AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET. OVERSENDELSE AV KONSEKVENSUTREDNING FOR HØRING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET. OVERSENDELSE AV KONSEKVENSUTREDNING FOR HØRING."

Transkript

1 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Att.: Gunnar Hognestad Direct Tel.: Direct Fax: Date: Feb-14 AVVIKLING OG DISPONERING AV INNRETNINGER PÅ HOD-FELTET. OVERSENDELSE AV KONSEKVENSUTREDNING FOR HØRING. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 033 har startet en planprosess for avvikling og disponering av innretninger på Hod-feltet, da det ikke er funnet mulig å anvende disse ved eventuell videreutvikling av feltet. Rettighetshaverne i lisensen er BP Norge AS (BP) og Hess Norge AS, med BP som operatør. Feltet er bygget ut med en enkel normalt ubemannet brønnhodeplattform, med produksjonsstrøm i rør til Valhall for prosessering. I tillegg finnes en rørledning for gassløft. Begge rørledningene er nedgravd. Produksjonen startet i 1990 og har i de senere år vært avtagende, og er ikke kommet i gang igjen etter en stans i mars En plan for avvikling og disponering av nåværende innretning og tilhørende infrastruktur planlegges levert våren 2014 for myndighetenes godkjennelse. Som en integrert del av denne planen er det gjennomført en konsekvensutredning i henhold til fastsatt program for konsekvensutredning. Programforslaget var på høring i perioden juni-oktober Det anbefales at brønnhodeplattformen tas til land for demontering, mens de to rørledningene anbefales etterlatt nedgravd. Eventuelle kommentarer til konsekvensutredningen bes sendt til BP Norge AS med kopi til Olje- og energidepartementet: BP Norge AS Postboks Stavanger Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Etter avtale med Olje- og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker, med høringsfrist en finnes også tilgjengelig på Ved eventuelle spørsmål kontakt Dag Løfsgaard (prosjektleder), eller Olav Fjellså (direktør kommunikasjon og samfunnskontakt) Telefon sentralbord: BP Norge AS Enterprise No.: BP-gården, Godesetdalen 8 P.O. Box 197 N-4065 Stavanger Norway Switchboard tel: Switchboard fax:

2 Med hilsen For BP Norge AS Dag Løfsgaard Late Life Operations Manager Vedlegg: Vedlegg 1. Høringsliste Vedlegg 2. cc: Olje- og energidepartementet Side 2 av 2

3 Avvikling og disponering av innretninger på Hod-feltet 13. februar 2014

4 FORORD Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til fastsatt utredningsprogram, jf. petroleumslovens bestemmelser for avvikling og disponering av innretninger på norsk sokkel, og omhandler feltinnretning og tilhørende infrastruktur på Hodfeltet i Nordsjøen. Feltet er bygget ut med en enkel normalt ubemannet brønnhodeplattform, med produksjonsstrøm i rør til Valhall for prosessering. I tillegg finnes en rørledning for gassløft. Begge rørledningene er nedgravd. Produksjonen startet i 1990, avtok gradvis de senere år og ble avsluttet i 2012 (noe produksjon pågår fremdeles via brønner direkte til Valhall). Feltet eies av utvinningstillatelse 033 ved lisenshaverne BP Norge AS (operatør) og Hess Norge AS. Operatøren BP Norge AS er ansvarlig for utarbeidelse av avslutningsplan inkludert foreliggende konsekvensutredning. DNV GL og Asplan Viak har bistått i konsekvensutredningsarbeidet. Tekniske mulighetsstudier er gjennomført av Reverse Engineering Services Ltd. Foreliggende konsekvensutredning legges herved frem for offentlig høring. Eventuelle kommentarer anmodes sendt til BP Norge AS med kopi til Olje- og energidepartementet. I forståelse med Olje- og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker. Forus, 13. februar 2014 i

5 Innholdsfortegnelse Forord... i Forkortelser... v Sammendrag Innledning Bakgrunnen for konsekvensutredningen Lovverk, prosess og saksbehandling Internasjonalt rammeverk Krav i norsk lovverk KU-prosessen og saksbehandling Tidsplan for konsekvensutredningen Plan for avvikling og disponering Rettighetshavere Beskrivelse av felt og innretninger Plattformen Rørledninger Forberedelse til nedstengning Kartlegging av miljøfarlige stoffer på installasjonen Undervanns forundersøkelse Rengjøring av overbygning og rørledninger Nedstenging av produksjon og plugging av brønner Alternative avviklingsløsninger for Hod-innretningene Brønnhodeplattform Rørledninger Demontering og sluttdisponering Tidsplan og kostnader for avviklingsarbeidet Nødvendige søknader og tillatelser HMS-forhold Sammenfatning av høringsuttalelser til programforslaget Metoder for utredningsarbeidet Metode for konsekvensutredning Erfaringer fra gjennomførte avviklingsprosjekter Tematisk gjennomgang av forutsetninger og tilnærming Utslipp til luft og energi Planlagte utslipp til sjø eller grunn Fysiske konsekvenser på habitater ii

6 4.3.4 Estetiske / nærmiljøvirkninger Avfallsstyring og ressursbruk Forsøpling Uplanlagte utslipp til sjø Konsekvenser for fiskeri Statusbeskrivelse av naturressurser og miljøtilstand i området Oseanografi og meteorologi Naturressurser og miljøforhold Bunnforhold og bunndyrsamfunn Plankton Fisk Sjøfugl Marine pattedyr Vernede områder og spesielt verdifulle områder Kulturminner Næringsvirksomhet i området Fiskeaktivitet i området Skipstrafikk Miljømessige konsekvenser ved disponering av hod installasjonen og rørledninger Plugging og etterlatelse av brønner Hod installasjonen Utslipp til luft Energivurderinger Planlagte utslipp til sjø eller grunn Fysiske konsekvenser på habitater Estetiske/nærmiljøvirkninger Avfallsstyring og ressursbruk Forsøpling Uplanlagte utslipp til sjø Konsekvenser for fiskeri Oppsummering av konsekvenser Rørledninger Energivurderinger Utslipp til luft Planlagte utslipp til sjø eller grunn Fysiske konsekvenser på habitater iii

7 6.3.5 Estetiske /nærmiljøvirkninger Avfallsstyring og ressursbruk Forsøpling Uplanlagte utslipp til sjø Konsekvenser for fiskeri Oppsummering av konsekvenser Samfunnsmessige konsekvenser Kostnader Norske andeler Ringvirkningsberegninger med PANDA-modellen Regionale virkninger på land Skrot på havbunnen Miljømessige konsekvenser Konsekvenser for fiskeri Sammenstilling av konsekvenser Plan for oppfølging og overvåking Forhold for videre oppfølging og forbedring Plan for oppfølging og miljøovervåking Referanser iv

8 FORKORTELSER Forkortelse AFFF ASD BAT BP CO 2 DNV GL DP EPA-PAH ESD EU EØS FN GJ HI HMS IMO IOP KU LLO LSA MAROPL MD NORM NOROG NO X NVE NØS OED OLF Beskrivelse Aqueous Film Forming Foam Arbeids- og sosialdepartementet Beste miljøløsning (Best Available Technique) BP Norge AS Karbondioksid Det Norske Veritas Germanische Lloyds Dynamisk posisjonering US Environmental Protection Agency short list of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (16 PAHs) Emergency shutdown valve Den europeiske union Europeisk økonomisk samarbeid De forente nasjoner Gigajoule Havforskningsinstituttet Helse, miljø og sikkerhet International Maritime Organization (FNs maritime organisasjon) Institute of Petroleum i London Late Life Operations Low Specific Activity Scale (tilsvarer NORM) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships Miljøverndepartementet Naturlig forekommende radioaktivt materiale (Naturally Occuring Radioactive Material) Norsk olje og gass Nitrogenoksider Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk økonomisk sone Olje- og energidepartementet Oljeindustriens landsforening (nå Norsk olje og gass) v

9 OSPAR P&A PAD PAH PCB PCP PH PL Ptil PUD RKU ROV SO X SVO THC TOM UNCLOS WP Oslo-Paris konvensjonen for beskyttelse av havmiljø i det Nordøstlige Atlanterhavet Plugging av brønner (Plug and abandon) Plan for anlegg og drift Polysykliske aromatiske hydrokarboner Polyklorerte bifenyler Produksjonsplattform (Valhall) Produksjons- og boligplattform (Valhall) Produksjonslisens Petroleumstilsynet Plan for utbygging og drift Regional konsekvensutredning Fjernstyrt undervannsfarkost (remotely operated vehicle) Svoveloksider Spesielt Verdifullt Område Totalt hydrokarbonnivå (olje) Totalt organisk materiale FNs havrettstraktat (United Nations Convention on Law of the Seas) Brønnhodeplattform (Valhall wellhead platform) vi

10 SAMMENDRAG Hod-feltet ble bygget ut og kom i produksjon i Produksjonen har vært avtagende de senere år, og produksjonen kom ikke i gang etter en driftsstans i mars Lisenshaverne, ved operatøren BP, har vurdert videreutvikling av Hod-feltet hvor bruk av dagens innretning og infrastruktur er undersøkt. Dette er ikke funnet å være en økonomisk løsning. Feltinnretningene anbefales derfor for avvikling i henhold til nasjonalt og internasjonalt lovverk, hvor brønnhodeplattformen anbefales tatt til land for demontering og materialhåndtering. De to rørledningene er nedgravd og naturlig overdekket med ca. 0,5 m sand. Det anbefales at disse etterlates nedgravd, og at rørendene graves ned og dekkes over i henhold til industripraksis. Det er utredet et alternativ med fjerning av rørledningene, men dette er ikke funnet å være en mer gunstig løsning enn etterlatelse nedgravd. Før avviklingsarbeidet kan igangsettes må feltets brønner plugges permanent. Dette arbeidet planlegges gjennomført i to kampanjer mellom 2016 og Deretter må innretningen stenges ned, rengjøres og klargjøres for fjerning. Det kan være aktuelt å samordne fjerningsaktiviteter med andre feltinnretninger, for eksempel fra Valhall. Første mulige fjerningstidspunkt for Hod-innretningen er 2022, sannsynligvis noe senere. Etter endt fjerning vil havbunnen undersøkes for skrot, som vil bli fjernet. Foreliggende konsekvensutredning er gjennomført i henhold til fastsatt utredningsprogram. Det er belyst mulige negative og positive konsekvenser på miljø og samfunn for anbefalt disponeringsløsning, samt et alternativ med fjerning av rørledningene. Det er isolert sett ikke identifisert konsekvenser med potensial for betydelige negative konsekvenser, ei heller for prosjektet totalt sett. De negative konsekvensene som er identifisert er i stor grad mulige å kontrollere og styre ved god planlegging og gjennomføring. Rapporten gir en oppsummering av mulige tiltak for å dempe negative virkninger, en plan for oppfølging av konsekvensutredningen, samt miljøovervåking. De viktigste konsekvensene av anbefalt disponeringsløsning (anleggsfase og sluttdisponering) er: Energibruk og tilhørende utslipp til luft for prosjektet er begrensede og totalt kategorisert som «liten negativ» konsekvens i henhold til gjeldende industriretningslinjer. Prosjektets negative miljøkonsekvenser vil være beskjedne, hvor det største potensialet er vurdert knyttet til mulig estetisk sjenanse ved demontering og materialhåndtering på land. Omfanget av negative konsekvenser vil avhenge noe av lokalitet, samt planlegging og gjennomføring av arbeidet. Til havs kan det forekomme begrensede fysiske konsekvenser på havbunnen ved fjerning av stålunderstellet, men svært lokalt og avgrenset til allerede påvirket område. Utslipp til sjø, av strukturvann og annet, har et begrenset konsekvenspotensial. Oppsamling, kontroll og overvåking av væskestrømmer ved demontering på land skal motvirke eventuelle negative miljøkonsekvenser i tilliggende resipient. Positive miljøkonsekvenser vil være relatert til fjerning av skrot (eliminerer forsøplingspotensial) samt materialgjenvinning. Stål og andre metaller, som utgjør det meste av innretningens materialer, vil gjenvinnes. Kun mindre mengder avfall vil gå til deponi. Farlig avfall vil ivaretas og behandles/destrueres/deponeres i henhold til beste industripraksis, og negative miljøvirkninger forventes ikke. Samfunnsmessig er prosjektet vurdert å ville medføre en liten positiv konsekvens i form av sysselsettingsvirkninger, i hovedsak knyttet til forretningsmessig tjenesteyting (ingeniørtjenester), transport og verkstedindustri på nasjonalt nivå totalt anslått til ca

11 årsverk. Lokalt ved hoggeanlegget kan prosjektet bidra til å opprettholde en kontinuerlig drift, og bidraget til lokale ringvirkninger kan være viktig. For fisket vil prosjektet fjerne dagens hindringer på feltet og vil samtidig, gjennom nedgraving og overdekking av rørledningsendene, kun medføre en minimal risiko knyttet til fremtidige problemer med etterlatte nedgravde rørledninger. 2

12 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunnen for konsekvensutredningen På vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelse PL033 legger BP Norge AS (heretter referert til som BP Norge), som operatør av lisensen, frem en konsekvensutredning for avvikling og disponering av innretninger på Hod-feltet. en er utarbeidet i henhold til norsk lovverk og i tråd med fastsatt program for konsekvensutredning ( ) og er innholdsmessig basert på Norsk Olje og Gass (tidligere OLF) Håndbok i konsekvensutredning ved offshore avvikling fra Hod er en ubemannet brønnhodeplattform lokalisert i den sørvestre delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 km sør for Valhall-feltet. Det ble boret totalt åtte brønner fra plattformen, og da produksjonen startet i 1990 var brønnhodeplattformen Norges første ubemannede plattform. Olje, vann og gass ble transportert i en felles rørledning til vertsplattformen Valhall for videre prosessering. Hod produserte på slutten omkring 2000 fat olje per dag og produksjonen tok slutt i løpet av mars Det er fremdeles betydelige reserver i Hod-reservoarene, og rettighetshaverne vurderer muligheter for videre utvikling av disse. Eksisterende innretning er fremdeles en del av evalueringen i forbindelse med vurderingen av Hod Re-Development. Da det likevel er usikkert om plattformen med tilhørende infrastruktur vil kunne inngå i fremtidige planer, er det nå igangsatt en konsekvensutredningsprosess for avvikling og sluttdisponering. Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at norske myndigheter på riktig grunnlag kan fatte vedtak om endelig disponering. KU-prosessen skal sikre at forhold knyttet til miljø, samfunn og naturressurser blir inkludert i planarbeidet på lik linje med tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige forhold, og arbeidet skal tilrettelegge for en åpen og medvirkende prosess der ulike aktører kan uttrykke sin mening samt påvirke utformingen av prosjektet. en skal gi en beskrivelse av vurderte og anbefalt disponeringsalternativ for Hodfeltet. Hensikten er å vurdere mulige positive og negative virkninger på miljø, naturressurser og samfunn som følge av avviklingen, samt forebyggende og avbøtende tiltak. 1.2 Lovverk, prosess og saksbehandling Internasjonalt rammeverk FNs havrettstraktat (UNCLOS) gir rammebetingelser for fjerning av overflødige innretninger etter endt bruk. Basert på denne har IMO (International Maritime Organization) utarbeidet retningslinjer 1 (IMO, 1989) for å sikre fri ferdsel til sjøs. Retningslinjene er ikke bindende, men gir anbefalinger vedrørende avvikling av utrangerte offshoreinnretninger. Generelt kreves fjerning av faste innretninger i områder med vanndyp mindre enn 75 m, og minimum 55m overseilingsdyp over etterlatte innretninger i dypere områder. For det nordøstlige Atlanterhavet, inkludert Nordsjøen, har OSPAR 2 etablert spesifikke kriterier knyttet til disponering av overflødige offshore innretninger. OSPAR beslutning 98/3 (OSPAR, 1998) gir et generelt forbud mot dumping eller etterlatelse av utrangerte offshore innretninger som ikke har noen videre funksjon. OSPAR beslutningen åpner for unntak dersom nasjonale myndigheter viser at et Guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone (IMO Resolution A.672 (16)) 2 OSPAR (Oslo Paris) konvensjonen for beskyttelse av havmiljø i det Nordøstlige Atlanterhavet 3

13 unntak kan begrunnes utfra tekniske, sikkerhetsmessige eller miljømessige forhold. Unntaksbestemmelsene er eksempelvis relatert til vekt av stålunderstell samt til betonginnretninger. For stålunderstell kreves full fjerning dersom dette har en vekt under tonn. Overbygning skal fjernes i sin helhet. Stålunderstellet på Hod-plattformen er 1200 tonn, og dette kreves derfor fjernet i henhold til OSPAR 98/3. Stortinget tiltrådte beslutningen gjennom St.prp. nr. 8 ( ). I henhold til internasjonalt rammeverk kreves derfor full fjerning av Hod-innretningen så fremt denne ikke skal gjenbrukes på stedet. I den grad eksport av innretningen for opphogging utenlands blir aktuelt, finnes avtaler gjennom EØSavtalen som regulerer avfallseksport. Dette vil redegjøres nærmere for i KU Krav i norsk lovverk «Avvikling av offshore innretninger» er underlagt bestemmelsene i Petroleumsloven, jfr. lovens kapittel 5 (jf. rammeforskriften 30). Rettighetshaverne er ansvarlige for å utarbeide en plan for avslutning og disponering av feltets innretninger i god tid (2-5 år) før forventet endelig opphør av produksjon på feltet/bruk av innretninger eller utløp av lisensperioden. Lovens forskrifter stiller krav til innholdet i avviklingsplanen og skal bestå av to deler; en disponeringsdel og en KU. Kravet om en KU er nedfelt i Petroleumslovens bestemmelser, jfr. 5-1, med tilhørende Forskrift av 27. juni 1997 nr. 653, 45. Igangsatt KU-prosess omhandler avhending av Hod-plattformen med tilhørende infrastruktur. Eventuelle nye planer for videreutvikling av Hod vil være gjenstand for en separat KU-prosess. Nasjonale krav til fjerning av offshore innretninger følger anbefalingene gitt gjennom internasjonale avtaler (se under). Avhending og sluttdisponering av rørledninger er ikke omfattet av internasjonale avtaler eller konvensjoner. Nasjonale rammebetingelser på området er her gitt gjennom St meld 47 ( ) Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel og representerer en sak-til-sak vurdering der særlig hensynet til fiskeriinteressene vektlegges ved sluttdisponering. Implisitt i denne vurderingen ligger at rørledningene er rengjort og ikke vil utgjøre noen fare for forurensning av miljøet. Generelt gjelder at nedgravde rørledninger kan etterlates, mens eksponerte rørledninger er gjenstand for nærmere vurderinger KU-prosessen og saksbehandling sprosessen starter med at rettighetshaverne utarbeider et forslag til program for konsekvensutredning. Olje- og energidepartementet (OED) fastsetter utredningsprogrammet basert på det fremlagte forslaget, høringsuttalelser og eventuelle kommentarer til disse fra operatør. De mottatte høringsuttalelsene til programforslaget for Hod, samt behandlingen av disse, er gitt i kapittel 3. Rettighetshaver gjennomfører konsekvensutredningsarbeidet i henhold til fastsatt utredningsprogram. en sendes på høring til myndigheter og interesseorganisasjoner, samtidig som det kunngjøres i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på høring. en, og så langt som mulig relevant bakgrunnsinformasjon, gjøres tilgjengelig på internett. Fristen for høring skal ikke være kortere enn seks uker, og vil for avvikling og disponering av Hod-feltet være satt til 12 uker. Uttalelser til konsekvensutredningen som kommer inn under høringsperioden sendes til rettighetshaver som videresender disse til OED. Departementet vil, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger skal forelegges berørte myndigheter og dem som har avgitt uttalelse til konsekvensutredningen før det fattes vedtak i saken. OED presenterer saksdokumentene for Regjering eller Storting for beslutning. Myndighetsprosessen for KU av offshore avvikling av Hod-feltet er skissert i Figur

14 Figur 1-1. Skjematisk fremstilling av utredningsprosessen og saksbehandlingen for avvikling av offshore innretninger. ASD: Arbeids- og sosialdepartementet, OED: Olje- og energidepartementet. 5

15 1.3 Tidsplan for konsekvensutredningen Tidsplanen for KU-prosessen frem mot godkjenning av avslutningsplanen er angitt i Tabell 1-1. Tabell 1-1. Tidsplan for KU-prosessen. Aktivitet Tidsplan (tentativ) Høring av programforslaget 12. juni 2. oktober.2013 Fastsettelse av utredningsprogram 13. januar 2014 Oktober 2013 februar 2014 Høring av konsekvensutredning Februar mai 2014 Levering av avslutningsplan Juni 2014 Godkjenning avslutningsplan Høsten

16 2 PLAN FOR AVVIKLING OG DISPONERING 2.1 Rettighetshavere Utvinningstillatelsen 033 ble utdelt i 1969 og Hod-feltet ble påvist i I 1978 ble utvinningstillatelsen forlenget til 30. mai Nåværende rettighetshavere er Hess Norge AS og BP Norge AS, med henholdsvis 64,05 og 35,95 % eierandeler. BP Norge er operatørselskap. 2.2 Beskrivelse av felt og innretninger Hod er et oljefelt i blokk 2/11 i den sørvestre delen av norsk sektor i Nordsjøen. Feltet ligger omtrent 290 km fra kysten av Norge og i nær beliggenhet til grensen til Danmark. Vanndybden er 72 m. Plassering i forhold til andre felt sør i norsk del av Nordsjøen er angitt i Figur

17 Figur 2-1: Lokalisering av Hod-feltet i forhold til andre norske felt i sørlige del av norsk sektor i Nordsjøen. Hod er en ubemannet brønnhodeplattform som fjernstyres fra Valhall som ligger 13 km unna, via radiosignaler. Produksjonen av olje og gass startet i 1990, og totalt 8 brønner er boret fra plattformen. Olje, vann og gass har vært transportert i en 12" rørledning til vertsplattformen Valhall for videre prosessering. En 4" rørledning går fra Valhall til Hod for gassløft. 8

18 Produksjonen avtok gradvis og ble ikke igangsatt igjen etter driftsstans i mars En begrenset produksjon fra reservoaret pågår fremdeles direkte via brønner fra Valhall. Lisenshaverne vurderer muligheter for ny produksjon fra Hod Plattformen Innretningens stålunderstell har fire stållegger og er 82 m høy (Figur 2-2). Fire pæler holder innretningen fast i havbunnen. Det meste av pælene vil ikke kunne fjernes og vil forbli i havbunnen etter sluttdisponering, i henhold til vanlig praksis. Pælene kuttes normalt 1-3 m ned i havbunnen. Innretningen er vanligvis ubemannet og har et enkelt to etasjes overbygning da prosessering skjer på Valhall. Arealet av overbygningen er ca m. Her finnes et oppholdsrom med radio og spisemuligheter, en kran, et helikopterdekk og utstyr relatert til brønnhoder og prosess. Av hjelpeutstyr inngår videre generatorer, nødgenerator, elektrisk utstyr og det finnes et mindre verksted. Installasjonens prosessutstyr er enkelt siden behandlingen av hydrokarbonene skjer på vertsplattformen Valhall. Følgende utstyr finnes på Hod plattformen: Produksjonsmanifold og bypass-manifold Separator for brønntesting Utstyr for måling av olje- og gass-strøm fra separator Pig launcher (utstyr for rensing og innvendig inspeksjon av rør) Gassløft manifold Stigerør, nødstopp(esd)-ventiler og rør Alt prosessutstyret er lokalisert på underdekket eller under dette, unntatt toppen av pig launcher som strekker seg opp over hoveddekket. Estimerte vekter for løfteoperasjonene ved avviklingen av installasjonen er vist i Tabell 2-1. Tabell 2-1. Estimert vekt av Hod plattformens komponenter. Estimert vekt (tonn) Komponent Basevekt Marin begroing Totalvekt Mellomstykkerør (4 stk., spool pieces) Helikopterdekk Overbygning Stålunderstell Pæler (4 stk., kuttet ved -3 m) Sement /grout i legger Bunnramme (inkl. 5 brønnhoder) Lederør/konduktor Totalvekt

19 Figur 2-2. Hod plattformen på feltet i Nordsjøen Rørledninger Hod har to stigerør installert; en for eksport og en for import av gass til gassløft. Rørledningen for eksport av hydrokarboner til Valhall PH (produksjons- og boligplattform) fra Hod er grøftet/nedgravd (på Valhall ble denne omlagt fra PCP til PH i forbindelse med Valhall Redevelopment prosjektet i ). Denne har en indre diameter på 12" og er sammensatt av enheter på knapt 12 meter hver. Overdekningen er minimum 0,5 m. Tilsvarende er den 4" fleksible importrørledningen for gassløft fra Valhall WP (vanninjeksjonsplattformen) til Hod grøftet/nedgravd. Sistnevnte ble installert i år Den ble installert i fem deler (spoler). Madrasser er lagt over krysningspunkt med henholdsvis 12" røret og en fiberoptisk kabel. Omfanget av avslutningsplanen favner til tilkoblingspunktene på Valhall. Fakta for stigerør/rørledninger er vist i Tabell

20 Tabell 2-2. Egenskaper for stigerør/rørledninger ved Hod-plattformen. Stigerør / rørledning Lengde (km) Vekt rørledning (tonn) Vektmatter (tonn) Totalvekt (tonn) Eksportrørledning til 13, Valhall PH Gassinjeksjonsledning fra 13, Valhall WP (fleksibel) Totalvekt rørledninger Forberedelse til nedstengning Kartlegging av miljøfarlige stoffer på installasjonen Høsten 2013 ble det utført en kartlegging av materialer og stoffer på Hod-plattformen (DNV GL, 2014). Siden plattformen fremdeles har operative systemer, var undersøkelsen avgrenset til undersøkelser av tilgjengelige områder og utstyr, uten å kunne åpne/ødelegge slike. Kvantitativt har resultatene således en betydelig usikkerhet, mens for områder undersøkt vil resultatene kvalitativt være representative. Følgende viktige resultater er presentert: Ingen funn av asbest Ingen funn av PCB Ingen radioaktivitet avdekket, men dette må undersøkes nærmere når tilgangen til produksjonsutstyr/brønner muliggjøres Olje av ulike type (hydraulikkolje, girolje, motorolje, diesel) og kvantum er identifisert og rapportert. Disse vil i stor grad fjernes som en del av forberedelsene til fjerning av overbygningen. En del kjemikalier finnes, hvorav en del i tanker og ellers i mindre kanner og beholdere. Løse enheter vil ivaretas ved forberedelse til fjerning, mens tanker vil rengjøres etter at brønnene er plugget. Brannslukningsmidler av ulike typer, inkludert AFFF. Er enkelt fjernbare og vil ivaretas ved forberedelse til fjerning. Lysrør inneholder mindre mengder kvikksølv. Må ivaretas og avhendes etter ilandføring. Batterier er blybasert. Må ivaretas og avhendes etter ilandføring. Maling er analysert for tungmetaller, PCB og stoffer som kan danne isocyanater ved oppvarming. Lave konsentrasjoner av tungmetaller ble avdekket. Kun spor av PCB og stoffer som kan danne isocyanater ble avdekket. Strukturvann lot seg ikke prøveta, men antas å inneholde biosid og korrosjonshemmer. Totalt sett er det således ikke avdekket vesentlig typer og mengder av miljøskadelige stoffer, og langt mindre sammenlignet med eldre innretninger som tidligere er undersøkt og fjernet fra sokkelen Undervanns forundersøkelse Det vil bli gjennomført en subsea inspeksjon av alle fasilitetene som hører med til Hod. Formålet er å inspisere stålunderstell, stigerørforbindelser, lederør, lederørsramme, rørledninger, etc. for eventuelle 11

21 skader, samt å identifisere skrot på havbunnen innenfor sikkerhetssonen (500 m) rundt installasjonen. Alt skrot som identifiseres rundt installasjonen vil bli beskrevet og posisjonen loggført. Under inspeksjon av rørledningene vil status med hensyn til overdekking/nedgraving bli registrert Rengjøring av overbygning og rørledninger Alle relevante systemer på overbygningen vil bli rengjort i henhold til etablerte prosedyrer før endelig sluttdisponering, og inkluderer systemer som inneholder hydrokarboner og kjemikalier (gjennomspyling). Stoffer som kan være helse- og miljøskadelige vil også fjernes fra overbygningen for å sikre sikkerhetsmessig og miljømessig akseptable forhold i forbindelse med aktiviteter knyttet til avviklingen. Rengjøringen utføres i utgangspunktet med vann, dersom definert renhet ikke oppnås vurderes andre alternative rengjøringsmetoder slik som bruk av varm damp og eventuelt kjemikalier. Generelt rengjøres det til et nivå der gassnivået tilfredsstiller arbeidsmiljøkrav. Nedstenging av hjelpeog sikkerhetssystemer gjennomføres og rester av hydrokarboner og slukkemidler fjernes. Produksjonsrørledningen ble rengjort i forbindelse med produksjonsnedstengningen på feltet og er fylt med nitrogen. Gassløftrørledningen er fylt med gass under 7 bar trykk. Denne vil rengjøres som en del av endelig nedstengning på feltet Nedstenging av produksjon og plugging av brønner Produksjonen fra Hod-plattformen opphørte i mars Siden Hod-reservoaret også blir produsert via noen Valhall-brønner foregår det allikevel en produksjon fra feltet selv etter nedstengingen av Hod-plattformen, men nå kun via Valhall. Arbeidet med permanent plugging av brønner på Hod vil utføres ved hjelp av en oppjekkbar borerigg. Første kampanje planlegges til 2016 og andre kampanje i 2019, hver kampanje med varighet på om lag et år. 2.4 Alternative avviklingsløsninger for Hod-innretningene Brønnhodeplattform Rammebetingelsene, som gitt i internasjonale konvensjoner og retningslinjer (jf. kapittel 1.2.2), medfører at Hod-innretningen må fjernes i sin helhet etter bruk. I henhold til petroleumslovens bestemmelser skal det vurderes muligheter for videre bruk og eventuelt alternativ gjenbruk. Det er forsøkt å finne gjenbruksmuligheter for Hod-innretningen, og spesielt i forbindelse med videreutvikling av Hod-feltet, men dette er ikke funnet hensiktsmessig. Innretningen ble opprinnelig bygget for en levetid på 15 år. Eventuell gjenbruk ville således krevd betydelig oppgradering, ikke funnet å være økonomisk tilrådelig. Eksakt metode for fjerning av innretningen, og valg av kontraktør, vil avklares på et senere tidspunkt etter en anbudskonkurranse. Beskrivelsen av metode for forberedende arbeider, fjerning osv. er derfor kun indikativ, og andre metoder kan bli benyttet dersom slike finnes å være fordelaktige i henhold til vurderingskriteriene i anbudsprosessen. Som den del av disponeringsdelen av avslutningsplanen vil det redegjøres for mulige alternative fjerningsmetoder, med fokus på konvensjonell fjerning med tungløftfartøy. 12

Avvikling av Valhall QP Konsekvensutredning

Avvikling av Valhall QP Konsekvensutredning Avvikling av Valhall QP Konsekvensutredning 16. november 2015 Avvikling av Valhall QP Konsekvensutredning Forord Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til fastsatt utredningsprogram,

Detaljer

Kommunal- og moderniseringdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Postboks 1502, 6025 Ålesund Folkets Hus, Løkkevn. 22, 4008 Stavanger

Kommunal- og moderniseringdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Postboks 1502, 6025 Ålesund Folkets Hus, Løkkevn. 22, 4008 Stavanger Vedlegg - Adresseliste høringsinstanser Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Fagforbundet Industri Energi

Detaljer

Innhold. Myndigheter og roller Mål for Petroleumstilsynet Ptils ansvar og rolle Viktige milepæler Prosjekter Utfordringer og erfaringer

Innhold. Myndigheter og roller Mål for Petroleumstilsynet Ptils ansvar og rolle Viktige milepæler Prosjekter Utfordringer og erfaringer 20.12.2006 1 Innhold Myndigheter og roller Mål for Petroleumstilsynet Ptils ansvar og rolle Viktige milepæler Prosjekter Utfordringer og erfaringer 20.12.2006 2 Myndigheter og roller Ulikt regelverk i

Detaljer

Vedlegg 1. Høringsliste

Vedlegg 1. Høringsliste Vedlegg 1. Høringsliste Navn Arbeids og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Direktoratet for Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Fiskebåtsredernes forbund

Detaljer

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Huldra-feltet

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Huldra-feltet Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Huldra-feltet Konsekvensutredning 13. april 2012 Forord Foreliggende konsekvensutredning er basert på fastsatt utredningsprogram utarbeidet

Detaljer

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning Februar 2015 FORORD Valhallfeltet består i dag av seks separate stålplattformer som er bundet sammen med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer. Valhallfeltet har vært i produksjon

Detaljer

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Volve-feltet

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Volve-feltet Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Volve-feltet Konsekvensutredning Mars 2013 Forord Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til petroleumslovens bestemmelser

Detaljer

Industriveileder for prøvetaking av borekakshauger

Industriveileder for prøvetaking av borekakshauger OIL & GAS Industriveileder for prøvetaking av borekakshauger Oppdatering til versjon 4 Øyvind Tvedten 1 Forum 19. oktober for offshore 2016 miljøovervåking SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Veileder først

Detaljer

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Huldra-feltet

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Huldra-feltet Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Huldra-feltet Forslag til program for konsekvensutredning 14. mars 2011 Forord Foreliggende forslag til program for konsekvensutredning (utredningsprogram,

Detaljer

Valhall en historie om å skynde seg langsomt av Finn Harald Sandberg

Valhall en historie om å skynde seg langsomt av Finn Harald Sandberg NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2015 Valhall en historie om å skynde seg langsomt av Finn Harald Sandberg Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre tester nettstedet Kulturminne Valhall i utstillingen ved Norsk Oljemuseum

Detaljer

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Desember 1997 1 1 Bakgrunn for tilleggsutredningen Foreliggende forslag til utredningsprogram omhandler alternative

Detaljer

Petroleumsrett høst 2010: Utvikling av felt og infrastruktur 2

Petroleumsrett høst 2010: Utvikling av felt og infrastruktur 2 Petroleumsrett høst 2010: Utvikling av felt og infrastruktur 2 Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør PL 4-3: PAD Anlegg og drift av innretning som ikke er omfattet av godkjent PUD krav om særskilt

Detaljer

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Miljødirektoratet

Detaljer

Avvikling og disponering av Ekofisk I Konsekvensutredning

Avvikling og disponering av Ekofisk I Konsekvensutredning Avvikling og disponering av Ekofisk I Konsekvensutredning SHELL AVVIKLING OG DISPONERING AV EKOFISK I KONSEKVENSUTREDNING Grafisk tilrettelegging og produksjon: Eirik Moe Grafisk Design / Yngve Knausgård

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur

Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør Ressursforvaltning viktigste instrumenter Plikt til ressursforvaltning PL 1-2 Tildelingssystemet

Detaljer

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten.

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Forord Alle operatører på norsk sokkel leverer årlige rapporter for utslipp av radioaktive stoffer til Statens strålevern,

Detaljer

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter 1 av 13 Miljødirektoratet v/ Mihaela Ersvik Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter I henhold til Forurensningsforskriften

Detaljer

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET (oppdatert 19.01.2006) Bakgrunn formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet Opplegget for en mer helhetlig forvaltning av havområdene og for etableringen

Detaljer

Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter i forbindelse med installasjon av system for permanent overvåking på Grane

Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter i forbindelse med installasjon av system for permanent overvåking på Grane Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 31.03.2014 Deres ref.: AU-DPN OW KVG-00328 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3680 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter

Detaljer

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 47 VALHALLOMRÅDET Valhallområdet ligger helt syd på den norske sokkelen i Nordsjøen, like syd for Ekofisk, Eldfisk og Embla. Området omfatter oljefeltene Valhall

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Petroleumsrett høst 2010: Utvikling av felt og infrastruktur 2

Petroleumsrett høst 2010: Utvikling av felt og infrastruktur 2 Petroleumsrett høst 2010: Utvikling av felt og infrastruktur 2 Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør PL 4-3: PAD Anlegg og drift av innretning som ikke er omfattet av godkjent PUD krav om særskilt

Detaljer

Gjenvinning av offshoreinstallasjoner

Gjenvinning av offshoreinstallasjoner Gjenvinning av offshoreinstallasjoner Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2011 på 7.4 MRD Resultat før skatt på 404 MNOK Notert på Oslo Børs

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet

Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet 18.12.2015 1. Innledning Om ordningen med samtykke til oppstart og videreføring Myndighetene har behov for å følge

Detaljer

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Gisle Vassenden Oslo, 13.08.2013 Deres ref.: AU-DPN OW MF-00333 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1216 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til bruk av

Detaljer

Flytting av sedimenter på Visund

Flytting av sedimenter på Visund Statoil Petroleum AS - Drift Vestlig og Nordlig Nordsjø Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Oslo, 14.09.2017 Deres ref.: AU-VIS-00059 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/316 Saksbehandler: Marte Braathen

Detaljer

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om

Detaljer

Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse

Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse Statoil 4035 Stavanger Oslo, 19.12.2014 Deres ref.: AU-TPD DW MU-00015 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4083 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse

Detaljer

Erfaring med levetidsforlengelse på Valhall. OLF levetidsseminar 14. juni 2012 Graeme Dick

Erfaring med levetidsforlengelse på Valhall. OLF levetidsseminar 14. juni 2012 Graeme Dick Erfaring med levetidsforlengelse på Valhall OLF levetidsseminar 14. juni 2012 Graeme Dick Innhold Innledning Bakgrunnsinformasjon om Valhall Samtykkesøknader utarbeidet Utarbeidelse av søknadene Erfaringen

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet

Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Sist oppdatert 23.6.17 1. Samtykke til oppstart og videreføring 1 Samtykke til

Detaljer

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX XX. KONSESJONSRUNDE UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET tildelt X X X X ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX 2 Ved kongelig resolusjon xx.xx.xxxx er bestemt: I medhold av lov 29. november

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 23.06.2017 Deres ref.: AU-NJO-00060 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til aktivitet

Detaljer

ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET

ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET Arsraort for Atla feltet 2016 ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET 2016 Ill IF1flAt - :.j. - -:r N - -z - :. Utarbeidet av Verifisert av Godkjent av Dato MILJØKOORDINATOR HSEO MILJeRADGIVER DIREKTØR OPERATION

Detaljer

GOLIAT Hva er mulig å få til?

GOLIAT Hva er mulig å få til? GOLIAT Hva er mulig å få til? Dialogmøte i Tromsø 18. oktober 2007 1 Goliat presentasjon Sentrale rammebetingelser Kommunikasjonsstrategi Samtalepartnere Kort status av prosjektet Hva er gjort så langt

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 13.11.2017 Deres ref.: Aker BP-Ut-2017-0309 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/2945 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Vedtak om endret tillatelse etter forurensningsloven

Vedtak om endret tillatelse etter forurensningsloven Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 22.06.2017 Deres ref.: AkerBP - Ut - 2017-0073 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/2944 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om endret tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser... 5 2. FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING... 5 3. OLJEHOLDIG VANN... 5 4. BRUK

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Høringssvar EBL Havenergilova, lov om fornybar energiproduksjon til havs.

Høringssvar EBL Havenergilova, lov om fornybar energiproduksjon til havs. Deres referanse Vår referanse Dato 08/00549-7 17.04.2009 Olje og energidepartementet Postboks 8148 0033 Dep Saksbehandler: Tollef Taksdal Høringssvar EBL Havenergilova, lov om fornybar energiproduksjon

Detaljer

St.meld. nr. 47 (1999-2000)

St.meld. nr. 47 (1999-2000) St.meld. nr. 47 (1999-2000) Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 29. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte?

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte? ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til

Detaljer

Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2 injeksjonsbrønn

Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2 injeksjonsbrønn 1 av 5 Miljødirektoratet v/ Ingrid Bjotveit Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet.

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn. Ann Mari Vik Green A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Telefon +47 71564000 Mobiltelefon +47 99321139 E-post janmartin.haug@shell.com

Detaljer

Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak

Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak 1. BAKGRUNN Det skal utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Regjeringen signaliserte i St.meld.

Detaljer

Vedlegg 1: sprogram Vedlegg 1: sprogram Fastsatt av Statens Forurensningstilsyn 28.08.2000 OPPSUMMERINGSNOTAT SFT har primært vurdert utredningsbehov knyttet til det planlagte tiltaket, samt innkomne kommentarer

Detaljer

À Ã Õ Õ Œ fl Œ Ã. fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ

À Ã Õ Õ Œ fl Œ Ã. fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ Ã Ãfl fl Õ À Ã Õ Õ Œ fl Œ à fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ Ÿ à fl À à fl Œ fi à fl Œ à Œ Œ fl Ã Õ Œ Ã Õ fi À INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser...

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 31.01.2017 Deres ref.: AU-OSE-00123 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Utslippsrapport for HOD feltet

Utslippsrapport for HOD feltet Utslippsrapport for HOD feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Eivind Hansen Valhall Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Rev-feltet

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Rev-feltet Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Konsekvensutredning (KU) 2.12.2014 3 2.12.2014 Issued for Approval RS HG JMH 2 13.11.2014 Issued for Partner & Legal comment EK HG JMH 1 23.09.2014

Detaljer

Hvorfor en forvaltningsplan for Barentshavet?

Hvorfor en forvaltningsplan for Barentshavet? Page 1 of 8 Odin Regjeringen Departementene Arkiv Søk Veiviser Kontakt Nynorsk Normalvisning Utskriftsvisning Language Departementets forside Aktuelt Departementet Publikasjoner Regelverk Rett til miljøinformasjon

Detaljer

Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa

Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa v/ Torleif Paasche, Norges Fiskarlag Foto: Aslak Kristiansen 1 Godt vannmiljø En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa Status for norske fiskerier

Detaljer

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen Nye forskrifter om konsekvens- utredning Byplan v/kjetil Christensen To nye forskrifter om konsekvensutredning er vedtatt! Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt

Detaljer

TECHNICAL REPORT OLF

TECHNICAL REPORT OLF TECHNICAL REPORT OLF HÅNDBOK I KONSEKVENSUTREDNING VED OFFSHORE AVVIKLING RAPPORT NR. 00-4041 REVISJON NR. 00 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 15. mars 2001 58101612 Godkjent

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 29.09.2017 Deres ref.: 1712_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1281-74 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger

Detaljer

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Petroleumstilsynet Postboks 599 4003 Stavanger Deres ref. Vår ref. Vår dato 16/00477/301 13.5.2016 Saksbeh. Vibeke Brudevold Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

Lekkasjedeteksjon. Torleiv Stien Grimsrud. Det Norske Veritas Environmental Risk Assessment and Technology

Lekkasjedeteksjon.  Torleiv Stien Grimsrud. Det Norske Veritas Environmental Risk Assessment and Technology Lekkasjedeteksjon Torleiv Stien Grimsrud Det Norske Veritas Environmental Risk Assessment and Technology torleiv.stien.grimsrud@dnv.com www.og21.no Agenda Bakgrunn, trender og regler Undervannsteknologier

Detaljer

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Forskrift om endring i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften). Fastsatt ved kgl. res i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Detaljer

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart Dette dokumentet gir veiledning til søknad om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til 11 og 29 i forurensningsloven, jf. 4 i forskrift 1.11.2010

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-0012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/840 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 2/8-6 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43548

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 2/8-6 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43548 Generell informasjon navn VALHALL Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 2/8-6 Funnår 1975 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Tananger NPDID for felt 43548 Bilde Funn

Detaljer

KONSESJONSSYSTEMET: TILDELING, GODKJENNING, SAMTYKKE. - Hvilken betydning har konsesjonssystemet for sikker petroleumsvirksomhet?

KONSESJONSSYSTEMET: TILDELING, GODKJENNING, SAMTYKKE. - Hvilken betydning har konsesjonssystemet for sikker petroleumsvirksomhet? KONSESJONSSYSTEMET: TILDELING, GODKJENNING, SAMTYKKE - Hvilken betydning har konsesjonssystemet for sikker petroleumsvirksomhet? 14.11.2017 Partner Sverre B. Bjelland INNLEDNING Konsesjonssystemet» Staten

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp

Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp Statens strålevern utlyser fire oppdrag som til sammen utgjør en grundig kartlegging og sammenstilling av informasjon om forekomst av radioaktive stoffer og avfallsstrømmer

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Det bør legges opp til en streng praktisering av føre-var prinsippet når det gjelder vurdering av mulige effekter av regulære utslipp i området.

Det bør legges opp til en streng praktisering av føre-var prinsippet når det gjelder vurdering av mulige effekter av regulære utslipp i området. Olje- og energidepartementet Boks 8148 Dep 0033 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 30.07.2015 Deres ref.: AU-DPN-OE OSE-00145 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon-endring av tillatelse-

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Ansvarlig entreprenør: 1. Mudring Søknaden skal vedlegges

Detaljer

Boring og produksjon på Osebergfeltet

Boring og produksjon på Osebergfeltet Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 23.09.2015 Deres ref.: AU-OSE 00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Osebergfeltet Vedtak om endring

Detaljer