Saksansvarlig: Birger Kruse og Ole Jørgen Torp Saksbehandler(e): Bodil Norderval og Bjørg Ekerholt Dysvik Arkiv nr: 14/02474

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksansvarlig: Birger Kruse og Ole Jørgen Torp Saksbehandler(e): Bodil Norderval og Bjørg Ekerholt Dysvik Arkiv nr: 14/02474"

Transkript

1 US 2014 FULLMAKTSSAK FORSKRIFT OM KRAV TIL BACHELORGRAD VED NMBU, UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD OG FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å GÅ OPP TIL EKSAMEN M.V. SOM PRIVATIST VED NMBU JUSTERINGER Saksansvarlig: Birger Kruse og Ole Jørgen Torp Saksbehandler(e): Bodil Norderval og Bjørg Ekerholt Dysvik Arkiv nr: 14/02474 Universitetsledelsen Vedlegg: 1. Forskrift om krav til bachelorgrad ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser 2. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om krav til mastergrad 3. Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 Forslag til vedtak: Universitetsstyret vedtar 1. Forskrift om krav til bachelorgrad ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser 2. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om krav til mastergrad 3. Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Ovennevnte regelverk trer i kraft fra og med Forskriftene med utfyllende bestemmelser vedlegges møteboka. Ås, 6. juni 2014 Innvilget på fullmakt Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 3 Bakgrunn I møte den 19. desember 2013 vedtok fellesstyret: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU). Videre ble aktuelle justeringer i denne forskriften innvilget på fullmakt av rektor 17. mars I dette saksfremlegget fremmes følgende regelverk til godkjenning: 1. Forskrift om krav til bachelorgrad ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser 2. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om krav til mastergrad 3. Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Ovennevnte er i utgangspunktet regelverk som tidligere har vært anvendt ved henholdsvis UMB (1, 2 og 3) og NVH (3). Etter sammenslåing til ett universitet er det påkrevd med endringer i blant annet universitetets navn, og styringsorganet studienemnda som nå heter studieutvalget. I tillegg til noen språklige justeringer, er det spesielt i privatistforskriften foreslått tilføyelser tilpasset veterinær og dyrepleierutdanningen. Kommentar til de foreslåtte endringene Forskrift om krav til bachelorgrad ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser. Forslaget til revidert bachelorforskrift tar utgangspunkt i tilsvarende forskrift ved tidligere UMB. Ved NVH har det ikke vært nedfelt noe regelverk om muligheter for bachelorutdanning, da dette ikke har vært relevant for veterinær og dyrepleierutdanningen. Foreslåtte endringer: Universitetets navn, Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU), erstatter det tidligere navnet, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), gjennomgående i hele forskriften. Studienemnda erstattes med studieutvalget gjennom hele forskriften. I kap. 7 foreslås at forskriften trer i kraft fra og med 6. juni 2014 og det tas inn et nytt avsnitt som synliggjør at den tidligere UMB forskriften opphører. Forskrift om krav til mastergrad med utfyllende bestemmelser. Selve forskriften er fastsatt av departementet. Eventuelle endringer kan av den grunn kun foretas i de utfyllende bestemmelsene. Revideringen har tatt utgangspunkt i tilsvarende regelverk ved tidligere UMB. Ved tidligere NVH har det ikke vært praksis å tildele mastergrad. NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 Foreslåtte endringer: Universitetets navn rettes opp fra Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) til Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) gjennom hele forskriften. Studienemnda erstattes gjennomgående med studieutvalget. I andre avsnitt under ad. 2 foreslås en forenkling, en sammenfatning, av ordlyden. Videre rettes navnet på forskriftene det henvises til: Tidligere ordlyd: Hvilke faglige krav mastergraden bygger på, fastsettes i studieplanene. Studieplanene er beskrevet i Forskrift om studier ved Universitetet for miljø og biovitenskap. Fastsetting av rangeringsregler for kvalifiserte søkere, og fastsetting av særlige faglige minstekrav er beskrevet i Forskrift om opptak og studier ved Universitetet for miljø og biovitenskap. Ny ordlyd: Hvilke faglige krav mastergraden bygger på, fastsettes i studieplanene. Studieplanene, fastsetting av rangeringsregler for kvalifiserte søkere og fastsetting av særlige minstekrav er beskrevet i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø biovitenskapelige universitet. I tredje avsnitt under ad. 4 tas inn en presisering om at ex.phil. skal inngå i en master på 300 studiepoeng: Av kravet på totalt 300 studiepoeng skal 10 studiepoeng være knyttet til et felles innføringsemne (Ex.phil.). Tilsvarende krav er å finne i bachelorforskriftens 3 2. Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Både tidligere UMB og tidligere NVH hadde privatistforskrift. Ved utarbeidingen av privatistforskrift for NMBU er det tatt utgangspunkt i UMBs privatistforskrift. Aktuelle endringer spesifikt for veterinær og dyrepleierstudiet er innbakt i den nye forskriften. Foreslåtte endringer: Universitetets navn, Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU), erstatter det tidligere navnet, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), gjennomgående i hele forskriften. NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 Studienemnda erstattes med studieutvalget. Ordlyden i 2 2 gis en tilføyelse som spesifikt gjelder for veterinær og dyrepleierstudiet. Følgende ordlyd foreslås, endringen er i fete skrifttyper: 2 2: «Det instituttet som har ansvar for emnet/emnene, kan gi privatister adgang til undervisning som ikke er offentlige. Dette gjelder ikke for veterinær og dyrepleierstudiet hvor slik adgang ikke gis.» Ordlyden i 3.1 utdypes for å poengtere at aktuell kompetanse som studieplanen angir, må være bestått og dokumenterbar før eksamen kan avlegges. Følgende ordlyd foreslås, endringen er i fete skrifttyper: 3 1: Privatister må søke om eksamensadgang, og om å få melde seg opp til eksamen innen fastsatte frister. Dokumentasjon av generell og evt. spesiell studiekompetanse må vedlegges oppmeldingen. For privatister gjelder også at tilsvarende kompetanse som studieplanen angir frem til aktuell eksamen må være bestått og dokumenterbar for å kunne avlegge eksamen som privatist. Ordlyden i 5 1 gis en tilføyelse som spesifikt gjelder for veterinær og dyrepleierstudiet. Følgende ordlyd foreslås, endringen er i fete skrifttyper: 5 1, andre avsnitt: Det instituttet privatisten er tilknyttet, avgjør hvorvidt privatisten skal prøves i kunnskaper og ferdigheter på en annen måte, enn hva tilfellet er for studenter som er opptatt til et definert studieprogram eller emne. Dette gjelder ikke for veterinær og dyrepleierstudiet. I 6 1 endres navnet på Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). I kap. 9 foreslås at forskriften trer i kraft fra og med 6. juni 2014 og det tas inn et nytt avsnitt som synliggjør at tidligere privatistforskrift ved henholdsvis UMB og NVH opphører. Rektors vurderinger Rektor gir sin tilslutning til de fremlagte forslag til endringer. Navnendringer er gjennomført, men også aktuelle tilføyelser er tatt inn, særlig gjelder dette i privatistforskriften. Rektor påpeker nødvendigheten av å få vedtatt et revidert regelverk på utdanningssiden, slik at et enhetlig og samlet regelverk kan synliggjøres og tas i bruk. NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om krav til bachelorgrad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) 6. juni 2014 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler 3 3. Innhold Kap. 1 Forskriftens virkeområde... 2 Kap. 2 Myndighetsbestemmelser... 2 Kap. 3 Krav for tildeling av graden bachelor... 2 Kap. 4 Vitnemål... 3 Kap. 5 Overgangsordninger fra gammelt til nytt gradssystem... 3 Kap. 6 Klagebestemmelser... 4 Kap. 7 Sluttbestemmelser... 4 Postboks 5003 NO-1432 Ås

7 Kap. 1 Forskriftens virkeområde 1 1 Forskriften gjelder studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet som fører fram til graden bachelor. Kap. 2 Myndighetsbestemmelser 2 1 Graden bachelor tildeles av universitetsstyret. 2 2 Universitetsstyret fastsetter innen hvilke studieprogram graden bachelor kan tildeles. 2 3 Studieutvalget kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften. Kap. 3 Krav for tildeling av graden bachelor 3 1 Graden bachelor omfatter bestått eksamen i til sammen minst 180 studiepoeng. 3 2 Av de 180 studiepoeng skal 10 studiepoeng være knyttet til et felles innføringsemne (Ex.phil). 3 3 I de 180 studiepoeng skal det inngå en fordypning på minst 80 studiepoeng som skal framgå av utdanningsplanen. 3 4 Minst 15 studiepoeng bør være knyttet til ett eller flere selvstendige arbeider. 3 5 I tillegg til disse krav kan studieutvalget etter forslag fra undervisningsutvalgene fatte vedtak om obligatoriske studiepoeng på ulike nivåer innen fagområder, og andre særregler for å få tildelt graden bachelor innen et studieprogram. Utfyllende bestemmelser til kapittel 3 Ad. 3-2 Studieutvalget godkjenner innføringsemner fra andre læresteder. Ad. 3-3 Undervisningsutvalgene setter opp eksempelplaner som studentene benytter ved oppsett av egen utdanningsplan. Undervisningsutvalgene godkjenner også fordypningen. Ad. 3-4 Undervisningsutvalgene fastsetter krav til og sammensetning av de selvstendige arbeidene. 2

8 Ad. 3-5 Obligatoriske studiepoeng på ulike nivåer innen fagområder, er for eksempel matematikk, statistikk og hvor stor andel som skal være på 100 og 200 nivå. Undervisningsutvalgene fastsetter dette gjennom studieplanen. Praksiskrav er eksempel på andre særregler. Kap. 4 Vitnemål 4 1 For oppnådd bachelorgrad angis gradens faglige innhold på vitnemålet som Bachelor i navn på studieprogram Studieretning < navn på studieretning > 4 2 For å få utstedt bachelorvitnemål fra NMBU må eksamen i emner tilsvarende minst 60 studiepoeng være avlagt ved NMBU Emner av inntil 30 studiepoengs omfang, avlagt ved utenlandsk universitet eller høgskole som en del av en utvekslingsavtale med NMBU, kan inngå i nevnte 60 studiepoengs krav. Tilsvarende vil også kunne være gjeldende innenfor aktuelle fagfelt, der NMBU har inngått en gjensidig samarbeidsavtale med et annet universitet/høgskole i Norge. Minst 60 av studiepoengene som skal inngå i grunnlaget for bachelorgraden, skal ikke være en del av tidligere oppnådd grad eller yrkesutdanning. De nye emnene må sammen med tidligere emner, eller i tillegg til disse, innebære at ny grad får et annet faglig tyngdepunkt enn den tidligere graden. Dvs. med en fordypning av minst 80 studiepoengs omfang, eller programdefinerte emner av minst 120 studiepoengs omfang, innen et annet fagområde enn den tidligere gradens faglige tyngdepunkt. Kandidaten må opplyse om eventuelle vitnemål utstedt fra annet universitet eller høgskole. Utfyllende bestemmelser til kapittel 4 Ad. 4-1 Ved engelskspråklige bachelorprogram brukes gradsbetegnelsen Bachelor of Science. Ad. 4-2 Studieutvalget kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Kap. 5 Overgangsordninger fra gammelt til nytt gradssystem 5 1 Alle studenter som fra og med høstsemesteret 2003 tilfredsstiller kravene til bachelorgraden og som ikke har fått utstedt vitnemål for en cand.mag. grad, skal tildeles bachelorgraden uansett når de startet studiet. 3

9 Kap. 6 Klagebestemmelser 6 1 Studenter har klagerett på vedtak i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser kap. 4. Normal klagefrist er 3 uker. Utfyllende bestemmelser til kapittel 6 Ad. 6-1 Det organ som mottar klagen kan administrativt vurdere klagen på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes sendes klagen videre til høyere klageinstans. Avhengig av sakens innhold vil klagen sendes til studieutvalget eller NMBUs klagenemnd. Kap. 7 Sluttbestemmelser 7 1 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft f.o.m. 6. juni Fra samme dato oppheves Forskrift om krav til bachelorgraden ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) av 15. juni

10 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3 2 første ledd og 3 7 annet ledd. (Utfyllende bestemmelser i kursiv, vedtatt av styret ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) 6. juni 2014.). Innhold 1 Virkeområde Krav til faglig grunnlag m.m Krav til mastergrad av 120 studiepoengs omfang Krav til mastergrad av 300 studiepoengs omfang Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang Krav til selvstendig arbeid Unntak Ikrafttredelse... 6 Postboks 5003 NO-1432 Ås no

11 1 Virkeområde Forskriften gjelder krav til mastergrad for institusjoner under lov om universiteter og høgskoler. Utfyllende bestemmelser til 1 Ad. 1 Utfyllende bestemmelser gjelder studier ved NMBU som fører fram til graden master. Graden master tildeles av universitetsstyret. Universitetsstyret vedtar utfyllende bestemmelser til departementets forskrifter. 2 Krav til faglig grunnlag m.m. Institusjonens styre kan fastsette at bestemte fag, emner eller emnegrupper skal inngå i det utdanningsløp mastergraden bygger på. Styret kan fastsette rangeringsregler for kvalifiserte søkere, og har også myndighet til å fastsette særlige faglige minstekrav. Utfyllende bestemmelser til 2 Ad. 2 Krav til fag, emner eller emnegrupper som skal inngå i utdanningsløpet er beskrevet i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hvilke faglige krav mastergraden bygger på, fastsettes i studieplanene. Studieplanene, fastsetting av rangeringsregler for kvalifiserte søkere og fastsetting av særlige faglige minstekrav er beskrevet i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU). 3 Krav til mastergrad av 120 studiepoengs omfang Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen av 120 studiepoengs (2 års) omfang, inkludert selvstendig arbeid i henhold til 6. Graden bygger på ett av følgende fullførte utdanningsløp: - bachelorgrad - cand.mag. grad - annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang - utdanning som i henhold til 3 4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. 2

12 Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå: - fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller - integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergrad. Institusjonene kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor. Utfyllende bestemmelser til 3 Ad. 3 Krav til fordypning fastsettes i studieplanen. Regler for studieplanen er beskrevet i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU). Undervisningsutvalget godkjenner andre dokumenterte kvalifikasjoner som er likeverdige. For oppnådd mastergrad angis gradens faglige innhold på vitnemålet som Master i navn på studieprogram Studieretning <navn på studieretning > Unntak: a) For kandidater med 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon + 2 årig master i økonomi og administrasjon: Master i Økonomi og administrasjon (Siviløkonom) b) For kandidater med 3 årig bachelor i plantevitenskap + 2 årig master i plantevitenskap: Master i plantevitenskap (Sivilagronom) * c) For kandidater med 3 årig bachelor i husdyrvitenskap eller annen relevant bachelorgrad + 2 årig master i husdyrvitenskap: Master i husdyrvitenskap (Sivilagronom) * d) For kandidater med 3 årig bachelor i skogfag + 2 årig master i skogfag: Master i skogfag (Forstkandidat)* Ved engelskspråklige masterprogram brukes gradsbetegnelsen Master of Science. *Ordningen gjelder for studenter som oppfyller spesifikke krav til emnekombinasjoner som fremkommer av programbeskrivelsen og som avslutter studiet i 2013 eller senere. 3

13 For å få utstedt mastervitnemål fra NMBU må eksamen i emner tilsvarende minst 60 studiepoeng være avlagt ved NMBU. Masteroppgaven må være inkludert i de 60 studiepoengene. Emner av inntil 30 studiepoengs omfang, avlagt ved utenlandsk universitet eller høgskole som en del av en utvekslingsavtale med NMBU kan inngå i nevnte 60 studiepoengs krav. Tilsvarende vil også kunne være gjeldende innenfor aktuelle fagfelt, der NMBU har inngått en gjensidig samarbeidsavtale med et annet universitet/høgskole i Norge. Minst 60 av studiepoengene som skal inngå i grunnlaget for mastergraden, skal ikke være en del av tidligere oppnådd grad eller yrkesutdanning. Ved eventuelle doble grader, vil det være krav om at en ny masteroppgave skal inngå i de 60 nye studiepoengene som kreves i tillegg til tidligere oppnådd grad. Kandidaten må opplyse om eventuelle vitnemål utstedt fra annet universitet eller høgskole. Studieutvalget kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 4 Krav til mastergrad av 300 studiepoengs omfang Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen av 300 studiepoengs (5 års) omfang, inkludert selvstendig arbeid i henhold til kapittel 6. Unntatt fra denne bestemmelsen er arkitektutdanningen ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo som skal være av 330 studiepoeng (5½ års) omfang. Utfyllende bestemmelser til 4 Ad. 4 For oppnådd mastergrad angis gradens faglige innhold på vitnemålet som Master i navn på studieprogram Studieretning <navn på studieretning > Unntak: a) For masterprogrammene i teknologi: Master i Teknologi (Sivilingeniør) navn på studieprogram b) For masterprogrammet lektorutdanning i realfag (LUR): Master i Realfag (Lektor), [fordypning med emnegruppe(r)]. Ved engelskspråklige masterprogram brukes gradsbetegnelsen Master of Science. 4

14 Av kravet på totalt 300 studiepoeng skal 10 studiepoeng være knyttet til et felles innføringsemne (Ex.phil.). For å få utstedt mastervitnemål fra NMBU må eksamen i emner tilsvarende minst 60 studiepoeng være avlagt ved NMBU. Masteroppgaven må være inkludert i de 60 studiepoengene. Emner av inntil 30 studiepoengs omfang, avlagt ved utenlandsk universitet eller høgskole som en del av en utvekslingsavtale med NMBU, kan inngå i nevnte 60 studiepoengs krav. Tilsvarende vil også kunne være gjeldende innenfor aktuelle fagfelt, der NMBU har inngått en gjensidig samarbeidsavtale med et annet universitet/høgskole i Norge. Minst 60 av studiepoengene som skal inngå i grunnlaget for mastergraden, skal ikke være en del av tidligere oppnådd grad eller yrkesutdanning. Ved eventuelle doble grader, vil det være krav om at en ny masteroppgave skal inngå i de 60 nye studiepoengene som kreves i tillegg til tidligere oppnådd grad. Kandidaten må opplyse om eventuelle vitnemål utstedt fra annet universitet eller høgskole. Studieutvalget kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 5 Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen av 90 eller 120 studiepoengs omfang, inkludert selvstendig arbeid i henhold til 6, og ett av følgende fullførte utdanningsløp: - bachelorgrad - cand.mag. grad - annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang - utdanning som i henhold til 3 4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis. Institusjonen vurderer hva som er relevant yrkespraksis, og kan for det enkelte studium fastsette krav om lengre yrkespraksis. Institusjonene kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor. 5

15 Utfyllende bestemmelser til 5 Ad. 5 Det fastsettes i studieplanen for det enkelte studieprogram hva som er relevant yrkespraksis og eventuelle krav om lengre yrkespraksis enn 3 år. 6 Krav til selvstendig arbeid I mastergrad etter 3 og 5 skal det inngå selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng. I mastergrad etter 4 skal det inngå selvstendig arbeid av et omfang på minimum 20 studiepoeng. Omfanget av det selvstendige arbeidet skal ikke overstige 60 studiepoeng. Det selvstendige arbeidet skal vise forståelse, refleksjon og modning. Institusjonen fastsetter nærmere regler om det selvstendige arbeidet, herunder omfang, vurderingsform og om arbeidet skal utføres individuelt eller av flere studenter. Utfyllende bestemmelser til 6 Ad. 6 Undervisningsutvalgene foreslår for studieutvalget hvilket omfang og hvilken vurderingsform det selvstendige arbeidet skal ha, for det enkelte studieprogram eller den enkelte studieretning. Det samme gjelder om det selvstendige arbeidet skal kunne utføres individuelt eller av flere studenter. 7 Unntak Mastergrader opprettet ved kongelig resolusjon før 1. juli 2002 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler eller lov 11. juli 1986 nr. 53 om private høyskoler, og med normert studietid 1 1 ½ år, kan videreføres. Departementet kan i spesielle tilfeller godkjenne nye masterstudier av denne typen etter søknad. 8 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2. juli 2002 nr. 738 om krav til mastergrad. 6

16 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) 6. juni 2014 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler, 3 10 (3). Innhold Kap. 1 Definisjoner... 2 Kap. 2 Rettigheter... 2 Kap. 3 Oppmelding... 2 Kap. 4 Eksamensavgift... 3 Kap. 5 Krav for å gå opp til eksamen... 3 Kap. 6 Registrering m.m Kap. 7 Vedtaksmyndighet... 4 Kap. 8 Klage... 4 Kap. 9 Sluttbestemmelser... 4 Postboks 5003 NO-1432 Ås

17 Kap. 1 Definisjoner 1 1 Med student menes i denne forskrift en person som er tatt opp til et definert studieprogram eller emne ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) i samsvar med lov om universiteter og høyskoler 3 6 og Med privatist menes en person som går opp til eksamen etter bestemmelsene i lov om universiteter og høgskoler, 3 10, uten å være tatt opp til et studieprogram ved NMBU. 1 3 I denne forskrift blir det skilt mellom tre hovedtyper vurdering: a) Langsgående vurdering (vurdering underveis i undervisningsperioden) Dette gjelder emner der hele, eller en vesentlig del av, prøvingen skjer underveis i undervisningsperioden, ved bruk av innleveringsoppgaver osv. b) Vurdering i form av avsluttende prøve Dette gjelder emner der prøvingen skjer i form av en avsluttende prøve; skriftlig, muntlig eller på annen måte. c) Særskilt eksamen Dette gjelder emner som normalt har langsgående vurdering, jf. a), men der det i emnebeskrivelsen er fastsatt at det er anledning til å gå opp til ein særskilt, avsluttende prøve, som kommer isteden for vurdering underveis i undervisningsperioden. Kap. 2 Rettigheter 2 1 Privatistenes rettigheter ved NMBU er begrenset til deltakelse i offentlige forelesninger og adgang til å gå opp til eksamen i samsvar med lov om universiteter og høyskoler. Med forelesning menes formidling av kunnskap til den samlede studentgruppen i emnet/emnene, og hvor deltakernes egenaktivitet som hovedregel er begrenset til enkeltspørsmål og kommentarer. 2 2 Det instituttet som har ansvar for emnet/emnene, kan gi privatister adgang til undervisning som ikke er offentlig. Dette gjelder ikke for veterinær og dyrepleierstudiet hvor slik adgang ikke gis. Utfyllende bestemmelser til kapittel 2 Ad.2-1 Privatister ved NMBU har normalt bare rett til å ta eksamen etter 1 3, b og c, ovenfor. Kap. 3 Oppmelding 3-1 Privatister må søke om eksamensadgang, og om å få melde seg opp til eksamen innen fastsatte frister. Dokumentasjon av generell og evt. spesiell studiekompetanse må vedlegges oppmeldingen. For privatister gjelder også at tilsvarende kompetanse som studieplanen angir frem til aktuell eksamen må være bestått og dokumenterbar for å kunne avlegge eksamen som privatist. 2

18 Utfyllende bestemmelser til kapittel 3 Ad. 3-1 Frist for å søke om eksamensadgang fastsettes av studieutvalget. Kap. 4 Eksamensavgift 4 1 Privatister må betale eksamensavgift etter følgende sats: - i emner med 15 studiepoeng eller mindre: kr. 3000, - i emner hvor de faktiske utgifter overstiger normen på kr. 3000, justeres eksamensavgiften i tråd med merutgiftene Styret kan endre satsen for eksamensavgiften når kostnadene ved eksamensgjennomføringen endrer seg. 4 2 Eksamensavgiften må være betalt innen fastsatt frist. Privatister som ikke har betalt avgiften innen fristen, har ikke adgang til eksamen. NMBU kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i denne paragrafen. Utfyllende bestemmelser til kapittel 4 Ad. 4-1 Universitetsdirektøren gir nærmere retningslinjer for innkrevingen. Ad. 4-2 Eksamensavgiften må være innbetalt før oppmelding til eksamen. En privatist som trekker seg fra eksamen, og som ønsker innbetalt eksamensgebyr delvis refundert, må søke om slik refusjon innen fristen for NMBUs ordinære avmeldingsfrist for eksamen. Refusjonen vil være på 50 prosent av den innbetalte eksamensavgiften. Kap. 5 Krav for å gå opp til eksamen 5 1 Privatister har normalt ikke anledning til å ta eksamen i emner som har krav om godkjente øvinger, semesteroppgaver eller andre obligatoriske aktiviteter. Det instituttet privatisten er tilknyttet, avgjør hvorvidt privatisten skal prøves i kunnskaper og ferdigheter på en annen måte, enn hva tilfellet er for studenter som er opptatt til et definert studieprogram eller emne. Dette gjelder ikke for veterinær og dyrepleierstudiet. Privatister som ikke oppfyller fastsatte krav har ikke adgang til eksamen. 3

19 Kap. 6 Registrering m.m. 6 1 Privatister skal registrere seg og betale alle avgifter som kreves for å kunne gå opp til eksamen ved NMBU. Privatister som har betalt semesteravgift har rett til studentkort og adgang til de velferdstilbud som gis av Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) eller Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Kap. 7 Vedtaksmyndighet 7 1 I saker der vedtaksmyndighet ikke er lagt til universitetsstyret, treffes avgjørelser i henhold til denne forskrift av rektor eller den han/hun gir fullmakt. Kap. 8 Klage 8 1 Klage på vedtak etter denne forskriften sendes Norges miljø og biovitenskapelige universitet. Klagefristen er 3 uker, jf. 29 i Forvaltningsloven. Kap. 9 Sluttbestemmelser 9 1 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft f.o.m. 06. juni Fra samme dato opphører Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) av 27. september 2007 og Forskrift om løyve til å gå opp som privatist til eksamen mv. ved Noregs veterinærhøgskole av 10. april

20 US 2014 Oppnemning av sentral nominasjonskomité for val etter valreglementet for NMBU Universitetsleiinga Saksansvarleg: Administrasjonsdirektør v/personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 14/04038 Vedlegg: 1. E-post med tenestemannsorganisasjonane sine forslag (datert ) 2. E-post frå leiar av studenttinget (datert ) Forslag til vedtak: 1. Valreglementet 3 nr 2 får eit nytt avsnitt som lyder: Eksterne representanter oppnevnt av styret fratrer etter valg av rektor og forslag på eksterne styremedlemmer til universitetsstyret er fremmet. Styret oppnevner nye representanter ved behov. 2. Til den sentrale nominasjonskomiteen ved universitetet vert fylgjande oppnemnde: Førstekonsulent Janne Pedersen Professor Ole Gjølberg Professor Tor Einar Horsberg (leiar) NMBU Universitetsstyret Fullmaktssak

21 2 Student Lasse Hjelle Student Ingrid Wigestrand Mari Sundli Tveit Rektor Vedtatt på fullmakt oktober 2014 Siri Hatlen Styreleiar NMBU Universitetsstyret Fullmaktssak

22 3 Saksframlegg Universitetsstyret vedtok i møtet 12. juni, eit revidert valreglement for NMBU. Av valreglementet 3 nr 1. går det fram at universitetet skal ha ein sentral nominasjonskomité og tre fakultetsvise nominasjonskomitear. Den sentrale nominasjonskomiteen skal ha fylgjande samansetjing: to medlemmar foreslått av rektor to medlemmar i undervisnings- og forskarstillingar, foreslått av tenestemannsorganisasjonane i fellesskap eit medlem i teknisk eller administrativ stilling, foreslått av tenestemannsorganisasjonane i fellesskap to studentmedlemmar foreslått av studentdemokratiet Det er universitetsstyret som skal nemne opp komiteen og komiteen sin leiar, utover det konstituerer nominasjonskomiteen seg sjølv. Nominasjonskomiteen sine oppgåver er omtalt i valreglementet. Ved revisjonen av valreglementet i juni 2014, falt eit ledd av paragrafen om nominasjonskomiteens funksjonsperiode ut, tidlegare 4 nr 6, siste ledd. Den hadde fylgjande ordlyd: Representanter oppnevnt av styret fratrer etter valg av rektor og universitetsstyret etter at forslag på eksterne styremedlemmer er fremmet. Styret oppnevner nye representanter ved behov. Intensjonen med å ha eksterne medlemmar med i arbeidet er å utvide komiteens totale bredde i arbeidet med å finne eksterne kandidatar til vala. For nominasjon av interne kandidatar vil interne medlemmar i nominasjonskomiteen ha betre føresetnadar til å delta i det arbeidet. Det er vidare lite sannsynleg at det vil la seg gjera å få eksterne medlemmar til nominasjonskomiteen når oppgåva er å finne interne kandidatar. Rektor foreslår at det tas inn eit nytt avsnitt i valreglementets 3 nr 2, slik at reglementet spelgar intensjonen nemnt ovanfor: Eksterne representanter oppnevnt av styret fratrer etter valg av rektor og forslag på eksterne styremedlemmer til universitetsstyret er fremmet. Styret oppnevner nye representanter ved behov. Ved vala i 2013 gjekk dei eksterne medlemmane ut av nominasjonskomiteen og det vart ikkje oppnemnt nye. Dei komande vala vil i det alt vesentlege vera val av representantar for gruppa mellombels tilsette i undervisings- og forskarstillingar. Etter rektor si vurdering vil ein nominasjonskomité sett saman at dei kandidatane som alt er foreslått kunne utføre dei oppgåvene som er lagt til nominasjonskomiteen i denne perioden, på ein god måte. Med dette som grunnlag foreslår rektor at det berre vert oppnemnt interne kandidatar til nominasjonskomiteen nå. Og at nominasjonskomiteen vert utvida med eksterne NMBU Universitetsstyret Fullmaktssak

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 01.06.2012 med hjemmel

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 26.11.2014 Sted: Campus Adamstuen mer info om sted kommer Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 27/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Jan. 2005 Des. 6. Lov nr.

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) H-V-017/11 1 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. mai 2011 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 9. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 14. Deleg. av myndighet

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Utgitt 29. januar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Sept. 21. Lov

Detaljer

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 13. august 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Juni 30. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. mars 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Feb. 7. Deleg. av myndighet

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer