Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU"

Transkript

1 Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU Sammendrag Et hypotetisk kraftsystem i Nordsjøen bestående av fem olje og gass plattformer og en offshore vindpark med en felles tilkobling til land, basert på Voltage Source Converter High Voltage Direct Current (VSC-HVDC) teknologi, er studert. En dynamisk simuleringsmodell av systemet og et kontrollsystem er utviklet. Simuleringer av forstyrrelser antatt å være kritisk for driften av systemet er gjennomført ved hjelp av SimPowerSystems TM i MATLAB /Simulink. Det ble konkludert med at systemet håndterer variasjoner i lasten bra og at systemkonfigurasjonen foreslått i denne artikkelen er en mulig måte å integrere olje- og gassplattformer og offshore vindkraft i kraftnettet på land. Norge skal frem til 2020 redusere de globale klimagassutslippene tilsvarende 30 % av Norges utslipp i 1990 [1]. Om lag to tredjedeler av kuttene skal tas nasjonalt. Dersom Norge skal nå disse målene må alternative løsninger for kraftproduksjon og overføring i olje og gass industrien vurderes. Tall fra 2012 viser at det totale klimagassutslippet fra Norge har økt med over 5 % siden 1990 [2]. Hovedgrunnen til denne økningen er en økning i utslippene fra olje og gass industrien med over 75 %. Olje og gass industrien står i dag for om lag 25 % av Norges totale klimagassutslipp. I dag er mesteparten av olje- og gassplattformene på norsk sokkel selvforsynt med varme, elektrisitet og mekanisk energi ved hjelp av gassturbiner plassert på plattformene. Disse turbinene har en virkningsgrad rundt 30 % - 40 % [3] og er ansvarlige nesten 80 % av utslippene på norsk sokkel [4]. Å forsyne olje- og gassplattformer med fornybar kraft offshore vind og fra land vil dramatisk redusere Norges totale CO2 utslipp. Norge har et stort potensiale for offshore vindkraft. Tilgjengelig energi er estimert til TWh [5]. Hovedproblemet med offshore vindkraft i dag er de store investeringskostnadene. Med tanke på utbredelsen av olje og gass i Nordsjøen er det meget sannsynlig at fremtidige offshore vindparker kan lokaliseres i nærheten av eksisterende 175

2 eller planlagte olje- og gassinstallasjoner. En sammenkobling av offshore vindkraft og olje- og gassinstallasjoner kan bedre økonomien til offshore vindkraftprosjekter. I et system bestående av offshore vindkraft og olje- og gassplattformer med felles tilkobling til nettet på land vil det ikke være behov for noen strømforsyning på plattformene. Overføringstapene fra vindparken vil reduseres siden energien fra vindparken kan benyttes på olje- og gassplattformene. I tillegg muliggjør en slik løsning overføring av overskuddskraft fra vindparken til nettet på land. Målet til denne artikkelen er å studere gjennomførbarheten til et system bestående av fem olje og gassplattformer og en offshore vindpark med en felles tilkobling til kraftnettet på land. Lignende systemer men med noe forskjellig systemkonfigurasjon er studert i [6, 7]. En oversikt av systemet kan sees i Figur 1. Fem olje- og gassplattformer, med forskjellig last, og en offshore vindpark er tilknyttet sentralnettet på land via en felles, 220 km lang HVDC kabel. Offshore omformerstasjonen er tenkt plassert på en egen plattform og består av en omformer, en transformator og en felles samleskinne. Avstanden mellom samleskinnen til vindparken og olje- og gassplattformene varierer mellom 40 km og 80 km. Spenningen på land er satt til 300 kv mens spenningen på HVDC overføringen er +/- 120 kv. Spenningen på offshore samleskinnen er satt til 90 kv og 60 Hz. Omformerne er modellert ved hjelp av såkalte gjennomsnittsmodeller. De tar ikke hensyn til harmoniske komponenter som følge av swiching, men dynamikken som følge av kontrollsystemet og samspillet med kraftsystemet er bevart. Omformeren på land er satt til å holde konstant spenning på offshoreterminalen til dc kabelen, mens offshoreomformeren er satt til å kontrollere spenningen på samleskinnen. Frekvensen i offshore AC-nettet holdes konstant ved at frekvensen til moduleringssignalet til offshoreomformeren holdes konstant. Olje- og gassplattformene er modellert ved hjelp en resistans, for å beskrive den passive lasten på plattformene, en konstant effekt last for å representere omformerstyrt last og en induksjonsmaskin. 176

3 For å modellere vindparken er det benyttet en aggregert modell bestående av en permanentmagnet synkrongenerator og en back-to-back omformer. Omformeren mot nettet kontrollerer DC-link spenningen, mens omformeren på vindturbinsiden er satt til å kontrollere hastigheten på turbinen slik at den hele tiden er optimal i forhold til vindhastigheten. For ytterligere beskrivelse av modellen og kontrollsystemet vises det til [8]. Simuleringene er utført ved hjelp av SimPowerSystems TM i MAT- LAB /Simulink. To situasjoner som er antatt og være kritiske for systemet er simulert og variasjon i spenningen er studert og vurdert opp mot IEC 61892, som er standarden som regulerer offshore elektriske installasjoner. Simuleringscasene er utkobling av vindparken og dipp i spenningen i nettet på land. 177

4 Kortslutninger, feil på kabler eller kontrollsystem, eller andre hendelser kan føre til utkobling av vindparken. I slike tilfeller er det viktig at kontrollsystemet til HVDC kabelen reagerer raskt for å kompensere for den tapte produksjonen fra vindparken slik at effekten på olje- og gassplattformene blir minimal. Vindparken er satt til å levere 50 MW før den blir koblet ut ved t=2 s. Resultatene av simuleringen er vist i Figur 2. Når vindparken kobles ut synker spenningen i offshore AC nettet. Offshore omformeren øker da spenningen på offshore samleskinnen. Dette fører til en utladning av kapasitansene i HVDC systemet (DC link kondensatorene og kapasitansen i kablene) og DC spenningen begynner å synke. Omformeren på land øker da effekten inn i HVDC systemet til DC spenningen igjen kommer opp til nominelt nivå. På denne måten reagerer VSC-HVDC systemet raskt og øker den leverte effekten for å kompensere for manglende vindkraft. Interaksjonen mellom kontrollsystemet på land og offshore kontrollsystemet fører til noen oscillasjoner i offshore spenningen før systemet stabiliserer seg etter ca. 0,2 s. Spenningen på alle olje- og gassplattformene er godt innenfor kravene i ICE under hele perioden. 178

5 Jordslutninger, kortslutninger eller store last variasjoner kan føre til en dipp i spenningen i nettet på land. En 60 % dipp med varighet 100 ms. i spenningen på land er simulert for å studere hvilken innflytelse dette har i AC nettet offshore. Spenningsfallet på land fører til at omformeren på land når sin strømgrense og dermed ikke klarer å levere tilstrekkelig effekt. Dette fører til en utladning av kapasitansene i HVDC systemet og spenningen på HVDC kabelen begynner å synke. Når spenningen på land kommer tilbake til nominelt nivå øker effekten fra omformeren på land igjen og DC spenningen begynner å stige. En oversvingning i DC spenningen kan observeres før den stabiliserer seg. Dette fører til store oscillasjoner i strømmen fra kraftnettet på land. Offshore omformeren er i stand til å dempe det meste av forstyrrelsen i spenningen slik at spen- 179

6 ningsvariasjonene på olje- gassplattformene er moderate og godt innenfor kravene i IEC Et hypotetisk kraftsystem i Nordsjøen har blitt studert med hensyn på å vurdere om denne systemkonfigurasjonen er en mulig måte å integrere olje- og gassplattformer og offshore vindkraft til kraftnettet på land. En dynamisk simuleringsmodell og et kontrollsystem er utviklet og systemet er simulert for caser antatt å være kritiske som driften av systemet. Simuleringene viser at kontrollsystemet virker som tiltenkt. VSC- HVDC reagerer hurtig på endringer i last og sørger for at systemet holder seg stabilt. Dette fører til at vindparken er nærmest upåvirket av forstyrrelsene i systemet. Systemet er også i stand til å holde spenningsvariasjonene på olje- og gassplattformene innenfor kravene i IEC under begge simuleringscasene. 180

7 Simuleringsresultatene viser noen oscillasjoner i spenningen på offshore samleskinnen, i spenningen på HVDC kabelen og i strømmen fra nettet på land. Målet med denne artikkelen har vært å studere muligheten til en slik systemkonfigurasjon og liten tid er derfor viet til å optimalisere kontrollsystemet. Det er derfor ventet at oscillasjonene kan dempes ved å introdusere mer ideelle kontrollparametere. Simuleringene indikerer at denne systemkonfigurasjonen er en mulig måte å integrere offshore vindkraft og olje og gas installasjoner til kraftnettet på land. [1] Klima- og Forurensningsdirektoratet, et al., "Klimakur Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot (Climate cure - Means and measures for achinving Norwegian climate goals by 2020)," Oslo [2] S. Sentralbyrå. (2013, ). Available: [3] Oljedirektoratet, et al., "Kraft fra land til norsk sokkel," [4] The Norwegian Oil and Gas Assosiation, "Environmental report 2013," [5] SWECO Grøner, "Potensialstude av havenergi i norge (Study of the potential of marine energy in Norway)," [6] J. I. Marvik, et al., "Electrification of offshore petroleum installations with offshore wind integration," Renewable Energy vol. 50, pp , [7] M. E. Theisen, et al., "Stability analysis of an offshore grid supplied by a HVDC-VSC," in Power Electronics and Applications (EPE 2011), Proceedings of the th European Conference on, 2011, pp [8] M. Kolstad, "Integrating offshore wind power and multiple oil and gas platforms to the onshore power grid using VSC-HVDC technology," Masters thesis, Electric Power Engineering, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim,

BIDRAG FRA LOKAL ENERGILAGRING I FREMTIDENS ELSYSTEM

BIDRAG FRA LOKAL ENERGILAGRING I FREMTIDENS ELSYSTEM BIDRAG FRA LOKAL ENERGILAGRING I FREMTIDENS ELSYSTEM Av Muhammad Usman, Tore Marvin Undeland, Ole-Morten Midtgård og Muhammad Shafiq, NTNU, Ole Jakob Sørdalen, Eltek AS Sammendrag Utslipp av drivhusgasser

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett

Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett Kjell Vegard Birkeland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Olav B Fosso, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Lading av elbil med EV PowerCharger. Magnus Grøtterud Jonathan Jørstad Sindre Heimly Brun Tor Martin Iversen

Lading av elbil med EV PowerCharger. Magnus Grøtterud Jonathan Jørstad Sindre Heimly Brun Tor Martin Iversen Lading av elbil med EV PowerCharger Magnus Grøtterud Jonathan Jørstad Sindre Heimly Brun Tor Martin Iversen Institutt for Elkraftteknikk NTNU 2010 Forord Bruken av elektriske biler øker, og reduksjon

Detaljer

FFI RAPPORT. NORSK KRAFTFORSYNING - Dagens system og fremtidig utvikling. HAGEN Janne Merete, NYSTUEN Kjell Olav, FRIDHEIM Håvard, RUTLEDAL Frode

FFI RAPPORT. NORSK KRAFTFORSYNING - Dagens system og fremtidig utvikling. HAGEN Janne Merete, NYSTUEN Kjell Olav, FRIDHEIM Håvard, RUTLEDAL Frode FFI RAPPORT NORSK KRAFTFORSYNING - Dagens system og fremtidig utvikling HAGEN Janne Merete, NYSTUEN Kjell Olav, FRIDHEIM Håvard, RUTLEDAL Frode FFI/RAPPORT-2000/04450 FFISYS/769/204.0 Godkjent Kjeller

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Rapport fra 5. semesters prosjekt høsten 2011 EK5506 Prosjektering innen elkraftteknikk EK 5-3-11 Innføring i vindkraft Fakultet for teknologiske fag

Detaljer

Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi

Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi Hans Thomas Biørnstad Master i energi og miljø Oppgaven levert: Februar

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

OPTIMAL PRODUKSJON AV REAKTIV EFFEKT I REGIONALNETTET I TELEMARK & VESTFOLD

OPTIMAL PRODUKSJON AV REAKTIV EFFEKT I REGIONALNETTET I TELEMARK & VESTFOLD OPTIMAL PRODUKSJON AV REAKTIV EFFEKT I REGIONALNETTET I TELEMARK & VESTFOLD Martin Eldrup Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Olav B Fosso, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. H02J 3/22 (2006.01) H02M 5/16 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20111237 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.09.12 (85) Videreføringsdag

Detaljer

2 Sammendrag 2 SAMMENDRAG

2 Sammendrag 2 SAMMENDRAG 1 FORORD 1 Forord Denne oppgaven er et resultat av prosjektoppgaven The use of Smart Meter Displays For Energy Efficiency Awareness, utført ved Institutt for Elkraftteknikk ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi. CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr

Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi. CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell miljøstiftelse.

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport

TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport Gruppe 3 Øyvind Frank Martin Steen-Nilsen Dynge Tobias Unneland Lars Nygaard Patrick Robertson 1. mai 2013 NTNU

Detaljer

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Andre FLAKKE Ole Kristian Håkonsen FOSSE Håvard HANSEN Martin HÅBERG Mats-Julian Nilsen MOKSNESS Torger NORDGÅRDEN Gruppe 3 TET4850 Eksperter

Detaljer

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Økonomisk analyser 2/2004 Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Nesten hele jordens kommersielle energiforsyning dekkes i dag av fossile brennstoffer. Ifølge anbefalingene fra FNs klimapanel må disse innen

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer