Møteinnkalling. Per Kristian Øyen Marianne Hestvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Per Kristian Øyen Marianne Hestvik"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Olje - og energiutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tid spunkt : 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vara representanter møter etter nærme re beskjed. Per Kristian Øyen Marianne Hestvik leder sekretær

2 Saksliste Utvalgs - Innhold Un n tatt Arkiv - saksnr offentlighet saksnr PS 12/1 Godkjenning av møteprotokoll fra møte PS 12/2 Orienteringssaker i Olje - og energiutvalget / /2306

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Marianne Hestvik Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Olje - og energiutvalg 12/ Møteprotokoll fra møte Olje og energiutvalget Vedlegg : 1 Møteprot okoll fra møte OEU Saken legges frem for olje og energiutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Olje og energiutvalget godkjenner protokoll fra møte Saks opplysninger Det vises til vedlagte protokoll. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

4 Møteprotokoll Utvalg: Olje - og energiutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09: 00 Følgende faste medlemmer møtte : Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Leder AP Steve Runar Kalvøy Medlem FRP Anton Monge Medle m H Følgende medlemmer hadde meldt forfall : Navn Funksjon Representerer Harald Martin Stokke Nestleder AP Hedda Evjen Nielsen Medlem AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Steinar Hoftaniska Høgsve Harald Martin Stokke AP Merknader Fra administrasjonen møtte : Navn Eigunn Stav Sætre Marianne Hestvik Stilling Kultur - og næringssjef Næringskonsulent/sekretær

5 Saksliste Utvalgs - Innhold Unntatt Arkiv - saksnr offentlighet saksnr PS 11/2 Godkjenning av protokoll fra møte i Olje - og energiutvalget /2446 PS 11/3 Orienteringssaker /2306 PS 11/2 Godkjenning av protokoll fra møte i Olje - og energiutvalget /2446 Behandling i Olje - og energiutvalg I sams var med rådmannens innstilling gjorde Olje - og energiutvalget følgende enstemmige vedtak : Olje - og energiutvalget godkjenner møteprotokollen fra møte PS 11/3 Orienteringssaker /2306 Behandling i Olje - og energiutvalg Orientering om møter med ulike aktører siden forrige møte og planer for deltagelse på konferanser og møter i tiden fremover. Administrasjonen setter opp oversikt med forslag på deltagere for første kvartal/halvår til neste møte. - Positive erfaringer med Desemberkonferansen. Interessant med den positive holdningen i bransjen og opplevelsen av at dette er en næring for fremtiden. Diskusjon om hvilke erfaringer vi har som vertskapsby. - Administrasjonen vil i januar lage et utkast til høringssvar på 22.konsesjonsrunde på bakgrunn av innspill fra Olje - og energiutvalget. - Helge Hegerberg ga innspill til pågående strategiprosess. - Aktuelle saker i tiden fremover ble diskut ert, og en så på mandat og aktuelle oppgaver for Olje - og energiutvalget for valgperioden.

6 - Utvalget signaliserer at det er viktig å trekke opp de nye hovedlinjene hurtig og samtidlig arbeide for gjennomføring av konkrete prosjekter og en god kontakt/dialo g med næringsliv og offentlig myndighet. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Olje - og energiutvalget følgende enstemmige vedtak: Olje - og energiutvalget tar administrasjonens saksopplysninger til orientering. Olje - og energiutvalget, Per Kristian Øyen ordfører Marianne Hestvik næringskonsulent/sekretær

7 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Marianne Hestvik Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Olje - og energiutvalg 12/ Orienteringssaker i Olje - og energiutvalget Vedlegg 1 Orienteri ng om TFO 2011 og Gassco sin studie av fremtidens gassinfrastruktur NCS konsesjonsrunde vedtak konsesjonsrunde saksfremlegg 4 Høring - forslag til program for konsekvensutredning for PL218 Luva 5 Høringsinstanser 6 Forlenget høringsfris t - forslag til program for konsekvensutredning Luva Saken legges frem for Olje og energiutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Olje og energi utvalget Saksopplysninger ta r sakene til orientering. Orientering fra administrasjonen: - Orientering om møter med ulike aktører og framlegging av aktivitetsplan - TFO Gassco sin studie av fremtidens gassinfrastruktur NCS Første utkast til handlingsplan legges fram - 22.konsesjonsrunde høringsuttalelse ved tak i formannskapets møte Statoil planlegger utbygging av Luva -feltet (produksjonslisens 218) i Norskeh avet og har lagt ut program for konsekvensutredning på høring. Kristiansund kommune er høringsinstans. Forlag til utredningsprogram for Luva er tilgjengelig på Statoils hjemmesider på: under «Miljø og samfunn» og «Konsekvensutre dninger og myndighetssøknader» og vedlagt saken i vedlegg. Liste over høringsinstanser også vedlagt saken. Høringsfrist: Senest innen 7. mars Kli ma eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

8 TFO tilbud -omandeler.html?id= Pressemelding, Nr.: 007/12 TFO tilbud om andeler Regjeringen har vedtatt å tilby 60 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2011 (TFO 2011). - Jeg sender i dag ut tilbud om andeler til 42 selskaper hvorav 27 selskaper får tilbud om operatørskap. Det er gledelig å se et variert aktørbilde og et voksende mangfold av selskaper på norsk sokkel. Denne TFO - runden er den største konsesjonsrunden på norsk sokkel noensinne, målt i antall sel skaper som får tildelinger og antall utvinningstillatelser som blir tildelt, sier olje - og energiminister Ola Borten Moe. De 60 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (34), Norskehavet (22) og Barentshavet (4). Totalt 43 selskaper søkte på utvin ningstillatelser i TFO TFO- konsesjonsrundene finner sted i modne områder på norsk sokkel. Modne områder er de mest utforskede områdene på sokkelen og har kjent geologi. Utfordringen i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrel sen går ned. Små funn kan ofte ikke rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha meget god lønnsomhet når de kan utnytte prosesseringsutstyr og transportsystemer som allerede er bygget ut. Det er derfor viktig å påvise og utnytte nye ressurser før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned. - Tildelingen viser en god variasjon blant selskapene i synet på hvor det er interessant å lete. Regjeringen foretok en utvidelse av TFO - området på km2 i forbindelse med TFO Jeg synes det er svært gledelig å kunne tilby flere nye utvinningstillatelser også i utvidelsesområdene, sier olje - og energiminister Ola Borten Moe.

9 Kort om operatørskap i Norskehavet m.m. : Statoil Petroleum AS (8) 7 operatørskap i Nordsjøen og andel er i 650 og 350B sammen med EON Ruhrgas som har operatørskap i Norskehavet E.ON Ruhrgas Norge AS (4) Operatørskap i Norskehavet på alle 4 Wintershall Norge ASA (4) Operatørskap i Norskehavet på 3 og 1 i Nordsjøen OMV Norge AS(2) Selskap et som kjøpte andele n i Zidane i NH. 2 operatørskap i NH. VNG Norge AS (4) Operatørskap i Norskehavet på alle 4 Maersk Oil Norway AS(2) 2 Operatørskap i Norskehavet RWE Dea Norge AS (2) Operatørskap i Norskehavet på begge 2 Total E&P Norge AS (5) Operatørskap i Nordsjøen GDF Suez E&P Norge AS(2) Operatørskap i Nordsjøen Lundin Norway AS (4) Operatørskap i Barentshavet på 1 og 3 i Nordsjøen Spring Energy Norway AS (1) 1 Operatørskap i Norskehavet Faroe Petroleum Norge AS(3) 1 Operatørskap i Norskehavet

10 PGNiG Norway AS(1) 1 Operatørskap i Norskehavet Spring Energy Norway AS (1) 1 Operatørskap i Norskehavet Repsol Exploration Norge (1) 1 Operatørskap i Norskehavet Talisman Energy Norge AS (2) 1 Operatørskap i Norskehavet Se komplett li ste i link fra direktoratet i linken. Omtale i media: Tidenes største TFO-runde Publisert :04:12 på Offshore.no av John Økland 60 utvinningstillatelser - 27 selskaper tilbudt operatørskap. Regjeringen har vedtatt å tilby 60 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2011 (TFO 2011). Det blir sendt ut tilbud om andeler til 42 selskaper - hvorav 27 selskaper får til bud om operatørskap. - Det er gledelig å se et variert aktørbilde og et voksende mangfold av selskaper på norsk sokkel. Denne TFO-runden er den største konsesjonsrunden på norsk sokkel noensinne, målt i antall selskaper som får tildelinger og antall utvinningstillatelser som blir tildelt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe. De 60 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (34), Norskehavet (22) og Barentshavet (4). Totalt 43 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO GasscoEn studie av fremtidens gassinfrastruktur NCS no/gassco/home/presse/ nyhetsarkiv/ gass/article ece

11 Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Saken var utsendt på e-post den I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet, mot 1 stemme, følgende v edtak Høringsuttalelse sen des Olje - og Energidepartement som vedlagt brev.

12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/90-1 Saksbehandler: Marianne Hestvik Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet konsesjonsrunde høringsuttalelse Vedlegg : Brev til Olje - og Energidepartementet Rådmann ens innstilling Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Høringsuttalelse sendes Olje - og Energidepartement som vedlagt brev. Saks opplysninger Høringsuttalelse - forslag om blokker til utlysning i 22. konsesjonsrunde Kristiansund kommune og næringsforeningen Kristiansund og omegn vekst (Kom vekst) har utarbeidet forslag til en felles høringsuttalelse til Olje - og energidepartementet. Høring sforslaget er vedlagt saken. Rådmannen ber formannskapet vedta denne høringsuttalelsen som svar på innspill som det offentlige og oljeselskapene kan melde inn til departementet innen Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

13 file://c:\ephorte\pdfconvdocprodir\ephortekru\ html Page1 of Hei, Statoilplanleggerutbyggingav Luva-feltet (produksjonslisens218)i Norskehavetog har lagt ut programfor konsekvensutredningpå høring.det har kommetinnspillom å inkluderedereskommune/virksomhetsom høringsinstans.forlagtil utredningsprogramfor Luvaer tilgjengeligpå Statoilshjemmesiderpå: og samfunn» og«konsekvensutredninger og myndighetssøknader». Liste over høringsinstansersendesvedlagt. Vi ber om at kommentarenesendesslikat de er ossi hendesenestinnen 7. mars2012. Høringsuttalelsen bessendttil StatoilASA,v/OveVold,N-0246.Enkopi I tilleggskaldet sendesen kopi av høringsuttalelsentil Olje- og energidepartementet Tagjernekontakt med undertegnededersomdet skulleværenoenspørsmål. Med vennlig hilsen, Ove Vold Senior Engineer Impact Assessment HSEC EIT IA Statoil ASA Mobile: Telephone: Visitor address: Drammensveien 264, Vækerø, Norway Incorporation number: NO MVA Please consider the environment before printing this The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return and delete this message. Thank you

14 Høringsinstanser Navn Adresse Postnummer/sted Arbeids- oginkluderingsdepartementet Postboks8019Dep 0030Oslo Fiskeri- ogkystdepartementet Postboks8118Dep 0032Oslo Forsvarsdepartementet Postboks8126Dep 0032Oslo Miljøverndepartementet Postboks8013Dep 0030Oslo Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks4720Sluppen 7468Trondheim Direktoratet for naturforvaltning Postboks5672Sluppen 7485Trondheim Fiskeridirektoratet Postboks185Sentrum 5804Bergen Havforskningsinstitut tet Postboks1870Nordnes 5817Bergen Kystverket Postboks Ålesund Oljedirektoratet Postboks Stavanger Petroleumstilsynet Postboks Stavanger Riksantikvaren Postboks8196Dep 0034Oslo Klima- ogforurensningsdirektoratet Postboks8100Dep 0032Oslo Norgesvassdrags- ogenergidirektorat Postboks5091Majorstuen 0301Oslo Fylkesmanneni MøreogRomsdal Fylkeshuset 6404Molde MøreogRomsdalfylkeskommune Julsundveien9 6404Molde Fylkesmanneni Sør-Trøndelag Postboks4710Sluppen 7468Trondheim Sør-Trøndelagfylkeskommune PostuttakFylkeshuset 7004Trondheim Fylkesmanneni Nord-Trøndelag Postboks Steinkjer Nord-Trøndelagfylkeskommune Seilmakergata2 7735Steinkjer Fylkesmanneni Nordland Moloveien Bodø Nordlandfylkeskommune Fylkeshuset 8048BODØ Fylkesmanneni Troms Postboks Tromsø Tromsfylkeskommune Postboks Tromsø Alstadhaugkommune 8805Sandnessjøen Bodøkommune Postboks Bodø Brønnøykommune 8905Brønnøysund Harstadkommune Postmottak 9479Harstad Kristiansundkommune Postboks Kristiansund Stjørdalkommune Postboks Stjørdal NorgesFiskarlag Postboks1233Sluppen 7462Trondheim Norskinstitutt for by ogregionsforskning Gaustadalléen Oslo Norskinstitutt for naturforskning Postboks5685Sluppen 7485Trondheim Greenpeace Postboks Oslo WWF Postboks Oslo MiljøstiftelsenBellona Postboks2141Grünerløkka 0505Oslo NorgesNaturvernforbund Grensen9B 0159Oslo NaturogUngdom Postboks4783Sofienberg 0506Oslo NorskOrnitologiskForening Sandgata30B 7012Trondheim IndustriEnergi Kongsgt Stavanger LoVePetro Postboks Sortland PetroArtic Postboks Harstad Zero Maridalsveien Oslo Kopi Olje- ogenergidepartementet Postboks8148Dep 0033Oslo

15 file://c:\ephorte\pdfconvdocprodir\ephortekru\ html Page1 of Hei, Visertil e-post fra oss og forslagtil programfor konsekvensutredningfor PL218Luvasomligger ute på offentlig høring. Vi vil med dette informere om at fristen for innsendelseav kommentarertil utredningsprogrammethar blitt forlengettil fredag16. mars2012. Best regards, Ove Vold Senior Engineer Impact Assessment HSEC EIT IA Statoil ASA Mobile: Telephone: Visitor address: Drammensveien 264, Vækerø, Norway Incorporation number: NO MVA Please consider the environment before printing this The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return and delete this message. Thank you

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.06.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Ettersending av sak Saksliste Saksnr Tittel 117/14 Vidare breibandsutbygging - Rammer for

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.02.2012 Tid spunkt : 13: 00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.02.2012 Tid spunkt : 13: 00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.02.2012 Tid spunkt : 13: 00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommjune.no

Detaljer

Orienteringer: Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00

Orienteringer: Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Komite 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 08:15

Møteinnkalling. Komite 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 08:15 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 13.02.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Næringsforeningen i Orkdalsregionen, Løkken Verk

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Kristin Sørvik Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 60 40 / 930 52 149 eller Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 04.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/6 Godkjenning av protokoll fra møte 23.01.2008 2008/496. PS 08/9 Klima og energiplan - status i arbeidet 2008/325

Arkiv- saksnr. PS 08/6 Godkjenning av protokoll fra møte 23.01.2008 2008/496. PS 08/9 Klima og energiplan - status i arbeidet 2008/325 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komité 3 Tekniske tjenester Brannstasjonen Dato: 21.02.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer