Konsekvenser av skipstrafikk i Nordsjøen og Skagerrak 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvenser av skipstrafikk i Nordsjøen og Skagerrak 2011"

Transkript

1 Konsekvenser av skipstrafikk i Nordsjøen og Skagerrak 2011

2 II

3 FORORD Regjeringen har satt i gang en prosess for å etablere en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen. Som en del av grunnlaget for utarbeidelse av forvaltningsplanen skal det gjøres sektorvise vurderinger av miljøkonsekvenser. Utredningene er utarbeidet på grunnlag at utredningsprogrammer, samt innspill og kommentarer som kom inn i løpet av en tre måneders høringsrunde. Endelige utredningsprogrammer ble lagt fram 4. februar Denne rapporten er skipsfartssektorens utredning av miljøkonsekvenser i forvaltningsplanområdet i Nordsjøen og Skagerrak. En arbeidsgruppe ledet av Kystverket har vært ansvarlige for datainnhenting og utformingen av rapporten. Arbeidsgruppen har bestått av: Rolf Jørn Fjærbu (Kystverket leder og redaktør) Jens Henning Koefoed (Sjøfartsdirektoratet - Nestleder) Geir Høvik Hansen (Sjøfartsdirektoratet) Runar Mathisen (Klima- og forurensningsdirektoratet) Tor Fadnes (Oljedirektoratet) Nils Øien (Havforskningsinstituttet) Jens A. Wathne (Fiskeridirektoratet) Alice Newton (Norsk institutt for luftforskning) Hilde Skjerdal (Statens strålevern) Andreas Vatne, Rolf Rødven (Forsvaret) Morten Hauge (Kystverket) Claus W. Kamstrup (Kystverket) Rolf Jørn Fjærbu Arendal, februar 2012 Jens Henning Koefoed III

4 IV

5 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Utførende institusjon Kystverket Oppdragstakers prosjektansvarlig Kontaktperson i Klima- og forurensningsdirektoratet ISBN-nummer (Frivillig å bruke) TA-nummer 2830/2011 Rolf Jørn Fjærbu Marianne Kroglund SPFO-nummer År 2011 Sidetall Klima- og forurensningsdirektoratets kontraktnummer Utgiver Klima- og forurensningsdirektoratet Forfattere Rolf Jørn Fjærbu (Kystverket leder og redaktør) Jens Henning Koefoed (Sjøfartsdirektoratet - Nestleder) Geir Høvik Hansen (Sjøfartsdirektoratet) Runar Mathisen (Klima- og forurensningsdirektoratet) Tor Fadnes (Oljedirektoratet) Nils Øien (Havforskningsinstituttet) Jens A. Wathne (Fiskeridirektoratet) Alice Newton (Norsk institutt for luftforskning) Hilde Skjerdal (Statens strålevern) Andreas Vatne/Rolf Rødven (Forsvaret) Morten Hauge (Kystverket) Claus W. Kamstrup (Kystverket) Tittel - norsk og engelsk Konsekvenser av skipstrafikk i Nordsjøen og Skagerrak Impacts of vessel activity in the North Sea and the Skagerrak Sammendrag summary 4 emneord Nordsjøen, skipstrafikk, konsekvens, forvaltningsplan 4 subject words North Sea, management plan, impact, vessel traffic V

6 VI

7 Innhold: SAMMENDRAG 1 HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK Innledning Geografisk avgrensning Utredningsarbeidet økosystembasert forvaltning Sektorvise utredninger av konsekvenser felles metodikk Utredning av konsekvenser av skipstrafikk SKIPSTRAFIKKEN I NORDSJØEN Innledning Trafikkomfang Godstrafikk Passasjertrafikk Petroleumsrelatert skipstrafikk Forsvarets aktivitet i forvaltningsplanområdet Fritidsbåttrafikken Trafikkmønster Havner i Nordsjøen Omfang og struktur av havneaktiviteten Havnestatskontroll Anløpstrafikken Skipstyper i trafikkbildet Godsomslag DRIFTSUTSLIPP OG INNRAPPORTERTE HENDELSER Forutsetninger og tilnærmingsmåte Beskrivelser av utslippskomponenter Drivstofforbruk Estimert drivstofforbruk Utslipp til luft Estimert utslipp til luft Utslipp til sjø Utslipp fra Forsvarets fartøyer Mottaksordninger for skipsavfall Innrapporterte akutte hendelser fra skip i området Kunnskapsmangler - behovet for ny kunnskap og utvikling KONSEKVENSER AV DRIFTSUTSLIPP TIL SJØ Innledning Konsekvenser av skipstrafikk på sjøfugl Mulige konsekvenser for sjøfugl av mindre utslipp av oljeholdig avfall Konsekvenser for sjøfugl av kloakk Konsekvenser for sjøfugl av utslipp av søppel Oppsummering konsekvenser for sjøfugl 2009 og Søppel og konsekvenser for marint liv Regelverksutvikling Olje i lensevann og vaskevann Skadelig bunnstoff Ballastvann og begroing på skipsskrog Sinkanoder, hylseolje med mer Skipsvrak i Nordsjøen Undervannsstøy fra skip Bruk av sonar VII

8 Støybilde generert av sivile fartøyer Kunnskapsmangler - behovet for ny kunnskap og utvikling KONSEKVENSER AV DRIFTSUTSLIPP TIL LUFT Innledning Virkninger av utslipp til luft Global oppvarming Forsuring Overgjødsling Bakkenær ozon Konsekvenser i områder med sårbare miljøressurser INTRODUSERTE ARTER SOM FØLGE AV SKIPSTRAFIKK Innledning Trusselbilde: økosystemer, fiskeriinteresser, havbruk og turisme Identifisering av risiko for introduksjon av fremmede organismer Ballastvannkonvensjonen og regelverksutvikling Kunnskapshull Konklusjon OLJEVERN, BEREDSKAP OG AKUTTE UTSLIPP Internasjonalt beredskapsarbeid Organisering av oljevernberedskapen Kjemikalieberedskap Privat beredskap Kommunale beredskap Statlige beredskap Beredskap om bord i skip Trafikkseparasjonssystem (TSS) i Nordsjøen og Skagerrak Sannsynlighet for akutte utslipp Inndeling av forvaltningsplanområdet Nordsjøen Skipstrafikk i 2009 og prognoser for Bidrag fra transportert mengde risikolast Estimering av ulykkesfrekvenser Kvantitativ vurdering av tiltak for Analyse av utslippsfrekvens Estimert utslippsmengde for alle skipstyper Utvelgelser av scenarier og simulert beredskapsaktivitet Oljevernets begrensninger og muligheter AKUTTE UTSLIPP AV OLJE OG EKSEMPLER PÅ KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SAMFUNN Særlig verdifulle områder Miljørisiko Mulige konsekvenser for sjøfugl Skagerrak Fedjeosen Vågsøy Oppsummering konsekvenser av akuttutslipp skipsfart Konsekvenser for sjøfugl av faktiske uhellshendelser skipsfart MS Godafoss MV Full City MS Server MS Rocknes Oppsummering konsekvenser for sjøfugl av faktiske akuttutslipp Kunnskapsbehov spesielt i forhold til sjøfugl Konsekvenser på fisk, fiskelarver og sjøpattedyr VIII

9 8.6 Mattrygghet Konsekvenser for mattrygghet ved akutte utslipp av olje fra skipstrafikk Geografisk omfang og varighet Erfaringer fra Full City Konsekvenser av akutte hendelser på kulturminner KONSEKVENSER AV EN POTENSIELL ULYKKE MED RADIOAKTIVT MATERIALE LANGS NORSKEKYSTEN (NRPA) Scenario 1: Ulykke ved transport av brukt brensel Kildeterm og scenario Resultat og diskusjon Doser til marine organismer Konsentrasjon av radionuklider i marine organismer/sjømat Kollektive doser til mennesket Doser til kritiske befolkningsgrupper Scenario 2: Ulykke med reaktordrevet ubåt Utslippscenario Doser til marine organismer Konsentrasjon av radionuklider i sjømat Kollektive doser til menneske Usikkerhet og kunnskapsmangler Oppsummering av konsekvenser for felles utredningstema og undertema Konklusjon MULIGE AREALKONFLIKTER Innledning Fiskeri og havbruk Forsvarets arealbruk/interesser i kystsonen Dumpefelter for ammunisjon Mineleggingsområder Senking av målfartøy Kulturminner Kulturminnelovens Skipsfunn Steinalderlokaliteter Fritidsbruk av kystsonen Konflikt mellom sjøpattedyr og skipstrafikk SAMFUNNSMESSIG VURDERING AV SKIPSFARTSSEKTORENS BETYDNING I 2009 OG Skipsfartens betydning for sysselsetting og verdiskaping Samfunnsmessige konsekvenser av akutte oljeutslipp Havbruk Fiskeri Turisme og reiseliv Øvrige samfunnsforhold Saneringskostnader Referanser Vedlegg: IX

10 X

11 SAMMENDRAG Sektorutredningen skipsfart i Nordsjøen og Skagerrak gir en beskrivelse av skipstrafikken i Nordsjøen og Skagerrak, samt vurderinger av konsekvenser på miljø og samfunn. Skipstrafikken påvirker miljøet hovedsaklig gjennom: Risiko knyttet til akutte hendelser som for eksempel grunnstøtinger og ordinære driftsutslipp til sjø og luft. Skipstrafikken Skipstrafikken i Nordsjøen fordeler seg samlet på 27 % i norsk økonomisk sone (NØS) og 73 % i Nordsjøen utenfor NØS i I 2030 forventes andelen av den totale skipstrafikken til og reduseres til i overkant av 25 % i NØS og økes til nesten 75 % i Nordsjøen utenfor NØS. Dette gjenspeiles i en forventning om større vekst i skipstrafikken i Nordsjøen utenfor NØS sammenliknet med skipstrafikken i NØS frem mot Det forventes en vekst i utseilt distanse i Nordsjøen utenfor NØS på totalt 18 %, mens veksten i utseilt distanse i NØS forventes å utgjøre totalt 11 %. Mens gasstankere står for den relativt største veksten i utseilt distanse i NØS, forventes bulkskip å stå for den relativt største veksten i Nordsjøen utenfor NØS. I NØS er de to største skipstypene stykkgodsskip og passasjerskip i forhold til utseilt distanse både i 2009 og I Nordsjøen utenom NØS utgjør stykkgodsskip og kjemikalie-/og produkttankere de to største skipstypene med hensyn til utseilt distanse i begge år. Skipene i NØS er gjennomgående mindre enn skipene lenger sør i utredningsområdet. Passasjerskip og fiskefartøy var de eneste skipstypene som i 2009 hadde lengre utseilt distanse i NØS enn Nordsjøen utenfor NØS. Dette bildet forventes også i Driftsutslipp Større skip har større driftsutslipp enn mindre skip pga. høyere drivstofforbruk. Dette gjenspeiles i estimerte driftsutslipp til luft og potensielle utslipp til sjø for skip i NØS og Nordsjøen utenom NØS. Mens skip i Nordsjøen utenfor NØS tilbakela 73 % (2009) og 75 % (2030) av samlet utseilt distanse totalt, utgjør andelen om lag 80 prosent av driftsutslippene til luft for estimerte utslippskomponenter i 2009 og Driftsutslippsberegningene viser en nedgang i driftsutslippene av CO 2, NO x, SO 2, CO, og PM fra 2009 til I Nordsjøen utenfor NØS forventes en nedgang i CO 2 -utslippne fra skip med 5 % og tilsvarende; NO x (40 %), SO 2 (85 %), CO (21 %) og PM (52 %). Selv om de forventede utslippsreduksjonene i Nordsjøen utenfor NØS har størst betydning viser like fullt reduksjonene i NØS å være relativt enda større: CO 2 (12 %), NO x (44 %), SO 2 (86 %), CO (26 %) og PM (53 %). Potensielle utslipp av olje i lensevann, svartvann og søppel er beregnet for 2009 og I 2030 forventes at produksjonen av søppel og svartvann går opp med 17 % i NØS og 14 % i Nordsjøen utenfor NØS. Akutte hendelser Sannsynligheten for akutte oljeutslipp i forvaltningsplanområdet viser at tiltakene trafikkseparasjon (TSS), slepebåtberedskap og trafikkovervåking (VTS) reduserer sannsynligheten for ulykkeshendelser betraktelig. Det er særlig når disse tiltakene virker sammen at de har stor effekt. Miljøkonsekvenser Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) anser at konsekvensene av driftsutslipp fra skipstrafikk for ulike miljøressurser er små eller at kunnskapsgrunnlaget er for svakt til å trekke bastante slutninger. Særlig luftutslippene bidrar imidlertid til klimaendringer som indirekte kan ha store konsekvenser for sjøfugl, fisk og sjøpattedyr. XI

12 De største konsekvensene av skipstrafikken på miljø i forvaltningsplanområdet kommer av akutte hendelser som skipskollisjoner og grunnstøtinger, hvor utslipp av ulike petroleumsprodukter utgjør den største faren. Det er viktig å erkjenne at akutte hendelser og ukontrollerte utslipp på ulike steder og på ulike tidspunkt kan ha fundamentalt forskjellige konsekvenser på miljø. Små hendelser nær særlig sårbare områder under hekking og gyting kan ha store konsekvenser for regionale bestander av sjøfugl og fisk, mens større hendelser på andre steder og tidspunkter kan ha mindre alvorlige konsekvenser. Kystverkets miljørisikoanalyse viser at miljørisikoen går ned i forvaltningsplanområdet frem mot 2025 til tross for økt skipstrafikk. Dette skyldes primært nye tiltak i 2011 som innføring av trafikkseparasjonssystemer fra Stad til Oslofjorden. Samfunnskonsekvenser Sysselsettingen i skipsfartsrelaterte næringer i forvaltningsplanområdet (utenriks, innenriks og fiske og fangst) er beregnet til personer i 2009 og personer i Inklusive ringvirkninger i øvrige næringer vurderes sysselsettingen til i alt personer i 2009 og personer i Dette tilsvarer henholdsvis 2,8 % og 2,5 % av den samlede sysselsettingen i fylkene som grenser til forvaltningsplanområdet i de to årene. Verdiskapingen (bruttoproduktet) i skipsfartsrelaterte næringer er beregnet til 39,8 mrd. kroner i 2009 og 65,2 mrd. kroner i Verdiskapingen knyttet til forvaltningsplanområdet, inklusive ringvirkninger, utgjør anslagsvis 57 mrd. kroner i 2009 og 86 mrd. kroner i Dette tilsvarer 4,7 % av den samlede verdiskapingen i forvaltningsplanområdet både i 2009 og XII

13 Summary The sector evaluation of shipping in the North Sea and Skagerrak describes the shipping traffic density in these areas together with assessments of its impact on the environment and society. There are two main challenges associated with shipping: Firstly there are challenges related to the risk associated with emergencies such as ship groundings and secondly there are challenges related to operational discharges of pollutants to sea and air. Ship traffic North Sea traffic is distributed with 27% in the Norwegian Economic Zone (NEZ) and 73 % outside of the NEZ. By 2030 these values will be expected to be reduced to around 25 % within the NEZ and with an increase to nearly 75 % outside of the NEZ. For ship miles outside of the NEZ there is expected to be an increase of 18 % from 2009 to For ship miles within the NEZ there is expected an increase of 11 %. Whilst gas tankers account for the relative largest increase for ship miles within the NEZ, bulk shipping will account for the relative largest increase outside of the NEZ. Within the NEZ, general cargo and passenger ships account for the largest amount of ship miles for both 2009 and Outside of the NEZ general cargo, chemical and product tankers account for the largest amount of ship miles for both 2009 and It is important to add that ships within the NEZ are generally smaller than ships outside of NEZ. Passenger and fishing vessels where the only ship type categories in 2009 that had longer ship miles distance within the NEZ than outside of the NEZ. This is also expected to be the same case by Shipping-related emissions Larger ships have larger emissions due to their larger fuel consumption. This is reflected in the difference between estimated emissions to air from vessels within the NEZ and for vessels outside of the NEZ. Vessels outside of the NEZ for had a proportion of 73 % of total ship miles in 2009 and estimated to 75 % by 2030, this accounts for around 80 % of the total emissions to air for estimated emission components. Emission estimates show a total reduction of CO 2, NO x, SO 2, CO and PM from 2009 to 2030 for both areas due to technological improvements, regulations and an expected increase of use of bio fuel. Outside of the NEZ, CO 2 emissions are expected to decrease by 5%, NO x (44 %), SO 2 (86 %), CO (26 %) and PM (53 %) respectively and 2030 estimates for potential discharges to sea have been calculated. In contrast to emissions to air there is expected to be an increase in potential discharges. By 2030 it is expected that the potential discharge for waste and black water will increase by 17 % within the NEZ and 14 % outside of the NEZ. Acute incidents The estimated probability for acute oil spill within the management plan area shows that measures such as imposed traffic separation schemes (TSS), emergency tug boats and traffic monitoring reduce the probability for accidents considerably. In particularly when these measures are combined the estimated probability for acute oil spill is estimated to be lower. Environmental effect The Institute of Maritime Research in Norway (IMR) and the Norwegian Institute for Nature Research (NINA) consider that the consequences of shipping-related emissions on environmental resources are minimal or that the knowledge base is too weak in order to conclude categorically. Air emissions XIII

14 however contribute to environmental climate changes that indirectly can have consequences for seabirds, fish and sea mammals. The largest potential environmental impact due to shipping within the management plan area stems from incidents such as ship collisions and groundings where accidental discharge of petroleum products constitutes the greatest hazard. It is important to recognize that acute incidents may have very different consequences depending on the area and time they occur. Minor incidents close to particularly vulnerable nesting and spawning grounds can have a dramatic impact whereas significantly larger discharges can have less serious consequences if they occur at a less vulnerable time and location. An upcoming environmental impact analysis from the Norwegian Coastal Administration (NCA) indicates a reduction in environmental risk within the management plan area towards 2025 in spite of increased traffic. This is primarily due to the introduction of new traffic separation systems in 2011 from Stad to the fjord of Oslo. Social effects The number of people employed in shipping related industries within the area covered by the management plan area (international, national and fisheries) was in This is estimated to increase to by Including the spill-over effects in related industries, the number of people employed was in 2009 and is estimated to be by These numbers correspond to 2.8 % and 2.5 % of the total workforce in the counties which borders to the management plan area in 2009 and 2030 respectively. The value (gross product) in shipping related industries is estimated to MNOK in 2009 and MNOK in Including spill-over effects to other industries the corresponding numbers are MNOK and MNOK. This corresponds to 4.7 % of the total value in the counties both in 2009 and in XIV

15 1 HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK 1.1 Innledning Det er et nasjonalt mål at det skal utarbeides helhetlige og økosystembaserte forvaltningsplaner for alle norske havområder innen 2015 (St.meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand). Regjeringen har i sin politiske plattform (Soria Moria II, side 58) sagt at den vil legge fram en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak i inneværende stortingsperiode, det vil si innen våren Forvaltningsplanen skal basere seg på kunnskap om miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av aktiviteter og påvirkninger i og i tilknytning til havområdet. Denne kunnskapen skal framkomme gjennom en trinnvis utredningsprosess. Arbeidet styres av en interdepartemental styringsgruppe for helhetlig forvaltning av norske havområder, som ledes av Miljøverndepartementet. Det er etablert en faggruppe som koordinerer det faglige arbeidet. Denne ledes av Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF) og består av: Direktoratet for naturforvaltning (DN) Fiskeridirektoratet (Fdir) Havforskningsinstituttet (HI) Kystverket (KyV) Oljedirektoratet (OD) Petroleumstilsynet (Ptil) Sjøfartsdirektoratet (Sdir) Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF) Statens strålevern (NRPA) Norsk institutt for luftforskning (NILU) Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Norsk institutt for naturforskning (NINA) Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 1.2 Geografisk avgrensning Arbeidet med faglig grunnlag for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak skal geografisk dekke områdene utenfor grunnlinjen i norsk økonomisk sone sør for Stad 62 N, inkludert norsk del av Skagerrak (figur 1.1). Dette omtales som forvaltningsplanområdet. 1.

16 NØS Utenfor NØS Figur 1-1 Avgrensningen av området som omfattes av forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak og norsk økonomisk sone (NØS). Områder som ligger utenfor forvaltningsplanområdet kan også ha betydning for vurderinger innenfor forvaltningsplanområdet (boks 1). Områder innenfor grunnlinja og utenfor norsk økonomisk sone skal derfor utredes der dette er relevant for å beskrive sektorenes påvirkning. Det samlede området som forventes å være relevant i utredningsprosessen omtales som utredningsområdet. Det faglige arbeidet skal dekke hele dette området, mens tiltak i planen kun vil omfatte områder under norsk jurisdiksjon. 2

17 1.3 Utredningsarbeidet økosystembasert forvaltning Forvaltningen av Nordsjøen og Skagerrak skal være en økosystembasert forvaltning. Stortingsmelding nr 12 (2001-2) Rent og rikt hav, definerer økosystemtilnærming slik: Økosystemtilnærming til havforvaltning er en integrert forvaltning av menneskelige aktiviteter basert på økosystemenes dynamikk. Målsetningen er å oppnå bærekraftig bruk av ressurser og goder fra økosystemene og opprettholde deres struktur, virkemåte og produktivitet. En integrert og helhetlig forvaltning innebærer at en må se alle sektorenes påvirkning under ett, og at økosystemet legger rammene for hvor stor totalpåvirkning som kan tillates (Biodiversitetskonvensjonen). Forvaltningsplanen skal baseres på kunnskap om konsekvenser av aktiviteter som kan påvirke: miljøtilstanden ressursgrunnlaget samfunnsforhold mulighetene for å utøve næringsaktivitet i havområdet Først og fremst gjelder dette mulige effekter av petroleumsvirksomhet og annen energiproduksjon til havs, fiskeri og skipstrafikk. I tillegg vurderes aktiviteter i utredningsområdet som har følger i forvaltningsplanområdet. Figur 1.2 Oversikt over faktagrunnlag og utredninger som danner grunnlag for en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Det er referert til de respektive punkter i faggruppens nåværende mandat Utredningene skal ha et perspektiv fram til 2030, men framtidsbildene for klima kan om nødvendig gå lenger fram. Det er lagt opp til flere høringer i løpet av prosessen. Planprogrammene og sektorutredningene blir lagt ut på høring. I tillegg skal følgende rapporter ha 3 måneders høring: Sammenstilling av samlet påvirkning og konsekvens 3

18 Interessekonflikter mellom næringer og mellom næringer og miljø Vurdering av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 1.4 Sektorvise utredninger av konsekvenser felles metodikk I henhold til Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak skal det utarbeides flere sektorvise utredninger. Resultatene fra sektorutredningene skal videre benyttes som underlag for en sammenstilling av sårbarhet i forhold til påvirkning (jf pkt. 6.4a i faggruppens mandat) og en sammenstilling av samlede påvirkninger og konsekvenser for miljø (jf. pkt. 6.4b i faggruppens mandat). Det er derfor viktig at sektorutredningene så langt det er mulig benytter samme fremstillingsmåte, og bygger på en felles framgangsmåte og metodikk. For ytterligere informasjon om felles metodikk, se endelig utredningsprogram del 1: Felles mal for utredning av miljømessige konsekvenser. 1.5 Utredning av konsekvenser av skipstrafikk I henhold til Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak skal det utarbeides flere sektorvise utredninger. Forslag til program for utredning av konsekvenser av skipstrafikk ble lagt frem 1. oktober 2010 og presentert på en høringskonferanse 2. desember Høringsfristen ble satt til 2. januar 2011, og svarene ble systematisert og gjennomgått av medlemmene i arbeidsgruppen. Høringsuttalelsene ga mange nyttige innspill, særlig med hensyn til grenseflatene mellom de seks ulike arbeidsgruppene. Denne utredningen bygger på: Program for utredning av konsekvenser, felles generell del hvor metodene blir beskrevet Program for utredning av konsekvenser av skipstrafikk Arealrapport med miljø- og naturressursbeskrivelse Utredning Samfunnsmessige forhold i planområdet Statusbeskrivelse for skipstrafikk 1 Resultatene fra sektorutredningene skal videre benyttes som underlag for en sammenstilling av sårbarhet i forhold til påvirkning (jf pkt. 6.4a i faggruppens mandat) og en sammenstilling av samlede påvirkninger og konsekvenser for miljø (jf. pkt. 6.4b i faggruppens mandat). 1 Rapporten kan lastes ned fra KLIF sine nettsider: 4

19 2 SKIPSTRAFIKKEN I NORDSJØEN 2.1 Innledning I dette kapittelet vil skipstrafikken i Nordsjøen i basisåret 2009 og prognostiserte trafikktall for 2030, bli omtalt. Det vil bli presentert skipstrafikkdata både i forhold til total utseilt distanse og fordelt på skipstyper for 2009 og For ytterligere informasjon om forventet utvikling i skipstrafikken frem mot 2030, se vedlegg 2. Skipstrafikken i norsk del av Nordsjøen er påvirket av en rekke aktiviteter som har sitt opphav i andre land og havområder. I sørlige del av Nordsjøen finner vi noe av den tetteste skipstrafikken som finnes i verden. Havner i Storbritannia, Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland ligger tett og Østersjøområdet er også svært trafikkert. I dette området finnes alle typer handelsskip med alle typer laster, og i miljøsammenheng, alle kjente former for lasterester og lovlige (og ulovlige) utslipp. Det må igjen understrekes at sett i forhold til situasjonen lengre sør, er skipstrafikken i vår del av Nordsjøen inkludert Skagerrak, beskjeden. Selv om skipstrafikken i forvaltningsplanområdet for en stor del består av lokal skipstrafikk til og fra havner på Østlandet, vil vi både ha innslag av transittrafikk mellom russiske havner i Østersjøen og i Barentshavet, og av skipstrafikk fra Østersjøen ut i Atlanterhavet. Skipstrafikkbildet i Nordsjøen er vesentlig forskjellig fra Norskehavet og Lofoten-Barentshavet blant annet ved at: havområdet geografisk er mye mindre, samt at det for en stor del er avgrenset av andre lands territorialfarvann og økonomiske soner Nordsjøen og innseilingen til Østersjøen har verdens antagelig tetteste trafikktetthet, alle mulige kategorier skip og alle typer last Nordsjøen er spesielt område for utslipp av olje (Vedlegg I til MARPOL) og søppel (Vedlegg V til MARPOL) og ECA 2 Østersjøen får i utredningsperioden strengere regler mht kloakkutslipp fra store passasjerferger (turistskip) enn resten av verden. En mer inngående beskrivelse av dagens skipstrafikk i Nordsjøen og Skagerrak finnes i underlagsrapporten: Statusbeskrivelse for skipstrafikk Nordsjøen og Skagerrak (Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, 2010). 2.2 Trafikkomfang 2009 Denne utredningen omhandler trafikkomfanget i Nordsjøen delt inn i skipstrafikk i norsk økonomisk sone (NØS) og skipstrafikk utenfor norsk økonomisk sone. Summen av disse to områdene omtales i forvaltningsplanarbeidet som utredningsområdet. NØS sammenfaller i stor grad med forvaltningsplanområdet, men innebefatter i tillegg områdene innenfor grunnlinjen. Begrepet utseilt distanse har en sentral plass i utredningen, og det er synonymt med begrepet trafikkarbeid 3. Fremtidig endring i utseilt distanse i forhold til år 2009 vil komme som en funksjon av 2 ECA (Emission Control Area) definerer et område som etter IMO regelverk har særskilte regler for utslipp av SO og NOx. 2 5

20 endringer i antall skip som seiler i området eller som endringer i seilingsdistansen for det enkelte skip. Drivkreftene bak det første forholdet vil være endringer i økonomiske og sosial aktivitet ved at antall tonn og antall reisende øker, eller at skipene blir større og kan frakte flere tonn og passasjerer på hver seilas. Drivkreftene bak det andre forholdet vil være endringer i lokaliseringsmønster (i og utenfor området), og dermed seilingsmønsteret for fartøyene. I tillegg kommer naturlig nok organisering, effektivisering osv. av selve transportavviklingen med utnyttelse av returlaster, tomkjøringsandeler, med mer. For analyse av skipstrafikken i planområdet og kystnært område er de identifiserte skipene inndelt i 13 skipstyper og 7 størrelseskategorier. Tabell 2-1 illustrerer med tydelighet et vesentlig poeng relatert til skipstrafikken i Nordsjøen. Nesten ¾ av den samlede skipstrafikken målt i utseilt distanse foregår utenfor norsk økonomisk sone (NØS), mens om lag ¼ av den samlede skipstrafikken foregår innenfor NØS. For å begrense kompleksiteten i datamateriale har man i denne utredningen valgt å gruppere skipstrafikken i 13 internasjonalt anerkjente skipskategorier. Tabell 2-1 Utseilt distanse per skipskategori Nordsjøen 2009 Skipstype Utseilt distanse Nordsjøen Norsk økonomisk sone Nordsjøen utenfor NØS (2) Totalt for Nordsjøen 1000 x % 1000 x nm % 1000 x nm % nm Oljetankere 878 1,3 % ,3 % ,6 % Kjemikalie- /produkttankere ,8 % ,2 % ,0 % Gasstankere 462 0,7 % ,3 % ,0 % Bulkskip 844 1,3 % ,9 % ,2 % Stykkgodsskip ,9 % ,1 % ,0 % Konteinerskip 306 0,5 % ,9 % ,4 % Ro Ro lasteskip 280 0,4 % ,3 % ,7 % Kjøle-/fryseskip 424 0,6 % 943 1,4 % ,1 % Passasjerskip ,1 % ,2 % ,3 % Offshore supply skip ,6 % ,1 % ,7 % Andre offshore service skip 320 0,5 % 776 1,2 % ,7 % Andre aktiviteter ,7 % ,1 % ,8 % Fiskefartøy ,9 % ,4 % ,3 % Ukjent(1) ,5 % ,8 % ,3 % Total ,9 % ,1 % % (1) Skip det ikke er mulig å identifisere pga manglende data om IMO nr, kallesignal, etc. (2) Inklusive estimert utseilt distanse for Tysk sone. Trafikken i Nordsjøen domineres av stykkgodsskip og kjemikalie-/produkttankere med henholdsvis 22 % og 11 % av totalt utseilt distanse, etterfulgt av passasjerskip, konteinerskip og Ro Ro lasteskip. Som beskrevet over står skipstrafikken i området Nordsjøen utenfor NØS for om lag 73 % av totalt utseilt distanse. Ser en på de enkelte skipskategorier er det imidlertid store variasjoner. Konteinerskip og Ro Ro lasteskip har for eksempel ca. 95 % av sin utseilte distanse i Nordsjøen utenfor NØS. Passasjerskip og fiskefartøy har imidlertid en overvekt av sin utseilte distanse i NØS. 3 Utseilt distanse er innen sektoren skipstrafikk synonymt med begrepet trafikkarbeid. Begrepet omfatter både skip som seiler med og uten last. Mens transportarbeidet på godssiden, angitt i tonnkilometer, reflekterer flyten av varer i utredningsområdet, er trafikkarbeidet knyttet opp til selve skipsbevegelsene for skip som frakter varer. Man kan derfor si at mens transportarbeidet kun er knyttet opp til fartøyer og seilaser med last, vil trafikkarbeidet inkludere fartøyer som seiler med og uten last. 6

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet 15. september 2011 (Denne siden er tom) Side 2 av 120 FORORD Dette dokumentet er en utredning av konsekvenser

Detaljer

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet RAPPORT M140 2014 Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Rapport fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser Endelig program Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Program for utredning av konsekvenser Felles generell del 1 for de fire sektorvise utredningsprogrammene Innledning Beskrivelse av utredningsområdet

Detaljer

Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen. Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997. 98/22 Rapporter Reports

Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen. Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997. 98/22 Rapporter Reports 98/22 Rapporter Reports Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger Rapporter Reports

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Detaljer

Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften

Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften Rapport Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2014 Desember 2014 av Christian Svane Mellbye, Sveinung Fjose og Marcus Gjems Theie Innhold 1. Konklusjon og oppsummering...

Detaljer

Frode Brunvoll, Vilni Verner Holst Bloch, Erik Engelien, Henning Høie, Trine Haagensen, Jan Monsrud, Marit E. Sand og Asbjørn Willy Wethal

Frode Brunvoll, Vilni Verner Holst Bloch, Erik Engelien, Henning Høie, Trine Haagensen, Jan Monsrud, Marit E. Sand og Asbjørn Willy Wethal Rapporter 2008/3 Frode Brunvoll, Vilni Verner Holst Bloch, Erik Engelien, Henning Høie, Trine Haagensen, Jan Monsrud, Marit E. Sand og Asbjørn Willy Wethal Samferdsel og miljø 2007 Utvalgte indikatorer

Detaljer

fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs Fiskeriinteresser fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs Fiskerinteresser fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Detaljer

Frode Brunvoll, Jan Monsrud, Margrete Steinnes og Asbjørn Willy Wethal

Frode Brunvoll, Jan Monsrud, Margrete Steinnes og Asbjørn Willy Wethal 25/26 Rapporter Reports Frode Brunvoll, Jan Monsrud, Margrete Steinnes og Asbjørn Willy Wethal Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren Transport and environment Selected indicators for the transport

Detaljer

DN-utredning 3-2010 Naturindeks for Norge 2010

DN-utredning 3-2010 Naturindeks for Norge 2010 DN-utredning 3-2010 Naturindeks for Norge 2010 Naturindeks for Norge 2010 DN-utredning 3-2010 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: September 2010 Antall sider: 164 Emneord: biologisk mangfold,

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK

FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK HELHETLIG FORVALTNING AV DET MARINE MILJØ I NORDSJØEN OG SKAGERRAK Innspill fra Natur og Ungdom og Naturvernforbundet Oslo, 15. september 2012 SILJE LUNDBERG

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistiske analyser 114 Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne

Detaljer

TEKNISK RAPPORT SJØFARTSDIREKTORATET TILTAKSANALYSE - KRAV OM LANDSTRØM FOR SKIP RAPPORT NR. 2009-1063 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT SJØFARTSDIREKTORATET TILTAKSANALYSE - KRAV OM LANDSTRØM FOR SKIP RAPPORT NR. 2009-1063 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS SJØFARTSDIREKTORATET TILTAKSANALYSE - KRAV OM LANDSTRØM FOR SKIP I NORSKE HAVNER RAPPORT NR. 2009-1063 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 3.7.2009 31100596 Godkjent

Detaljer

Indikatorer for forbruksutviklingen i Norge -Implikasjoner for bærekraft

Indikatorer for forbruksutviklingen i Norge -Implikasjoner for bærekraft Oppdragsrapport nr. 1-2015 Torvald Tangeland og Nina Heidenstrøm Indikatorer for forbruksutviklingen i Norge -Implikasjoner for bærekraft SIFO 2015 Oppdragsrapport nr. 1 2015 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Hild Marte Bjørnsen Steinar Johansen Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:08 NIBR-rapport 2008:22

Detaljer

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram FISKERIDIREKTORATET NOVEMBER 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 BEHANDLING

Detaljer

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling M229-2014 RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Miljødirektoratet Kontaktperson i miljødirektoratet Are Lindegaard

Detaljer

RAPPORT. Miljøregnskap for landstrømanlegg i Oslo havn. Eivind Selvig, Rolv Lea, Rolf Gillebo 14. november 2008. Foto: Rolv Lea.

RAPPORT. Miljøregnskap for landstrømanlegg i Oslo havn. Eivind Selvig, Rolv Lea, Rolf Gillebo 14. november 2008. Foto: Rolv Lea. RAPPORT Miljøregnskap for landstrømanlegg i Oslo havn Eivind Selvig, Rolv Lea, Rolf Gillebo 14. november 2008 Foto: Rolv Lea Foto: Cavotec Foto: Cavotec Innhold Sammendrag og konklusjoner 3 Summary 6 1

Detaljer

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser av ytre påvirkning. September 2007.

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser av ytre påvirkning. September 2007. Endelig program Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Program for utredning av konsekvenser av ytre påvirkning September 2007 Forsidebilde: Oljeskadet ærfugl ved Fedje januar 2007. Foto: Morten Ekker

Detaljer

Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data

Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data RAPPORT 5/2012 ISBN 978-82-7492-258-7 ISSN 1890-5226 Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data Mette Ravn Midtgard, Audun Iversen, Thorkel C. Askildsen og Eirik Mikkelsen Forsideillustrasjon:

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2003-2004)

St.meld. nr. 31 (2003-2004) St.meld. nr. 31 (2003-2004) Vilje til vekst for norsk skipsfart og de maritime næringer Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren

Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren FFI-rapport 2012/00605 Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren Oddvar Myhre, Trine Reistad, Kristin Fjellheim, Hege Ringnes og Kjetil Sager Longva Forsvarets forskningsinstitutt

Detaljer

Transport og luftutslipp

Transport og luftutslipp Bellona Rapport Nr.4: 21 Transport og luftutslipp Fakta, løsninger og strategi Sondre Grinna Alvhild Hedstein Bjørnar Kruse Thor Erik Musæus Utgitt av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Murmansk P. Boks 2141,

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 Hild-Marte Bjørnsen og Steinar Johansen Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:22 NIBR-rapport 2008:21

Detaljer