MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: kl STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag kl SV: onsdag kl SP og KRF: onsdag kl H: mandag kl BL: mandag kl FRP: torsdag kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 100/14 101/14 102/14 103/14 NYVALG - SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATT KJØP AV AKSJER I SYNNFJELL ØST AS KOSTNADSMESSIGE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV FLOM, RAS OG SKRED - STATEN MÅ TA ET STØRRE ANSVAR (saken ettersendes) KOMMUNEREFORMEN NORDRE LAND KOMMUNE, den 1. desember Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 21174/14 Arkivsaksnr.: 14/3981 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: Tore Røbergshagen Den valgte Sekretariatet NYVALG - SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATT Sammendrag: 1. Tore Røbergshagen fritas som varamedlem av Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og det velges nytt varamedlem. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Tore Røbergshagen ble i K-sak 71/11 valgt som varamedlem til Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. Kommunestyret valgte i K-sak 77/14 å omorganisere Overtakstnemnd for eiendomsskatt til Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt og det ble foretatt generelt nyvalg. I denne sammenheng ble Røbergshagen foreslått og valgt som fast medlem i den nye Sakkyndig Ankenemnd. Røbergshagen ble av kommunestyret vurdert valgbar i samband med nyvalget, en konklusjon som telefonisk er konfirmert av jurist hos Fylkesmannen i Oppland Vurdering: Vanlige habilitetsregler og rutiner blir å legge til grunn for Røbergshagens arbeid i hans verv i Sakkyndig ankenemnd i nemndas arbeid. Det betyr at han er inhabil til å delta i behandlingen i saker i Sakkyndig ankenemnd der han har forut har medvirket som medlem i Sakkyndig nemnd. Det vil også gjelde framtidige saker om han skulle møte som medlem i Sakkyndig nemnd. Dette er ikke en løsning som er god da det kan bli mye fokus på, samt praktisk tilrettelegging pga habilitetslovgivningen. Rådmannen anbefaler derfor at

3 Røbergshagen fratrer sitt verv som varamedlem til Sakkyndig nemnd og at kommunestyret velger nytt varamedlem i hans sted. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 1. Tore Røbergshagen fritas som varamedlem av Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. 2. Som nytt varamedlem til Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt velges: NORDRE LAND KOMMUNE, den 1. desember 2014 Jarle Snekkestad rådmann Geir Steinar Loeng

4 Lnr.: 21190/14 Arkivsaksnr.: 14/3829 Arkivnøkkel.: 255 Saksbehandler: LSA Utskrift til: VOKKS Økonomiavdelingen KJØP AV AKSJER I SYNNFJELL ØST AS Sammendrag: 1. Nordre Land kommune vedtar å selge sin aksjepost på 350 aksjer i Synnfjell Øst AS. 2. Aksjene selges for kr ,-. 3. Nordre Land kommunestyre legger til grunn at salget håndteres iht. selskapets vedtekter 4 og gir rådmannen fullmakt til å sluttføre handelen. Vedlegg: Brev fra VOKKS, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: VOKKS AS skriver i brev av 11. november 2014 følgende: Kjøp av aksjer i Synnfjell Øst AS Det vises til samtaler med ordfører og kommunens administrasjon om eierforhold i Synnfjell Øst AS. Som følge av dette tilbyr VOKKSAS å kjøpe Nordre Land kommunes 350 aksjer, tilsvarende 10 % av selskapets aksjer, for kr pr aksje - til sammen kr Tilbudet er gyldig fram til 15. desember 2014 og forutsetter at transaksjonen gjennomføres senest 19. desember Synnfjell Øst AS, heretter kalt SØAS AS, vedtekter ble vedtatt 1. desember 2008 og vedtektenes 4 lyder: 4 Eiere og salg av aksjer Selskapets eiere skal være Synnfjell Dokkfløy Utmarkslag BA(SDU), Nordre Land kommune og VOKKS. SDU skal ha aksjemajoriteten i selskapet. Styret skal godkjenne omsetningen av aksjer. Ved salg skal eksisterende eiere ha forkjøpsrett etter sine respektive andeler i selskapet. Aksjenes omsetningsverdi fastsettes etter den matematiske verdien ved sist fastsatte balanse. Eiersitsen i SØAS AS fordeler seg slik:

5 Nordre Land kommune 350 aksjer - 10 % Synnfjell Dokkfløy Utmarkslage BA 2275 aksjer - 65 % VOKKS AS 875 aksjer - 25 % Vurdering: For å komme fram til omsetningsverdien på aksjene skal etter vedtektenes 4 den matematiske verdi som skal legges til grunn. For å komme frem til denne verdien fordeles selskapets bokførte egenkapital på antall aksjer i selskapet. Dette er en verdsettelsesmetode som, etter hva rådmannen erfarer, det er flere meninger om mht. om det er en god metode for å komme frem til selskapets og aksjenes virkelige verdi. Nå er det denne metoden som er vedtektsfestet og for SØAS AS del og rådmannen tar dette til etterretning og legger det til grunn. Iflg. regnskapet til SØAS AS hadde selskapet i 2013 en bokført egenkapital på om lag 3,533 millioner kroner. Det vil gi en matematisk verdi pr. aksje på kr 1 009,-, dvs. kr ,- for hele porteføljen. Rådmannen ser ikke at det er momenter som taler for at det er vesentlige behov eller hensiktsmessighet å fortsette som deleier i SØAS AS. Sett opp mot selskapets virkeområde er det tvert i mot slik at det kan skape et ryddigere forhold mellom kommunes nåværende rolle som deleier i selskapet, jfr. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og kommunes rolle som bl.a forurensningsmyndighet etter Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Rådmannen vil derfor anbefale at det åpnes for salg iht. til det framsatte tilbud fra VOKKS AS. Evt. avhendelse må imidlertid skje iht. vedtektenes regler og det blir derfor i første omgang å signalisere et salg til selskapets styre, som må håndtere saken derfra. Rådmannen ser det som naturlig at administrasjonen delegeres det praktiske med å sluttføre handelen dersom kommunestyret finner å ville selge seg ut av selskapet. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil anbefale at formannskapet legger saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 4. Nordre Land kommune vedtar å selge sin aksjepost på 350 aksjer i Synnfjell Øst AS. 5. Aksjene selges for kr ,-. 6. Nordre Land kommunestyre legger til grunn at salget håndteres iht. selskapets vedtekter 4 og gir rådmannen fullmakt til å sluttføre handelen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 1. desember 2014 Jarle Snekkestad rådmann

6 Geir Steinar Loeng

7 Postmottak Fra: Arne Nybraaten Sendt: 12. november :31 Til: Postmottak Kopi: Liv Solveig Alfstad; Jarle Snekkestad; Klemoen Emne: Tilbud på kjøp av aksjer i SØAS Vedlegg: Tilbud om kjøp av NLKs aksjer i SØAS.pdf Hei Viser til vedlegg. Med hilsen VOKKS AS

8 Besøldresf3(:: jevnakerv.nen 3 Post-drese: i''osiboks 160, 28{.2 DOKKA Fore:aksnr : NO MVA banktro: 617')1)U9b3 Nordre Land kommune Rådmann Deres referanse Vår referanse: Dokka, 11. november ARNY Kjøp av aksjer i Synnfjell Øst AS Det vises til samtaler med ordfører og kommunens administrasjon om eierforhold i Synnfjell Øst AS. Som følge av dette tilbyr VOKKSAS å kjøpe Nordre Land kommunes 350 aksjer, tilsvarende 10%av selskapets aksjer, for kr pr aksje - til sammen kr Tilbudet er gyldig fram til 15. desember 2014 og forutsetter at transaksjonen gjennomføres senest 19. desember Med hilsen Arne Nybråten VOKKSAS Kopi til: Ordfører Liv Solveig Alfstad Rådmann Jarle Snekkestad SDU Arnstein Klemoen Dokumentet er godkjent elektronisk. Du kan, på forespørsel, få en underskrevet versjon av dette dokumentet oo Ii2k-Jdk5: L-postil,n-n<3po Nyokin

9 Denne saken har ingen dokumenter

10 Lnr.: 20786/14 Arkivsaksnr.: 14/3900 Arkivnøkkel.: 020 Saksbehandler: GSL Utskrift til: KOMMUNEREFORMEN Sammendrag: Saken legges fram for Formannskapet uten innstilling. Vedlegg: Faktahefte Kommunereformen Gjøvikregionen Kommunereformrapport - Nordre Land/Etnedal Kommunereformrapport - Nordre Land/Etnedal/Søndre Land Kommunereformrapport - Nordre Land/Søndre Land Kommunereformrapport - Gjøvikregionen samlet Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: a) Om reformen 1 Regjeringens mål og føringer Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen. I meldingsdelen beskrives viktige utviklingstrekk, mål for reformen, en plan for gjennomføringen av reformprosessen og virkemidler i reformen. Kommunal- og forvaltningskomiteen la 12. juni frem sin innstilling (Innst. 300 S ( )) om kommuneproposisjonen Av proposisjonen fremkommer at alle landets kommuner høsten 2014 vil bli invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Saken ble behandlet i Stortinget 18. juni. Stortingets behandling viser at det er flertall på Stortinget for en reform. Det er bred politisk tilslutning til at det er behov for endringer i kommunestrukturen, målene for reformen, og at prosessene skal starte opp til høsten. Fra behandlingen siteres: Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er derfor positive til at alle landets kommuner høsten 2014 inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg

11 sammen med nabokommuner. Flertallet forventer at kommunene på en god måte fra starten av en slik prosess involverer innbyggere, organisasjoner og ansatte på en god måte. Slik involvering øker sannsynligheten for en best mulig prosess for lokalsamfunnet. Målene med reformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester. 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. 3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer. 4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov. Nye oppgaver til mer robuste kommuner Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget våren 2015 med forslag til nye oppgaver til en ny kommunesektor bestående av det som refereres til som mer «robuste kommuner». Her vil det også være eksempler på hvordan den statlige styringen av større og mer robuste kommuner kan reduseres. Forslaget vil ventelig bygge på Ekspertutvalgets delinnstilling 2 fra primo desember. To ulike tilnærminger Kommunene må legge opp til prosesser som gjør at en kan følge ett av reformens to løp: 1. Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015: kongelig resolusjon Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er enige. For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1. januar Dersom kommuner fatter vedtak om sammenslåing vinter/tidlig våren 2015, vil departementet forsøke å imøtekomme dette ved å

12 fremme kongelig resolusjon sommeren En slik sammenslåing vil kunne tre i kraft 1. januar Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017 I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som av ulike årsaker ikke følges opp av kongelig resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i proposisjonen. De tilfellene dette vil gjelde er når flere enn én kommune i en sammenslåing vil skifte fylke, eller at sammenslåingen ikke er i tråd med de nasjonale målene for reformen. Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar Økonomiske virkemidler For å legge til rette for overgangen til en ny kommune for kommuner som slår seg sammen, vil regjeringen benytte positive økonomiske virkemidler som kan stimulere til kommunesammenslutning i reformperioden. Departementet vil dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert modell. Kommuner som slår seg sammen vil kunne få reformstøtte for å lette overgangen til en ny kommune, og dagens ordning med inndelingstilskuddet videreføres. Virkemidlene gjøres gjeldende for kommuner som slår seg sammen i reformperioden, det vil si sammenslåinger der det er fattet nasjonale vedtak innen Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner) Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere 2 kommuner kommuner kommuner eller flere kommuner

13 Modell for reformstøtte i reformperioden (kroner) Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte innbyggere Ikke tatt stilling til innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere Inndelingstilskuddet Med dagens inndelingstilskudd får den nye sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Dette er en gunstig og langsiktig ordning for kommunene, som får god tid på seg til å tilpasse seg nye rammebetingelser. Departementet vil videreføre dagens ordning for kommuner som slår seg sammen i reformperioden. Etter reformperioden vil ordningen bli strammet inn. Omfang og innretning på ordningen, herunder perioden for inndelingstilskuddet, vil bli vurdert. Inntektssystemet for kommunene og kommunereform Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i løpet av perioden. Gjennomgangen av inntektssystemet vil ses i sammenheng med kommunereformen. Tidsramme overordnet framdriftsplan Tidsplan for prosessen

14 2 Ekspertutvalgets anbefalinger Kriterier for en god kommunestruktur I januar i 2014 satte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ned et ekspertutvalg som skulle foreslå prinsipper og kriterier for en ny kommuneinndeling knyttet til hver av de fire rollene som kommunene forutsettes å ivareta: rollen som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Samfunnsmessige hensyn Kriterier TJENESTEYTING Tilstrekkelig kapasitet Kvalitet i tjenestene Effektiv bruk av samfunnets ressurser Likeverdighet Relevant kompetanse Effektiv tjenesteproduksjon Økonomisk soliditet Valgfrihet Statlig rammestyring MYNDIGHETSUTØVELSE Tilstrekkelig kapasitet Rettssikkerhet Relevant kompetanse Tilstrekkelig distanse SAMFUNNSUTVIKLING Helhetlig ivaretakelse av areal- og transportinteresser tilpasset klima- og miljøhensyn Tilrettelegging for positiv utvikling i lokalsamfunnet og storsamfunnet Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Tilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse DEMOKRATISK ARENA Betydningsfulle oppgaver og rammestyring Lokal politisk styring Levende lokalt folkestyre Aktiv lokal politisk arena Høy politisk deltakelse Lokal politisk styring Lokal identitet Bred oppgaveportefølje Statlig rammestyring

15 Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller og oppgaveløsningen knyttet av disse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige hensyn som strekker seg ut over den enkelte kommunegrense, og anbefales som grunnlag for å vurdere kommunenes oppgaveløsning i dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur: Tjenesteyter Utvalget peker på at følgende kriterier er sentrale: tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, effektiv tjenesteproduksjon, økonomisk soliditet, valgfrihet og statlig rammestyring. PPT og barnevern krever minimum innbyggere, legevakt og kommunal akutt døgnenhet minimum innbyggere. Utvalget konkluderer med innbyggere for å være god tjenesteyter. Myndighetsutøver Her peker utvalget på tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse og tilstrekkelig distanse til befolkningen som kriterier for å ivareta rollen. Utvalget konkluderer med at samme kommunestørrelse som for tjenesteutøverrollen vil ivareta rollen som myndighetsutøver. Samfunnsutvikler Følgende kriterier er etter utvalgets oppfatning sentrale for å ivareta samfunnsutviklerrollen: funksjonelle samfunnsutviklingsområder, tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse. Utvalget mener størrelsen på kommuner bør balanseres mot hensynet till tjenesteproduksjon og lokaldemokrati. Kapasitet og kompetanse (arealplanlegging og robust samfunnsavdeling) krever minimum innbyggere. Utvalget viser til anbefalingene de har gjort med hensyn til kommunestørrelse for tjenesteutvikling også vil være dekkende for rollen som samfunnsutvikler. Demokratisk arena Utvalget mener at følgende kriterier er sentrale for å ivareta rollen som demokratisk arena: høy politisk deltakelse, lokal politisk styring, lokal identitet, bred oppgaveportefølje, statlig rammestyring. Det pekes på at politisk tillit samt forståelse for og deltakelse i lokalpolitikken reduseres ved økt kommunestørrelse. Lokal politisk styring, lokal identitet, bred oppgaveportefølje og juridisk og økonomisk rammestyring vil være viktig for lokaldemokratiet. Utvalget peker på at det bør gjennomføres tiltak for å redusere mulige negative effekter av en kommunereform. Samlede anbefalinger fra ekspertutvalget er: 1. Kommunene bør ha minst innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning 2. Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder 3. Staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk deltakelse bør videreutvikles for å skre gode og slagkraftige demokratiske arenaer

16 Ekspertutvalget for kommunereform har satt opp ti kriterier for kommunene som alle kommuner må vurdere: 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet 3 KS KS har stilt spørsmål ved om det kun skal være en kommunereform og har etterlyst en statog styringsreform. Det pekes på at reformen må føre til redusert statlig detaljstyring, rapporteringskrav og tilsyn, og færre innsigelser til arealplaner. Oppgaver må flyttes nærmere innbyggerne. Det er mulig å oppnå gode resultater både i store og små kommuner og de har ulike demokratiske kvaliteter. Til slutt pekes det på at kommunene må styre de lokale prosessene med veiledning og bistand fra fylkesmannen og KS. 4 Hva sier forskere I synspunkter som er framkommet om reformen synes det ikke å være så mange kritiske spørsmål til regjeringens forslag om strukturendring. I alle saker er det alltid viktig å få fram motforestillinger til forslag som fremmes. De innvendingene som er stilt til reformen har i første rekke kommet fra forskerhold. Vi tar derfor med et par kritiske stemmer. Bjarne Jensen, professor ved høgskolen i Hedmark, er kritisk til reformen og peker på at Norge vil få mye større kommuner enn andre land. Han mener det interkommunale samarbeidet fungerer bra. Det er heller ikke dokumentert at rekruttering til kompetansestillinger vil være lettere i større kommuner. Han mener det er påvist at innbyggerne i små kommuner er mest tilfreds med tjenestene og at de medvirker mer enn innbyggerne i større kommuner. Morten Øgård, professor ved universitetet i Agder, er også kritisk til reformen og mener at forslaget om større kommuner ikke har noe forskningsbasert grunnlag. Han peker på at det er viktig å ta utgangspunkt i at omgivelsene til kommunene er både heterogene og dynamiske. Da mener han svaret ikke er å lage store organisasjoner som er mer byråkratiske.

17 b) Foreløpig plan for arbeid med kommunereformen (fylkesmannens bestilling) Drøfting av kommunereformen i kommunene i Gjøvikregionen startet med et felles formannskapsmøte I etterkant ble det etablert en arbeidsgruppe med en representant fra hver kommune som skal forberede felles sak og forslag om videre arbeid og framdrift. Fylkesmannen arrangerte et oppstartmøte for kommunenes arbeid med reformen Regjeringen har gitt fylkesmannen i oppdrag å tilrettelegge og koordinere prosessene som skal gjennomføres lokalt og regionalt. Fylkesmannen skal på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av om de samlede kommunestyrevedtakene der legger vekt på helheten i regionen og fylket. I fylkesmannens tilbakemelding skal det vurderes om vedtakene er i tråd med hovedmålene i reformen. Kommunene kan få bistand fra fylkesmennene som skal legge til rette for de lokale prosessene. Regjeringen gir støtte til prosessveiledere hos fylkesmannsembetene fra høsten 2014 og ut Fylkesmannen har utarbeidet en egen Prosjektplan for kommunereformen. Kommunereformen har allerede vært tema både i formannskap og kommunestyrer i alle kommunene i Gjøvikregionen høsten Det er lagt opp til at arbeidet skal deles inn i tre faser: 1. Planlegging 2. Utredning 3. Gjennomføring Saken i denne omgang beskriver planleggingsfasen. Den foreløpige plan for arbeid med kommunereformen skal inneholde: Hvordan kommunen vil arbeide med faktagrunnlag og utredninger. Administrative og politiske forankringer og prosesser. Hvordan tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling, kommuneøkonomi og lokaldemokrati skal diskuteres i forhold til målene for reformen. Hvordan kommunen vil ivareta forankring og involvering av innbyggere, næringsliv og eventuelt andre interessentgrupper i kommunen. Kort beskrivelse av kommunens utfordringer og muligheter i et langsiktig perspektiv. Vedtak i hvilke fora og når. Prosess med nabokommuner, og hvilke kommuner de konkret vil jobbe med. Framdriftsplan og milepæler. Neste fase, dvs. Utredningsfasen, vil måtte gi svar på mange av de problemstillinger en slik prosess reiser. Dette kan være knyttet til økonomiske beregninger, involvering av innbyggerne osv.

18 Hva sier Stortinget? Regjeringens og Stortingets utgangspunkt for behovet og for målet for en reform er referert i fakta delen. Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Nærmere om dette i fakta delen Hva sier fylkesmannen? Fylkesmennene har fått en sentral rolle/oppdrag i gjennomføringen av prosessene. Bl.a.: Fylkesmannen skal tilrettelegge og koordinere de prosessene som skal gjennomføres lokalt/regionalt Sørge for at alle kommuner skal gjennomføre prosesser, og fylkesmennene må følge opp de kommunene som ikke på eget initiativ tar nødvendig lederskap. Fylkesmannen i Oppland har i sin presentasjoner omkring reformen bl.a. vært svært tydelig på noen forhold kalt krisene i Oppland: 1. Befolkningsnedgang 2. Alderssammensetning 3. Svak kompetanse Fylkesmannens budskap er formulert slik: «Vekst og utvikling er målet, kommunereformen er verktøyet» Ut fra en slik erkjennelse vil hovedmålet og oppgaven for Opplandsamfunnet være å legge til rette for en kommunereform/struktur som kan snu krisene til vekst og utvikling. Når det gjelder Gjøvikregionen og Nordre Land kommune så vil det naturlige spørsmålet være om utviklingen her kan karakteriseres som en krise? Det vil være forskjellige meninger om ordbruk, men som rådmannen vil komme tilbake til er det i alle fall slik at det er utfordringer knyttet til både befolkningsutvikling, arbeidsplasser og kompetanse regionalt og lokalt. Fylkesmannen i Oppland har videre kommet med gode råd for sammenslåingsprosesser, bl.a.: «Flere kommuner har de siste årene vært gjennom sammenslåinger. Det vises til rapport fra Asplan Viak og Telemarksforskning «Å bygge en kommune» fra Rapporten oppsummerer gode råd for sammenslåingsprosesser, noen av dem gjengis her: Kommunepolitikere må ansvarliggjøres - dette er ikke bare en oppgave for ordfører og rådmann Trinnvis prosess Utarbeide en plan for hele prosessen i starten Etabler en prosessorganisasjon med tilstrekkelig bemanning og tydelig oppgave- og ansvarsfordeling Synliggjøre mål og vilje Utarbeid en intensjonsplan/erklæring tidlig i fasen Kommunikasjon med ansatte og innbyggere må starte tidlig Den store kommunen må vise raushet»

19 Korte vurderinger om status Gjøvikregionen Generelt Rådmannens utgangspunkt er de faktaopplysninger som fremkommer i tilgjengelige offentlige statistikker og andre utredninger. De viser med all tydelighet, i forhold til både næringsutvikling og befolkningsutvikling, at status i Gjøvikregionen er slik at vi sammen med resten av INNLANDET har store utviklingsmessige utfordringer. Mangel på vekst i nye arbeidsplasser og næringsutvikling, både offentlig og privat, vil føre til at det ikke vil bli mulig å nå de forskjellige mål som er satt i bl.a kommuneplanen. Om det er en kommunereform som skal bidra til å snu en slik utvikling eller det er andre virkemidler som er viktigere er en diskusjon, men rådmannen legger til grunn at en kommunereform vil være en av flere viktige forutsetninger og politiske tiltak som kan gjennomføres i denne sammenheng. Det viktigste nå vil være at kommunestyret blir enige om situasjonen/fakta. Og at en ut fra dette faktagrunnlaget forsøker å se en fremtidsutvikling på år. I denne sammenheng nevnes også vedtatte utviklingstrekk omkring kommunikasjoner, planer for strukturelle tiltak knyttet til tunge samfunnsområder som f.eks. sykehusstruktur dette er prosesser/beslutninger som vil gi store føringer omkring en utvikling også i Gjøvikregionen. Det er ikke for dagens «voksengenerasjon» - kommunekartet skal legges, men det er for ungdommen som skal leve og bo i våre byer/bygder i framtida. Med historien som utgangspunkt er det ikke ofte det legges opp til store/tunge kommunereformer i Norge. Det må derfor antas at det er i den prosessen som nå er igangsatt at «veien blir lagt» - og det er i dette perspektiv denne saken må vurderes. Samfunnsutvikling Næringsutvikling Som tabellen under viser er det i dag omtrent samme antall arbeidsplasser i næringslivet i regionen som i Antall arbeidsplasser har gått ned i privat sektor mens arbeidsplasser knyttet til offentlig virksomhet har hatt samme utvikling som resten av landet. Arbeidsplasser er nødvendige for bosetting - spørsmålet blir hvordan vi skal få til vekst?? Er det endring av kommunestrukturen eller er det andre måter å organisere næringsutvikling på?

20 Det samme mulighets- og utfordringsbildet er tydelig dersom vi ser på resultatene fra NHOs Nærings-NM. I dette rangeres alle kommuner og regioner i landet med bakgrunn i hvor de plasserer seg i forhold til hverandre med hensyn til 4 grupper med indikatorer 1. Nyetableringer 2. Lønnsomhet 3. Vekst 4. Næringslivet størrelse Av landets 83 regioner så plasserer Gjøvikregionen seg på 38.plass i denne kåringen for 2013, mens Hamarregionen er 16. plass og Lillehammerregionen på 37. plass. I forhold til indikatoren «vekst» er Gjøvikregionen på 61.plass. Gjennomsnittplassering de siste 10 år er 33. plass dvs. en stabil, men noe nedadgående trend. Det pågår et utviklingsprogram for byregioner (ByR) med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Gjøvikregionen. Dette prosjektet er ikke ferdig, men status så langt er at det er lagt fram fyldig dokumentasjon som peker på Gjøvikregionens manglende vekst og verdiskapning og stagnasjon i befolkningsutvikling. Prosjektet er ikke rettet inn mot kommunesammenslåing som mål og middel, men snarere mot å spille hverandre gode gjennom å ha fokus på hver enkelt kommunes styrke og sette dette i samspill med Gjøvik som by og regionsenter. Regionen er ikke homogen og de enkelte sterke sider må dyrkes og samordnes. Nærmere analyse fra dette prosjektet blir viktig i den videre vurderingen av rollen som samfunnsutvikler. Befolkningsutvikling Både de langsiktige historiske fakta og de mest relevante prognoser viser at vi samlet sett har en negativ vekst i regionen sammenlignet med store deler av Norge. En sentralisering av bosetting har skjedd nærmest kontinuerlig siden siste store kommunereform. I alle prognoser forventes at veksten i befolkningen fortsatt vil skje i og rundt sentrale byområder. Statistikkene viser at den veksten som har skjedd i mange distriktskommuner er knyttet til innvandring prognosene framover er usikre. Gjøvikregionen som helhet har stort negativ

21 fødselsoverskudd en situasjon som også er veldig tydelig for Nordre Land kommunes del, jfr. tabellen under. Og framskrivningene viser at befolkningsammensetningen blir slik at er at andelen eldre (67 år og over) vil øke, mens andelen i arbeidsdyktig alder (20-66 år) vil reduseres dette er felles for alle kommunene i regionen). Igjen blir spørsmålet hvordan snu denne utvikling? Demokrati/folkestyre/identitet Ett av målene for kommunereformen er et styrket lokaldemokrati med høy politisk deltakelse, lokal politisk styring og lokal identitet som sentrale kriterier. Kommunene har et ansvar for å legge til rette for samspill og gjensidige tillitsforhold mellom innbyggere og kommune. Deltakelse ved valg er en av mange indikator på engasjement og deltakelse fra innbyggere. Deltakelsen ved kommunevalg har tradisjonelt ligget under deltagelsen ved Stortingsvalgene. Gjennomsnittlig valgdeltakelse i Norge ved kommunevalget i 2011 var 64,5 %, en økning på 2,8 % fra kommuner i Oppland lå høyere enn landsgjennomsnittet i 2011, men ingen av kommunene i denne regionen. Kommunene i Gjøvikregionen ligger også under fylkessnittet. Nordre Land hadde f.eks en valgoppslutning på 57,4 % i Dette kommenteres ikke ytterligere, men tallene indikerer at det er en iboende utfordring for lokaldemokratiets legitimitet, så spørsmålet som må stilles er om legitimitetskrisa er reell? Vil større kommuner bidra til å snu denne utviklingen?

22 Økonomi I faktadelen er vist til de økonomiske forutsetninger som ligger til grunn for reformen. I tillegg til sentrale økonomiske virkemidler vil det også være viktig å se nærmere på den enkelte kommunes aktuelle økonomiske situasjon. Rådmannen legger til grunn at nærmere utredninger knyttet til økonomi må bli en sentral oppgave i utredningsfasen og går ikke nærmere inn på dette i denne saken. I det vedlagte sammenstillinger er det tatt inn noen beregninger knyttet til bl.a.. økonomi i forhold til en evt. sammenslåing av kommunene som tidligere er pekt på som aktuelle, jfr. nettstedet c) Tidligere arbeid med kommunestruktur i Gjøvikregionen Strukturarbeidet KS stod bak en kommunestrukturprosess i perioden Erfaringene fra den gang er listet opp i følgende punkter: Mange gode prosesser med relativt stort engasjement Aktiv prosjektledelse Mange gode utredninger Ble fulgt opp i flere regioner i etterkant, men «falt litt sammen» da incitamenter ble tatt vekk og trykket fra regjeringen ble «avdempet». Tilbakemelding fra sentralt styringsgruppe; «Best på prosess og beste sluttrapport». Oppfølgingen ble imidlertid ikke den KS kanskje hadde håpet på Et kommunestrukturprosjekt og ikke et kommunereformprosjekt KS prosjekt, men ble støttet og «oppmuntret» av KRD Bygde på frivillighet og skapte derfor engasjement Har vært viktig for utvikling av regional samhandling i Oppland Manglet noen klare, tydelige statlige føringer, herunder: i. Oppgavefordeling ii. Regionstruktur iii. Forventninger om endret kommunestruktur Videreføringen ble hemmet av endret statlig politikk incentiver ble tatt vekk og Mange aktuelle utredninger og erfaringer å ta med inn i reformarbeidet nå Vedtak i Nordre Land kommune Prosessen i i Nordre Land ble ledet av en politisk styringsgruppe bestående av ordfører og ett medlem fra hvert av de politiske partiene som var representert i kommunestyret. Nordre Land kommunestyre behandlet resultatene av den lokale prosessen i sak 007/2005. Vedtaket lyder:

23 Nordre Land kommune vurderer foreløpig følgende inndelingsalternativer i prioritert rekkefølge som best for vår kommune: a) Sammenslutning av Nordre Land med hele eller deler av Søndre Land og Etnedal b) Sammenslutning av Nordre Land med hele eller deler av Søndre Land c) Sammenslutning av Nordre Land og hele eller deler av Etnedal d) Nordre Land som egen kommune I 2006 gjennomførte Nordre Land kommune på bakgrunn av dette en befolkningsundersøkelse, der konklusjonene oppsummert i % viste følgende resultat: Helt/noe uinteressant Svært/meget interessant Fortsette som egen kommune Sammenslås med Søndre Land Sammenslås med Etnedal og Søndre Land Sammenslås med Etnedal Hele Gjøvikregionen 92 8 d) Gjeldende planer Det vil være naturlig å vurdere kommunereformen i forhold til gjeldende planer. For Gjøvikregionen vil dette omfatte Strategisk plan for regionen og kommuneplanen for den enkelte kommune. Strategisk plan i regionen Strategisk plan for Gjøvikregionen ble vedtatt 16. mars Planens hovedpunkter er som følger:

24 Visjon, mål og satsingsområder i Strategisk plan for Gjøvikregionen : Visjon Gjøvikregionen attraktiv, nyskapende og med vilje til vekst Hovedm ål Øke antall innbyggere, arbeidsplasser og besøkende Målsetting Delmål Attraktiv som bosted Attraktiv for næringsutvikling Attraktiv for besøk Målsetting Satsings område r Bolyst, tettstedsog regionsenterutvikling Samferdsel kommunikasjoner og infrastruktu r Kompetanse kunnskapsutvikling og innovasjon Arbeidsplas ser, næringsutvikling og verdiskapin g Kulturbesøk og opplevelser *Interkommunalt samarbeid Tiltak Regionale utviklingsprosjekt og årlige handlingsplaner Gjennom det regionale samarbeidet skal man gjennomføre satsinger og oppnå mål som vanskelig kan nås uten å samle kreftene i regionen. Fellesskapet skal bidra til at kommunene og næringslivet bedre skal lykkes med sine mål, oppgaver og utfordringer. Ambisjonen er at

25 Gjøvikregionen skal ta del i veksten i Oslo-/Akershusområdet og bidra til å løse utfordringene som følge av sentralisering og befolkningsvekst. I denne sammenheng skal en arbeide for å bli: attraktiv som bosted attraktiv for bedrifter og arbeidskraft attraktiv for besøk og opplevelser Følgende hovedmål legges til grunn for satsingene som Gjøvikregionen ønsker å gjennomføre: 1. Øke antall innbyggere 2. Øke antall arbeidsplasser 3. Øke antall besøkende Satsingsområdene skal hver for seg og sammen bidra til å realisere ambisjon og målsettinger for ønsket utvikling av Gjøvikregionen. Det er dessuten flere strategier under hvert av satsingsområdene. SATSINGSOMRÅDE 1: BOLYST TETTSTEDS- OG REGIONSENTERUTVIKLING MÅL: Det skal være attraktivt å bo i og flytte til Gjøvikregionen. SATSINGSOMRÅDE 2: SAMFERDSEL KOMMUNIKASJONER OG INFRASTRUKTUR MÅL: Framtidas vei og jernbane skal gjøre Gjøvikregionen til en del av et utvidet bo- og arbeidsmarked for Oslo- og Akershusområdet. SATSINGSOMRÅDE 3: KOMPETANSE KUNNSKAPSUTVIKLING OG INNOVASJON MÅL: Rekruttere den kompetanse næringslivet etterspør og heve kompetansen på de som allerede bor her. SATSINGSOMRÅDE 4: NÆRINGSUTVIKLING OG ARBEIDSPLASSER MÅL: Skape vekst i arbeidsplasser ved å tilrettelegge for entreprenørskap og en økt samhandling mellom næringsliv og FoU-miljøer. SATSINGSOMRÅDE 5: KULTUR BESØK OG OPPLEVELSER MÅL: Utvikle og utnytte potensialet i kultur- og opplevelsesnæringene og koble disse tettere opp mot besøksnæringen. Status i regionen Det vises til trykt vedlegg som viser faktaopplysninger/utviklingstrekk på sentrale områder knyttet til befolkningsutvikling, næringsutvikling mv. Det foreligger flere rapporter og dokumenter som gir en god bakgrunn for å beskrive status for regionen. Rapporter fra Telemarksforskning og Østlandsforskning om Gjøvikregionen Fylkesmannens kommunebilde 2014 Gjøvikregionen som én kommune

26 Kommuneplanen for Nordre Land Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i sak 14/12. Visjonen er følgende: Visjonen handler å skape bolyst og livsglede i Nordre Land. Nordre Land skal opprettholde og helst øke folketallet ved å være en attraktiv kommune for bosetting, med gode kommunale tjenester og attraktive arbeidsplasser med nærhet til naturen, kultur og opplevelser. Innbyggere og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende. Vi skal ha rom for den enkeltes engasjement og skaperglede innenfor arbeidsliv og frivillighet. OVERORDNEDE STRATEGIER SATSNINGER: - Arbeide for fortsatt å ha gode kommunale tjenester med garanti om barnehageplass, god kvalitet i skolen, attraktive kulturtilbud og høyt nivå på helse og omsorgstjenester, med garanti for at alle får rett omsorgstilbud når behovet inntrer - Videreutvikle Landsbyen Dokka som et levende sentrum, med boliger, handel, arbeidsplasser og kulturopplevelser - Vi skal tilby varierte bomuligheter, med både sentrumsnære boliger og muligheter for å bo i grendene - Satse videre på omdømmebygging og profileringen av Nordre Land kommune og Landsbyen Dokka - Opprettholde satsningen på næringsutvikling for å beholde og skape arbeidsplasser i eksisterende bedrifter og arbeide for å etablere nye - Utnytte nærheten til naturkvaliteter, ved å satse på reiseliv, utmarksnæring og hyttebygging som grunnlag for næringsutvikling - Legge til rette for å ta vare på lokalt engasjement og frivillig arbeid - Arbeide for bedre veger og kollektivtilbud som kan styrke våre muligheter som bosted for pendlere til Gjøvik, Lillehammer og Fagernes - Nordre Land kommune er en folkehelsekommune og folkehelsearbeidet skal innarbeides i alle sektorers virksomhet - Nordre Land kommune skal være aktive i regionalt samarbeid, med særlig vekt på faglig nettverks- og kompetansebygging - Styrke kommunens økonomiske handlingsrom Vi har valgt ut følgende fokusområder i kommuneplanperioden: - Skole og barnehage - Omsorg, helse og rehabilitering - Kultur - Arbeid og næringsliv - Veger og kommunikasjoner - Miljø- og klimautfordringer - Langsiktig og bærekraftig arealbruk

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella RAPPORT 2015/15 Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella Simen Pedersen, Jørund K. Nilsen, Pernille Parmer, Annegrete Bruvoll, Bjørn P. Kaltenborn og Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer Vista Analyse AS

Detaljer

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag Dokumentet er ferdigstilt etter det siste arbeidsmøtet mellom kommunene i Kongsvik, 13. mai 2015. 1 Innledning Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres

Detaljer

KOMMUNEREFORM. Samfunnsutvikling. Utredning 9.3.15

KOMMUNEREFORM. Samfunnsutvikling. Utredning 9.3.15 GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE KOMMUNEREFORM Utredning Samfunnsutvikling 9.3.15 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdrag... 3 1.2 Mandatet... 3 1.3 Arbeidsform... 3 1.4 Framdriftsplan... 4 2 Oppsummering og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Mosvik og Inderøy. Utredning av kommunesammenslåing BENT ASLAK BRANDTZÆG, AILIN AASTVEDT, AUDUN THORSTENSEN OG KNUT VAREIDE

Mosvik og Inderøy. Utredning av kommunesammenslåing BENT ASLAK BRANDTZÆG, AILIN AASTVEDT, AUDUN THORSTENSEN OG KNUT VAREIDE Mosvik og Inderøy Utredning av kommunesammenslåing BENT ASLAK BRANDTZÆG, AILIN AASTVEDT, AUDUN THORSTENSEN OG KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 264 2010 TF-rapport Tittel: Mosvik og Inderøy Utredning av kommunesammenslåing

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Handlings- og økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Dokksfløydammen, skjeggklokke og Dokkadelta. Forslag til

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Kommunebilde 2014 Valdres

Kommunebilde 2014 Valdres Kommunebilde 2014 Valdres www.fylkesmannen.no/oppland Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Overordnet 5 2.1 Befolkningsdata 5 2.1.1 Nasjonale føringer 5 2.1.2 Befolkningssammensetning 5 2.1.3 Fødselsoverskudd/

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 9.mai 2014 SAKENE 8/14-12/14 Regionalplan for Hadeland 2014 2021 Utkast mai 2014 Utkast per 18.4.14 Innhald: 1. Bakgrunn og mål... 4 2. En del av Osloregionene

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer