Halvard Kårstein. Flåbygd-målet. slik eg hugsar det frå og åra. a --- å. Ord og vendingar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvard Kårstein. Flåbygd-målet. slik eg hugsar det frå 1930- og 1940- åra. a --- å. Ord og vendingar."

Transkript

1 Halvard Kårstein Flåbygd-målet slik eg hugsar det frå og åra. a --- å Ord og vendingar.

2 - 1 - Innhald. 2 Føreord. 3 Litt tjuvtrening i uttalen 4 Alfabetisk ordna oppslag. 294 Dialekt i forandring. 297 Munnleg tradisjon 297 Ordtak og uttrykk. 312 Bildebruk i daglegtalen ans, -ande, -ende. 320 Ordpar. 325 Eigeforma. 327 Ord om tid og stund. 331 Standard-replikkar. 334 Med på kan du få sagt så mangt. 336 Ein liten i kan vere god å ha. 340 Slik me snakka til dagleg. 344 Ord som fortel. 346 Nokre døme på flittig bruka lånord. 349 Endingane -ug og -ute. 350 Litt om vokalane i Flåbygd-målet. 358 Au og øy. 359 Ord som forandrar seg. 360 Dialektar møtest. 362 Vokaljamning. 363 Kløyvd infinitiv. 364 Sterke verb. 368 Den uryddige l-lyden. 370 kv-lyden. 370 Ein tydeleg g-lyd i orda. 371 Mn eller vn. 371 Austnorsk påverknad. 372 Mange ord for mest det same. 373 Veit du hått? 374 Bustadnamn i Øvre Flåbygd. 375 Nokre av dei mest brukte personnamn i Øvre Flåbygd. 376 Slik omtala me kvarandre. 379 Flåbygdmålet litt etterrakst

3 - 2 - FØREORD. Flåbygd-målet er tenkt som ei lita, uhøgtideleg påminning om bygdedialekten vår, om lag slik eg og andre i bygda opplevde han rett før midten av førre hundreåret.. Det er ikkje noko samlararbæid, og heller ikkje nokon freistnad på fagkunnig språkgransking. Det er helst å rekne for ei samling nyoppfriska språkminne frå ei tid da lesnad, radio og fjernsyn enno ikkje hadde greidd å einsrette talemålet i småbygdene. Mange av desse mimrestundene fekk eg lov å dele med Agnes i Kårstæin, faster mi, som hugsa mykje av det gamle bygdemålet. Oppslagsorda heilt til venstre på heftesidene er langt på veg haldne i vanleg normert rettskriving, henta anten frå nynorsk eller bokmål, alt etter som det høver med dialekten vår.såleis blir oppslagsorda ei temmeleg fargerik blanding av nynorsk, bokmål og dialekt, og tener mest som påskot til å leite fram Flåbygd-variantane (mimring på bygdemålet). Nest etter oppslagsorda følgjer ei kort og omtrentleg stadfesting av ordklasse. Forkortinga a-v indikerer at dialekt-verbet får a-ending i fortid, medan e-v indikerer at verbet får -te / -de-ending. Det viktigaste dinest blir så å finne ut kva form og uttale oppslagsordet kan / kunne ha i bygdemålet. Det er ikkje alltid like lett, med di det ofte fanst fleire konkurrerande variantar, både når det gjeld form og uttale. I somme høve fell det så vidare naturleg å syne korleis sentrale ord blir bøygde i tid eller tal. Det gjeld til dømes uregelrette gjerningsord. Vanskelegaste oppgåva blir likevel å finne og praktisere ein tilpassa lydskrift-variant, som kan fortelje noko vesentleg om uttalen utan å gjere ordbilda for kryptiske og uleselege. Dei tjukke l-lydane har eg fræista å gje att med feit bokstavtype, noko som dessverre ikkje alltid visest like tydeleg. Dei andre tjukke (retroflekse) konsonant-gruppene Rn, Rt, og Rs er tydeleggjorde ved hjelp av ein stor R. Kolon-teiknet (:) i etterkant av enkel vokal er meint å skulle fortelje noko om vokallengd og stavingstrykk. Mange av døme-setningane ville i munnleg tale kunna seiast og uttrykkast på ulike måtar, og med ulik vektlegging. Slik blir dei oppførde trykk-markeringane helst som mogelege forslag å rekne. Døme-setningane vil truleg i rikt monn syne kor mykje vakling det alt for seksti år sidan var mellom konkurrerande ordformer og uttalevariantar. (fluge - flyge, sjøl - sjav, sjå - se, slik - sånn, vatn vann) Visseleg hadde hundretals av det me reknar for bymålsord eller bokord alt den gong fått sin trygge plass i bygdedialekten. Ei vidare dialektgeografisk definering av Flåbygd-målet får me kan hende komme tilbake til ved eit anna høve. Døme-setningane, som elles er noko av hovudsaka i denne framstillinga, er så langt mogeleg, knytte til daglegdagse samtale-situasjonar, utan å pynte på korkje ord eller meining. Det er det folkelege kvardags-målet eg gjerne vil minne om, med dei sosiale fargeleggingane det også måtte indikere. Elles kan ein knapt seie at dialekten byr på mange eller store overraskingar. Det er rett og slett ein lokal variant av det norske folkemålet. Rett nok med visse særkjenne, men vel utan språklege sensasjonar av noko slag. Det som imponerer er korleis folk i kvardagslaget tok seg tid og bry med å leite fram nettopp det ordet eller uttrykket som best kunne gje utsegna fullgod og tilsikta meining. Språkleg nyansering og ordrikdom fortel om eit vel utvikla samtalemål, der folk ikkje rasjonerte på orda. Det var nok ei hovudsak å få sagt meininga si både klårt og rimeleg nyansert. Mykje av dette målet er no på veg ut, og finn nok litt etter kvart vegen inn både i den personlege og den sams gløymeboka. For oss som levde opp med dette målet, og som var eitt med desse menneska, kan det lett kjennast som eit sakn og tap. Visst finst det aller meste nedteikna og tatt godt vare på i både litteratur og trygt arkiverte ordsamligar; men folka attmed Stræumen vil etter denne tid knapt ha same del i den lokale ordkunsten som før dei hadde. Mai 2011.

4 - 3 - Litt tjuvtrening i uttalen. De va kje fy:ri da, om me konne få litt regn på påte:trane (sterkt ønske). De va mykkji gjort a o å sjå: te den stakkær*n (prisverdig). De va nå væ:l fø:r æu om eg ikkje skulle hjølpe te litt (en selvfølge). Eg vi kje kåmmå te færtrengsel færr nokkon (oppta plass). De skull ikkje færondre meg de minste granne. Han rådd ikkje rektig me: seg på slutten (uklar). Denna vesle skryllen e kje nokko å regne færr (ubetydelig). Færr me:g kvittær de ett me hæile græia (likegyldig). Eg kåmmer te såmmår n, viss eg e la:ig te å le:va (lever og har helsa). De har gjinge ha:lt på ve:en i vinter (lite igjen). Brennvin skjy:r n som pesten. De får ikkje hjølpe at pressen har gjinge or buksune. De va kje de granne færr mykkji om n to:k seg litt a gamlingane somtir. Ja, dær sprakk jammen ma:ttrølle æu (barn som raper). De hadd ikkje vorre ma:kan te litt go:væ:r nå æi bæite (ønske). Jæu, Gaml -O:la va æin ha:l æitill da n va: i sin bra:gje. Ka:rane ho:la i: seg så lenge de va: nokko ( ete grådig). Hæime gå:r n jamnast båtte langhæ:lt å skjeggut (uklipt). Me får vel bæ:ra å:ver me n denna gången æu (vise forståelse). Har du vont færr å hø:re lite? (spøk). D*e ræint nokko ra:rt å sjå: så fi:ne bøllær n må:lær. Ja, så hendug å væ:lhent me ell den skapte ting. Han e et ri:vjønn i arbæie, et ekta arbæisjønn. Næi, nå har de visst gjinge fullstendig ront færr n. Denna ste:gan har eg ba:re te lå:ns nokka da:gær. Eg tru:r nå min santen n gå:r på lå:na te jamnan. Mannvonne bikkjur e ille, men mannvonne kjærringær e kje sto:rt li:kære. Ja, d e akkoratt som du se:r Gaml -Ola lifs le:vans. Han har nå slikt å te:li:kas på begge si:ur / kantær (ligner på begge foreldrene). Eg ville ikkje sja:ve meg så vont færr nokkon pris. Ja, da kan o ha: de så gått æu, den tøtta (til pass). Ho vi nå næimen ikkje bæ:re ha: de heller (selvforskyldt). Me va kje på de ræine me at det va så: ri:v ruskene gæ:le fatt. Hæ:r sprang me på do: i eninga elle sammen (omgangssyke). De va nå ræint færr gæ:le æu at du skulle gå ennsless den lange ve:gen. Takk ska du ha, å gjift ska du bli: (spøk). De gjærr eg nå som eg vi: me færr de:g. De sto så på: færr o å pra:ta me den ny:e presten (sjenert). Me hølt kånn me ma:ten sja:ve vi:ko te ennes (egen nistemat). Eg blir jamt så oppsett å vinnfull a denna stampegræuten. Mørkredde følk gjekk heller å kni:pte seg mang æin gång (do i uthuset). Somme ha:r te færvi:s å ø:se seg så opp færr aller så li:te (stresse). D e vel ingen ve:g omkring denna gången (ikke til å unngå). De gjekk ha:lt inn på o detta bygdesnakke. Næi, detta må eg sæi eg tru:r som eg vi: om (skepsis). Den færske rå:ve: n lå:g u:te skværr hønnkla:ken. Dom sa:e n te ti:er konne rå:kå te værra litt ha:l på flaska. Ka:ri e sand læg ut å fi:ngå:r me den nye fjeggen sin. På to:ne va elt i ett æinaste ro:t. Fiskegå:na lå:g dærr i ett uss.

5 - 4 - Alfabetisk ordna oppslag A abc s abbese, Abbesea kånses hadde æin sto:r, gvi:t hana på ba:ksi:a. Abbesea var den fysste bo:ka som va mi:, å som eg egde hæilt færr meg sjø:l. ablegøye s O:la fant jamt på: så mange ablegøyur at du vi kje tru: de sant (morsomhet). absolutt adv Konne nå detta vorre så appsolutt på:kre:vd i kvell da? (helt nødvendig). adskillig adv Me hadde nåkk fonne adskjillig meire ty:tebær i fjo:l ve detta be:l (betydelig). I å:r få:r me visst adskjillige settapåte:ter te å:vers æu, ser de u:t te. Følk på So:lsi:a hadde adskjillig å u:tsetta på den gamle kjø:reve:gen te Lonne. advare a-v a:dva:ra, Hugs at nå: ha:r eg a:dva:ra deg, å de: innstendig æu. Me ongane blæi jamt så a:dva:ra, væit du, mot den stygge drekkinga. agg s Hadde lissom æin liten agg te n, trur eg, ifrå ti:lægære æu (uvilje). agn s Måtte fyst gra:va egnemakk. Men eg li:ka klæint å setta æi le:vans agn på kro:ken. agn s egnir ell. så:ir e de ysste ska:le på kønne. Sli:ke egnir e kje go:e å få i hællsen. ake a-v a:ka, Me a:ka kånn på ma:gan inn onner lå:ven å fant dæi ny:føtte kattongane. Rant på spark, å me rant på kjølke; men me a:ka kånn på ba:ken æu ne: dæi bratte ufsa. akke a-v Følk sutrær å akkær seg færr ell værdens skafte ting som e: æu (syte). akkedas s akkeda:s, De enna jamnast me æin dra:belæg akkeda:s dom imellom (trette). akkedere e-v akkede:re, Detta vesle dæ:r e nå plukkene li:te å akkede:re om (trette). Akkede:Rte gjo:le me visst, så busta fæuk mang æin gång, om elt å ingenting. akkord s a:kort, Ka:rane fekk æin tem læg go: a:kort på denna ve:ahøgsten da de læi på. akkurat adv De stemte akkoratt på kro:na å ø:re. Ja:, de: va: nå akkoratt likt o æu (typisk). D e akkoratt som å hø:re mo:r hennærs, nårr ho la:e u:t i de vi:e å det bræie. aks s Nårr kønne gu:lnær å stå:r me fulle aks, si:er me gjønne at å:ker n e skjæ:r (moden). aksel s åksel ell. aksel, aksla, akslir, aksline (skulder). Dro:g bare på aksline så vitt de va:. Dæi onge aksline har fått tongt å bæ:ra. Bræie akslebla:. O:la ba:r kønnstæurane hæim på åksla, å la:e dom fi:nt teba:rs onner lu:go. Heng aksla som Ferdinan i Varden. BøRsa hang ikkje på: n. aksje s aksi, aksi n, aksiær, aksiane, Me hadde æin æinaste aksi i Handelsla:ge. aksle a-v Denna sko:gmesteren akslær seg fram over elt. Sto: bar å aksla seg (viste uvilje). akte v Eg akta ikkje på dekkan i farten Ta: deg i akt færr denna hællgjefylla! al s a:l Gri:sea:l e vel rett å slett den tingen å a:la / å fo:re opp slaktegri:sær. aldeles adv allde:les, Jenta va allde:les ifrå: seg a sårgj å skuffels den fyste ti:a etterpå. Detta va: nå ræint færr gæ:le æu,- allde:les færr gått. Å: eg e: nå kje allde:les to:kig heller. alder s elder, De kommer gjønne me elderen, væit du, båtte de æine å de andre. Må vel sæi at Vesl-O:la e tem læg sto:r færr elder n. Elstemann i syskjinflåkken. Følk sa:e ho hadde te færvi:s å lu:ge litt på elder n sin. Kåmmå te skjells å:r å elder. Men du væit d e nå kje annsless, me dra:r på elder n nokkon hvæ:r a kånn. O:la bæ:rer elder n sin gått. Søtti e: nå kje nokkon elder færr følk i da:g. aldri adv aller ell. eller, Aller i værden. Aller a flekken (nekting). Du ska aller sæi aller. De blæi ingenting te å:vers a hæimesmø:re,- aller æin be:ta heller. O:la sma:kær ikkje stært, aller æin drå:på. De knatt ikkje i: n, aller et o:l. Eller som n så:g meg æin gång (hoven). Hadde aller æin helseda:g mæire. Har aller i mine le:veda:gær hø:rt værre. Har eller i mitt sønduge li:v sett på ma:kan. Aller de skapte granne. Aller de minste fnugg att i sekken, aller de spøtt /et plukk. Aller i li:ve at eg gje:r meg på detta. Dæ:r blæi me sittans å vente aller så lenge. Eller så gæ:le at de ikkje e gått færr nokko. Eg kan aller tru: dom kåmmer i kvell. Huff slikt stell!, - d e nå vel aller Vesl-Ola som har slefft ut tuppune igjen? De bli:r lissom aller nokko me: n, nokkon ting (titaksløs). Aller ta:l om (umulig).

6 - 5 - Ka:ri sa:e eller et knyst hæile kve:len. Detta gå:r eg ikkje me: på, aller ta:l om. Detta skjiller ikkje me:g de granne, aller filla heller. Bæ:re sæint heller aller. ale v a:la, a:lær, a:la, har a:la. Bli:r fårm læg a:la opp te la:tsabbær,- æiger ikkje te:ta:k. Onner kri:gen a:la følk opp villagri:sær å:r om a:na (år etter år). aleine adv alæine, Dæ:r satt o att alæine me fi:re små:. Mo:n spe:k alæine om elt sammen. Gu:d alæine væit håsse detta vi gå:. Måtte græie seg alæine. Eg e lu:ta læi hæile kjå:ke. Ja:, de: e du kje alæine om, må du tru:. Å ligge alæine bestandig e nå så si: sa:k æu de (ikke så greit). alen s æi æln, ælna, ælnir, ælnine, Sette opp æin ry:eve:v på tredve ælnir å væ:l så de:. Ta:r eg ikkje mykkji fæil, e vell syst ra æi æln a samre sla:ge (stor likhet). alke a-v I fylla ælkær n seg lissom innpå ell n kåmmer innatt, eller i næ:rheten a( terge). alkove s allkå:ve, Asken me ju:letrepynten stå:r på hjellen i allkå:ven (lite loftsrom). all adj ell, ellt, elle, Eg la:r de bero: innte vi:ære,- ell den ti: eg ha:r så eg græier meg. Næi, Ikkje færr elt i værden. Elt i elt har me hatt æin go: såmmår hæ:r sø:rpå. Bygdefølke stillte opp, elle som æin. De va ba:re Anne de færr elle pengane. Pengær e kje elt i denna værden. Ja, nå vå:ras de ell fort, da:g færr da:g. aller adv e:ller ell. a:ller, Hæimeko:ka pri:m e de eller beste eg væit på ka:keskji:va. De: va: nå de eller siste eg ville ønske nokkon i denna værden. Eller mest de regner, så kåmmer de æi sku:l. Detta va den eller siste venne eg så:g n. allereie adv Næi, har fuggel n elleræie flu:ge da? D e visst elleræie sengeti: færr små:trøll. allslags adj ellslaks, Pønskær u:t ellslaks reme:liær / fanteri du kan tenke deg. alltid adv (lite brukt) bestandig, jamt, Bestandig ska nå e:g sitta hæime å ku:re. D e kje jamt de går så: smærtefritt færr seg. Æingång bonne, allti bonne. Sja:va få:r nå jamnast siste o:le, nårr de e: nokko. Jamt å støtt. Jamt å trutt. alltids adv elltiss, Eg kan nå elltiss bli me: dekkan et stykkji på ve:gen (saktens). Nokko e elltiss bæ:re heller ingenting. Eg ha:r nå elltiss slikt å gjærra. allting pro ellting, Du tenker nå på ell ting æu du. Ellting kle:der den smukke. Intrese:rær seg færr ell den ting som finns. Blannær seg opp i ell ting. La:r lissom ell ting gå: innåver seg (følsom). Snokær opp ell den ting ront i bygda. alm s alm ell. ælm, almebårk, De va mange som møttas me Den store almen (møtested). Hadde fattigfølk æin alm eller to:, va dom i u:år aller rektig ma:tlæuse. almanakk s ællnakka, Ællnakka va lissom hværdagsbi:bel n te følk de. alminnelig adj allmind læg, Hæilt allmind læg å sjå: te. Ja:,i allmind læghet e de så:. Me pra:ta ba:r om allmind læge ting. Gjekk hæilt allmind læg kledd. alskens adj På dynga kasta følk allskens subb å a:fall hulter te bulter. Allskens fantepakk. I etterkant kåm de opp allskens vidderværdigheter alt etter som adv D e nå elt etter som de rå:kår me de: da, sær du. Elt etter som ti:a gå:r. alter s elter, eltre, De va gjønne dæi samre følka som gjekk te elters hvæ:r gång. Va: de åfring i kjørka, gjekk følk fram å ront eltre med pengane. alterert adj antere:rt, Satt dær så spent å antere:rt å venta på tu:ren sin (nervøs). altfor adv eltfær, Du e nå så e:ltfær go: i: deg, ska eg sæi deg (dumsnill). Du ska: nå kje værra så e:ltfær sikker på de: da. Me kåm så eltfær ti:læg. altså adv ellså ell. allså. Ja, så si:er me de sli:k da ellså. Ellså, i må:rå klåkka elve presi:s. alvor s ållvår, Nå må: de sna:rt bli ållvår me denna ny:ve:gen. Snakke ållvår. Me får nå sna:rt gjærra ållvår a denna møltetu:ren æu. Nå bynnær kri:gen færr ållvår. Eg tru:r n mente de på ramme ållvår. alvorleg adj allvå:rlæg, D e nåkså allvå:rlæge græiur detta, ska eg sæi deg. Ta:r de døssens allvå:rlæg, den minste ting. Gra:v allvå:rlæg som i kjørka. ambolt s Ambølten stå:r lissom planta i gølvet mitt i smi:o, stø: som fjell. ampe s ampe, Knåtten va den værste ampa me hadde på hæile tu:ren (plage).

7 - 6 - amper adj amper, Gubben sja:v kan te si:ne ti:er værra båtte amper å lo:nute (brysom). Å:vertrøtte ongær kan værra litt ampre å ha me å gjærra. AmpeRt væ:r hæile vi:ko. an adv a:n ell. ann, De kåmmer nå a:n på håsse detta vi gå: i de lange lø:p. De gå:r ikkje a:n å stelle seg sli:k me / imot følk i grannla:ge (uhørt). Legge ann på nokkon (klynge seg til). Me får sjå: væ:re ann te i må:rå (avvente). anbefale v anbefa:le, De: vi eg nå allde:les ikkje te:rå på denna å:rsens ti:. D e kje terå:d læg å gå: fjo:li:sen på æi go: stonn enda. and s ann ell. ånn, anna, ennær, ennane, Ånnedo:n, men annedam. andføttes adv Dæi to: minste lå:g annføttes i den sma:le sla:gbenken. To: jamlange ståkkær va lagt annføttes å:ver den stri:e ælva. andlet s annlett, Færskre:mt, så o va hæilt grå:gvi:t i annlette. Smilte åver hæile annlette (glad). Va som dri:gen i annlette (trist). Gre:lane kåm å gjekk i annlette på n (svært sint). Ba:re ledd n bæint opp i annlette (frekk). Skuffelsen kåm som et sla:g i annlette. Lang i annlette (skuffet). Skrukkur i annlette. Små:lett. Bræilett. Langlett. Ræulett. Po:sen i annlette. Annlettsfi:n som æi dåkke. andpusten adj annpusten, Blir fort annpusten i dessa bratte knæikane / klæivane. ane e-v Me a:nte ingen ting om detta på få:rhånn. A:nte fre: å ingen fa:re. De a:nte meg æu at de konne gå: sli:k Næi, eg a:ner ikkje hått n mente. anelse s a:nels, Suppa e æin a:nels færr selt. Ha kje den minste a:nels / a:ning om detta. Ha kje minste pæiling på sli:ke ny:mo:tens reme:liær. angående adv anngå: ne, Nem te O:la nokko færr de:g anngå: ne denna gamlefesten? Anngå:ne drekkans va:rur va visst flå:bygningane lenge henvi:st te Kångsbærr. (I farten kunne ordet flåbygding bli til flåbygning) Færr så vitt me:g anngå:r, så e den sa:ka opp å a:gjort færr lengst. ank s Anne gjekk ront me æin ank i seg da:gen te ennes (uro). Den anken ta:r o me: seg hårr o gå:r nårr nokko ekstra står på:. anke a-v Du ankær deg nå færr ell værdens ting æu (bekymret). Ligger nåttesti: å ankær seg færr dessa pappera i banken æu. anledning s De konne vel by: seg æin anle:dning sæinære æu æin gång. Eg tru:r me ska benytte denna annle:dningen mens me ha:r n. I sli:ke anle:dningær ta:r gjønne karfølka på seg gvi:t sti:vskjurte. anlegg s Må regne me litt svinn på så: sto:re anlegg,væit du (helst spøk). Eg ha:r ikkje anlegg færr dans å slikt nokko,- ikkje kortspell heller. anlegge e-v O:la si:er n vi anlegge kneblær eller fippskjegg te vå:ren. anmarsj s annan pro annenhver annmars, D e visst to:levæ:r i annmars æu. At sto:rkri:gen va i anmars tenkte me li:te på: i påsk hælhja nittenførti. æin a:en, æi a:na, ett a:na, nokka andre. De va kje a:na å vente heller. Anne hadde følgje me æin a:en æin fy:ri O:la,- æin ne:shærring va de visst. De gå:r vel i gløymebo:ka de: som elt a:na. De: va andre ti:er de (nostalgi). De blæi kje nokka a:na rå:, dom blæi nøtt te å selja den æine ku:a. Nå: tenker eg de blir andre bullur. Da: bli:r de nåkk æin a:en dans, ska du sjå:. pro A: enværr æin hadde i denna begra:velsen fått litt i hu:e utåver kve:len. Detta konne ta: seg oppatte a:navært å:r, færr ikkje å sæi hvætt bi:dige. annleis adv annsless, D e nå aller annsless, væit du, me sli:ke framslengur (helt naturlig). Hæilt grett færr min de:l,- de kan vell ikkje annsless værra me den tingen. Dessa tu:rfølka som lå:nte prå:men, fo:r så fi:nt fram, - konn ikkje ansless ha vorre. D e annsless færr følk langs me Fjo:len, væit du, som e henvi:st te i:sen vintersti:. anse s anse, Eg ansa ikkje på: detta ve:gskjelte i færbi:farten. Ansa seg ikkje i elt stå:ke. anstrenge e-v Å:verannstrengte æugune sine me denna sti:ringa. Et annstrengans fi:narbæi. D e anstrengans å snakke med tonghø:rte følk færr lenge a gången.

8 - 7 - anten k enten ell. anten, Men du e pokka nøtt te å ræise, enten du vi: eller æi. De va enten eller de,- ingen ve:g omkring. Fram ska: me, anten de stuppær eller stå:r (ganske nødvendig). Bru:ra va kje anten fi:n eller stygg, ba:re nokko sånn mitt imellom. antydning s De va kje minste anty:dning te myggel på små:ka:kune ifrå jul. Tru: som æin tre:sko;- så:g aller anty:dning anten te smi:l eller tå:rir. anvendelig adj Tøljekni:ven e æin anvend læg resskapp, båtte færr sto:re å små:. Anvend læg te hått de ska værra, båtte inne å u:te (brukelig). ap s a:p, Du ska kje dri:ve a:p me ånd læge ting, gutt! Høller a:p ba:kafærr ryggen på følk. apal s a:pal, Den gamle su:ra:pal n har på de nærmaste slutta å bæ:ra (ingen frukt). Va: nå aller nokkon sø:ta:pal nettopp, denna megga ne:ate by:n (ganske streng). ape v a:pe, Følk a:pær nå etter elle ny:mo:tens på:fonn æu, om dom e bønnær eller så mykkji. apotek s U:lefåss appete:k lå:g tett attme Sto:rve:gen, langt oppme Lanna. appelsin s appelsi:n, appelsi:na, appelsi:nur, appelsi:nune. (Uttalen abbelsi:n kunne også forekomme). april s a:prill, Gå a:prillsnarr. Påska kåmmer somtir i mars å somtir i a:prill. arbeid s O:la ligger jamt borte på arbæi hæile vi:kune. Gå:r på arbæi. Sånt arbæi gjærr seg ikkje sjø:l. Arbæi på spreng. Et arbæisjønn. Slontre onna i arbæie. Dri:tarbæi. Sja:vilsarbæi (unødig arbeid) Innearbæi. Fi:narbæid. Gro:varbæi. Anne li:kær best u:tearbæi. Arbæisgjærruge følk onner seg mest ikkje ma:tro: æin gång. Arbæisløsten å ma:tløsten føljas sto:rt sett hæ:r på lannsbygda. Arbæiskle:a hadde aller nokka skåm a seg (reine og heile). Arbæishestær få:r sjella stå på stellen å homre, enten d e hælgj eller værke. arbeide v arbæi, arbæir, arbedde, har arbedd, I ånnine arbedde følk te langt på kve:len. O:la arbæir seg snuft i hæ:l me denna vræitinga. Æin ekta gnu:l te å arbæi. Arbedde på spreng te langt på nått mang æin gång. Arbæir færr ma:ten (uten lønn). Anne arbæir meste færr to: ho, nårr o fyste klemmer i ve:g. Arbæisskjy: la:tsabb. arbeider s arbæider, arbæider n, arbæid rær, arbæid rane. Æin ekta arbæismæur. Arbæisfølk hadde sitt æige partti å stemme på. Skogsarbæider i sinn å skjinn. ard s a:l, Æin a:l e mest å regne færr æin liten lettsty:rt plo:g. arda v a:la, Me må visst sna:rt få a:la ti:lægpåte:trane kånses æu (rauke). arg adj ærg, Eg se:r meg så ærg på dessa hærsens læusbikkjune (irritert). argens adj, argens, De va et argens ma:s på / me dessa uli:dlæge ongane. arm adj arm, Arm som æi lu:s. Arme seg u:t te ingen ting. Følk visste mest ikkje sine arme rå: (opprådd). Etterpå va o så arm at o slang. arm s arm, armen, armær, armane. Langarma skjurte. Stuttarma kjo:le. O:la ba:r nå gjønne Anne på armane, væit du, visst n fekk lå:v. Detta to:k n på stra:k arm, uten vi:ære (grei sak). Me oppbretta skjurt armær. De: te:bå:e ta:r sikkert følk imo:t me åpne armær. Gått å så:vå på armen te nokkon. armbåndsur s Armbånnsu:re e lissom kåmme i sta:en færr lommeklåkka. armkriken s Vesla li:kær seg i armkro:ken te mor si. armlengd s Æi krå:ke sette seg på slette bærgje ba:r et par armlengdur onna kånn. armod s arrmo, De va: ba:re svarte armoa fystons. Dom bygger seg ræint i armoa. I tredveå:ra græin armoa imo:t deg elle sta:ær (synlig fattigdom). armodsleg adj De så:g tem læg armos(k)læg u:t elt sammen, båtte u:te å inne. armodslune s Få:r eg æi armoslo:ne, må eg jamt setta meg ende ne: æi stonn (slapphet). armstaup s Eg kjenner svetten piplær i armstæupa (armhule). arte v a:rte, Eg væit ikkje håssen detta vi arte seg nårr de li:r på litt. Håssen artær denna sjugdommen seg færr de:g?

9 - 8 - arv s ærv ell. arv, Ma:ri hadde fått den vesle stu:go i arv etter færeldra sine. Mo:Rsarven. Men den arven va visst fort oppe:ten. Jo:la gå:r jamt i arv ifrå fa:r te sonn. arve v ærve ell. arve, arvær, arva, har arva, Håkke har n nå arva det ræue hå:re etter? arveleg adj Æin ærvelæg ell. arvelæg skavank e kje go: å bli kvitt. arving s ærving ell. arving, Jentongen hadd ikkje brø:ær, å va æinaste arving te gå:len. as s Et evind læg a:s å kja:s ifrå vøgga te gra:va, ba:re færr å hølle skattane a: seg. ase a-v a:sa, Bygdegølk a:sær seg støtt så opp færr denna ællgjjakta om høsten (stresse). Eg vi kje a:sa meg fullstendug u:t te inga nytte heller. ask s ask, asken, askær, askane, Æin tom fy:rask me ba:re svarte stikkur / negrær. aspekte s Du skulle sjå: færr æi aspekte nårr o rektig få:r sta:sa seg opp (underlig syn). at prep a:t, Som du fa:rer a:t dæi go:e kle:a dine (stelle stygt med). Me gå:r a:t færr hværr da:gen som gå:r (ser forskjell). k At du værk læg vi gjærra deg te kjeltring færr så li:te. atgåeleg adj attgå:læg, De e: vel attgå:læg me rennans springvatten i hu:se (merkbart). De veldig attgå:læg nårr dæi vaksne ongane fløttær hæimate færr godt. atskillig adv adskjillig, Presten har nå fått et adskjillig romsklægære hu:s å bu: i (betydelig). att adv Att å fram e li:ke langt. De: får du att færr slæivkjeften din. Fekk ikkje lå:v te å setta att ma:t om me va aller så mette (må spise opp). Ta att (forsvare seg). Gå att (spøke). Gje att (svare med samme mynt). Æin da:g måtte Jens sitta att færr n hadde spru:ta vatten på jentongane (straff). atte adv Nå bli:r du så fi:n atte. Me hadde de så snå:lt atte (koselig). attafor prep attafærr, Sett ifrå deg kjærra attafærr ellhu:se å sett inn hesten i stellen (bak). Anne har la:ga te blomstersengir båtte frammafær å attafær hu:se. attegrodd adj No:ljo:le e på de nærmaste attegrodd me melleståkk å gjessko. attende adv (Lite brukt ord, oftere teba:rs.) Vesla stå:r kje teba:rs i nokkon ting. Fram å teba:rs e li:ke langt. Kan du gje: teba:rs på hondrekro:ning? atterbod s atterbå, Hugs å gje: atterbå: om så: skulle værra. De kåm atterbå: i siste li:ta. attergløyme s Gu:ro blæi te slutt sittans hæime som æi attergløyme (ugift jente). atterønt adj Brattræinbakkane e meste atterønt me o:rekjærr å siljopiskur (tilvokst). attigjen adv Låkk attigjen dynna etter deg! Å:, guttetraven kåmmer nåkk attigjen, ska du sjå:. De stå:r attigjen ba:re tri: fårrir me mariussær (poteter). attkjennande adj Ka:ren va mest ikkje attekjennans me de sto:re, si:e skjegge. attmed prep attme, Kåm å sett deg hæ:r attme ømmen du æu! Bu:r tett attme Stræumen. D e tørrsamt å e:ta gammal stomp færuten nokko attme. attover adv Besta hella seg færsiktig attåver / ba:kover i ruggesto:len sin. Ba:kåversvæis. attpåtil adv Attpåte: fekk me fri: skjuss hæim att utpå må:råsi:a. Attpåte: e: n visst søkkri:k æu. attpåklatt s Vesl-O:la kåm nå visst som æin attpåklatt han, som ingen hadde regna me:. Den vesle attpåklatten brå:na fort i vå:rso:la (nysnø). attre a-v Næi gutt, nå: e de færr sæint å attre seg (ombestemme seg). atvare a-v Eg a:dva:ra o på de innstendigste på få:rhånn. Ba: så innstendig eg konne. au k æu Du må bli me: kånn på bæ:rsjæu i må:rå du æu. Lu:ger du æu, din tusenlu:gær.? Me ha:r a skjyllfølk på by:kanten me: æu, - ikkje så få: heller. aud adj De så:g så ø:de å færlatt u:t eller sta:ær me kåm stu:lshu:sa. De bli:r så øtt å stille nårr følk fløttær, å hu:sa blir stå:ans atte tomme. aue a-v Detta vesle dæ:r e vel ikkje nokko å æue / øye seg så fæ:lt færr (ynke). auge s æugæi æugæie, æugur, æugune. Da: gjo:le følk sto:re æugur, kan du tru:. Måtte mest ha æugur i nakken. Satt me æugune på stølkær (nysgjerrig). Ikkje mæire heller du kan legge på æugestæinen min (svært lite). Vill ikkje sjå: n mæire færr æugune sine (uvilje). Himle me æugune (uskyldig mine).. Gjærra opp onner fi:re æugur. Måtte rektig gnu: meg i æugune (forundra).

10 - 9 - Rusk i æugæie. Fekk ikkje svevn / sømn æugune hæile nåtta (søvnløs). De kan nå elle sjå: me et halt æugæi. De: må me nåkk sjå: i æugune (innse). De kåmmer a:n på æugune som se:r. Kan ikkje låkke æugune færr de: (overse). Ha et gått æugæi te nokkon (like). Slu:ke me æugune (stirre grådig). Kaste glo:r i æugune på nokkon (narre). Æi tå:re i æugekro:ken / øgnekro:ken.. Du: som har så gått øgnemå:l (vurdere avstand). Glippe me æugune. Følk ha:r ikkje rektig fått æugune opp færr detta enda (innse). Jens fekk ikkje æugune ifrå: denna ly:shæ:lde krulltåppen i bu:na (betatt). Du kan ikkje sleppe æugune a: n (må passes). To:k æugune te: seg (blikket veik). Blæi stå:ans så færglodd, at æugune spratt mest or hæusen på n. Næi, nå: se:r o kje på n me bli:e æugur lenger, ska eg sæi deg. Da sett o et par æugur i meg, kan du tru: (ublid mine). Den skjønna kan me somtir sjå: me (de) blåtte æuga (godt synlig). De har eg sjø:l sett me egne æugur. Gjekk me på detta me åpne æugur. Brillune dine ligger rett frammafær æugune på deg (har blingsen). Hæ:r må følk ha æugune me: seg,- å de: te gagns æu (være obs). Mitt i æugesy:na på hæile bræie bygda (så alle kan se). Ma:gan bli:r mett før æugune. Rulle me æugune. De svartna færr æugune. Sto:røgd. Blå:øgd (naiv). Skjæ:løgd. Ho:løgd, Ku:løgd. Gvassøgd. Sti:røgd. Ti:røgd. Små:øgd. Sma:løgd. augefare st-v øgnefa:ra, Eg så:g n øgnefo:r elle som va te sta:es (granske nøye). augestein s Ikkkje så mykkji som du vi legge på æugestæinen min (slett ingenting). Hansemann e: å bli:r æugestæinen te Besta håkke som (gromungen). augne v øgne, Kan du øgne ti:ur n utpå my:ra? (få øye på). Næi, dom gå:r ba:re etter øgnemå:l; å de: e nå kje se:tans bestandig. auke a-v æuke, æukær, æuka, har æuka, De æukær sæint i bæ:rspanne i da:g. Vinnen bare æuka på: utåver kve:len. Ma:tæuk hadde mest gjinge i blo:e på kånn. aule a-v æule, De æula a gvi:te makkær i dæi u:tskjemte kjøttbe:tane. aure s æure, Æuren va:ker jamt å samt nå om kvellane (hopper). På vinnstille kvellær kan me sjå: små:fisken håppær etter knått / hygg / my:hank. Æin si:k å fi:re æurær va hæile fangsten. Færsmå:r ikkje stekt æure te du:gul. ause e-v æuse, æuser, øsste, har øsst, Ska me kje kåste på å æuse prå:men litt fyst (ta bryet). De regner så de æuser ne. Æi vassæuse. Kjeftæuse. Æuse o:r seg (bruke munn). Glæi, å datt på fu:a mitt i æusen. Æusekåppen va helst ba:re ein rusta pø:s. av prep a: Hårre blæi de a: kni:ven min? Slikt vi me kje vetta a: hæ:r i bygda! (godta). Me va: meste a: i ryggen etterpå. Øksa har gjinge a skafte ell. skjefte. Eg vill ikkje værra a: me denna bikkja færr elt i værden (gi fra seg). Onner kri:gen va de lett å færr bønnane bli a: me hæimesmø:re sitt (få solgt). Besta ga: seg a li:ve færr kleggen på krøttura værste so:lda:gene. Ho va a: seg kåmmen me elt å:te (stikkinsekt) på ku:ine i såmmårværmden (opprådd). Dæi ongane hadde aller visst a: nokko li:kære hæimifrå: heller (kjenne til). Blå:bæ:ra e fæ:le te å le:ta a: seg på gångkle:a (misfarge). Me setter / legger a: nokka kro:nur hvæ:r må:na te et nytt vinnfang (spare). Jens e somtir litt sæin a: seg om må:rå n (treg). Legge a: æin u:va:na. Dæi følka ha:r nå jamnast li:te å ingenting å værra a: me (gjerrig). Konn du værra a: me prå:men din nokka da:gær te vi:ko? (låne bort). Eg har kåmme så a ma:ten etter denna ma:gasjæuen (dårlig appetitt). Du kan vel skju:le a: deg på ne:vane onner ta:kdrå:pe. Så: ba:r de a ga:le me: dom åver ståkk å stæin så fort bæina ville lystre. Me får vente æi stonn te n har gjinge værste sinne a seg (roe seg ned).

Tronaboka. Boka om om: Trond Lauperak fra Lauperak i Bjerkreim. fødd 1727 død 1804. Gerhard Henrik Reiner Prest i Helleland

Tronaboka. Boka om om: Trond Lauperak fra Lauperak i Bjerkreim. fødd 1727 død 1804. Gerhard Henrik Reiner Prest i Helleland Tronaboka Boka om om: Trond Lauperak fra Lauperak i Bjerkreim fødd 1727 død 1804 og Gerhard Henrik Reiner Prest i Helleland fra 1790 til sin død i 1823 Aamund Salveson, Finnøy skreiv om disse i boka si

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Ei bok om gamle ord og uttrykk frå Hemsedal av Knut Skolt og Margit Halbjørhus Wøllo

Ei bok om gamle ord og uttrykk frå Hemsedal av Knut Skolt og Margit Halbjørhus Wøllo Ei bok om gamle ord og uttrykk frå Hemsedal av Knut Skolt og Margit Halbjørhus Wøllo - Alfabetisk Ordliste - (pdf utgåve) - Hemsedal Mållag - 2.utgåve 2013 (v2.02) Internett versjon med lyduttale: www.hemsedalsmaalet.no

Detaljer

Eventyrteiknarane. Evjuspelet 2010 av Roar A. Klever Bøye

Eventyrteiknarane. Evjuspelet 2010 av Roar A. Klever Bøye Eventyrteiknarane Evjuspelet 2010 av Roar A. Klever Bøye 1 Utgave juli 2010 2 Kittelsen, Theodor Werenskiold, Erik Werenskiold, Sofie Stadskleiv, Torleiv Egedius, Halvdan Felespiller Flatland Folkedansere

Detaljer

De vergeløse. Gabriel Scott. Et barns historie

De vergeløse. Gabriel Scott. Et barns historie Det norske språk- og litteraturselskap: Gabriel Scott: De Vergeløse Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Gabriel Scott De vergeløse Et barns historie 1938 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

Detaljer

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler Olaf Moriarty Solstrand Trolløya eit godnatteventyr Solstrand Tekst og Bobler 2013 Solstrand Tekst og Bobler, Ski www.olafsolstrand.no/trolloya/ Omslagsillustrasjon: Ida Eva Neverdahl, jellyvampire.deviantart.com

Detaljer

EKSAMEN. Universitetet i Agder Fakultet for humaniora og pedagogikk. N0-132 Norsk l, emner med vekt på litteratur. 2. desember 2010 0900-1500

EKSAMEN. Universitetet i Agder Fakultet for humaniora og pedagogikk. N0-132 Norsk l, emner med vekt på litteratur. 2. desember 2010 0900-1500 Universitetet i Agder Fakultet for humaniora og pedagogikk EKSAMEN Bokmål Emnekode: Emnenavn: Dato: Varighet: N0-132 Norsk l, emner med vekt på litteratur 2. desember 2010 0900-1500 Antall sider inkl.

Detaljer

Frankenstein - en skapelsesberetning

Frankenstein - en skapelsesberetning Frankenstein - en skapelsesberetning av Tord Akerbæk De som er med: Moren En barnløs kvinne Marte En serveringshjelp Birkeland Professor i nordlys E. Bødker Næss Ingeniør. Birkelands hjelper Presten En

Detaljer

HERBJØRG WASSMO Tidligere utgitt:

HERBJØRG WASSMO Tidligere utgitt: Disse øyeblikk HERBJØRG WASSMO Tidligere utgitt: Vingeslag. Dikt, 1976 Flotid. Dikt, 1977 Huset med den blinde glassveranda. Roman, 1981 Det stumme rommet. Roman, 1983 Juni-vinter. Hørespill, 1983 (Solum)

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Minner fra Bjerkreim Fra tiden 1910 til 1930

Minner fra Bjerkreim Fra tiden 1910 til 1930 Minner fra Bjerkreim Fra tiden 1910 til 1930 * Disse minnene er nedskrevet i forbindelse med at «Nasjonalforeningen for eldres helse og velferd» i 1981 utlyste en minneoppgave for eldre. De skulle skrive

Detaljer

Haraldsen, Dillevig og Østerdal. Nettopp norsk. Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram BOKMÅL. Nettopp norsk Vg1 YF H. Aschehoug & Co.

Haraldsen, Dillevig og Østerdal. Nettopp norsk. Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram BOKMÅL. Nettopp norsk Vg1 YF H. Aschehoug & Co. Haraldsen, Dillevig og Østerdal Nettopp norsk Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram BOKMÅL Del 3 av 3 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug

Detaljer

JENNY LYNG. 1. Byen ved havet

JENNY LYNG. 1. Byen ved havet JENNY LYNG 1. Byen ved havet Byen ved havet Copyright 2014 by Schibsted Forlag AS All rights reserved Omslagsdesign: Aina Klingenberg Omslagsillustrasjon: Ragna Lise Vikre Forfatterfoto: Brit Skjelten

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Utdraga frå boka er omsette og brukte med løyve frå The Board of Regents of the University of Wisconsin Press. Teikning: Mary Lou Warrick Om boka I 1847 sto det eit

Detaljer

THARGONS HYLLEST TRUBADURENES INNTOGSMARSJ TRUBADUREN OG FRILLA UTEN DÆ VINTER VINTER VESTERVÆRS SØNNER VOGGEVISE VED LIVETS SLUTT.

THARGONS HYLLEST TRUBADURENES INNTOGSMARSJ TRUBADUREN OG FRILLA UTEN DÆ VINTER VINTER VESTERVÆRS SØNNER VOGGEVISE VED LIVETS SLUTT. ALLIRA ALT VI HAE ALVEJAKTEN BRIN EM HJEM BY OILL AV SPØKELSA (MITBY-BLUES) BÅRESAN E ALLIRISKE AMER EN BLÅRÅ KAPPE EN PLYSTRENE VANRINSMANN ET VAR EN AN ET VIL IKKE ENRE NOENTIN ITT SANNE NAVN UVA EN

Detaljer

Innhald KVITESEID 1986 TRYKK: OLUF RASMUSSEN A/S SKIEN

Innhald KVITESEID 1986 TRYKK: OLUF RASMUSSEN A/S SKIEN 2 Innhald Side Utviklinga av norsk mål 7 Om to jenter 8 Talemål og skriftspråk 13 Dialekten som skriftspråk 14 Lydskrift 19 Prøver på Kviteseid-dialekten 20 Bøying av substantiv 21 Verb 22 Kva er folkedikting?

Detaljer

Da myggen laget bråk (fra 1. Klasse. 1 forteller)

Da myggen laget bråk (fra 1. Klasse. 1 forteller) Fortellinger til Fortelling i skolen Her følger et utvalg fortellinger dere kan velge imellom. Dere finner både alle fortellingene samlet i et dokument og enkeltvis i mapper. Dere kan selvfølgelig velge

Detaljer

På flukt som jaget vilt!

På flukt som jaget vilt! Krigsminner: På flukt som jaget vilt! Far og datter, Jonas og Alfhild Vaule, flykter mens kulene hagler om øra * Her fortelles det om dramatiske hendelser i Bjerkreim: Jonas Vaule og hans kone Inga var

Detaljer

Fra nettsiden http://www.tormaha.com 1 Mysteriet på Fredøy Av Torhild M. Hansen Skrevet av Torhild M. Hansen tormaha@online.no Kopiering ikke tillatt.

Fra nettsiden http://www.tormaha.com 1 Mysteriet på Fredøy Av Torhild M. Hansen Skrevet av Torhild M. Hansen tormaha@online.no Kopiering ikke tillatt. 1 Mysteriet på Fredøy Av Torhild M. Hansen 2 Kart over Fredøy 3 Innhold. 1. Nei! jeg vil ikke... 4. 2. En ulykke med store følger... 24. 3. Hvem kan hjelpe?... 40. 4. Ankomst leirskolen... 53. 5. Maria

Detaljer

Du ska få en dag i mårå

Du ska få en dag i mårå Du ska få en dag i mårå Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. Hæin skulle tegne Babylon, men lærer`n han sa nei, hæin ød`la hele arket hæin var tufsete og dom, men så hørte hæin et sus

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Jesus står i porten. Ingvar Ambjørnsen. Fortellinger

Jesus står i porten. Ingvar Ambjørnsen. Fortellinger Ingvar Ambjørnsen Jesus står i porten Fortellinger J.W. Cappelens Forlag a.s, Oslo 1988 Utgitt i CUB-serien første gang i 1991 Omslag ved Jesper Egemar ISBN: 9788202303006 4. opplag www.cappelen.no Det

Detaljer

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Nr. 3 En rollespillverden av Soria Moria SORIA MORIA 2 Innhold INNLENIN... 3 RELATERTE KOMPENIER... 3 SORIA MORIA... 3 SAN & EVENTYR... 4 INRI... 4 VISER, MUSIKK,

Detaljer

Ordliste for Venneslamålet, eit utdrag

Ordliste for Venneslamålet, eit utdrag Ordliste for Venneslamålet, eit utdrag Forord Ein del av orda i denne ordlista er kan hende litt gammaldagse og best kjende og mest brukte av den eldre generasjonen venndølar. Men dei er ekte og opphavlege

Detaljer

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de første skiene sine. Ola, den gamle naboen vår, syntes

Detaljer

TIL MIN BEDRE HALVDEL

TIL MIN BEDRE HALVDEL TIL MIN BEDRE HALVDEL Jeg sitter her en søndagsmorgen, er nettopp kommet hjem fra ferie. Jeg kjeder meg. JEG går i 10. klasse på ungdomsskolen, er nettopp ferdig med å skrive kåseri og savner en å dele

Detaljer

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Omslagsfoto: Anders Beer Wilse 1929, Harejakt Samtlige foto i denne utgivelsen eies av Norsk Folkemuseum Trykt ved Aktiv Trykk AS ISBN 978-82-91161-41-9 ISSN 1500-0966

Detaljer

Bør Børson Jr. av Harald Tusberg og Egil Monn-Iversen Etter Johan Falkbergets roman. Hovedscenen

Bør Børson Jr. av Harald Tusberg og Egil Monn-Iversen Etter Johan Falkbergets roman. Hovedscenen Bør Børson Jr. av Harald Tusberg og Egil Monn-Iversen Etter Johan Falkbergets roman Hovedscenen Trøndelag Teater 2013 1 ROLLER Bør Børson jr. Mads Bones Gammel-Bør Harald Brenna Josefine Silje Lundblad

Detaljer

7. være-der "Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet. " 8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte.

7. være-der Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet.  8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte. 1. lure Jeg traff kameraten min. Vi ble enig om å gå på kino. Da kom det en annen som jeg ikke var noe særlig glad for å se. "Hysj, ikke si noe," sa jeg til kameraten min, "jeg skal lure ham litt. " Den

Detaljer