Novemberkonferansen 2014 Narvik Hva hindrer sameksistens mellom fiskeri-og oljeindustri utenfor LoVeSe?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Novemberkonferansen 2014 Narvik 19.11.2014. Hva hindrer sameksistens mellom fiskeri-og oljeindustri utenfor LoVeSe?"

Transkript

1 Novemberkonferansen 2014 Narvik Hva hindrer sameksistens mellom fiskeri-og oljeindustri utenfor LoVeSe?

2 Bakgrunn Magnus Eilertsen (f. 1986) Fra Værøy i Lofoten Første lofotsesong i 2003 Driver fiske og studerer Verv i Værøy Fiskarlag Oljeutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag (2011-)

3

4

5 Kort om fiskerinæringa Landets nest største eksportnæring Bidrar sterkt til Norges økonomi Førstehåndsverdi norske fiskerier 2013: 12,3 mrd NOK Bidrar til desentralisert bosetting Høster av fornybare ressurser Potensiale: Verdiskaping i et «evighetsperspektiv»

6 Problemstilling Hva hindrer sameksistens mellom fiskeri og olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja?

7 Hva betyr sameksistens? Det å leve side om side uten å komme i strid. (Bokmålsordboka, nettutgave, 2014.) Med andre ord: Fiskeriene og oljevirksomheten skal kunne leve side om side uten å komme i konflikt med hverandre

8

9

10 Empirisk gjennomgang For å besvare problemstillingen, må vi blant annet se nærmere på historiske erfaringer knyttet til møtet mellom oljeaktiviteter og fiskeriene: Case Nordsjøen Case LoVeSe-seismikk Mange ulike briller å se med

11 Andre sentrale aspekter Hva gjør LoVeSe til et spesielt og unikt fiskeriområde? Konkrete problemområder som følger av dette: Hensynet til fiskeriene Hensynet til havmiljøet Går det an å «regulere» seg bort fra problemene? LoVeSe i et framtidsperspektiv (hvis tida strekker til): Norges Fiskarlag og NFF sine vedtak Noen institusjonelle utfordringer

12 Case Nordsjøen «Sameksistert» i over 40 år i dette havområdet. Konfliktområder har vært/er: arealbeslag forsøpling (ikke nå lenger) seismikk (cowboy-tendenser) Norges Fiskarlag uttalte i 2007: Landsmøtet konstaterer at fiskeri og oljeaktivitet har fungert sammen i over 40 år. I denne perioden har fiskerinæringen i stor grad måttet vike for oljeindustriens interesser.

13 Case Nordsjøen Mange nordsjøfiskere advarer i dag mot oljevirksomhet i områdene utenfor LoVeSe. Vanskelig å tallfeste tapene/ulempene (i kr og øre) som fiskerinæringa er påført som følge av petroleumsaktivitetene. En del norske politikere snakker fortsatt varmt om den «gode» sameksistensen som skal ha vært mellom olje og fiskeri i Nordsjøen. De mener denne modellen fint kan videreføres i LoVeSe Konklusjon: Ingen suksesshistorie fra et fiskeriståsted.

14 Case LoVeSe-seismikk Seismikkinnsamling som del av arbeidet med Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Leteområdene Nordland VII og Troms II. En lakmustest på sameksistens i praksis

15 Erfaringene fra Mye fokus på dialog og informasjon i forkant Myndighetene utvidet seismikkperioden til 4 mnd. Blåkveitefelt ble stengt for fiske (Nordland VII/sør). Frikjøpsordningen fiskere betalt for å la være å fiske Arealbeslag som følge av seismikkaktiviteten. Skremmeeffekter på fisk - fangstnedgang sei og hyse. Helga Pedersen: «Vi har lyttet til fiskerne»

16 Fiskerne høstet dårlige erfaringer Myndighetene overkjørte fiskerinæringa. Oljeinteressene ble gitt forrang. Stenginga av Nordland VII/sør ble prøvd rettslig, men Norges Fiskarlag tapte i Namsretten. Saltvannsfiskeloven/Havressursloven slår fast: Det er forbode å hindre eller øydeleggje høvet til hausting med skyting, støy eller anna utilbørleg framferd.

17 Hva er så spesielt med LoVeSe? Smal sokkel, spesielt utenfor Vesterålen. Viktige kystnære felt - flåte m/ begrenset mobilitet. Særdeles viktig gyteområde (jf. KILO-rapporten).

18 Nordsjøen og sokkelen utenfor LoVeSe.

19 Fiskerihensyn derfor sier vi nei Arealkonflikter i alle faser av oljevirksomheten. Skremmeeffekter av regelmessig seismikkskyting. Ikke enighet om reguleringer (minsteavstander). Ingen reell juridisk «beskyttelse» for fiskerinæringa. Fiskerne taper når det oppstår interessemotsetninger. Konsekvenser: Praktiske ulemper for fiskerne hindres i yrkesutøvelsen Tapte inntekter for fiskere, lokalsamfunn og verdikjeder. Enda mer uforutsigbarhet for fiskerinæringa.

20 Seismikkskyting krever areal - og skremmer fisk.

21 Frikjøp av fiskerne er ikke sameksistens

22 Miljøhensyn derfor sier vi nei Utblåsninger (liten sannsynlighet, store konsekvenser) Regulære utslipp bl.a. «produsert vann». Viser også til den såkalte KILO-rapporten fra Havforsk. Langsiktige negative miljøkonsekvenser fisk/gyting? Uansett negativt for omdømmet «Et rent hav». Råd fra Havforskningsinstituttet: Enkelte områder langs kysten er så viktige for økosystemenes funksjon, artsmangfold og produksjon at de bør forvaltes ut fra strenge føre-var-hensyn. LoVeSe er et slikt område.

23 KILO-rapporten Havforskningsinstituttet konkluderer med at 70 % av fiskeressursene som finnes i Norskehavet og Barentshavet passerer Lofoten, Vesterålen og kysten av Troms i de mest kritiske, tidlige livsfasene når fiskeegg-, -larver og yngel er konsentrert i de øvre lag av sjøen. Når vi samtidig vet at det er de øvre lagene av sjøen som er mest utsatt for oljeforurensning, så betyr det at petroleumsvirksomhet i dette området utgjør en reell fare for uhell som kan få negative følger for ulike fiskebestander.

24 Bilde fra Statfjord i Nordsjøen 2006: «Nullutslipp»

25 Særskilte ordninger? Frikjøpsordning for fiskerne dårlig løsning, vanskelig Tidsbegrenset seismikkinnsamling og leteboring: Løser ikke problemene knyttet til helårsfiske. Myndighetene fastsetter selv «begrensningene» Tunellutvinning, fra land - altfor dyrt og lite realistisk. Subsea-utbygging m/ ilandføring i LoVe altfor dyrt. Havbunns-kabler fortsatt skremmeeffekt av skytinga. Nullutslippsregime for nordområdene? Hva er det? Dialog og ulike møteforum enige om at vi er uenige

26 Reidar Nilsen foreslår All olje eller gass må ilandføres slik at det ikke blir rigger på fiskefeltene. Alle felt må få bunninstallasjoner som er overtrålbare. Rørledninger må tildekkes, graves ned slik at de ikke er til hinder for fiskerne. Det nedgraves seismikk-kabler på feltene, slik at en ikke trener slepekabler på overflaten. De fleste slike krav til reguleringer/spesialtiltak avhenger av sterk tillit til myndighetene og en rekke andre forutsetninger (f.eks. lønnsomhet) som i liten grad kan styres politisk.

27 Poeng: Ingen juridiske garantier knyttet til ilandføring av olje, lokale ringvirkninger eller spesielle tiltak/særordninger for fiskerne. Bedriftsøkonomiske hensyn avgjør det meste.

28 Fiskarlagets prinsippvedtak Norges Fiskarlag og Nordland Fylkes Fiskarlag slår fast at det ut i fra en helhetsvurdering ikke er mulig med sameksistens mellom fiskeri og petroleumsvirksomhet i Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Årsmøtet (i NFF 2013) mener at et evt. videre arbeid med kunnskapsinnhenting må foregå innenfor rammene av Forvaltningsplanen eller andre prosesser som er helt uten bindinger til petroleumsloven 3-1. Det er fortsatt et behov for å gjøre analyser og utredninger på kommunenivå i regionene Lofoten, Vesterålen og Senja. ( )

29 LoVeSe i et framtidsperspektiv Noen institusjonelle utfordringer: Få på plass et bedre kunnskapsgrunnlag (neste slide). Lokale hensyn og aspekter må vektlegges sterkere. Forbedre prosessene KU etter 3-1 utgått på dato. Olje/fisk tilliten til myndigheter er tynnslitt. (Norge har råd til å la petroleumsressursene utenfor LoVeSe ligge. De forsvinner heller ikke. LoVeSe utgjør kun 2-3 % av samlede norske påviste oljereserver.)

30 Et illustrerende eksempel Fra sammendraget/oppsummeringsrapporten fra KI: «Det er en utbredt oppfatning blant fiskere at tilgjengelig areal for fiske er svært begrenset.» «Innsamlinger i området de siste årene viser at det er mulig å samle inn seismikk når det skjer i samarbeid med fiskerivirksomheten.» Olje- og energidepartementet (2012)

31

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt.

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. HAVET DEN STORE SKATTEKISTEN. Svolvær 6. mai 2004 Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. Av politisk rådgiver

Detaljer

FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK

FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK HELHETLIG FORVALTNING AV DET MARINE MILJØ I NORDSJØEN OG SKAGERRAK Innspill fra Natur og Ungdom og Naturvernforbundet Oslo, 15. september 2012 SILJE LUNDBERG

Detaljer

FISKERIKYNDIGES ERFARINGER

FISKERIKYNDIGES ERFARINGER Norut Rapport nr.: 08/2015 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-300-3 FISKERIKYNDIGES ERFARINGER EN KARTLEGGING Arild Buanes Norut 2015 i Prosjektnavn Prosjektnr Erfaringer fra fiskerikyndige 4727 Oppdragsgiver(e)

Detaljer

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram FISKERIDIREKTORATET NOVEMBER 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 BEHANDLING

Detaljer

NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS?

NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS? NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS? Seismikkseminaret 18. februar 2004, Trondheim Elling Lorentsen, rådgiver

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Konsekvenser av produsert vann, tankulykker og oljesøl i norsk og russisk Barentshav som følge av åpning av norsk sokkel Av Ingrid Agathe Bay, mai

Detaljer

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER - Rapport fra arbeidsgruppe April 2005 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I deloppgave II i mandatet, Arealvurderinger/-analyse har en 1) vurdert og kartfestet

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven).

Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven). Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven). Innholdsfortegnelse 1 Innledning. 2 1.1 Noen gledelige punkter 2 2

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

S L U T T R A P P O R T

S L U T T R A P P O R T S L U T T R A P P O R T Arbeidsgruppe mellom Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet angående problemstillinger knyttet til innsamling av seismikk, herunder elektromagnetiske undersøkelser 1. april 2008

Detaljer

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 1-2007 2 N O R S K 3 I N N H O L D Store begivenheter F O K U S : S T R A T E G I T E K N O L O G I R E S S U R S E R M I

Detaljer

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Bjørne Grimsrud Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Fafo 2004 ISBN 82-7422-463-9 ISSN 0801-6143 Omslag: Agneta Kolstad Trykk: Allkopi AS 2 Innhold Sammendrag... 5 1 Innledning... 7 2 Oversikt

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

NORDOMRÅDEUTVIKLINGEN

NORDOMRÅDEUTVIKLINGEN NORDOMRÅDEUTVIKLINGEN Scenarioer og samfunnsøkonomiske analyser av utvalgte næringer konsekvenser for verdiskapning, bedriftsstruktur og sysselsetting fram mot 2040. En rapport fra Menon Business Economics

Detaljer

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig forvaltning av havområdene i framtida Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE KAPITTEL 2 MAREANO

Detaljer

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012 Stortinget vedtar at Oljedirektoratet skal opprettes. Fredrik Hagemann blir oljedirektør. OD skriver Norges dyreste brev om Statfjord B. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012 OD 40 Trollfeltet blir funnet. OD

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland.

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. Bakgrunn Jeg er blitt bedt om å si noen om våre erfaringer med samarbeidsprosjekt i Russland. Jeg er videre blitt bedt om å spissformulere.

Detaljer

Kappløp om Barentshavet

Kappløp om Barentshavet Februar 2014 Uke 6 - Magasin fra Kyst og Fjord Kappløp om Barentshavet Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Detaljer

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet RAPPORT M140 2014 Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Rapport fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen

Detaljer