Det norske offshoreeventyret. Semesteroppgave til trinn 3 Høst/2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske offshoreeventyret. Semesteroppgave til trinn 3 Høst/2004"

Transkript

1 Det norske offshoreeventyret Semesteroppgave til trinn 3 Høst/2004 Mateusz Graczyk Csaba Pákozdi

2 1 INNLEDNING 1 1 Innledning Verdens reserver inneholder tonn petroleum og m 3 naturgass [1]. Forbruk, produksjon og reserver av individuelle regioner presenteres på figur 1. Land- og kontinentareal tilsvarer andelen av den totale verdensmengden. Et interessant trekk er at til tross for betydelige oppdagelser i Nordsjøen og i Mexico Golfen, forblir Midt Østen fortsatt det viktigste petroleumsområdet med 55 % av verdens reserver. Nesten halvparten av den andre ressursen - naturgass - er plassert i Russland og andre republikker av det tidligere Sovjetunionen m 3 naturgass og 1 m 3 petroleum er like når det gjelder energien som de kan skape, derfor er reservene av disse to ressursene sammenlignbare. Ikke desto mindre blir det nok av dem bare om noen få tiår og forbruket vokser fra år til år. Figur 1: Forbruk, produksjon og reserver av olje og gass[1] Dessuten viser bildet at de viktigste produksjons- og forbruksområder ligger vel langt fra hverandre. Det skaper et behov for langdistansetransport av gass, petroleum og dens produkter. Nordsjøens reserver ble delt hovedsakelig mellom Storbritannia og Norge. Noen gassreserver eksisterer også i nederlandsk, dansk og tysk sjøterritorium. Den totale mengden utgjør 4 % av verdensressursene og produksjonen dekker 25 % av Europas forbruk.

3 2 OLJEHISTORIE PÅ DEN NORSKE SOKKELEN 2 2 Oljehistorie på den norske sokkelen Dette samendraget er basert på [2]. Oljeproduksjon fra sjøen har en mer enn 100 år lang historie. Alt begynte i USA. De første konstruksjonene ble bygd av tre og stod direkte på kysten. Plattformer som ikke hadde direkte kobling til land, ble først brukt i Venezuela i en innsjø på 20-tallet. Utbygningen av offshoreplattformer i dypt vann begynte i Mexicogulfen på 40-tallet. Design av offshore krever høyteknologisk ingeniørkunst. Det må utvikles andre konsepter enn de som blir brukt på land. De horisontale kreftene er ti ganger større enn ved byggverk i terrenget, og fører til ekstreme momenter. Det fører til at offshorekonstruksjoner må ha enorme dimensjoner. Miljøbetingelsene ved produksjonsstedet må vare kjent før arbeidet Figur 2: Konstruksjon, transport, installasjon og operasjon av offshorekonstruksjoner (Kilde [1]) med design tar til fordi planleggingen av konstruksjonen avhenger av dette miljøhensynet. I motsetning til byggverk på land hvor et stort fundament blir innrettet der det skal stå, må en offshoreplattform som regel produseres helt ferdig langt borte fra sitt produksjonssted. Ved stålplattformer er fundamentet fullt integrert i konstruksjonen slik at det er nødvendig å slepe hele produksjonsinnretningen til sin lokalisasjon og å sette den ned. Det blir også ofte krevd av offshorebyggverk at de skal kunne flyte. Disse særegenhetene gjør det vanskelig og farlig i offshoreindustrien. Fordi den norske sokkelen har en av de tøffeste sjøgangbetingelsene i verden og stor vanndybde, blir den norske oljehistorien sett på som en kjempenes epoke av offshoreindustrien tallet, begynnelsen Før 1959 var det bare et fåtall mennesker som trodde at det fantes olje og gass i

4 2 OLJEHISTORIE PÅ DEN NORSKE SOKKELEN 3 havbunnen på den norske sokkelen. Gassfunnet i Groningen i Nederland i 1959 førte til hektisk søkaktivitet i dette området. Oljeselskapet Phillips var av de første som ba om adgang til å gjøre geologiske undersøkinger i havområdet utenfor Norge. Norge var ikke politisk forberedt på denne situasjonen. Det ble ikke funnet lover til å regulere eiendomsretten til havområdet, det manglet eksakte definisjoner av territorialgrensene med Danmark og Storbritannia. Etter internasjonale avtaler og vedtak av tilsvarende lover ble kontinentalsokkelen sør for Stad delt opp i 37 kvadranter. Hver kvadrant inneholdt 12 blokker. Første konsesjonsrunde fant sted i 1965 for å erverve retten til å bore letebrønner på norsk kontinentalsokkel. I 1966 ble den første letebrønnen som var tørr, borret, men Balderfeltet i Nordsjøen ble funnet i 1967, og Esso er i dag den eksklusive innehaver av utvinningstillatelse 001. Ekofisk-feltet ble påvist i 1969 og det viste seg senere at det var et av de viktigste feltene i Nordsjøen, og det gjorde Norge til en oljenasjon. Ekofisk-området utviklet seg i mellomtid til et knutepunkt for olje- og gassrørledninger. På 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet dominerte utenlandske firmaer i letings- og utbyggingsfasen av de første olje- og gassfeltene. Figur 3: Nordsjøkart (Kilde [1]) Figur 4: Kamp mot utblåsning (Kilde [2]) tallet, læretid Den norske politiske viljen var at staten skulle delta aktivt i offshore sektoren og ikke bare ha nasjonal styring- og kontrollfunksjon. Dette førte til opprettingen av det norske statsoljeselskap a.s, Statoil i Oljeproduksjonen i Nordsjøen tok til fra Ekofisk-feltet i 1971 (70 m vanndyp). Frigg-feltet ble påvist i 1971, og produksjonen fra feltet tok til seks år senere. I 1974 ble Statfjord-feltet påvist. Forekomsten ligger delvis på norsk og delvis på britisk kontinentalsokkel, men produksjonsinnretningene er på norsk side.

5 2 OLJEHISTORIE PÅ DEN NORSKE SOKKELEN 4 Statfjord-feltet er det største norske oljefeltet. En rørledning for tørrgass fra Ekofisk til Emden i Tyskland ble ferdig i I dette året ble det bygget en gassrørledning til St. Fergus i Skottland. Det var begynnelsen på norsk gasseksport. Året 1977 viste at offshoreindustrien kan være farlig. Den 22. april startet en ukontrolllert utblåsning fra Bravo-plattformen i Ekofiskområdet. Brønnen spyttet olje i syv og en halv dag før den ble slukket av amerikanske fagfolk. Statoil beviste med sin første store operatøroppgave på Statfjord-feltet i 1979 at det norske oljemiljøet var blitt jevnbyrdig med de internasjonale oljeselskapene. Figur 5: Gullfaks C (Haltenbanken)(Kilde Denne plattformen var en av de første betongplattformene [1]) (145 m vanndyp) på den norske sokkelen. Det virkelig store gasseventyret startet høsten 1979 da Shell oppdaget Nordsjøens største gassfelt: Troll. Feltet inneholder 60 prosent av de samlede gassreservene på norsk sokkel. Det er ventet at de enorme gassreservoarene 1400 m under havbunnen vil kunne produsere i minst 70 år tallet, gulltidsalder 80-tallet er gullalderen i den norske offshorehistorien. I denne perioden ble det funnet store gassfelter, og industrien blomstret opp gjennom gigantiske og stadig mer avanserte utbygninger. Men dette tiåret begynte heller ikke bra. Den 27. mars 1980 kantret boliginnretningen Alexander L. Kielland på Ekofisk, og 123 mennesker mistet livet. Det er Norges største oljekatastrofe. I 1980 ble det for første gang boret nord for 62. breddegrad. Det første Figur 6: Troll funnet av petroleum på Haltenbanken ble gjort i Dette sjøområdet A (Kilde [1]) er beryktet for sine uvær. En stor milepæl i gassutvinningen var da gassrørledningen Statpipe ble satt i drift i Denne rørledningen transporterer gass fra produksjonstedet til behandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland.

6 2 OLJEHISTORIE PÅ DEN NORSKE SOKKELEN 5 Fra Kårstø sendes gassen til Emden via Nordpipeledningen. I 1984 ble det oppdaget at innretningene på Ekofisk sank på grunn av innsynking av havbunnen under Ekofiskinnretningene. I 1987 måtte et industrielt vågestykke gjennomføres. I løpet av operasjonen ble seks plattformer jekket opp seks meter for å sikre oljeproduksjonen da. De første avtalene om salg av Troll-gassen ble inngått i Det innbærer at kjøpere i Belgia, Frankrike, Nederland, Tyskland, Spania og Østerrike skal motta rundt 1000 milliarder kubikkmeter norsk gass over 30 år tallet, gasstidsalder I løpet av de siste 15 årene har norsk olje- og gassproduksjon økt kraftig og Norge er verdens nest største eksportør av råolje etter Saudi-Arabia i dag. Men oljereservene er ikke uuttømmelige. I mai 1993 avsluttet en oljeplattform for første gang produksjonen på et felt på norsk sokkel. I 1999 var det i alt 10 felt som var avsluttet på norsk sokkel. Fjerning av en oljeplattformer ikke den enkleste og billigste operasjonen, men det vil kunne skaffe ny økonomisk framtid for norsk offshoreindustri. Fremtidens energikilde er naturgass. Norge har store reservoarer av gass. I 1997 ble det funnet to felt på dypt vann i Norskehavet, blant dem Ormen Lange på 900 m dyp. Dette er det neste største gassfunnet på norsk sokkel, etter Troll. Gassproduksjonen fra Troll startet i Fra 1. oktober samme år startet leveransen av gass etter Troll-avtale. Figur 7: Fritt spenn rørledning (Ormen Lange) (Kilde [3])

7 3 NATURGASSVIRKSOMHET 6 3 Naturgassvirksomhet 3.1 Hvorfor drive med flytende naturgasstankere Sammenlignet med de andre energiressursene blir forbruk av naturgass veldig viktig. Det fører til stor interesse i de nye, og utvikling av de eksisterende teknologier som gjør en effektiv transport av flytende naturgass (LNG - forkortelsen for liquefied natural gas) mulig. Samtidig er skipsfart ofte den mest økonomiske måte å overføre denne typen gass på. Den andre muligheten er å overføre den i rørledning. Men kostnadene av denne løsningen blir veldig høye når det er lange avstander mellom produksjonssted og mottaker. Det gjelder spesielt oversjøiske avstander. Jo dypere og mer uregelmessig et bunnområde er, jo høyere kostnader blir det. Flytende naturgasstankere blir veldig viktige for skipredere Figur 8: LNG tanker som kan tjene mye på denne forretningsvirksomheten, for skipsverft som skal få bestillinger og for klassifikasjonsselskaper fordi alle skip må bli kontrollert og godkjent av et slikt selskap før de kan bli benyttet på havet. Derfor jobber også mange på universiteter og forskningsselskaper med dette emnet. En typisk LNG tanker presenteres på figur Litt om teknikk Den nødvendige infrastrukturen for LNG transport består utenom skipene i kondenseringsterminaler, hvor gassen blir avkjølt (gjerne Afrika, Australia, Midtøsten og Sørøst-Asia) og utlastingsterminaler, hvor LNG blir varmet opp og reforgasset. Utlastingsterminalene blir vanligvis forbundet med distribusjonsnettverk av rørledning. De eksisterer hovedsakelig i Europa, Japan, Korea og Nord-Amerika [4].

8 3 NATURGASSVIRKSOMHET 7 En viktig kondenserings- og lastingsterminal blir nå bygget på Melkøya i Finnmark. Dette anlegget skal drive med naturgass fra Snøhvitfeltet og sende den til mange bestemmelsessteder. I løpet av 2 år (siden 2002) har Melkøya forandret seg fra en tom villmark til et industrielt område. Et bilde av øya presenteres på figur 9. Kuldeprosessen som lager LNG er energikrevende. Imidlertid blir anlegget på Melkøya verdens mest energieffektive løsning for LNG [6]. De er to hovedmetoder for gasstransport med skip. I en av dem blir gassen sammenpresset til et høyt trykk og holdt i en slags flaske eller rør (CNG - forkortelsen for compressed natural gas). Den andre metoden består Figur 9: Melkøya i dag[5] i å holde gassen i en flytende stand (LNG) slik at gassvolumet reduseres omtrent 600 ganger. Den sistnevnte er den mest økonomiske og derfor den vanligste. Selv om norske selskaper ikke transporterer naturgass med skip ennå, spiller norsk industri en viktig rolle i verdens LNG handel. 67 av verdens 126 naturgass-skip er bygget etter norsk teknologi. Ledende skipsverft i mange land kjøpte lisensrettigheter til denne teknologien. Et bilde av en interessant tankinnsettingsteknologiprosess vises på figur 10. Nye LNG tankere som skal transportere gass fra Snøhvit til Sør- Europa og USA vil alle bli bygget etter denne teknologien. Risikoen ved gasstransport som LNG er ikke så høy, fordi gassen ikke blir sammenpresset, men avkjølt. Følgelig vil den forspilte Figur 10: LNG-tankinnsetting gassen fordampe og brenne langsomt, ikke eksplodere. Det har ikke vært noen seriøse ulykker på LNG-skip siden langavstandstransporten begynte på 1960 tallet [4].

9 3 NATURGASSVIRKSOMHET Vitenskapelig interesse På grunn av at temperaturen på slik frakt må reduseres til -163 o C, må tankene varmeisoleres (ellers måtte trykket økes enda mer enn i CNG tankere). Ikke desto mindre er isolasjonsmaterialene ikke så sterke som stål eller andre konstruksjonsmaterialer og høy belasting kan bli farlig for tankkonstruksjonen og selv et helt skip. Min lille del av dette forskningsområdet omfatter oppførsel av væsken i en tank og trykket som blir skapt. Dette er et komplekst emne fordi det er mange fenomener som opptrer samtidig og ikke noe kan undersøkes hver for seg. En av dem kalles sloshing på engelsk og består i en kraftig bevegelse av væsken i en tank som ikke er fylt opp. Inntil nå har fulle skip blitt drevet på faste ruter og det har ikke vært noen fare for at sloshing kan oppstå. Nå dukker imidlertid mange spotmarkeder opp (noen ganger er det ikke nok gass til å fylle opp skipet) og i tillegg fører terroristtrusselen til et behov for fralandslagring av gass (og følgelig også offshore-avlasting). Altso blir tanker ikke fylt opp av og til og sloshing kan oppstå, men som nevnt ovenfor, høy belasting kan ikke aksepteres i den slags konstruksjon. Dessuten er størrelsen på dette fenomenet avhengig av forhold i sjøen, volum av tanken og mye mer. Men disse to faktorene gjør situasjon også vanskeligere: for det første dukker mange nye ruter opp i de vanskeligste havområdene (for eksempel nord Atlanterhavet) og for det andre vil redere gjerne kjøpe og drive skip som er to ganger større enn i dag [7]. Størrelsen på nåværende tanker er likevel betydelig - sammenligning med et menneske presenteres på figur 11. Derfor må sloshing undersøkes og grensetilstand må finnes, men det blir enda vanskeligere Figur 11: Størrelse av LNG tank fordi det eksisterer ingen teoretisk problemstilling og presise analysemetoder eller regler for hvordan man kan definere parametere til oppførsel av væske i en tank. Inntil nå har utviklings- og produksjonsprosessen blitt basert bare på erfaringen til ingeniører: prøving og feiling.

10 4 KONKLUSJON 9 4 Konklusjon Behandling av naturgass og olje på havet krever svært høy teknologisk og sikkerhetsmessig standard. Kunnskap og erfaring på dette tekniske området vil skape en sikrere fremtid for de norske offshoreindustriaktører og det takket være den kloke politiske besluttningen på 70-tallet. Offshorevirksomheten er en viktig del av norsk økonomi og skaffer store inntekter for staten. Det er også en av de største arbeidsgiveren i Norge. På den annen side mange av olje- og gassfelter kan bli farlig for et rikt liv i havet. I områder hvor ressurser blir utnyttet lever mange sjeldne arter av fisk og andre havdyr som kunne ikke overleve sivilisasjonsekspansjon i sitt miljø. Referanser [1] G. Clauss, E. Lehmann and C. Ostergaard. Offshore structures. London Springer, 1994 [2] Olje- og energidepartementet. Norsk oljehistorie i korte trekk [3] Hydro. Image bank - Oil and gas in Norway [4] Wikipedia, the free encyclopedia. LNG [5] Teknisk Ukeblad. Flytende produksjon av LNG [6] Statoil. LNG-prosessen [7] P.G. Noble, T. Colton, and R.A. Levine. Planning the design, construction, and operation of new LNG transportation systems. Preceedings of Design & operation of gas carriers, RINA, 2004,

OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN. Tekst av: Kristin Øye Gjerde

OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN. Tekst av: Kristin Øye Gjerde F O R T E L L I N G E R O M K Y S T- N O R G E 1 OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN Tekst av: Kristin Øye Gjerde Innhold Oljelandet og ny næring langs kysten Havet gir nye muligheter Nasjonal styring

Detaljer

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G 2 N O R S K 3 I N N H O L D BROBYGGER E F O K U S : Leder s. 3 Å sikre verden tilgang til nok energi er en sentral utfordring i årene som kommer - og Norge kan bidra, både med ressurser, teknologi og kompetanse.

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

Verdsettelse av Statoil ASA

Verdsettelse av Statoil ASA Verdsettelse av Statoil ASA - Ved bruk av den driftsrelaterte super-profittmodellen Phuong Thi Bich Vu Masteroppgave i 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag Sammendrag Jeg utfører

Detaljer

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972.

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Årsrapport 2000 Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet har gjennom snart 30 år utviklet seg

Detaljer

Norske oljeerfaringer

Norske oljeerfaringer Norske oljeerfaringer Helge Ryggvik SENTER FOR TEKNOLOGI, INNOVASJON OG KULTUR (TIK) Helge Ryggvik 2011 Utgitt av Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo med en redaksjonskomité

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

Nye takter på Helgeland

Nye takter på Helgeland Nye takter på Helgeland Geolog og filosof Oljemodellene Gass i en nøkkelrolle tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 1-2012 1-2012 NORSK SOKKEL 1 Knekker koder NORSK SOKKEL Oljedirektoratet har hele tiden

Detaljer

Gigantiske byggverk til havs

Gigantiske byggverk til havs SINTEF utvikling av ny betongteknologi Gigantiske byggverk til havs Utbyggingen av Trollfeltet har fått betydelig oppmerksomhet fra hele verden. Det gigantiske prosjektet innebar en rekke utfordringer

Detaljer

NO9605362 GASSLEVERANSER HALTENBANKEN/NORDSJØEN

NO9605362 GASSLEVERANSER HALTENBANKEN/NORDSJØEN NO9605362 HANS HENRIK RAMM Co*/"- f&xzltz P NO9605362 GASSLEVERANSER HALTENBANKEN/NORDSJØEN Jeg håper forsamlingen tilgir meg for å begynne med et lite stykke selvskryt. For temmelig nøyaktig ett år kjørte

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge Pressemelding Wintershall med stabil inntekt Fjerde år på rad med milliardoverskudd Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge 19. mars 2015 Michael Sasse PI-14-12 Tel. +49 561 301-3301 Faks

Detaljer

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T Naturgass -en generell innføring 12 2004 R A P P O R T Naturgass en generell innføring Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Rapport nr 12-2004 Naturgass en generell innføring Utgitt av: Norges vassdrags-

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F

Detaljer

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007 årsrapport 2007 er et olje- og gass- selskap i Nordsjøen Nordsjøen årsrapport 2007 Norwegian Energy Company ASA Haakon VII s gt. 9 Postboks 550 Sentrum 4005 Stavanger Tel: +47 99 28 39 00 Fax: +47 51 53

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN

EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN TPG4140 NATURGASS TRONDHEIM, NOVEMBER 2010 Sammendrag Denne rapporten omhandler hovedsakelig Europas behov for naturgass,

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Rapport. 2025 Ringer i vannet

Rapport. 2025 Ringer i vannet Rapport Utarbeidet for Næringslivets Hovedorganisasjon ECON Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22 42 00 40, http://www.econ.no Innhold: SAMMENDRAG...1 1 STATUS VED INNGANGEN TIL 2006...3 2

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt Norske offshorerederier - skaper verdier lokalt, vinner globalt 2014 Innhold forord 3 sammendrag 5 norske offshorerederier 6 fra pionerer til verdensledende på fire tiår 6 definisjon og avgrensning 6 verdiskaping

Detaljer

SNF arbeidsnotat nr. 36/05. Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked

SNF arbeidsnotat nr. 36/05. Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked av Jørgen Bjørndalen Gjermund Nese SNF prosjekt nr. 4326: Konkurransestrategi, tilgangsprising og investeringsincentiv i et europeisk

Detaljer