Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo."

Transkript

1 Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Tor Eivind Moss Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

2 NOFO NOFO etablerer og ivaretar oljevernberedskap på norsk sokkel for å bekjempe oljeforurensning på vegne av 31 operatørselskap. Dette omfatter beredskap både i åpent farvann og i kystnære områder og strandsonen. NOFO er en allmennyttig organisasjon for oljevernberedskap som er klar til aksjon hele døgnet, 7 dager i uka og har en total oljeoppsamlingskapasitet på ,000 fat / døgn.

3 Organisasjon General forsamling (31 medlemmer) Styre (5 medlemmer) NOFO ledelse Økonomistyring Teknologiutvikling Operasjoner Operasjonsstøtte

4

5 Visjon Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) skal være en anerkjent, ledende, effektiv og robust oljevernorganisasjon.

6 Overordnet strategisk mål Sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med operatørenes behov og beredskapsplaner

7 Organiseringen av oljevernberedskapen Den norske oljevernberedskapen er organisert i 3 regimer, avhengig av forurensningskilden : Ved oljesøl fra skip har Kystverket (KV) ansvaret for bekjempelse av oljesøl, opprensning og normalisering. KV kan, som statlig organisasjon, beordre mobilisering av alle norske oljevernressurser, herunder NOFO. KV vil kompensere eiere for bruk av sitt utstyr. Ved oljesøl fra offshore installasjoner har operatøren ansvaret for bekjempelse av oljesøl, opprensning og normalisering og bruker NOFO til å gjennomføre alle praktiske tiltak. Gjennom avtaler kan NOFO utnytte alle nasjonale oljevernressurser, herunder KVs. Ved mindre lokale oljesøl har IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt Forurensning) ansvaret

8 Norsk lov / Rolledeling Ifølge norsk lov må enhver virksomhet med potensial for forurensning av miljøet ha en beredskap som er dimensjonert for sannsynligheten og konsekvensene av hendelsene, med samtykke fra myndighetene. For feltutviklinger / leteboring kreves blant annet følgende søknadsunderlag : Miljørisikoanalyse Produksjons- og utviklingsplan / Boreplan Beredskapsanalyse Når godkjent samtykke foreligger fra myndighetene : Utarbeider oljeselskapet en oljevern beredskaps plan for alle barrierer iht samtykket NOFO fremskaffer oljevernressurser iht oljevern beredskaps planen

9 Operatørselskap vs NOFO Operatørselskapet har det overordnede ansvaret for å bekjempe oljesøl fra oljeinstallasjoner på havbunnen eller på havoverflaten, herunder strategisk ledelse NOFO har ansvar for taktisk og operasjonell ledelse av beredskapsressursene som blir tatt i bruk.

10 Nasjonal oljevernberedskap NOFO er en del av den etablerte nasjonale beredskapsmodellen som kombinerer offentlige og private oljevernressurser. Dette unike organisasjonsforholdet mellom offentlig og private beredskapsorganisasjoner sikrer at ansvarsområder og kommandolinjer er klart definert, og at Norges totale beredskapsressurser er tilgjengelige til enhver tid. Privat NOFO Kommunal IUAs Statlig NCA

11

12 NOFO har tilgang til betydelige oljevernressurser Internasjonale partnere OSRL (Oil Spill Response Limited) GRN (Global Response Network) Operatørselskaper NOFO Beredskapssentral 14 Avtaler med statlige og kommunale partnere Kystverket, herunder Kystvakten NINA Meteorologisk institutt Havforskningsinstituttet NBSK (Norges Brannskole) IUA er (21) NOFO ressurser - åpent hav, kyst og strand 27 fulltidsansatte 50 vakt / forsterkningspersonell fra operatørselskap 28 oljevernfartøy (OR) og 33 slepefartøy for åpent hav 21 havgående mekaniske oljeoppsamlingssystemer 10 havgående dispergeringssystemer 5 oljevernbaser med 80 utstyrsoperatører Store lagre av dispergeringsmiddel (ca 700m2) Utstyr for fjernovervåking av kontinentalsokkelen : Satellitt, fly, helikoptere og fartøyer 60 fiskefartøy for kystoperasjoner 25 oljevernsystemer for kystoperasjoner Innsatsgruppe for bekjempelse av oljesøl i strandsonen (40) Innsatsgruppe for organisering og ledelse av operasjoner i strandsonen (60) Private partnere SINTEF/Akvaplan-niva Mongstad raffineriet Stureterminal Kårstø terminal Nyhavna Melkøya Det Norske Veritas Norlense Beredskap MMB WWF KSAT Teekay Utstyrsleverandører

13 NOFO baser, depot og utstyr på kjøl Goliat. Stril Mercur Gjøa med både dispergerings og mekanisk system 1 Sleipner.Ula/Gyda

14 : Annual oil-on-water exercise, North Sea. Olje-på-vann-øvelser Norge er et av de få landene i verden som tillater utslipp av olje i sjøen for å teste utstyr og prosedyrer. Disse øvelsene er viktige både når det gjelder utvikling av NOFOs driftsprosedyrer og utvikling av oljevernutstyr. Årlig olje-på-vann-øvelse i Nordsjøen Disse øvelsene har tiltrukket seg betydelig internasjonal interesse og har bidratt til at land som USA, Canada, Japan, Brasil og Russland har anskaffet tilsvarende utstyr som det vi bruker.

15 Opplæring og kompetanse Oljevernfartøyer, slepefartøyer, fiskebåter og utstyr gjennomgår øvelser og blir verifisert to ganger i året. Øvelsene gir skadestedsledere, utstyrsoperatører og maritimt mannskap verdifull opplæring i og erfaring med håndtering og bruk av NOFO-utstyr. Videre, blir det arrangert øvelser sammen med oljeselskaper som er medlem hos oss, samt med våre statlige, kommunale og private samarbeidspartnere. I alt, blir det gjennomført godt over 100 øvelser og verifikasjoner årlig. For å sikre nødvendig kompetanse i hele organisasjonen, arrangerer NOFO på egen hånd og gjennom samarbeidspartnere kurs årlig som tar for seg alle sider av oljevernberedskapen. Rundt personer er involvert i dette.

16 Teknologiutvikling Basert på en nasjonal og internasjonal kunngjøring, har NOFO evaluert 170 prosjektforslag vedrørende ny teknologi med tanke på å forbedre oljevernberedskapen. Ca. 20 prosjekter fra selskaper i seks land er nå blitt tatt inn i teknologiutviklingsprogrammet Oljevernberedskap Dette programmet tar for seg fire hovedtemaer: Oljeoppsamling til havs Dispergeringsteknologi Fjernovervåkingsteknologi Teknologi for operasjoner i kystnære områder og strandsonen. I teknologiutviklingsprogrammet har NOFO definert mål og funksjonskrav, mens bransjen har funnet løsningene og vil dermed eie produktene Det totale budsjettet for alle prosjektene er opp mot 100 millioner NOK. I tillegg til egen innsats og støtte fra Oljevernberedskap 2010, har flere av selskapene mottatt støtte fra Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

17 Hovederfaringer fra oljevernberedskap på norsk sokkel Effektiv oljevernberedskap er basert på multbarriereprinsippet. Felles ressursbase med standardiserte driftsprosedyrer er kostnadseffektivt. Logisk ansvarsfordeling operatørselskapet har det overordnede ansvaret for bekjempelse av oljesøl, mens NOFO er ansvarlig for taktisk og operasjonell ledelse av beredskapsressursene som tas i bruk. Fortløpende opplæring og omfattende årlige øvelser er avgjørende for å kunne være forberedt. Fokus på teknologiutvikling og olje-på-vann øvelser for å teste nye tekniske løsninger er avgjørende for tekniske forbedringer. Samarbeidet mellom offentlig og private beredskapsorganisasjoner sikrer at Norges totale beredskapsressurser er tilgjengelige til enhver tid.

18 Oljevernutvikling i nord Utbyggingen av Goliat-feltet, med Eni Norge som operatør, er den første utbyggingen av et oljefelt i Barentshavet. Oljeindustrien ved NOFO videreutvikler oljevernberedskapen i nord, og utbyggingen vil bidra til å sikre en bedre beredskap i Finnmark. Målet er at oljevernberedskapen i Nord-Norge skal bli robust, effektiv og godt tilpasset lokale forhold. Dette inkluderer både økte ressurser, nytenkning knyttet til organisering og oppbygging av beredskapen, utstyrsutvikling og investeringer

19 Strategi for styrking av oljevernet i nord Styrke deteksjon og fjernmåling Styrke oljevernberedskap på åpent hav Utvikle kapasitet og kompetanse for kyst og strand, herunder Styrke beredskap i kystsonen Styrke oljevernkapasitet i den akutte fasen i strandsonen Styrke strandrensingskapasitet Gjøre bruk av ny teknologi Utvikle robust logistikk i samarbeid med lokale krefter Øke NOFOs tilstedeværelse i nord Goliat-beredskap skal være ferdig utviklet før oppstart

20 Fjernmåling alle barrierer NOFO etablerer sikt- og lysuavhengig fjernmåling i nord. Skip- og innretningsbaserte sensorer vil gjøre oss mindre avhengige av fly og helikoptre. 1. Radarsatellitter 2. Aerostat fra båt med kamera og IR sensor 3. Radar og varmekamera på innretninger og fartøy 4. Spesialutrustede overvåkingsfly 5. Helikopter (SAR-tjeneste Goliat) med kamera/ir sensor 6. Helikopter/drone-overvåking langs kysten 7. Måling av havstrømninger med HF-radar

21 Havgående ressurser 3 stedlige oljevern (OR) fartøy med tilgang til slepefartøy og tankbåt Mulighet for samarbeid med Kystverket som «frontrunner» for NOFO system Helhetlig samordning gir økt kapasitet, tilgjengelighet og robusthet Dette gir kortere responstid Både mekanisk- og dispergeringsutstyr blir permanent plassert offshore på beredskapsfartøy

22 Kystnære ressurser Sjøfartsdirektoratet har endret regelverket 1. januar 2011 slik at fiskebåter formelt kan benyttes i oljevernberedskapen. Nå er 30 fiskebåter fra Finnmark på plass. Disse skal operere nyanskaffet oljevernutstyr spesielt egnet for kystnære farvann. Fiskerne har unik lokalkunnskap, er vant med å slepe redskap og kan mobilisere på kort varsel. Dermed vil oljevernberedskapen styrkes vesentlig Operasjonsmanual utviklet og ombygging/utrustning av båtene gjennomført Kursing av mannskaper gjennomført

23 Strandsone ressurser IGSA Ny nasjonal innsatsgruppe for tidlig bekjempelse av oljesøl i strandsonen. Spesialteamet - Nasjonal innsatsgruppe for organisering og ledelse av strandrensing, Disse gruppene skal kunne bistå de interkommunale utvalg for akutt forurensing (IUA er) under oljevernaksjoner. Samarbeidsavtale med alle IUA er i Finnmark. Samarbeidsavtale med WWF, Norlense Beredskap, MMB (Maritim Miljø-Beredskap) og Arctic Protection

24 Øvrige ressurser Bruk av varslingssentral i Vardø for mobilisering av fiskefartøy Transport av materiell/avfall, herunder bruk av speedlektere Rammeavtaler for støttefartøy Rammeavtaler for slamsuging og strandrenseutstyr Samarbeidsavtale Melkøya Lakselv flyplass valgt for mottak av OSRL Hercules Avtale om mottak av emulsjon

25 Innovasjon - ny teknologi

26 Opplæring og øvelser Helhetlig kompetansekrav med nasjonale læreplaner er utviklet i samarbeid med Kystverket All opplæring av mannskaper på fiskebåter foretas av Nordkapp maritime fagskole i Finnmark, Opplæring av innsatsgruppen IGSA og Spesialteamet foregår ved Norges Brannskole i Nordland Arctic Protection bistår NOFO med øving av IGSA Når opplært vil alle fiskebåter gjennomgå årlige øvelser (4 døgn)

27 Oljevernbase og depoter Materiell for kyst- og strandsoneberedskap skal lagres på nye depoter i Hasvik og Måsøy (lagres på Polarbase inntil depotene er ferdig bygget). Utstyr for oljevern til havs lagres og vedlikeholdes på NOFOs oljevernbase i Hammerfest Dispergeringsmiddel lagres på oljevernbasen i Hammerfest

28 NOFO i Hammerfest NOFO er etablert i Hammerfest på Polarbase med 3 medarbeidere som har bred faglig og beredskapsmessig kompetanse. Hovedoppgavene vil være : Styrke regionalt nettverk og samarbeid med lokale aktører Regional koordinering av kompetanseutvikling for personell og utstyr i kyst- og strandsonen, herunder også øvelser. Oppfølging av regionale og lokale avtaler Fremskutt NOFO beredskapselement, barriere 1-4

29 Omfattende lokal forankring NOFO er etablert med eget kontor i Hammerfest NOFO har oljevernbase i Hammerfest med 16 utstyrsoperatører NOFO s Innsatsgruppe strand akutt (IGSA) rekruttert fra Finnmark NOFO s spesialteam m/ 40% deltakelse fra Nord-Norge Oljeverndepot i Hasvik og på Måsøy 30 fiskefartøy fra Finnmark til oljevern (min 3 personer pr. båt) Samarbeidsavtale med alle IUA er, Melkøya, Arctic Protection Benytter andre leverandører i Nord-Norge : Træna Båtservice Nordkapp maritime fagskole i Finnmark NOFI i Tromsø og Norlense i Vesterålen (75% av utstyrsanskaffelsene) K-SAT i Tromsø Norges Brannskole i Nordland Oljevernbase i Sandnessjøen Norlense Beredskap Flere avtaler vil bli inngått med leverandører/ideelle organisasjoner i Finnmark : Oljevernoppgaver i strandsonen Støttefunksjoner / logistikk

30 Sammendrag Oljevernberedskapsopplegget for Goliat blir iht vedtatt strategi, myndighetskrav og St prp. 64 om utbygging og drift av Goliatfeltet. Oljevernberedskapsopplegget vil også danne basis for videre utbygging i Barentshav regionen og videre utvikling av oljevernberedskapen i øvrige områder

31 Styrker beredskapen i Finnmark Oljevernprosjekt for Finnmark / Goliat vil også bidra til å heve den generelle beredskapen i regionen gjennom økt tilgjengelighet av ressurser som : Fjernmåling Offshore helikoptre Havgående beredskaps- og oljevernfartøy 30 fiskefartøy med oljevernutstyr i kystsonen Spesialiserte innsatsgrupper for strandoperasjoner

32 Alltid nye utfordringer Høy boreaktivitet med mulighet for flere produksjonsinstallasjoner Økt aktivitet I nye områder, dypt vann, arktiske områder I mer miljøsensitive områder Nærmere strandsonen Strengere miljøkrav Høyere kvalitetsforventninger i alle områder av oljevernberedskapen

33 NOFO strategi VISJON FORBEDRET KYST/STRAND BEREDSKAP IVARETA OPERATØRENES BEHOV STRATEGI / MÅL TILTAK KRAV TIL IMPLEMENT. AV DISPERGERING KONTINUERLIG TEKNOLOGIUTVIKLING ANVENDE ERFARINGER FRA MACONDO KAPASITET OG ROBUSTHET UTFORDRINGER SUKSESSFAKTORER NÅ-SITUASJON UTVIKLINGSTREKK

34 The Global Response Network (GRN) A coalition of major oil spill response companies operating throughout the world. GRN members are distinguished from other commercial spill response organizations by the fact that they receive their funding from their members or customers through some type of cost sharing formula and not separate contracts more directly associated with for-profit organizations. Members of the GRN provide their direct spill response services to their members/customers and the GRN is not a mechanism whereby a spiller can call on one GRN member and have direct access to the equipment and personnel of another GRN member.

35

36 GRN medlemmer Alaska Clean Seas (ACS) Australian Marine Oil Spill Centre (AMOSC) Clean Caribbean & Americas (CCA) ECRC The largest Transport Certified Response Organisation in Canada Marine Spill Response Corporation (MSRC) Norwegian Clean Seas Association for Operating Companies (NOFO) Oil Spill Response Limited (OSRL) Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC)

37 Takk for oppmerksomheten!

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1 Energi i bygg Oljevern 2010 Ansvar for sjøveien Overvåker miljøet fra rommet Fokus 02/09 1 Noen ganger er det lov å være kompromissløs Nye E-Klasse stasjonsvogn. Klasseledende på plass og sikkerhet. Nyskapende

Detaljer

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport (Bilder: APN) Innhold Innledning... 2 Delprosjekt 1 Status... 3 Delprosjekt 2 Rasurer... 4 Delprosjekt 3 Strømforhold... 7 Strømmålinger... 7

Detaljer

Goliat første oljefelt i Barentshavet

Goliat første oljefelt i Barentshavet Goliat første oljefelt i Barentshavet Goliat FPSO under bygging i Ulsan i Sør-Korea. Foto fra mars 2012. Det nye drifts- og distriktskontoret i Hammerfest har plass til 120 medarbeidere. God seismikk og

Detaljer

Elektronikkløsninger Hvordan skal produktene dine se ut om 5 år?

Elektronikkløsninger Hvordan skal produktene dine se ut om 5 år? Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 Tema: Innovasjon langs kysten henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no Selskapene bak elektronikkog programvareleverandøren OMNI: Applica

Detaljer

VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON

VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON Til bruk for IUA under statlige aksjoner mot akutt forurensning Versjon 1.0 (per 29.10.2010) Innhold 1. Roller og ansvar 3 Kystverkets organisering av infofunksjonen

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

Utredning av betydningen av RLFs medlemmers bidrag til beredskap langs norskekysten

Utredning av betydningen av RLFs medlemmers bidrag til beredskap langs norskekysten Utredning av betydningen av RLFs medlemmers bidrag til beredskap langs norskekysten FASE 1 15. februar 2010 Innholdsfortegnelse Prosjektbeskrivelse Dagens beredskap RLFs medlemmers rolle Sammenlignbare

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING Versjon 1.0 Læreplan for opplæring i håndtering av akutt Side 2 av 73 1 Generelt om læreplanen... 4 1.1 Ansvar, myndighet og hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på maritim beredskap Maritim verdiskaping i nordområdet forutsetter økt sikkerhet til havs Fem av Tronds kolleger omkom i forliset Trond Hugo Mikkelsen lå seks timer i havet nord for Svalbard før en tråler

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.05 Revisjon nr: 11 Rev. dato: 08.03.05 Side: 2 1 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 ANVENDELSE 4 1.3 MÅLSETTING OG PRINSIPPER

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014 FORORD Kunnskapsbasert nyskaping står sentralt i norsk næringsliv. Maritim næring har nasjonalt en stor evne til innovasjon og derigjennom ivaretakelse

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

Kappløp om Barentshavet

Kappløp om Barentshavet Februar 2014 Uke 6 - Magasin fra Kyst og Fjord Kappløp om Barentshavet Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første

Detaljer

Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skadepåpersonell,ytterligereskadepåmiljøellermaterielleverdier. NOFOogKystverketharderforutarbeidetdenneHMSpermen

Detaljer

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 16. - 22. juni 2014 OPV 2014 1 INNHOLD SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 6 2 ORGANISERING... 6 2.1 Operativ organisasjon... 6 2.2 Deltagende enheter... 7 3 PLANLAGTE AKTIVITETER...

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer