Offshore vindkraft: Utfordringer for planlegging og vedlikehold. HMS arbeid ved vindkraftanlegg, Temadag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offshore vindkraft: Utfordringer for planlegging og vedlikehold. HMS arbeid ved vindkraftanlegg, Temadag 03.12.09"

Transkript

1 Offshore vindkraft: Utfordringer for planlegging og vedlikehold HMS arbeid ved vindkraftanlegg, Temadag

2 Innhold Lyses engasjement innen offshore vind Lyses offshore vind prosjektportefølje Utfordringer for planlegging og vedlikehold offshore Utviklingsprosjekt Kartlegging av rammeverk

3 Hvorfor vindkraft i Rogaland? Gode vindforhold God overføringskapasitet på land Nær kontinentet og eksportmuligheter av fornybar kraft Samkjøring med vannkraft (når det ikke blåser) Samspill med olje og gass industrien

4 Hovedaktiviteter offshore vind Offshore Vind Teknologi Prosjekter SWAY AS Anglewind AS ViciVentus F&U NORCOWE NOWITECH ARENA prosjekt EU-prosjekt Kvitsøy K1 (Land) K2 (Bunnfast) Utsira vindkraftverk (Land og bunnfast) Demonstrasjon tilknyttet olje&gas Utsira offshore vindpark (pilot) Sørlige Nordsjøen Utsira flytende vindpark (fase 2)

5 Teknologi Offshore Vind SWAY Flytende tårn planlagt testet i 2011 Egen vindturbin planlagt testet på land Lyses eierandel p.t 12% Anglewind Nytt eksentrisk gir Lyses eierandel p.t 11,8% 225 kw prototype tests nå i workshop Skal testes i ombygd Vestas turbin Q1 2010

6 Teknologi: ViciVentus

7 Innhold Lyses engasjement innen offshore vind Lyses offshore vind prosjektportefølje Utfordringer for planlegging og vedlikehold offshore Utviklingsprosjekt Kartlegging av rammeverk

8 Kvitsøy demonstrasjonsprosjekt K1 Install 1-2 wind turbines in 2010 or 2011 Onshore, but very close to shoreline - offshore conditions Demonstration of offshore turbine technology

9 Utsira Vindkraftverk Land og Bunnfast Forhåndsmelding sendt til NVE Oktober 2009

10 Delelektrifisering olje og gass installasjon Gjennomført en studie for delelektrifisering av O&G installasjon Gjennomført en studie for OD som en del av Klimakur 2020

11 Utsira offshore flytende vindpark Utredningsprogram mottatt for pilotanlegg fase 1

12 Sørlige Nordsjøen Vindkraftanlegg Lyse har forhåndsmeldt Sørlige Nordsjøen Vindkraftanlegg 1000 MW / ~ 4,5 TWh Investering ~ Milliarder NOK Havdyp m bunnfaste fundamenter Havenergiloven under arbeid Tilhørende forskrifter utarbeides Strategisk konsekvensutredning utarbeides Offshore vindkraft er foreløpig mer enn dobbelt så dyrt som vind på land Teknologiutvikling nødvendig Gode støtteregimer nødvendig Kraftbalanse i det nordiske markedet behov for eksport kabler

13 Innhold Lyses engasjement innen offshore vind Lyses offshore vind prosjektportefølje Utfordringer for planlegging og vedlikehold offshore Utviklingsprosjekt Kartlegging av rammeverk

14 Utfordringer planlegging, drift og vedlikehold Overordnet Hovedutfordring nivå (i forhold til vind på land): 1. Hardere belastninger trenger mer robust teknologi 2. Begrenset tilkomst mulighet avstand til land og værforhold Hovedutfordring 1: Pålitelig og robust turbin teknologi Utsatt for større belastning og miljøpåvirkninger Minimalisere behovet for planlagt vedlikehold Minimalisere faren for reparasjoner Hovedutfordring 2: Tilkomst til vind turbin Tilkomst mulighet av avgjørende for den totale tilgjengeligheten Data fra studie: Hs 1,5m: 82%, Hs 2,0m: 88%, Hs 2,5m: 91% Adkomst fartøy og personell utgjør en betydelig del av driftskostnader ~75% Økt pålitelighet og tilgjengelighet er nødvendig for å muliggjøre en betydelig reduksjon fra dagens kostnadsnivå for offshore vind

15 Utfordringer planlegging, drift og vedlikehold Værforhold Ualminnelig flau bris i Åmøyfjorden Vanlig storm på Ekofisk Dagens tilkomst løsninger opererer opp mot Hs = 1,5m 2m Økt tilkomstvindu er avgjørende for god tilgjengelighet Tilkomst i Hs = 2m midlere ventetid 37 hrs Tilkomst i Hs = 3m midlere ventetid 8 hrs

16 Utfordringer planlegging, drift og vedlikehold Bruk av helikopter Plattform på nacelle tak brukes per i dag til planlagt transport av personell og utstyr Firing av personell antas ikke å kunne godtas som standard operasjon offshore i Norge, men må planlegges for nødsituasjoner Mulig alternativer for adkomst med helikopter bør vurderes

17 Utfordringer planlegging, drift og vedlikehold HMS aspekter Dekkes hovedsaklig av gjennomgang av rammeverk Tilgang på kvalifisert personell for oppdrag som krever kunnskap om vindturbiner i tillegg til offshore erfaring Treningsprogrammer og sikkerhetskurs må utvikles HMS regime for vindkraft offshore vs HMS regime for petroleum Viktig å ta med erfaringer fra petroleumsbransjen Fokus på forskjellene bortfall av hydrokarboner gir andre design krav Kostnadsfokus viktig for å muliggjøre konkurransedyktig norsk offshore vind

18 Innhold Lyses engasjement innen offshore vind Lyses offshore vind prosjektportefølje Utfordringer for planlegging og vedlikehold offshore Utviklingsprosjekt Kartlegging av rammeverk

19 Offshore vindturbin utviklingsprosjekt Kartlegging av rammeverk Utviklingsprosjekt for offshore vindturbin GE, Energi Norge og Lyse Første fase kartlegging av rammeverk for design av offshore vindturbin HMS krav Relevante lover, forskrifter og standarder Offshore krav til design og dimensjonering Sertifisering Tekniske krav Krav til drift og vedlikehold Kartlegging hovedsakelig gjennomført av Rambøll Både norske og internasjonale lover og retningslinjer

20 HMS - Myndighetskrav Norge P.t ikke annet krav offshore enn på land. Involverte parter må ha et dokumentert HMS og kvalitets system basert på: Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften Byggherreforskriften Storbritannia The Health and Safety at Work Act 1974 BWEA (British Wind Energy Association) Guidelines for health & safety in the Wind Energy Industry (2008) EMEC (European Marine Energy Centre - Orkney) i samarbeid med BWEA Tyskland Guidelines for health & safety in the Marine Energy Industry (2008) BSH (Bundesamt für Seeschiffart und Hydrographie) standard Investigations of the impact of offshore wind turbines on the marine environment

21 HMS i design- og konstruksjons fase BSH standard: Design of offshore wind turbines HMS er integrert i design standard (Part B) BWEA: Guidelines for health & safety in the Wind Energy Industry Kapittel 8 og 9 dekker HSE i design- og konstruksjons fase Viktige HMS elementer i denne fasen er: Skips kollisjoner Korrosjonsbeskyttelse Tilkomst systemer/stiger Helikopter evakuering Mulighet for overnatting og nødrasjoner ROV operasjoner i installasjonsfasen Minimalisere behov for arbeid på, nær og over sjø Utarbeidelse av prosedyrer

22 HMS i drifts- og vedlikehold fase BWEA: Guidelines for health & safety in the Wind Energy Industry Kapittel 10 dekker HSE i drifts- og vedlikehold fasen Viktige HMS elementer i denne fasen er: Risiko analyser relatert til arbeid på, nær og over sjø Generell offshore sikkerhets trening Spesialtrening for adkomst til hub, blader, nedre del av tårn osv Trening på tilkomst fra transport fartøy til vind turbin Beredskapsplaner og -øvelser Helsesertifikater Kommunikasjonssystemer Prosedyrer for kran- og løfteoperasjoner og andre relevante prosedyrer BWEA har også utgitt noen relevante godkjente standarder: Marine survival training and refresher marine survival training Working at heights Crane safety awareness

23 Lover, forskrifter og standarder Relativt ny bransje og få nasjonale/internasjonale lover per i dag Hovedsaklig Nord-Europa, Spania og USA som har noe lovverk med stor variasjon i detaljeringsgrad Tyskland eneste land som har et sett lover og regler som tilstrekkelig dekker hele prosessen (BSH) Norge Havenergilova Odelstingsproposisjon nr. 107 ( ) Om lov om fornybar energiproduksjon til havs (Havenergilova) Lovforslaget inneholder en introduksjon til andre norske lover (12) som supplerer eller kan komme i konflikt med denne loven Arbeid med tilhørende forskrifter igangsatt

24 Andre relevante norske lover for offshore fornybar energiproduksjon Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) Lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske sonelov) Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.(arbeidsmiljøloven) Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven)

25 Direktiver, anbefalinger og internasjonale lover og standarder Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522, Forskrift om Maskiner (maskindirektivet) EN 50308:2004, Wind turbines, Protective measures, Requirements for design, operation and maintenance DSF/EN ISO/FDIS 9001:2008 Forslag Kvalitetsstyringssystemer - Systemkrav EN ISO 19900:2003 Olie- og naturgasindustrien - Generelle krav til offshore konstruksjoner ISO :2005 Wind turbines - Part 4: Design and specification of gearboxes

26 Krav til Offshore Vindturbin Definisjon: En vind turbin skal betraktes som en offshore vind turbin hvis fundamentet er utsatt for hydrodynamiske laster Hovedaktører innen krav til offshore vindturbiner: International Electrotechnical Commission (IEC) Technical Committee (TC) 88 IEC series IEC WT 01 Testing og sertifisering Det norske Veritas (DnV) 2 standarder direkte relatert til offshore vind Mange generelle standarder relevant for offshore strukturer Germanischer Lloyd (GL) Fullt sett av lover og regler for (offshore) vind turbiner IEC Design requirements for offshore wind turbines gir gjeldende minimumskrav for offshore vind turbiner

27 Offshore vindturbin elementer Definisjoner fra IEC

28 Tekniske krav til offshore vindturbin Funksjons krav IEC Wind turbine - Design requirements IEC Wind turbine Design requirements offshore turbines IEC Wind turbine Measurement of power quality characteristics GL - Guideline for the certification of offshore wind turbines GL - Guideline for the certification of condition monitoring system Krav til nett tilkobling Statnett FIKS Funksjonskrav i kraftsystemet Kodifisering VGB Power Tech har utgitt retningslinjer for kodifisering av vindkraft anlegg Reference designation system for power plants (RDS PP) VGB-B 116 D2 Wind Power Plants (gir eksempel på oppbygging av kode)

29 Krav til drift og vedlikehold IEC Design requirements for offshore wind turbines beskriver krav til igangsettelse, drift og vedlikehold i kapittel 14 IEC inneholder instruksjons manual for operatører i kapittel 14.4 IEC dekker også vedlikeholds manual i kapittel 14.5 DNV-OS-J010 Offshore wind turbine standard, kapittel 13, gir en mer detaljert spesifikasjon for inspeksjon, vedlikehold og overvåking av de viktigste komponenter i en offshore vindturbin GL Guidelines for certification of offshore wind turbines beskriver driftskrav i kapittel 9.3

30 Veileder for HMS ved offshore vindkraftanlegg Viktig arbeid å få igangsatt Koordinering med OED mot forskriftsarbeid ifm Havenergilova Grundig vurdering av mulig bruk av helikopter Kartleggings prosjekt i regi av GE, Energi Norge og Lyse kan brukes som utgangspunkt

31

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Arbeidet med rapporten ble avsluttet 2. januar 2012. Utforming: Malstrøm AS Forsidebilde: Istockphoto

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting

Verdiskaping og sysselsetting Verdiskaping og sysselsetting fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs Verdiskaping og sysselsetting fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar

Detaljer

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD En vesentlig forutsetning for de strategiske konsekensutredningene har vært at de områdene som åpnes for vindkraft skal være teknisk-økonomisk attraktive og at en utbygging i

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Rapport fra 5. semesters prosjekt høsten 2011 EK5506 Prosjektering innen elkraftteknikk EK 5-3-11 Innføring i vindkraft Fakultet for teknologiske fag

Detaljer

1 Det%overordnede%bildet.%%

1 Det%overordnede%bildet.%% SIRAGRUNNEN VINDKRAFTVERK, BAKGRUNN FOR KLAGE 1 Det%overordnede%bildet.%% Siragrunnen Vindkraftverk er et offshore vindkraftverk som ligger på Siragrunnen utenfor kysten av Sokndal og Flekkefjord kommuner.

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs Fiskeriinteresser fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs Fiskerinteresser fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Detaljer

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse.

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse. Tittel: Student: IT-sikkerhetsberedskapsøvelser i smartgrids Ingrid Graffer Problemstilling: Overgangen fra dagens strømnett til et smartere nett åpner for et mangfold av teknologiske muligheter. Nøkkelfaktorer

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø

Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø 15.11.2007 (Blank side) Report No: 200794-01 Classification: Begrenset P O Box 519, N-4341 Bryne, Norway Tel:

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk.

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk. Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Nord-Norsk vindkraft AS Fylke/kommune: Nordland/Træna Ansvarlig: Arne Olsen, KE Sign.: Saksbehandler: Gudmund Synnevåg Sydness, KE Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 200804920-42

Detaljer

066 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for flyging pa petroleumsinnretninger

066 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for flyging pa petroleumsinnretninger 066 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for flyging pa petroleumsinnretninger Original versjon Nr: 066 Etablert: 01.12.2000 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 03.06.2015 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Utsirahøyden gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia (UHGP)

Utsirahøyden gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia (UHGP) Utsirahøyden gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia (UHGP) UHGP (16" ~94km) Plan for anlegg og drift Del 2 Konsekvensutredning PM402-DD-020-001 Oktober 2013 FORORD Denne konsekvensutredningen

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

NORSOK N- standarder og ISO 19900 serien Hva er nytt?

NORSOK N- standarder og ISO 19900 serien Hva er nytt? NORSOK N- standarder og ISO 19900 serien Hva er nytt? Narve Oma, Statoil 29. August 2012 1 - NORSOK N- standarder og ISO 19900 serien Hva er nytt? Overordnet strategi for NORSOK og internasjonale standarder.

Detaljer

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning Februar 2015 FORORD Valhallfeltet består i dag av seks separate stålplattformer som er bundet sammen med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer. Valhallfeltet har vært i produksjon

Detaljer

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget IFE/KR/E 2006/002 Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget Postadresse Telefon Telefax KJELLER NO-2027 Kjeller +47 63 80 60 00 +47 63 81 29 05 HALDEN NO-1751

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger Rapport om tiltak For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger 10. februar 2009 Rapport fra Sjøfartsdirektoratet 1 FORKORTELSER Forkortelser - regelverk og retningslinjer Arbeidsmiljøforskriften:

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2014 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer