Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.2. 2012. Legenes hus, Oslo"

Transkript

1 Den norske legeforening Sekretariatet 12/68 Fullført og godkjent den Referat fra Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie Risøe, Kjell Vikenes, Kirsten Toft, Johan Torgersen, Kari Sollien, Jon Helle, Marit Halonen Christiansen. Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, Jorunn Fryjordet, Anne Kjersti Befring, Herborg Bryn, Mette Lise Johnsen. I tillegg møtte fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Einar Skoglund, Sara Underland Mjelva, Gorm Hoel, Terje Sletnes, Lisbet Kongsvik, Nina Evjen, Einar Espolin Johnson, Frode Solberg, Anders Taraldset, Bjørn Ove Kvavik, Ida Waal Rømuld, Elisabeth Søyland. Referent: Odvar Brænden. Leder av styret i utdanningsfond II, Eirik Bø Larsen møtte under behandlingen av sak 37/12 (4.03) Statusrapport for utdanningsfond II og III. Medlemmer av Forskningsutvalget, August Bakke, Per Hjortdahl, Bjørn Mørkedal, Elise Klouman og Kirsti Ytrehus møtte i forbindelse med behandling av sak 25/12 (3.02). I Politikk og strategimøte Politikk- og strateginotater: Notat 1: Landsstyremøtet 2012 viktige første avklaringer - 11/3147 Notat 2: Myndighetenes alkoholkampanje 12/617 Notat 3: Månedens mediebilde medieanalyse Muntlig: Reservasjonsretten

2 2 Rapporteringer og kommentarer: Møte med Møre og Romsdal legeforening Akademikernes topplederkonferanse Møte med helseministeren om fastlegeforskriften Møte med helseministeren om OUS Møte med Spekter v/anne Kari Bratten Møte med nordiske overlegeforeninger NORDÖL vedrørende spesialistutdanning, regler for spesialistutdanningen, spesialisteksamen og resertifisering Møter med Of ute i helseforetakene Møte i FaMe Retningslinjer for servering av alkohol ved arrangementer i Ylfs regi Møte med Ine Marie Eriksen på Stortinget vedrørende leger i forsvaret Tillitsvalgtkurs Trinn I for Ylf i Bergen Tariffkonferanser for sykehusleger Diskusjon om utgivelse av medlemsbladet Doktor i nord Seminar om samhandlingsreformen i Møre og Romsdal Medlemsmøter om fastlegeforskriften Seminar med NORSAM om fastlegeforskriften Dialog med Regionsutvalg Midt vedrørende sekretariatsbistand Sykefraværet i Legeforeningens sekretariatet var i IV kvartal 2011 på 4,3 %. Status ombygging av møterom i 4 etasje Legenes hus Omlegging av nettsidene status etter lansering 7. februar Sekretariatets organisering av arbeidet med fastlegeforskriften Kommentarutgaven til A2 avtalen med Spekter Oversikt over viktige saker behandlet i avdeling for jus og arbeidsliv Møte i Helsedirektoratet vedrørende arbeidet med godkjenning av spesialister Status vedrørende basistjeneste/turnus Høringer i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget Orienteringssaker: Referat fra møte i IT-utvalget /5937 Referat fra møte i IT-utvalget /5937 Orientering om status i satsingsområde faste stillinger - 08/655 II Beslutningsmøte Sak 17/12 Prosjektskisse til Nasjonal sykehusplan og oppnevning av arbeidsgruppe ( /2015) Sekretariatet la frem skisse til oppfølging av satsingsområdet Nasjonal sykehusplan og forslag til arbeidsgruppe. Følgende inviteres til å utgjøre arbeidsgruppen knyttet til

3 3 satsingsområdet Nasjonal sykehusplan bestående av: Arne Refsum, Norsk overlegeforening Marie Skontorp, Yngre legers forening Tor Øystein Seierstad, Norsk samfunnsmedisinsk forening Bente Ruud Karlsson, Norsk anestesiologisk forening Ottar Grimstad, Møre og Romsdal legeforening Representant fra Norsk kirurgisk forening Representant fra Norsk indremedisinsk forening Representant fra Norsk gynekologisk forening Presidenten gis fullmakt til å godkjenne oppnevning av de øvrige. Sak 18/12 Økt målretting av høringsarbeidet i Legeforeningen ( /613) Sekretariatet la frem forslag til tiltak for å målrette Legeforeningens høringsarbeid. Sak 19/12 ( /620) Følgende tiltak iverksettes for å målrette høringsarbeidet: Det legges opp til å avgi færre høringsuttalelser, med en reduksjon på 5-10 %. Det vurderes i den enkelte høring om veiledning til foreningsleddene bør gis ved utsendelse av høringen. Dette bør skje i komplekse høringer der kompetanse på andre områder enn medisin er nødvendig. Der hvor det er mulig settes fristene slik at det blir mer tid til saksbehandling. Høring Endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet hadde bedt om innspill til endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring. Det var kommet inn høringssvar fra Norsk forening for allmennmedisin, Norsk barnelegeforening og Norsk idrettsmedisinsk forening. Det framkom ingen uenighet mellom foreningene. Sentralstyret gir sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse, som oversendes Utdanningsdirektoratet. Vedlegg 1. Sak 20/12 Invitasjon til samarbeid om et forbud mot atomvåpen ( /5987) Legeforeningen hadde mottatt brev fra International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) Norge med invitasjon til samarbeid om et forbud mot atomvåpen.

4 4 Det fremmes sak for landsstyret om at Legeforeningen slutter seg til kampanjen ICAN Norge og støtter målet om et forbud mot atomvåpen. Sak 21/12 Legeforeningens representasjon i Akademikerne Helse ( /3463) I forbindelse med at Akademikerne skulle starte en ny rådsperiode , ble det foretatt oppnevning av Legeforeningens medlemmer og varamedlemmer til Akademikerne Helse i sentralstyrets møte Som følge av endret sentralstyre pr , var det nødvendig å endre Legeforeningens representasjon i Akademikerne Helse, med virkning fra Som i 2010 ble det foreslått vektlagt at det skulle oppnevnes medlemmer i tråd med de utfordringer Akademikerne Helse har slik at Legeforeningens interesser i best mulig grad skal bli ivaretatt. President Hege Gjessing er valgt som nestleder i Akademikerne Helse. Som medlemmer og varamedlemmer i Akademikerne Helse oppnevnes følgende til å representere Legeforeningen i resten av Akademikernes rådsperiode : Akademikerne Helse Medlem: Jon Helle (Of) Medlem: Johan Torgersen (Ylf) 1. Varamedlem Anne-Kjersti Befring 2. Varamedlem Hanne Gillebo-Blom 3. Varamedlem Bjørn Ove Kvavik Sak 22/12 Høring - Forslag til endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkoloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS og Tuberkoloseregisterforskriften) ( /6161) Legeforeningen hadde mottatt til høring forslag til endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkoloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkoloseregisterforskriften). Med utgangspunkt i interne høringsuttalelser hadde sekretariatet utarbeidet utkast til høringsuttalelse. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet. Vedlegg 2. Sak 23/12 Oppnevning av representanter til arbeidsgruppe for organisering og lokalisering av avtalepraksis i Helse Sør-Øst ( /6202) Legeforeningen hadde mottatt brev av fra Helse Sør-Øst om oppnevning av representanter til arbeidsgruppe for organisering og lokalisering av avtalepraksis i Helse Sør-Øst.

5 5 Legeforeningen stiller en representant til disposisjon for arbeidsgruppen for organisering og lokalisering av avtalepraksis i Helse Sør-Øst under forutsetning av at utgiftene for representanten dekkes av Helse Sør-Øst. Allmennlegeforeningen bes om å oppnevne en allmennlege til arbeidsgruppen. Sak 24/12 Høring - Nye tiltakspakker i pasientsikkerhetskampanjen ( /2328) Fra pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender hadde Legeforeningen fått tilsendt forslag til tiltakspakker for fire nye innsatsområder i kampanjen. Områdene omfatter reduksjon av trykksår, fall, urinveisinfeksjoner og infeksjoner relatert til sentrale venekatetre. De interne høringsinstansene var i hovedsak positive til forslagene, men hadde en rekke kommentarer og forslag. Det var utformet utkast til høringsuttalelse. Sentralstyret gir sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse, som sendes sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen. Vedlegg 3. Sak 25/12 Forslag til forskningspolitisk strategidokument ( /278) Sekretariatet hadde mottatt et utkast til forskningspolitisk strategidokument fra Legeforeningens forskningsutvalg. Sekretariatet foreslo at dokumentet ble lagt ut på bred høring i organisasjonen. Utkast til forskningspolitiske strategidokumentet sendes på høring til alle organisasjonsledd. Høringsfristen settes til Sekretariatet bearbeider dokumentet etter høringsinnspill og legger det frem for sentralstyret for videre behandling. Sak 26/12 ( /40) Høring Innspill på etablering av nettverk for pediatrisk legemiddelforskning i Norge Fra Helsedirektoratet hadde Legeforeningen mottatt høring om etablering av nettverk for pediatrisk legemiddelforskning i Norge. I høringen ble det understreket at nettverkets overordnende hensikt er å bidra til at bruken av nye og eksisterende legemidler er effektiv, rasjonell, trygg og kunnskapsbasert. Bruken av preparater uten offentlig godkjenning skal reduseres. Basert på tilbakemelding fra relevante organisasjonsledd, var det utformet utkast til høringsuttalelse. Sentralstyret gir sin tilslutning til forslag til høringsuttalelse, som sendes Helsedirektoratet.

6 6 Sak 27/12 ( /659) Vedlegg 4. Høring Utkast til Nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Legeforeningen hadde mottatt utkast til Nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser til høring. Helsedirektoratet redegjorde for at dette er retningslinjer som beskriver hvordan reduksjon av ubehandlet psykose og individuelt tilpasset behandling bestående av kunnskapsbaserte virksomme elementer bedrer prognosen. Det nevnes videre at en ser muligheten av å forebygge de alvorligste psykoselidelsene ved å komme tidligere til med et bedre behandlingstilbud. Personer med langvarige psykoselidelser har en markert redusert levealder, og den somatiske helsen vies større oppmerksomhet i anbefalt utredning og oppfølging enn tidligere. Sekretariatet fremla utkast til høringsuttalelse. Med noen endringer godkjennes fremlagt forslag til høringsuttalelse. Høringsuttalelsen oversendes til Helsedirektoratet. Vedlegg 5. Sak 28/12 Høring Utkast til veileder for legemiddelgjennomgang ( /198) Legeforeningen hadde mottatt utkast til veileder for legemiddelgjennomgang til høring. Helsedirektoratet redegjorde for at hovedhensikten med veilederen var å tilby en god og hensiktsmessig systematisk metode for legemiddelgjennomgang. Veilederen skulle kunne brukes uavhengig av omsorgsnivå. Det ble videre redegjort for at veilederen beskrev en metode for legemiddelgjennomganger, bruk av tverrfaglige team og bruk av systematiske verktøy. Den beskrev ikke de ulike helseprofesjoners generelle oppgaver/oppdrag/ansvar knyttet til legemiddelbehandling. Veilederen var ment å gi en enhetlig forståelse av hva en legemiddelgjennomgang innebærer. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse. Utkastet til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet. Vedlegg 6. Sak 29/12 Høring Organisering av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst ( /6003) Legeforeningen hadde mottatt sluttrapporten fra midlertidig regionalt utvalg for funksjonsfordeling av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør- Øst til høring. Rapporten beskrev dagens funksjonsfordeling av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi, samt kunnskapsgrunnlaget for funksjonsfordeling av fagområdene. Videre ga rapporten råd om hvilke funksjoner som skulle være regionale, hvilke som skulle samles innenfor sykehusområdene, hvilke som skulle være lokale og hvorvidt det bør etableres flerområdefunksjoner. Legeforeningen hadde sendt høringen ut til relevante

7 7 organisasjonsledd og fikk inn tre høringssvar. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse. Sentralstyret gir sin tilslutning til utkastet til høringsuttalelse, som sendes til Helse Sør-Øst. Vedlegg 7. Sak 30/12 Forslag om endring av retningslinjer for godkjenning av psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri. ( /3639) Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri hadde fremmet forslag om endringer av retningslinjer for godkjenning av psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri og samtidig foreslått at det opprettes et psykoterapiutvalg i barne- og ungdomspsykiatri som rådgivende organ for sentralstyret på linje med tilsvarende organ for spesialiteten psykiatri. Sekretariatet fremla forslag til endrete retningslinjer. Retningslinjer for godkjenning av psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri endres i tråd med sekretariatets forslag. Sentralstyret vedtar å ikke opprette et nytt psykoterapiutvalg i barne- og ungdomspsykiatri som rådgivende organ for sentralstyret. Søknader om godkjenning som psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri forutsettes som tidligere behandlet av spesialitetskomiteen. Det antas at det eksisterende psykoterapiutvalg under Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening kan arbeide med utvikling av psykoterapiutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri. Det vil bli drøftet med spesialitetskomiteen og den fagmedisinske foreningen hvordan Legeforeningen kan bidra til å styrke arbeidet med utvikling av psykoterapiveiledningen i barne- og ungdomspsykiatri. Sak 31/12 Kartlegging av eksisterende vaktordninger i alle sykehusspesialiteter ( /590) Med bakgrunn i vedtak i sak B 23/09 (B /1749, 07/ ), hadde sekretariatet kartlagt eksisterende vaktordninger i alle sykehusspesialiteter. Sekretariatet la frem resultatet av kartleggingen som ble gjennomført våren Hovedfunnet var at undersøkelsen viste store variasjoner i vaktordningene både mellom spesialitetene og innen hver enkelt spesialitet. Materialet vil bli stilt til disposisjon for den enkelte spesialitet og spesialitetskomité. Sentralstyret tar resultatene av undersøkelsen til etterretning. Sak 32/12 Landsstyresak Opprettelse av kompetanseområde i allergologi ( /4577) På bakgrunn av vedtak fattet av landsstyret i juni 2009 om opprettelse av

8 8 kompetanseområder i tillegg til de formelle spesialitetene, fattet sentralstyret i møte vedtak om opprettelse av en arbeidsgruppe for utredning av kompetanseområde i allergologi. Arbeidsgruppens rapport forelå i januar Sekretariatet hadde utarbeidet høringsbrev som forberedelse til landsstyrebehandling. Lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, spesialforeninger, spesialitetskomiteer, spesialitetsrådet og Norsk medisinstudentforeninger tilskrives i tråd med fremlagt utkast til brev som ledd i forberedelse av saken for landsstyret. Høringsfrist Sak 33/12 Forslag om forlengelse av overgangsordningen knyttet til spesialistreglene samfunnsmedisin ( /6485) Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin hadde fremmet forslag om forlengelse av overgangsordningen knyttet til spesialistreglene i samfunnsmedisin frem til Leger i spesialisering i samfunnsmedisin har hatt problemer med å komplettere sin utdanning i tråd med de nye spesialistreglene i samfunnsmedisin som trer i kraft Det har bl.a. vært knapp tid fra kurstilbudet etter nye regler ble etablert til overgangsordningen utløper. Det anbefales overfor Helsedirektoratet at perioden for overgangsordningen knyttet til spesialistreglene i samfunnsmedisin forlenges frem til Dette innebærer at kombinasjoner av tjeneste, kursutdanning og veiledet utdanningsprogram kan benyttes på følgende måte frem til : tjeneste etter gammel eller ny ordning kursutdanning etter gammel eller ny ordning eller en kombinasjon av disse veiledet utdanningsprogram etter gammel eller ny ordning Sak 34/12 ( /68) Godkjenning av veiledere Godkjent ble: Veileder i kognitiv terapi i psykiatri Psykoterapiveileder i kognitiv terapi i barne- og ungdomspsykiatri Solveig Marianne Lindgren Torgeir Lindvig Wenche Løbben Bettina Berdal Sak 35/12 Nytt system for medlemsinformasjon, kundebehandling og kursadministrasjon for Den norske legeforening. ( /6193) Sekretariatet la frem plan for anskaffelse av nytt system for medlemsinformasjon, kundebehandling og kursadministrasjon.

9 9 Sak 36/12 ( /405) Sentralstyret gir sin tilslutning til valgt strategi for anskaffelse av et nytt system for medlemsinformasjon, kundebehandling og kursadministrasjon basert på de foreslåtte kriterier og den økonomiske ramme som er beskrevet. Søknad om støtte til øre, nese, hals-legeforeningens bokprosjekt i anledning foreningens 100 årsjubileum Det var mottatt søknad om støtte til bokprosjekt i forbindelse med øre, nese, hals-legeforeningens 100 årsjubileum. Søknad om støtte til bokprosjekt avslås. Sak 37/12 Statusrapport - Utdanningsfond II og III ( /601) Utdanningsfond II og III hadde fremlagt et felles notat om den økonomiske status for fondene, og noen betraktninger vedrørende fremtidig finansiering av legers etter- og videreutdanning. Leder i fondsutvalg II var til stede og redegjorde for fondenes situasjon. Sak 38/12 ( /600) Informasjonen om den økonomiske statusen og innspillene med hensyn til fremtidig finansiering tas til etterretning. Statusrapport Lånefondet 2011 og lån til kjøp av praksis i forbindelse med senioravtaler Det ble i 2011 lånt ut 153 millioner kroner fra Lånefondet, en nedgang fra 171,4 millioner kroner i Gjeldende lånebetingelser gjør at lån til kjøp av praksis gjennom senioravtaler, der kjøpesummen skal deles i flere deler, ikke er hensyntatt tilstrekkelig med hensyn til beløpsbegrensninger. Statusrapporten tas til etterretning. Lån som innvilges i forbindelse med kjøp av praksis som i forbindelse med senioravtaler skjer over flere delbetalinger, utgjør i sum maksimalt kr Sak 39/12 Budsjett 2013 Kontingent for stipendiater ( /602) Landsstyret vedtok i 2011 i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2012 å be sentralstyret se særskilt på spørsmålet om kontingent for stipendiater i budsjett for Saken utsettes. Sak 40/12 Budsjett 2013 Ansvarsfordeling for dekning av kostnader i foreningsleddene

10 10 ( /602) Landsstyret vedtok i 2011 i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2012 å be sentralstyret se særskilt på spørsmålet om ansvar for dekning av praksiskompensasjon for avtalespesialister som deltar i tildelning av spesialisthjemler og i samarbeidsutvalg fra lokalforeninger til PSL. Spørsmålet var også vedtatt oversendt sentralstyret for utgreiing av ansvarsfordeling for utgifter til tillitsvalgtarbeid mellom lokalforeninger og yrkesforeninger. Saken utsettes. Sak 41/12 Stiftelsen Soria Moria utdanningssenter - oppnevning av styre fra ( /738) Funksjonsperioden for styret i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter utløp I henhold til stiftelsens vedtekter oppnevnes styret for stiftelsen for 4 år, med mindre Legeforeningens sentralstyre bestemmer noe annet. Sittende styremedlemmer var forespurt om de var villige til gjenoppnevning - noe som ble bekreftet av alle. På denne bakgrunn foreslo sekretariatet at alle gjenoppnevnes, også denne gang for 2 år. Som styremedlemmer i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter, for perioden til , oppnevnes: Einar Sorterup Hysing, leder Lars Eikvar Anne Grethe Olsen Kjersti Baksaas-Aasen. Generalsekretæren er styremedlem ex officio. Sak 42/12 Landsstyresak Forslag om endring av lovenes 3-1-1, 3. ledd, nr 6 Norsk medisinstudentforenings representasjon i landsstyret ( /392) Norsk medisinstudentforening har i brev mottatt , fremsatt forslag om endring av Legeforeningens lover, 3-1-1, 3. ledd, nr 6 slik at bestemmelsen får følgende ordlyd: Norsk medisinstudenforening velger 7 representanter. Endringsforslaget vil medføre at Nmfs representasjon øker fra 6 til 7 representanter og at landsstyrets totale antall representanter øker fra 141 til 142. Landsstyret vedtok i 2011 å endre lovene slik at Nmfs styre fikk 7 representanter, men i premissene for vedtaket ble det fremhevet at forslaget ikke får noen konsekvenser for landsstyrets sammensetning. Forslag om endring av Legeforeningens lover 3-1-1, 3. ledd, nr 6 sendes ut på bred organisasjonsmessig høring med høringsfrist 26.3.

11 Sak 43/12 Landsstyresak - Godkjenning av forretningsorden - innstilling ( /3147) Sekretariatet hadde fremlagt forslag til forretningsorden for landsstyremøtet i Forslaget til forretningsorden var uendret i forhold til det som ble vedtatt og anvendt på landsstyremøtet i Sak 44/12 ( /381) Sentralstyret innstiller på at forslag til forretningsorden for landsstyremøtet 2012 godkjennes. Søknad om godkjenning av ny spesialforening Norsk forening for abdominal radiologi Norsk forening for abdominal radiologi ble stiftet Styret søker om godkjenning av foreningen som spesialforening i Den norske legeforening. Sekretariatet hadde fremmet forslag om å sende søknaden på høring i overensstemmelse med lovenes Søknader om godkjenning av nye spesialforeninger innenfor radiologiområdet utsettes. Sekretariatet bes til neste møte å fremlegge forslag om oppnevning av en arbeidsgruppe som skal vurdere foreningsstrukturen i relasjon til kriteriene i lovene for opprettelse av spesialforeninger, og eventuelt utarbeide utkast til retningslinjer for sentralstyrets videre arbeid med godkjenning av spesialforeninger. Arbeidsgruppen skal også vurdere om det er hensiktsmessig og nødvendig med lovendringer. Sak 45/12 Landsstyresak Forslag om endring av lovenes 3-2-3, 1. ledd nr 1 og 3-6-3, 2. ledd, nr 2 om innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med spesialitetskomiteene ( /436) Ett medlem hadde fremsatt forslag om endring av Legeforeningens lover 3-2-3, 1. ledd, nr 1 og 3-6-3, 2. ledd, nr 2 om innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med spesialitetskomiteene. Sentralstyret konstaterer at intensjonene i forslaget er ivaretatt gjennom lovbestemmelsene i 1-6 Samhandling mellom foreningens organer. På denne bakgrunn vil sekretariatet kontakte forslagsstiller med sikte på at forslaget ikke behandles som lovendringsforslag. Dersom dette ikke fører frem, sendes forslaget om endring av Legeforeningens lover 3-2-3, 1. ledd, nr 1 og 3-6-3, 2. ledd, nr 2 sendes ut på bred organisasjonsmessig høring med høringsfrist I høringsbrevet angis at sentralstyret er av den oppfatning at forslagene er ivaretatt av gjeldende lovers 1-6 Samhandling mellom

12 12 foreningens organer. Sak 46/12 Søknad om forhåndsgodkjenning av ny spesialforening Norsk forening for brystdiagnostikk ( /6137) Interimsstyret i Norsk forening for brystdiagnostikk hadde søkt om forhåndsgodkjenning som spesialforening på grunnlag av avholdt stiftelsesmøte , hvor det ble vedtatt vedtekter og valgt interimsstyre. Saken har vært ute på bred organisasjonsmessig høring. Det var innkommet åtte høringsuttalelser. Søknader om godkjenning av nye spesialforeninger innenfor radiologiområdet utsettes. Sekretariatet bes til neste møte å fremlegge forslag om oppnevning av en arbeidsgruppe som skal vurdere foreningsstrukturen i relasjon til kriteriene i lovene for opprettelse av spesialforeninger, og eventuelt utarbeide utkast til retningslinjer for sentralstyrets videre arbeid med godkjenning av spesialforeninger. Arbeidsgruppen skal også vurdere om det er hensiktsmessig og nødvendig med lovendringer. Hege Gjessing Trond Egil Hansen Cecilie Risøe Kjell Vikenes Kirsten Toft Johan Torgersen Kari Sollien Jon Helle Marit Halonen Christiansen

13 13 Vedlegg 1. Sak 19/12 (1.03) Utdanningsdirektoratet Deres ref.: Vår ref.: 11/5591 Dato: Høring Endringer i faget kroppsøving Høringsdokumentet har vært sendt til relevante foreningsledd i Legeforeningen, og høringssvaret er behandlet av Legeforeningens sentralstyre. Høringsdokumentet fra Utdanningsdirektoratet er omfattende og belyser alle sidene ved kroppsøvingsfaget på en god måte. Legeforeningen støtter mange av endringene i dokumentet. Først noen generelle betraktninger om fysisk aktivitet og kroppsøvingsfagets betydning for god helse hos barn og unge. Fysisk aktivitet og folkehelse Grunnlaget for en aktiv livsstil legges i barneårene. I et folkehelseperspektiv er det derfor urovekkende at undersøkelser tyder på at norske barn og unge er langt mindre fysisk aktive enn før. Fysisk inaktivitet er en hovedårsak til en lang rekke sykdommer, som hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes og enkelte kreftformer. En passiv livsstil øker også faren for å utvikle overvekt og fedme, som igjen fører til sykdom og helseplager. Ifølge Folkehelseinstituttet er én av fem åtteåringer i dag overvektige eller har fedme. Legeforeningen ser svært bekymringsfullt på denne utviklingen, og mener kroppsøvingsfaget er i en særstilling fordi et viktig mål i faget er å oppmuntre til en aktiv livsstil blant barn og unge. Skolen kan motvirke sosiale helseforskjeller en times fysisk aktivitet hver dag Den norske befolkningens helse er god, men gjennomsnittstallene skjuler store sosiale helseforskjeller. Det er godt dokumentert i at utdanningsnivå, yrke og inntekt i stor grad bestemmer helsetilstanden til individer og populasjoner. Dette er forskjeller som er sosialt skapt, urettferdige, men også mulig å gjøre noe med. Legeforeningen mener at økt satsing på forebyggende helsearbeid rettet mot barn og unge i skolen, er blant de viktigste tiltakene for å forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Da når vi alle barna. Én times fysisk aktivitet i skolen hver dag har siden 2001 vært et helsepolitisk mål for Legeforeningen. Tiltaket er viktig med tanke på utvikling i inaktivitet og overvekt i befolkningen, og fordi fysisk aktivitet i skolen når alle elever uansett sosial bakgrunn. Forskning viser også at fysisk aktivitet i skoletiden ikke kun bidrar til å forebygge sykdom, men også fremmer læring ved at det virker positivt på hukommelsen, gir økt konsentrasjon, og bidrar til god sosial kompetanse og et inkluderende læringsmiljø. Innspill til endringer i kroppsøvingsfaget i grunnskolen og videregående opplæring 1. Forslag til revidert formål Legeforeningen mener det er svært viktig at kroppsøvingsfaget gjør elever bevisste på psykiske, fysiske og sosiale faktorer som kan påvirke lysten til å være fysiske aktiv, og støtter forslaget om at dette formuleres tydeligere i formålet og i kompetansemålene. Videre mener Legeforeningen det er viktig at målet for fysisk aktivitet må være god helse og aktivitet i seg selv, ikke vektreduksjon og et slankt kroppsideal. Legeforeningen støtter arbeidsgruppens vurderinger om at kroppsøvingsfaget også bør ha som formål å fremme positive kroppsbilder og kritiske holdninger til usunne kroppsidealer. Samfunnsutviklingen gir en økende forekomst av forvrengte og usunne kroppsforestillinger, og vi må vokte oss for å påføre barn og unge usunne holdninger til trening og mat. Det er svært viktig at kroppsøvingsfaget er en trygg arena som fremmer gode kroppsopplevelser. I den forbindelse mener

14 14 Legeforeningen at kroppsøvingsfaget også i større grad må innebefatte undervisning om skadevirkninger av doping. Bruk av dopingmidler er svært helseskadelig, og i hovedsak motivert ut fra ønske om en penere kropp. 2. Elevens forutsetninger Legeforeningen er opptatt av at faget kroppsøving også skal inspirere barn og unge til å være fysisk aktive utenom skoletiden. Alle elever må få mulighet til å få positive opplevelse i faget, både ved å oppleve mestring og kunne oppnå god karakter. Legeforeningen støtter vurderingen om at forutsetninger ikke bør være en del av grunnlaget for vurdering, men at kompetansemålene får en innretning hvor elevens forutsetninger inngår i disse målene. Legeforeningen mener i likhet med Utdanningsdirektoratet og arbeidsgruppen at dette også ivaretas gjennom at innsats forskriftsfestes som en del av vurderingsgrunnlaget. 3. Innsats forskriftsfestes Legeforeningen mener kroppsøvingsfaget til nå har hatt et for stort fokus på ferdigheter og støtter fullt at karakteren også skal uttrykke elevens innsats i faget. Legeforeningen mener dette er en svært viktig forutsetning for å gjøre kroppsøvingsfaget mer lystbetont, spesielt for elever med dårligere forutsetninger og kompetanse. Legeforeningen støtter også direktoratets vurdering om at dersom innsats forskriftsfestes, vil faget på en bedre måte imøtekomme barn og ungdom med kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser som påvirker fysisk yteevne. Legeforeningen tror kroppsøvingsfagets ensidig fokus på ferdigheter har bidratt til å skremme elever bort fra faget, og at ferdighetskravene i kroppsøvingsfaget har bidratt til å forsterke sosiale helseforskjeller, ettersom det trolig er de som er aktive på fritiden som takler ferdighetspresset best. Legeforeningen er også kjent med at elever ikke får vitnemål fra videregående opplæring på grunn av manglende deltakelse i kroppsøvingsfaget. Legeforeningen håper, og tror, at å inkludere innsats som en del av grunnlaget for vurdering vil bidra til at flere motiveres til å delta, og håper dette kan bidra til å redusere frafall fra videregående opplæring som forårsakes av manglende vurdering i kroppsøvingsfaget. Videre mener Legeforeningen det er svært uheldig at det har utviklet seg en praksis der lærere bruker fysiske tester for å fastsette standpunktkarakterer. Legeforeningen mener fysiske tester er en uegnet metode for å vurdere elevens kompetanse i faget, og at slike tester bidrar til å svekke elevers opplevelse av mestring, og dermed mister motivasjon og inspirasjon til å delta i faget og å være fysisk aktive utenom skoletiden. Legeforeningen frykter at negative opplevelser i kroppsøvingsfaget også manifesterer seg i en inaktiv livsstil som voksen. At enkelte lærere likevel velger å fastsette karakterer basert på slike resultater er uholdbart og må motarbeides. Legeforeningen støtter Norges idrettsforbund, Nasjonalforeningen for folkehelse, Fysioterapiforbundet og Kreftforeningens innspill om at denne praksisen kan endres ved at det stilles strengere kompetansekrav til kroppsøvingslærere. Legeforeningen støtter også forslaget om at det bør utarbeides metodiske veiledere som et hjelpemiddel for kroppsøvingslærere. 4. Fritak Legeforeningen støtter forslaget til endringer for fritak, og mener det er viktig at det jobbes med å tilrettelegge for at alle elever kan delta i kroppsøvingsfaget, i stedet for at det innvilges fritak. Vi ønsker i den sammenheng å påpeke at garderobesituasjonen er en svært viktig prediktor for både trivsel og mestring i kroppsøvingsfaget. Mobbing og utfrysing kan gjøres relativt uforstyrret i garderoben, og i mange tilfeller foregår det også filming som kan legges ut på internett. Dette må det jobbes aktivt med, og Legeforeningen mener det bør kreves/være at en voksenperson er til stede i skiftesituasjonen. Legeforeningen er overbevist om at dette vil bedre deltakelse og mestring i kroppsøvingsfaget, og vi vet at dette ofte er den egentlige grunnen for at elever ønsker attester for fritak fra faget. Videre er Legeforeningen også tilfreds med at det ikke legges opp til ytterligere krav om legeerklæring. Skolevesenet har i dag i alt for stor grad satt bort vurderingen av elevers evner og ferdigheter ved å kreve legeerklæring.

15 15 5. Privatisteksamen Legeforeningen støtter arbeidsgruppens bekymring over at tallet på oppmeldte til privatisteksamen i kroppsøving er økende, og mener at Utdanningsdirektoratet må jobbe aktivt for å rydde opp i uklarheter rundt regelverket. Legeforeningen mener det er svært uheldig at elever velger privatisteksamen og en teoretisk prøve, framfor å delta i kroppsøvingsfaget på ordinær måte, og støtter forslaget om en ny vurderingsform i form av praktisk-muntlig prøve. Den norske legeforenings sentralstyre e.f. Med hilsen Geir Riise generalsekretær Jorunn Fryjordet avdelingsdirektør Saksbehandlere: Sara Underland Mjelva/ Gorm Hoel

16 16 Vedlegg 2. Sak 22/12 (2.07) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks Oslo Høringssak: Forslag til endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkoloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSISog Tuberkoloseregisterforskriften) Det vises til departementets høringsbrev av 30. november 2011 med oversendelse av forslag til endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkoloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkoloseregisterforskriften). Høringsdokumentet har vært sendt på høring til relevante organisasjonsledd i Legeforeningen, og kommentarer fra disse er lagt til grunn ved utarbeidelsen av denne høringsuttalelsen, som også er behandlet av foreningens sentralstyre. Legeforeningen anser i hovedsak endringsforslagene som velbegrunnet og støtter de fleste forslagene til endringer, men har særskilte merknader til forslaget om endring av MSIS- og Tuberkoloseregisterforskriften 2-6 om utvidelse av helseregistre det kan gjøres samkjøringer mot. Se nærmere om dette nedenfor. Forslaget om å flytte listen over sykdomsgrupper som er meldings- og varslingspliktige fra merknad til vedlegg Legeforeningen vil først bemerke at forslaget om å flytte listen over sykdomsgrupper som er meldings- og varslingspliktige fra forskriftens merknader til vedlegg synes hensiktsmessig da bestemmelser i merknad til forskrift ikke er rettslig bindende, mens det motsatte er tilfellet med vedlegg til forskrift. Ved å innta sykdomsgruppene i vedlegg istedenfor merknader vil man således fjerne eventuell tvil om den rettslige holdbarheten ved sykdomslistene. Forslaget til endring av 2-6 annet ledd i forskriften (Mottakers ansvar for kvalitetskontroll) Punkt 3.8 i høringsnotatet Når det gjelder høringsnotatets punkt 3.8 og forslaget til endringer i punkt 2-6 i forskriften om mottakers ansvar for kvalitetskontroll så vil Legeforeningen særlig bemerke følgende: Det er foreslått å utvide listen over registre som det av kvalitetskontrollhensyn kan samkjøres mot, for å sikre god kvalitet på opplysninger som er felles i de aktuelle registrene. Listen er foreslått utvidet med medisinsk fødselsregister og SYSVAK. Det er videre foreslått tilsvarende endring (inntak av MSIS- og tuberkoloseregisteret) i SYSVAK-registerforskriften og forskrift for medisinsk fødselsregister).

17 17 Høringsnotatet inneholder ingen nærmere drøftelse av betydningen av å utvide forskriften med flere helseregistre. Det er f.eks ikke gjort noen vurderinger av hvem som kan gis innsyn og hva utvidelsen av helseregistre kan innebære i forhold til taushetsplikt og personvernspørsmål. Legeforeningen anser den manglende utredning på dette området som uheldig, og vil understreke behovet for en nærmere utredning av slike aspekter før forskriftsending vedtas. Kommentarer til høringsnotatets punkt 3.3 om endringer i listen over sykdommer i gruppe A Legeforeningen har følgende kommentarer til høringsnotatets punkt 3.3 og forslaget til endringer i listen over sykdommer i gruppe A: 1. En del av sykdommene på listen (vedlegget) trenger nærmere definisjon av meldingsplikt. Det er derfor av Folkehelseinstituttet utarbeidet kliniske og laboratoriemessige meldingskriterier. Det bør vises til disse i forskriften/vedlegget. 2. Det ville være mer i tråd med internasjonal nomenklatur å betegne de sykdommene det vises til under meldingskriterine for hemoragisk feber som viral hemoragisk feber. 3. Encefalitt er en upresis betegnelse på den gruppe sykdommer som i dag overvåkes under dette punkt. De færreste av slike pasienter har encefalitt slik det er vanlig å definere dette i klinisk sammenheng (mental påvirkning, evt. nevrologiske utfall). Dersom man fortsatt skal overvåke disse tilstander med dagens kriterier bør sykdomsgruppen kalles virale infeksjoner i sentralnervesystemet. Med unntak av skogflåttencefelitt har det imidlertid vært liten publisering av overvåkingsdata fra denne sykdomsgruppen og nytten av overvåking av disse er derfor noe tvilsom. 4. Det er i dag vanskelig å forsvare at kun systemisk infeksjon med beta-hemolytiske streptokokker gruppe A og B er nominativt meldingspliktige. Legeforeningen har forståelse for at beta-hemolytiske streptokokker gruppe B har en særskilt plass, som årsak til alvorlig sykdom hos nyfødte. Gruppe C og G streptokokker har vært rapportert å gi alvorlig invasiv sykdom i Norge. I de senere år, med en samlet forekomst nesten på høyde med alvorlig gruppe A streptokokksykdom (1). Forekomsten av alvorlig betahemolytisk gruppe G, C og F streptokokksykdom ser også ut til å være økende i andre vestlige land (2,3). Etter Legeforeningens syn bør all systemisk sykdom med beta-hemolytiske streptokokker meldes (Gruppe A, B, C, F, G). 1. Kittang BR, Bruun T, Langeland N, Mylvaganam H, Glambek M, Skrede S. Invasive group A, C and G streptococcal disease in western Norway: virulence gene profiles, clinical features and outcomes. Clin Microbiol Infect Mar;17(3): Broyles et al. Population-based study of invasive disease due to beta-hemolytic streptococci of groups other than A and B. Infect Dis 2009 Mar 15;48(6): Rantala et. al Clinical presentations and epidemiology of beta-haemolytic streptococcal bacteraemia: a population-based study. Clin Microbiol Infect 2009 Mar;15(3): Smittebærertilstand eller infeksjoner med Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa eller Acinetobacter med spesielle resistensmønstre: Det må defineres klarere hva som er spesielle resistensmønstre, gjerne i de over nevnte meldingskriterier. Øvrige kommentarer Legeforeningen ønsker i forbindelse med høringen også å bemerke at smittevernlegene i kommunene ofte får ufullstendig oversikt fordi de bare mottar meldinger fra behandler, og ikke fra laboratorier. Legeforeningen vil foreslå at det åpnes for at smittevernlegene i kommunene også mottar melding fra laboratoriene, eller ved at de får tilgang til MSIS registeret for sin kommune.

18 18 Legeforeningen vil også reise spørsmål ved om det er hensiktsessig å beholde kategorien Meldingsgruppe B for sykdommer som smitter seksuelt da det ikke er gitt at sykdommer som smitter seksuelt alltid vil være mer tabubelagt enn andre alvorlige og smittsomme sykdommer. Med vennlig hilsen Den norske legeforening Geir Riise Generalsekretær Anne Kjersti Befring Direktør Saksbehandler: Elisabeth Huitfeldt

19 19 Vedlegg 3. Sak 24/12 (3.01) Pasientsikkerhetskampanjen v/sekretariatet Deres ref.: Vår ref.: 10/2328 Dato: Høringsuttalelse - Pasientsikkerhetskampanjen Det vises til brev av fra kampanjesekretariatet. Legeforeningen mener at de nye områdene som er valgt av kampanjen er svært relevante. Tiltakspakkene virker alle solid begrunnede med fornuftige og lett implementerbare råd. Forslagene er presentert på en lettforståelig og praktisk anvendelig måte. Vedrørende målgruppe for kampanjen antar Legeforeningen at flere av kampanjens tiltakspakker også kan brukes overfor hjemmeboende pasienter. I denne høringen gjelder det tiltakspakkene mot fall og kateterassosierte infeksjoner. Vi mener at både fastleger og kommunens pleie- og omsorgstjenester kan ha nytte av å bli presentert for denne kampanjen. Legeforeningen vil i det følgende gi noen kommentarer og forslag til de enkelte områdene. Reduksjon av blodbaneinfeksjoner i forbindelse med sentrale venekatetre Legeforeningen støtter forslaget, og finner det positivt at det benyttes intarnasjonalt anerkjente kasusdefinisjoner vedrørende resultatindikatorene. Reduksjon av trykksår Legeforeningen er enig i at trykksår er enklere å forebyge enn å behandle, og at viktige tiltak er egen observasjon av hud og opplæring av pårørende til det samme. Vi savner imidlertid større vekt på betydningen av hyppig leieendring. Trykksår oppstår ofte fordi det ikke finnes rutiner for regelmessig leiendring hos pasienter som har redusert bevegelighet. Dersom de blir liggende stille i sengen, og i tillegg er svekket (p.g.a. infeksjon eller kirurgisk inngrep), er risikoen for trykksår svært høy. Det er derfor svært viktig å informere sykehus- og sykehjempersonal om dette. Pasienter som selv kan bevege seg må gis beskjed om å skifte sitte/liggestilling regelmessig. Fysiske forhold må legges til rette (for eksempel håndtak ved sengen ). En viktig kompetanse om dette finnes hos de tverrfaglige Sitteklinikkene (Bergen, Sunnaas, Trondheim), hvor sittestilling og trykk vurderes og korrigeres. Reduksjon av fall i helseinstitusjoner Legeforeningen støtter forslaget om å foreta en risikovurdering av pasienten tidlig i forløpet, blant annet med henblikk på syn- og balansefunksjon for å forebygge fall. For mange pasientgrupper, for eksempel slagpasienter, er det imidlertid like viktig med en rirsikovurdering på slutten av sykehusoppholdet, før de skal over i primærhelsetjenesten. Mer subtile utfall, som delvis neglekt og mindre synsfeltreduksjoner, blir ofte først tydelig etter hvert. Vi vil også understreke viktigheten av fysioterapi og stimulering til fysisk egenaktivitet for å trene opp balanse og gange, og slik minske risikoen for fall.

20 20 Reduksjon av urinveisinfeksjoner relatert til blærekateter Legeforeningen mener at dette et prisverdig tiltak for å forebygge unødig bruk av permanente urinveiskatetere og komplikasjoner fra disse. Vi vil imidlertid påpeke at man må unngå unødvendig antibiotikabehandling og prøvetaking hos disse pasientene. Overdiagnostikk og overbehandling av kateterassosiert urinveisinfeksjon er et stort problem, spesielt i sykehjem. Definisjonen av urinveisinfeksjon må være presis og praktisk anvendbar. Dysuri og pollakisuri hører ikke med i definisjonen av kateterrelatert infeksjon. Unødvendig antibiotikabruk gir økt risiko for utvikling av antibiotikaresistente mikrober og medikamentbivirkninger. Antibiotika startes først etter dyrkning og resistensbestemmelse. Legeforeningen foreslår at definisjonen av Urinveisinfeksjon slik den står nå fjernes, og erstattes med definisjon 1 fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA. Sammenligner man CDC-definisjonene med forslaget i tiltakspakken ser man forskjeller både i symptomlisten og i de kvantitative grenseverdier for signifikante mikrobiologiske funn. Etter norske faglige mikrobiologiske retningslinjer 2 skal ikke funn av færre enn mikrober/ml rapporteres, selv om enkelte laboratorier likevel praktiserer dette. Rapporteringsdata og indikatorer basert på grenseverdi lavere enn /mL kan derfor bli upålitelige. Vi foreslår videre at tiltakspakken presiserer følgende indikasjoner for urinprøvetaking ved inneliggende urinveiskateter: Mistanke om pyelonefritt eller urosepsis (feber, symfysesmerter, nyrelosjeømhet, systemiske symptomer) Planlagte urologiske prosedyrer med fare for slimhinneblødning. Evt. hos immunsupprimerte, ved risiko for og mistanke om endokarditt, og hos gravide. Bakteriologisk screening av asymptomatiske pasienter med KAD har ingen dokumentert nytte. Det betyr at grumsete urin, vond lukt osv. i seg selv ikke er grunn til prøvetaking. Vi foreslår videre at tiltakspakken anbefaler metoder for urinprøvetaking ved inneliggende urinveiskateter. Blærepunksjon bør foretas der dette er praktisk mulig, ellers anbefales fjerning av kateter med påfølgende midtstrømsprøve. Dersom prøven tas gjennom blærekateteret skal man bruke aseptisk teknikk i henhold til anerkjent prosedyre. Den norske legeforenings sentralstyre, etter fullmakt Geir Riise generalsekretær Bjarne Riis Strøm fagdirektør 1 2 Strategimøte nr 21, 2007, Bakteriologisk diagnostikk ved urinveisinfeksjon, Folkehelseinstituttet

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Spesialforeninger Spesialitetskomiteer Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: 22.02.2013 Intern

Detaljer

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 17/826 Dato: 10.05.2017 Sak 12.2 - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/32 Fullført og godkjent den XX.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 16.6.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Fravær: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Eldre legers forening Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: 07.08.2014 Intern høring - Landsstyresak

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/219 Fullført og godkjent den 31.5.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 23.5.2016 Soria Moria Hotell, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta Den norske legeforening Sekretariatet 13/119 Fullført og godkjent den 11.6.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 3.6.2013 Rica Hotel Alta Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie

Detaljer

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag En time fysisk aktivitet i skolen hver dag Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap.

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/26 Fullført og godkjent den 21.1.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 14.1.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit Halonen

Detaljer

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m.

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m. v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/5822-8 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 21.10.2013 Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/5023 Dato: 08.04.2016 Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Landsstyret vedtok i 2013 at Legeforeningen skulle arbeide for å styrke

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 23. mai 2016 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Mandag 9. mai 2016 Møtested: Kongsberg Deltakere: Kari Sollien, leder Tom Ole Øren, nestleder Kirsten Rokstad Christina Fredheim

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/33 Fullført og godkjent den 29.8.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 25.8.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Marit Halonen Christiansen,

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Byrådssak 1261 /16 Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger TROH ESARK-03-201600085-106 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet fremmer

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Fra tillitsvalgt til leder - Opplæring Modul 1 Grunnleggende tillitsvalgtopplæring 13.januar YLF styremedlem Den norske legeforening Legeforeningens organisasjon

Detaljer

Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi

Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 09/952 Dato: 13.04.2011 Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi Det vises til brev av 24.1.2009

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK Byrådssak 274/17 Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus AUPE ESARK-03-201702068-15 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak for bystyret om Høring pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Nidaroskongressen 21. oktober 2015 Frantz Leonard Nilsen Spesialitetskomitèen i samfunnsmedisin 22.10.2015 1 Disposisjon Innledning (formål ++) Ulike roller knyttet

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

r', Helsedirektoratet

r', Helsedirektoratet HELSE ^e^ MIDT-NORD Saksdok.: _-10 14-^'( -0 `-j Mottatt: 0 6 DIS, L^ åj r', Helsedirektoratet Høringsinstanser e Saksbeh.: -Jr;rji t^"1 Arkiv: Deres ref.: Saksbehandler: KGRAV Vår ref.: 1117850 Dato:

Detaljer

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Den norske legeforening her Deres ref.: Vår ref.: Dato: 30.1.2013 LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Styret i Oslo legeforening har i styremøte 25. januar vedtatt å foreslå at

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 Metoderapport Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi evidensbaserte anbefalinger for fysioterapi

Detaljer

Høringsuttalelse om endring av NOIS-registerforskrift

Høringsuttalelse om endring av NOIS-registerforskrift Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 201102859-/KSEE Vår ref: 09/315-/HMER Dato: 20. oktober 2011 : Høringsuttalelse om endring av NOIS-registerforskrift Vi viser til høringsbrev

Detaljer

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5371-26.9.2016 Spørsmål nr 1581 til skriftlig besvarelse - Pasienter med antibiotikaresistente er siste fem årene. Jeg viser

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

16/227 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 10. november Legenes hus, Oslo

16/227 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 10. november Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/227 Fullført og godkjent den 15.11. 2016 Referat fra Sentralstyrets møte 10. november 2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer.

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, i samarbeid med Fylkesmannen og Pasientsikkerhetsprogrammet inviterer alle kommuner i Oppland til deltakelse i to læringsnettverk med ulike

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 3. juni 2013, Stavanger Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Sentralstyrets anbefaling til landsstyret - kirurgiske fag «Legeforeningen vil arbeide

Detaljer

Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen?

Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen? Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen? Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Årsmøtekonferanse NFRAM, 25.10.17 Spesialistutdanning 123 godkjente spesialister i rus og avhengighetsmedisin

Detaljer

17/173 Fullført og godkjent den 9. mai Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/173 Fullført og godkjent den 9. mai Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/173 Fullført og godkjent den 9. mai 2017 Referat fra sentralstyrets møte 2.5.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO Oslo, 28. april 2014 Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Vi har fulgt med på og vært sterkt involvert i hendelsene forrige

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 13.5.2013. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 13.5.2013. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 13/118 Fullført og godkjent den 22.5.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 13.5.2013 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen,

Detaljer

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den?

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Rune Tore Strøm Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin Oslo universitetssykehus Prosessen Legeforeningen startet utredning

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak Møtesaksnummer 28/08 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Oppdatering av tidligere saker Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet.

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Hva er samfunnsmedisin? Sammenhengen mellom helse og samfunn i et bredt perspektiv En fagfelt i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide"

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide v2.1-18.03.2013 HERE Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 13/10865-1 Saksbehandler: Kjersti Kellner Dato: 20.12.2013 Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Forslag til høringsuttalelse - ny forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Forslag til høringsuttalelse - ny forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/285-5 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark, Driftsleder Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark, Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21500822 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/2961-9 Vår

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011.

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011. ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Saksbehandler: KSG Vår ref.: 11/192 Dato: 08.04.2011 Høringsuttalelse fra Helsedirektoratet - Forslag til endringer i forskrift om genetisk

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 21.11.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl. 09.00 15.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen,

Detaljer

Tuberkulosekontrollprogram for Helse Nord

Tuberkulosekontrollprogram for Helse Nord Møtedato: 22. februar 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Raymond Dokmo/Hanne H. Haukland Bodø, 10.2.2017 Styresak 14-2017 Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse

Detaljer

Høringsbrev - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

Høringsbrev - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Verden 18088614 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 16/12430-1 Saksbehandler: Ingvild Felling Meyer Dato: 21.04.2016

Detaljer

Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer

Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer Fastsatt ved kgl.res. med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 2-3, 3-1, 3-2,

Detaljer

Forslag om endringer i Etiske regler for leger

Forslag om endringer i Etiske regler for leger Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/637 Dato: 25.03.2014 Sak 11 Forslag om endringer i Etiske regler for leger Etiske regler for leger vedtas av Den norske legeforenings landsstyre. Rådet for legeetikk

Detaljer

Hva gjør legeforeningen?

Hva gjør legeforeningen? Uønsket variasjon. Hva gjør legeforeningen? Kari Schrøder Hansen Legeforeningen 30. oktober 2017 2015 Startet arbeidet Hensikt: å identifisere drivere Komme med konkrete forslag til hva legeforeningen

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

oppmerksomhet rettet mot denne pedagogiske virksomheten. Hva er brukernes behov og hvordan kan helsepersonell legge til rette for

oppmerksomhet rettet mot denne pedagogiske virksomheten. Hva er brukernes behov og hvordan kan helsepersonell legge til rette for Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer og kommentarer

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader. Helse og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Dato: 12. september 2014 Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Høring - Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten - Søksmålsfrister

Høring - Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten - Søksmålsfrister Helse- og omsorgsdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 13/5286 Vår ref.: 14/4920 Dato: 21.01.2015 Høring - Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten - Søksmålsfrister Legeforeningen

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Styresak Regional plan for øre-nese-hals

Styresak Regional plan for øre-nese-hals Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 13-2015 Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 Formål Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@hod.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato 201101755-/KJJ 11/9169 Astri Myhrvang 04.10.2011 Høring: Samhandlingsreformen

Detaljer

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utreding og behandling av spiseforstyrrelser sendes med dette på høring.

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utreding og behandling av spiseforstyrrelser sendes med dette på høring. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 19727843 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/32343-1 Saksbehandler:

Detaljer

Høringsbrev. Omfang, avgrensning og målgrupper

Høringsbrev. Omfang, avgrensning og målgrupper Høringsbrev Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes vil erstatte kapitlene 12.3 12.5 i IS-1674: «Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes» fra

Detaljer

Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet Postboks 7000, St Olavs plass 0130 Oslo Att.: Øyvind Melien Oslo 28.02.13 Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten LFH takker for

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104360-/JB 11/01264-2/EOL 28. februar 2012 Dato Datatilsynets høringsuttalelse - Forslag

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE Oslo, 28. januar 2013 u:\..\syret\sakliste\2013\sak113.doc Til styret i Ylf STYREMØTE NR 1/2013 Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl 10.00. MERKNADER TIL INNKALLINGEN

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser.

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser. Utkast Høring Revidert fastlegeforskrift Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken har i samarbeid med de 26 kommunene i Vestre Viken helseområde behandlet høringsnotatet. Vi vil i hovedsak gi tilbakemeldinger

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.09.2015 Tid:

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Sak 12.2, 12.3 og Lovendringsforslag om tilleggskontingent

Sak 12.2, 12.3 og Lovendringsforslag om tilleggskontingent Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/900 Dato: 02.05.2011 Sak 12.2, 12.3 og 12.4 - Lovendringsforslag om tilleggskontingent 12.2 Forslag fra Oslo legeforening om å kunne skrive ut tilleggskontingent for

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Knut-Inge Klepp Lanseringskonferanse for nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Detaljer

17/178 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Park Plaza

17/178 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Park Plaza Den norske legeforening Sekretariatet 17/178 Fullført og godkjent den 25.9. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 18.9.2017 Park Plaza Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/

Deres ref. Vår ref. Dato 12/ Røyken kommune Grønn, nær og levende Helse- og omsorgsdepartementet (sendes på e-post) Deres ref. Vår ref. Dato 12/907-4 29.03.2012 Fastlegeforskriften - Høringsuttalelse fra Røyken kommune Vi viser til

Detaljer

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964 Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964 1 Heftets tittel Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) Utgitt: 01/2012 Bestillingsnummer: IS-1964 ISBN-nr.978-82-8081-245-2

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering ( )

Forslag til nasjonal metodevurdering ( ) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

Sak 13 - Etablering av arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr

Sak 13 - Etablering av arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 07/1781 Dato: 29. april 2008 Sak 13 - Etablering av arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr Landsstyret 2007 Det vises til sak 22 for landsstyret i mai

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Erik Solligård Arild Egge Kjell Nordby Ragnhild

Detaljer

Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon m.v.

Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon m.v. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200700960/KJJ Vår ref.: 07/1212 Dato: 23.5.2007 Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og

Detaljer