tar med seg erfaringen derfra i arbeidet med å utvikle dataløsninger for vindkraftverk. Skal en hente ut potensialet i store vindmølleparker til havs må alt fungere optimalt. Informasjonsmengden som skal danne grunnlag for beslutninger er stor. Det handler om vindforhold, temperatur, overføringskapasitet i strømnettet og tusen andre detaljer. Baze leverer det som kalles integrerte systemer. Det er dataløsninger som henter informasjon fra en hel rekke ulike kilder, bearbeider dem og presenterer dem på en måte som er tilpasset den enkeltes ansvar og arbeidsoppgaver. For en som har ansvar for vedlikehold kan værutsiktene være viktige, mens en produksjonsansvarlig i tillegg trenger å vite noe om hvilken pris han kan forvente å få for kraften han skal levere. Vi kan mye om behovene i petroleumsindustrien, men så langt synes det som om drift av havturbiner er vel så krevende som drift av en oljeplattform, forteller Christian Rambech Dahl, som er direktør for strategi og marked i Baze Technology. Det er særlig viktig at de som skal styre disse kompliserte systemene får tilgang til alle data raskt og ser at sin del av jobben er en del av den totale virksomheten. Vindparker til havs stiller helt andre krav til overvåkning, styring, prognoser og vedlikehold enn vindparker på land. Baze ønsker å bli en global leverandør og tror at det internasjonale markedet på sikt kan bli enda viktigere enn det norske. Vi er i en helt unik situasjon både fordi vi har produkter som kan tilpasses nye energikilder, og fordi vi har et godt samarbeid med store oljeselskaper som opererer over hele verden. I dag har vi, så langt vi kan se, ikke konkurrenter på dette markedet, sier han. 11

12 12 Fornybar energi i vinden

13 På Ekofiskfeltet i Nordsjøen blåser det liten kuling store deler av året. Vindkraft fra havet kan dekke mange ganger Norges kraftbehov og bli et viktig bidrag for at Europa skal nå sine klimamål. Vindkraft er en av de mest miljøvennlige metodene for kraftproduksjon. Norge har sammen med Storbritannia Europas beste vindressurser. I dag har Norge svært liten produksjon av vindkraft. Internasjonalt er Europa førende, med Tyskland, Spania og Danmark i spissen. Utviklingen er i stor grad politisk drevet. Disse landene har ikke det beste naturgrunnlaget for vindkraft, men industrien og utbyggerne har hatt gunstige økonomiske betingelser. Vind på land Norges til nå største vindmøllepark åpnet på Smøla i Møre og Romsdal i Med 68 vindmøller har den en årlig kraftproduksjon på 0,45 TWh. Det tilsvarer forbruket til husstander. I 2008 ga Olje- og energidepartementet konsesjoner for fire vindkraft på land. Tre er gått til Vestlandet; til Mehuken i Sogn og Fjordane, Tysvær i Rogaland og Fitjar i Hordaland. Vindkraftanlegg på land innebærer inngrep i naturen. Slike utbyggingsprosjekter er blitt møtt av en økende motstand i opinionen, og dette representerer en viktig barriere for videre utbygging. Vind til havs Vindkraftanlegg til havs kan redusere slike konflikter, men heller ikke dét er ukontroversielt. Anlegg på havet kan produsere inntil to ganger så mye kraft pr enhet som på land. Nær kysten kan man med velprøvd teknologi bygge ut vindkraft som kan gi om lag 200 TWh pr år. Ned mot 60 meters havdyp er teoretisk potensial ytterligere 800 TWh. Det kommer frem i en rapport Energirådet overleverte olje- og energiministeren i Tar man i bruk flytende anlegg, er mulighetene svimlende. En studie utført for Enova viser at potensialet 20 km fra land er TWh mer enn 100 ganger det norsk vannkraft nå produserer. Det er teori, men sier mye om potensialet. I dag setter økonomi, teknologi og overføringsnett begrensninger for utvikling av havenergi. Lovverket er heller ikke klart. FAKTA Norsk vindkraft produserte i 2006 ca 0,5 TWh. Det tilsvarer 0,6 prosent av produksjonen av elektrisk energi i Norge Regjeringens mål er 3 TWh innen 2010 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forventer at ca halvparten av all ny kraftproduksjon i Norge frem mot 2020 vil komme fra vindparker Offshore vindkraft er at av de høyest prioriterte områdene for forskning og utvikling innen fornybar energi i Norge Illustrasjon: Solberg Production/StatoilHydro. 13

14 Mange utfordringer store Potensialet for vindkraft til havs er stort. Men utfordringene er mange. Her er noen aktuelle prosjekter. Havsul I i Møre og Romsdal fikk i 2008 konsesjon fra NVE som det første større offshorevindkraftprosjektet i Norge. Det er planlagt nordvest for Harøya i Sandøy. Årsproduksjon er beregnet til ca 1 TWh, noe som tilsvarer forbruket til ca husstander. Det skal stå klart i StatoilHydro har under bygging en fullskala flytende vindmølle som skal testes over en to-årsperiode utenfor Karmøy i Rogaland. Selskapet investerer ca 400 millioner kroner i vindmøllekonseptet. Planlagt oppstart er høsten For prosjekter utenfor grunnlinjen er ikke lovverket på plass. Grunnlinjen er en linje trukket mellom punkter ytterst på kysten ved lavvann. Utenfor denne planlegges flere prosjekter: 130 km ut i havet Energiselskapet Lyse i Rogaland vil bygge et stort vindkraftanlegg lokalisert ca 130 km sørvest for Lista. Anlegget vil gi en årlig kraftproduksjon på ca 4,5 TWh. Det vil si strøm til husstander. Lyse ønsker å bygge en flytende vindmøllepark i sjøen utenfor Utsira. Den baseres på dypvannsturbiner under utvikling av SWAY AS i Bergen. Sway bygger også en fullskala testmølle. Det er søkt om konsesjon for plassering utenfor Karmøy. Den skal installeres sommeren Selskapet Vestavind Kraft planlegger å bygge over 200 vindmøller utenfor Stadt. Feltet, som er planlagt ca fire mil fra land, kan gi nok strøm til hele Hordaland, det vil si ca husstander. WindSea, et samarbeid mellom Statkraft, NLI Innovation og FORCE Technology, 14

15 WindSea har tre tårn og tre turbiner én i hvert hjørne av en triangelformet, flytende plattform. Illustrasjon: Statkraft. muligheter har lansert neste generasjons flytende vindkraftverk. WindSea skiller seg fra andre konsepter ved at den har tre tårn og tre turbiner én i hvert hjørne av en triangelformet, flytende plattform. Lys fremtid EU mener utbygging av havvindkraft blir svært viktig for at en skal nå målet om at 20 prosent av energien skal komme fra fornybare kilder innen Norsk vindkraft kan kombinert med vannkraft i vindstille perioder og forutsatt et godt overføringsnett gi et viktig bidrag til Europas elektrisitetsforsyning. Basert på behovet for grønn energi, våre store havområder og kompetansen og industrikulturen knyttet til skipsfarts- og petroleumsnæringen kan vindkraft skape en ny norsk industri i verdensklasse

16 Vil bygge vindmøller Olje- og gassindustrien og bedrifter som leverer varer og tjenester til den sysselsetter i alt personer. De fleste på Vestlandet. Kompetansen derfra kan brukes også i annen energiproduksjon. Bergen Group har skipsverft langs hele vestlandskysten. Dette gir et godt utgangspunkt for å utvikle og produsere flytende vindmøller både til Nordsjøen og til resten av verden. Skal vi kunne realisere planene om store vind mølleparker til havs, vil det kreve det ypperste av ingeniørkunst og produksjonserfaring. Fra utbygging i Nordsjøen har vi lært at det er svært få miljøer som kan konkurrere med de norske, sier Vegard Laukhammer som er ansvarlig for vindkraft hos Bergen Group. Selskapet SWAY er en av de norske aktørene som har kommet lengst med utvikling av havbaserte vindmøller. Prototypen, som etter planen skal være ferdig i 2010, er omtrent186 meter høy, og omtrent halvparten rager opp over havflaten. For å kunne realisere en slik enorm konstruksjon har SWAY knyttet til seg flere industrimiljøer på Vestlandet. Bergen Group er et av disse. Det er enda ikke avgjort hvem som skal bygge den første vindmøllen, men Bergen Group har vært med i utviklingsfasen og har satset mye for å bygge opp kompetanse på dette området. Bergen Group mener muligheten er størst på det internasjonale markedet. Andre land har dyrere strøm og det gir større incentiver til å bruke penger på alternativ kraft enn her i Norge. Men skal norske bedrifter hevde seg internasjonalt, må vi kunne gjøre erfaringer med utvikling og produksjon her hjemme. Vi håper derfor at det blir nok aktivitet i Nordsjøen til at man kan teste ulike løsninger, sier Laukhammer. Utvikling av vindmøller til havs er pionér virksomhet. Samtidig som man utvikler de avanserte konstruksjonene, må det etableres et regelverk med standarder som sikrer at dette blir effektive og trygge arbeidsplasser. Den første vindmøllen vil bli en stål konstruksjon, men Laukhammer tror at det i fremtiden vil være rom for flytende vindmøller både i stål og betong. Verftene på Vestlandet er verdensledende på begge områder. Vi ser også en fremtid i service og vedlikehold av de store møllene, forteller Laukhammer. På sikt kan dette vil bli like viktig for oss og for kystbefolkningen på Vestlandet som petroleumsvirksomheten er i dag, sier han. 16

17 En vindmøllevinge har store dimensjoner. Foto: Hexagon. Strikkrotor Det begynte med produksjon av luer, votter og sokker for mer enn 150 år siden. I dag strikker Devold AMT i Ålesund sammen komposittarmeringer til vingene i store vindmøller. Produksjonen bygger direkte på kunnskapen om tradisjonelle strikkeplagg. Devold er fortsatt et internasjonalt anerkjent varemerke med en stor kolleksjon av moderne ullplagg. Hemmeligheten bak suksessen har vært solid fagkunnskap, innovasjon og mot til satse på utvikling av nye produkter. Men hvem skulle tro at erfaringene fra strikking av ull fra vestlandsk sau kunne overføres til produksjon av armeringsmateriale for rotorblader til fremtidens vindmøller? Forklaringen er enkel, forteller admini strerende direktør Johan Fausa i Devold AMT. Tidlig på 1990-tallet så Devold muligheten til å bruke kunnskapen fra produksjon av tekstiler i ull på nye materialer og til nye områder. Det første var leveranser av komposittarmering til produksjon av mineryddingsfartøyer for den norske marinen. Det gav kompetanse som gjorde Devold AMT i stand til å ta utfordringene da det ble behov for nye materialer til vindmølleindustrien, sier han. I dag er Devold AMT skilt ut som eget selskap med nye eiere. Devold AMT er del av Hexagon Composites ASA, har hovedsete i Langevåg på Sunnmøre, med fabrikker både i Litauen og i USA. Selskapet er en av verdens ledende produsenter av det som heter «multiaksiale armeringer» til vindmøller. De største vindmøllene har vinger med radius på over 60 meter. Vingene roterer med en fart som kan nå 300 km/t ytterst på vingespissene. Påkjenningene er enorme. Materialet må være lett, sterkt og motstandsdyktig mot ytre påkjenninger. Det er her erfaringene fra strikk av ullplagg til norske fiskere og fjellfolk kommer inn. Det går en rød tråd gjennom vår historie. Devolds ullplagg er kjent for å holde folk varme i all slags vær. Devold AMT bidrar nå til å produsere miljøvennlig kraft som gjør at mennesker over hele verden holder varmen, sier Johan Fausa. 17

18 En solskinnshistorie for fremtiden Daglig leverer solen mange tusen ganger mer energi til jorden enn vi forbruker. Solceller omdanner denne energien direkte til elektrisk kraft. FAKTA Daglig leverer solen omlag ganger mer energi til jorden enn vi forbruker Hadde vi kunne utnytte fullt ut den energien vi får fra solen, ville noen timers solstråling vært nok til å dekke verdens energiforbruk i ett år Solcelleteknologi er et av de høyest prioriterte områdene for langsiktig forskning og utvikling innen fornybar energi i Norge. Basis for solceller er vanligvis silisium som er et av de vanligste stoffene i jordskorpen. Solcelleanlegg er robuste fordi de ikke har bevegelige deler. Men energi fra solceller utgjør i dag under en svært liten del av verdens energiforbruk. Det skyldes at elektrisiteten fra solceller har vært vesentlig dyrere enn andre energikilder. Dette er i ferd med å endre seg. Effektiviteten øker og prisene går ned. Med installasjoner har Norge flere solcelleanlegg pr innbygger enn noe annet land i verden. Solceller gir energi til avsidesliggende hytter, hus og tekniske anlegg. Over 2000 fyrlykter langs kysten går også på solceller. Gjennomsnittlig størrelse på solcelleanleggene er imidlertid liten, så det totale energiutbyttet i Norge er begrenset. Forskere ved EU-kommisjonens energiinstitutt foreslo høsten 2008 å sette opp en rekke store solkraftanlegg i ørkenen. De har regnet ut at Europas energibehov kan dekkes bare ved å fange 0,3 prosent av solen i Sahara. Trass i vår beliggenhet er Norge godt representert internasjonalt i denne bransjen, med selskaper som Renewable Energy Corporation (REC), Elkem Solar og NorSun. Norges fortrinn har blant annet vært metallurgisk industri, høy kompetanse og god tilgang på kraft. Og ikke minst vilje til omstilling. På neste side kan du møte Alf Bjørseth, sol-energigründer nummer én i Norge og mannen bak NorSun i Årdal

19 Solceller tas i bruk i økende grad. Teknologien er et prioritert forskningsfelt i Norge. Foto: Istock. Kompetanse viktigste fortrinn - Kompetanse er Norges viktigste fortrinn når det gjelder fornybar energi, sier energigründeren Alf Bjørseth. Alf Bjørseth er gründeren bak Renewable Energy Corporation (REC), en verdensledende produsent av solcellekomponenter. Han er gründer og medeier i NorSun og i Norwind som er engasjert i utvikling av offshore vindkraft. Det var Alf Bjørseth som først så mulighetene for solcelleproduksjon i Årdal. Jeg sikter både til kompetanse innenfor forskning og utvikling og den industrielle kompetansen i arbeidsstokken. I tillegg har vi noen naturgitte fortrinn. For solcelleproduksjonen er det viktig med stabil og billig tilgang til ren energi og rikelig med kjølevann. Alle disse betingelsene er tilstede i Årdal. Mange ser på solcelleproduksjon på regnfulle Vestlandet som et paradoks? Det er det ikke. Vi utnytter våre fortrinn. Vi bruker bare litt av oljen og gassen vi produserer. Vi eksporterer det meste av det vi lager her i landet. Hva er de største hindringene for ut- vikling av den grønne energinæringen? Det er at betingelsene for å etablere ny virksomhet er bedre i flere andre land enn i Norge. Hva har størst utviklingspotensial i Norge? Vind er den mest modne fornybare energien ved siden av vannkraft. Jeg ser et meget stort potensial for vindenergi, både for bruk i Norge og for eksport. Hvordan ser du for deg Energi-Norge frem mot 2020? Det er fantastiske markedsmuligheter for norske selskaper i et slikt tidsperspektiv, både for eksport av produkter og eksport av energi. Vi kan ekspandere innen solenergi. Vi har på Vestlandet noen av de beste vindressursene i landet og vi har vannkraftressurser. Ved å kombinere vindkraft med vannkraft når det ikke blåser kan det gis en garanti for stabile leveranser. Landet kan på den måten få maksimalt ut av verdien i den fornybare kraften mot et europeisk marked. 19

20 Prosjektingeniør Olav Kjell Moen med en wafer produsert ved NorSun. En wafer er en tynn skive av halvledermateriale, i dette tilfelle silisium. Tykkelsen er 0,200 mm. Silisiumen skal ha en renhet på 99, prosent, ja, det er sju siffer bak kommaet. Foto: David Zadig. Årdal ut av skyggen Pessimisme er snudd til optimisme i løpet av få år i Årdal. En av grunnene er etableringen av bedriften NorSun i kommunen. I 2005 besluttet Norsk Hydro å stenge de forurensende Søderberg ovnene som hadde produsert aluminium i en mannsalder. Arbeidsledighet truet industristedet med knappe 6000 innbyggere dypt inne i Sognefjorden. I dag jobber mange av de tidligere aluminiumsarbeiderne på NorSun, som produserer silisiumskiver, såkalte wafere, en av hovedkomponentene i solcellepaneler som verden trenger stadig flere av. Waferne eksporteres til Europa, USA og Asia. NorSun bygger for tiden også fabrikk i Singapore. Selskapet, som blant annet har Norsk Hydro på eiersiden, sysselsetter 140 personer, 115 av disse på fabrikken i Årdal prosent av dem kommer fra Årdal, forteller fabrikksjef Svein Steinsvik ved NorSun. Han viser oss inn i nybygget reist på Tangen der den gamle aluminiumshallen bygg 190 stod inntil i fjor. Fabrikken ble åpnet av kronprins Haakon i juni Det var tre grunner til NorSuns etablering i Årdal. Kompetent arbeidskraft, god tilgang på kraft og god lokal industriell infrastruktur, sier Steinsvik, som har doktorgrad i kjemi. Han er ikke alene, Årdal er det stedet i Norge med nest høyest tetthet av doktorgrader, bare slått av Trondheim. Solcelleindustrien er internasjonal. Norsk kostnadsnivå er høyt. Vi er langt unna de store markedene. For å være konkurransedyktige må vi ha en svært automatisert produksjon og høy kompetanse blant de ansatte. Miljøvennlig energi kan gi arbeid til mange mennesker i fremtiden, i Årdal, i Norge og i verden. Men dette er en spesiell produksjon, og kunnskap er svært viktig, sier han. 20

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 Energiregionen TEMA: ENERGIMINISTEREN: Vil forsyne Europa fra vindmølleparker NORGES ENERGIREGION - OLJE I LANG TID - VINDKRAFT KOMMER www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Denne planen er et resultat av et dugnadsarbeid ført i pennen av Rødts klima- og næringspolitiske utvalg som i denne perioden har bestått av:

Denne planen er et resultat av et dugnadsarbeid ført i pennen av Rødts klima- og næringspolitiske utvalg som i denne perioden har bestått av: R Ø D T S P L A N F O R E I F O R N Y B A R F R A M T I D I N D U S T R I P O L I T I S K O F F E N S I V F O R Å M Ø T E K L I M A U T F O R D R I N G E N E 2. V E R S J O N 2 0 1 1 R Ø D T S P L A N

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

GRØNN VISJON FOR VESTLANDET

GRØNN VISJON FOR VESTLANDET GRØNN VISJON FOR VESTLANDET GRØNN VISJON FOR VESTLANDET Hvordan sikre velferd og velstand og samtidig bidra til å gjøre verden til et bedre sted? LARS-HENRIK PAARUP MICHELSEN DAGLIG LEDER NORSK KLIMASTIFTELSE

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012 uten Norge? // TEma Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET The answer is blowing

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET EnergiRike Nr 3, juni 2012 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Energi, miljø og VERDISKAPNING Norge er en energigigant. I tillegg til eksporten av olje og naturgass, eksporterer

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen

Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen Foto: Creative commons/ flickr.com/photos/elsie RØDT Forord Elin Volder Rutle miljøpolitisk talsperson andrekandidat

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1 I I I I I I I I Fornybar energi 2007 www.fornybar.no Fornybar energi 1 Fornybar energi 2007 FORORD Fornybar energi har lenge vært et viktig energipolitisk tema. For 20 30 år siden var det en økende erkjennelse

Detaljer

EnergiRike. Kraftoverskudd mot 2020 gir Norge HANDLINGSROM MAGASINET

EnergiRike. Kraftoverskudd mot 2020 gir Norge HANDLINGSROM MAGASINET EnergiRike Nr 5, august 2013 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Kraftoverskudd mot 2020 gir Norge HANDLINGSROM Satsing på fornybar energi og gir Norge kraftoverskudd fram mot

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge RAPPORT Fornybar energi og miljøteknologi i Norge Status og utvikling 2004-2013 MENON-PUBLIKASJON NR.34/2014 Desember 2014 av Anne Espelien og Øystein S. Sørvig Bilder på forsiden: Øverst: Cambi AS, THP-anlegg

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. Møller i vinden Industrien pådriver for endring Kultur og energi hånd i hånd. Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden

EnergiRike MAGASINET. Møller i vinden Industrien pådriver for endring Kultur og energi hånd i hånd. Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden EnergiRike Nr 1, august 2011 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Møller i vinden Industrien pådriver for endring Kultur og energi hånd i hånd EnergiRikekonferansen 2011 1 EnergiRikekonferansen

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

SPOR. hvert skritt teller

SPOR. hvert skritt teller SPOR hvert skritt teller Omslagsfoto: Jodie Coston / illustrasjon: Raymond Nilsson INNHOLD Innledning................................................................... 5 Klima og energi..............................................................

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Grønn framtid - grønn vekst.

Grønn framtid - grønn vekst. Grønn framtid - grønn vekst. 1 Dette dokumentet er resultatet av et arbeid som pågikk fram mot Venstres landsmøte i Tromsø i 2015. I 2014 vedtok Venstres landsmøte at 2015-møtet skulle ha Kunnskap, klima

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer