AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET. OVERSENDELSE AV KONSEKVENSUTREDNING FOR HØRING.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET. OVERSENDELSE AV KONSEKVENSUTREDNING FOR HØRING."

Transkript

1 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Att.: Gunnar Hognestad Direct Tel.: Direct Fax: Date: Feb-14 AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET. OVERSENDELSE AV KONSEKVENSUTREDNING FOR HØRING. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 033 har startet en planprosess for avvikling og disponering av innretninger på Hod-feltet, da det ikke er funnet mulig å anvende disse ved eventuell videreutvikling av feltet. Rettighetshaverne i lisensen er BP Norge AS (BP) og Hess Norge AS, med BP som operatør. Feltet er bygget ut med en enkel normalt ubemannet brønnhodeplattform, med produksjonsstrøm i rør til Valhall for prosessering. I tillegg finnes en rørledning for gassløft. Begge rørledningene er nedgravd. Produksjonen startet i 1990 og har i de senere år vært avtagende, og er ikke kommet i gang igjen etter en stans i mars En plan for avvikling og disponering av nåværende innretning og tilhørende infrastruktur planlegges levert våren 2014 for myndighetenes godkjennelse. Som en integrert del av denne planen er det gjennomført en konsekvensutredning i henhold til fastsatt program for konsekvensutredning. Programforslaget var på høring i perioden juni-oktober Det anbefales at brønnhodeplattformen tas til land for demontering, mens de to rørledningene anbefales etterlatt nedgravd. Eventuelle kommentarer til konsekvensutredningen bes sendt til BP Norge AS med kopi til Olje- og energidepartementet: BP Norge AS Postboks Stavanger Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Etter avtale med Olje- og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker, med høringsfrist en finnes også tilgjengelig på Ved eventuelle spørsmål kontakt Dag Løfsgaard (prosjektleder), eller Olav Fjellså (direktør kommunikasjon og samfunnskontakt) Telefon sentralbord: BP Norge AS Enterprise No.: BP-gården, Godesetdalen 8 P.O. Box 197 N-4065 Stavanger Norway Switchboard tel: Switchboard fax:

2 Med hilsen For BP Norge AS Dag Løfsgaard Late Life Operations Manager Vedlegg: Vedlegg 1. Høringsliste Vedlegg 2. cc: Olje- og energidepartementet Side 2 av 2

3 Avvikling og disponering av innretninger på Hod-feltet 13. februar 2014

4 FORORD Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til fastsatt utredningsprogram, jf. petroleumslovens bestemmelser for avvikling og disponering av innretninger på norsk sokkel, og omhandler feltinnretning og tilhørende infrastruktur på Hodfeltet i Nordsjøen. Feltet er bygget ut med en enkel normalt ubemannet brønnhodeplattform, med produksjonsstrøm i rør til Valhall for prosessering. I tillegg finnes en rørledning for gassløft. Begge rørledningene er nedgravd. Produksjonen startet i 1990, avtok gradvis de senere år og ble avsluttet i 2012 (noe produksjon pågår fremdeles via brønner direkte til Valhall). Feltet eies av utvinningstillatelse 033 ved lisenshaverne BP Norge AS (operatør) og Hess Norge AS. Operatøren BP Norge AS er ansvarlig for utarbeidelse av avslutningsplan inkludert foreliggende konsekvensutredning. DNV GL og Asplan Viak har bistått i konsekvensutredningsarbeidet. Tekniske mulighetsstudier er gjennomført av Reverse Engineering Services Ltd. Foreliggende konsekvensutredning legges herved frem for offentlig høring. Eventuelle kommentarer anmodes sendt til BP Norge AS med kopi til Olje- og energidepartementet. I forståelse med Olje- og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker. Forus, 13. februar 2014 i

5 Innholdsfortegnelse Forord... i Forkortelser... v Sammendrag Innledning Bakgrunnen for konsekvensutredningen Lovverk, prosess og saksbehandling Internasjonalt rammeverk Krav i norsk lovverk KU-prosessen og saksbehandling Tidsplan for konsekvensutredningen Plan for avvikling og disponering Rettighetshavere Beskrivelse av felt og innretninger Plattformen Rørledninger Forberedelse til nedstengning Kartlegging av miljøfarlige stoffer på installasjonen Undervanns forundersøkelse Rengjøring av overbygning og rørledninger Nedstenging av produksjon og plugging av brønner Alternative avviklingsløsninger for Hod-innretningene Brønnhodeplattform Rørledninger Demontering og sluttdisponering Tidsplan og kostnader for avviklingsarbeidet Nødvendige søknader og tillatelser HMS-forhold Sammenfatning av høringsuttalelser til programforslaget Metoder for utredningsarbeidet Metode for konsekvensutredning Erfaringer fra gjennomførte avviklingsprosjekter Tematisk gjennomgang av forutsetninger og tilnærming Utslipp til luft og energi Planlagte utslipp til sjø eller grunn Fysiske konsekvenser på habitater ii

6 4.3.4 Estetiske / nærmiljøvirkninger Avfallsstyring og ressursbruk Forsøpling Uplanlagte utslipp til sjø Konsekvenser for fiskeri Statusbeskrivelse av naturressurser og miljøtilstand i området Oseanografi og meteorologi Naturressurser og miljøforhold Bunnforhold og bunndyrsamfunn Plankton Fisk Sjøfugl Marine pattedyr Vernede områder og spesielt verdifulle områder Kulturminner Næringsvirksomhet i området Fiskeaktivitet i området Skipstrafikk Miljømessige konsekvenser ved disponering av hod installasjonen og rørledninger Plugging og etterlatelse av brønner Hod installasjonen Utslipp til luft Energivurderinger Planlagte utslipp til sjø eller grunn Fysiske konsekvenser på habitater Estetiske/nærmiljøvirkninger Avfallsstyring og ressursbruk Forsøpling Uplanlagte utslipp til sjø Konsekvenser for fiskeri Oppsummering av konsekvenser Rørledninger Energivurderinger Utslipp til luft Planlagte utslipp til sjø eller grunn Fysiske konsekvenser på habitater iii

7 6.3.5 Estetiske /nærmiljøvirkninger Avfallsstyring og ressursbruk Forsøpling Uplanlagte utslipp til sjø Konsekvenser for fiskeri Oppsummering av konsekvenser Samfunnsmessige konsekvenser Kostnader Norske andeler Ringvirkningsberegninger med PANDA-modellen Regionale virkninger på land Skrot på havbunnen Miljømessige konsekvenser Konsekvenser for fiskeri Sammenstilling av konsekvenser Plan for oppfølging og overvåking Forhold for videre oppfølging og forbedring Plan for oppfølging og miljøovervåking Referanser iv

8 FORKORTELSER Forkortelse AFFF ASD BAT BP CO 2 DNV GL DP EPA-PAH ESD EU EØS FN GJ HI HMS IMO IOP KU LLO LSA MAROPL MD NORM NOROG NO X NVE NØS OED OLF Beskrivelse Aqueous Film Forming Foam Arbeids- og sosialdepartementet Beste miljøløsning (Best Available Technique) BP Norge AS Karbondioksid Det Norske Veritas Germanische Lloyds Dynamisk posisjonering US Environmental Protection Agency short list of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (16 PAHs) Emergency shutdown valve Den europeiske union Europeisk økonomisk samarbeid De forente nasjoner Gigajoule Havforskningsinstituttet Helse, miljø og sikkerhet International Maritime Organization (FNs maritime organisasjon) Institute of Petroleum i London Late Life Operations Low Specific Activity Scale (tilsvarer NORM) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships Miljøverndepartementet Naturlig forekommende radioaktivt materiale (Naturally Occuring Radioactive Material) Norsk olje og gass Nitrogenoksider Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk økonomisk sone Olje- og energidepartementet Oljeindustriens landsforening (nå Norsk olje og gass) v

9 OSPAR P&A PAD PAH PCB PCP PH PL Ptil PUD RKU ROV SO X SVO THC TOM UNCLOS WP Oslo-Paris konvensjonen for beskyttelse av havmiljø i det Nordøstlige Atlanterhavet Plugging av brønner (Plug and abandon) Plan for anlegg og drift Polysykliske aromatiske hydrokarboner Polyklorerte bifenyler Produksjonsplattform (Valhall) Produksjons- og boligplattform (Valhall) Produksjonslisens Petroleumstilsynet Plan for utbygging og drift Regional konsekvensutredning Fjernstyrt undervannsfarkost (remotely operated vehicle) Svoveloksider Spesielt Verdifullt Område Totalt hydrokarbonnivå (olje) Totalt organisk materiale FNs havrettstraktat (United Nations Convention on Law of the Seas) Brønnhodeplattform (Valhall wellhead platform) vi

10 SAMMENDRAG Hod-feltet ble bygget ut og kom i produksjon i Produksjonen har vært avtagende de senere år, og produksjonen kom ikke i gang etter en driftsstans i mars Lisenshaverne, ved operatøren BP, har vurdert videreutvikling av Hod-feltet hvor bruk av dagens innretning og infrastruktur er undersøkt. Dette er ikke funnet å være en økonomisk løsning. Feltinnretningene anbefales derfor for avvikling i henhold til nasjonalt og internasjonalt lovverk, hvor brønnhodeplattformen anbefales tatt til land for demontering og materialhåndtering. De to rørledningene er nedgravd og naturlig overdekket med ca. 0,5 m sand. Det anbefales at disse etterlates nedgravd, og at rørendene graves ned og dekkes over i henhold til industripraksis. Det er utredet et alternativ med fjerning av rørledningene, men dette er ikke funnet å være en mer gunstig løsning enn etterlatelse nedgravd. Før avviklingsarbeidet kan igangsettes må feltets brønner plugges permanent. Dette arbeidet planlegges gjennomført i to kampanjer mellom 2016 og Deretter må innretningen stenges ned, rengjøres og klargjøres for fjerning. Det kan være aktuelt å samordne fjerningsaktiviteter med andre feltinnretninger, for eksempel fra Valhall. Første mulige fjerningstidspunkt for Hod-innretningen er 2022, sannsynligvis noe senere. Etter endt fjerning vil havbunnen undersøkes for skrot, som vil bli fjernet. Foreliggende konsekvensutredning er gjennomført i henhold til fastsatt utredningsprogram. Det er belyst mulige negative og positive konsekvenser på miljø og samfunn for anbefalt disponeringsløsning, samt et alternativ med fjerning av rørledningene. Det er isolert sett ikke identifisert konsekvenser med potensial for betydelige negative konsekvenser, ei heller for prosjektet totalt sett. De negative konsekvensene som er identifisert er i stor grad mulige å kontrollere og styre ved god planlegging og gjennomføring. Rapporten gir en oppsummering av mulige tiltak for å dempe negative virkninger, en plan for oppfølging av konsekvensutredningen, samt miljøovervåking. De viktigste konsekvensene av anbefalt disponeringsløsning (anleggsfase og sluttdisponering) er: Energibruk og tilhørende utslipp til luft for prosjektet er begrensede og totalt kategorisert som «liten negativ» konsekvens i henhold til gjeldende industriretningslinjer. Prosjektets negative miljøkonsekvenser vil være beskjedne, hvor det største potensialet er vurdert knyttet til mulig estetisk sjenanse ved demontering og materialhåndtering på land. Omfanget av negative konsekvenser vil avhenge noe av lokalitet, samt planlegging og gjennomføring av arbeidet. Til havs kan det forekomme begrensede fysiske konsekvenser på havbunnen ved fjerning av stålunderstellet, men svært lokalt og avgrenset til allerede påvirket område. Utslipp til sjø, av strukturvann og annet, har et begrenset konsekvenspotensial. Oppsamling, kontroll og overvåking av væskestrømmer ved demontering på land skal motvirke eventuelle negative miljøkonsekvenser i tilliggende resipient. Positive miljøkonsekvenser vil være relatert til fjerning av skrot (eliminerer forsøplingspotensial) samt materialgjenvinning. Stål og andre metaller, som utgjør det meste av innretningens materialer, vil gjenvinnes. Kun mindre mengder avfall vil gå til deponi. Farlig avfall vil ivaretas og behandles/destrueres/deponeres i henhold til beste industripraksis, og negative miljøvirkninger forventes ikke. Samfunnsmessig er prosjektet vurdert å ville medføre en liten positiv konsekvens i form av sysselsettingsvirkninger, i hovedsak knyttet til forretningsmessig tjenesteyting (ingeniørtjenester), transport og verkstedindustri på nasjonalt nivå totalt anslått til ca

11 årsverk. Lokalt ved hoggeanlegget kan prosjektet bidra til å opprettholde en kontinuerlig drift, og bidraget til lokale ringvirkninger kan være viktig. For fisket vil prosjektet fjerne dagens hindringer på feltet og vil samtidig, gjennom nedgraving og overdekking av rørledningsendene, kun medføre en minimal risiko knyttet til fremtidige problemer med etterlatte nedgravde rørledninger. 2

12 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunnen for konsekvensutredningen På vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelse PL033 legger BP Norge AS (heretter referert til som BP Norge), som operatør av lisensen, frem en konsekvensutredning for avvikling og disponering av innretninger på Hod-feltet. en er utarbeidet i henhold til norsk lovverk og i tråd med fastsatt program for konsekvensutredning ( ) og er innholdsmessig basert på Norsk Olje og Gass (tidligere OLF) Håndbok i konsekvensutredning ved offshore avvikling fra Hod er en ubemannet brønnhodeplattform lokalisert i den sørvestre delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 km sør for Valhall-feltet. Det ble boret totalt åtte brønner fra plattformen, og da produksjonen startet i 1990 var brønnhodeplattformen Norges første ubemannede plattform. Olje, vann og gass ble transportert i en felles rørledning til vertsplattformen Valhall for videre prosessering. Hod produserte på slutten omkring 2000 fat olje per dag og produksjonen tok slutt i løpet av mars Det er fremdeles betydelige reserver i Hod-reservoarene, og rettighetshaverne vurderer muligheter for videre utvikling av disse. Eksisterende innretning er fremdeles en del av evalueringen i forbindelse med vurderingen av Hod Re-Development. Da det likevel er usikkert om plattformen med tilhørende infrastruktur vil kunne inngå i fremtidige planer, er det nå igangsatt en konsekvensutredningsprosess for avvikling og sluttdisponering. Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at norske myndigheter på riktig grunnlag kan fatte vedtak om endelig disponering. KU-prosessen skal sikre at forhold knyttet til miljø, samfunn og naturressurser blir inkludert i planarbeidet på lik linje med tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige forhold, og arbeidet skal tilrettelegge for en åpen og medvirkende prosess der ulike aktører kan uttrykke sin mening samt påvirke utformingen av prosjektet. en skal gi en beskrivelse av vurderte og anbefalt disponeringsalternativ for Hodfeltet. Hensikten er å vurdere mulige positive og negative virkninger på miljø, naturressurser og samfunn som følge av avviklingen, samt forebyggende og avbøtende tiltak. 1.2 Lovverk, prosess og saksbehandling Internasjonalt rammeverk FNs havrettstraktat (UNCLOS) gir rammebetingelser for fjerning av overflødige innretninger etter endt bruk. Basert på denne har IMO (International Maritime Organization) utarbeidet retningslinjer 1 (IMO, 1989) for å sikre fri ferdsel til sjøs. Retningslinjene er ikke bindende, men gir anbefalinger vedrørende avvikling av utrangerte offshoreinnretninger. Generelt kreves fjerning av faste innretninger i områder med vanndyp mindre enn 75 m, og minimum 55m overseilingsdyp over etterlatte innretninger i dypere områder. For det nordøstlige Atlanterhavet, inkludert Nordsjøen, har OSPAR 2 etablert spesifikke kriterier knyttet til disponering av overflødige offshore innretninger. OSPAR beslutning 98/3 (OSPAR, 1998) gir et generelt forbud mot dumping eller etterlatelse av utrangerte offshore innretninger som ikke har noen videre funksjon. OSPAR beslutningen åpner for unntak dersom nasjonale myndigheter viser at et Guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone (IMO Resolution A.672 (16)) 2 OSPAR (Oslo Paris) konvensjonen for beskyttelse av havmiljø i det Nordøstlige Atlanterhavet 3

13 unntak kan begrunnes utfra tekniske, sikkerhetsmessige eller miljømessige forhold. Unntaksbestemmelsene er eksempelvis relatert til vekt av stålunderstell samt til betonginnretninger. For stålunderstell kreves full fjerning dersom dette har en vekt under tonn. Overbygning skal fjernes i sin helhet. Stålunderstellet på Hod-plattformen er 1200 tonn, og dette kreves derfor fjernet i henhold til OSPAR 98/3. Stortinget tiltrådte beslutningen gjennom St.prp. nr. 8 ( ). I henhold til internasjonalt rammeverk kreves derfor full fjerning av Hod-innretningen så fremt denne ikke skal gjenbrukes på stedet. I den grad eksport av innretningen for opphogging utenlands blir aktuelt, finnes avtaler gjennom EØSavtalen som regulerer avfallseksport. Dette vil redegjøres nærmere for i KU Krav i norsk lovverk «Avvikling av offshore innretninger» er underlagt bestemmelsene i Petroleumsloven, jfr. lovens kapittel 5 (jf. rammeforskriften 30). Rettighetshaverne er ansvarlige for å utarbeide en plan for avslutning og disponering av feltets innretninger i god tid (2-5 år) før forventet endelig opphør av produksjon på feltet/bruk av innretninger eller utløp av lisensperioden. Lovens forskrifter stiller krav til innholdet i avviklingsplanen og skal bestå av to deler; en disponeringsdel og en KU. Kravet om en KU er nedfelt i Petroleumslovens bestemmelser, jfr. 5-1, med tilhørende Forskrift av 27. juni 1997 nr. 653, 45. Igangsatt KU-prosess omhandler avhending av Hod-plattformen med tilhørende infrastruktur. Eventuelle nye planer for videreutvikling av Hod vil være gjenstand for en separat KU-prosess. Nasjonale krav til fjerning av offshore innretninger følger anbefalingene gitt gjennom internasjonale avtaler (se under). Avhending og sluttdisponering av rørledninger er ikke omfattet av internasjonale avtaler eller konvensjoner. Nasjonale rammebetingelser på området er her gitt gjennom St meld 47 ( ) Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel og representerer en sak-til-sak vurdering der særlig hensynet til fiskeriinteressene vektlegges ved sluttdisponering. Implisitt i denne vurderingen ligger at rørledningene er rengjort og ikke vil utgjøre noen fare for forurensning av miljøet. Generelt gjelder at nedgravde rørledninger kan etterlates, mens eksponerte rørledninger er gjenstand for nærmere vurderinger KU-prosessen og saksbehandling sprosessen starter med at rettighetshaverne utarbeider et forslag til program for konsekvensutredning. Olje- og energidepartementet (OED) fastsetter utredningsprogrammet basert på det fremlagte forslaget, høringsuttalelser og eventuelle kommentarer til disse fra operatør. De mottatte høringsuttalelsene til programforslaget for Hod, samt behandlingen av disse, er gitt i kapittel 3. Rettighetshaver gjennomfører konsekvensutredningsarbeidet i henhold til fastsatt utredningsprogram. en sendes på høring til myndigheter og interesseorganisasjoner, samtidig som det kunngjøres i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på høring. en, og så langt som mulig relevant bakgrunnsinformasjon, gjøres tilgjengelig på internett. Fristen for høring skal ikke være kortere enn seks uker, og vil for avvikling og disponering av Hod-feltet være satt til 12 uker. Uttalelser til konsekvensutredningen som kommer inn under høringsperioden sendes til rettighetshaver som videresender disse til OED. Departementet vil, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger skal forelegges berørte myndigheter og dem som har avgitt uttalelse til konsekvensutredningen før det fattes vedtak i saken. OED presenterer saksdokumentene for Regjering eller Storting for beslutning. Myndighetsprosessen for KU av offshore avvikling av Hod-feltet er skissert i Figur

14 Figur 1-1. Skjematisk fremstilling av utredningsprosessen og saksbehandlingen for avvikling av offshore innretninger. ASD: Arbeids- og sosialdepartementet, OED: Olje- og energidepartementet. 5

15 1.3 Tidsplan for konsekvensutredningen Tidsplanen for KU-prosessen frem mot godkjenning av avslutningsplanen er angitt i Tabell 1-1. Tabell 1-1. Tidsplan for KU-prosessen. Aktivitet Tidsplan (tentativ) Høring av programforslaget 12. juni 2. oktober.2013 Fastsettelse av utredningsprogram 13. januar 2014 Oktober 2013 februar 2014 Høring av konsekvensutredning Februar mai 2014 Levering av avslutningsplan Juni 2014 Godkjenning avslutningsplan Høsten

16 2 PLAN FOR AVVIKLING OG DISPONERING 2.1 Rettighetshavere Utvinningstillatelsen 033 ble utdelt i 1969 og Hod-feltet ble påvist i I 1978 ble utvinningstillatelsen forlenget til 30. mai Nåværende rettighetshavere er Hess Norge AS og BP Norge AS, med henholdsvis 64,05 og 35,95 % eierandeler. BP Norge er operatørselskap. 2.2 Beskrivelse av felt og innretninger Hod er et oljefelt i blokk 2/11 i den sørvestre delen av norsk sektor i Nordsjøen. Feltet ligger omtrent 290 km fra kysten av Norge og i nær beliggenhet til grensen til Danmark. Vanndybden er 72 m. Plassering i forhold til andre felt sør i norsk del av Nordsjøen er angitt i Figur

17 Figur 2-1: Lokalisering av Hod-feltet i forhold til andre norske felt i sørlige del av norsk sektor i Nordsjøen. Hod er en ubemannet brønnhodeplattform som fjernstyres fra Valhall som ligger 13 km unna, via radiosignaler. Produksjonen av olje og gass startet i 1990, og totalt 8 brønner er boret fra plattformen. Olje, vann og gass har vært transportert i en 12" rørledning til vertsplattformen Valhall for videre prosessering. En 4" rørledning går fra Valhall til Hod for gassløft. 8

18 Produksjonen avtok gradvis og ble ikke igangsatt igjen etter driftsstans i mars En begrenset produksjon fra reservoaret pågår fremdeles direkte via brønner fra Valhall. Lisenshaverne vurderer muligheter for ny produksjon fra Hod Plattformen Innretningens stålunderstell har fire stållegger og er 82 m høy (Figur 2-2). Fire pæler holder innretningen fast i havbunnen. Det meste av pælene vil ikke kunne fjernes og vil forbli i havbunnen etter sluttdisponering, i henhold til vanlig praksis. Pælene kuttes normalt 1-3 m ned i havbunnen. Innretningen er vanligvis ubemannet og har et enkelt to etasjes overbygning da prosessering skjer på Valhall. Arealet av overbygningen er ca m. Her finnes et oppholdsrom med radio og spisemuligheter, en kran, et helikopterdekk og utstyr relatert til brønnhoder og prosess. Av hjelpeutstyr inngår videre generatorer, nødgenerator, elektrisk utstyr og det finnes et mindre verksted. Installasjonens prosessutstyr er enkelt siden behandlingen av hydrokarbonene skjer på vertsplattformen Valhall. Følgende utstyr finnes på Hod plattformen: Produksjonsmanifold og bypass-manifold Separator for brønntesting Utstyr for måling av olje- og gass-strøm fra separator Pig launcher (utstyr for rensing og innvendig inspeksjon av rør) Gassløft manifold Stigerør, nødstopp(esd)-ventiler og rør Alt prosessutstyret er lokalisert på underdekket eller under dette, unntatt toppen av pig launcher som strekker seg opp over hoveddekket. Estimerte vekter for løfteoperasjonene ved avviklingen av installasjonen er vist i Tabell 2-1. Tabell 2-1. Estimert vekt av Hod plattformens komponenter. Estimert vekt (tonn) Komponent Basevekt Marin begroing Totalvekt Mellomstykkerør (4 stk., spool pieces) Helikopterdekk Overbygning Stålunderstell Pæler (4 stk., kuttet ved -3 m) Sement /grout i legger Bunnramme (inkl. 5 brønnhoder) Lederør/konduktor Totalvekt

19 Figur 2-2. Hod plattformen på feltet i Nordsjøen Rørledninger Hod har to stigerør installert; en for eksport og en for import av gass til gassløft. Rørledningen for eksport av hydrokarboner til Valhall PH (produksjons- og boligplattform) fra Hod er grøftet/nedgravd (på Valhall ble denne omlagt fra PCP til PH i forbindelse med Valhall Redevelopment prosjektet i ). Denne har en indre diameter på 12" og er sammensatt av enheter på knapt 12 meter hver. Overdekningen er minimum 0,5 m. Tilsvarende er den 4" fleksible importrørledningen for gassløft fra Valhall WP (vanninjeksjonsplattformen) til Hod grøftet/nedgravd. Sistnevnte ble installert i år Den ble installert i fem deler (spoler). Madrasser er lagt over krysningspunkt med henholdsvis 12" røret og en fiberoptisk kabel. Omfanget av avslutningsplanen favner til tilkoblingspunktene på Valhall. Fakta for stigerør/rørledninger er vist i Tabell

20 Tabell 2-2. Egenskaper for stigerør/rørledninger ved Hod-plattformen. Stigerør / rørledning Lengde (km) Vekt rørledning (tonn) Vektmatter (tonn) Totalvekt (tonn) Eksportrørledning til 13, Valhall PH Gassinjeksjonsledning fra 13, Valhall WP (fleksibel) Totalvekt rørledninger Forberedelse til nedstengning Kartlegging av miljøfarlige stoffer på installasjonen Høsten 2013 ble det utført en kartlegging av materialer og stoffer på Hod-plattformen (DNV GL, 2014). Siden plattformen fremdeles har operative systemer, var undersøkelsen avgrenset til undersøkelser av tilgjengelige områder og utstyr, uten å kunne åpne/ødelegge slike. Kvantitativt har resultatene således en betydelig usikkerhet, mens for områder undersøkt vil resultatene kvalitativt være representative. Følgende viktige resultater er presentert: Ingen funn av asbest Ingen funn av PCB Ingen radioaktivitet avdekket, men dette må undersøkes nærmere når tilgangen til produksjonsutstyr/brønner muliggjøres Olje av ulike type (hydraulikkolje, girolje, motorolje, diesel) og kvantum er identifisert og rapportert. Disse vil i stor grad fjernes som en del av forberedelsene til fjerning av overbygningen. En del kjemikalier finnes, hvorav en del i tanker og ellers i mindre kanner og beholdere. Løse enheter vil ivaretas ved forberedelse til fjerning, mens tanker vil rengjøres etter at brønnene er plugget. Brannslukningsmidler av ulike typer, inkludert AFFF. Er enkelt fjernbare og vil ivaretas ved forberedelse til fjerning. Lysrør inneholder mindre mengder kvikksølv. Må ivaretas og avhendes etter ilandføring. Batterier er blybasert. Må ivaretas og avhendes etter ilandføring. Maling er analysert for tungmetaller, PCB og stoffer som kan danne isocyanater ved oppvarming. Lave konsentrasjoner av tungmetaller ble avdekket. Kun spor av PCB og stoffer som kan danne isocyanater ble avdekket. Strukturvann lot seg ikke prøveta, men antas å inneholde biosid og korrosjonshemmer. Totalt sett er det således ikke avdekket vesentlig typer og mengder av miljøskadelige stoffer, og langt mindre sammenlignet med eldre innretninger som tidligere er undersøkt og fjernet fra sokkelen Undervanns forundersøkelse Det vil bli gjennomført en subsea inspeksjon av alle fasilitetene som hører med til Hod. Formålet er å inspisere stålunderstell, stigerørforbindelser, lederør, lederørsramme, rørledninger, etc. for eventuelle 11

21 skader, samt å identifisere skrot på havbunnen innenfor sikkerhetssonen (500 m) rundt installasjonen. Alt skrot som identifiseres rundt installasjonen vil bli beskrevet og posisjonen loggført. Under inspeksjon av rørledningene vil status med hensyn til overdekking/nedgraving bli registrert Rengjøring av overbygning og rørledninger Alle relevante systemer på overbygningen vil bli rengjort i henhold til etablerte prosedyrer før endelig sluttdisponering, og inkluderer systemer som inneholder hydrokarboner og kjemikalier (gjennomspyling). Stoffer som kan være helse- og miljøskadelige vil også fjernes fra overbygningen for å sikre sikkerhetsmessig og miljømessig akseptable forhold i forbindelse med aktiviteter knyttet til avviklingen. Rengjøringen utføres i utgangspunktet med vann, dersom definert renhet ikke oppnås vurderes andre alternative rengjøringsmetoder slik som bruk av varm damp og eventuelt kjemikalier. Generelt rengjøres det til et nivå der gassnivået tilfredsstiller arbeidsmiljøkrav. Nedstenging av hjelpeog sikkerhetssystemer gjennomføres og rester av hydrokarboner og slukkemidler fjernes. Produksjonsrørledningen ble rengjort i forbindelse med produksjonsnedstengningen på feltet og er fylt med nitrogen. Gassløftrørledningen er fylt med gass under 7 bar trykk. Denne vil rengjøres som en del av endelig nedstengning på feltet Nedstenging av produksjon og plugging av brønner Produksjonen fra Hod-plattformen opphørte i mars Siden Hod-reservoaret også blir produsert via noen Valhall-brønner foregår det allikevel en produksjon fra feltet selv etter nedstengingen av Hod-plattformen, men nå kun via Valhall. Arbeidet med permanent plugging av brønner på Hod vil utføres ved hjelp av en oppjekkbar borerigg. Første kampanje planlegges til 2016 og andre kampanje i 2019, hver kampanje med varighet på om lag et år. 2.4 Alternative avviklingsløsninger for Hod-innretningene Brønnhodeplattform Rammebetingelsene, som gitt i internasjonale konvensjoner og retningslinjer (jf. kapittel 1.2.2), medfører at Hod-innretningen må fjernes i sin helhet etter bruk. I henhold til petroleumslovens bestemmelser skal det vurderes muligheter for videre bruk og eventuelt alternativ gjenbruk. Det er forsøkt å finne gjenbruksmuligheter for Hod-innretningen, og spesielt i forbindelse med videreutvikling av Hod-feltet, men dette er ikke funnet hensiktsmessig. Innretningen ble opprinnelig bygget for en levetid på 15 år. Eventuell gjenbruk ville således krevd betydelig oppgradering, ikke funnet å være økonomisk tilrådelig. Eksakt metode for fjerning av innretningen, og valg av kontraktør, vil avklares på et senere tidspunkt etter en anbudskonkurranse. Beskrivelsen av metode for forberedende arbeider, fjerning osv. er derfor kun indikativ, og andre metoder kan bli benyttet dersom slike finnes å være fordelaktige i henhold til vurderingskriteriene i anbudsprosessen. Som den del av disponeringsdelen av avslutningsplanen vil det redegjøres for mulige alternative fjerningsmetoder, med fokus på konvensjonell fjerning med tungløftfartøy. 12

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning Februar 2015 FORORD Valhallfeltet består i dag av seks separate stålplattformer som er bundet sammen med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer. Valhallfeltet har vært i produksjon

Detaljer

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning Tommeliten Unit Utvikling av Tommeliten Alpha Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2015 Forord Rettighetshaverne i Tommeliten Unit har startet planarbeidet for en utbygging av feltet. Første

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

Konsekvensutredning for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna

Konsekvensutredning for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna Konsekvensutredning for utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamnaa September 2012 1 Forord Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til petroleumslovens bestemmelser for PUD/PAD på norsk

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

Gasstransport fra Edvard Griegplattformen. Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia

Gasstransport fra Edvard Griegplattformen. Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia Gasstransport fra Edvard Griegplattformen i PL 338 Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia Forslag til program for konsekvensutredning for gassrørledning fra

Detaljer

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning PL025 Utvikling av Gudrun og Sigrun Forslag til program for konsekvensutredning Oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...5 2 INNLEDNING...6 2.1 Formål med forslag til program for konsekvensutredning...

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning PL435 Zidane Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Innhold Sammendrag 1 1 Innledning 4 1.1 Formålet med konsekvensutredningen 5 1.2 Lovverkets krav til konsekvensutredning 5 1.2.1 Krav i internasjonalt

Detaljer

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E Utvikling av Dagny og Eirin Del 2 Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2012 Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2

Detaljer

Utsirahøyden gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia (UHGP)

Utsirahøyden gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia (UHGP) Utsirahøyden gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia (UHGP) UHGP (16" ~94km) Plan for anlegg og drift Del 2 Konsekvensutredning PM402-DD-020-001 Oktober 2013 FORORD Denne konsekvensutredningen

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING. Desember 1998. HK GT 980343 b

PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING. Desember 1998. HK GT 980343 b PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING Desember 1998 HK GT 98343 b Konsekvensutredning KVITEBJØRN Desember 1998 ,QQKROGVIRUWHJQHOVH 6DPPHQGUDJ...,QQOHGQLQJ... 1 1.1 Kvitebjørnutbyggingen... 1 1.2 Lovverkets

Detaljer

Yme avslutningsplan. Konsekvensutredning. YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I GT 200080-1

Yme avslutningsplan. Konsekvensutredning. YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I GT 200080-1 Yme avslutningsplan YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I zll GT 200080-1 Program for konsekvensutredning Yme AVSLUTNINGSPLAN Mai 2000 Innholdsfortegnelse ls am m en d rag... side6 1. I B akgrunn... I... side6

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser Endelig program Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Program for utredning av konsekvenser Felles generell del 1 for de fire sektorvise utredningsprogrammene Innledning Beskrivelse av utredningsområdet

Detaljer

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk

Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk Strålevern Rapport 2003:6 Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Reistad

Detaljer

SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 2 PROSJEKTBESKRIVELSE...15

SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 2 PROSJEKTBESKRIVELSE...15 INNHOLD SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 1.1 BAKGRUNN... 11 1.2 FORMÅL... 12 1.3 PRESENTASJON AV TILTAKSHAVER... 12 1.4 LOVVERKET OG TILLATELSER... 12 1.5 NØDVENDIGE TILLATELSER OG VIDERE SAKSBEHANDLING...

Detaljer

Hydro Aluminium Karmøy

Hydro Aluminium Karmøy RAPPORT Hydro Aluminium Karmøy OPPDRAGSGIVER Norsk Hydro ASA EMNE DATO: 10. OKTOBER 2014 DOKUMENTKODE: 125739-PLAN-RAP-01_KU Forside: Hydro Karmøy med planlagt elektrolysehall (illustrasjon: Hydro) Bilder

Detaljer

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks:

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks: Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Oppsummering av arbeid og tiltak ved U-864 frem til 2007... 4 2.2 Anbefaling fra Kystverket i 2006 om miljøtiltak for U-864... 7 3 Oppdrag fra Fiskeri- og

Detaljer

Kommunal- og moderniseringdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Postboks 1502, 6025 Ålesund Folkets Hus, Løkkevn. 22, 4008 Stavanger

Kommunal- og moderniseringdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Postboks 1502, 6025 Ålesund Folkets Hus, Løkkevn. 22, 4008 Stavanger Vedlegg - Adresseliste høringsinstanser Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Fagforbundet Industri Energi

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3:6 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på internett:

Detaljer