Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje"

Transkript

1 Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Desember 2002

2 Innhold: Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser Sammendrag Innledning Mandat Arbeidsgruppens sammensetning Utslipp og miljø Innledning Beskrivelse av nåsituasjonen Miljøstatus i norske havområder utslipp og påvirkning Miljøsituasjonen i havområdene Utslipp og miljøpåvirkninger fra olje- og gassvirksomheten Utslipp og miljøpåvirkninger fra fiske Havbruk Utslipp og miljøpåvirkninger fra skipsfarten Utslipp og miljøpåvirkninger fra andre kilder Nullutslipp til sjø Bakgrunn Nullutslippsbegrepet og myndighetenes regulering Industriens gjennomføring Teknologiske muligheter Kunnskapsdatabase Informasjonsbehov Hva er tilgjengelig av informasjon Kunnskapssbehov Felles kunnskapsdatabase behov og tilrettelegging Sameksistens og behov for konfliktløsning Felles hav og felles bruk Eksisterende og potensielle konflikter Arealkonflikter Kommunikasjon Oljevernberedskap Nåsituasjonen Fremtidig utvikling Kriterier for tilfredsstillende beredskap Konklusjoner og anbefalinger Konklusjoner Anbefalinger Referanseliste og anbefalt litteratur Side 2 av 75

3 1 Sammendrag Oljeindustriens Miljøforum nedsatte i 2001 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere mulige tiltak som kan bidra til at de ulike aktører har tilgang på tilstrekkelige data vedrørende de ulike brukere av havområdenes påvirkning av det marine miljø. Denne rapporten gir en oversikt over de norske havområders miljøstatus og status for de enkelte sektorer når det gjelder utslippsoversikter og de miljømessige påvirkninger av utslippene. En hovedobservasjon er at mens enkelte sektorer som olje- og gassvirksomheten og til dels havbruksnæringen har omfattende oversikter, er det manglende oversikter og statistikker over utslipp til havet og tilhørende miljøpåvirkninger fra skipsfart, fiske og landbasert virksomhet. Myndighetene har etablert et nullutslippsmål som olje- og gassvirksomheten skal møte i 2005, andre sektorer i hhv og Olje- og gassvirksomheten arbeider etter et program som skal sikre at dette målet nås. Denne virksomheten har også bidratt til å utvikle teknologi som gjør det mulig å operere nye feltutbygginger uten utslipp av produsert vann og boreavfall, som har vært de dominerende utslipp fra virksomheten så langt. Det er fremdeles kunnskapsmangler når det gjelder miljøpåvirkninger fra brukerne av havet. Dette omfatter både oversikter over utslipp og langsiktige miljøpåvirkninger av disse. Kunnskaper om bunnforholdene i norske havområder, inkludert de biologiske ressursene og andre miljøforhold er lite tilfredsstillende på grunn av dårlig kartlegging. Det er identifisert en rekke eksisterende og potensielle konfliktområder mellom brukerne av havet og mellom bruk av havet og miljøinteresser. Konfliktområdene er imidlertid av en slik karakter at det allikevel er godt grunnlag for fortsatt sameksistens. Arealbruken anses å være et kritisk konfliktområde. Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til spørsmålet om petroleumsfrie fiskerisoner. Risikoen for store oljesøl fra olje- og gassvirksomheten og skipsfarten er fremdeles til stede i norske havområder. Arbeidsgruppen mener at fremtidige tiltak innen oljevernberedskap primært bør konsentreres om forebyggende virksomhet i tillegg til styrking av beredskapen og utvikling av bedre oppsamlingsutstyr. Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et havmiljøforum med representanter for alle viktige interesseparter med mandat til å styrke sameksistensen og tilrettelegge nødvendig informasjon for å sikre en bærekraftig utvikling i havområdene. Videre anbefales det å iverksette tiltak for å fylle de identifiserte kunnskapshull Side 3 av 75

4 2 Innledning Sammen med fiskeri, havbruk og skipsfart er olje- og gassvirksomheten på sokkelen de største brukere av norske havområder. Disse næringene er samtidig blant Norges viktigste verdiskapere. I MILJØSOKs sluttrapport (ref/1/), ble det understreket at det er viktig at olje- og gassvirksomheten fortsatt drives på en slik måte at den ikke reduserer havets og kystfarvannenes evne til å opprettholde det økologiske miljø og å produsere sjømat, med hensyn på så vel kvalitet som kvantitet. Miljøforum er opprettet av Oljeindustriens Landsforening (OLF) for å videreføre den arenaen for meningsutveksling om miljøspørsmål som ble skapt under MILJØSOK, en arena der også interessentene utenfor olje- og gassvirksomheten kan delta i prosessene med å prioritere mellom mål og bygge kunnskap og innsikt på tvers av næringssektorer i Norge. Første møte i Miljøforum i oktober 2001 konkluderte at de ulike interessepartene har ulikt syn på utfordringene knyttet til sameksistens mellom næringene, og at dette i stor grad kan skyldes ulikt datagrunnlag og ulik forståelse av datagrunnlaget. Miljøforum vedtok derfor å opprette en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å danne basis for etablering av et felles datagrunnlag og felles forståelse av dette datagrunnlaget. Arbeidsgruppen er bedt om å presentere sitt arbeid på neste møte i Miljøforum 12. november Denne rapporten inneholder arbeidsgruppens konklusjoner og anbefalinger. Det er også tatt med et avsnitt som summerer opp status når det gjelder utslipp til det marine miljø i norske havområder og som også påpeker de viktigste miljøpåvirkningene som et bakteppe for de konklusjoner og anbefalinger som er gitt. Rapporten omfatter ikke utslipp til luft fra virksomhet som bruker norske havområder. Rapporten inneholder en oversikt over miljøsituasjon i norske havområder og de enkelte brukersektorers miljøpåvirkning av områdene (kapittel 5). Konfliktsituasjoner innbyrdes mellom brukere av havet og mellom de enkelte brukersektorer og miljøet er diskutert i kapittel 6. Behovet for kommunikasjon er også behandlet og arbeidsgruppen vurderinger fremkommer i kapittel 7. Arbeidsgruppen har også vurdert oljevernberedskapen, kapittel 8. Konklusjoner og anbefalinger er gitt i kapittel 9. 3 Mandat Målsettingen med arbeidsgruppen oppgave er å bidra til at sentrale aktører kan tilegne seg tilstrekkelige basiskunnskaper i forhold til: Side 4 av 75

5 Forskjellige aktiviteters (fiskerier, olje- og gassindustri, oppdrettsnæring og skipsfart) miljørisiko og bidrag til påvirkning av det marine miljø, årsak og virkninger, med spesiell vekt på olje- og gassvirksomheten. Å fremme etablering av en nasjonal felles strategi for å sikre fortsatt sameksistens mellom fiskerier, olje- og gassindustri, oppdrettsnæring og skipsfart. Dette betyr å støtte opp om arbeidet med å få til helhetlige forvaltningsplaner. Miljømyndighetenes og olje- og gassindustriens strategi for null utslipp av mulig miljøfarlige stoffer fra eksisterende og nye felt på norsk sokkel. Dette innebærer følgende hovedoppgaver: Vurdere behov for, samt eventuelt å legge til rette for etablering av et forum med tilhørende kunnskapsdatabase for å sikre sameksistensen mellom ulike brukere av havet Identifisere kunnskapsbehov utover det som omfattes av eksisterende programmer. Holde fiskeriinteressene orientert om miljøvernmyndighetenes og olje- og gassindustriens arbeid med utslippsreduserende tiltak for å oppnå null mulig miljøfarlige utslipp fra eksisterende og nye felt på norsk sokkel i tråd med intensjonene i St. meld. nr. 12 ( ) Rent og rikt hav. Utarbeide og iverksette en kommunikasjonsstrategi for resultatene av gruppas arbeid. Foreslå kriterier for hvilke elementer som bør inngå i en tilfredsstillende oljevernberedskap. 4 Arbeidsgruppens sammensetning Gruppas sammensetning har vært som følger: Jan Skjærvø, Norges Fiskarlag, leder. Jon E. Johnsen, Norges Rederiforbund. Ole Arve Misund, Havforskningsinstituttet. Frederic Hauge, Bellona. Inger Helene Madland, Oljedirektoratet. Per Eidsvik, Nordland Fylkeskommune. Aina Valland, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening. Harald Bollvåg, Landsdelsutvalget for Nord Norge. Jarle Kolle, Fiskeridirektoratet. Erik E. Syvertsen, SFT. Ståle Johnsen, Statoil. Odd Raustein, OLF, Geir Husdal, Novatech, sekretær Side 5 av 75

6 Norges Rederiforbund har ikke deltatt i arbeidsgruppens møter, men har levert bidrag. Frederic Hauge fra Bellona har ikke deltatt i arbeidsgruppens arbeid, men Bellona har vært representert med henholdsvis Cato Buch og Christine M. Karlsen Side 6 av 75

7 5 Utslipp og miljø 5.1 Innledning Havet har til alle tider fungert som en søppelplass for menneskelig virksomhet, bl.a. fordi forurensningsaspektet ved dette ikke har vært identifisert eller hatt fokus. Dette forholdet har endret seg over de siste hundre år, noe som skyldes flere forhold: utslippenes omfang har økt dramatisk og har truet eller overskredet naturens tålegrense på flere steder den tekniske utvikling har medført at havet tilføres stoffer som det har liten eller ingen kapasitet til å bryte ned vitenskaplige arbeider har vist at utslipp til havet kan få store miljøkonsekvenser på sikt om det ikke settes inn mottiltak. forurensning av havet har fått fokus i den offentlige opinion og i nasjonal og internasjonal politikk. På enkelte områder er kunnskapsnivået høyt, mens det på andre områder fremdeles er mangelfullt. Miljøkunnskap er ingen eksakt vitenskap. Dette medfører at uansett hvor mye kunnskap en bygger opp, vil det alltid dukke opp nye problemstillinger og nye spørsmål som ikke kan besvares tilfredsstillende med den kunnskap en har tilgjengelig. Selv om de kunnskapshull som er identifisert i denne rapporten blir fylt, vil det alltid dukke opp nye, både som følge av ny kunnskap og fordi påvirkningene og forurensningene endrer seg. Dette kapitlet gir innledningsvis en overordnet status for utslippene til og påvirkningene på norske havområder, med spesiell fokus på utslippene fra oljevirksomheten. Videre beskrives arbeidet med nullutslipp i norske havområder. Behovet for å forbedre tilgangen på informasjon blir diskutert og avslutningsvis blir det pekt på de viktigste kunnskapsbehovene. Det finnes ingen eksakt oversikt over hvilke og hvor mye miljøfarlige og miljøskadelige stoffer som tilføres havet, både fordi det skjer utslipp utenfor kontroll og fordi registrerings- og rapporteringsrutinene er svært varierende, både innen bransjer og fra land til land. Innenfor noen områder er det bygget opp relativt gode oversikter, mens det er dårligere kvalitet på andre områder. Det er for eksempel god oversikt over hva som tilføres elver og vassdrag på land, men det er vanskeligere å beregne hvor mye av disse utslippene som faktisk tilføres havet. I tillegg kan rapporteringsmåten og rapporteringskravene være forskjellig, slik at det blir vanskelig å sammenlikne tall mellom bransjer og land Side 7 av 75

8 Kunnskapene om de enkelte stoffenes iboende egenskaper (miljøfarlighet) og miljøskadepotensial varierer også mye. For noen stoffer er kunnskapene gode, mens de er mangelfulle for andre. Et illustrerende eksempel er de hormonforstyrrende stoffene. Det at enkelte kjemiske stoffer har egenskaper som påvirker individers forplantingsevne, og i noen tilfeller hele bestanders formeringsevne, er en relativt ny erkjennelse. En har ingen garanti for at ikke nye, i dag ukjente skadelige egenskaper ved enkelte stoffer kan bli funnet i årene fremover. I tillegg vet vi lite om hvordan stoffene kan virke sammen slik at effektene blir annerledes enn når de virker hver for seg. Noe forenklet kan utslippsstoffer fordeles på to hovedkategorier (ref. også til avsnitt 5.3.2): 1 Stoffer som forekommer naturlig i miljøet Eksempler på dette er næringssalter og biologiske nedbrytingsprodukter. Råolje kommer i denne kategori. Dette er stoffer som naturen har utviklet mekanismer for å kunne håndtere (leve med eller bryte ned) innenfor de konsentrasjoner og mengder som forekommer naturlig i det aktuelle miljøet. Når slike stoffer slippes ut i mengder og konsentrasjoner som overstiger naturens tålegrense oppstår det miljøskader. Dette kan inkludere både forgiftning og akkumulering i næringskjeden. Overgjødsling og oljesøl er velkjente eksempler på utslipp av naturlige komponenter som kan skape miljøskader. Slike miljøskader er ofte lokale og leges over tid dersom utslippene stanses. Fortsetter utslippene kan skadene bli store. 2 Syntetiske stoffer som ikke finnes i naturen. Naturen har varierende evne til å håndtere stoffer innen denne kategorien. Noen slike stoffer har naturen ingen eller svært mangelfull evne til å bryte ned. Stoffer som ikke brytes ned eller bare brytes ned svært langsomt i naturen kalles persistente. Flere av disse stoffene kan også akkumuleres i planter og dyr og i næringskjeden. Miljøskadene fra utslipp av persistente stoffer kan over tid bli globale og true både bestander og arter. Et kjent eksempel er utslippene av DDT på 50- og 60-tallet. Internasjonale regelverk er etablert for å forhindre utslipp av persistente stoffer. Det finnes i dag teknologi og metoder som gjør det mulig å estimere et stoffs biologiske nedbrytningsevne og bioakkumuleringspotensial ut fra stoffets strukturformel. En rekke av de syntetiske stoffene er imidlertid lett nedbrytbare og har ingen påviste bioakkumuleringsegenskaper. I forvaltningen og i forbindelse med kategoriseringen av kjemiske stoffer benyttes begrepene miljøfarlig og miljøskadelig: Miljøfarlig: Stoffer eller grupper av stoffer som er giftige, persistente og/eller bioakkumulerbare. Dette refererer seg til stoffenes iboende egenskaper, og Side 8 av 75

9 stoffene reguleres ut fra disse egenskapene. De farligste miljøfarlige stoffene kalles miljøgifter. Miljøskadelig: Begrepet brukes når vi snakker om den skaden et utslipp kan medføre i et aktuelt tilfelle, og avhenger av bl.a. utslippsmengde, tid og sted for utslippet. Et miljøskadelig stoff kan være et miljøfarlig stoff, men det kan også være et stoff som ikke har slike iboende egenskaper at det faller inn under denne kategorien. Et eksempel på det siste kan være rent borekaks fra petroleumsvirksomheten som ikke er miljøfarlig, men som kan skade for eksempel et korallrev dersom det slammes ned. Det er gjennom internasjonale konvensjoner etablert noen prinsipper som legger grunn for bedre styring med utslipp: Overholdelse av naturens tålegrense. Dette er spesielt relevant for utslipp av stoffer i kategori 1 ovenfor. Føre var-prinsippet. Dette kommer til anvendelse for alle typer stoffer og utslipp, men særlig i forbindelse med stoffene i kategori 2 ovenfor. I praksis innebærer føre var-prinsippet at bevisbyrden snus, slik at det er den som vil ta i bruk og slippe ut et kjemikalium som må dokumentere at dette ikke vil føre til miljøskade (St.meld.nr.58 ( )). Forurenser betaler. Utslipp til sjø kan forurense både de frie vannmassene, bunnsedimentene og kystsonen og skade arter og økosystemer. Myndighetene har etablert strategiske mål for helse- og miljøfarlige kjemikalier: Utslipp og bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier skal ikke føre til helseskader eller skader på naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Konsentrasjonene av de farligste kjemikaliene i miljøet skal bringes ned mot bakgrunnsnivået for naturlig forekommende stoffer, og tilnærmet null for menneskeskapte forbindelser. Strategiske mål for oljeforurensning: Det skal sikres en vannkvalitet i ferskvannsforekomster og marine områder som bidrar til opprettholdelse av arter og økosystemer og som ivaretar hensynet til menneskers helse og trivsel. For å nå disse målsetningene er det etablert en rekke nasjonale resultatmål på mer detaljert nivå. 5.2 Beskrivelse av nåsituasjonen Miljøstatus i norske havområder utslipp og påvirkning Side 9 av 75

10 I kapittel 5.2 er det gitt en overordnet nåtidsbeskrivelse av miljøsituasjonen i norske havområder. Beskrivelsen er ikke ment å være komplett. Den er tatt med for å gi leseren en overordnet innsikt i miljømessig status og de miljømessige utfordringene som brukerne av havet representerer Side 10 av 75

11 5.2.2 Miljøsituasjonen i havområdene Beskrivelser av miljøsituasjonen og de ytre forhold i de aktuelle havområder er gitt i følgende dokumenter: Miljøsoks Ståstedsbeskrivelse, (Ref 1), Rapporten fra den 5. Nordsjøkonferansen (2002) (ref /22/), AMAPs statusrapport (2002) (ref /18/), Havets miljø 2002 (ref /19/), Havets ressurser 2002 (ref /217) "Miljø- og ressursbeskrivelse av området Lofoten Barentshavet" (ref /21/). En oppsummering er gitt i etterfølgende underkapitler. Norske havområder kan deles i tre: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet ( se kart). Nordsjøen ble åpnet for oljevirksomhet i 1965 og er i dag etter mange års aktivitet inne i en relativt moden fase. Norskehavet og Barentshavet Sør ble åpnet for letevirksomhet i I Norskehavet er Halten-terrassen en moden leteprovins, mens dypvannsområdene og områdene utenfor Lofoten enten er lite utforsket eller ikke åpnet. I Barentshavet er området rundt Snøhvitfeltet inne i en relativt moden fase mens resten av Barentshavet enten er lite utforsket eller ikke åpnet for letevirksomhet. For de enkelte havområder er det først gitt en status for forurensningssituasjonen, deretter bestandsituasjonen når det gjelder fisk Havområdene generelt I våre havområder påvirkes miljøet bl.a. gjennom fiske, skipstrafikk og operasjoner knyttet til petroleumsvirksomheten, samt utslipp til sjøen av en rekke forurensningskomponenter fra landbasert og marin virksomhet. De åpne norske havområdene er generelt rene. Forurensningsnivået ligger godt under det som antas å være faregrensene og avtar fra syd mot nord. Unntakene er områder tett opp til utslippskilder i havet og områder langs kysten. Enkelte norske fjorder kan være sterkt forurenset, slik at økosystemene har tatt skade og det er satt kostholdsrestriksjoner for konsum av fisk og skalldyr. Det forholdet at havet er rent betyr ikke at det ikke er utslipp som kan representere en miljøfare, ei heller at det ikke er potensiale for eller grunn til å arbeide for forbedringer. Forurensninger som kommer fra avløp fra de store befolkningssentra og industrikonsentrasjoner i Vest- og Sentral-Europa og fra Østersjø-landene transporteres nordover og inn i våre havområder med de dominerende hav- og luftstrømmer og kommer som et tillegg til forurensning fra lokale kilder Side 11 av 75

12 Figur 1 Kart over norske havområder åpnet for olje- og gassvirksomhet (kilde: OD) Side 12 av 75

13 Figur 2 Kart som viser havområder der det er innført borebegrensninger (kilde OD) Side 13 av 75

14 Naturlige variasjoner i det fysiske og biologiske miljøet gjør det vanskelig å vurdere i hvor stor grad observerte endringer skyldes menneskeskapte (antropogene) forstyrrelser. I det marine miljøet finnes de fleste naturlig forekommende stoffer i små konsentrasjoner (bakgrunnsnivå). Menneskeskapte stoffer som ikke hører hjemme i naturen, for eksempel PCB og plantevernmidler, finnes imidlertid spredt i alle havområder på grunn av langtransport via luft og havstrømmer. For å kunne vurdere miljøtilstanden i et gitt område, kreves det kunnskaper om det eksisterende naturlige bakgrunnsnivå. Man må også kunne skille påvirkning fra lokale og regionale kilder fra langtransport for å kunne sette in avbøtende tiltak. Samtidig må en ta i betraktning alle disse forurensningsfaktorene og eventuelt samvirke mellom dem for å kunne gi et helhetlig bilde av miljøtilstanden Nordsjøen Figur 3 viser Nordsjøen med dybdeangivelser og de dominerende havstrømmer. Figur 3 Nordsjøen. Røde piler: atlantisk vann, grønne piler: kystvann (kilde Havets miljø 2002, ref /19/) Side 14 av 75

15 Forurensningssituasjonen Utover nittitallet har det vært en nedadgående trend i nivået av tungmetaller i planter og dyr i Nordsjøen. Innholdet av tungmetaller i sedimenter i kystområdene i Nordsjøen er, imidlertid ca dobbelt så høyt som i åpne havområder i Atlanterhavet. I Norskerenna, som er et område med høye sedimenteringshastigheter, er det også registrert høyere konsentrasjoner enn i Atlanterhavet. Innholdet i sedimentene er, med unntak av for bly, blitt mindre det siste tiåret i områder som rutinemessig overvåkes. Nivået av totale hydrokarboner (THC) i vannsøylen varierer med en faktor på 100, høyest i Kattegat og lavest i den nordlige delen av Nordsjøen. Hovedkildene for tilførsel av hydrokarboner til norske havområder er utslipp fra skip, offshore olje- og gassvirksomhet, naturlige lekkasjer fra havbunnen og avrenning fra land. PAH nivået er opp til 4000 ganger så høyt i kystnære områder i den sørlige delen som i den sentrale delen av Nordsjøen. Lokalt rundt produksjonsplattformene i Nordsjøen, og spesielt de eldste, er det forhøyede nivåer av THC og PAH i bunnsedimentet, og bunnfaunaen er negativt påvirket. Effektene er størst nær plattformene og avtakende med økende avstand fra disse. Rutinemessig miljøovervåking viser at arealet av de sjøområdene som har vært mest påvirket (de eldste installasjonene) er avtakende, men samtidig skjer det en spredning til nye områder. En rekke tungt nedbrytbare stoffer (miljøgifter) forekommer i dag over hele Nordsjøen, i vannmassene, sedimentet og i planter og dyr. Disse skriver seg fra avrenning fra land, dumping av kjemikalier og spredning via atmosfæren. PCB, DDT og flere andre slike stoffer er forbudt i de fleste land, og dette er sannsynligvis årsaken til at det er registrert en avtagende trend i nivåene de siste tiår. Tilførselen av næringssalter (nitrat og fosfat) til Nordsjøen er dominert av innstrømmingen av atlantisk vann. Kystnære områder og fjordene er imidlertid sterkt påvirket av avrenning fra land. Den antropogene delen av tilførselen fra land har økt betydelig de siste hundre år, for en stor del som følge av økt gjødselbruk i landbruket og kloakkavløp fra økende befolkningskonsentrasjoner. I de siste årene er det brukt mye ressurser på å redusere utslippet av næringssalter til elver og kystområder rundt Nordsjøen (Nordsjøerklæringene). Nivået av radioaktivitet i Nordsjøen er lavt, men det skjer blant annet en jevn tilførsel fra Østersjøen og behandlingsanlegget i Sellafield. Dumpet søppel, særlig fra skipsfart og fiskeriaktiviteter, er et problem for hele Nordsjøen, spesielt i sørlige og østlige deler. Fiskeriene representerer en sterk fysisk påvirkning på økologien. I den sørlige delen er store bunndyrarter, arter med lav egenbevegelse og revbyggende organismer (korallrev) tildels betydelig redusert i antall og utbredelse. Spredning av kjemiske forbindelser med potensial for bioakkumulering gir også grunn til fortsatt bekymring. De mange kildene og transportveiene gjør kontroll og reduksjon av disse stoffene vanskelig, og effektene kan bli store, spesielt i kystnære områder. Tilstanden til de viktigste fiskebestandene Side 15 av 75

16 I Nordsjøen er bestandssituasjonen for mange av bunnfiskbestandene bekymringsfull. Det internasjonale råd for Havforskning (ICES) mener at torskebestanden er utenfor sikre biologiske grenser med liten gytebestand og lav rekruttering. Sannsynligheten for kollaps i bestanden med dagens fangstnivå er stor, og ICES tilrår full stopp i torskefisket. Hvitting og hysebestandene er også utenfor sikre biologiske grenser og det blir tilrådd reduksjon i fangstene av disse artene. Et lyspunkt er seibestanden som er innenfor sikre biologiske grenser. Pelagiske arter som nordsjøsild er i relativt bra forfatning på bestandsnivå. Makrellbestanden i Norskehavet-Nordsjøen er i bra forfatning og har gitt en fangst på omlag tonn de siste årene, hvorav Norge fisker ca. 30 %. Bestandskomponenten av makrell i Nordsjøen har imidlertid vært på et lavmål i over 20 år. Norskehavet Figur 4 viser Norskehavet med dybdeangivelser og de dominerende havstrømmer. Figur 4 Norskehavet. Røde piler: atlantisk vann, grønne piler: kystvann, blå piler: arktisk vann. (kilde Havets miljø 2002, ref /19/) Side 16 av 75

17 Forurensningssituasjonen I Norskehavet er det gjennomført færre miljøundersøkelser enn i Nordsjøen, og datagrunnlaget for enkelte forurensningskomponenter er derfor mer begrenset. I de åpne havområdene er nivået av de ulike forurensningskomponentene lavt, også i sedimenter. I nærområdet til eksisterende oljeinstallasjoner er det forhøyede verdier av tungmetaller og petroleum hydrokarboner. Forurensninger av tungmetaller, petroleum hydrokarboner, tungt nedbrytbare organiske forbindelser og næringssalter regnes, med få lokale unntak, ikke å være et problem i Norskehavet. Verdiene for radioaktiv forurensning i Norskehavet er lave og som for Nordsjøen er årsaken primært utslipp fra gjenvinningsanlegget i Sellafield i Storbritannia og i avrenning til Østersjøen. I forbindelse med undersøkelser som Havforskningsinstituttet og petroleumsindustrien har gjort på Haltenbanken er det avdekket svært store skader på revbyggende organismer (korallrev). Det meste antas å skyldes trålvirksomhet. Generelt kan Norskehavet betraktes som et område med liten forurensning. Tilstanden til de viktigste fiskebestandene I Norskehavet blir norsk vårgytende sild forvaltet med forsiktighet gjennom en kyststatsavtale mellom nasjoner som har rettigheter til bestanden. Etter kollaps i bestanden rundt 1970, tok det 25 år før den igjen kom opp på gammelt nivå. I årene ble det fisket opp mot 1.5 millioner tonn norsk vårgytende sild pr. år. Nå ligger fangsten på ca tonn pr. år. Kolmule blir utsatt for et hardt fiskepress, men bestanden har vist seg meget produktiv de siste årene Barentshavet Figur 5 viser Barentshavet med dybdeangivelser og de dominerende havstrømmer Side 17 av 75

18 Figur 5 Barentshavet. Røde piler: atlantisk vann, grønne piler: kystvann, blå piler: arktisk vann. (kilde Havets miljø 2002, ref /19/) Forurensningssituasjonen Resultater fra undersøkelser av tungmetaller og hydrokarboner i sedimenter i åpne havområder, viser at det generelle nivået er lavt og sammenlignbart med bakgrunnsnivået i sedimenter fra kystnære områder. Naturlige olje- og gasslekkasjer antas å kunne forklare til dels høye konsentrasjoner av aromatiske hydrokarboner i sedimentene i det nordvestlige Barentshavet og områdene rundt Svalbard. I sentrale områder av Barentshavet er det funnet høye konsentrasjoner av PAH i sedimentet. Is er en mulig faktor for fordeling og transport av lufttransporterte aromatiske hydrokarboner som faller ut på isen i det nordlige Barentshavet og i Polbassenget. Konsentrasjonen av tungt nedbrytbare og bioakkumulerbare organiske forbindelser (for eksempel PCB, plantevernmidler) i sjøvann og i sedimenter i sentrale deler av Barentshavet er lavt, men bioakkumulering av disse stoffene fra sjøvann gjør at nivået på de høyeste trinnene i næringskjedene, som sjøfugl og isbjørn, kan være langt over faregrensen i mange områder. Dette har blant annet ført til sterke hormonforstyrrende effekter på isbjørn i en slik grad at det kan true bestanden. Det er i dag ikke indikasjoner på overgjødsling i de åpne vannmassene i Barentshavet. Nivået av radioaktivitet i bunnsedimentene og i fisk tyder på en beskjeden radioaktiv forurensning Side 18 av 75

19 Generelt kan Barentshavet betraktes som et område med lav forurensning, men som nevnt over kan bioakkumulering føre til betydelige effekter av langtransporterte miljøgifter Side 19 av 75

20 Tilstanden til de viktigste fiskebestandene I Barentshavet, inkludert Lofoten har fangstene av torsk avtatt fra rundt tonn på midten av 90 tallet til om lag tonn nå. Bestanden er utenfor sikre biologiske grenser med lav gytebestand og til dels dårlig rekruttering de siste årene. Hyse og spesielt seibestanden er i bedre forfatning. Uer-artene har hatt en dårlig bestandsutvikling med lav rekruttering de siste årene. Loddebestanden svinger betydelig, men er innenfor sikre biologiske grenser Utslipp og miljøpåvirkninger fra olje- og gassvirksomheten Regelverk og myndighetskrav Petroleumsloven og forurensningsloven er i dag myndighetenes viktigste virkemidler i arbeidet med å redusere forurensende utslipp til sjø, og gjelder for alle faser av petroleumsvirksomheten, fra leting til feltavslutning. Det er imidlertid særlig viktig at miljøhensyn og lovverkets krav kommer inn tidligst mulig i utviklingen av nye felt. Det er i planleggingsfasen at det er mulig å finne de beste løsningene og planlegge de mest effektive tiltakene for å sikre at utbygging og drift blir minst mulig miljøbelastende og tar optimale hensyn til andre brukere av havet som for eksempel fiskerinæringen. Petroleumsloven krever at det utføres konsekvensutredning av letevirksomhet før åpning av et nytt område for petroleumsvirksomhet. I denne forbindelse blir det gjort vurderinger av blant annet de miljømessige, økonomiske og sosiale virkninger letevirksomheten kan ha, og virkningen på andre næringer, som f.eks. fiskeri, skal vurderes. Petroleumsloven krever også at utbygger utfører en feltspesifikk konsekvensutredning som en del av planen for utbygging og drift (PUD) Petroleumsloven krever en tilsvarende utredning som del av avslutningsplanen. Der er også åpnet for at operatørene i et større område samlet kan lage regionale konsekvensutredninger for å vise hvordan endringer i virksomheten påvirker regionen. Det har vært en betydelig utvikling i internasjonale avtaler og i nasjonalt og internasjonalt regelverk på miljøområdet siden petroleumsvirksomheten startet på norsk sokkel. Siden mange av forurensningene kan være grenseoverskridende er det etablert internasjonale regelverk gjennom OSPAR (Oslo and Paris Convention) som Norge har forpliktet seg til å følge. På samme måte har Arktisk Råd etablert retningslinjer for blant annet konsekvensutredning og for petroleumsvirksomhet. Forurensningsloven fastslår at det er forbudt å forurense. Petroleumsvirksomheten og annen virksomhet må derfor søke om tillatelse til forurensende utslipp. Som et vilkår i utslippstillatelsene kreves det at forurenser skal ha detaljert kunnskap om sammensetningen av utslippene og at utslippene skal rapporteres til myndighetene. I tillegg kreves det at forurenser skal overvåke forurensningene i miljøet og de effekter dette kan ha på arter og økosystemer. Etter hvert som kunnskapen om kjemikalier og Side 20 av 75

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Grunnlagsrapport til utredning av konsekvenser av ytre påvirkning, helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet SFT rapport TA 2366/2008

Detaljer

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet RAPPORT M140 2014 Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Rapport fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Detaljer

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER - Rapport fra arbeidsgruppe April 2005 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I deloppgave II i mandatet, Arealvurderinger/-analyse har en 1) vurdert og kartfestet

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK

FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK HELHETLIG FORVALTNING AV DET MARINE MILJØ I NORDSJØEN OG SKAGERRAK Innspill fra Natur og Ungdom og Naturvernforbundet Oslo, 15. september 2012 SILJE LUNDBERG

Detaljer

Havet og kysten 2006-2015. Handlingsplan 2006

Havet og kysten 2006-2015. Handlingsplan 2006 Havet og kysten 2006-2015 Handlingsplan 2006 1 Forord...3 Sammendrag...4 Bakgrunn...5 Mål for programmet...6 Analyse av status og utfordringer...8 Programstruktur og prioriteringer av forskningsoppgaver...8

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER

VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER Forord Dette notatet er utarbeidet av Ad hoc-gruppen for særskilt utlysning innen forurensningsforskning oppnevnt av Divisjon for store satsinger i Norges Forskningsråd.

Detaljer

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser Endelig program Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Program for utredning av konsekvenser Felles generell del 1 for de fire sektorvise utredningsprogrammene Innledning Beskrivelse av utredningsområdet

Detaljer

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning Tommeliten Unit Utvikling av Tommeliten Alpha Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2015 Forord Rettighetshaverne i Tommeliten Unit har startet planarbeidet for en utbygging av feltet. Første

Detaljer

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram FISKERIDIREKTORATET NOVEMBER 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 BEHANDLING

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E Utvikling av Dagny og Eirin Del 2 Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2012 Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER Doc. no: Rev No. Dato Beskrivelse 0 April 2015 Endelig versjon A Mars 2015 For revisjon Eier av dette document er:

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Konsekvenser av produsert vann, tankulykker og oljesøl i norsk og russisk Barentshav som følge av åpning av norsk sokkel Av Ingrid Agathe Bay, mai

Detaljer

S L U T T R A P P O R T

S L U T T R A P P O R T S L U T T R A P P O R T Arbeidsgruppe mellom Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet angående problemstillinger knyttet til innsamling av seismikk, herunder elektromagnetiske undersøkelser 1. april 2008

Detaljer

Gasstransport fra Edvard Griegplattformen. Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia

Gasstransport fra Edvard Griegplattformen. Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia Gasstransport fra Edvard Griegplattformen i PL 338 Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia Forslag til program for konsekvensutredning for gassrørledning fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV. Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania.

HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV. Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania. HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 1 2. INNSATS FOR Å REDUSERE

Detaljer

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt.

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. HAVET DEN STORE SKATTEKISTEN. Svolvær 6. mai 2004 Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. Av politisk rådgiver

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Redaktører:

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer