INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA"

Transkript

1 Kristiansund kommune Frei kommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 26. april 2007 Tid: kl fellessamling mellom enhetslederne og fellesnemnda om oss i mellom implementering av visjon og grunnverdier, under ledelse av Arild Hoksnes (se side 2 i denne innkallingen) Møtestart: Fellesnemndas møte begynner kl Sted: NB!! Caroline konferansesenter, Klubba Sakliste GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 29. MARS ORIENTERINGSSAKER...10 BALANSERING AV SAMMENSLUTNINGSBUDSJETTET...11 UTVIKLING AV FESTIVITETEN DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT...18 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET RULLEBANEUTVIDELSE...31 KRISTIANSUND LUFTHAVN RULLEBANEUTVIDELSE - FREI...48 OPPRETTELSE AV LÆREPLASSER FOR HELSEFAGARBEIDERE...52 VEDLEGG 1: REFERAT MØTE I ADMINISTRATIV PROSJEKTGRUPPE 12. APRIL Varamedlemmer møter ikke uten nærmere innkalling fra prosjektledelsen Eventuelle forfall skal meldes til Tlf Mobil

2 Program felles samling mellom enhetsledere og fellesnemnda om Oss i mellom Dato: Sted: Caroline konferansesenter, Kristiansund Tidspunkt: kl Tidspunkt Innhold Ansvarlig Velkommen ved leder av fellesnemnda Dagfinn Ripnes Varm lunsj Innledning til Oss i mellom Arild Hoksnes Oss i mellom i politikken Maritta Ohrstrand Oss i mellom i politikken Dagfinn Ripnes Oss i mellom i politikken Kirsten S. Gulla Pause Oss i mellom i personalseksjonen Nils Walseth Oss i mellom hos byingeniøren Eivind Raanes Oss i mellom i Atlanten ungdomsskole Einar Lilleby Pause Oppsummering Hva nå? Arild Hoksnes Avslutning ved nestleder av fellesnemnda Maritta Ohrstrand Med vennlig hilsen Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta Ohrstrand nestleder fellesnemnda Anton Monge rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy rådmann i Frei 2

3 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /025 Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 29. mars 2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Astrid-Iren Brevik, Roger Hagen, Anne Grethe Holmen, Steve Runar Kalvøy, Bernhard Lillevik, Margareth Reitan, Gerhard Sæther, Nora K. Wårle, Steinar Berge, Kirsti Dyrnes, Per Kvalvik, Dagfinn Ripnes, Anette Thomsen, Joachim Røsandhaug, Kirsten Skaret Gulla Maritta Ohrstrand, Terje Fugelsnes, Ellinor Røsandhaug, Olaf Torvik, Per Kristian Øyen, Bjarne S. Elde, Per Eirik Bentz Mildrid Fiske (for Maritta Ohrstrand), Åge Austheim (for Ellinor Røsandhaug), Andreas Sandvik (for Per Eirik Bentz), Anne Elisabeth Nilssen (for Bjarne S. Elde), Viggo Jordahl (for Per Kristian Øyen), Kitty Williams (for Olaf Torvik) Totalt antall frammøtte medl. 21 Administrasjonen Anton Monge, Just Ingebrigtsen, Helge Carlsen, Inge Martin Måløy, Karl Kjetil Skuseth, Petter Ingeberg, Nils Walseth, Margrete Magerøy Møtested Kristiansund rådhus Møtedato Torsdag 29. mars 2007 Tidspunkt Kl Referent Margrete Magerøy Merknader til innkalling og saksliste Ingen merknader til innkallingen Ekstrasak: Fullmakt til å fastsette lønns og arbeidsvilkår for rådmann i nye Kristiansund kommune. Blir satt opp som sak 07/ /013 Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 15. februar 2007 Innstilling Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 15. februar 2007 godkjennes. Kommentar Anne Grethe Holmen viste til følgende i protokollen fra møtet i fellesnemnda , under merknader til innkalling og saksliste: 3

4 Anne Grethe Holmen viste til den store mengden med saksdokumenter som følger med innkallingen til møtene i fellesnemnda, og ber om at prosjektledelsen sørger for at det blir brukt fargede skilleark for å lette oversikten. Anne Grethe Holmen ønsket opplysning om hvorfor denne saken ikke var fulgt opp. Petter Ingeberg svarte at tidsmessige årsaker gjorde at man ikke rakk å få sendt dokumentene til trykking med innlegg av fargede skilleark. Ingeberg viste også til at det sto paginert innholdsfortegnelse på første side som skulle gjøre det rimelig enkelt å finne frem. Prosjektledelsen vil forsøke å etterkomme ønsket for fremtiden, men kan ikke love at dette kan oppfylles hver gang på grunn av at det ofte er sent innkomne saksdokumenter. Vedtak (enstemmig) Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 15. februar 2007 godkjennes. 07/014 Orienteringssaker Nora K. Wårle orienterte om siste nytt fra Frei kommune Dagfinn Ripnes orienterte om siste nytt fra Kristiansund kommune. Videre viste Ripnes til inndelingsloven, og opplyste om at fellesnemnda vil få myndighet på stadig flere områder etter hvert som kommunesammenslutningen nærmer seg. Dagfinn Ripnes orienterte om avholdt møte i valgstyret 29. mars Kommentarer: Viggo Jordahl og Åge Austheim beklaget at det ikke er lagt til rette for forhåndsstemmegivning ved videregående skoler. Dagfinn Ripnes repliserte at han vil ta opp saken i valgstyret. Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 15. februar 2007: Ingen kommentarer Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 5. mars 2007: Forslag fra Andreas Sandvik, om prinsipp for utlysing av stillinger som blir ledige i 2007, settes opp som egen sak med saksnr. 07/022. Referat fra møte i administrativ prosjektgruppe 16. mars 2007: Ingen kommentarer Petter Ingeberg orienterte om siste nytt i kommunesammenslutningsprosessen Petter Ingeberg orienterte om økonomistatus i kommunesammenslutningsprosjektet per mars En oversikt over regnskapet for og antatt forbruk for 2007 ble delt ut i møtet. Forslag fra Andreas Sandvik settes opp som egen sak med nr. 07/023. Margrete Magerøy orienterte om at Laura Koivisto, fra studiet Offentlig styring ved Høgskolen i Oslo, skal ha praksis i kommunesammenslutningsprosjektet fra 10. april til 15. juni Margrete Magerøy orienterte om at det skal arrangeres en felles samling mellom medlemmene i fellesnemnda og enhetslederne i Frei og Kristiansund den 26. april Program sendes ut i uke 16. Innstilling Fellesnemnda tar sak 07/014 til orientering. Vedtak (enstemmig) Fellesnemnda tar sak 07/014 til orientering. 07/015 Etiske retningslinjer for nye Kristiansund kommune Innstilling Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Kristiansund kommune vedtas i samsvar med vedlagte utkast. Fellesnemnda anbefaler at retningslinjene gjøres gjeldende for Frei og Kristiansund kommuner i

5 Viggo Jordal fremmet følgende endringsforslag til pkt. 2: Siste del av setning i fjerde avsnitt i pkt. 2 utgår: som betales av kommunen. Votering Endringsforslaget til Viggo Jordahl ble enstemmig vedtatt Kirsten Skaret Gulla fremmet følgende endringsforslag til pkt. 6: Før slik varsling skjer, skal forholdet først være tatt opp internt/tjenestevei i henhold til lov og avtaleverk Votering Endringsforslaget til Kirsten Skaret Gulla ble enstemmig vedtatt Endelig vedtak Innstillingen med de vedtatte endringsforslagene til Viggo Jordahl og Kirsten Skaret Gulla ble enstemmig vedtatt. 07/016 Samordning av den utadrettede parkvirksomheten og vedlikehold av idrettsanlegg og byens gravlunder Inhabilitet Mildrid Fiske ble erklært inhabil, og var ikke med på behandlingen av denne saken. Innstilling Det utarbeides forpliktende avtaler for tjenesteyting mellom Kristiansund kirkelige fellesråd, Atlanten idrettspark og parksjefen. Avtalene skal omfatte og regulere sambruk av maskiner, utstyr, transportmateriell og personell, og være operativ innen sesongstart i Videre samordning av den utadrettede parkvirksomheten, vedlikehold av idrettsanlegg, plassering av ansvar for vedlikehold av uteområdene ved offentlige bygg samt felles maskinpark foreslås utsatt til nykommunen har satt seg, og man kan basere vurderingen på driftsrelaterte erfaringer. Kommunens avtaler med Kristiansund kirkelige fellesråd reguleres gjennom revisjon av tjenesteytingsavtalen i tilknytning til kommunesammenslåingsprosessen. Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 07/017 Ordførergodtgjørelse i nye Kristiansund Innstilling 1. Med utgangspunkt i KS-rundskriv 05/06 (av ) nedsetter Fellesnemnda et utvalg bestående av alle gruppelederne i Fellesnemnda, som får til oppgave å legge fram forslag om ordførerens godtgjøring etter valget høsten Det bør være et mål at denne gruppen kommer fram til enighet. 2. Personer/gruppeledere som er nominert som partiers ordførerkandidat bør ikke delta i arbeidet. For disse trer nestleder i gruppen inn i utvalget. 3. Da Oppvekstpartiet i Frei ikke stiller liste ved valget i 2007, representeres partiet av den som representerer Arbeiderpartiet. 4. Venstre har ikke fast plass i fellesnemnda, men får likevel oppnevne en gruppeleder/person til utvalget. 5

6 5. Utvalget består av følgende representanter: Fra Arbeiderpartiet: Fra Høyre: Fra Fremskrittpartiet: Fra Venstre: Fra Senterpartiet: Fra Sosialistisk venstreparti: Fra Kristelig folkeparti: 6. Utvalget legger fram sin innstilling slik at saken kan sluttbehandles i Fellesnemnda før sommerferien Personalsjefen utgjør utvalgets sekretariat, med bistand fra politisk sekretariat. Behandling Til pkt. 5 var det enighet blant representantene om følgende sammensetting av utvalget: Fra Arbeiderpartiet: Nora K. Wårle Fra Høyre: Anne Grethe Holmen Fra Fremskrittpartiet: Steve Runar Kalvøy Fra Venstre: Andreas Sandvik Fra Senterpartiet: Terje Fugelsnes Fra Sosialistisk venstreparti: Margareth Reitan Fra Kristelig folkeparti: Arnt Kvalvik Vedtak (enstemmig) 1. Med utgangspunkt i KS-rundskriv 05/06 (av ) nedsetter Fellesnemnda et utvalg bestående av alle gruppelederne i Fellesnemnda, som får til oppgave å legge fram forslag om ordførerens godtgjøring etter valget høsten Det bør være et mål at denne gruppen kommer fram til enighet. 2. Personer/gruppeledere som er nominert som partiers ordførerkandidat bør ikke delta i arbeidet. For disse trer nestleder i gruppen inn i utvalget. 3. Da Oppvekstpartiet i Frei ikke stiller liste ved valget i 2007, representeres partiet av den som representerer Arbeiderpartiet. 4. Venstre har ikke fast plass i fellesnemnda, men får likevel oppnevne en gruppeleder/- person til utvalget. 5. Utvalget består av følgende representanter: Fra Arbeiderpartiet: Nora K. Wårle Fra Høyre: Anne Grethe Holmen Fra Fremskrittpartiet: Steve Runar Kalvøy Fra Venstre: Andreas Sandvik Fra Senterpartiet: Terje Fugelsnes Fra Sosialistisk venstreparti: Margareth Reitan Fra Kristelig folkeparti: Arnt Kvalvik 6. Utvalget legger fram sin innstilling slik at saken kan sluttbehandles i Fellesnemnda før sommerferien Personalsjefen utgjør utvalgets sekretariat, med bistand fra politisk sekretariat. 07/018 Årsmelding sammenslutningsprosjektet 2006 Innstilling Fellesnemnda tar årsmeldingen for 2006 for sammenslutningsprosjektet Frei Kristiansund til etterretning. 6

7 Vedtak (enstemmig) Fellesnemnda tar årsmeldingen for 2006 for sammenslutningsprosjektet Frei Kristiansund til etterretning. 07/019 Plan for skoledager, ferier og fridager skoleårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010 Innstilling Fellesnemnda slutter seg til forslag til skolerute for grunnskolene i Frei og Kristiansund for skoleårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010, i samsvar med det fremlagte vedlegg til fellesnemndsak 07/018 Kommentar fra Andreas Sandvik: Saken vedrørende skolerute for høsten 2007 må forelegges kommunestyret i Frei og bystyret i Kristiansund som referatsak. Fellesnemnda var enige i denne kommentaren. Vedtak (enstemmig) Fellesnemnda slutter seg til forslag til skolerute for grunnskolene i Frei og Kristiansund for skoleårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010, i samsvar med det fremlagte vedlegg til fellesnemndsak 07/018 07/020 Invitasjon til tegning av aksjer i Bølgen Invest AS Innstilling Fellesnemnda ser etableringen av Møre og Romsdal såkornfond AS som et viktig og betydningsfullt tiltak for å gi tilgang på kapital i fylket. Det at Bølgen Invest AS, gjennom generalforsamling, signaliserer sin deltakelse er også positivt. På grunn av de betydelige utfordringer som nye Kristiansund kommune har i forbindelse med kommunesammenslutningen og gjennomføringen av svært omfattende prosjekter, synes det ikke er riktig på nåværende tidspunkt å foreta investering i ytterligere aksjer i Bølgen Invest AS. Anne Grethe Holmen fremmet følgende forslag til andre avsnitt Kristiansund kommune går inn med en aksjetegning i Bølgen Invest AS på kr Dagfinn Ripnes påpekte at fellesnemnda ikke kunne fatte vedtak på vegne av dagens Kristiansund kommune og foreslo følgende vedr. forslaget fra Anne Grethe Holmen: Forslaget fra Anne Grethe Holmen oversendes Frei kommune og Kristiansund kommune til videre behandling. Vedtak Forslaget fra Dagfinn Ripnes ble enstemmig vedtatt Vedtak (enstemmig) Fellesnemnda ser etableringen av Møre og Romsdal såkornfond AS som et viktig og betydningsfullt tiltak for å gi tilgang på kapital i fylket. Det at Bølgen Invest AS, gjennom generalforsamling, signaliserer sin deltakelse er også positivt. På grunn av de betydelige utfordringer som nye Kristiansund kommune har i forbindelse med kommunesammenslutningen og gjennomføringen av svært omfattende prosjekter, synes det ikke er riktig på nåværende tidspunkt å foreta investering i ytterligere aksjer i Bølgen Invest AS. 7

8 07/021 Fullmakt til å fastsette lønns- og arbeidsvilkår for rådmann i nye Kristiansund kommune Innstilling Arbeidsutvalget til den administrative styringsgruppen, supplert med leder og nestleder av fellesnemnda får fullmakt til å fastsette lønns- og arbeidsvilkår for rådmann i nye Kristiansund kommune. Fullmakten gjelder også fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår for påtroppende rådmannen i interimperioden fra tiltredelse i sammenslåingsprosjektet og fram til tiltredelse som rådmann i nye Kristiansund kommune 1. januar Andreas Sandvik fremmet følgende endringsforsalg Utvalget som i sak 07/017 ble oppnevnt for å vurdere fastsetting av ordførerens godtgjøring skal også fastsette lønns- og arbeidsvilkår for rådmann i nye Kristiansund kommune. Vedtak (vedtatt med 15 mot 6 stemmer) Utvalget som i sak 07/017 ble oppnevnt for å vurdere fastsetting av ordførerens godtgjøring skal også fastsette lønns- og arbeidsvilkår for rådmann i nye Kristiansund kommune. Utvalget består av de samme representantene som i sak 07/017 ble oppnevnt for å vurdere fastsetting av ordførerens godtgjøring etter valget høsten 2007: Fra Arbeiderpartiet: Nora K. Wårle Fra Høyre: Anne Grethe Holmen Fra Fremskrittpartiet: Steve Runar Kalvøy Fra Venstre: Andreas Sandvik Fra Senterpartiet: Terje Fugelsnes Fra Sosialistisk venstreparti: Margareth Reitan Fra Kristelig folkeparti: Arnt Kvalvik 07/022 Prinsipp for utlysing av stillinger som blir ledige i 2007 Andreas Sandvik viste til sak 07/027 i referatet fra utvidet administrativ styringsgruppe , og fremmet følgende forslag: Det generelle prinsippet er ekstern utlysing for stillinger som blir ledige i Vedtak Forslaget fra Andreas Sandvik ble nedstemt med 16 mot 5 stemmer. 07/023 Økonomistatus i kommunesammenslutningsprosjektet per mars 2007 Andreas Sandvik fremmet følgende forslag i tilknytning til orienteringssak 07/014 om økonomistatus Fellesnemnda får seg forelagt mulige innsparinger slik at budsjettet/regnskapet går i null. Saken legges fram for fellesnemnda i møte 26. april Vedtak (enstemmig) Fellesnemnda får seg forelagt mulige innsparinger slik at budsjettet/regnskapet går i null. Saken legges fram for fellesnemnda i møte 26. april

9 07/24 Eventuelt Dagfinn Ripnes foreslo følgende Det bør nedsettes et utvalg av 5 medlemmer som skal utarbeide en uttalelse om regionreformen til fylket. Forslag til uttalelse forelegges fellesnemnda i møte 26. april. Vedtak (enstemmig) 1. Det nedsettes et utvalg av 5 medlemmer som skal utarbeide en uttalelse om regionreformen til fylket. 2. Utvalget består av følgende personer: Høyre: Steinar Berge Høyre: Anne Grethe Holmen Sosialistisk venstreparti: Viggo Jordahl Arbeiderpartiet: Kirsten Skaret Gulla Fremskrittspartiet: Åge Austheim 3. Forslag til uttalelse forelegges fellesnemnda i møte 26. april. Margrete Magerøy utvalgssekretær Forslag til VEDTAK Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 29. mars 2007 godkjennes. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda 9

10 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /026 Orienteringssaker Siste nytt fra Frei (v/ordfører). Siste nytt fra Kristiansund (v/ordfører). Siste nytt fra/om nye Kristiansund (v/prosjektleder) Orientering om prosessen omkring budsjett 2008 Referat møte i administrativ prosjektgruppe 12. april 2007 Forslag til VEDTAK Fellesnemnda tar sak 07/026 til orientering. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda 10

11 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /027 Balansering av sammenslutningsbudsjettet Budsjettet for kommunesammenslutningen Frei Kristiansund er i sin helhet utarbeidet med utgangspunkt i de tildelte tilskuddene fra kommunal og regionaldepartementet. Regnskapene for 2005 og 2006 samt forventet forbruk i 2007 (og delvis i 2008) viser at det er en underdekning på ca kroner. Fellesnemnda ble orientert om dette i møte 29. mars, og det ble i den forbindelse antydet at en mulighet kunne være å søke Frei kommunestyre og Kristiansund bystyre om et tilskudd for å balansere sammenslutningsbudsjettet. Dette som kommunal egenandel til prosjektet. I tillegg medfører underdekningen at det ikke er mulig å i møtekomme søknader om støtte til diverse utgifter knyttet til deler av sammensultningsarbeidet (eksempelvis ombygging av arkiv ved tekniske tjenester, diverse utgifter knyttet til tilrettelegging av kontorarbeidsplasser, omregistrering biblioteksamlingene, nytt barnevernsystem (IKT), sammenslutning av kirkelig fellesråd/kirkeverge med mer.) Fellesnemnda fattet i møte 29. mars følgende enstemmige vedtak: Fellesnemnda får seg forelagt mulige innsparinger slik at budsjettet/regnskapet går i null. Saken legges fram for fellesnemnda i møte 26. april Engangstilskudd - inndelingsloven I inndelingsloven (Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser) er det lovfestet at kommuner som slutter seg sammen skal få delvis statlig kompensasjon for engangskostnader som er direkte knyttet til sammenslutningsprosessen. Paragraf 15 i inndelingsloven lyder slik 15. Økonomisk kompensasjon ved samanslåing Ved samanslåing av kommunar eller fylke gir staten delvis kompensasjon for eingongskostnader som er direkte knytte til samanslåingsprosessen. I ein overgangsperiode gir staten også kompensasjon for bortfall av rammetilskot. Delvis dekning av kostnader Kommunal og regionaldepartementet skriver følgende på sine nettsider om engangstilskuddet: Ved de siste kommunesammenslutningene har praksis vært at kommunene, basert på en skjønnsmessig vurdering, har fått kompensert prosent av nødvendige engangskostnader som følger av sammenslutningsprosessen. Graden av kostnadsdekningen fra staten har variert med hvor mange kommuner som har vært involvert, innbyggertall og inntektsnivå. Søknad om 80 millioner ble til 19,2 millioner i engangstilskudd I forbindelse med sammenslutningen mellom Frei og Kristiansund ble det søkt om totalt 80 millioner i engangstilskudd. Av dette var 26 millioner kroner beregnet til driftskostnader og 54 millioner til investeringer (nytt datarom, etablering av servicesenter, ombygging gamle sykehjem). Kommunal og regionaldepartementet har totalt bevilget 19, 2 millioner kroner i engangstilskudd til sammenslutningen Frei Kristiansund. I tillegg ble det bevilget 15,9 millioner kroner i tilskudd til infrastruktur. 11

12 Balansering av prosjektet mulige tiltak Den administrative prosjektgruppen vedtok i møte 12. april forslag til balanseringstiltak: Den administrative styringsgruppen sluttet seg i hovedsak til dette forslaget unntatt bruk av kroner fra infrastruktur budsjettet. Her foreslår styringsgruppen at dette beløpet tas inn ved ytterligere saldering. LØNN 1. Lønn i faste stillinger konto nr Det er budsjettert med lønn til 2 årsverk, prosjektleder og prosjektmedarbeider. I tillegg er det lagt inn kr i ekstra utgifter knyttet til at ny rådmann skulle tiltre sammenslutningsprosjektet fra 1. april. Kr foreslås strøket og innebærer at lønnsutgifter i tilknytning til lønnsjustering av påtroppende rådmann og justering av lønn i forbindelse med konstituering av kommunalsjef må dekkes av kommunens driftsbudsjett 2. Ekstrahjelp konto nr Div ekstrahjelp i forbindelse med for eksempel flytting av kontor i forbindelse med samlokalisering/sammenslutning m. m. Posten var ført opp med kr og foreslås strøket. Eventuelle utgifter til ekstrahjelp må dekkes over kommunenes ordinære driftsbudsjett 3. Overtid konto nr Posten var tiltenkt overtid som måtte komme i forbindelse med samlokaliseringer, planarbeid, budsjettarbeid med mer. Posten var ført opp med kr og foreslås strøket. Eventuelle utgifter til ekstrahjelp må dekkes over kommunenes ordinære driftsbudsjett Møtegodtgjørelser konto nr I møte 23. juni 2005 vedtok fellesnemnda retningslinjer for møtegodtgjøring til ansatte, tillitsvalgte og politikere. Det ble enstemmig vedtatt at ansatte og tillitsvalgte skulle få møtegodtgjørelse fordi arbeidet med kommunesammenslutningen kommer i tillegg til vanlig arbeid og medføre mye ekstraarbeid, som ikke kompenseres på annen måte. Fellesnemnda og det partsammensatte utvalget har møtegodtgjørelser tilsvarende bystyret i Kristiansund og administrasjonsutvalget i Kristiansund. En eventuell endring eller fjerning av møtegodtgjørelsene vil ikke få effekt før fra andre halvår De totale utgiftene til møtegodtgjørelser er ca kroner pr halvår. Posten foreslås videreført uendret 5. Pensjonsutgifter konto Posten reduseres med kr som følge av tiltakene nevnt under tiltak Arbeidsgiveravgift lønn konto nr Posten reduseres med kr som følge av tiltakene nevnt under tiltak Sum reduserte lønnsutgifter ANDRE UTGIFTER 7. Bevertning ved møter og lignende. konto nr I forbindelse med en del lange møter, møter som strekker seg inn i lunsjen m.m er det av og til bevertning. I 2006 ble det brukt ca kroner til dette. I tillegg er det på denne kontoen i 2006 også ført utgifter til bevertning i forbindelse med ledersamling, visjonskvelden samt fellesnemndas tur til Sunndal (totalt kr ). Posten er i 2007 ført opp med kr og det er da tatt hensyn til at det vil bli noen utgifter i forbindelse med avslutning av prosjektet og avslutning av diverse nemnder, utvalg og grupper. Posten foreslås redusert med kr (prosjektgruppen) (styringsgruppen) = Kjøp av andre varer og tjenester konto nr Posten er i 2007 ført opp med kr og foreslås redusert med kr (prosjektgruppens forslag) (styringsgruppen) = Trykking og kopiering konto nr Trykking av kommunen vår koster ca. kr i tillegg kommer ca. kr i distribusjonsutgifter. Kommunen vår har 5 utgivelser pr. år. Det foreslås ingen endring av denne posten

13 10. Møte-, kurs, og konferanseavgift Posten er ført opp med kr til dekning av ulike møte-, kurs og konferanseavgifter. I 2005/2006 ble denne posten belastet med kr Posten må også sees i sammenheng med de 4. planlagte ledersamlingene. Prosjektgruppen foreslår ingen endring av denne posten. Styringsgruppen foreslår en reduksjon på kr Konsulenttjenester konto nr Posten er budsjettert i samsvar med kontrakten med Asplan Viak i forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan. Kr Det foreslås ingen endring av denne posten. 12. Utgifter ved innføring av eiendomsskatt i Frei Vedtatt av fellesnemnda 21. september Totalt kr hvorav ca brukt i Av de resterende kr foreslås det en reduksjon på kr (prosjektgruppen) (styringsgruppen) = Profilprogram Kr er budsjettert til utgifter til harmonisering av materiell og profilering i forbindelse med diverse markedsføring av den nye kommunen. Vedtatt av fellesnemnda 21. desember Posten foreslås redusert med kr (prosjektgruppen) (styringsgruppen) = Visjoner og grunnverdier - implementering Kr er budsjettert til implementering av visjon, grunnverdier samt oss i mellom i kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet. Vedtatt av fellesnemnda 21. des Det foreslås ingen endring av denne posten. 15. Ledersamling Kr er budsjettert til felles (årlig) ledersamling for enhetslederne i Kristiansund og Frei (52 stk + administrasjon). Beløpet er vedtatt av fellesnemnda 21. desember I 2007 er det planlagt 4 ledersamlinger. Det foreslås ingen endring av denne posten. 16. Folkemøter Kr (Vedtatt av fellesnemnda 21. desember 2005). Posten foreslås strøket. 17. Ny kommune div markeringer Kr budsjettert i samsvar med vedtak i fellesnemnda 21. desember Delvis dekning av diverse markeringer i tilknytning til den formelle kommunesammenslutningen og diverse markeringer i En egen arbeidsgruppe har arbeidet med dette over tid og midlene er i utgangspunktet disponert. Det foreslås derfor ingen endring av denne posten. 18. Telefoni og IKT Totalt bevilget kr , av en søknad på totalt ca 15 millioner, til konkrete utgifter til telefoni og utgifter til diverse dataprogram og lisenser som er nødvendige av hensyn til kommunesammenslutningen. Det foreslås ingen endring av denne posten. 19. Arkivopprydding Kr bevilget som delvis dekning av utgifter til sammenkobling av arkiv og opprydding i gamle arkiv. Vedtatt av fellesnemnda 21. desember 2005 Midlene er disponert og det forslås ingen endringer av denne posten 20. Uforutsette utgifter Posten Uforutsette utgifter var opprinnelig ført opp med 1,3 millioner. Deler av posten er brukt til konsulentbistand i forbindelse med rådmannsansettelsen samt kroner til innføring av eiendomsskatt i Frei. Resten av posten ble strøket før denne budsjettgjennomgangen 21. Ekstratildeling til enheter, seksjoner og avdelinger Det er i forbindelse med arbeidet med kommunesammenslutningen kommet søknder fra ulike enheter, seksjoner og avdelinger om dekning av en del utgifter i tilknytning til sammenslutningsarbeidet. Som eksempel nevnes tekniske tjenester, bibliotek, barnevern, kirkelig fellesråd, arkiv med mer. Ingen av disse søknadene kan imøtekommes over sammenslutningsbudsjettet og må eventuelt dekkes over det ordinære driftsbudsjettet i Frei og Kristiansund kommuner. Sum besparelser andre utgifter Totalt innsparinger

14 Med utgangspunkt i overnevnte og for å imøtekomme fellesnemndas vedtak 29. mars 2007 sak 07/024, legges saken fram med følgende forslag til vedtak. 1. Kommunesammenslutningsbudsjettet for 2007 justeres med kr i samsvar saksutredningen til fellesnemndsak 07/ Eventuelle ekstra utgifter som ulike enheter, seksjoner og avdelinger måtte få i forbindelse sammensutningsarbeidet, og som ikke er dekket innenfor det vedtatte sammenslutningsbudsjettet, må dekkes over det ordinære kommunale driftsbudsjettet innenfor eget rammeområde. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda 14

15 Regnskap og budsjett kommunesammenslutningen Frei Kristiansund (pr. mars 2007) Konto Konto (T) Regnskap Antatt forbruk 2007 Forslag saldering Lønn i faste stillinger Andre vikarer Vikar for folkevalgte i forb med møter m. m Tillegg utenom T-trinn Fast tillegg Totalt Div. lønnsgodtgjørelser Ekstrahjelp Ekstraarbeid i forb med div innfasing Overtid Overtid i forb med div innfasing Fast bilgodtgjørelse og fri telefon (skatteplikt) Annen trekkpliktig godtgjørelse Div møtegodtgjørelser Bystyret Utgifter i forb med felles kommunestyremøte Godtgjørelse folkevalgte Div godtgjørelse folkevalgte Pensjonsutgifter Gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift lønn Sum lønn Kontorutg, edb kontormatr Papir og konvolutter Bevertning (ved møter ol) Møter og samlinger-fellesnemnd, ledersamlinger div møter Arbeidsoppmuntring Velferdstiltak ansatte Utgiftsdekning hotell ikke oppg.pl Div overnatting KSU + annet Kjøp av andre varer og tjenester Asplan viak, infokiosker, ledersamling m., Abonnement, tellerskritt Mobiltelefon, personsøker Porto, frakt Annonser Div annonser bla rådmannstill Trykking og kopiering Hovedsakelig kommunen vår Møte-, kurs- og konferanseavgift Sunndalsamlingen, Visjonskvelden

16 11600 Bilgodtgjørelse Diettgodtgjørelse Nattillegg Telefongodtgjørelse Motpost telefongodtgjørelser Flybilletter Taxi, buss og andre billetter hovedsakelig ledersamling + sunndalsamlingen Skyss inkl. klienttransp sunndal, ledersamling Utgifter iflg bilag - lønnssystemet Div utlegg, bl annet intervju rådmannstill Kjøp av edb-programmer Kjøp av program ihht vedtak fellesnemnda Andre gebyrer og lisenser Knyttet til IKT program Inventar og utstyr admin Div inventar utstyr Annet inventar og utstyr Leie av transportmidler sunndalsamling/ålesund Konsulenttj. ikke oppg.pl Div vedr IKT + Marcuri Urval Internt varekjøp/tjenester Kjøp tjenest. fra egne særbedr. erstatt egenprod MVA som kompenseres MVA som ikke kompenseres Refusjon til Frei - Sammenslåing inkl VTA-plasser Tilsk. næringsforeninger Utgifter innføring av eiendomsskatt Frei Vedtatt av fellesnemnda Profilprogram Vedtatt av fellesnemnda Visjoner og grunnverdier Vedtatt av fellesnemnda Ledersamling Vedtatt av fellesnemnda Folkemøter Vedtatt av fellesnemnda Etabl. felles bedriftskultur/kulturbygging Vedtatt av fellesnemnda Festprogram sammenslåing Vedtatt av fellesnemnda Telefoni og IKT Vedtatt av fellesnemnda Arkivopprydding Vedtatt av fellesnemnda Uforutsette utgifter (opprinnelig 1,3 mill)

17 Sum andre utgifter SUM UTGIFTER - lønn + andre utg Billett/kort Atlanterhavsbadet Ref. sykelønn Kompensasjon MVA for driftsutgifter Innbyggertilsk./utgiftsutjevn. rammetilsk Skjønnsmidler fra M & R fylke til kommuneplan Tilskudd kommuneplan - Frei kommune Budsjett Frei 2007 Tilskudd kommuneplan - Kr.sund kommune Budsjett Kristiansund SUM INNTEKTER Fellesnemnda KSU/Frei - rest pr , Investeringsutgifter Den nye servicekommunen Vei bolga - Vadstensvika Gang og sykkelvei kai til kai Kvalvikveien Forlengelse rullebane Sum utgifter infrastruktur Sum drift og infrastruktur Tilskudd - engangsutgifter Tilskudd - infrastruktur Sum tilskudd

18 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandlere Dato: 06/34/4492/ Arne Andresen, Arne Pedersen, Ingard Warvik, Per Sverre Ersvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Kristiansund Bystyre /29 Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /028 Utvikling av Festiviteten Distriktsoperaens hus - Forprosjekt Saken vedrørende forprosjekt om utvikling av Festiviteten ble sett i gang på oppdrag fra Kristiansund bystyre. Forprosjektet er budsjettert i kommunens økonomiplan for Endelig beslutning om videre behandling må vedtas. Kristiansund bystyre behandler saken i møte 24. april. Bystyrets vedtak sendes på epost til fellesnemndas medlemmer onsdag 25. april og legges i tillegg fram for fellesnemnda i møte 26. april. Dette er saksutredningen til Kristiansund Bystyre: ******* Vedlegg utlagt - Arbeidsgruppens rapport av mai Forprosjekt Festiviteten tilbygg og ombygging - Foreløpig søknad om tilskudd til nasjonalt kulturbygg for Operaen i Kristiansund som opera og ressurs og kompetansesenter for Distriktsopera i Norge. - Brev fra advokat Finn Lervik, vedr. mva - Utdrag av Orientering om tilskuddsordningen for lokale og regionale kulturbygg Vedlegg som følger saken - Brev fra Thon Hotels AS, datert Brev fra KKD av Tidligere vedtak - vedtak i bystyret , PS 05/53, gjennomføring av rapportens innhold - vedtak i bystyret , PS 06/18, om håndgivelse av Skolegata 9 til Opera Eiendom AS - vedtak i bystyret , PS 06/54, utvikling av Festiviteten Distriktsoperaens hus Bakgrunn Det har over mange år forgått en debatt om kulturhusløsning for Kristiansund/Frei. I den senere tid er den aktualisert idet nåværende bygningsmasse ikke lenger tilfredstiller nye myndighetskrav for forsamlingslokaler samt at aktivitetene og arealbehovene øker. En arbeidsgruppe, på oppdrag for bystyret, utarbeidet i mai 2005 en rapport over behovene for kulturlokaler i Kristiansund. Gruppens medlemmer framgår av utlagt vedlegg. Gruppen har på bakgrunn av bystyrets vedtak, styringsgruppens presiseringer samt de føringer som ligger fra fylkeskonservatoren, vurdert hvordan Festiviteten og Skolegaten 9 kan fungere sammen som en fullverdig kulturhusløsning for Kristiansund. Gruppen har lagt vekt på at man skal bruke begge bygningene aktivt som et grunnlag for investeringer, renovering, ombygging/utbygging og drift.

19 Å finne bærekraftig økonomisk grunnlag for driften av begge bygningene har vært en sentral oppgave i arbeidet. Det er foretatt analyser av det behov for lokaler som finnes hos ulike mulige brukere av kulturhuset, både som faste leietakere og som brukere på prosjektbasis. Alle mulige leietakeres behov, inklusive operaens akutte og spesielle behov for skikkelige lokaler er ivaretatt i analysen. Operaen er den desidert største enkeltbrukeren og et vesentlig økonomisk bidrag til finansiering, kan komme gjennom denne institusjonen. Gruppen har foretatt studier av 6 kulturhusløsninger i Norge. Ibsenhuset i Skien, Drammen teater, Asker Kulturhus, Bærum Kulturhus, Lillestrøm Kulturhus og Ålesund kulturhus. Dette har samlet sett gitt et godt referansemateriell å bygge på, både når det gjelder typer og utforming av lokaler og hvordan disse kan brukes for å få en best mulig økonomi inn i den framtidige driften. Av disse studiene framgår det entydig at fleksibilitet er et nøkkelord for en god driftsøkonomi. Det samlede areal til kulturformål vil etter en slik ombygging/renovering/nybygging blir kvm. I tillegg kommer kvm som er tenkt til næringsformål/andre offentlige formål, og det er tatt høyde for at et fremtidig nytt bibliotek kan få plass i Skolegaten 9. Arbeidsgruppens konklusjoner Festiviteten skal renoveres og inneholde den klassiske scenen med orkestergrav og scenetårn som grunnlag for å være et hus for publikumsopplevelser. Skolegt.9 ombygges for å være et senter for kunst- og kulturkompetanse med produksjon og skaping av kunstneriske uttrykk. Skolegt. 9 får fleksibel sal/scene til prøver og fremføring. Arbeidet med utarbeidelse av skisseprosjekt ble i september 2005 vedtatt iverksatt i hht det offentliges innkjøpsreglement. Endret situasjon Etter at konkurransen om skisseprosjekt ble annonsert ble Skolegata 9 håndgitt til Opera Eiendom AS, jfr. vedtak i bystyret , hvor Skolegata 9 er planlagt brukt til kurs-/ konferansesenter. Som en følge av dette vedtaket, ble betydelige arealer som før var tiltenkt å ligge i Skolegata 9, overført til nye Festiviteten. Dette gjelder i hovedsak følgende arealer: Kontorlokaler for operaen, lager/depot, øvingsrom musikk og teknisk produksjon (snekker, sy, lys/lyd) til sammen ca. 750 m2. Andre kulturrelaterte arealer som vurderes i Skolegata 9 eller om vi må vurdere andre løsninger/lokaler: Fleksibel publikumssal, lagerrom til drift, publikumsfoaje inkl. garderober, ungdomsklubb, øvingsrom musikk generelt, m.m. Noe av dette kan komme i hotellplanene, bl.a. sal m/tilhørende fasiliteter og øvingsrom. En må likevel forutsette at enkelte aktiviteter ikke kan forenes med kurs-/ konferansesenteret av hensyn til aktiviteten eller arealbehovet. Dette må det arbeides videre med både med innpasning ihht mulighetene i håndgivelsesavtalen (jfr. vedlagte brev fra Thon Hotell AS) og aktivitetene som må søkes løst i annen bygningsmasse. Operaens behov Operaen har meldt et akutt behov for tidsmessige lokaler for produksjon og formidling av opera, ballett og andre sceniske produksjoner. I arbeidsgruppens rapport fra 2005 ble OiK's behov foreslått dekket i en kombinert løsning mellom Festiviteten og Skolegata 9. Ved håndgivelsen av Langveien Ungdomsskole til Opera Eiendom AS oppsto det en fare for at en løsning på operaens behov kunne bli utsatt på ubestemt tid. Kommunen fikk derfor vinneren av arkitektkonkurransen som ble valgt til å gjennomføre forprosjektet, til å ta utfordringen med å skulle samle alle OiK's sentrale funksjoner i den påbygde Festiviteten. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i de sentrale behov OiK har som egen kulturinstitusjon og ressurs- og kompetansesenter for distriktsoperaene i Norge. Operaens behov har vært sammenholdt med statens krav for støtte til nasjonale kulturbygg. Kort sammenfatet er OiK's behov knyttet til sal og publikumsfasiliteter, sceneteknisk løsning med orkestergrav, produksjonslokaler og kontorer for salg, administrasjon. Forprosjektet har tatt høyde for dette. 19

20 Nødvendig oppgradering av Festiviteten uavhengig av ombygging Festiviteten har, uavhengig av eventuell om-/påbygging, et stort behov for oppgradering og vedlikehold. Dette gjelder både lovpålagte krav og lav vedlikeholdsgrad over lengre tid på grunn av at en har ventet på avklaring i forhold til Operaens behov og ønske om mulighet for utvidelse og oppgraderingen av bygget samtidig. Om- /påbyggingen løser disse forholdene. Festiviteten står i fare for å bli stengt som forsamlingslokale hvis ikke brannteknisk forhold som trapper/rømningsveier ivaretar personsikkerheten i bygget. Dette vil også gjelde for bygget som arbeidsplass, i mangel av balansert ventilasjon, trekkfullt, dårlige garderober/sanitærforhold for ansatte og utøvere, m.m. For øvrig er det krav om tilgjengelighet for rullestolbrukere (heis/wc). I tillegg kommer bygningsmessige forhold som forringer bygget på sikt. Her nevnes spesielt taktekking, vinduer og betydelig mur-/betongrehabilitering (skifte fugemasse helt eller delvis for å stoppe fuktgjennomslag). Overnevnte er viktig for hvorvidt en skal benytte lokale eller ta vare på bygningen. Innvendig vil det også være ønskelig med en modernisering, både av funksjoner og materialvalg for flere områder i bygget. Som eksempel på dette kan nevnes nye funksjonelle toaletter for dame/herre i forbindelse med foajé, nye skuespillergarderober både oppe og nede. Det er ikke foretatt en total gjennomgang av bygget - tilstandskontroll, men både bruker og forvalters erfaringer med noe ekstern bistand er lagt til grunn for noen grove overslag på forbedring av bygningens tilstand. Kostnadene er ikke fullstendige. Tak: inkl. beslag, renner, nedløp kr Fasader: vinduer, fuger/betongrehab. kr Tilgjengelighet/rømningsvei kr kr Sum tetting av bygg og myndighetskrav kr Ventilasjon kr Elektro kr Bygningsmessig og sanitæranlegg kr kr Sum generell oppgradering kr Overnevnte tall omfatter ingen vesentlige endringer av romfunksjoner, kun rehabilitering og det er ikke medtatt endringer i inventar. Etablering av ventilasjon er en utfordring i gamle bygg. Usikkerheten i bruk av erfaringstall tilsier at de stipulerte byggekostnadene over, godt kan ligge mellom mill kr. Tar en med naturlige ønsker om noe modernisering av lokalenes innbyrdes størrelser, vil kostnadene øke. Forprosjektet Som oppfølging av bystyrets vedtak om igangsetting av utredning i forbindelse med kulturhusløsningen i Kristiansund, ble det prekvalifisert 5 rådgivergrupper ihht kommunens innkjøpsreglement. Etter at konkurransen var lyst ut vedtok bystyret, som nevnt foran, å håndgi bl.a. eiendommen Skolegata 9 til annet utbygger. Rådgivergruppene legger ned mye arbeid i forslagene som presenteres uten å få dekt hoveddelen av sine kostnader, mens det kun er en som teoretisk har mulighet for et videre engasjement. Det ble derfor avtalt at konkurransen kun skulle benytte Festiviteten som konkurransegrunnlag alternativet var avlysing. I praksis er dette er konkurranse for å velge rådgivergruppe og betyr i prinsipp ikke noe for prosessen forøvrig. Gruppene leverte hvert sitt forslag til løsning, hvor arkitektene Medplan as arkitekter/bgo Arkitekter AS i samarbeid med Technoconsult Møre AS og Myklebust AS fikk i oppdraget med å utarbeide forprosjektet. Det har vært avhold flere brukermøte underveis i utarbeidelsen av forprosjektet hvor innspill har vært vurdert. Sitat fra bystyresak PS 06/54: 20

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007)

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007) Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy 27.04.2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Totalt antall frammøtte medlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTE NR.: 07/3 TID: 24.04.2007 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 57 40 60).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP Møteprotokoll Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Brannstasjonen Dato: 21.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Nestleder

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 4/2003 MØTEDATO: 08.05.2003 MØTESTED: FRA SAKNR.: PS 03/29 TIL SAKNR.: PS 03/37 KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3259/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Formannskapet 30.01.2013 Bystyret 14.02.2013 Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell

Detaljer

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Innkalling. Saksliste nr: 8/16. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 13:00

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Innkalling. Saksliste nr: 8/16. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 13:00 Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Innkalling Saksliste nr: 8/16 Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: 18.10.2016 Tidspunkt: Kl 13:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet, som

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtedato: 20.06.2007 Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: 13.45 Til kl: 17.30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/11 11/50 KOMMUNESTYREVALG ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/11 11/50 KOMMUNESTYREVALG ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 11.05.2011 Tid: Kl 14.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. (NB! I forlengelsen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/7 IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 11/8 Økonomirapport 2. tertial 2011 2011/1274 PS

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 18.00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Korrigert 30.10.13* /tid: 16.10.2013 kl. 09:00 14:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, Rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt.

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 21.9.2016 Tid: Kl. 12.00 14.15 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 25/16 34/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke møtt:

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 15:00-16:00

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 15:00-16:00 Møteprotokoll Fellesnemnda Lardal og Larvik Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: 06.12.2016 Tidspunkt: Kl 15:00-16:00 Til behandling: Saksliste nr. 13 /16 Medlemmer: Erik Andreas Sørensen Liv Grinde

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/53 Tiltak i idrettshallen for mottak av fjernvarme i forbindelse med etablering av kunstisbanen. Innkomne

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.01.2007 kl. 09.00 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.01.2007 Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Kjell Pettersen Sverre Jørgenvåg Eva M Haltbakk Sandvik

Kjell Pettersen Sverre Jørgenvåg Eva M Haltbakk Sandvik KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/08 Møtedato: 12.06.08 Tid: kl. 09.30 12.30 Møtested: Rådhuset Sak nr: 08/08-14/08 Møteleder: Møtende medlemmer: Hans Kiplesund Erik Olufsen Kjell

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Stokke Andebu Sandefjord. Arbeidsutvalget. Ved behandling av sakene 90 og 93 hadde representant Anne Strømøy fravær.

Stokke Andebu Sandefjord. Arbeidsutvalget. Ved behandling av sakene 90 og 93 hadde representant Anne Strømøy fravær. Stokke Andebu Sandefjord Arbeidsutvalget Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen i Stokke Dato: 05.09.2016 Tidspunkt: 08:30-10:15 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch Anne Strømøy Bjarne Sommerstad

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2010 3. mai 2010 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2010/11015-16 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, vara

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 29.05.2017 Møtested: Havnås møterom Møtetid: 09:00-10:30 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: ,kl. 09:

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: ,kl. 09: MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.12.2014,kl. 09:00 10.00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 04.12.2014. Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.03.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.03.2004 Driftsutvalget 09.03.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 04/28 UTREDNING AV REGIONALT VEIPROSJEKT FOR NORDMØRE N00 PS 04/29 ØKONOMI OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE 200 PS 04/30

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 FRA SAKSNR: 27/09 FRA KL: 1800 TIL SAKSNR: 31/09 TIL KL: 21:00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 04.11.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 35/13 Sak 36/13 REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Etter avtale med utvalgets leder starter møtet kl 17:00. Utvalgets hovedmedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Jostein Dyrhaug VAR V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Jostein Dyrhaug VAR V Eide kommune Utvalg: Møtested: Eide formannskap Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 14:00 17:00 Formannskapssalen, Eide rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug (permisjon) og Gerd Myklebust Wang. Jon Odden og Hans Ingvald Gamst

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug (permisjon) og Gerd Myklebust Wang. Jon Odden og Hans Ingvald Gamst Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.02.2012 Tid: Kl. 09.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

Møteinnkalling. Stortrevet, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00

Møteinnkalling. Stortrevet, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.11.2016 Stortrevet, Åmot kulturhus Tidspunkt: 12:00 16:00 Forfall med begrunnelse meldes snarest og senest to dager før møtedagen til postmottak@amot.kommune.no

Detaljer

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 7/15 Møtedato: 8.12.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 13.55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 42/15 48/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtedato: 18.10.2017 Møtetid: kl. 13:00-16:00 Møtested: Kirkesenteret i Mandal Tilstede: Christoffer Westermoen, Per Ragnar Haraldstad, Roger Greibesland, Marry

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 610 C33 Arkivsaksnr.: 06/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 610 C33 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 610 C33 Arkivsaksnr.: 06/2001-1 Dato: 07.04.2006 EIERFORHOLD I TEATERKVARTALET INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens innstilling: 1.

Detaljer

Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy. Behandling i Inderøy kommunestyre :

Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy. Behandling i Inderøy kommunestyre : Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2009/475-44 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Inderøy kommunestyre 21/10 14.06.2010 Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr.

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Møtested: Botnkrona Møtedato: 25.11.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Tore Vikedal Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 14.12.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

Ole Willy Sandbekk, leder, Erling Bergsaker, nestleder, Kirsti Kierulf, William Norset, Petter Berntsen,

Ole Willy Sandbekk, leder, Erling Bergsaker, nestleder, Kirsti Kierulf, William Norset, Petter Berntsen, MØTEPROTOKOLL Asker kontrollutvalg Dato: 22.05.2017 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen, Asker rådhus Arkivsak: 15/00036 Tilstede: Ole Willy Sandbekk, leder, Erling Bergsaker, nestleder, Kirsti Kierulf,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 03.11.2014 Tid: 12:00 14:30 og 15:05 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer