Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 14 2004 Side 2025 2295 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr Utgitt 20. januar 2005

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Nov. 19. Lov nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) Nov. 26. Lov nr. 74 om endr. i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar Des. 3. Lov nr. 75 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Oljearbeidernes Fellessammenslutning og Norges Rederiforbund i forbindelse med tariffrevisjonen Des. 10. Lov nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) Des. 10. Lov nr. 77 om endr. i skatte- og avgiftslovgivningen mv Des. 10. Lov nr. 78 om endr. i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv Des. 10. Lov nr. 79 om endr. i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Des. 10. Lov nr. 80 om endr. i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet) Des. 10. Lov nr. 81 om endr. i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder m.m.) Des. 10. Lov nr. 82 om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven) Des. 10. Lov nr. 83 om endr. i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning Des. 10. Lov nr. 84 om endr. i lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler Des. 23. Deleg. av myndighet til Statens legemiddelkontroll etter legemiddelloven 2 annet ledd (Nr. 1651) Nov. 19. Delv. ikrafttr. av lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) (Nr. 1489) Nov. 19. Deleg. av myndighet til Justis- og politidepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet etter stiftelsesloven (Nr. 1490) Nov. 19. Deleg. av myndighet til Finansdepartementet etter bokføringsloven 17 (Nr. 1498) Nov. 26. Deleg. av myndighet til Barne- og familiedepartementet etter barnelova 85 andre ledd (Nr. 1525) Nov. 26. Deleg. av myndighet til Fiskeri- og kystdepartementet etter lov om lostjenesten m.v. 13 Des. Des. Des. første ledd nr. 1 (Nr. 1527) Ikrafttr. og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) (Nr. 1531) Ikrafttr. av lov 10. desember 2004 nr. 83 om endring i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (Nr. 1581) Ikrafttr. av lov 10. desember 2004 nr. 84 om endringer i lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler (Nr. 1582) Kunngjøring av stortingsvedtak 2004 Nov. 25. Stortingets skattevedtak for inntektsåret (Nr. 1547) Nov. 25. Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2005 (Nr. 1548) Nov. 25. Vedtak om CO 2 -avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2005 (Nr. 1549) Nov. 25. Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2005 (Nr. 1550) Nov. 25. Vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2005 (Nr. 1551) Nov. 25. Vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2005 (Nr. 1552) Nov. 25. Vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2005 (Nr. 1553) Nov. 25. Vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2005 (Nr. 1554)

3 Forskrifter 2004 Nov. 2. Forskrift om tilvirkning og import av legemidler (Nr. 1441) Sept. 29. Forskrift for kompensasjon ved slakting av gris med ekstra lave vekter (Nr. 1446) Nov. 8. Forskrift om bachelorgraden ved Politihøgskolen (Nr. 1449) Nov. 12. Forskrift om årlig regulering av medlemspremien i pensjonstrygden for fiskere (Nr. 1452) Juni 24. Forskrift om nasjonal transportstøtte (Nr. 1461) Nov. 8. Forskrift om eksamen ved Politihøgskolen (Nr. 1464) Nov 15. Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2005 (Nr. 1466) Nov. 15. Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (Nr. 1468) Nov. 18. Forskrift om nærmere regler for gjennomføringen av Rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk (Nr. 1474) Nov. 18. Forskrift om adgang til å delta i fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak i 2005 (Nr. 1476) Nov. 18. Forskrift om adgang til å delta i fisket etter sei med not sør for 62 N for fartøy under 27,50 meter største lengde i 2005 (Nr. 1477) Nov. 18. Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i nordsjøen sør for 62 N i 2005 (Nr. 1480) Nov. 18. Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell i 2005 (Nr. 1481) Nov. 18. Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter nordsjøsild sør for 62 N i 2005 (Nr. 1482) Nov. 18. Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for fartøy på eller over 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i 2005 (Nr. 1483) Nov. 18. Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 N i 2005 (Nr. 1484) Nov. 18. Forskrift om adgang til å delta i fisket etter sei med not nord for 62 N for fartøy under 27,5 meter største lengde i 2005 (Nr. 1485) Nov. 19. Forskrift for forvaltning av Statens petroleumsfond (Nr. 1488) Nov. 23. Forskrift om omsetningsforbud for chilipulver merket L3280 og med best før dato oktober 2005 (Nr. 1500) Nov. 26. Forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for Dole Rucola Mix (Nr. 1505) Nov. 27. Forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for Rucola salat, Vitanature, fra Linea d'oro, Italia (Nr. 1506) Nov. 26. Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2005 (Nr. 1509) Des. 1. Forskrift om omsetningsforbud for rucolasalat av typen Alfano Thomaso (Nr. 1511) Nov. 17. Forskrift for frivillig førtidsslakting av høns i 2005 (Nr. 1523) Nov. 26. Forskrift (Nr. 129) om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (Nr. 1524) Nov. 30. Forskrift om bingo (Nr. 1528) Des. 6. Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Barentshavet i 2005 (Nr. 1545) Des. 6. Forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i fiskevernsonen ved Svalbard i 2005 (Nr. 1546) Nov. 30. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (Nr. 1557) Des. 1. Forskrift om bokføring (Nr. 1558) Des. 2. Forskrift om erstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner mv. (Nr. 1563) Des. 3. Forskrift om forbud mot fiske i et nærmere bestemt område i internasjonalt farvann (ved Rockall) i 2005 (Nr. 1564) Des. 6. Forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2005 (Nr. 1565) Des. 6. Forskrift om forbud mot å fiske lodde i fiskevernsonen ved Svalbard i 2005 (Nr. 1566) Des. 6. Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2005 (Nr. 1567) Des. 6. Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i Des (Nr. 1568) Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2005 (Nr. 1569) Des. 6. Forskrift om regulering av fisket etter torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i 2005 (Nr. 1570)

4 Des. Des. 6. Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) (Nr. 1573) Forskrift om åpning av fisket etter sei nord for 62 N for fartøy over 28 meter som fisker med konvensjonelle redskap (Nr. 1574) Endringsforskrifter 2001 Des. 20. Endr. i forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler (Nr. 1710) Okt. 15. Endr. i forskrift om stopp i fisket etter norsk vårgytende sild i 2004 (Nr. 1429) Nov. 2. Endr. i forskrift om kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern (Nr. 1430) Nov. 4. Endr. i forskrift om revisjon m.m. for Longyearbyen lokalstyre (Nr. 1431) Nov. 4. Endr. i forskrift om stopp i fisket etter norsk vårgytende sild i 2004 (Nr. 1432) Nov. 8. Endr. i forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer (Nr. 1433) Nov. 8. Endr. i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (Nr. 1435) Nov. 5. Endr. i forskrift om energimerking mv. av nye personbiler (Nr. 1442) Nov. 5. Endr. i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler (Nr. 1443) Nov. 9. Endr. i forskrift om endring i forskrift (Nr. 24) vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet m.v. (Nr. 1444) Nov. 9. Endr. i forskrift om endring i forskrift (Nr. 121) om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet (Nr. 1445) Nov. 4. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og innførsel av akvakulturdyr og akvakulturprodukter (Nr. 1447) Nov. 5. Endr. i forskrift om førerkort m.m. (Nr. 1448) Nov. 10. Endr. i forskrift om tilskott til avløysing (Nr. 1450) Nov. 12. Endr. i forskrift om næringsmiddelhygiene (Nr. 1451) Nov. 15. Endr. i forskrift om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (Nr. 1453) Okt. 28. Endr. i forskrift om eksamen ved Høgskolen i Oslo (Nr. 1462) Nov. 1. Endr. i forskrift om opptakskrav til grunnutdanningar ved universitet og høgskolar (Nr. 1463) Nov. 8. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 N i 2004 (Nr. 1465) Nov. 15. Endr. i forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien (Nr. 1467) Nov. 16. Endr. i forskrift om fôrvarer (Nr. 1469) Nov. 16. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 1470) Nov. 16. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 1471) Nov. 17. Endr. i generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter (Nr. 1472) Nov. 17. Endr. i generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter (Nr. 1473) Nov. 18. Endr. i forskrift til tolloven (Nr. 1475) Nov. 1. Endr. i forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler (Nr. 1478) Nov. 17. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 1479) Nov. 18. Endr. i forskrift om kjøre- og hviletid m.v. ved innenlandsk transport og transport innen EØS-området (Nr. 1486) Nov. 19. Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser til patentloven og patentforskriften (Nr. 1487) Nov. 19. Endr. i forskrift til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften) (Nr. 1491) Nov. 15. Endr. i forskrift om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m. (Nr. 1496) Nov. 19. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 1497) Nov. 23. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av bluetongue fra Italia, Frankrike, Hellas og Spania (Nr. 1499) Nov. 23. Endr. i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL A 2 1) (Nr. 1501)

5 Nov. 24. Endr. i forskrift om forsøksvirksomhet for reaktivisering av uførepensjonister (Nr. 1502) Nov. 25. Endr. i forskrift om ivaretakelse av dødt vilt (Nr. 1504) Nov. 4. Endr. i forskrift om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten) (Nr. 1507) Nov. 24. Endr. i forskrift til gjennomføring av utførselsreguleringen for strategiske varer, tjenester og teknologi (Nr. 1508) Nov. 29. Endr. i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (Nr. 1510) Nov. 26. Endr. i forskrift om høsting av tang og tare (Nr. 1526) Nov. 30. Endr. i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (Nr. 1532) Nov. 30. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2004 (Nr. 1533) Nov. 30. Endr. i forskrift om adgang til å permittere utover begrensningen i lønnspliktloven samt adgang til å utvide dagpengeperioden for samme tidsrom (Nr. 1534) Nov. 30. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 1535) Des. 1. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 1536) Des. 1. Endr. i forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret (Nr. 1537) Des. 1. Endr. i forskrift om veterinærvakt (Nr. 1538) Des. 2. Endr. i forskrift om forvaltningsselskapers periodiske rapportering, i forskrift om endring i forskrift om prospekt for verdipapirfond og i forskrift om prospekt for verdipapirfond (Nr. 1539) Des. 2. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2004 (Nr. 1540) Nov. 3. Endr. i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og i forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet (Nr. 1541) Des. 3. Endr. i forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget (Nr. 1542) Des. 3. Endr. i forskrift om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) (Nr. 1543) Des. 3. Endr. i forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister (Nr. 1544) Okt. 7. Endr. i forskrift om transport av levende dyr (Nr. 1555) Nov. 28. Endr. i forskrift om gebyrer for Norsk Akkrediterings tjenester (Nr. 1556) Des. 2. Endr. i forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere (Nr. 1559) Des. 2. Endr. i forskrift om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip (Nr. 1560) Des. 2. Endr. i forskrift om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart (Nr. 1561) Des. 2. Endr. i forskrift om kontroll med roroferger, hurtiggående passasjerfartøyer uansett flagg i rutetrafikk (vertsstatskontroll) (Nr. 1562) Des. 6. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter uer i fiskevernsonen ved Svalbard (Nr. 1571) Des. 6. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann (Nr. 1572) Des. 6. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei nord for 62 N i 2004 (Nr. 1575) Des. 7. Endr. i forskrifter om anerkjennelse av nordiske farskapsavgjørelser og forskrift om delegering av myndighet etter lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven) utenlandsk farskap (Nr. 1578) Des. 7. Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser til patentloven og patentforskriften (Nr. 1579) Des. 8. Endr. i forskrift om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø (Nr. 1580) Diverse 2002 Feb. 6. Vedtak om vigselsrett for norsk prest i Bangkok (Nr. 1916) Nov. 8. Opph. av forskrift om trykkluftanlegg (Nr. 1434) Nov. 24. Vedtak om korrigering av ansvarlig departement i Lovdata på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) ansvarsområde (Nr. 1503) Nov. 30. Opph. av forskrift om særskilt rapportering av finansielle transaksjoner til og fra Burma (Myanmar) (Nr. 1529)

6 Des. 1. Opph. av forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for Dole Rucola Mix (Nr. 1530) Des. 7. Opph. av forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for Rucola salat, Vitanature, fra Linea d'oro, Italia (Nr. 1576) Des. 7. Opph. av forskrift om omsetningsforbud for rucolasalat av typen Alfano Thomaso (Nr. 1577) Rettelser Nr. 18/2003 s (i forskrift 28. november 2003 nr om endring i forskrift 14. desember 1999 nr om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler) Nr. 6/2004 s. 940 (i forskrift 14. mai 2004 nr. 747 om gjennomføringsregler for direktiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av elektriske stekeovner til husholdningsbruk) Nr. 11/2004 s (i forskrift 30. juni 2004 nr om nærmere regler for gjennomføringen av direktiv 92/75/EØF, med hensyn til energimerking av kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside

7 19. nov. Lov nr Norsk Lovtidend 2025 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 20. januar 2005 Nr nov. Lov nr Lov om bokføring (bokføringsloven). Ot.prp. nr. 46 ( ), Innst.O. nr. 107 ( ) og Besl.O. nr. 4 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 21. og 28. oktober Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 19. november Endringer i følgende lover: 1 Lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. 2 Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). 3 Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). 1. Lovens virkeområde Loven gjelder bokføringspliktige som nevnt i 2. Kongen fastsetter regler om denne lovs anvendelse for Norges økonomiske sone og for Svalbard, Jan Mayen og bilandene og kan fastsette særlige regler under hensyn til forholdene der. 2. Bokføringspliktige Enhver som har regnskapsplikt etter lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. har bokføringsplikt etter denne loven. Enhver som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven har bokføringsplikt etter denne loven for den virksomhet som drives. Ligningskontoret, fylkesskattekontoret eller sentralskattekontoret kan i enkelttilfelle pålegge den som antas å drive næringsvirksomhet bokføringsplikt etter denne loven for den virksomhet som drives. Slikt pålegg kan begrenses til å gjelde enkelte bestemmelser i loven. Pålegget kan bare gis for to år av gangen. For bokføringspliktige etter annet ledd kan departementet i forskrift gjøre unntak for særlige tilfeller fra bestemmelsene i denne loven. 3. Pliktig regnskapsrapportering Med pliktig regnskapsrapportering menes i denne loven årsregnskap og annen rapportering av historiske regnskapsopplysninger til eksterne parter, gitt i skriftlig form til fastsatt tidspunkt og med et forhåndsdefinert innhold, og som er fastsatt i eller med hjemmel i lov. Departementet fastsetter i forskrift hva som er pliktig regnskapsrapportering etter denne loven. 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med følgende grunnleggende prinsipper: 1. Regnskapssystem: Det skal foreligge et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem som muliggjør produksjon av pliktig regnskapsrapportering og spesifikasjoner, og som er innrettet slik at opplysningsplikten kan ivaretas. 2. Fullstendighet: Alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner skal bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet. 3. Realitet: Bokførte opplysninger skal være resultat av faktisk inntrufne hendelser eller regnskapsmessige vurderinger og skal gjelde den bokføringspliktige virksomheten. 4. Nøyaktighet: Opplysninger skal bokføres og spesifiseres korrekt og nøyaktig. 5. Ajourhold: Opplysninger skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og den bokføringspliktige virksomhetens art og omfang tilsier. 6. Dokumentasjon av bokførte opplysninger: Bokførte opplysninger skal være dokumentert på en måte som viser deres berettigelse. 7. Sporbarhet: Det skal foreligge toveis kontrollspor mellom dokumentasjon, spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering.

8 19. nov. Lov nr Norsk Lovtidend Oppbevaring: Dokumentasjon, spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering skal oppbevares så lenge det er saklig behov for å kontrollere pliktig regnskapsrapportering. Oppbevaring skal skje i en form som opprettholder muligheten for å lese materialet. 9. Sikring: Regnskapsmaterialet skal på en forsvarlig måte sikres mot urettmessig endring, sletting eller tap. 10. God bokføringsskikk: Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med god bokføringsskikk. 5. Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering For hver periode med pliktig regnskapsrapportering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, skal det utarbeides: 1. bokføringsspesifikasjon, 2. kontospesifikasjon, 3. kundespesifikasjon, 4. leverandørspesifikasjon, 5. spesifikasjon av uttak til eiere, deltakere og egen virksomhet, 6. spesifikasjon av salg til eiere og deltakere, 7. spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende ansatte. For hver periode med pliktig regnskapsrapportering skal det i tillegg utarbeides: 1. spesifikasjon av merverdiavgift, 2. spesifikasjon av lønnsoppgavepliktige ytelser. Departementet gir i forskrift nærmere regler om innholdet i spesifikasjoner som nevnt i første og annet ledd. 6. Regnskapssystem mv. Regnskapssystemet skal kunne gjengi spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i 5 på papir. Departementet kan i forskrift fastsette krav til annen gjengivelse. Det skal foreligge dokumentasjon av regnskapssystemet som beskriver kontrollmulighet og hvordan systemgenererte poster kan etterprøves, herunder aktuelle koder og faste data, dersom det er nødvendig for å kontrollere bokførte opplysninger. Departementet kan i forskrift fastsette krav til dokumentasjon av elektroniske forsystem. 7. Bokføring og ajourhold Bokføringspliktige skal bokføre alle opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i 5 og pliktig regnskapsrapportering. Bokføring skal skje så ofte som virksomhetens og transaksjonenes art og omfang tilsier. Bokføringen skal være à jour innen fristene for pliktig regnskapsrapportering og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned. Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra kravet om ajourføring hver fjerde måned for bokføringspliktige med få transaksjoner. Kontanttransaksjoner skal registreres daglig, med mindre det benyttes fast kasse. 8. Bokføringsvaluta Bokføringen skal skje i norske kroner, med mindre departementet i forskrift bestemmer noe annet. 9. Retting av bokførte opplysninger Bokførte opplysninger skal ikke endres eller slettes etter at fristene som nevnt i 7 annet ledd er utløpt. Etter at disse fristene er utløpt, skal retting skje med ny, dokumentert postering. Slike korreksjoner skal skje ved at den opprinnelige posteringen i sin helhet reverseres. Når opplysninger slettes, skal dette fremgå av dokumentasjonen eller spesifikasjonen. 10. Dokumentasjon av bokførte opplysninger Bokførte opplysninger skal være dokumentert. Dokumentasjonen skal utstedes med et korrekt og fullstendig innhold og vise de bokførte opplysningenes berettigelse. Dokumentasjonen skal ikke endres etter utstedelse. Dersom dokumentasjonen består av flere dokumenter, skal det være referanse fra primærdokumentet til øvrige dokumenter. Bokførte opplysninger skal lett kunne følges fra dokumentasjon via spesifikasjoner frem til pliktig regnskapsrapportering. Det skal likeledes på en lett kontrollerbar måte være mulig med utgangspunkt i pliktig regnskapsrapportering å kunne finne tilbake til dokumentasjonen for de enkelte bokførte opplysningene. Dokumentasjonen skal være systematisert på en måte som gjør det mulig å kontrollere at den er fullstendig. Departementet kan i forskrift fastsette krav til dokumentasjonens format. 11. Dokumentasjon av balansen Ved utarbeidelse av årsregnskap skal det foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er ubetydelige. For bokføringspliktige etter 2 annet ledd gjelder bestemmelsen tilsvarende for balansepostene i næringsoppgaven. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om dokumentasjon av de enkelte balansepostene. 12. Krav til språk Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i 5 og dokumentasjon av regnskapssystemet skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk, med mindre departementet i forskrift eller ved enkeltvedtak bestemmer noe annet.

9 19. nov. Lov nr Norsk Lovtidend Oppbevaring Som oppbevaringspliktig regnskapsmateriale regnes: 1. årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning, 2. spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i 5, 3. dokumentasjon av bokførte og slettede opplysninger, dokumentasjon av regnskapssystemet mv. og dokumentasjon av balansen, 4. nummererte brev fra revisor, 5. avtaler som gjelder virksomheten, med unntak av avtaler av mindre betydning, 6. korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon i tilknytning til en bokført opplysning, 7. utgående pakksedler eller tilsvarende dokumentasjon som foreligger på papir på leveringstidspunktet, 8. prisoversikter som kreves utarbeidet ifølge lov eller forskrift. Regnskapsmateriale som nevnt i første ledd nr. 1 til 4 skal oppbevares i Norge i ti år etter regnskapsårets slutt. Regnskapsmateriale som nevnt i første ledd nr. 5 til 8 skal oppbevares i Norge i tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt. Bokførte opplysninger som i utgangspunktet er tilgjengelig elektronisk, skal være tilgjengelig elektronisk i tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt. Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring. Regnskapsmaterialet skal kunne fremlegges for offentlig kontrollmyndighet i hele oppbevaringstiden i en form som muliggjør etterkontroll. Regnskapsmaterialet skal være tilgjengelig i lesbar form og skal kunne skrives ut på papir i hele oppbevaringsperioden. Departementet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra bestemmelsene i annet ledd om oppbevaringssted, oppbevaringstid og elektronisk tilgjengelighet. 14. Bistand og informasjon til kontrollmyndighet Bokføringspliktige skal gi offentlige kontrollmyndigheter nødvendig bistand til innsyn i regnskapssystemet og regnskapsmaterialet og stille til disposisjon utstyr og programvare for dette. Dersom den bokføringspliktige helt eller delvis har overlatt til en annen å foreta bokføring og oppbevaring av regnskapsmateriale etter denne lov, gjelder pliktene etter første ledd også for den dette er overlatt til. 15. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt vesentlig overtrer denne lov eller forskrift gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Foreligger det særlig skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil seks år idømmes. Medvirkning straffes på samme måte. Den som for øvrig forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrift gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder. Medvirkning straffes på samme måte. Har den som dømmes etter første ledd tidligere vært straffet for tilsvarende forhold, kan straffen forhøyes med inntil det halve. Har den som dømmes etter annet ledd tidligere vært straffet for tilsvarende forhold, kan straffen forhøyes til fengsel inntil seks måneder. Foreldelsesfristen for straffbare forhold som omfattes av første ledd, løper ikke under konkurs- og gjeldsforhandling etter loven. Fristen kan likevel ikke forlenges med mer enn 5 år etter denne bestemmelsen. 16. Forskriftshjemmel Departementet kan gi forskrifter som utfyller bestemmelsene i denne lov og fastsette ytterligere krav, når det finnes nødvendig av hensyn til pliktig regnskapsrapportering eller skatte- og avgiftskontroll. 17. Ikrafttredelse Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. Kongen kan gi overgangsregler. 18. Endringer i andre lover Fra den tid loven trer ikraft gjøres følgende endringer i andre lover: 1. I lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift skal 32 første ledd lyde: Beløp som nevnt i 29 medtas i oppgaven for den termin de er bokført i regnskapssystemet etter bestemmelsene i bokføringsloven eller i medhold av loven, med mindre annet bestemmes av departementet. 2. I lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. gjøres følgende endringer: Følgende bestemmelser oppheves: 1 2 annet og tredje ledd. Kapittel 2 (kapitteloverskriften og 2 1 til 2 8) første og annet ledd annet og tredje punktum syvende ledd.

10 26. nov. Lov nr Norsk Lovtidend skal lyde: Utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk. 3. I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringer: 4 31 annet og tredje ledd skal lyde: (2) Regnskapspliktig skattyter gis ikke fradrag for gjeld som svarer til forholdet mellom verdien av fast eiendom og eiendeler i virksomhet som nevnt i første ledd og verdien av skattyters samlede eiendeler, basert på bokført verdi i regnskap oppgjort i samsvar med regnskapsloven. (3) Skattyter som har bokføringsplikt, men ikke regnskapsplikt, gis ikke fradrag for gjeld som svarer til forholdet mellom verdien av fast eiendom og eiendeler i virksomhet som nevnt i første ledd og verdien av skattyters samlede eiendeler, basert på ligningsmessig verdi annet og tredje ledd skal lyde: (2) Regnskapspliktig skattyter gis ikke fradrag for gjeldsrenter som svarer til forholdet mellom verdien av fast eiendom og eiendeler i virksomhet som nevnt i første ledd og verdien av skattyters samlede eiendeler, basert på bokført verdi i regnskap oppgjort i samsvar med regnskapsloven (3) Skattyter som har bokføringsplikt, men ikke regnskapsplikt, gis ikke fradrag for gjeldsrenter som svarer til forholdet mellom verdien av fast eiendom og eiendeler i virksomhet som nevnt i første ledd og verdien av skattyters samlede eiendeler, basert på ligningsmessig verdi første ledd skal lyde: (1) Denne paragraf gjelder for virksomhet som det er fastsatt bokføringsplikt for i lov eller med hjemmel i lov. Bestemmelsene i annet og tredje ledd gjelder likevel bare for skattyter med regnskapsplikt første ledd skal lyde: (1) Denne paragraf gjelder for virksomhet som det er fastsatt bokføringsplikt for i lov eller med hjemmel i lov sjette ledd skal lyde: (6) Departementet kan gi forskrift om at grupper av skattytere uavhengig av regnskapsloven og bokføringsloven skal ta hensyn til endringer i varebeholdning, utestående fordringer og gjeld første ledd skal lyde: (1) Denne paragraf gjelder ikke for virksomhet som det er fastsatt bokføringsplikt for i lov eller med hjemmel i lov. 26. nov. Lov nr Lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar. Ot.prp. nr. 64 ( ), Innst.O. nr. 1 og Besl.O. nr. 1 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 21. og 28. oktober Fremmet av Utdannings- og forskningsdepartementet. Kunngjort 26. november I I lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova) blir det gjort følgende endringer: 1 4 nytt andre ledd skal lyde: Departementet kan etter søknad gjere unntak frå første ledd for verksemd som er nært knytta til skoleverksemda og som utgjer ein mindre del av den totale verksemda. Ny 1 5 Forsøksverksemd skal lyde: Departementet kan etter søknad frå ein frittståande skole gi løyve til at det blir gjort avvik frå lova og forskriftene etter lova i samband med tidsavgrensa pedagogiske eller organisatoriske forsøk. 2 1 nytt sjette ledd skal lyde: Departementet kan i forskrift fastsetje fristar i samband med søknad om godkjenning av ein frittståande grunnskole. 2 2 skal lyde: 2 2. Godkjenning av vidaregåande skolar Frittståande vidaregåande skolar som oppfyller dei krava som følgjer av lova, har rett til godkjenning og offentlege tilskot. Retten til godkjenning gjeld berre dersom etableringa av skolen ikkje vil medføre vesentlege negative konsekvensar for vertsfylket. Vertsfylket skal gi fråsegn før departementet gjer vedtak i saka. Retten til godkjenning, jf. første og andre ledd, gjeld ikkje norske frittståande vidaregåande skolar i utlandet, internasjonale frittståande vidaregåande skolar i Noreg og frittståande vidaregåande skolar oppretta for

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2003 Side 1499 1694 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 30. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni 27. Lov nr. 57 om

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Utgitt 15. januar 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Des. 8. Lov nr.

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2008 Utgitt 14. januar 2009 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82

Detaljer

Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 30. august 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni. 22. Lov nr. 33

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2003 Side 1023 1175 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 18. juni 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Mai. 9. Lov nr. 28 om endr.

Detaljer

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15-2004 Utgitt 24. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Des. 17. Lov nr.

Detaljer

Nr. 6 2002 Side 645 798 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2002 Side 645 798 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2002 Side 645 798 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 8. juli 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni. 14. Lov nr. 20 om vern

Detaljer

Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Feb. 11. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

Nr. 14 2003 Side 2199 2356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2003 Side 2199 2356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2003 Side 2199 2356 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 20. november 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Sept. 29. Deleg.

Detaljer

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Utgitt 30. januar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 9 2003 Side 1343 1497 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2003 Side 1343 1497 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2003 Side 1343 1497 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 11. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni. 20. Lov nr. 40 om

Detaljer

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 27. juli 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Juni. 24. Lov nr. 18 om endr.

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. oktober 2010 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Sept. 3. Lov nr. 52 om

Detaljer

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2002 Side 529 644 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 18. juni 2002 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 1997 Juli 17. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2008 Utgitt 28. januar 2009 Dette er siste hefte i 2008-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Nr. 15 2005 Side 2271 2413 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2005 Side 2271 2413 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2005 Side 2271 2413 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 Utgitt 30. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 16. Lov nr.

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2001 Side 2133-2281 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16-2001 Utgitt 29. januar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 7. april 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Feb. 27. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2013 Utgitt 20. januar 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Nov. 29. Ikraftsetting

Detaljer