Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i læreplan i fremmedspråk på høring.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i læreplan i fremmedspråk på høring."

Transkript

1 Til høringsinstansene jf. vedlagt liste Høringsbrev om forslag til endring av læreplan i fremmedspråk - privatisteksamen i språk det ikke blir gitt opplæring i. Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i læreplan i fremmedspråk på høring. Høringsuttalelser sendes til Utdanningsdirektoratet på e-post til eller per brev til Utdanningsdirektoratet, postboks 2724 Tøyen, 0608 Oslo. Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er 03. april Med vennlig hilsen Hege Nilssen divisjonsdirektør Ole Christian Melhus avdelingsdirektør Vedlegg: Vedlegg 1- Høringsnotat om forslag til endring av læreplan i fremmedspråk Vedlegg 2- Liste over høringsinstanser

2 Vedlegg 1 Høringsnotat om forslag til endring av læreplan i fremmedspråk Privatisteksamen i språk det ikke blir gitt opplæring i. Nedenfor følger forslag til endringer i læreplanen for fremmedspråk etter Kunnskapsløftet. Endringen innebærer at det under Eksamen for privatister i læreplanen for fremmedspråk tilføyes følgende: Dersom privatister avlegger eksamen i et språk som det ikke har vært gitt opplæring i, skal privatistene kun opp til en skriftlig prøve. 1. Bakgrunn Etter Kunnskapsløftet er det obligatorisk med et fremmedspråk i tillegg til engelsk for elever som velger studiespesialiserende utdanningsprogram. Det avholdes sentralt gitt eksamen i en rekke fremmedspråk på 3 nivåer. Språk som følger læreplan i fremmedspråk kan deles i to kategorier: språk det tilbys opplæring i (for eksempel tysk, fransk, japansk, russisk) og språk det ikke tilbys opplæring i. Det er lang tradisjon i Norge for at elever med et annet morsmål enn norsk har fått mulighet til å avlegge eksamen i sitt morsmål som et alternativ til de ordinære fremmedspråkene. Elevene får da ikke undervisning i språket og avlegger eksamen som privatist. Høsten 2007 ble det etter R94 gjennomført eksamen i 145 eksamenskoder i 53 språk fordelt på ca 1700 privatister i språk det ikke var gitt opplæring i (for eksempel ulike slaviske, asiatiske og afrikanske språk). Det er fylkeskommunens ansvar å utarbeide eksamensoppgaver til muntlig eksamen og å finne sensorer til disse. På nåværende tidspunkt er det vanskelig for fylkeskommunene å gjennomføre muntlig eksamen i alle språkene det tilbys privatisteksamen i. Læreplanen for B- og C-språk etter Reform 94 inneholdt følgende tillegg under Eksamen: Dersom elevene avlegger eksamen i et språk som det ikke har vært gitt opplæring i, kan elevene bare trekkes ut til en skriftlig prøve Gjeldende rett Det går fram av forskrift til opplæringsloven 1-3 at den videregående opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og den fastsatte tilbudsstrukturen. I Rundskriv F Vedlegg 1 s. 17 er det presisert at: Det er etablert en privatistordning i en lang rekke språk som det ikke gis opplæring i. Elever som ønsker det kan, i stedet for å følge opplæringen i fremmedspråk, oppfylle kravet om fremmedspråk ved å ta eksamen som privatist i ett av disse språkene. 2 Kunnskapsløftets læreplan i fremmedspråk er fullt ut innført f.o.m. skoleåret 2008/2009. Siste regulære eksamen i språk det ikke gis opplæring i etter R94 s læreplan i B- og C- 1 R94 Læreplan for videregående opplæring B-/C- språk 2

3 Side 2 av 2 språk er høsten F.o.m avholdes privatisteksamen i språk det ikke gis opplæring i etter Kunnskapsløftets læreplan i fremmedspråk. 3. Vurderinger Når Utdanningsdirektoratet tilbyr eksamen i språk det normalt ikke tilbys opplæring i og sidestiller det med obligatorisk fremmedspråk, er det langt på vei en anerkjennelse av den språkressursen som finnes og at flerspråklighet har en verdi for den enkelte og for samfunnet 3. Det er imidlertid vanskelig for fylkeskommunene å kvalitetssikre utarbeidelsen av muntlige eksamensoppgaver og sensur av disse i språk hvor kompetansen er vanskelig tilgjengelig fordi det ikke tilbys opplæring i språkene i norsk videregående skole. Utdanningsdirektoratet ønsker å foreta en gjennomgang av dokumentasjonsordninger for språk det ikke gis opplæring i, der det blant annet tas stilling til hvordan faglig kvalitet kan sikres, og hvordan videre utvikling av ordningene skal forvaltes. I påvente av en utredning tilrår Utdanningsdirektoratet at det i Kunnskapsløftet etableres en ordning hvor elever som avlegger privatisteksamen i språk som det ikke har vært gitt opplæring i, kun skal opp til en skriftlig prøve. Ordningen innføres f.o.m. eksamen i Forslag til endring i læreplanen for fremmedspråk etter Kunnskapsløftet I læreplanen for Fremmedspråk tilføyes følgende under Eksamen for privatister: Dersom privatister avlegger eksamen i et språk som det ikke har vært gitt opplæring i, skal privatistene kun opp til en skriftlig prøve. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser Forslaget til endring i læreplanen for fremmedspråk etter Kunnskapsløftet innebærer at ordningen med privatisteksamen i språk det ikke gis opplæring i blir tilnærmelsesvis lik ordningen som fantes for privatisteksamen i språk det ikke ble gitt opplæring i etter Reform St.meld. nr.23 Språk bygger broer, s. 55

4 Vedlegg 2 Liste over høringsinstanser ABM-utvikling Abelia Antirasistisk senter Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Akademikerne Arbeidsgiverforeningen NAVO ASSISTANSE Foreningen for synshemmede barns sak Barneombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bazar Bokmålsforbundet Dans i Skolen DELTA-senteret Den norske Forleggerforening Den norske historiske forening (HIFO) Departementene Det nasjonale fagråd for tysk Elevorganisasjonen Forskningsstiftelsen Fafo Faglige råd Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere Fellesrådet for kunstfagene i skolen Fjernundervisningsinstitusjonene Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Flyktningehjelpen Flytningestiftelsen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Fylkeskommunene Fylkesmennene Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Hotell- og næringsmiddelfagenes lærerforening Human-Etisk Forbund Høgskoler IKT-Norge IMER Islamsk Råd i Norge Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) Kirkerådet Kommunene Kommunenes Sentralforbund (KS) Kristne Friskolers Forbund Kunst og design i skolen Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Landslaget Drama i skolen Landslaget for Matematikk i skolen Landslaget for Moderne Språk Landslaget Fysisk Fostring i Skolen Landsorganisasjonen i Norge (LO) Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Likestillingsombudet Longyearbyen lokalstyre Lærernes Yrkesforbund Maskinentreprenørenes forbund (MEF) Mellomkirkelig råd Mesterbrevnemnda Musikernes fellesorganisasjon Musikk i Skolen NAFO Nasjonale sentra Nasjonalforeningen for folkehelsen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter NOAS Noregs Mållag Norges Bondelag Norges Fiskarlag Norges forskningsråd Norges Frikirkeråd Norges Idrettsforbund Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) Norges Rederiforbund Norsk Bibliotekforening Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norsk Filminstitutt Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) Norsk Lektorlag Norsk Kulturskoleråd Norsk Montessoriforbund Norsk Naturforvalterforbund Norsk Skolelederforbund Norsk Sykepleierforbund

5 Side 2 av 2 Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Private grunnskoler Private Handelsskolers Landsforbund Private høgskoler Private videregående skoler Psykososialt team for flyktninger Rikskonsertene Riksmålsforbundet Riksteateret Riksutstillinger Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO) Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Sametinget Samisk Høgskole Samnemda for NF og NKF Senter for interkulturell kommunikasjon Skolenes landsforbund (SL) Sosial- og helsedirektoratet Språkrådet Statistisk sentralbyrå (SSB) Statens råd for funksjonshemmede Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Enheter og knutepunkt) Statlige høgskoler Statlige videregående skoler Statstjenestemannsforbundet Steinerskolene i Norge Studentorganisasjoner Studieforbund Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Utdanningsdirektoratets Råd for inkluderende opplæring Utdanningsforbundet Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon Universiteter Universitets- og høgskolerådet Utlendingsdirektoratet Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Fylkeskommuner Videregående skoler Departementene Universiteter og høgskoler Fylkesmennene Abelia ADHD Norge Aftenskolen Høyres Studieforbund

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1.

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1. Vår dato : Vår referanse : 03.12.2012 2012/1598 Deres dato : Deres referanse : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep. 0032 Oslo Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet Årsrapport 2005 for Utdanningsdirektoratet Illustrasjoner: Nordahl & Solheim Foto: Jannecke Sanne Design og rådgivning: Nucleus AS Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKpMMUNE Se vedlagte høringsliste Saknr. 1 1 DES'2007 Arkivni. -/, Saksb. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 07/1555-2 EW Dato 03DES2907 Høring

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^    ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring C-språk 5-5 (C-språk 1,5 og 2,5) Studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oslo, juni 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

FLYFAG EKSAMENSORDNINGEN

FLYFAG EKSAMENSORDNINGEN Rundskriv LS-06-2002 Dato: 18.02.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunen Asphaugen videregående skole Bardufoss videregående skole Skedsmo videregående skole Sola videregående skole

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT. Vår ref 200503364

DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT. Vår ref 200503364 DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE I henhold til liste Saknr.(2oo!Sb6y&c> Dok.nr. / 1.7 OKT. 2005 Arkivnr. 62. A»o Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200503364

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer