Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo, 16.3.2011"

Transkript

1 Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo, Dag Fjæstad, NAFO, medlem av fagnemnda i norsk

2 Disposisjon Nytt 2010 / 2011 Tankene bak norskeksamen i Kunnskapsløftet Eksamensoppgavene våren 2010 Resultatene fra vårens eksamen, problemområder og konsekvenser for undervisningen

3 Nytt 2011 Fra og med våren 2011 blir oppgavekommentarene til sensorene erstattet med en kort kommentar til hver oppgave i oppgavesettet. Hensikten er å gi eksaminand og sensor mest mulig lik informasjon å redusere risikoen for misforståelser og feiltolkinger å gjøre eksaminandene tryggere på hvordan de kan gå fram for å løse oppgaven å si helt kortfattet hvordan svaret bør være for å vise høy grad av måloppnåelse

4 Eksempel 1 Vedlegg: Tekst X og tekst Y Tolk og sammenlikn de to tekstene. Kommentar Du skal skrive om form og innhold i begge tekstene, og du skal skrive omtrent like mye om hver tekst. Du bør sammenligne både formelle og innholdsmessige sider ved tekstene, men du kan velge hva du vil legge mest vekt på. For å vise høy grad av måloppnåing bør du gjøre greie for språklige virkemiddel på en presis og oversiktlig måte.

5 Eksempel 2 Vedlegg: Tekst X Analyser den sammensatte teksten. Bruk begreper fra retorikken. Kommentar Du skal skrive om både tekst og bilde, og om samspillet mellom dem. I analysen er det viktigere at du forstår de begrepene du bruker enn at du bruker mange faguttrykk. For å vise høy grad av måloppnåelse bør du bruke fagspråk på en relevant og presis måte, og på den måten forklare hvordan teksten kommuniserer.

6 Nytt 2011 Vurderingsveiledning skh_og_norsks_norsk_for_elever_med_samisk_bokmål.pdf Elevene kan bli prøvd i mål fra hovedområdene skriftlige tekster, sammensatte tekster og språk og kultur. De konkrete eksamensoppgavene prøver et mindre utvalg av kompetansemålene. En konkret besvarelse kan likevel vise bred kompetanse i faget. Sensor skal alltid vurdere helheten i besvarelsen. Veiledningen avsluttes med en oversikt over aktuelle kompetansemål, en matrise for måloppnåelse og to nye vurderingsskjemaer til bruk ved eksamen.

7 Skrivekompetanse: Oppbygging (fra hovedområdet skriftlige tekster) skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk, med utgangspunkt i litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie (Vg2) skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon (Vg3) vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon (Vg3) bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen skjønnlitterær skriving på bokmål og nynorsk (Vg3) bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i sakprosa og kreative tekster, på bokmål og nynorsk (Vg1) mestre ulike skriverroller som finnes i skole, samfunn og arbeidsliv (Vg1) skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving på bokmål og nynorsk (Vg3)

8 Skrivekompetanse: Oppbygging (fra hovedområdet skriftlige tekster) skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk, med utgangspunkt i litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie (Vg2) skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon (Vg3) vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon (Vg3) skrive tekster i ulike kreative sjangere (Vg1) bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen skjønnlitterær skriving på bokmål og nynorsk (Vg3) bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk (Vg1) mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv (Vg1) skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving på bokmål og nynorsk (Vg3)

9 Karakter 2 Svaret viser at eleven kan Karakter 3 4 Svaret viser at eleven kan Karakter 5 6 Svaret viser at eleven kan Helhet skrive en tekst som kommuniserer og til en viss grad fungerer som en helhet skrive en tekst som fungerer godt som en helhet skrive en tekst som fungerer svært godt som en helhet svare delvis relevant på oppgaven svare stort sett relevant på oppgaven svare utfyllende og relevant på oppgaven Skrivekompetanse: Oppbygg -ing (fra hovedområdet skriftlige tekster) mestre hovedformene i formverket til en viss grad og skrive sammenhengende til en viss grad mestre ortografi og tegnsetting bruke et enkelt ordforråd og i noen grad kunne variere setningskonstruksjoner skille mellom sitat fra kilder og egenprodusert tekst mestre hovedformene i formverket, ha stort sett god tekstbinding stort sett mestre ortografi og tegnsetting bruke et variert ordforråd og varierte setningskonstruksjoner markere sitat og vise til kilder på en ryddig måte mestre formverket godt, ha god tekstbinding mestre ortografi og tegnsetting bruke et stort og variert ordforråd og varierte setningskonstruksjoner markere sitat og vise til kilder på en ryddig og nøyaktig måte Forståelse og bruk av vedlagte tekster (fra hovedområdene skriftlige tekster og sammensatte tekster) peke på noen språklige virkemidler i tekster peke på noen sider ved innhold og form i tekster analysere tekster på en enkel måte med lite bruk av fagspråk i noen grad grunngi egne meninger om tekstene gjøre rede for språklige virkemidler og i noen grad vise hvordan de fungerer i teksten tolke, vurdere eller sammenligne tekster på en enkel, men relevant måte analysere tekster ved å bruke noe fagspråk ta stilling til spørsmål og verdier i tekster og delvis grunngi egen vurdering gjøre rede for språklige virkemidler på en presis og oversiktlig måte, og vise hvordan de fungerer i teksten tolke, vurdere eller sammenligne tekster på en nyansert måte analysere tekster ved hjelp av et presist fagspråk ta stilling til spørsmål og verdier i tekster på bakgrunn av en analyse, grunngi egen vurdering

10 Karakter 1 Karakter 2 Svaret viser at eleven kan Karakter 3 4 Svaret viser at eleven kan Karakter 5 6 Svaret viser at eleven kan Kommentarer KORTSVAR: Faglig innhold skrive en kort tekst med synlig struktur skrive en kort tekst med en stort sett hensiktsmessig struktur skrive en kort tekst med klar og hensiktsmessig struktur KORTSVAR: Faglig innhold gjøre rede for faglige emner på en enkel måte gjøre kort rede for faglige emner på en oversiktlig og stort sett relevant måte gjøre kort rede for faglige emner på en oversiktlig og presis måte peke på noen karakteristiske trekk ved ved en tekst/tekster gjøre kort rede for noen karakteristiske trekk ved ved en tekst/tekster gjøre kort og presist rede for noen karakteristiske trekk ved ved en tekst/tekster, benytte fagspråk KORTSVAR OG LANGSVAR mestre hovedformene i form verket til en viss grad og skrive sammen hengende mestre hovedformene i formverket, ha stort sett god tekstbinding mestre formverket godt, ha god tekstbinding Språk, formelle ferdigheter til en viss grad mestre ortografi og tegnset ting bruke et enkelt ordforråd og i noen grad kunne variere setningskonstruksjoner skille mellom sitat fra kilder og egenprodusert tekst stort sett mestre ortografi og tegnsetting bruke et variert ordforråd og varierte setningskon struk sjoner markere sitat og vise til kilder på en ryddig måte mestre ortografi og tegnsetting bruke et stort og variert ordforråd og varierte setningskonstruksjoner markere sitat og vise til kilder på en ryddig og nøyaktig måte LANGSVAR: Oppbygging skrive med en viss tematisk sammenheng skrive med synlig struktur i den valgte sjangeren skrive med tematisk sammenheng skrive med en stort sett hensiktsmessig struktur i den valgte sjangeren skrive med klar tematisk sammenheng skrive med klar og hensiktsmessig struktur i den valgte sjangeren bruke enkelte språklige virkemidler i den valgte sjangeren bruke noen språklige virkemidler i den valgte sjangeren bruke et bredt register av språklige virkemidler i den valgte sjangeren

11 Nytt 2010 Østbergutvalgets innstilling: Norskfaget og norskeksamen vil kunne hindre mange minoritetsspråklige elever i å fullføre og bestå videregående opplæring. Uten fagbrev eller vitnemål kan elever med minoritetsbakgrunn unødig bli stoppet i yrkeskarrieren eller i tdanningsløpet sitt. Derfor bør elever med kort botid i Norge få mulighet til å gå opp til eksamen etter en annen plan enn den ordinære planen i norsk.

12 Østbergutvalgets innstilling 2 Det er nemlig som arbeidsgruppa nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet for å se på framtidas norskfag fastslo da de gikk inn for å beholde norsk som andrespråk: «For mange elevar vil Noa vere ein overgang, men det er ikkje realistisk at det vil gjelde alle, verken på kort eller lang sikt»

13 Østbergutvalgets innstilling 3 Det må etableres en særskilt ordning for elever som kommer i ungdomsskolealder eller senere. Ordningen må gi dem mulighet til å oppnå generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse uten eksamen etter ordinær læreplan i norsk.

14 Overgangsordningen i norsk som andrespråk forlenges Overgangsordningen for skriftlig eksamen i norsk for elever/privatister med kort botid i Norge er forlenget inntil en permanent ordning for elevgruppen er etablert Gjelder Vg2 yrkesfag, påbygging og Vg3 SF Kort botid er inntil 6 år, unntatt fra kravet er elever som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 3-12 Skolen har plikt til å informere om ordningen

15 Det er laget en vurderingsveiledning for overgangsordningen om_andresprak_for_spraklige_minoriteter_2011.pdf Veiledningen fastslår rammene for eksamen på Vg3 Forberedelsesdel på én dag der eksaminanden skal arbeide med et ressurshefte Tekstene i heftet kan være på både bokmål og nynorsk, men de har alltid moderne språkform Eksamen består av to kortsvars- og en langsvarsoppgave

16 Eksamen i overgangsordningen bygger i stor grad på de samme teksttypene og temaene som eksamen i norsk, men eksaminandene vil ikke bli bedt om å skrive retoriske analyser eller essay det er ikke samme krav til korrekt skriftlig språk for å oppnå god karakter som det er til ordinær eksamen Veiledningen avsluttes med en oversikt over tillempede kompetansemål som er aktuelle, en egen matrise for måloppnåelse og et eget vurderingsskjema til bruk ved eksamen.

17 Skrivekompetanse: Oppbygging (fra hovedområdet Skriftlige tekster) Skrivekomp.: Språk, formelle Ferdigheter (fra hovedområdet Skriftlige tekster lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, søknad og kåseri (10.årstrinn) gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster (10. årstrinn) skrive enkle litterære tolkninger og andre resonnerende tekster, med utgangspunkt I litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie (Vg2) skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon (Vg3) vurdere argumentasjon i egnede tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon (Vg3) bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen skjønnlitterær skriving (Vg3) skrive norsk med stor grad av korrekthet, og kunne avpasse språket etter sjanger, emne, formål og mottaker bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte [ ] og referere til benyttede kilder (10. årstrinn)

18 Forståelse og bruk av vedlagte tekster (fra hovedområdene Skriftlige tekster og Sammensatte tekster) gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster (10. årstrinn) drøfte innhold, form og formål i et egnet utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk (Vg1) finne hovedsyn og forklare noen trekk ved argumentasjonen i sakprosatekster (Vg1) vise sammenhengen mellom innhold, form og formål i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde (Vg1) lese et utvalg egnede sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i moderne språkdrakt og reflektere over form og innhold (Vg2) lese tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (Vg2) gjøre rede for et egnet utvalg nordiske tekster i oversettelse (Vg2) lese og tolke egnede eksperimenterende og modernistiske tekster og bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon (Vg3) vurdere argumentasjon i egnede tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon (Vg3) sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet (Vg3) analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett (Vg3)

19 Karakter 2 Svaret viser at eleven kan Karakter 3 4 Svaret viser at eleven kan Karakter 5 6 Svaret viser at eleven kan Hovedinntrykk skrive en tekst som til en viss grad kommuniserer og til en viss grad fungerer som en helhet skrive en tekst som fungerer som en helhet skrive en tekst som fungerer godt som en helhet svare delvis relevant på oppgaven svare stort sett relevant på oppgaven svare utfyllende og relevant på oppgaven Skrivekompetanse: Oppbygging (fra hovedområdet skriftlige tekster) skrive tekster med en viss tematisk sammenheng skrive tekster med en viss struktur i den valgte sjangeren bruke noen enkle språklige virkemidler i den valgte sjangeren skrive tekster med tematisk sammenheng skrive tekster med en stort sett hensiktsmessig struktur i den valgte sjangeren bruke noen språklige virkemidler i den valgte sjangeren skrive tekster med klar tematisk sammenheng skrive tekster med klar og hensiktsmessig struktur I den valgte sjangeren bruke ulike språklige virkemidler i den valgte sjangeren se en viss sammenheng mellom språk, emne, formål og mottaker vise en viss forståelse for sammenhengen mellom språk, emne, formål vise forståelse for sammenhengen mellom språk, emne, Skrivekompetanse: Språk, formelle Ferdigheter (fra hovedområdet Skriftlige tekster) mestre sentrale regler i formverket til en viss grad og skrive relativt sammenhengende til en viss grad mestre ortografi og tegnsetting bruke et enkelt ordforråd og i noen grad kunne variere setningskonstruksjoner stort sett gjøre korrekte ordvalg stort sett skille mellom sitat fra kilder og egenprodusert tekst mestre de fleste sentrale regler i formverket, ha stort sett god tekstbinding stort sett mestre ortografi og tegnsetting bruke et forholdsvis variert ordforråd og forholdsvis varierte setningskonstruksjoner stort sett gjøre korrekte ordvalg i henhold til emne og sjanger stort sett markere sitat og vise til kilder mestre sentrale regler i formverket, ha god tekstbinding mestre sentrale regler innenfor ortografi og tegnsetting bruke et variert ordforråd og varierte setningskonstruksjoner gjøre korrekte ordvalg I henhold til emne og sjanger bruke ulike faglige kilder og referere til benyttede kilder

20 Karakter 1 Karakter 2 Svaret viser at eleven kan Karakter 3 4 Svaret viser at eleven kan Karakter 5 6 Svaret viser at eleven kan Kommentarer KORTSVAR: Faglig innhold skrive en kort tekst med en viss struktur skrive en kort tekst med en stort sett hensiktsmessig struktur skrive en kort tekst med klar og hensiktsmessig struktur KORTSVAR: Faglig innhold gjøre kort rede for faglige emner på en enkel måte gjøre kort rede for faglige emner på en på en stort sett oversiktlig og stort sett relevant måte gjøre kort rede for faglige emner på en oversiktlig og relevant måte peke på noen karakteristiske trekk ved ved en tekst/tekster gjøre kort rede for noen karakteristiske trekk ved en tekst/tekster gjøre kort og presist rede for noen karakteristiske trekk ved en tekst/ tekster, benytte fagspråk KORTSVAR OG LANGSVAR mestre sentrale regler i formverket til en viss grad og skrive relativt sammenhengende mestre de fleste sentrale regler i formverket, ha stort sett god tekstbinding mestre sentrale regler i formverket, ha god tekstbinding Språk, formelle ferdigheter til en viss grad mestre ortografi og tegnsetting bruke et enkelt ordforråd og i noen grad kunne variere setningskonstruksjoner stort sett mestre ortografi og Tegnsetting bruke et forholdsvis variert ordforråd og forholdsvis varierte setningskonstruksjoner mestre sentrale regler innenfor ortografi og tegnsetting bruke et variert ordforråd og varierte setningskonstruksjoner stort sett skille mellom sitat fra kilder og egenprodusert tekst stort sett markere sitat og vise til kilder bruke ulike faglige kilder og referere til benyttede kilder LANGSVAR: Oppbygging skrive med en viss tematisk sammenheng skrive med en viss struktur i den valgte sjangeren skrive med tematisk sammenheng skrive med en stort sett hensiktsmessig struktur i den valgte sjangeren skrive med klar tematisk ammenheng skrive med klar og hensiktsmessig struktur i den valgte sjangeren bruke enkelte språklige virkemidler i den valgte sjangeren bruke noen språklige virkemidler i den valgte sjangeren bruke ulike språklige virkemidler i den valgte sjangeren

21 Eksamen i historisk lys Eksamen i norsk stil 1860 Hvorledes bør vi forholde os i det Tilfælde, at andre have en altfor gunstig Mening om os? En kort Skildring af Karl XII s karakter.

22 Eksamen i historisk lys 1947 en sensor kommenterer eksamensoppgavene: Kandidatane får høve til å vise at dei fylgjer med i dei brennande samfunnsspørsmål, og attåt er det rom for personleg syn og vurdering

23 Eksamen i historisk lys Oppgavetemaer i 1947: Bolignød Krav til en skole som skal forberede til livet Det nasjonale i Norge Hva legger du i ordene By og land, hand i hand Husmoryrket i krigstiden Utvandring fra Norge før og nå

24 I dag så eg tvo månar, ein ny og ein gamal. Eg har stor tru på nymånen. Men det er vel den gamle?? Olav H. Hauge

25 Eksamen i historisk lys Før Reform 94: Løse verdensproblemer, drive språkbruksanalyse eller tolke litteratur Reform 94: Forberedelsestid og virkelighetsnærhet Kunnskapsløftet: Alle hjelpemidler tillatt og digitalisering

26 Eksamensmodeller til sentralt gitt eksamen i Kunnskapsløftet Alle hjelpemidler, forberedelsesdag (samfunnsfag) Kildebruk og kildekritikk blir en viktig del av eksamen Alle hjelpemidler, ingen forberedelsesdag (norsk vgs, fremmedspråk) Todelt eksamen med og uten hjelpemidler (realfag)

27 Norskeksamen i Kunnskapsløftet Ingen forskjell på hovedmåls- og sidemålseksamen - nynorsk og bokmål likestilles i læreplanen - sidemål er trekkfag Ikke forberedelsestid - tilgang til hjelpemidler - ønske om sosial utjamning - progresjon i forhold til ungdomsskolen En- eller todelte oppgaver - todelte oppgaver muliggjør fri skriving

28 Norskeksamen (forts) Knyttet til et tekstmateriale som ikke skal være for stort - også samiske og utenlandske tekster Sterkt komparativt perspektiv Fokus på sammensatte tekster Sterk tilknytning til læreplanen Kulturarven like aktuell som før

29 Vurdering i Kunnskapsløftet Å hente ut informasjon fra en tekst representerer lav måloppnåelse, mens høy måloppnåelse alltid forutsetter drøfting av stoffet Utsagn i spørreundersøkelse til lærere i 2008, UiO

30 Å vurdere kompetanse Problematisk å vurdere elevenes kompetanse etter et fastlagt kunnskapshierarki Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå, kompetansemålene i fag Elevene skal kunne gjennomføre, beskrive, drøfte osv på ulike nivåer Vurderingsmatrisen er et brudd med R94 og L97 Fra Utdanningsdirektoratets nemndsamling

31 NOR1211 Norsk hovedmål Del A Kortsvaroppgave Svaret bør ikke være lengre enn ca. 250 ord. Vedlegg: Utdrag fra islendingsagaen Soga om Gunnlaug Ormstunge (skrevet på 1200-tallet) og tegneseriestripen Aldo Monrad (2009) Sammenlign noen trekk ved innholdet og fortellemåten i de to tekstene.

32 Del B Langsvaroppgave Oppgave 1 Vedlegg: Utdrag fra islendingsagaen Soga om Gunnlaug Ormstunge (skrevet på tallet) og Generasjon Kane av Ingebrigt Steen Jensen (2009) Sammenlign framstillingen av menn i de to tekstene. Hvilke mannsidealer gjelder for unge i dag? Skriv en artikkel. Oppgave 2 Vedlegg: I min barndom og Kva kan eg seie deg, barn? av Marie Takvam (1980) Tolk diktene og vurder om de er aktuelle i dag. Oppgave 3 Vedlegg: Lillelord av Johan Borgen (1955) I denne romanen får vi høre om 13-åringen Wilfred Sagen, som blir kalt Lillelord. Lillelord vokser opp i et borgerlig miljø på Oslos vestkant tidlig på 1900-tallet. Han bor sammen med sin mor, faren er død. I utdraget er slekten samlet til middagsselskap. Tolk tekstutdraget.

33 Oppgave 4 Ta utgangspunkt i minst to av tekstvedleggene og skriv et essay om barns plass i de voksnes verden. I essayet ditt skal det komme tydelig fram hvilke tekster du bruker. Oppgave 5 Vedlegg: "Generasjon Kane av Ingebrigt Steen Jensen (2009) Analyser den sammensatte teksten. Bruk begreper fra retorikken. Oppgave 6 Vedlegg: Å være ung av Gutt, 13 år (2009) Skriv et kåseri om språk og generasjoner med utgangspunkt i leserinnlegget.

34 NOR1212 Norsk sidemål Oppgåve 1 Vedlegg: Mann med koffert av Marit Kaldhol (2008) Tolk teksten og peik på modernistiske trekk i han. Oppgåve 2 Vedlegg: Den første omfavnelse av Henrik Wergeland (1838, utdrag) og Erklæring av Magli Elster (1953) Skriv eit essay med utgangspunkt i tekstane og dine eigne tankar om kjærleik. Tankar frå dei to tekstane må komme klart fram i svaret ditt. Oppgåve 3 Vedlegg: Den første omfavnelse av Henrik Wergeland (1838, utdrag) og Erklæring av Magli Elster (1953) Samanlikn språket i dei to tekstane, og finn eksempel som viser karakteristiske trekk ved skriftspråket i Noreg i 1830-åra og 1950-åra. Korleis vil du forklare endringane?

35 Oppgåve 4 Vedlegg: Dunk, dunk, annonse frå Jølstad begravelsesbyrå (2009), sjå side 10 og 11 Analyser den samansette teksten Dunk, dunk. Kommenter dei verdiane annonsen formidlar. Oppgåve 5 Vedlegg: Kjære død av Arild Nyquist (1978) og annonsen Dunk, dunk frå Jølstad begravelsesbyrå (2009) Samanlikn dei to tekstane. Oppgåve 6 Vedlegg: Risikoanalyse av Erlend Sande (2009) Gjer kort greie for hovudsynet i teksten og vurder argumentasjonen. Kva meiner du sjølv om risikosport?

36 Resultatene fra årets eksamen Norsk hovedmål: 3,1 Norsk sidemål: 3,0 Likevel liten endring statistisk sett: Hm Snitt 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 Sm Snitt 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Fortsatt tilbakemelding om utslag lokalt

37 Problemområder 1 Tekstforståelse Kjennskap til kravene til eksamen 1 Del B Langsvarsbesvarelse Oppg. 4 Ta utgangspunkt i minst to av tekstvedleggende og skriv et essay om barns plass i de voksnes verden. I essayet ditt skal det komme tydelig fram hvilke tekster du bruker. Elevtekst tatt ut.

38 Oppgåve 6. Ekstremsport Elevtekst tatt ut.

39 Problemområder 2 Relevansproblematikk og kildebruk 1 Elevtekst tatt ut.

40 Elevtekst tatt ut.

41 2 Elevtekst tatt ut.

42 Eksamen sett med elevøyne Tok dikttolkning. Jeg tolket begge diktene, satte dem litterturhistorisk sammenheng, så litt på samfunnsmessige forutsetninger, slengte inn noe annet småtterier og sammenlignet dem. Optimistisk vs pessimistisk var vel det jeg kom fram til. Skrev 3 sider tror jeg, håper jeg drar i land 4 eller kanskje 5. Noen som vet når vi får karakterene? Sist gang fikk jeg ikke et brev før langt ut i sommerferien. Fra et diskusjonsforum på nettet

43 Til slutt: Eksempeltekster Olav H. Hauge: "Gullhanen" fra Seint rodnar skog i djuvet (1956) (utdrag) Og eg var longo død. Død i mitt skal og gol som gullhane i Miklagard. Eg levde under, - høyrde skurr og svar og streid imot; og holt læt seld sjels gal.

44 Vi merker oss tidslighet som tematisk sentralt i den første kvartetten; i det ubestemte "var longo død", i den retrospektive narrative erindringen som er lagt til Miklagard, nærmere bestemt til keiser Justitians regjeringstid, dvs. til romerrikets forfalls- og undergangstid, vi merker oss hanebildet som temporalt innskriver både natten (hvilket klargjøres med drømmemotivet i neste kvartett) og dagen, men som metapoetisk også antyder en appolinsk kunst; hanen er en av Appollons attributter, samtidig som hanegalet også innvarsler sviket som gjøres eksplisitt i kvartettens siste setning: "og holt læt seld sjels gal. Ole Karlsen: Sonetten som aritmetisk og arkitektonisk struktur., Norlit nr 3, UiT 2000

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Fylkessamling IKVO Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Hovedmomenter Om NAFO Revisjon av gjennomgående læreplaner Høring om innføringstilbud Samarbeid mellom voksenopplæring og videregående skole

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Vurderingsveiledning med teksteksempel

Vurderingsveiledning med teksteksempel Vurderingsveiledning med teksteksempel Innhold Innledning... 5 Om veiledningen... 5 Hvordan veiledningen kan brukes... 6 Hva er faglighet i norsk?... 7 Hvilke oppgaver gis til skriftlig eksamen?... 7 Underveisvurdering

Detaljer

Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk Vg3, 2010

Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk Vg3, 2010 Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk Vg3, 2010 Innhold Innledning... 5 Om veiledningen... 5 Hvordan veiledningen kan brukes... 5 Hva er faglighet i norsk?... 6 Hvilke oppgaver gis til skriftlig

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

EKSAMENSDELEN. FAGNAVN: "fylles ut av eksamenskontoret" FAGKODE: "fylles ut av eksamenskontoret" VÅREN 2014 (endres av eksamenskontoret)

EKSAMENSDELEN. FAGNAVN: fylles ut av eksamenskontoret FAGKODE: fylles ut av eksamenskontoret VÅREN 2014 (endres av eksamenskontoret) LOKALT GITT EKSAMEN EKSAMENSDELEN FAGNAVN: "fylles ut av eksamenskontoret" FAGKODE: "fylles ut av eksamenskontoret" VÅREN 2014 (endres av eksamenskontoret) Fagnavn Fagkode Norsk NOR1206 Forberedelsesdager

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE Program onsdag 23.01.: 10.00 11.00: Læreplanrevisjonen. Gjennomgang ved Ingrid 11.15 12.00: Henning Fjørtoft: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Eksamenssvar i NOR1212 norsk sidemål

Eksamenssvar i NOR1212 norsk sidemål Eksamenssvar i NOR1212 norsk sidemål Dokumentet har tre eksempel på vurderte eksamenssvar frå eksamen i norsk sidemål våren 2014. Eksamensoppgåvene finn du her: www.udir.no/vurdering/eksamen- videregaende/eksamensoppgaver-og-eksamensveiledninger

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og hvordan denne skal vurderes. Veiledningen skal være kjent for elever, voksne

Detaljer