Gjennomføring av våreksamen elevar og privatistar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføring av våreksamen 2013- elevar og privatistar"

Transkript

1 rundskriv nr. 13/2012 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: /2012/062 - Gjennomføring av våreksamen elevar og privatistar I Informasjon frå Utdanningsdirektoratet Fylkesutdanningssjefen viser til m. a. desse skriva frå Utdanningsdirektoratet: Brev datert om sentralgitt eksamen hausten 2012 og våren 2013 med tilhøyrande eksamensplaner. Brev datert om påmelding til eksamen, sist endra Brev datert om trekkordning i Kunnskapsløftet, sist endra Rundskriv datert om IKT-basert eksamen, sist endra Brev datert om hjelpemiddel i Kunnskapsløftet, sist endra Brev datert om forlenging av overgangsordning for norsk som andrespråk for elevar og privatistar med kort botid i Norge. Artikkel av , sist endra om endring av eksamensordninga for privatistar for ein del framandspråk. NB! Skolane må sjølve halde seg oppdaterte på nettet (utdanningsdirektoratet/eksamen/eksamen i videregående opplæring) om brev og andre meldingar som vert lagt ut om eksamen. Fylkesutdanningssjefen viser til annonser i regionsavisene om våreksamen 2013 for privatistar ( og ). Rettleiande eksamensplan for elevar for våren 2013 ligg ved dette rundskrivet. II Organisering og gjennomføring av eksamen Fylkesutdanningssjefen v/rådgivarar for eksamen har det overordna ansvaret for koordinering, gjennomføring og kvalitetssikring av eksamen. Eksamen for elevar 1. Sentralgitte prøver Vi syner til skriva det er vist til ovanfor om sentralgitte prøver. Fylket går inn for at også lokalgitte skriftlege eksamenar for elevar skal følgje same modell som dei sentralgitte. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon: Telefaks: e-post:

2 2. Lokalgitte prøver a) Teknisk fagskole Som eit generelt prinsipp skal eksamen leggjast så nært opp til skoleslutt som mogleg. Dette gjeld både munnleg og skriftleg eksamen. I desse programområda skal eksamen gjennomførast som tidlegare. Rektor ved den enkelte skole har ansvar for: 1. å trekkje ut elevar 2. å sjå til at det blir laga eksamensoppgåver og kvalitetssikre desse 3. at eksamen blir gjennomført på rett måte b) Vg1, Vg2 og Vg3 i Kunnskapsløftet Rettleiande plan for eleveksamen er lagt ved. Denne eksamensplanen er ei rammeplan. Endringar av datoar grunna spesielle tilhøve ved skolen, bruk av sensorar og liknande må avtalast med rådgivarar for eksamen. Oppsett over samarbeidande skolar for praktisk eksamen Vg2 og Vg3 yrkesfag vert utarbeid i samarbeid med fagnettverka og skolane i januar/februar Det vert lagt til rette for samarbeidsmøter for dei store faga på Vg yrkesfaglege utdanningsprogram. Varsling for munnleg eksamen skal skje 48 timar før eksamen. Varsling til eksamen måndag 17. juni skjer torsdag 13. juni kl og kl og varsling til eksamen tysdag 18. juni skjer fredag 14. juni kl og kl I følgje Forskrift til Opplæringslova 3-30 er laurdag fridag på same måte som søndag og andre heilagdagar med omsyn til eksamen. Varslingsdato for trekkfaga ved sentralt gitt eksamen og lokalgitt, skriftleg eksamen er onsdag 15. mai kl Rådgivarar for eksamen har ansvar for å: 1. - peike ut sensorar til lokalgitt eksamen og sentralgitt eksamen med lokal sensur. For praktisk eksamen er dette delegert til skolane 2. trekkje ut parti i trekkfag etter framlegg frå skolen og oppnemne sensorar til desse 3. samordne utarbeiding av eksamensoppgåver til lokalgitt eksamen så langt det er mogleg. Rektor har ansvar for: 1. å melde inn til Utdanningsdirektoratet i PAS-systemet trekket for sentralgitt eksamen for både elevar og privatistar innan fristen 1. mars. 2. å melde inn til rådgivarar for eksamen elevar og fag som skal/kan prøvast. Frist for innmelding av trekk er sett til fredag 15. februar Skolane registrerar oppmeldingsframlegg etter trekkreglane for alle typar eleveksamenar, også munnlege, i eksamensmodulen i Extens innan denne fristen. Oppdatering av sensorregisteret til lokalgitt eksamen har frist 1. februar at det vert utarbeidd eksamensoppgåver og å kvalitetssikre desse i faga til lokalgitte prøver, skriftlege, munnlege, munnleg og praktisk, og at desse vert levert rektor innan ein fastsett dato (t. d. 1. mai). 4. gode rutinar for gjennomføring av praktisk eksamen, munnleg og munnleg/praktisk eksamen. 5. at det vert avtalt dato for felles sensurering og at resultatet for fellessensuren vert overlevert skolen innan 20. juni Dersom eksamensoppgåva ikkje vert skriven ut på data, rår vi til at det vert nytta ark med gjennomslag for lokalgitt eksamen og sentralgitt eksamen med lokal sensur slik at svara kan leverast/sendast samstundes til intern og ekstern sensor omgåande etter eksamen. For sentralgitt eksamen med sentral sensur gjeld eigne rutiner. Fylkesutdanningssjefen vil understreke at det er rektors ansvar at utsending av elevsvara skjer omgåande etter eksamen og at alle eksamensoppgåver skal utarbeidas i samsvar med forskrift og læreplan.

3 Det er viktig at skolane legg arbeid i å lage gode og relevante oppgåver slik at det ikkje oppstår kvalitative skilnader mellom skolane innanfor dei einskilde faga. Arbeidet i fagnettverka er viktig for å kvalitetssikre eksamensoppgåvene. c) Hjelpemiddel til sentralt gitt og lokalt gitt skriftleg eksamen 3-31 i Forskrift til opplæringslova seier korleis eksamen i Kunnskapsløftet skal organiserast i høve til bruk av hjelpemiddel. I brev frå Utdanningsdirektoratet datert , sist endra er det vist til 2 ulike modellar som skal nyttast til sentralgitt skriftleg eksamen. I brevet står m. a.: Modell 1: Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Modell 2: Del 1 Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Vidare i brevet er det klårgjort i kva fag dei ulike modellane er tenkt brukt. Modell 2 er spesielt tenkt brukt til matematikk og andre realfag, medan Modell 1 er normalmodell for typiske skrivefag som t.d. språkfag. Vi ser at bruk av alle hjelpemiddel vil utfordre dei som lagar oppgåver i større grad enn før. Kandidatane skal få vist sin individuelle fagkompetanse på alle taksonomiske nivå. Oppgåvene må difor vere såpass opne og generelle at dette vert mogleg. Oppgåver av ein type som berre etterspør reprodusert faktakunnskap vil ikkje stette krava til eksamen i Kunnskapsløftet. Bruk av datamaskin til eksamen i Kunnskapsløftet Når departement og fylke no har satsa tungt på å spreie og utvikle digital kompetanse med eigne PC ar til kvar elev, ville det vere svært ulogisk at kandidatane ikkje skal kunne bruke sin eigen PC til eksamen. Det vil ikkje vere naudsynt å tøme datamaskina for fagstoff sidan alle hjelpemiddel kan nyttast med unntak av modell 2, del 1 der ikkje PC kan nyttast. Møre og Romsdal fylke har som skoleeigar høve til å bestemme kva hjelpemiddel som skal nyttast ved lokalt gitt eksamen. Skolen må sikre at kandidatar ikkje har omsetjingsprogram på maskina si i samband med eksamen i norsk og framandspråk. I tillegg må skolane anten sikre at kandidatane ikkje kan få tilgang til Internett, eller så må dei leggje til rette for å kunne kontrollere om kandidatar ulovleg koplar seg til nettet i eksamenstida. Dette kan løysast på ymse vis. Som vedlegg til dette rundskrivet (Vedlegg 3) ligg eit skjema skolane kan nytte for å dokumentere at kandidatane er kjent med følgjene av å bryte reglane som gjeld for PC-bruk til eksamen. Eksamenssamarbeidet i opplæringsregion Nord (ORN) Regionen har ikkje lenger nokon formell rolle med samordning av lokale skriftlege eleveksamenar, berre privatisteksamen. Arbeidet vidare i dette eksamensamarbeidet vil vere opplæring/støtte i oppgåvelaging innan utvalde utdanningsprogram, arbeid med vurdering, samarbeid om sensur for teoriprøva for praksiskandidatar/lærlingar og felles oppgåver og sensur for skriftleg, lokalgitt eksamen for privatistar. ORN- oppgåver, ikkje sensorar, kan etter førespurnad frå skolane brukast til elevar som skal ha ny/utsett/særskilt eksamen.

4 Oppmelding av privatistar på privatistweb All oppmelding til privatisteksamen er web-basert. Prøveavgifta for 2013 er kr. 390,- for førstegongsprøve og kr. 800,- for forbetringsprøve. Informasjon om oppmelding ligg på nettet under og Her ligg også informasjon om kven som skal betale prøveavgifta og kven som ikkje skal betale. Privatistweb er open 1. januar til og med 31. januar. Fristen for oppmelding til våreksamen er 31. januar. Elev/lærling som ikkje nyttar retten sin til å avleggje ny, utsett eller særskilt prøve ved første fastsette tidspunkt for slik prøve, må gå opp som privatist. Praksiskandidatar/lærlingar og teorieksamen Eksamen er sentralgitt med lokal sensur. Eksamensdato er 29. mai for Vg3/avviksfag og 6. og 7. juni for Vg2-nivå og praksiskandidatar etter Kunnskapsløftet. Før ein kan melde seg opp til den praktiske delen av fagprøva, må den tverrfaglege teorieksamenen vere greidd. Informasjon om eksamen blir gitt ved oppmeldinga på web og ved den skolen kandidaten melder seg til. Det blir gitt eitt kompetansebevis for den teoretiske delen av fagprøva. Kompetansebeviset skal leggjast ved oppmeldinga til den praktiske prøva. Oppmelding til den praktiske prøva skal som tidlegare sendast til utdanningsavdelinga. Økonomi Rekningane frå sensorar/eksaminatorar/oppgåvelagarar for privatisteksamen (inkl. praksiskandidatar) der fylket har tinga dette arbeidet, skal sendast til utdanningsavdelinga for utbetaling. Utgifter for eleveksamen skal belastast den einskilde skolen. Med helsing Sverre Hollen Konst. fylkesutdanningssjef Helene Loe Arntsen Seksjonsleiar Gjenpart: Fylkesrådmannen Fylkesordføraren Lærarorganisasjonane Elevorganisasjonane Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda Fagskolen i Ålesund Opplæringskontor og ringar Ressurssentra i fylket Vedlegg: Vedlegg 1: Rettleiande eksamensplan våren 2013 Vedlegg 2: Annonsetekst for privatisteksamen våren 2013 Vedlegg 3: Skjema til bruk ved PC-basert eksamen

5 Vedlegg 1 RETTLEIANDE EKSAMENSPLAN VÅREN 2013 ELEVAR Sentralgitte eksamenar i planen er merka med *. Sentral eksamensplan, sjå brev frå Utdanningsdirektoratet av m/vedlegg. Eventuell førebuingsdag/dagar er ikkje teken med i denne planen. NB! Varsling av trekkfag, munnleg og munnleg/praktisk skal etter forskrift til Opplæringslova 3-30 skje 48 timar før eksamen. Kunngjering av skriftlege trekkfag er onsdag 15. mai kl DATO Vg1 Vg2 Vg3 Onsdag Melding om skriftleg trekk, sentalt og lokalgitt kl Melding om skriftleg trekk, sentralt og lokalgitt kl Melding om skriftleg trekk, sentralt og lokalt gitt, kl Tysdag Onsdag Torsdag ENG1002 (st)* ENG1003 (yf)* NOR1206 (yf) Fredag MAT1011/13* Måndag MAT1005/10/15/17* Start periode Vg2/Vg3 y-fag praktisk eksamen Tysdag NOR1211 Norsk hm (st)* Onsdag Teori fagprøve Vg3* Torsdag MAT1001/1006 (yf) Lokalgitte skr.trekkfag (-NOR1206) Fredag NOR1212 Norsk sm (st)* Måndag IDR2005 Treningslære 2* Tysdag Lokalgitte skr. trekkfag Onsdag Torsdag Teori fagprøve Vg2 Fredag Teori fagprøve Vg2 Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Måndag Evt. Evt. Evt. Tysdag Onsdag Reservedag munnleg eksamen/fellessensur Reservedag munnleg eksamen/fellessensur Reservedag munnleg eksamen/fellessensur Torsdag Skoleslutt/Fellessensur Skoleslutt/Fellessensur Skoleslutt/Fellessensur NB! Grunna samordning av utarbeiding av eksamensoppgåver og sensurering er det viktig at skolane følgjer den oppsette planen ved dei skriftlege eksamenane. kan avvikast frå planen dersom det vert avtala med rådgivar for eksamen.

6 VEDLEGG 2 LOGO MØRE OG ROMSDAL FYLKE UTDANNINGSAVDELINGA VÅREKSAMEN 2013 i den vidaregåande skolen Privatistar, lærlingar. Teoriprøva for praksiskandidatar og avviksfag Vg3. Oppmelding til privatisteksamen i Møre og Romsdal er no berre nettbasert (web). Det er totalt 9 vidaregåande skolar i fylket som gjennomfører eksamen for privatistar. Fristen for oppmelding til eksamen ved dei vidaregåande skolane våren 2013 er: Privatistweb er open for oppmelding i perioden januar For informasjon og oppmelding, sjå og Det er viktig at du les informasjonen på privatistweb før du melder deg opp. Skolane vil hjelpe deg med informasjon ut over det du finn på privatistweb. Vi gjer merksam på at eksamen kan bli avvikla ved ein anna skole enn den du set opp som ditt ønske. Oppmeldingsfrist: 31. januar NB! Det er ikkje høve til å melde seg til privatisteksamen etter denne fristen. Innrykk: Romsdals Budstikke, Tidens Krav, Sunnmørsposten: 5. januar 2013 og 19. januar 2013.

7 VEDLEGG 3 Bruk av PC til skriftleg eksamen i Kunnskapsløftet ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 1. Elevar kan bruke privat PC til skriftlege sentralgitte eller lokalgitte eksamenar dersom ikkje noko anna er avtala. Unntak er også sjølvsagt alltid del 1 i todelt eksamen etter modell 2 der berre svært avgrensa hjelpemiddel er tillate. 2. Det er ikkje naudsynt å slette noko fagstoff på maskina sidan alle hjelpemiddel unnateke Internett/kommunikasjon er tillate. Eg er kjent med at eg ikkje har lov til å kople meg til Internett eller nytte annan form for kommunikasjon til medelevar eller andre via mobiltelefon, bluetoothsamband eller liknande i eksamenstida. Eg kjenner og til at eg ikkje kan ha installert omsettingsprogram på datamaskina når det er eksamen i norsk eller framandspråk. Eg kjenner til at skolen kan nytte eiga programvare for å kontrollere om deler av besvarelsen kan vere henta frå kjelder på Internet og at eg difor alltid må oppgi kjelde når eg nyttar stoff skrive av andre. Brot på nokon av desse reglane vil det kunne bli rekna som fusk, og det blir handsama etter 3-37 i Forskrift til opplæringslova. Konsekvens kan bli annullering av eksamen og sperrefrist på 1 år før du på nytt kan gå opp til eksamen i faget. Det kan også bli konsekvens i form av nedsett åtferdskarakter. Eg har lese og forstått reglane for PC-bruk til eksamen her... Stad og dato Elevens underskrift

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar rundskriv nr 4/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 09012015 1360/2015/ - Organisering og gjennomføring

Detaljer

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT EKSAMEN 2013 Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT 1 Innhold Eksamensreglement.. 3 Elevvurdering. 7 Klage på vurdering. 9 Godkjenning/annullering av eksamen. 13 Kildebruk og bruk av PC ved større innleveringer,

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene blei utarbeidde skoleåret 07/08. Dei er no reviderte,

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket rundskriv nr. 1/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 08.01.2015 1150/2015/ - Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket Det

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007 rundskriv nr. 12/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 02.06.2007 MR 11995/2007/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer