AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET. OVERSENDELSE AV KONSEKVENSUTREDNING FOR HØRING.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET. OVERSENDELSE AV KONSEKVENSUTREDNING FOR HØRING."

Transkript

1 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Att.: Gunnar Hognestad Direct Tel.: Direct Fax: Date: Feb-14 AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET. OVERSENDELSE AV KONSEKVENSUTREDNING FOR HØRING. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 033 har startet en planprosess for avvikling og disponering av innretninger på Hod-feltet, da det ikke er funnet mulig å anvende disse ved eventuell videreutvikling av feltet. Rettighetshaverne i lisensen er BP Norge AS (BP) og Hess Norge AS, med BP som operatør. Feltet er bygget ut med en enkel normalt ubemannet brønnhodeplattform, med produksjonsstrøm i rør til Valhall for prosessering. I tillegg finnes en rørledning for gassløft. Begge rørledningene er nedgravd. Produksjonen startet i 1990 og har i de senere år vært avtagende, og er ikke kommet i gang igjen etter en stans i mars En plan for avvikling og disponering av nåværende innretning og tilhørende infrastruktur planlegges levert våren 2014 for myndighetenes godkjennelse. Som en integrert del av denne planen er det gjennomført en konsekvensutredning i henhold til fastsatt program for konsekvensutredning. Programforslaget var på høring i perioden juni-oktober Det anbefales at brønnhodeplattformen tas til land for demontering, mens de to rørledningene anbefales etterlatt nedgravd. Eventuelle kommentarer til konsekvensutredningen bes sendt til BP Norge AS med kopi til Olje- og energidepartementet: BP Norge AS Postboks Stavanger Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Etter avtale med Olje- og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker, med høringsfrist en finnes også tilgjengelig på Ved eventuelle spørsmål kontakt Dag Løfsgaard (prosjektleder), eller Olav Fjellså (direktør kommunikasjon og samfunnskontakt) Telefon sentralbord: BP Norge AS Enterprise No.: BP-gården, Godesetdalen 8 P.O. Box 197 N-4065 Stavanger Norway Switchboard tel: Switchboard fax:

2 Med hilsen For BP Norge AS Dag Løfsgaard Late Life Operations Manager Vedlegg: Vedlegg 1. Høringsliste Vedlegg 2. cc: Olje- og energidepartementet Side 2 av 2

3 Avvikling og disponering av innretninger på Hod-feltet 13. februar 2014

4 FORORD Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til fastsatt utredningsprogram, jf. petroleumslovens bestemmelser for avvikling og disponering av innretninger på norsk sokkel, og omhandler feltinnretning og tilhørende infrastruktur på Hodfeltet i Nordsjøen. Feltet er bygget ut med en enkel normalt ubemannet brønnhodeplattform, med produksjonsstrøm i rør til Valhall for prosessering. I tillegg finnes en rørledning for gassløft. Begge rørledningene er nedgravd. Produksjonen startet i 1990, avtok gradvis de senere år og ble avsluttet i 2012 (noe produksjon pågår fremdeles via brønner direkte til Valhall). Feltet eies av utvinningstillatelse 033 ved lisenshaverne BP Norge AS (operatør) og Hess Norge AS. Operatøren BP Norge AS er ansvarlig for utarbeidelse av avslutningsplan inkludert foreliggende konsekvensutredning. DNV GL og Asplan Viak har bistått i konsekvensutredningsarbeidet. Tekniske mulighetsstudier er gjennomført av Reverse Engineering Services Ltd. Foreliggende konsekvensutredning legges herved frem for offentlig høring. Eventuelle kommentarer anmodes sendt til BP Norge AS med kopi til Olje- og energidepartementet. I forståelse med Olje- og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker. Forus, 13. februar 2014 i

5 Innholdsfortegnelse Forord... i Forkortelser... v Sammendrag Innledning Bakgrunnen for konsekvensutredningen Lovverk, prosess og saksbehandling Internasjonalt rammeverk Krav i norsk lovverk KU-prosessen og saksbehandling Tidsplan for konsekvensutredningen Plan for avvikling og disponering Rettighetshavere Beskrivelse av felt og innretninger Plattformen Rørledninger Forberedelse til nedstengning Kartlegging av miljøfarlige stoffer på installasjonen Undervanns forundersøkelse Rengjøring av overbygning og rørledninger Nedstenging av produksjon og plugging av brønner Alternative avviklingsløsninger for Hod-innretningene Brønnhodeplattform Rørledninger Demontering og sluttdisponering Tidsplan og kostnader for avviklingsarbeidet Nødvendige søknader og tillatelser HMS-forhold Sammenfatning av høringsuttalelser til programforslaget Metoder for utredningsarbeidet Metode for konsekvensutredning Erfaringer fra gjennomførte avviklingsprosjekter Tematisk gjennomgang av forutsetninger og tilnærming Utslipp til luft og energi Planlagte utslipp til sjø eller grunn Fysiske konsekvenser på habitater ii

6 4.3.4 Estetiske / nærmiljøvirkninger Avfallsstyring og ressursbruk Forsøpling Uplanlagte utslipp til sjø Konsekvenser for fiskeri Statusbeskrivelse av naturressurser og miljøtilstand i området Oseanografi og meteorologi Naturressurser og miljøforhold Bunnforhold og bunndyrsamfunn Plankton Fisk Sjøfugl Marine pattedyr Vernede områder og spesielt verdifulle områder Kulturminner Næringsvirksomhet i området Fiskeaktivitet i området Skipstrafikk Miljømessige konsekvenser ved disponering av hod installasjonen og rørledninger Plugging og etterlatelse av brønner Hod installasjonen Utslipp til luft Energivurderinger Planlagte utslipp til sjø eller grunn Fysiske konsekvenser på habitater Estetiske/nærmiljøvirkninger Avfallsstyring og ressursbruk Forsøpling Uplanlagte utslipp til sjø Konsekvenser for fiskeri Oppsummering av konsekvenser Rørledninger Energivurderinger Utslipp til luft Planlagte utslipp til sjø eller grunn Fysiske konsekvenser på habitater iii

7 6.3.5 Estetiske /nærmiljøvirkninger Avfallsstyring og ressursbruk Forsøpling Uplanlagte utslipp til sjø Konsekvenser for fiskeri Oppsummering av konsekvenser Samfunnsmessige konsekvenser Kostnader Norske andeler Ringvirkningsberegninger med PANDA-modellen Regionale virkninger på land Skrot på havbunnen Miljømessige konsekvenser Konsekvenser for fiskeri Sammenstilling av konsekvenser Plan for oppfølging og overvåking Forhold for videre oppfølging og forbedring Plan for oppfølging og miljøovervåking Referanser iv

8 FORKORTELSER Forkortelse AFFF ASD BAT BP CO 2 DNV GL DP EPA-PAH ESD EU EØS FN GJ HI HMS IMO IOP KU LLO LSA MAROPL MD NORM NOROG NO X NVE NØS OED OLF Beskrivelse Aqueous Film Forming Foam Arbeids- og sosialdepartementet Beste miljøløsning (Best Available Technique) BP Norge AS Karbondioksid Det Norske Veritas Germanische Lloyds Dynamisk posisjonering US Environmental Protection Agency short list of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (16 PAHs) Emergency shutdown valve Den europeiske union Europeisk økonomisk samarbeid De forente nasjoner Gigajoule Havforskningsinstituttet Helse, miljø og sikkerhet International Maritime Organization (FNs maritime organisasjon) Institute of Petroleum i London Late Life Operations Low Specific Activity Scale (tilsvarer NORM) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships Miljøverndepartementet Naturlig forekommende radioaktivt materiale (Naturally Occuring Radioactive Material) Norsk olje og gass Nitrogenoksider Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk økonomisk sone Olje- og energidepartementet Oljeindustriens landsforening (nå Norsk olje og gass) v

9 OSPAR P&A PAD PAH PCB PCP PH PL Ptil PUD RKU ROV SO X SVO THC TOM UNCLOS WP Oslo-Paris konvensjonen for beskyttelse av havmiljø i det Nordøstlige Atlanterhavet Plugging av brønner (Plug and abandon) Plan for anlegg og drift Polysykliske aromatiske hydrokarboner Polyklorerte bifenyler Produksjonsplattform (Valhall) Produksjons- og boligplattform (Valhall) Produksjonslisens Petroleumstilsynet Plan for utbygging og drift Regional konsekvensutredning Fjernstyrt undervannsfarkost (remotely operated vehicle) Svoveloksider Spesielt Verdifullt Område Totalt hydrokarbonnivå (olje) Totalt organisk materiale FNs havrettstraktat (United Nations Convention on Law of the Seas) Brønnhodeplattform (Valhall wellhead platform) vi

10 SAMMENDRAG Hod-feltet ble bygget ut og kom i produksjon i Produksjonen har vært avtagende de senere år, og produksjonen kom ikke i gang etter en driftsstans i mars Lisenshaverne, ved operatøren BP, har vurdert videreutvikling av Hod-feltet hvor bruk av dagens innretning og infrastruktur er undersøkt. Dette er ikke funnet å være en økonomisk løsning. Feltinnretningene anbefales derfor for avvikling i henhold til nasjonalt og internasjonalt lovverk, hvor brønnhodeplattformen anbefales tatt til land for demontering og materialhåndtering. De to rørledningene er nedgravd og naturlig overdekket med ca. 0,5 m sand. Det anbefales at disse etterlates nedgravd, og at rørendene graves ned og dekkes over i henhold til industripraksis. Det er utredet et alternativ med fjerning av rørledningene, men dette er ikke funnet å være en mer gunstig løsning enn etterlatelse nedgravd. Før avviklingsarbeidet kan igangsettes må feltets brønner plugges permanent. Dette arbeidet planlegges gjennomført i to kampanjer mellom 2016 og Deretter må innretningen stenges ned, rengjøres og klargjøres for fjerning. Det kan være aktuelt å samordne fjerningsaktiviteter med andre feltinnretninger, for eksempel fra Valhall. Første mulige fjerningstidspunkt for Hod-innretningen er 2022, sannsynligvis noe senere. Etter endt fjerning vil havbunnen undersøkes for skrot, som vil bli fjernet. Foreliggende konsekvensutredning er gjennomført i henhold til fastsatt utredningsprogram. Det er belyst mulige negative og positive konsekvenser på miljø og samfunn for anbefalt disponeringsløsning, samt et alternativ med fjerning av rørledningene. Det er isolert sett ikke identifisert konsekvenser med potensial for betydelige negative konsekvenser, ei heller for prosjektet totalt sett. De negative konsekvensene som er identifisert er i stor grad mulige å kontrollere og styre ved god planlegging og gjennomføring. Rapporten gir en oppsummering av mulige tiltak for å dempe negative virkninger, en plan for oppfølging av konsekvensutredningen, samt miljøovervåking. De viktigste konsekvensene av anbefalt disponeringsløsning (anleggsfase og sluttdisponering) er: Energibruk og tilhørende utslipp til luft for prosjektet er begrensede og totalt kategorisert som «liten negativ» konsekvens i henhold til gjeldende industriretningslinjer. Prosjektets negative miljøkonsekvenser vil være beskjedne, hvor det største potensialet er vurdert knyttet til mulig estetisk sjenanse ved demontering og materialhåndtering på land. Omfanget av negative konsekvenser vil avhenge noe av lokalitet, samt planlegging og gjennomføring av arbeidet. Til havs kan det forekomme begrensede fysiske konsekvenser på havbunnen ved fjerning av stålunderstellet, men svært lokalt og avgrenset til allerede påvirket område. Utslipp til sjø, av strukturvann og annet, har et begrenset konsekvenspotensial. Oppsamling, kontroll og overvåking av væskestrømmer ved demontering på land skal motvirke eventuelle negative miljøkonsekvenser i tilliggende resipient. Positive miljøkonsekvenser vil være relatert til fjerning av skrot (eliminerer forsøplingspotensial) samt materialgjenvinning. Stål og andre metaller, som utgjør det meste av innretningens materialer, vil gjenvinnes. Kun mindre mengder avfall vil gå til deponi. Farlig avfall vil ivaretas og behandles/destrueres/deponeres i henhold til beste industripraksis, og negative miljøvirkninger forventes ikke. Samfunnsmessig er prosjektet vurdert å ville medføre en liten positiv konsekvens i form av sysselsettingsvirkninger, i hovedsak knyttet til forretningsmessig tjenesteyting (ingeniørtjenester), transport og verkstedindustri på nasjonalt nivå totalt anslått til ca

11 årsverk. Lokalt ved hoggeanlegget kan prosjektet bidra til å opprettholde en kontinuerlig drift, og bidraget til lokale ringvirkninger kan være viktig. For fisket vil prosjektet fjerne dagens hindringer på feltet og vil samtidig, gjennom nedgraving og overdekking av rørledningsendene, kun medføre en minimal risiko knyttet til fremtidige problemer med etterlatte nedgravde rørledninger. 2

12 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunnen for konsekvensutredningen På vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelse PL033 legger BP Norge AS (heretter referert til som BP Norge), som operatør av lisensen, frem en konsekvensutredning for avvikling og disponering av innretninger på Hod-feltet. en er utarbeidet i henhold til norsk lovverk og i tråd med fastsatt program for konsekvensutredning ( ) og er innholdsmessig basert på Norsk Olje og Gass (tidligere OLF) Håndbok i konsekvensutredning ved offshore avvikling fra Hod er en ubemannet brønnhodeplattform lokalisert i den sørvestre delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 km sør for Valhall-feltet. Det ble boret totalt åtte brønner fra plattformen, og da produksjonen startet i 1990 var brønnhodeplattformen Norges første ubemannede plattform. Olje, vann og gass ble transportert i en felles rørledning til vertsplattformen Valhall for videre prosessering. Hod produserte på slutten omkring 2000 fat olje per dag og produksjonen tok slutt i løpet av mars Det er fremdeles betydelige reserver i Hod-reservoarene, og rettighetshaverne vurderer muligheter for videre utvikling av disse. Eksisterende innretning er fremdeles en del av evalueringen i forbindelse med vurderingen av Hod Re-Development. Da det likevel er usikkert om plattformen med tilhørende infrastruktur vil kunne inngå i fremtidige planer, er det nå igangsatt en konsekvensutredningsprosess for avvikling og sluttdisponering. Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at norske myndigheter på riktig grunnlag kan fatte vedtak om endelig disponering. KU-prosessen skal sikre at forhold knyttet til miljø, samfunn og naturressurser blir inkludert i planarbeidet på lik linje med tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige forhold, og arbeidet skal tilrettelegge for en åpen og medvirkende prosess der ulike aktører kan uttrykke sin mening samt påvirke utformingen av prosjektet. en skal gi en beskrivelse av vurderte og anbefalt disponeringsalternativ for Hodfeltet. Hensikten er å vurdere mulige positive og negative virkninger på miljø, naturressurser og samfunn som følge av avviklingen, samt forebyggende og avbøtende tiltak. 1.2 Lovverk, prosess og saksbehandling Internasjonalt rammeverk FNs havrettstraktat (UNCLOS) gir rammebetingelser for fjerning av overflødige innretninger etter endt bruk. Basert på denne har IMO (International Maritime Organization) utarbeidet retningslinjer 1 (IMO, 1989) for å sikre fri ferdsel til sjøs. Retningslinjene er ikke bindende, men gir anbefalinger vedrørende avvikling av utrangerte offshoreinnretninger. Generelt kreves fjerning av faste innretninger i områder med vanndyp mindre enn 75 m, og minimum 55m overseilingsdyp over etterlatte innretninger i dypere områder. For det nordøstlige Atlanterhavet, inkludert Nordsjøen, har OSPAR 2 etablert spesifikke kriterier knyttet til disponering av overflødige offshore innretninger. OSPAR beslutning 98/3 (OSPAR, 1998) gir et generelt forbud mot dumping eller etterlatelse av utrangerte offshore innretninger som ikke har noen videre funksjon. OSPAR beslutningen åpner for unntak dersom nasjonale myndigheter viser at et Guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone (IMO Resolution A.672 (16)) 2 OSPAR (Oslo Paris) konvensjonen for beskyttelse av havmiljø i det Nordøstlige Atlanterhavet 3

13 unntak kan begrunnes utfra tekniske, sikkerhetsmessige eller miljømessige forhold. Unntaksbestemmelsene er eksempelvis relatert til vekt av stålunderstell samt til betonginnretninger. For stålunderstell kreves full fjerning dersom dette har en vekt under tonn. Overbygning skal fjernes i sin helhet. Stålunderstellet på Hod-plattformen er 1200 tonn, og dette kreves derfor fjernet i henhold til OSPAR 98/3. Stortinget tiltrådte beslutningen gjennom St.prp. nr. 8 ( ). I henhold til internasjonalt rammeverk kreves derfor full fjerning av Hod-innretningen så fremt denne ikke skal gjenbrukes på stedet. I den grad eksport av innretningen for opphogging utenlands blir aktuelt, finnes avtaler gjennom EØSavtalen som regulerer avfallseksport. Dette vil redegjøres nærmere for i KU Krav i norsk lovverk «Avvikling av offshore innretninger» er underlagt bestemmelsene i Petroleumsloven, jfr. lovens kapittel 5 (jf. rammeforskriften 30). Rettighetshaverne er ansvarlige for å utarbeide en plan for avslutning og disponering av feltets innretninger i god tid (2-5 år) før forventet endelig opphør av produksjon på feltet/bruk av innretninger eller utløp av lisensperioden. Lovens forskrifter stiller krav til innholdet i avviklingsplanen og skal bestå av to deler; en disponeringsdel og en KU. Kravet om en KU er nedfelt i Petroleumslovens bestemmelser, jfr. 5-1, med tilhørende Forskrift av 27. juni 1997 nr. 653, 45. Igangsatt KU-prosess omhandler avhending av Hod-plattformen med tilhørende infrastruktur. Eventuelle nye planer for videreutvikling av Hod vil være gjenstand for en separat KU-prosess. Nasjonale krav til fjerning av offshore innretninger følger anbefalingene gitt gjennom internasjonale avtaler (se under). Avhending og sluttdisponering av rørledninger er ikke omfattet av internasjonale avtaler eller konvensjoner. Nasjonale rammebetingelser på området er her gitt gjennom St meld 47 ( ) Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel og representerer en sak-til-sak vurdering der særlig hensynet til fiskeriinteressene vektlegges ved sluttdisponering. Implisitt i denne vurderingen ligger at rørledningene er rengjort og ikke vil utgjøre noen fare for forurensning av miljøet. Generelt gjelder at nedgravde rørledninger kan etterlates, mens eksponerte rørledninger er gjenstand for nærmere vurderinger KU-prosessen og saksbehandling sprosessen starter med at rettighetshaverne utarbeider et forslag til program for konsekvensutredning. Olje- og energidepartementet (OED) fastsetter utredningsprogrammet basert på det fremlagte forslaget, høringsuttalelser og eventuelle kommentarer til disse fra operatør. De mottatte høringsuttalelsene til programforslaget for Hod, samt behandlingen av disse, er gitt i kapittel 3. Rettighetshaver gjennomfører konsekvensutredningsarbeidet i henhold til fastsatt utredningsprogram. en sendes på høring til myndigheter og interesseorganisasjoner, samtidig som det kunngjøres i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på høring. en, og så langt som mulig relevant bakgrunnsinformasjon, gjøres tilgjengelig på internett. Fristen for høring skal ikke være kortere enn seks uker, og vil for avvikling og disponering av Hod-feltet være satt til 12 uker. Uttalelser til konsekvensutredningen som kommer inn under høringsperioden sendes til rettighetshaver som videresender disse til OED. Departementet vil, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger skal forelegges berørte myndigheter og dem som har avgitt uttalelse til konsekvensutredningen før det fattes vedtak i saken. OED presenterer saksdokumentene for Regjering eller Storting for beslutning. Myndighetsprosessen for KU av offshore avvikling av Hod-feltet er skissert i Figur

14 Figur 1-1. Skjematisk fremstilling av utredningsprosessen og saksbehandlingen for avvikling av offshore innretninger. ASD: Arbeids- og sosialdepartementet, OED: Olje- og energidepartementet. 5

15 1.3 Tidsplan for konsekvensutredningen Tidsplanen for KU-prosessen frem mot godkjenning av avslutningsplanen er angitt i Tabell 1-1. Tabell 1-1. Tidsplan for KU-prosessen. Aktivitet Tidsplan (tentativ) Høring av programforslaget 12. juni 2. oktober.2013 Fastsettelse av utredningsprogram 13. januar 2014 Oktober 2013 februar 2014 Høring av konsekvensutredning Februar mai 2014 Levering av avslutningsplan Juni 2014 Godkjenning avslutningsplan Høsten

16 2 PLAN FOR AVVIKLING OG DISPONERING 2.1 Rettighetshavere Utvinningstillatelsen 033 ble utdelt i 1969 og Hod-feltet ble påvist i I 1978 ble utvinningstillatelsen forlenget til 30. mai Nåværende rettighetshavere er Hess Norge AS og BP Norge AS, med henholdsvis 64,05 og 35,95 % eierandeler. BP Norge er operatørselskap. 2.2 Beskrivelse av felt og innretninger Hod er et oljefelt i blokk 2/11 i den sørvestre delen av norsk sektor i Nordsjøen. Feltet ligger omtrent 290 km fra kysten av Norge og i nær beliggenhet til grensen til Danmark. Vanndybden er 72 m. Plassering i forhold til andre felt sør i norsk del av Nordsjøen er angitt i Figur

17 Figur 2-1: Lokalisering av Hod-feltet i forhold til andre norske felt i sørlige del av norsk sektor i Nordsjøen. Hod er en ubemannet brønnhodeplattform som fjernstyres fra Valhall som ligger 13 km unna, via radiosignaler. Produksjonen av olje og gass startet i 1990, og totalt 8 brønner er boret fra plattformen. Olje, vann og gass har vært transportert i en 12" rørledning til vertsplattformen Valhall for videre prosessering. En 4" rørledning går fra Valhall til Hod for gassløft. 8

18 Produksjonen avtok gradvis og ble ikke igangsatt igjen etter driftsstans i mars En begrenset produksjon fra reservoaret pågår fremdeles direkte via brønner fra Valhall. Lisenshaverne vurderer muligheter for ny produksjon fra Hod Plattformen Innretningens stålunderstell har fire stållegger og er 82 m høy (Figur 2-2). Fire pæler holder innretningen fast i havbunnen. Det meste av pælene vil ikke kunne fjernes og vil forbli i havbunnen etter sluttdisponering, i henhold til vanlig praksis. Pælene kuttes normalt 1-3 m ned i havbunnen. Innretningen er vanligvis ubemannet og har et enkelt to etasjes overbygning da prosessering skjer på Valhall. Arealet av overbygningen er ca m. Her finnes et oppholdsrom med radio og spisemuligheter, en kran, et helikopterdekk og utstyr relatert til brønnhoder og prosess. Av hjelpeutstyr inngår videre generatorer, nødgenerator, elektrisk utstyr og det finnes et mindre verksted. Installasjonens prosessutstyr er enkelt siden behandlingen av hydrokarbonene skjer på vertsplattformen Valhall. Følgende utstyr finnes på Hod plattformen: Produksjonsmanifold og bypass-manifold Separator for brønntesting Utstyr for måling av olje- og gass-strøm fra separator Pig launcher (utstyr for rensing og innvendig inspeksjon av rør) Gassløft manifold Stigerør, nødstopp(esd)-ventiler og rør Alt prosessutstyret er lokalisert på underdekket eller under dette, unntatt toppen av pig launcher som strekker seg opp over hoveddekket. Estimerte vekter for løfteoperasjonene ved avviklingen av installasjonen er vist i Tabell 2-1. Tabell 2-1. Estimert vekt av Hod plattformens komponenter. Estimert vekt (tonn) Komponent Basevekt Marin begroing Totalvekt Mellomstykkerør (4 stk., spool pieces) Helikopterdekk Overbygning Stålunderstell Pæler (4 stk., kuttet ved -3 m) Sement /grout i legger Bunnramme (inkl. 5 brønnhoder) Lederør/konduktor Totalvekt

19 Figur 2-2. Hod plattformen på feltet i Nordsjøen Rørledninger Hod har to stigerør installert; en for eksport og en for import av gass til gassløft. Rørledningen for eksport av hydrokarboner til Valhall PH (produksjons- og boligplattform) fra Hod er grøftet/nedgravd (på Valhall ble denne omlagt fra PCP til PH i forbindelse med Valhall Redevelopment prosjektet i ). Denne har en indre diameter på 12" og er sammensatt av enheter på knapt 12 meter hver. Overdekningen er minimum 0,5 m. Tilsvarende er den 4" fleksible importrørledningen for gassløft fra Valhall WP (vanninjeksjonsplattformen) til Hod grøftet/nedgravd. Sistnevnte ble installert i år Den ble installert i fem deler (spoler). Madrasser er lagt over krysningspunkt med henholdsvis 12" røret og en fiberoptisk kabel. Omfanget av avslutningsplanen favner til tilkoblingspunktene på Valhall. Fakta for stigerør/rørledninger er vist i Tabell

20 Tabell 2-2. Egenskaper for stigerør/rørledninger ved Hod-plattformen. Stigerør / rørledning Lengde (km) Vekt rørledning (tonn) Vektmatter (tonn) Totalvekt (tonn) Eksportrørledning til 13, Valhall PH Gassinjeksjonsledning fra 13, Valhall WP (fleksibel) Totalvekt rørledninger Forberedelse til nedstengning Kartlegging av miljøfarlige stoffer på installasjonen Høsten 2013 ble det utført en kartlegging av materialer og stoffer på Hod-plattformen (DNV GL, 2014). Siden plattformen fremdeles har operative systemer, var undersøkelsen avgrenset til undersøkelser av tilgjengelige områder og utstyr, uten å kunne åpne/ødelegge slike. Kvantitativt har resultatene således en betydelig usikkerhet, mens for områder undersøkt vil resultatene kvalitativt være representative. Følgende viktige resultater er presentert: Ingen funn av asbest Ingen funn av PCB Ingen radioaktivitet avdekket, men dette må undersøkes nærmere når tilgangen til produksjonsutstyr/brønner muliggjøres Olje av ulike type (hydraulikkolje, girolje, motorolje, diesel) og kvantum er identifisert og rapportert. Disse vil i stor grad fjernes som en del av forberedelsene til fjerning av overbygningen. En del kjemikalier finnes, hvorav en del i tanker og ellers i mindre kanner og beholdere. Løse enheter vil ivaretas ved forberedelse til fjerning, mens tanker vil rengjøres etter at brønnene er plugget. Brannslukningsmidler av ulike typer, inkludert AFFF. Er enkelt fjernbare og vil ivaretas ved forberedelse til fjerning. Lysrør inneholder mindre mengder kvikksølv. Må ivaretas og avhendes etter ilandføring. Batterier er blybasert. Må ivaretas og avhendes etter ilandføring. Maling er analysert for tungmetaller, PCB og stoffer som kan danne isocyanater ved oppvarming. Lave konsentrasjoner av tungmetaller ble avdekket. Kun spor av PCB og stoffer som kan danne isocyanater ble avdekket. Strukturvann lot seg ikke prøveta, men antas å inneholde biosid og korrosjonshemmer. Totalt sett er det således ikke avdekket vesentlig typer og mengder av miljøskadelige stoffer, og langt mindre sammenlignet med eldre innretninger som tidligere er undersøkt og fjernet fra sokkelen Undervanns forundersøkelse Det vil bli gjennomført en subsea inspeksjon av alle fasilitetene som hører med til Hod. Formålet er å inspisere stålunderstell, stigerørforbindelser, lederør, lederørsramme, rørledninger, etc. for eventuelle 11

21 skader, samt å identifisere skrot på havbunnen innenfor sikkerhetssonen (500 m) rundt installasjonen. Alt skrot som identifiseres rundt installasjonen vil bli beskrevet og posisjonen loggført. Under inspeksjon av rørledningene vil status med hensyn til overdekking/nedgraving bli registrert Rengjøring av overbygning og rørledninger Alle relevante systemer på overbygningen vil bli rengjort i henhold til etablerte prosedyrer før endelig sluttdisponering, og inkluderer systemer som inneholder hydrokarboner og kjemikalier (gjennomspyling). Stoffer som kan være helse- og miljøskadelige vil også fjernes fra overbygningen for å sikre sikkerhetsmessig og miljømessig akseptable forhold i forbindelse med aktiviteter knyttet til avviklingen. Rengjøringen utføres i utgangspunktet med vann, dersom definert renhet ikke oppnås vurderes andre alternative rengjøringsmetoder slik som bruk av varm damp og eventuelt kjemikalier. Generelt rengjøres det til et nivå der gassnivået tilfredsstiller arbeidsmiljøkrav. Nedstenging av hjelpeog sikkerhetssystemer gjennomføres og rester av hydrokarboner og slukkemidler fjernes. Produksjonsrørledningen ble rengjort i forbindelse med produksjonsnedstengningen på feltet og er fylt med nitrogen. Gassløftrørledningen er fylt med gass under 7 bar trykk. Denne vil rengjøres som en del av endelig nedstengning på feltet Nedstenging av produksjon og plugging av brønner Produksjonen fra Hod-plattformen opphørte i mars Siden Hod-reservoaret også blir produsert via noen Valhall-brønner foregår det allikevel en produksjon fra feltet selv etter nedstengingen av Hod-plattformen, men nå kun via Valhall. Arbeidet med permanent plugging av brønner på Hod vil utføres ved hjelp av en oppjekkbar borerigg. Første kampanje planlegges til 2016 og andre kampanje i 2019, hver kampanje med varighet på om lag et år. 2.4 Alternative avviklingsløsninger for Hod-innretningene Brønnhodeplattform Rammebetingelsene, som gitt i internasjonale konvensjoner og retningslinjer (jf. kapittel 1.2.2), medfører at Hod-innretningen må fjernes i sin helhet etter bruk. I henhold til petroleumslovens bestemmelser skal det vurderes muligheter for videre bruk og eventuelt alternativ gjenbruk. Det er forsøkt å finne gjenbruksmuligheter for Hod-innretningen, og spesielt i forbindelse med videreutvikling av Hod-feltet, men dette er ikke funnet hensiktsmessig. Innretningen ble opprinnelig bygget for en levetid på 15 år. Eventuell gjenbruk ville således krevd betydelig oppgradering, ikke funnet å være økonomisk tilrådelig. Eksakt metode for fjerning av innretningen, og valg av kontraktør, vil avklares på et senere tidspunkt etter en anbudskonkurranse. Beskrivelsen av metode for forberedende arbeider, fjerning osv. er derfor kun indikativ, og andre metoder kan bli benyttet dersom slike finnes å være fordelaktige i henhold til vurderingskriteriene i anbudsprosessen. Som den del av disponeringsdelen av avslutningsplanen vil det redegjøres for mulige alternative fjerningsmetoder, med fokus på konvensjonell fjerning med tungløftfartøy. 12

Avvikling av Valhall QP Konsekvensutredning

Avvikling av Valhall QP Konsekvensutredning Avvikling av Valhall QP Konsekvensutredning 16. november 2015 Avvikling av Valhall QP Konsekvensutredning Forord Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til fastsatt utredningsprogram,

Detaljer

Kommunal- og moderniseringdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Postboks 1502, 6025 Ålesund Folkets Hus, Løkkevn. 22, 4008 Stavanger

Kommunal- og moderniseringdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Postboks 1502, 6025 Ålesund Folkets Hus, Løkkevn. 22, 4008 Stavanger Vedlegg - Adresseliste høringsinstanser Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Fagforbundet Industri Energi

Detaljer

Vedlegg 1. Høringsliste

Vedlegg 1. Høringsliste Vedlegg 1. Høringsliste Navn Arbeids og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Direktoratet for Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Fiskebåtsredernes forbund

Detaljer

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Huldra-feltet

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Huldra-feltet Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Huldra-feltet Konsekvensutredning 13. april 2012 Forord Foreliggende konsekvensutredning er basert på fastsatt utredningsprogram utarbeidet

Detaljer

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning Februar 2015 FORORD Valhallfeltet består i dag av seks separate stålplattformer som er bundet sammen med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer. Valhallfeltet har vært i produksjon

Detaljer

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Volve-feltet

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Volve-feltet Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Volve-feltet Konsekvensutredning Mars 2013 Forord Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til petroleumslovens bestemmelser

Detaljer

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Huldra-feltet

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Huldra-feltet Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Huldra-feltet Forslag til program for konsekvensutredning 14. mars 2011 Forord Foreliggende forslag til program for konsekvensutredning (utredningsprogram,

Detaljer

Valhall en historie om å skynde seg langsomt av Finn Harald Sandberg

Valhall en historie om å skynde seg langsomt av Finn Harald Sandberg NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2015 Valhall en historie om å skynde seg langsomt av Finn Harald Sandberg Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre tester nettstedet Kulturminne Valhall i utstillingen ved Norsk Oljemuseum

Detaljer

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Miljødirektoratet

Detaljer

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Desember 1997 1 1 Bakgrunn for tilleggsutredningen Foreliggende forslag til utredningsprogram omhandler alternative

Detaljer

Avvikling og disponering av Ekofisk I Konsekvensutredning

Avvikling og disponering av Ekofisk I Konsekvensutredning Avvikling og disponering av Ekofisk I Konsekvensutredning SHELL AVVIKLING OG DISPONERING AV EKOFISK I KONSEKVENSUTREDNING Grafisk tilrettelegging og produksjon: Eirik Moe Grafisk Design / Yngve Knausgård

Detaljer

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter 1 av 13 Miljødirektoratet v/ Mihaela Ersvik Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter I henhold til Forurensningsforskriften

Detaljer

Gjenvinning av offshoreinstallasjoner

Gjenvinning av offshoreinstallasjoner Gjenvinning av offshoreinstallasjoner Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2011 på 7.4 MRD Resultat før skatt på 404 MNOK Notert på Oslo Børs

Detaljer

Erfaring med levetidsforlengelse på Valhall. OLF levetidsseminar 14. juni 2012 Graeme Dick

Erfaring med levetidsforlengelse på Valhall. OLF levetidsseminar 14. juni 2012 Graeme Dick Erfaring med levetidsforlengelse på Valhall OLF levetidsseminar 14. juni 2012 Graeme Dick Innhold Innledning Bakgrunnsinformasjon om Valhall Samtykkesøknader utarbeidet Utarbeidelse av søknadene Erfaringen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet

Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet 18.12.2015 1. Innledning Om ordningen med samtykke til oppstart og videreføring Myndighetene har behov for å følge

Detaljer

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX XX. KONSESJONSRUNDE UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET tildelt X X X X ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX 2 Ved kongelig resolusjon xx.xx.xxxx er bestemt: I medhold av lov 29. november

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

St.meld. nr. 47 (1999-2000)

St.meld. nr. 47 (1999-2000) St.meld. nr. 47 (1999-2000) Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 29. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Petroleumstilsynet Postboks 599 4003 Stavanger Deres ref. Vår ref. Vår dato 16/00477/301 13.5.2016 Saksbeh. Vibeke Brudevold Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning

Detaljer

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte?

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte? ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til

Detaljer

Vedlegg 1: sprogram Vedlegg 1: sprogram Fastsatt av Statens Forurensningstilsyn 28.08.2000 OPPSUMMERINGSNOTAT SFT har primært vurdert utredningsbehov knyttet til det planlagte tiltaket, samt innkomne kommentarer

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa

Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa v/ Torleif Paasche, Norges Fiskarlag Foto: Aslak Kristiansen 1 Godt vannmiljø En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa Status for norske fiskerier

Detaljer

TECHNICAL REPORT OLF

TECHNICAL REPORT OLF TECHNICAL REPORT OLF HÅNDBOK I KONSEKVENSUTREDNING VED OFFSHORE AVVIKLING RAPPORT NR. 00-4041 REVISJON NR. 00 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 15. mars 2001 58101612 Godkjent

Detaljer

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Rev-feltet

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Rev-feltet Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Konsekvensutredning (KU) 2.12.2014 3 2.12.2014 Issued for Approval RS HG JMH 2 13.11.2014 Issued for Partner & Legal comment EK HG JMH 1 23.09.2014

Detaljer

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen Nye forskrifter om konsekvens- utredning Byplan v/kjetil Christensen To nye forskrifter om konsekvensutredning er vedtatt! Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt

Detaljer

Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp

Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp Statens strålevern utlyser fire oppdrag som til sammen utgjør en grundig kartlegging og sammenstilling av informasjon om forekomst av radioaktive stoffer og avfallsstrømmer

Detaljer

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart Dette dokumentet gir veiledning til søknad om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til 11 og 29 i forurensningsloven, jf. 4 i forskrift 1.11.2010

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Risikoanalyse - Et viktig verktøy. Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters

Risikoanalyse - Et viktig verktøy. Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters Risikoanalyse - Et viktig verktøy Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters Agenda Litt om plikten Gjør det enkelt Kost/nytte 2 Internkontrollforskriften Internkontroll innebærer

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

Hvorfor en forvaltningsplan for Barentshavet?

Hvorfor en forvaltningsplan for Barentshavet? Page 1 of 8 Odin Regjeringen Departementene Arkiv Søk Veiviser Kontakt Nynorsk Normalvisning Utskriftsvisning Language Departementets forside Aktuelt Departementet Publikasjoner Regelverk Rett til miljøinformasjon

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Forskrift om endring i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften). Fastsatt ved kgl. res i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Detaljer

Seksjon: Utviklingsseksjonen. Deres referanse: 12/1863- Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Utviklingsseksjonen. Deres referanse: 12/1863- Vår dato: Deres dato: Olje- og energidepartemenetet Saksbehandler: Monica Langeland Postoks 8148 Dep Telefon: 41647383 Seksjon: Utviklingsseksjonen 0033 OSLO Vår referanse: 13/456 Deres referanse: 12/1863- Vår dato: 03.03.2013

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Prinsipper for og erfaringer med vurdering av eksisterende innretninger ved levetidsforlengelse av Statfjord plattformene, Eksempel: Statfjord A

Prinsipper for og erfaringer med vurdering av eksisterende innretninger ved levetidsforlengelse av Statfjord plattformene, Eksempel: Statfjord A Prinsipper for og erfaringer med vurdering av eksisterende innretninger ved levetidsforlengelse av Statfjord plattformene, Eksempel: Statfjord A Presentasjon av Ove Tobias Gudmestad og Kjell Arvid Tuen

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMMENDRAG PRIORITERTE KUNNSKAPSBEHOV Prioriterte kunnskapsbehov Sammendrag for rapport om prioriterte kunnskapsbehov Om rapporten om prioriterte

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Varg-feltet

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Varg-feltet Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Konsekvensutredning (KU) 6 02.12.14 Issued for Approval RS HG JMH 5 13.11.14 Issued for Legal comments EK HG JMH 4 08.09.14 Issued for Partner

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Olav Hauso Deltakere i revisjonslaget Finn Carlsen, Inger Helen Førland, Bryn Aril Kalberg, Olav Hauso 14.11.

Begrenset Fortrolig. T-3 Olav Hauso Deltakere i revisjonslaget Finn Carlsen, Inger Helen Førland, Bryn Aril Kalberg, Olav Hauso 14.11. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med Hess som rettighetshaver i Valhall utvinningstillatelsen Aktivitetsnummer 019000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 17. august 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger... 3 2 Konsekvensutredningen...

Detaljer

Valg og bruk av deteksjonssystemer for undervannslekkasjer

Valg og bruk av deteksjonssystemer for undervannslekkasjer Valg og bruk av deteksjonssystemer for undervannslekkasjer Når ulykker truer miljøet februar 2012 Torleiv Stien Grimsrud torleiv.stien.grimsrud@dnv.com Agenda Bakgrunn Hvorfor lekkasjedeteksjon Undervannsteknologier

Detaljer

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Oslo, 9.januar 2015 Deres ref.: 201201635-46 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1976 Saksbehandler: Anne-G. Kolstad Uttalelse til

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg. ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total

Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg. ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total Frigg og MCP01 Frigg & MCP01 Fjernings prosjekt Fjerning av 6 topsides : TP1, TCP2,

Detaljer

Miljøkrav for skipsverft

Miljøkrav for skipsverft Skipsverft må ha et bevisst forhold til miljørisikoen ved egen virksomhet. Foto: Miljødirektoratet Miljøkrav for skipsverft For å kunne drive lovlig, må skipsverft oppfylle en rekke miljøkrav. De viktigste

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 92 er et oljefelt i den sørøstlige delen av norsk sokkel i Nordsjøen på 77-93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Innledning Pipetech International søker om ny tillatelse til å håndtere LRA (Lav Radioaktivt Avfall) offshore, en videreføring av Godkjenning GP10-01

Detaljer

Inspeksjon ved Eramet Norway AS Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 6. februar 2012 Rapportnummer: 2012.001.U.KLIF Saksnr.: 2011/210

Inspeksjon ved Eramet Norway AS Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 6. februar 2012 Rapportnummer: 2012.001.U.KLIF Saksnr.: 2011/210 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.001.U.KLIF

Detaljer

Olje- og gassleting i kystnære områder. Jan Stenløkk

Olje- og gassleting i kystnære områder. Jan Stenløkk Olje- og gassleting i kystnære områder Jan Stenløkk Gjenværende oljeressurser, reserver og produserte volum Forvitringsbanen 300 250 200 150 100 50??? 0 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

Regulering av undersøkelsesaktivitet etter undersjøiske petroleumsforekomster?

Regulering av undersøkelsesaktivitet etter undersjøiske petroleumsforekomster? Regulering av undersøkelsesaktivitet etter undersjøiske petroleumsforekomster? Generell bakgrunn Rammer for undersøkelsesaktivitet (seismiske undersøkelser) Regelverksendringer knyttet til slik aktivitet

Detaljer

Deres ref.: Vår dato: 06.08.2012 Vår ref.: 2011/5132 Arkivnr.: 473

Deres ref.: Vår dato: 06.08.2012 Vår ref.: 2011/5132 Arkivnr.: 473 Deres ref.: Vår dato: 06.08.2012 Vår ref.: 2011/5132 Arkivnr.: 473 Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Affald fra Skibe og Modtageordninger i Havne Hotel Føroyar, Tórshavn, Færøerne. Onsdag 6 November 2007 Aage Bjørn Andersen.

Affald fra Skibe og Modtageordninger i Havne Hotel Føroyar, Tórshavn, Færøerne. Onsdag 6 November 2007 Aage Bjørn Andersen. Affald fra Skibe og Modtageordninger i Havne Hotel Føroyar, Tórshavn, Færøerne Onsdag 6 November 2007 Aage Bjørn Andersen Mentum AS Håndtering av avfall om bord på fiskefartøyer og mindre fartøyer Nordisk

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 NORSKE SHELL AS Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 ADDRESS Aquateam COWI AS Hasleveien 10 Postboks 6875 Rodeløkke 504 Oslo TEL +47 02694 WWW cowi.no NORSKE SHELL

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Utslipp av behandlet sjøvann fra rørledning på Ula - BP Norge AS

Utslipp av behandlet sjøvann fra rørledning på Ula - BP Norge AS BP Norge AS Postboks 197 4065 STAVANGER Oslo, 17.11.2014 Att: Iselin Haaland Deres ref.: HSE /IH Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/529 Saksbehandler: Hilde Knapstad Utslipp av behandlet sjøvann fra

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Kartlegging og håndtering av offshore-avfall i forbindelse med demontering av rigger

Kartlegging og håndtering av offshore-avfall i forbindelse med demontering av rigger Kartlegging og håndtering av offshore-avfall i forbindelse med demontering av rigger Byggavfallskonferansen 2014 Bjørn Smits, HSE Manager, AF Decom Offshore AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern:

Detaljer

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN OG PETROLEUMSTILSYNET OM TILSYNSAKTIVITETER OG UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA TRYMFELTET TIL HARALD-INNRETNINGEN Desember

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Marin forsøpling. Pål Inge Hals

Marin forsøpling. Pål Inge Hals Marin forsøpling Pål Inge Hals Samarbeidsprosjekt Vurdering av kunnskapsstatus Økologiske effekter Sosioøkonomiske effekter Omfanget av forsøpling i norske farvann Mikropartikler Kilder og transportveier

Detaljer

Vedlegg 1 Svar på spørsmål fra Miljødirektoratet

Vedlegg 1 Svar på spørsmål fra Miljødirektoratet Vedlegg 1 Svar på spørsmål fra Miljødirektoratet Spørsmål: I dagens tillatelse refereres det kun til permanent plugging av en brønn på Tordis, 34/7-C-1 H i punkt 1 "Aktiviteter som omfattes av tillatelsen",

Detaljer

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING INNHOLDSFORTEGNELSE Koordineringsavtale mellom Oljedirektoratet

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV HOD-FELTET

VIDEREUTVIKLING AV HOD-FELTET VIDEREUTVIKLING AV HOD-FELTET 14. november 2011 Ny Hod-plattform Ny Hod-plattform FORORD Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 033 har startet en prosess for videreutvikling av Hod-feltet for å kunne

Detaljer

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale.

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale. Utredningsprogram Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 31.01.2012 Utredningsprogram for leting etter gull i Sankt Jonsfjorden Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde nødvendige

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet

Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet BP Norge AS Postboks 197 4065 Stavanger Oslo, 19.10.2016 Deres ref.: HSE-/IH-07-16 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2944 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

Forskriftsteksten følger som vedlegg til høringsnotatet. 2. BAKGRUNN

Forskriftsteksten følger som vedlegg til høringsnotatet. 2. BAKGRUNN HØRINGSNOTAT UTKAST TIL NYTT KAPITTEL I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN OM MILJØSIKKER LAGRING AV CO 2 SAMT MINDRE ENDRINGER I AVFALLSFORSKRIFTEN OG KONSEKVENSUTREDNINGSFORSKRIFTEN 1. SAMMENDRAG Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer