VELKOMMEN Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil"

Transkript

1 VELKOMMEN Foto: Kje)l Alsvik - Statoil Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore

2 AGENDA VELKOMMEN NYHETER FRA OLJEBRANSJEN PLAN FOR MARKEDSFORUM ARRANGEMENT DISKUSJON og DEBATT OPPSUMMERING Foto: Harald PeOersen - Statoil Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore

3 STRATEGI MARKEDSFØRING SALG

4 UTFORDRINGER I OLJEBRANSJEN Kilde:

5 UTFORDRINGER I OLJEBRANSJEN Kilde:

6 UTFORDRINGER I OLJEBRANSJEN Kilde:

7 UTFORDRINGER I OLJEBRANSJEN Kilde:

8 UTFORDRINGER I OLJEBRANSJEN Kilde:

9 UTFORDRINGER I OLJEBRANSJEN Kilde:

10 UTFORDRINGER I OLJEBRANSJEN Kilde:

11 UTFORDRINGER I OLJEBRANSJEN Kilde:

12 UTFORDRINGER I OLJEBRANSJEN Kilde:

13 UTFORDRINGER I OLJEBRANSJEN

14 NOEN ER OGSÅ POSITIV Kilde:

15 HVA ER DET SOM SKJER I MARKEDET?

16 HVA ER DET SOM SKJER I MARKEDET? Hele oljebransjen er preget av at de har kommet i en situasjon der de trenger en oljepris over 100 dollar for å ha posi)v kontantstrøm eoer utbyoe. Statoil trengte en oljepris på 114 dollar fatet i 2013 for å gå i null eoer at utbyoet er betalt. Statoil uoaler at to tredjedeler av kostnadsveksten kommer av ineffek)vitet og kostnadsøkninger lenger ned i leverandørkjeden. Den første effekten vi ser nå, er at prisene begynner å falle fra underleverandørene, som for eksempel rigg, seismikk (...) Den andre effekten er det oljeselskapene skal kuoe selv! Situasjonen for leverandørindustrien i dag er at mange prosjekter utseoes og inngåoe kontrakter kanselleres! En NAV- undersøkelse fra mai 2014 viser at ledigheten innen ingeniør- og IKT- fag økte med 28 prosent fra mars i _or )l mars i år, og deoe var yrkesgruppen med størst økning.

17 NYTT FRA NORDSJØEN Kværner og KBR etablerer et felles selskap for å by på pla`ormdekkene )l Johan Sverdrup. Aibel har blio )ldelt en modifikasjonskontrakt av Statoil på vegne av Gassco for oppgradering av ilandføringsanlegget på Kalstø. Verdi 320 mill. AF Offshore Decom sikret seg nylig en kontrakt for _erning av den bri)ske Murchison- pla`ormen - en av de største stålunderstellinstallasjonene i Nordsjøen. Verdi 160 mill. Apply er )ldelt av Det norske Oljeselskap ASA servicekontrakt relatert )l dridsforberedelse for Ivar Aasen- feltet. Statoil har gio teknologiselskapet ABB i oppgave å utvikle et konsept for kradforsyning fra land )l Johan Sverdrup- feltet på Utsirahøyden. Verdi 60 mill. Swire oilfield services er )ldelt kontrakt med Total E&P Norge for leveranse av lastbærere og tjenester i forbindelse med produksjon og boreak)viteter på norsk sokkel.

18 NYTT FRA NORSKEHAVET Statoil har )ldelt REINERTSEN en V&M kontrakt på 450 millioner på Tjeldbergodden. Kontrakt )l Kværner Verdal om bygge to pla`ormunderstell )l Johan Sverdrup- feltet i Nordsjøen. Investeringer for 50 milliarder er sao på vent for utbygging av feltene Maria, Zidane og Fogelberg. Operatørene Wintershall, RWE Dea og Centrica blir ikke enig med Statoil! ElectromagneMc Geoservices ASA (EMGS) er )ldelt en kontrakt verdt 1 millioner dollar for mul)klient 3D EM datainnsamling i Norskehavet. Omega CompleMon Technology er )ldelt en rammeavtale med Statoil for levering av Remotely Ac)vated Comple)on Technology. Avtalen gjelder 35 pla`ormer på norsk sokkel.

19 NYTT FRA BARENTSHAVET Goliat fortsao forsinket fra verd Castberg- utbyggingen (Skrugard og Havis) er utsao )l sommeren 2015 (valg av teknisk løsning). Boring utsao i juni 2014 IKM TesMng er )ldelt rammekontrakt på subsea- og topsidetjenester på Goliat- feltet i Barentshavet. Verdi 500 mill. Aptomar er )ldelt en service- kontrakt for levering av marin overvåknings-, oljesølsdeteksjons- og styringssystem )l Goliat Aasta Hansteen- utbyggingen er i gang, driden legges )l Harstad AtlanMc Petroleum og Repsol satser på Aasta satellioer Beslutningen om å ilandføre Aasta Hansteen gassen i Nyhamna gjennom Polarled- rørledningen begynner å gi ringvirkninger i form av økt interesse for Nykhøgda og Vøringbassenget.

20 OPPSUMMERING

21 OPPSUMMERING Investeringsnivået på norsk sokkel er fremdeles rekordhøyt i, viser kvartalstallene fra SSB Ø Investeringene for 2014 på norsk sokkel anslåo )l NOK 227,3 milliarder. Det er NOK 14,5 milliarder høyere enn )lsvarende tall for 2013 Ø Investeringsanslaget )l felt samlet, det vil si feltutbygging og felt i drid, er nå på NOK 174 milliarder. DeOe er NOK 4,6 milliarder mer enn )lsvarende anslag gio for 2013 Ø For feltutbygging reduseres anslaget med NOK 6,3 milliarder, mens tallet for felt i drid øker med NOK 3,3 milliarder, sammenlignet med forrige kvartals anslag Ø Investeringene )l le)ng og konseptstudier blir nå anslåo )l NOK 35,1 milliarder i år, NOK 0,6 milliarder mindre enn anslåo i forrige kvartal og NOK 0,9 milliarder lavere enn )lsvarende tall for 2013, gio i 3. kvartal Ø Anslaget for nedstengning og _erning i 2014 er NOK 8,1 milliarder, NOK 5,3 milliarder mer enn påløpte tall for 2013.

22 OPPSUMMERING Høyere anslag for 2015 Ø SSB har oppjustert anslaget for 2015 opp med 2,8 milliarder )l NOK 185,3 milliarder kroner, NOK 2,8 milliarder mer enn anslagene gio i forrige kvartal. Ø Det oppgioe tallet for 2015 er NOK 29,8 milliarder lavere enn )lsvarende anslag for 2014, gio i 3. kvartal 2013, men igjen er det verd å merke seg at kommende PUD- er ikke er inkludert. Det betyr at verken Statoils Johan Sverdrup eller Wintershalls Maria så langt er regnet inn, selv om begge planlegger PUD i 1. kvartal Ø Utviklingen av oljeprisen fremover vil være avgjørende investeringsviljen )l oljeselskapene både i Norge og internasjonalt. Leverandørindustrien i Midt- og Nord Norge er hardest rammet så langt! Ø Mange satellio kontorer Ø Få nye prosjekter Ø Mange prosjekter er utsao

23 NCEI OFFSHORE MARKEDSFORUM Markedsforumets overordnede mål i NCEI Offshore, skal gjennom sine akmviteter være med å bidra Ml økt bevissthet og fokus på u^ordringer og muligheter blant medlemsbedri_ene kny`et Ml kommersialisering og markedsføring herunder: Bidra Ml at avstanden mellom teknologi og markedet blir kortere Bidra Ml å øke kunde- og markedsforståelsen i klyngen Bidra Ml å øke medlemmenes kunnskap om bedri_ene i klyngen Få medlemsbedri_ene i klyngen Ml å handle fra mere fra hverandre Bidra Ml å fremme klyngens konkurransefortrinn ovenfor markedet innen olje- og gassindustrien Foto: Ole Jørgen Bratland - Statoil

24 PLAN FOR MARKEDSFORUMET HØSTEN 2014 Markedsforum en onsdag i måneden. Ø Oppsummering av de vikmgste nyhetene i markedet Besøk av interessante forelesere fra oljeselskaper, bransjeorganisasjoner og kontraktører m.m. Speed damng Ø Medlemmer Ø Kontraktører Fagmøte/ Workshop Fellestur Ml Stavanger/ leverandørkonferanse Fellestur Ml KrisMansund/ besøk Ml Shell/ «Desemberkonferansen» Arbeidsgruppe som har månedlige møter Foto: Harald PeOersen - Statoil

25 SPEED DATING Trondheim 30. oktober Clarion Hotell & Congress «En rask måte å få/komme i kontakt med medlemmer og nye forretnings- forbindelser»

26 FAGMØTE/WORKSHOP Trondheim 20. november Clarion Hotell & Congress «Bidra )l at markedspersonell blant våre medlemsbedrider blir bedre i kjent med hverandre og rive ned fysiske og sosiale barrierer som er ;l hinder for samhandling og dialog» MARKEDSFORUM

27 FELLESTUR Leverandørkonferanse Stavanger 6-7. november «Unik mulighet for å møte de vik;gste og største kundene i bransjen»

28 DESEMBERKONFERANSEN KrisMansund 3-5. desember «Desemberkonferansen er en av Norges vik;gste og mest aarak;ve olje- og gasskonferanser. Over 300 deltakere finner veien ;l Kris;ansund for å bli oppdatert på olje- og gasspoli;ske trender og utviklingstrekk - og for å knyae verdifulle neaverk» Besøk hos Shell

29 GRUPPEOPPGAVE 1 TEMA: «Hvilke konkurransefortrinn har leverandørindustrien innen olje- og gass i Trøndelag?» - Hvilken verdi har det for kundene? Foto: Harald PeOersen - Statoil DrøN deae i 2 grupper og velg en møteleder som presenterer gruppens arbeid.(maks 15 min.)

30 GRUPPEOPPGAVE 2 TEMA: «Vil oms;llingene gi ny vekst?, Hvis Ja, innenfor hvilke områder?» DrøN deae i 2 grupper og velg en møteleder som presenterer gruppens arbeid.(maks 15 min.) Foto: Harald PeOersen - Statoil

31 DISKUSJON OG DEBATT TEMA: «Hvordan kan vi komme oss i nærmere kontakt med markedet» DebaOleder: Peter Høvik Foto: Manfred Jarisch - Statoil

32 Takk for oppmerksomheten Foto: Harald PeOersen - Statoil

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2012-19. årgang 30 år med Desemberkonferanse Den 6. desember er det klart for jubileumsutgaven. Wintershall og Statoil samarbeider

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør 20 år Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2013-20. årgang I produksjon etter 3 år Skuld er så langt det raskeste av Statoils 12 hurtigutbyggingsprosjekter Optimistisk

Detaljer

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015 Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli Oppsummering fra Jazzgass 2015 Svein Birger Thaule (Executive Vice President Asset Management) Molde, 15. juli 2015 www.gassco.no Polarled:

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy,

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy, Pro Barents, Advantec, Hammerfest Industriservice, Mo Shipping Agency, Skarvik, North Sea Safety, Delitek, Ingeniørgruppen, Polarkonsult, Wasco Coatings, Ditt Bud, Maskinering, News on Request, LoVe Petro,

Detaljer

Trondheim blir IOR-sentrum

Trondheim blir IOR-sentrum Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 1 - februar 2012-19. årgang Åpner døra til dypet Luva kan bli starten på dypvannsutbygging i Norskehavet. Damene og Ola Årets Norskehavskonferanse,

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 2014 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 31. januar 2014. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2014

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2012

Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA årsrapport 2012 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper 10 Visjon

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2012

Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA Årsrapport ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se under

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

Endelig Onyx! BP bygger ut Skarv. ExproSoft sikrer brønner. INNSiDEN. Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge

Endelig Onyx! BP bygger ut Skarv. ExproSoft sikrer brønner. INNSiDEN. Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - juni 2005 12. årgang INNSiDEN Endelig Onyx! B Shells vei til Kristiansund Einar Knudsen, direktør for informasjon og samfunnskontakt i

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Harstad 28. - 29. august. Tiden er inne! Høyaktuelle foredrag av statsråd og toppledere i oljebransjen. Illustrasjonsfoto: Frank Andreassen/Nettfoto

Harstad 28. - 29. august. Tiden er inne! Høyaktuelle foredrag av statsråd og toppledere i oljebransjen. Illustrasjonsfoto: Frank Andreassen/Nettfoto Harstad 28. - 29. august Tiden er inne! Høyaktuelle foredrag av statsråd og toppledere i oljebransjen 1 Illustrasjonsfoto: Frank Andreassen/Nettfoto Mer enn 4000 medlemmer 13 aktive lokallag over hele

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø 7 3.1. Kort om aktiviteter 7 3.2. Framtidsplaner

Detaljer

RTEORP LUSL P4102. Foto: Morten Hofstad

RTEORP LUSL P4102. Foto: Morten Hofstad P E O OLJE OG GOEJL GASS I NORD NI DRON 4 SAG N r. P4102 RTEORP LUSL Foto: Morten Hofstad M:røtka 2 NR 4 2014 PETRO PULS rk?esir tårbte fa oill allod08lit51arfnesirpejlo ira neonvatepøl eonsivgilrutanrøjgrekun

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

PRODUKTIVITETSUTVIKLING I OLJEINDUSTRIEN I NORGE

PRODUKTIVITETSUTVIKLING I OLJEINDUSTRIEN I NORGE PRODUKTIVITETSUTVIKLING I OLJEINDUSTRIEN I NORGE 10. November 2014 This document is the property of Rystad Energy. The document must not be reproduced or distributed in any forms, in parts or full without

Detaljer

Petroleumsklynge Hammerfest

Petroleumsklynge Hammerfest Rapport 2011:4 Petroleumsklynge Hammerfest Temabilag til: KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Stig Karlstad Forsidefoto: Allan Klo - Utsikt over Hammerfest og Melkøya, 2. januar 2007. Arctic Princess

Detaljer

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak?

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 1 Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 20. april 2010 oppsto det brann og eksplosjon om bord i riggen Deepwater Horizon (DH). Hendelsen medførte umiddelbart en katastrofe. 126 mennesker

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer